of 26 /26
Schäffer István főigazgató A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE 2005. június 3.

Schäffer István főigazgató

  • Upload
    elaine

  • View
    46

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE. Schäffer István főigazgató. 2005. június 3. A központosított közbeszerzés kialakulása, rövid története napjainkig. 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről - PowerPoint PPT Presentation

Text of Schäffer István főigazgató

Page 1: Schäffer István főigazgató

Schäffer Istvánfőigazgató

A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE

2005. június 3.

Page 2: Schäffer István főigazgató

A központosított közbeszerzés kialakulása, rövid története napjainkig

Page 3: Schäffer István főigazgató

A jelenlegi jogi keretek:

• 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről• 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a

központosított közbeszerzés rendszeréről (módosította: 10/2005 (I. 19.) Korm. rendelet)

• Állami normatívák (1/2004. – 4/2004. és 1/2005. MeH VM Tájékoztató)

Page 4: Schäffer István főigazgató

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzés rendszeréről valamint a központi beszerző szervezet feladat és hatásköréről

• minisztériumokra,• a tárca nélküli miniszterek hivatali szerveire,• a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező

országos hatáskörű és egyéb szervekre,• a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervekre,• továbbá más, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott

szervekre és személyekre, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre,

• az 1997. évi XLIV. törvény hatálya alá tartozó, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott szervezetek egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzéseire,

• valamint az önként csatlakozó, a Kbt. hatálya alá tartozó szervezetek csatlakozással érintett beszerzéseire.

A rendelet hatálya kiterjed:

Page 5: Schäffer István főigazgató

A rendelet hatálya nem terjed ki:

• költségvetéséről szóló törvény által meghatározott fejezetrendhez igazodóan az I-VIII. fejezetekhez tartozó szervezetekre,

• a a nemzetbiztonsági szolgálatokra,• a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó

külképviseletekre.• Az 1997. évi XLIV. törvény hatálya alá tartozó, az

Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott szervezetekre a nem egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

Page 6: Schäffer István főigazgató

Kiemelt termékkörök:• Távközlési eszközök és szolgáltatások• Személyi számítógéprendszerek /hardver és szoftver

eszközök, szolgáltatások/• Irodatechnikai eszközök és szolgáltatások• Bútorok• Papírok, papíráruk• Gépjárművek• Üzemanyagok• Egészségügyi termékek• Repülőjegy-beszerzés és kapcsolódó szolgáltatások

Page 7: Schäffer István főigazgató

Kiemelt termékek:

• A kiemelt termékek körére, valamint azoknak a központosított közbeszerzési rendszer keretében történő közbeszerzés elrendelésére az érintett ágazat szerint illetékes miniszter minden év március 20-ig tehet javaslatot a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter részére.

• A kötelező elemeket és szempontokat a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter tájékoztatóban állapítja meg, az érintett ágazatok szerint illetékes miniszterek minden év március 20-ig előterjesztett javaslatai alapján.

Page 8: Schäffer István főigazgató

Értékhatárok:

• A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tatozó intézmények a kiemelt termékekre vonatkozó beszerzéseiket, értékhatártól függetlenül kötelesek a központosított közbeszerzés keretein belül megvalósítani!

Page 9: Schäffer István főigazgató

Saját hatáskörű beszerzés:a) Rendkívüli sürgősségb) A kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs

hatályos keretmegállapodás vagy keretszerződésc) Más intézmény készletének átvételed) A keretszerződésben meghatározott, azonos feltételekkel

rendelkező terméket alacsonyabb áron tud beszerezni

Fontos!• Igénybejelentés /b) és d) pont esetén feltétele a saját

hatáskörű eljárásnak/• Állami normatívák betartása• Egyszerű közbeszerzési értékhatárt /Kbt. 402. § (4) bek./

elérő esetben 8 nappal a beszerzés megkezdése előtt tájékoztatási kötelezettség

Page 10: Schäffer István főigazgató

Önként csatlakozás feltételei :

• A Kbt. hatálya alá tartozás • Szabad kapacitások a keretszerződésekben • A központi beszerző szervezetnél megtörtént regisztráció

(elektronikus mód preferált)• Visszaigazolás a csatlakozás elfogadásáról (visszaigazolt

igénybejelentés)

Page 11: Schäffer István főigazgató

• 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. § alapján a központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések ÁFA nélkül számított értékének legfeljebb 2%-a. Figyelem! A közbeszerzési díjat is ÁFA terheli.

A közbeszerzési díj :

Page 12: Schäffer István főigazgató

Az intézményekre vonatkozó fontosabb rendelkezések:

• Regisztráció a központosított közbeszerzési rendszerben (adatlap – visszaigazolás)

• Regisztrációt érintő változások bejelentése• Éves felülvizsgálat megküldése /Kbt. 42. § (1) szerinti határidőre/• Beszerzési terv megküldése három havonta• Az éves összesített közbeszerzési terv megküldése /Kbt. 5. § (1)

alapján és a Kbt. 42. § (1) szerinti határidőre/.• Az előző pontban szereplő adatok esetleges változásának a

bejelentése.• Igénybejelentés• A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 18. § Az intézmény köteles a

megrendelés teljesítéséről, valamint annak pontos adatairól és minősítéséről a központi beszerző szervezetet tájékoztatni.

• Keretmegállapodás alapján történt szerződés megküldése a KSzF-nek 5 napon belül.

Page 13: Schäffer István főigazgató

Keretszerződés, keretmegállapodás és szerződés

• A keretszerződések, keretmegállapodások időtartama maximumát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Page 14: Schäffer István főigazgató

Keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárás• A központi beszerző szervezet alkalmazhatja ezt az eljárási

módot EU értékhatár felett is• Gyorsított eljárás nem alkalmazható

• Első rész: nyílt, meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

• Második rész: 1. Verseny újraindítása nélkül2. Verseny újraindításával

Eljárás típusok (újdonság!)

Page 15: Schäffer István főigazgató

Keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárás

Page 16: Schäffer István főigazgató

Állami normatívák – klasszifikációhoz kapcsolt tulajdonság

Kszerződések kötelező elemei

Ajánlattevői (szállítói) minősítés

I. szint

II. szint

III. szint

IV. szint

V. szint

Álta

láno

s be

szer

zési

köve

telm

ényr

ends

zer Kiemelt termékek

Term

ék-k

lass

zifiká

ció

Termék tulajdonság rendszerÉrték, mértékegységNormatíva célérték+Termékleíró adatok

Page 17: Schäffer István főigazgató

PORTÁL – a KSzF internetes információs rendszere

Page 18: Schäffer István főigazgató

KSzF – EAN együttműködés – EAN-elvű elektronikus katalógus közbeszerzési profil

Page 19: Schäffer István főigazgató
Page 20: Schäffer István főigazgató
Page 21: Schäffer István főigazgató

A központosított közbeszerzés a számok tükrében

Page 22: Schäffer István főigazgató

Termékcsoport 2000 2001 2002 2003 2004

Informatika 13 126 319

32 764 175

49 843 284

36 761 901

41 806 443

Távközlés 153 735 1 423 932 3 262 717 5 090 252 5 685 998Irodatechnika 1 336 809 1 274 824 1 890 730 2 062 845 968 435Bútor 2 375 000 3 452 000 5 856 330 5 904 700 4 282 648Papíráru 2 625 262 3 551 000 3 134 420 4 247 204 3 566 772Gépjármű 3 400 000 5 383 000 7 766 972 4 946 683 5 034 637

Üzemanyag 10 600 000 9 165 000 8 334 831 9 448 247 9 564 966

Egészségügy 2 879 222 1 528 000 2 497 243 2 248 201 2 246 109

Mindösszesen 36 496 347

58 541 931

82 586 527

70 710 033

73 156 008

A központosított közbeszerzés fontosabb forgalmi adatai

[ezer forintban, ÁFÁ-val]

Page 23: Schäffer István főigazgató

A központosított közbeszerzés forgalmi adatai

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 70 000 000 80 000 000 90 000 000

1997* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004év

* tört év

ezer

forin

tban

, ÁFÁ

-val

Teljes forgalom

Page 24: Schäffer István főigazgató

Központosított közbeszerzési forgalom termékcsoportonként

05 000 000

10 000 00015 000 00020 000 000

25 000 00030 000 00035 000 00040 000 00045 000 000

Infor

matika

Távkö

zlés

Iroda

techn

ikaBúto

r

Papírá

ru

Gépjár

Üzeman

yag

Egész

ségü

gy

ezer

forin

tban

, ÁF

Á-va

l

2003.2004.

Page 25: Schäffer István főigazgató

Központosított közbeszerzési forgalom termékcsoportonként

2004.

57%

8%

1%

6%

5%

7%

13%

3%

Informatika

Távközlés

Irodatechnika

Bútor

Papíráru

Gépjármű

Üzemanyag

Egészségügy

Page 26: Schäffer István főigazgató

1054 Budapest, Báthori u. 12. 441-2300Fax: 441-2302 http://www.kozbeszerzes.gov.hu

Elérhetőségek: