SARA - STJRDAL AVLPSRENSEANLEGG FORPROSJEKT .SARA - STJRDAL AVLPSRENSEANLEGG FORPROSJEKT

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SARA - STJRDAL AVLPSRENSEANLEGG FORPROSJEKT .SARA - STJRDAL AVLPSRENSEANLEGG FORPROSJEKT

 • Beregnet til Stjørdal kommune

  Dokument type Forprosjekt

  Dato 13-11-2014

  SARA - STJØRDAL AVLØPSRENSEANLEGG FORPROSJEKT

 • SARA - STJØRDAL AVLØPSRENSEANLEGG FORPROSJEKT

  Rambøll Mellomila 79 N-7493 Trondheim T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

  Revisjon 0 Dato 2014/11/14 Utført av JOA, JSM, CBH, IFM, JER, JBK, RHR, KLN Kontrollert av JSM Godkjent av JOA Beskrivelse [T]

  Ref. 1350003982

  http://www.ramboll.no/

 • FORPROSJEKT

  INNHOLDSFORTEGNELSE

  1. Sammendrag 1 2. Innledning 6 3. Utslippstillatelse – rensekrav 7 3.1 Aktuelle rensekrav 7 3.2 Valg av rensekrav 8 4. Dimensjonerende verdier 9 4.1 Nedslagsfelt 9 4.2 Dagens belastning 9 4.3 Fremtidig belastning 10 4.4 Systemoppbygging transportanlegg 11 4.5 Dimensjonerende hydraulisk belastning 11 5. Pumpestasjon 13 5.1 Dimensjonering 13 5.2 Lokalisering 13 5.3 Maskintekniske installasjoner 13 5.4 Drift av pumpestasjon 14 5.5 Arkitektonisk utforming 14 5.6 Byggetekniske arbeider 14 5.7 VVS 14 5.8 Elektro og automasjon 15 6. Overføringsledning 16 6.1 Systemløsning 16 6.2 Ledning Halsøen APS – SARA 17 6.3 Ledning fra Skatval 20 7. Renseprosess, rensegrad 21 7.1 Prosessløsning 21 7.2 Septikmottak 24 7.3 Slammengder 25 7.4 Ristgodsmengder 26 7.5 Slamavvanning 26 7.6 Rejektvannsstrømmer 27 8. Anleggsutforming 28 8.1 Tomteforhold 28 8.2 Utomhusanlegg 28 8.3 Romprogram 28 8.4 Prosess 29 8.5 Arkitektonisk utforming 31 8.6 Byggetekniske arbeider 31 8.7 VVS 32 8.8 Elkrafttekniske anlegg 35 8.9 Tele og automatiseringsanlegg 36 9. Utslipp 38 9.1 Utløpskum 38 9.2 Utslippsledning 38 9.3 Overløpsledning 40 10. Eksisterende anlegg 41 10.1 Utkobling av eksisterende anlegg 41 10.2 Sanering av eksisterende anlegg 41 11. Kostnader 42 11.1 Forutsetninger 42 11.2 Investeringskostnad 42 11.3 Driftskostnader 43

 • FORPROSJEKT

  11.4 Årskostnad 43 12. Videre arbeid 44 12.1 Generelt 44 12.2 Entrepriseinndeling 44 12.3 Framdrift 45 13. Referanser 46

  VEDLEGG 1. Kostnadsark 2. Geoteknisk undersøkelse 3. SARA, Energikonsept 4. SARA, Brannkonsept 5. SARA, Materialvalg, fasader 6. Simienberegning, årssimulering, servicebygg 7. Simienberegning, årssimulering, prosessbygg 8. SARA, VVS

  TEGNINGER Se vedlagt tegningsliste

 • 1

  1. SAMMENDRAG

  Bakgrunn Stjørdal kommune skal bygge nytt Sentrum avløpsrenseanlegg SARA. Anlegget skal plasseres på Sutterø industriområde og skal dimensjoneres for rensing av kloakk fra 35 000 PE. Det skal også bygges ny pumpestasjon ved dagens renseanlegg. Herfra skal det bygges en 2,2 km lang pumpeledning fram til det nye renseanlegget, samt utslippsledninger fra renseanlegget. Det foreligger vedtak i kommunen om at prosjektering og utbygging kan settes i gang med tanke på ferdigstillelse i løpet av 2017.

  Rensekrav Utslippstillatelse for SARA, datert 17.01.2007, er gitt av fylkesmannen med hjemmel i forurensingsloven og forurensingsforskriften kap. 14. Tillatelsen er gitt for 19 500 PE og det stilles krav om fosforfjerning.

  I forurensingsforskriftens kap. 14 stilles det krav om at rensekrav sekundærrensing skal oppfylles dersom et anlegg utvides og ombygges. Sekundærrensing innbefatter normalt et biologisk rensetrinn. I forurensingsforskriften åpnes det for at fylkesmannen kan innvilge unntak fra krav.

  I forprosjektet for nytt SARA er det avklart med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag at dagens rensemetode med kjemisk rensing videreføres i nytt anlegg, samt at det settes av plass til å tilfredsstille et krav som tilsvarer sekundærrensing. Søknad om utslippstillatelse sendes inn av kommunen.

  Dimensjonering For fastsetting av hydraulisk belastning fra hele rensedistriktet er det utarbeidet egen rapport. Følgende dimensjoneringsgrunnlag gjelder.

  Antall personekvivalenter 35 000 PE Q middel (middel tilrenning) 10 300 m3/d = 430 m3/h = 120 l/s Qdim (maks time i 50% av døgn) 550 m3/h = 150 l/s Qmaksdim (maks mengde for full rensing) 1100 m3/h = 300 l/s Qmaks (maks til ført vannmengde) 1450 m3/h = 400 l/s

  Tilrenningen til anlegget er i dag fra ca. 19 000 PE og er i middel 4 500 m3/d.

  Hovedelementer nytt transportsystem

  Alt avløpsvann er i dag samlet på Halsøen. I første omgang vil derfor alt spillvann bli ført inn til nye Halsøen pumpestasjon. Herfra pumpes avløpsvannet i en egen ledning fram til renseanlegget på Sutterø. Den totale lengden på pumpeledningen er 2200 m.

  Avløpet fra eksisterende Sutterø APS pumpes inn på denne ledningen ved renseanlegget. Det bygges en ny pumpestasjon ved Havnekrysset som vil motta avløpet fra Gråelva APS og Stokkbekken APS. Denne antas bygd mellom 2020 og 2040. Videre bygges det en ny pumpeledning langs Havnegata ned til den møter pumpeledningen fra Halsøen i krysset med Industrigata. Her bygges det en sammenkoblingskum.

  Fra kum Havnegata blir det en felles pumpeledning fram til SARA. På SARA føres denne til pumpesumpen i renseanlegget. Avløpet pumpes inn i anlegget foran ristene. Avløpet fra Skatval føres til SARA i egen ledning.

  Hvis anlegget er satt ut av drift kan avløpet føres direkte til overløpsledningen og utslipp i fjorden.

 • 2

  Halsøen APS Ny pumpestasjon lokaliseres ved eksisterende avløpsrenseanlegg. Lokaliseringen tilpasses eksisterende ledningsanlegg. Pumpestasjonen vil ha adkomst fra Gamle Kongeveg.

  Pumpestasjonen dimensjoneres for en maksimal tilrenning på 250 l/s. Midlere tilrenning i dimensjonerende år er beregnet til 83 l/s.

  Pumpestasjonen utføres med 2 etasjer der kjelleretasjen er nedgravd. Bunnplate, vegger og dekker bygges i plasstøpt betong. Bygget har en grunnflate på 81 m2. Pumperom har et areal på ca. 50 m2. Bunnplaten i kjelleren ligger på kote -1,5, mens bunnplaten i 1.etasje ligger på kote +3,5.

  Avløpsvann ledes via integrert steinfang og videre til pumpesumpen. Fra denne pumpes avløpsvannet til SARA. Det installeres tre tørroppstilte turtallsregulerte pumper med selvrensende hjul, hver dimensjonert for en kapasitet på 100 l/s mot 25 mVs.

  Pumpesumpen har overløpsterskel. Denne må sikres mot tilbakeslag ved høy vannstand. Det er medtatt luke av type klaffventil som lukker ved høyere vannstand i fjorden enn i stasjonen. Luke er plassert med bunn på kote 1,50 m, tilsvarende månedlig springflo.

  Pumpestasjonen skal ventileres med tilluft i overbygg og kjeller og avtrekk via pumpesump. Avtrekket kjøres gjennom et luktreduksjonsanlegg før det slippes ut av bygget.

  Det installeres automatikkanlegg tilsvarende som for andre VA-anlegg til Stjørdal kommune.

  Pumpeledning Ledning tilkobles samlestokk i pumpestasjon og legges i gravd grøft fram til kryssing med E6. Kryssing av E6 og Wessels gate er forutsatt utført med rørpressing. Fra kryssing av Wessels gate er ledning lagt nedgravd i fjæra/sjøbunn fram til kum ved Havnegata. Total lengde på del 1 er 1150m hvorav 1000 m vil ligge under sjøbunn. Det er forutsatt at ledning graves eller spyles ned.

  For videre transport er 3 alternative løsninger belyst. I forprosjektet anbefales etterfølgende løsning.

  Ledning legges videre langs på østsiden av Industrigata fram til krysset med Sutterøygata. Herfra legges den på sørsiden av Sutterøygata ned til renseanleggets tomt. Total lengde på del 2 er 1050 m.

  For del 1 fram til kum i Havnegata har vi foreslått at en bruker et rør med dimensjon 500/441 mm. 500 mm er utvendig diameter og 441 mm er innvendig diameter.

  Som rør fra Havnekrysset APS til sammenkoblingskum er valgt dimensjon på 355/313 mm.

  Fra kum Havnegata til SARA er det valgt en dimensjon på 560/494 mm.

  Renseanlegg

  SARA bygges på sørvestre del av Sutterø industriområde, helt ut mot fjorden. Reguleringsarbeid for området pågår. Arealet er tilstrekkelig for formålet. I østlig del av området har NAF lokaler. Uten dette kunne hele anlegget vært trukket mer mot sør og derigjennom redusert kostnader til peling.

  Hovedadkomst til anlegget er fra Sutterøygata mot nord, med mulighet for utkjøring til H.P.Jenssens gate mot øst.

 • 3

  Parkering er lagt på nordsida av prosessbygget, for å få så kort avstand til bygget som mulig. Rundt servicebygget er det vektlagt å skape et utomhusanlegg med røft uttrykk og med minimalt behov for vedlikehold/skjøtsel. Utomhusanlegget foreslås omrammet av store trær mot veg/gate i nord og øst på en rabatt tilsådd med gras for å redusere inntrykket av store asfaltflater.

  Anlegget består av to bygg; renseanlegg og servicebygg. De to byggene er forbundet med en glassgang.

  Renseanlegget har 2 etasjer der 1.etasje bygges i plasstøpt betong i både bunnplate, vegger og dekker. Betongen har vanntett utførelse. Bassengene og rennene påføres epoxybelegg. Bunnplaten ligger på bakkenivå, som er på kote +3,5. Ved inntak/utløp er det en nedgravd kjeller som har bunnplate på kote 0. 2.etasje i prosessbygget har et bæresystem av stål, med søyler og bjelker/fagverk. Taket består av stålplater som det legges isolasjon på og som tekkes. Bygget har to trapper, en på østsiden og en på vestsiden. På østsiden av bygget er det også heis. I dekket over 1.etasje er det lagt inn luker og ALU-plater for å kunne inspisere bassengene. Grunnflaten på bygget har et areal på 2465 m2. Det er medtatt kranbaner over utstyr hvor det er behov for løfteutstyr.

  Servicebygget er et bygg på to etasjer med en grunnflate på 330 m2. Bunnplaten i bygget består av plasstøpt betong. Dekket over 1.etasje er av prefabrikkerte betongelementer lagt på stålbjelker som bæres av søyler i stål. Taket i serviceavdelingen er av stålplater s