Click here to load reader

SEAT.TXT - Notepad

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SEAT.TXT - Notepad

SEAT.TXT - NotepadSEAT.TXT
CH  SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY                            NAME WISE LIST OF CANDIDATES                APRIL 2016
                         EXAM.: M.A.(REV.2013)(EXTERNAL)              PAGE :    1    SEAT/P.R./FORM NO.      NAME OF THE CANDIDATE & SUBJECTS APPEARED      YR CENTRE       52747  2491450001   MORE KRUSHNA KANTILAL                               2  16 (15358140795)        11101 21101 21102 21103 21105  60007  2491450002   LAKADE AMOL SAMPATRAO                               2  60 (15358245232)        11101 11102 11103 11104  60006  2491450007   GADADARE ANANDABABAN                                2  60 (15358245245)        11101 11103 11104 21105  52274  2491450009   SANJAY KUMAR                                        2   1 (15358140846)        21101 21102 21103  52154  2491450010   ATRE SAGAR RAJENDRA                                 2   1 (15358140851)        21101 21102 21103 21104  52265  2491450012   POTDAR MUKUL PRAKASH                                2   1 (15358140879)        11102 21101 21102 21103 21105  52289  2491450020   THAKOOR YASH NITEEN                                 2   1 (15358161372)        11104 21101 21102 21103 21105  59102  2491450022   DAHIFALE VITTHAL RAMBHAU                            2  24 (15358161393)        21101 21102 21103 21104  53375  2491450026   KADAM MACHCHHINDRA PANDURANG                        2  37 (15358086063)        11401 21401 21402 21403 21405  52224  2491450028   LADKAT SANDIP SURESH                                2   1 (15358086085)        11401 21401  55155  2491450030   DANGE PRIYANKA DNYANESHWAR                          2 126 (15358086102)        11401 11402 11403 11406 21401 21402 21403 21405  55323  2491450032   NIMGUDE PRAJAKTA ANANDA                             2 142 (15358086118)        21401  55163  2491450035   MANE BALAJI DAGADU                                  2 126 (15358086141)        11401 11402 11403 11406 21401 21402 21403 21405  57342  2491450037   GAIKWAD DHANRAJ TULSHIRAM                           2  84 (15358104685)        21401 21405  52284  2491450038   SUTAR SAGAR RAJENDRA                                2   1 (15358104692)        21401 21402 21403 21405  52283  2491450041   SHIRGAVE BHAGYASHRI RAGHUNATH                       2   1 (15358104713)        21401  55318  2491450045   DHANGALE NISHA MAHADEV                              2 142 (15358104745)        21401  54576  2491450047   KHALADKAR SACHIN PARSHURAM                          2  80 (15358161068)        11401 11402 21401 21402 21403 21404  53745  2491450050   PADWAL UJWALA BHAUSAHEB                             2  48 (15358161081)        11401 21401  53736  2491450053   DAREKAR MAYURI MOHAN                                2  48 (15358161099)        11403 21401 21402 21403 21405  53071  2491450055   BHOIR MADHUKAR POPAT                                2  28 (15358161113)        11401 21401 21402 21403 21404
Page 1
SEAT.TXT  52186  2491450056   GANDGE SOMNATH MANOHAR                              2   1 (15358161121)        11401 21401  52245  2491450060   NARAYAN PRADEEP                                     2   1 (15358161166)        11401 11402 11403 11406 21401 21402 21403 21404  52263  2491450061   PAWAR VISHAL BABURAO                                2   1 (15358161178)        11401 21401  52146  2491450066   ADSUL GANESH MURLIDHAR                              2   1 (15358160736)        21401 21405  57044  2491450067   INGLE PRANAY KISAN                                  2  64 (15358160743)        11401 11403 11406 21401 21402 21403 21404  59350  2491450070   PAWARVIKAS DIGAMBAR                                 2  65 (15358160770)        11403 21403 21404  52736  2491450075   JADHAV ASHISH DILIP                                 2  16 (15358161052)        21401  56122  2491450082   KALE AMIT DATTATRAYA                                2   3 (15358107335)        21401  52299  2491450083   YADAV SWAPNIL RAM                                   2   1 (15358107342)        11403 21401
                                                                   CONTINUED ....
 SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY                            NAME WISE LIST OF CANDIDATES                APRIL 2016
                         EXAM.: M.A.(REV.2013)(EXTERNAL)              PAGE :    2    SEAT/P.R./FORM NO.      NAME OF THE CANDIDATE & SUBJECTS APPEARED      YR CENTRE       56537  2491450085   KATWARE MACHINDRANATH DADU                          2  18 (15358140965)        11401 11402 11403 11406 21401 21402 21403 21404  52239  2491450086   MODAK ADITI ARVIND                                  2   1 (15358140977)        11401 11402 11403 11405 21401 21402 21403 21404  57249  2491450087   SHEWALE SAGAR KEWAL                                 2  69 (15358140983)        11401 11403 21401 21404  52145  2491450088   ADHAV ARCHANA CHANDRAKANT                           2   1 (15358140996)        11401 11405 21401 21402 21403 21405  58607  2491450089   KULKARNI SHWETA DILIP                               2  21 (15358141000)        21401  53754  2491450091   YARGAL SHIVLEELA IRRANNA                            2  48 (15358141016)        11401 11403 21401  53807  2491450093   LAMBATE RAHUL VILAS                                 2  49 (15358141037)        11401 21401  57246  2491450094   NIKAM BABAN UTTAM                                   2  69 (15358141044)        21401  55011  2491450095   MESHRAM VINOD RUPCHAND                              2 108 (15358141059)        11401 11402 11403 11406 21401 21402 21403 21404  59775  2491450096   UGALE SAVITA KACHARU                                2 192 (15358141063)        11403 21401 21406  52560  2491450097   DEOKAR MANGESH SHAMRAO                              2  16 (15358141071)        11406 21401 21402 21403 21405  53079  2491450098   NICHIT SHILA SURESH                                 2  28
Page 2
SEAT.TXT (15358141085)        11403 11405 21401 21402 21403 21404  54317  2491450100   BUTE SUSHIL GOVIND                                  2  66 (15358141092)        21401 21402 21403 21404  52271  2491450101   SAKAT SNEHA SHANKAR                                 2   1 (15358141102)        11404 21401  58612  2491450104   SONAWANE VINOD PANDURANG                            2  21 (15358096315)        21401  58402  2491450105   BAMBLE RAVSAHEB NARAYAN                             2  15 (15358104502)        21401 21402 21403 21404  53423  2491450108   PATIL RAJENDRA BABAN                                2  37 (15358104539)        21401  53161  2491450109   RANDIVE KALIDAS BALKRISHNA                          2  30 (15358104541)        11401 21401  57243  2491450110   CHAURE SAINATH YADU                                 2  69 (15358104556)        21401  53743  2491450112   MHETRE SUPRIYA NAMDEV                               2  48 (15358104573)        21401  60010  2491450113   MANISH KUMAR JANGID                                 2 126 (15358244911)        11402 11406 21401  52189  2491450114   GUNJAL CHANDRASHEKHAR DATTATRAYA                    2   1 (15358104587)        11401 21401  53075  2491450118   KHADASE SOMNATH ASHOK                               2  28 (15358104616)        21401  53159  2491450119   DHORE RUPALI KANTARAM                               2  30 (15358141398)        21401  52180  2491450124   DUBE DATTATRAY SHAHAJI                              2   1 (15358141435)        21401  54466  2491450131   BATHE AMOL PANDURANG                                2  78 (15358141490)        21401  52200  2491450134   JADHAV YAMINEE DILIP                                2   1 (15358141529)        11401 21401  52231  2491450137   MAHAJAN BHAVANA DEEPAK                              2   1 (15358141540)        21401  60003  2491450138   KADAM SHITAL PANDURANG                              2  49 (15358245416)        11401 11403 21401 21402  54063  2491450139   ADHALGE VAISHAK KALURAM                             2  61 (15358141555)        11401 11402 11403 11406 21401 21402 21403 21405
                                                                   CONTINUED ....
 SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY                            NAME WISE LIST OF CANDIDATES                APRIL 2016
                         EXAM.: M.A.(REV.2013)(EXTERNAL)              PAGE :    3    SEAT/P.R./FORM NO.      NAME OF THE CANDIDATE & SUBJECTS APPEARED      YR CENTRE       53809  2491450141   VARMA PAVANKUMAR RAMESH                             2  49 (15358141572)        21401  52217  2491450143   KENGALE AVINASH PANDURANG                           2   1 (15358144388)        21401
Page 3
SEAT.TXT  53426  2491450144   THONGIRE KISHOR BHAU                                2  37 (15358144390)        11401 21401  53409  2491450145   BANGAR BHAGWAN MAHADEV MEERA                        2  37 (15358144405)        21401 21404  52226  2491450146   LANGHI BHARAT RAMCHANDRA                            2   1 (15358144414)        11401 11402 11403 11404 21401 21402 21403 21406  55243  2491450150   JADHAV LAHU KHANDU                                  2 139 (15358144446)        21401  54124  2491450153   KUMBHAR PRASAD CHANDRAKANT                          2  61 (15358144479)        11403 21401  52207  2491450155   KAKADE ANITA BALASAHEB                              2   1 (15358144498)        21401 21402 21403 21404  53162  2491450161   SHINDE ASHWINEE HIRAMAN                             2  30 (15358144553)        11401 21401 21402 21403 21404  52174  2491450162   DESHPANDE MANISH VASANTRAO                          2   1 (15358144569)        11401 11405 21401  52216  2491450164   KATTOOKAREN JOSEPH PAMCRACIOUS                      2   1 (15358144582)        21401  52298  2491450168   YADAV NEHA BHARAT                                   2   1 (15358144613)        21401 21402 21403 21405  53082  2491450169   RASKAR SADHANA PRAKASH                              2  28 (15358106460)        21406  52761  2491450170   YADAV AMOL SHIVAJI                                  2  16 (15358107361)        11401 21401 21402 21403 21404  52179  2491450176   DSILVA JIMMY PRAKASH JOHN                           2   1 (15358107422)        11401 11402 11403 11404 21401 21402 21403 21406  52735  2491450177   HOLE VARSHA CHHAGAN                                 2  16 (15358107433)        21401  55945  2491450178   UGALE PUNAM KAILAS                                  2   3 (15358107446)        11401 11402 11403 11406 21401 21402 21403 21404  52276  2491450179   SAWANT AJIT NARAYAN                                 2   1 (15358107451)        11401 11402 11403 11405 21401 21405  52211  2491450184   KALE BHARGAVEE DHANANJAY                            2   1 (15358107498)        21401  52296  2491450185   WAKODE VISHAL WASUDEV                               2   1 (15358107507)        11403 21401  53317  2491450186   GURAV AMOL KIRAN                                    2  36 (15358107511)        21401 21402 21403 21404  53318  2491450187   JADHAV PRAVIN SHANTARAM                             2  36 (15358107524)        21401 21402 21403 21404  54325  2491450189   NAIKADE MANISHA KONDIBHAU                           2  66 (15358152150)        21401  55226  2491450191   WAGHMARE CHANDRAKANT TUKARAM                        2 129 (15358152178)        21401  53315  2491450192   GAIKWAD HARSHADA VIKAS                              2  36 (15358152184)        21401 21402 21403 21404  54116  2491450196   BHANDWALKAR VAISHALI SURESH                         2  61 (15358152215)        21401  52244  2491450197   NALAWADE ASHWINI VINAYAK                            2   1 (15358154649)        21401  56149  2491450201   WADJE SHEETAL PRAKASH                               2   3
Page 4
SEAT.TXT (15358154677)        11401 21401  56115  2491450204   CHOUDHARI SUMIT SHANKAR                             2   3 (15358154704)        11401 11402 11403 11406 21401 21402 21403 21404  54321  2491450206   GAIKWAD GUNVANT SANGRAM                             2  66 (15358154715)        11401 21401
                                                                   CONTINUED ....
 SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY                            NAME WISE LIST OF CANDIDATES                APRIL 2016
                         EXAM.: M.A.(REV.2013)(EXTERNAL)              PAGE :    4    SEAT/P.R./FORM NO.      NAME OF THE CANDIDATE & SUBJECTS APPEARED      YR CENTRE       56593  2491450209   KULTHE SANDIP MADHUKARRAO                           2  18 (15358154743)        11401 11404  54578  2491450212   SHAIKH UMERA MAQSOOD                                2  80 (15358154762)        21401 21402 21405  52193  2491450213   JADHAV PRIYANKA MADHUKAR                            2   1 (15358154770)        21401  54324  2491450214   MANJARE SADHANA BALU                                2  66 (15358154789)        21401  57470  2491450215   GANGURDE VISHAL RAMESH                              2 123 (15358155012)        11401 11403 21401 21402 21403 21405  52151  2491450216   ASHLESHA ATMARAM MANKLIK                            2   1 (15358155020)        21401  52192  2491450220   JADHAV GANESH VASANTRAO                             2   1 (15358103903)        21401  57476  2491450225   RAUT VISHWANATH PANDIT                              2 123 (15358152372)        21401  56114  2491450226   CHAUDHARI NANDU RAMDAS                              2   3 (15358152386)        21401  55014  2491450230   PAWAR SUREKHA RANGANATH                             2 108 (15358152408)        11401 11402 11403 21401 21402 21403 21404  52182  2491450231   FATANGARE MAHESH LAXMAN                             2   1 (15358152412)        21401  52288  2491450232   THAKKER MITESH KISHOR                               2   1 (15358152420)        11403 21401  52875  2491450235   MINDE BABAJI NIVRUTTI                               2  23 (15358152454)        11401 21401 21402  55367  2491450236   CHORGHE DATTATRAY SHANKAR                           2 150 (15358103935)        11401 21401 21402 21403 21404  53686  2491450240   WAIKAR SHRIPAD KESHAV                               2  48 (15358103974)        11401 11402 11403 11406 21401 21402 21403 21406  52188  2491450243   GITE RAJKUMAR PRAKASH                               2   1 (15358104001)        21401  53746  2491450245   PARKHE JYOTI ANNASAHEB                              2  48 (15358104017)        11401  53804  2491450247   BHOSALE SANTOSH INDRAJIT                            2  49 (15358152243)        11401 11402 11403 11405 21401 21402 21403 21404
Page 5
SEAT.TXT  52876  2491450250   MOHARE SACHIN BABAN                                 2  23 (15358152262)        11401 21401  52252  2491450252   PATIL ASHVINI ANIL                                  2   1 (15358152289)        21401  52159  2491450256   BENDKE SARANG MAHADEO                               2   1 (15358152301)        11401 11402 11403 11406 21401 21402 21403 21404  52251  2491450257   PATHAK AKSHAY BALU                                  2   1 (15358152317)        21401 21402 21403 21404  56724  2491450258   SHINDE MOHINI RAVINDRA                              2  27 (15358152329)        11401 21401 21402 21403 21405  56722  2491450259   CHATUR MEENA SAHEBRAO                               2  27 (15358152338)        21401 21402 21403 21405  53077  2491450261   MUKHEKAR GANESH DNYANESHWAR                         2  28 (15358152355)        21401  52206  2491450265   KAKADE AJAY TANAJI                                  2   1 (15358153055)        21401  52197  2491450267   JADHAV SHUBHANGI DNYANOBA                           2   1 (15358153064)        21401 21402 21403 21405  52153  2491450268   ATAR IMRAN SHAGIRBHAI                               2   1 (15358153072)        11401 21401 21402 21405  52752  2491450274   PAWAR VRUSHALI ADHIKRAO                             2  16 (15358153135)        11406 21401 21402 21403 21405  52260  2491450275   PAWAR POURNIMA SURYAKANT                            2   1 (15358104029)        21401
                                                                   CONTINUED ....
 SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY                            NAME WISE LIST OF CANDIDATES                APRIL 2016
                         EXAM.: M.A.(REV.2013)(EXTERNAL)              PAGE :    5    SEAT/P.R./FORM NO.      NAME OF THE CANDIDATE & SUBJECTS APPEARED      YR CENTRE       53408  2491450276   ABHALE SANCHIT KONDIBA                              2  37 (15358104038)        11401 21401  52162  2491450279   BHOLE AMIT GUNWANT                                  2   1 (15358104064)        21401 21402 21403 21404  52194  2491450280   JADHAV RAHUL TATYASO                                2   1 (15358104072)        11401 21401  53503  2491450283   GAIKWAD PRAGATI SADASHIV                            2  38 (15358104093)        11401 11403 21401  52258  2491450284   PAWAR GANESH BABANRAO                               2   1 (15358104103)        21401 21403 21405  52147  2491450287   ADSUL SANTOSH YESHAWANT                             2   1 (15358104135)        11401 21401  54827  2491450289   VEER SUKHADEO MANOHAR                               2  97 (15358152885)        21401  52254  2491450290   PATIL PRIYANKA ANIL                                 2   1 (15358152892)        21401  52278  2491450291   SHELAKE PRIYANKA DILIP                              2   1
Page 6
SEAT.TXT (15358152902)        11401 21401  54823  2491450295   MAINDARGIKAR KANTAPPA SHRIMANT                      2  97 (15358152941)        11401  52758  2491450298   THORAT SUHAS DINKAR                                 2  16 (15358152973)        21401  52285  2491450299   SUTAR SWATI KRISHNAT                                2   1 (15358152987)        21401 21406  56130  2491450302   NILESH KHANDERAO BHALERAO                           2   3 (15358153001)        21401  52152  2491450305   ASHWINI SHANKAR LOHAKARE                            2   1 (15358153038)        21401  53422  2491450313   NAYKODI SURESH NANABHAU                             2  37 (15358104212)        21401  58534  2491450315   RAMDASI GAYATRI DHANJAY                             2  20 (15358104220)        11401  59421  2491450317   GANDHAKTE SATISH GOVIND                             2  68 (15358155548)        11401 21401 21402  53741  2491450320   KUDALE RUPALI KESHAV                                2  48 (15358155576)        11401 21401 21402 21404  52209  2491450321   KALDATE DHANRAJ RAMDAS                              2   1 (15358155582)        11401  56141  2491450322   SHINDE VARSHA SHAMRAO                               2   3 (15358155595)        21401 21402 21403 21405  58533  2491450323   GUND MAHESH DEVIDAS                                 2  20 (15358155609)        11401 21401  52753  2491450324   RASAL BABASO RAJENDRA                               2  16 (15358155613)        11401 21401  52733  2491450325   GAWADE SAGAR HIRACHAND                              2  16 (15358155621)        21401 21405  58406  2491450326   KHEMNAR KISHOR MADHUKAR                             2  15 (15358156273)        11401 11402 11403 21401 21402 21403 21404  52248  2491450333   NILAM VITTHAL KATHORE                               2   1 (15358159266)        21402  52291  2491450334   UTTURE VIJAY SHANKARRAO                             2   1 (15358159278)        11401 11402 11403 11406 21401 21402 21403 21404  59148  2491450335   JAMBE ARCHANA BABAN                                 2  29 (15358159284)        11401 11402 11403 11404 21401 21402 21403 21404  52173  2491450337   DESHMUKH SWAPNALI BHOLANATH                         2   1 (15358159307)        11401 21401 21402 21403 21405  59144  2491450345   BANKAR SUNITA SURYABHAN                             2  29 (15358141156)        11401 11403 11404 21401 21402 21403 21404  52727  2491450348   BHISE JAYSHREE MANSING                              2  16 (15358141187)        11401 21401 21402 21403 21405
                                                                   CONTINUED ....
 SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY                            NAME WISE LIST OF CANDIDATES                APRIL 2016
                         EXAM.: M.A.(REV.2013)(EXTERNAL)              PAGE :    6  
SEAT.TXT  SEAT/P.R./FORM NO.      NAME OF THE CANDIDATE & SUBJECTS APPEARED      YR CENTRE       52227  2491450352   LANJEKAR JAGDEESH RAMCHANDRA                        2   1 (15358141224)        11401 11402 11403 21401 21402 21403 21406  55317  2491450356   CHAVAN KAMINI DADASO                                2 142 (15358159158)        11401  56119  2491450360   GOLECHA VIPLOVE MADAN                               2   3 (15358159191)        11401 21401 21402 21406  53504  2491450362   GAWARI SANDHYA ASHOK                                2  38 (15358159213)        11401 11403 21401 21402  60002  2491450366   BHALERAO MAYA MADHUKAR                              2  36 (15358245376)        11401 11403 21401  54577  2491450368   SANJAY TIWARI                                       2  80 (15358141269)        11404 21401 21402 21403 21404  52181  2491450369   DUBEY MAMTA BALGOVIND                               2   1 (15358141276)        21401 21404  52259  2491450371   PAWAR HARSHADA SUNIL                                2   1 (15358141295)        11401 21401  56111  2491450372   BONDARDE KAVITA ARUN                                2   3 (15358141305)        11403 21401 21402 21403  52279  2491450374   SHELAR TUSHAR BHAGAWAN                              2   1 (15358141322)        11403 21401  52759  2491450377   WAGH SWATI DATTATRAY                                2  16 (15358141351)        21401  54750  2491450381   NAGAWADE KULDEEP SURESH                             2  87 (15358159094)        11401 11402 11403 11405 21401 21402 21403 21406  60009  2491450383   KULKARNI VINOD RAMAKANT                             2 126 (15358251886)        11401 11402 11403 21401  53808  2491450385   SHIRODE MANAS DATTATARYA                            2  49 (15358159115)        11403 21401 21402 21403 21405  53069  2491450387   BALSARAF VAIBHAV MAHADEO                            2  28 (15358159136)        21401  52177  2491450393   DONDE MANOJ MADAN                                   2   1 (15358141593)        11401 21401 21404  54329  2491450394   TENGALE BANSHI SUDAM                                2  66 (15358141604)        21401  53311  2491450400   BALAWANT SINGH                                      2  36 (15358141658)        11402 21401 21402  52233  2491450404   MALIK SHILPA BHARAT                                 2   1 (15358141662)        21401  53410  2491450411   DESALE MANISHA KALURAM                              2  37 (15358150417)        11401 21401 21402 21403 21404  58403  2491450415   BHALERAO PALLAVI KAILAS                             2  15 (15358150438)        10201 10202 10203 10204 20201 20202 20203 20204  54820  2491450417   BHANDARE HARSHAL VISHWANATH                         2  97 (15358150455)        10201 10203 20201 20202 20207 20209  55094  2491450418   KADAM CHITRA LALASO                                 2 116 (15358150464)        10201 10203  56592  2491450420   GANGURDE ASHA VISHNU                                2  18 (15358150486)        20201 20203  58007  2491450421   PARDESHIAPARNA LAXMANSINGH                          2   6
Page 8
SEAT.TXT (15358150493)        10204 20202 20203  54323  2491450422   MANJARE ARCHANA DEVRAM                              2  66 (15358150504)        10203 10204 20201 20202 20203 20204  53738  2491450424   JADHAV RADHA PRAVIN                                 2  48 (15358150515)        10203 10204 20201 20202 20203 20204  56786  2491450425   JADHAV SAVITA DATTU                                 2  31 (15358146274)        10203  55007  2491450427   DERE RUPALI DADASAHEB                               2 108 (15358150035)        20202 20204  58609  2491450428   RASKAR SUMAN DAMU                                   2  21 (15358150042)        10201 10202 10203 10204 20201 20202 20203 20204
                                                                   CONTINUED ....
 SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY                            NAME WISE LIST OF CANDIDATES                APRIL 2016
                         EXAM.: M.A.(REV.2013)(EXTERNAL)              PAGE :    7    SEAT/P.R./FORM NO.      NAME OF THE CANDIDATE & SUBJECTS APPEARED      YR CENTRE       51668  2491450429   PANSARE MINAL PRAVIN                                2   1 (15358150057)        10201 10202 10203 10204 20201 20202 20203 20204  56721  2491450431   BHARTI SHILPA BALASAHEB                             2  27 (15358150074)        10203 20202 20203  54679  2491450432   JAGDALE JYOTI DEVIDAS                               2  81 (15358150088)        10202 20201 20202 20204 20207  51419  2491450434   BHOITE RUPALI ASHOK                                 2   1 (15358150100)        10203 20201 20202 20203 20204  56127  2491450436   KOTEWAD SAROJINI SHYAM                              2   3 (15358103179)        10201 20201 20202 20203 20204  51883  2491450437   DSOUZA ANTHONY BASIL                                2   1 (15358103180)        20201 20202 20203 20204  58409  2491450438   MANDLIK UJJAWALA NIVRUTTI                           2  15 (15358103198)        20201 20204 20208  56132  2491450444   PATEL BHUMIKA BHARATBHAI                            2   3 (15358103216)        20202  51885  2491450445   DSOUZA SUNITA BASIL                                 2   1 (15358103228)        20201 20202 20203 20204  54121  2491450447   GOSAVI SHUBHANGI DEVIDAS                            2  61 (15358103244)        10203 20201 20203  59682  2491450449   THOOL EKATA ARUN                                    2  92 (15358091252)        10204  54367  2491450452   SHITAL GOVINDRAO BHOSALE                            2  77 (15358091275)        20203  55092  2491450453   BORCHATE RUPALI BABAN                               2 115 (15358091281)        10203 20201 20202 20203 20204  54319  2491450457   DESHMUKH ARCHANA AMBADAS                            2  66 (15358091321)        20202 20204  57252  2491450459   SURYAWANSHI SUNITA POPAT                            2  69 (15358091345)        10203
Page 9
SEAT.TXT  59678  2491450465   GHODESWAR PUNAM SUDHAKAR                            2  92 (15358158870)        10203  56671  2491450466   JAGTAP ASHWINI NIMBA                                2  26 (15358158889)        20203  59617  2491450467   GODASE NITIN SANJAY                                 2  76 (15358158891)        10203 20201 20203 20204 20205  52215  2491450470   KATKAR MEENA BHANUDAS                               2   1 (15358158917)        10203  59349  2491450471   NAVALE UJWALA SOMNATH                               2  65 (15358158929)        20205  54574  2491450473   GIRI KAUSHALYA KRISHNA                              2  80 (15358159353)        10203  54579  2491450481   WAGH YOGITA BALASAHEB                               2  80 (15358152742)        10203  58110  2491450484   KORDE JYOTI MACHHINDRA                              2   9 (15358152761)        10203 20207  52750  2491450487   PANSARE JYOTI JALINDAR                              2  16 (15358148052)        20202 20203  52195  2491450489   JADHAV SADHANA TANAJI                               2   1 (15358091129)        10202 10203  58610  2491450491   SASANE ROHINI ASHOK                                 2  21 (15358091138)        10201 10203 20201  59205  2491450497   RAUT SARIKA PANDURANG                               2  50 (15358091186)        20201 20202 20204 20205  56591  2491450499   BANSODE PRIYANKA SAHEBRAO                           2  18 (15358091206)        10201 10203 20201 20202 20203 20204  59351  2491450503   SADAKAL SONALI PANDURANG                            2  65 (15358091247)        10204 20207  53080  2491450507   OTARI MAYUR SUDHAKAR                                2  28 (15358104254)        10201 10203 10204 20201 20202 20204 20206
                                                                   CONTINUED ....
 SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY                            NAME WISE LIST OF CANDIDATES                APRIL 2016
                         EXAM.: M.A.(REV.2013)(EXTERNAL)              PAGE :    8    SEAT/P.R./FORM NO.      NAME OF THE CANDIDATE & SUBJECTS APPEARED      YR CENTRE       53068  2491450509   AWARI RAHUL UDDHAV                                  2  28 (15358104265)        10204 20201 20204  53747  2491450510   PAWALE SACHIN GANESH                                2  48 (15358104277)        10203 20201  53640  2491450511   CHAVAN MADHURI GANPAT         &nbs