Savjetodavni Rad s Ovisnicima Konacna Verzija

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Savjetodavni Rad s Ovisnicima Konacna Verzija

 • 7/27/2019 Savjetodavni Rad s Ovisnicima Konacna Verzija

  1/28

  Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitiko-podravske upanije

  Sinia Brlas

  Savjetodavni rad

  s ovisnicima

 • 7/27/2019 Savjetodavni Rad s Ovisnicima Konacna Verzija

  2/28

 • 7/27/2019 Savjetodavni Rad s Ovisnicima Konacna Verzija

  3/28

  Sinia Brlas

  Virovitica, 2011.

  Savjetodavni rads ovisnicima

 • 7/27/2019 Savjetodavni Rad s Ovisnicima Konacna Verzija

  4/28

  2

  CIP zapis dostupan u

  raunalnome katalogu

  Nacionalne i sveuiline

  knjinice u Zagrebu

  pod brojem 760505.

  ISBN 978-953-7756-03-1

  Autor

  Sinia Brlas, prof.

  Nakladnik

  Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok

  Virovitiko-podravske upanije

  Lektorica

  Danijela Fabric Fabijanac, prof.

  Tisak

  Grafiti Becker, Virovitica

  Naklada

  300 primjeraka

  Virovitica, 2011.

  Prvo izdanje

  Nijedan dio ove publikacije

  ne smije se umnoavati,

  fotokopirati ni na bilo koji

  nain reproducirati bez

  nakladnikova pismenog

  doputenja.

  Savjetodavni rad

  s ovisnicima

 • 7/27/2019 Savjetodavni Rad s Ovisnicima Konacna Verzija

  5/28

  3

  4

  5

  7

  8

  12

  14

  17

  18

  24

  Odreenje pojma savjetovanja

  Savjetovanje kao vano sredstvou radu s ovisnicima

  Osnovni alati u pruanjusavjetodavne pomoi ovisnicima

  Rad na razvojnim kapacitetima savjetovatelja i ovisnika

  Metodologija savjetodavnograda s ovisnicima

  Tehnike savjetodavnog rada;prikaz modela savjetodavnog rada s ovisnicima

  Pogrjeke i tekoe tijekom savjetodavnog rada

  Vrjednovanje savjetodavnog rada

  Zakljuak

  Sadraj

 • 7/27/2019 Savjetodavni Rad s Ovisnicima Konacna Verzija

  6/28

  4

  Odreenje pojma

  savjetovanja

  Savjetodavni rad s osobama koje imaju problem koji

  zahtjeva savjetodavnu intervenciju polazi od pretpostavke

  da je pojedinac sposoban sudjelovati u jednom takvom

  procesu, dapae pretpostavlja ouvane intrapsihike

  kapacitete koji e mu pomoi suoiti se s problemom. Ono

  to je vrlo esto tekoa u radu s ovisnicima jest injenicada njihovo aktualno psihofiziko stanje, koje je posljedica

  ovisnikog ponaanja, oteava ili onemoguuje njihov

  angaman u smjeru kvalitetnog suoavanja s problemom,

  a jo im manje omoguuje aktivaciju preostalog prostora

  za napredovanjem. Ponekad je tekoa i injenica to se

  u postupcima lijeenja ovisnosti pozornost vrlo esto

  posveuje iskljuivo lijeenju kao medicinskom procesu

  usmjerenom na bolest, a psihoedukacija, rehabilitacija i

  resocijalizacija gotovo jednako esto izostaju to poveava

  rizik neuspjeha u necjelovitom tretmanu ovisnika. Stoga

  u cjelovitom biopsihosocijalnom pristupu razumijevanju

  ovisnosti i tretmanu ovisnika nuna sastavnica lijeenja

  (kakvoga sada poznajemo) mora biti i suportivna savjetodavnaintervencija usmjerena ponovnom osposobljavanju

  (lijeenog) ovisnika za koliko-toliko normalan ivot.

  Vano je odmah na poetku jasno naglasiti kako cilj

  psihologijskog i svakog drugog savjetovanja nije

  lijeenje, ve osposobljavanje pojedinca za samostalno

  suoavanje sa ivotnim problemima i iskoritavanje svih

  svojih potencijala na nain da ublai osobne slabosti

  i razvije svoje snage te u potpunost iskoristi preostali

  prostor za osobnim napredovanjem. Dakle, glavni je cilj

  savjetodavnih intervencija nauiti pojedinca vjetinama

  samopomoi. Bitno je istaknuti kako savjetodavni rad

  nikako ne ukljuuje davanje savjeta, ve je savjetovanjeproblemom pojedinca uvjetovan izbor metoda i tehnika

  kojima se nastoji pomoi pojedincu da doe do cilja, a

  cilj je rjeenje (ili barem smanjenje intenziteta i trajanja)

  problema.

  Savjetodavni postupci usmjereni su, kako koji, aktiviranju,

  reaktiviranju ili mijenjanu ovjekovih psihikih procesa

  (prvenstveno emocija, miljenja i motivacije) i ponaanja,

  pa je stoga savjetovanje nuno psiholoki proces ( jer zadire

  u psihike procese) odnosno psihologijska intervencija (jer

  se u repertoaru intervencija koriste spoznaje i metode

  psihologijske struke). To ne znai da savjetovatelji moraju

  nuno biti psiholozi, ali svakako trebaju dobro vladati

  znanjima o psihikim procesima i vjetinama koje razvija

  psihologijska struka.

 • 7/27/2019 Savjetodavni Rad s Ovisnicima Konacna Verzija

  7/28

  5

  Savjetovanje kao

  vano sredstvo u radu

  s ovisnicima

  Praktiarima koji se diljem svijeta bave savjetodavnim

  radom s ovisnicima jasno je da je ovakav pristup usmjeren

  na osobu, a ne na bolest, jer ovisnik najbolje zna gdje

  ga i koliko boli i titi i on je taj koji e uz strunu pomo

  pronai put izlaska iz problema. Ili nee. U ovome se jasno

  ogleda pristup Carla Rogersa prema kojemu klijent zna

  najbolje. Za pojedine je ovisnike to moda upitna istina,

  ali je vana smjernica slijedei koju savjetovatelj moe

  postii da ovisnik ponovno uspostavi samousmjeravanje.

  Terapijski uinci koji se postiu u radu s ovisnicima kroz

  savjetodavni pristup proizlaze iz odnosa koji se uspostavljau permanentnom komunikacijskom procesu u kojem

  podjednako sudjeluju i primatelj savjetodavne pomoi

  i savjetovatelj; unutarnji svjetovi i jednoga i drugoga

  podjednako su vani u oblikovanju odnosa za koji se

  oekuje da e rezultirati napretkom u rjeavanju problema

  koje ovisnik ima.

  Savjetodavni rad s ovisnicima zapoinje prvim

  savjetodavnim intervjuom. To je razgovor izmeu osobe

  koja prua savjetodavnu pomo i osobe koja tu pomo

  trai. Tijekom tog se intervjua pronalaze (ali ponekad i ne

  pronalaze) uzroci, ali i kreiraju naini rjeavanja problema.

  Stoga je prvi intervju tijekom savjetovanja vano sredstvo

  u radu s ovisnicima i od iznimne je vanosti za daljnji

  tijek savjetodavnog procesa te o njemu moe ovisiti ak i

  krajnji ishod savjetovanja. Zbog toga je bitno ovaj intervju

  strukturirati ili barem polustrukturirati kako bi obuhvatio

  kljuna podruja u upoznavanju i razumijevanju ovisnika

  kao pojedinca. To su sljedea podruja:

  1. Razumijevanje i pr ihvaanje

  problema i potrebe za pomoi

  Ovisnik je savjetovatelju u poetku procesa najee (iako

  ne uvijek) jedini izvor informacija o problemu s kojim

  dolazi te je vano razgovor usmjeriti u smjeru dobivanjato jasnije slike o problemu. Takoer je savjetovatelju vrlo

  vano spoznati kako problem vidi sam ovisnik jer je to u

  funkciji identifikacije njegovih intrapsihikih kapaciteta za

  suoavanje s problemom.

 • 7/27/2019 Savjetodavni Rad s Ovisnicima Konacna Verzija

  8/28

  6

  2. Nastanak, odravanje i razvoj

  ovisnost i

  Ovo podruje usmjerava na skup pitanja kojima se nastojispoznati:

  a) kada se problem pojavio, koji su uzroci, uzronici i

  povodi za ovisnikim ponaanjem, koliko problem

  traje, mijenja li se u vremenu i koliko ga ozbiljnim

  subjektivno doivljava ovisnik

  b) ima li problem i u kolikoj mjeri utjecaj na svakidanji

  ivot ovisnika i kako se ovisnik nosi s posljedicama

  svoje ovisnosti

  c) imaju li ostali u ovisnikovom okruenju kakav utjecaj

  na nastanak, razvoj i odravanje problema ili pak na

  njegovo rjeavanje i

  d) je li ovisnik i kako pokuavao rijeiti svoj problem?

  3. Osobna i obite l jska povi jest

  Budui da savjetodavni rad barem u jednome svome

  dijelu ukljuuje i usustavljivanje obiteljske podrke, ondje

  gdje je to mogue i ako ovisnik uope ima obitelj, vano

  je unaprijed znati kakva je povijest i struktura obitelji

  ovisnika, kakvi su odnosi meu lanovima obitelji, imajuli lanovi obitelji kapacitete da se nose s problemom

  ovisnosti svojega lana i je li se moda kod njih ve razvila

  ovisnost o ovisniku (tzv. engl. Codependency syndrome).

  U ovome dijelu razgovora treba prikupiti najvie opih

  heteroanamnestikih podataka i o samome ovisniku.

  4. Povi jest bolest i

  Kada se ovisnici ukljuuju u savjetodavni postupak

  ponekad ve imaju formalnu povijest bolesti (dakle, ve

  su ranije ukljueni u lijeenje), ali ponekad i nemaju.

  Savjetovatelj obino moe kvalitetno iskoristiti veinu

  podataka iz postojee povijesti bolesti (pogotovo one o

  uzrocima bolesti, terapiji i tijeku lijeenja), ali esto mora

  potraiti dodatne informacije o moguem hereditetu,

  komorbiditetu i moguoj aktualnoj zloupotrebi sredstava

  ovisnosti. Zdravstveno stanje ovisnika dijelom je njegova

  opeg psihofizikog funkcioniranja i stoga je poznavanje

  zdravstvenog stanja i povijesti bolesti ovisnika jedan od

  vanijih elemenata u mozaiku koji savjetovatelj treba

  posloiti kada priprema savjetodavni proces.

  5. Kl in ika procjena kognit ivnih i

  emocionalnih kapaciteta ovisnika

  U neposrednom radu s ovisnicima, posebno u kreiranju

  individualnog savjetovanja, osnovni metodoloki pristup

  usmjeren je pronalaenju konkretnih, osebujnih i za

 • 7/27/2019 Savjetodavni Rad s Ovisnicima Konacna Verzija

  9/28

  7

  pojedinca jedinstvenih osobina. Ovakav idiografski pristup

  omoguuje savjetovatelju procjenu aktualnih kognitivnih

  i emocionalnih kapaciteta ovisnika na kojima se kasnije

  osnivaju sasvim konkretni postupci unutar savjetodavnog

  procesa.

  Savjetovateljima se obino smatraju one strune

  osobe koje savjetovanje kao sredstvo u radu koriste u

  svom svakodnevnom pomagakom poslu, dok ostale

  profile osoba koje takoe