of 76 /76
JPN/SH/02/2016 JABATAN PEGUAM NEGARA MALAYSIA SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENYEWA DAN MENGURUSKAN RUANG KAFETARIA EKSKLUSIF SKY VIEW @ 11, ARAS 11, JABATAN PEGUAM NEGARA NO.45 PERSIARAN PERDANA PRESINT 4, 62100 PUTRAJAYA No. Sebut Harga : JPN/SH/02/2016 PELAWAAN SEBUT HARGA

SEBUT HARGA NO - Attorney General's Chamber … · Web view9.1.3 Lampiran C - Jadual Kadar Harga 9.1.4 Lampiran D – Akuan Pembida 9.1.5 Lampiran E – Keterangan Mengenai Rasuah

Embed Size (px)

Text of SEBUT HARGA NO - Attorney General's Chamber … · Web view9.1.3 Lampiran C - Jadual Kadar Harga...

SEBUT HARGA NO

JPN/SH/02/2016

SULIT JPN/SH/02/2016

JABATAN PEGUAM NEGARA

MALAYSIA

PELAWAAN SEBUT HARGA

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENYEWA DAN MENGURUSKAN RUANG KAFETARIA EKSKLUSIF SKY VIEW @ 11,

ARAS 11, JABATAN PEGUAM NEGARA

NO.45 PERSIARAN PERDANA PRESINT 4,

62100 PUTRAJAYA

No. Sebut Harga : JPN/SH/02/2016

JABATAN PEGUAM NEGARA MALAYSIA

___________________________________

DOKUMEN PELAWAAN

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENYEWA DAN MENGURUSKAN RUANG BAGI KAFETARIA EKSKLUSIF SKY VIEW @ 11,

ARAS 11, JABATAN PEGUAM NEGARA

NO.45 PERSIARAN PERDANA PRESINT 4,

62100 PUTRAJAYA

MUSTAHAK

PENYEBUT HARGA DIKEHENDAKI MEMAHAMI DAN MEMATUHI SYARAT DAN PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN BAGI SEBUT HARGA INI

1.PERIHAL SEBUT HARGA

1.1Sebut harga ini adalah bagi perkhidmatan mengurus kafeteria dan menyediakan makanan bermasak Islam.

1.2 Sebut harga ini tertakluk kepada Arahan kepada Penyebut Harga, Syarat-syarat Sebut Harga, dan Skop/Spesifikasi.

1.3 Perkataan Penyebut Harga yang diterima (Approved Quotation) bermakna penyebut harga yang diluluskan oleh pegawai yang menerima sebut harga dan penyebut harganya mematuhi semua syarat-syarat sebut harga ini.

1.4 Penyebut Harga dalam syarat ini adalah dimaksudkan kepada satu atau lebih daripada satu orang.

1.5 Sebut harga hendaklah sah laku selama tempoh sembilan puluh (90) hari daripada tarikh tutup sebut harga seperti ditetapkan di dalam surat tawaran sebut harga, seseorang penyebut harga tidak boleh menarik balik tendernya dalam tempoh tersebut.

1.6 Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara tidak terikat untuk menerima sebut harga yang tertinggi atau mana-mana sebut harga.

1.7 Penyebut harga yang berjaya (jika ada) akan diberitahu melalui surat dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dan sebut harga hendaklah sah dalam tempoh tersebut. Penyebut harga yang berjaya dipilih mestilah menandatangani surat perjanjian dan mengemukakan deposit sewaan bersamaan dengan dua (2) bulan sewa dan bayaran sewa untuk bulan pertama melalui tunai atau bank deraf atau kiriman wang yang di bayar atas nama PEGUAM NEGARA MALAYSIA. Tempoh menandatangani perjanjian ini boleh dilanjutkan jika pegawai yang berkuasa bersetuju bahawa ada sebab-sebab munasabah untuk berbuat demikian.

2. SYARAT-SYARAT BAGI PENYEBUT HARGA

2.1Penyebut Harga yang dipelawa mestilah daripada syarikat yang berdaftar dengan Kementarian Kewangan dan bertaraf Bumiputera. Syarikat juga perlu memiliki kod bidang: 040103 iaitu Penyediaan makanan bermasak islam.

2.2Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan adalah merupakan jaminan ke atas sebut harga yang dikemukakan. Oleh itu sekiranya Penyebut harga menarik balik tawaran sebelum sebut harga dipertimbangkan atau menolak tawaran setelah sebut harga diberikan kepadanya, maka tindakan menggantung/membatalkan pendaftaran akan diambil seperti berikut:

2.3.1menggantung pendaftaran selama dua (2) tahun bagi kesalahan pertama;

2.3.2menggantung pendaftaran selama lima (5) tahun bagi kesalahan kedua; dan

2.3.3pendaftaran akan dipotong terus bagi kesalahan yang berikutnya.

2.4Syarikat-syarikat yang digantung atau dipotong pendaftarannya tidak akan dibenarkan mengambil bahagian di dalam mana-mana sebut harga yang dipelawa oleh semua Kementerian/ Jabatan Berkanun di seluruh Malaysia.

2.5Bagi semua penggantungan/potongan pendaftaran syarikat, nama pengarah-pengarah termasuk nama pemegang-pemegang saham terbesar akan disenaraihitamkan.

3LAWATAN TAPAK

3.1 Lawatan tapak akan diadakan pada tarikh, masa dan tempat seperti di bawah:

Tarikh :14 Mac 2016(Isnin)

Masa :3.00 petang

Tempat :Jabatan Peguam Negara

Dewan Jamuan 1,

Aras 11, No. 45, Persiaran Perdana

Presint 4 62100 Putrajaya.

Setiap Penyebut harga hanya dibenarkan menghantar dua (2) orang wakil sahaja.

3.2Kehadiran lawatan tapak adalah wajib bagi penyebut-penyebut harga. Penyebut harga yang gagal menghadiri taklimat ini akan menyebabkan tawaran tidak dipertimbangkan.

3.3 Penyebut harga hendaklah mendaftar terlebih dahulu sebelum mengikuti lawatan tapak tersebut. Dokumen yang perlu diserahkan di kaunter pendaftaran adalah :

(a)Borang Kehadiran Lawatan Tapak;

(b)Sijil Akuan Pendaftaran Kontraktor dari Kementerian Kewangan yang masih berkuatkuasa; dan

(c)Sijil Akuan Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang masih berkuatkuasa (jika berkenaan)

4.SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA

4.1Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam pelawaan ini, syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai, melainkan setakat mana syarat-syarat am itu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh Penyebut Harga.

4.2Kerajaan tidak terikat untuk menyetujui terima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

4.3Kerajaan berhak menimbang tiap-tiap satu butiran sebagai satu tawaran yang berasingan atau bersekali.

4.4Sekiranya terdapat apa-apa perkhidmatan yang tidak diletakkan harga, maka ia akan dianggap bahawa kos item atau barangan tersebut telah pun dimasukkan di lain-lain bahagian atau barangan di dalam tersebut. Sebarang tuntutan tambahan untuk perkhidmatan tersebut tidak akan dilayan.

4.5Penyebut Harga hendaklah mengganti rugi Kerajaan dengan sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang perlakuan, tuntutan, kos atau perbelanjaan yang berbangkit daripada atau disebabkan oleh sebab-sebab atau perlangaran paten hak milik dan reka bentuk, trademark, nama atau pun apa-apa hak yang dilindungi di dalam apa-apa kerja, material atau benda/sistem atau cara-cara menggunakan, cara-cara kerja atau susunan yang digunakan atau dibekalkan oleh Penyebut Harga.

4.6Para 4.2 dan para 4.3 di atas ini tidaklah memudaratkan apa-apa hak Kerajaan untuk mendapatkan ganti rugi kerana kemungkiran kontrak.

4.7Tiada apa-apa iklan mengenai persetujuan mana-mana tawaran boleh disiarkan dalam mana-mana akhbar, majalah atau lain-lain saluran iklan tanpa kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan.

4.8Sebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia dan Penyebut Harga bersetuju tertakluk hanya kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin timbul mengenai sebut harga ini atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya.

5.ANGGARAN KEPERLUAN

Skop perkhidmatan yang diperlukan adalah seperti dinyatakan.

6.SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN

Antara syarat-syarat perkhidmatan yang perlu dipatuhi oleh para pembekal adalah seperti berikut:

6.1perkhidmatan yang akan diberikan mestilah mematuhi piawaian spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pihak Kerajaan.

6.2sekiranya perkhidmatan yang diberikan tidak mematuhi piawaian spesifikasi yang ditetapkan setelah dipersetujui tawarannya, Pihak Kerajaan boleh menolak tawaran tersebut.

6.3Penyebut harga mestilah mematuhi kehendak arahan dan tawaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen pelawaan ini.

7.SPESIFIKASI TEKNIKAL

7.1Spesifiksi Teknikal seperti di para 11.2 adalah penting dan perlu di baca, difahami dan diuruskan seperti mana yang diminta. Kegagalan memahami serta menguruskannya dengan tidak betul boleh mencatat dan menggagalkan tawaran pelawaan sebut harga.

7.2Penyebut Harga dikehendaki membuat ulasan/kenyataan yang sewajarnya diruangan yang ditetapkan. Kegagalan berbuat demikian boleh menjejaskan penilaian terhadap tawaran yang dibuat.

7.3Sebelum menghantar tawaran sebut harga, Penyebut Hara hendaklah memeriksa dokumen sebut harga dan spesifikasi kekeliruan hendaklah mendapatkan penjelasan dan pengesahan daripada Jabatan Peguam Negara (JPN).

7.4Sebarang tuntuan berkenaan alasan ketidaktahuan (plea of ignorance) yang dibuat kemudian tidak akan dilayan.

8.TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

Tarikh dan masa tutup bagi penerimaan tawaran sebut harga ini adalah seperti berikut

Tarikh Tutup

:22 Mac 2016 (Selasa)

Masa

:12.00 tengahari

Nombor Rujukan:JPN/SH/02/2016

9.DOKUMEN SEBUT HARGA

9.1Penyebut Harga dikehendaki mengisi dan mengemukakan dokumen dengan lengkap segala butir-butir di dalam lampiran berikut:

Dokumen Kewangan:

9.1.1Lampiran A- Keterangan Mengenai Penyebut Harga

9.1.2Lampiran B- Surat Akuan Penyebut Harga

9.1.3 Lampiran C- Jadual Kadar Harga

9.1.4 Lampiran D Akuan Pembida

9.1.5 Lampiran E Keterangan Mengenai Rasuah

9.1.6 Dokumen sokongan Kewangan:

i. Salinan Akaun Bank 3 bulan terkini yang disahkan oleh Pegawai Bank;(wajib)

ii. Sijil Pendaftaran Bumiputera (Jika ada);

iii. Salinan Akaun Syarikat Bagi Dua Tahun Terakhir Yang Diaudit Oleh Juruaudit Bertauliah (jika berkaitan); dan

iv. Salinan Surat Setuju Terima daripada Agensi Kerajaan atau Swasta dari tahun 2013 (jika ada)

Dokumen Teknikal

9.1.7Lampiran F- Senarai Harga Makanan dan Minuman (wajib)

9.1.8Lampiran G- Senarai Pekerja-pekerja (wajib)

9.1.9 Lampiran H Cadangan Kemudahan Tambahan (jika ada)

9.1.10 Lampiran I Senarai Pengalaman Syarikat

9.1.11 Dokumen sokongan Teknikal:

i. Salinan Pengesahan Suntikan Typhoid.

10.PERATURAN MENGISI DAN MENGIRIM DOKUMEN

10.1Sampul surat Sebut Harga

Tawaran hendaklah dikemukakan dalam dua (2) sampul surat berlakri (sealed) BAHAGIAN I dan BAHAGIAN II iaitu:-

Sampul surat pertama BAHAGIAN I

Sampul surat ini hendaklah ditandakan dengan BAHAGIAN I

di sudut sebelah atas kiri dan dicatatkan dengan:

SULIT

SEBUT HARGA BILANGAN JPN/SH/02/2016

TAWARAN KEWANGAN

Sampul surat kedua BAHAGIAN II

Sampul surat ini hendaklah ditandakan dengan BAHAGIAN II

di sudut sebelah atas kiri dan dicatatkan dengan:

SULIT

SEBUT HARGA BILANGAN JPN/SH/02/2016

TAWARAN TEKNIKAL

10.2Alamat sampul surat

Kedua-dua sampul surat (BAHAGIAN I dan BAHAGIAN II) ini hendaklah dimasukkan ke dalam satu (1) sampul surat yang berlakri (sealed) dan ditanda bahagian hujung atas sebelah kiri sampul surat itu dengan dituliskan Tajuk Sebut Harga dan no. Sebut harga JPN/SH/02/2016 di atas sampul surat berkenaan (Maklumat ini wajib diisi. Jika tidak, markah penilaian tawaran tuan akan terjejas).

Nota: Tawaran Sebut harga dengan mengikut kategori hendaklah dibuat tiga (3) salinan dengan mengunakan Bahasa Malaysia. Satu (1) salinan di tanda SALINAN ASAL manakala yang lain di tanda SALINAN 1, dan SALINAN 2, . Sekiranya terdapat sebarang ketidaksamaan antara salinan-salinan tersebut, salinan asal akan digunakan.

dan sampul surat hendaklah dialamatkan kepada:

JABATAN PEGUAM NEGARA

SEKSYEN KEWANGAN DAN PEROLEHAN

ARAS 1, NO 45, PERSIARAN PERDANA,

PRESINT 4,62100 PUTRAJAYA

10.3Dokumen tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang telah ditetapkan beralamat seperti di para 10.2.

10.4Penyebut harga adalah dilarang menulis atau mencatatkan nama/tanda syarikat di dalam dokumen tawaran teknikal. Perlanggaran mematuhi syarat ini akan menyebabkan tawaran penyebut harga ditolak.

10.5Tawaran Sebut harga juga boleh dihantar melaui pos atau agensi penghantaran swasta. Bagaimanapun Jabatan Peguam Negara tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung sebaran kelewatan atau sebagainya terhadap tawaran sebut harga yang dihantar melalui pos atau agensi penghantaran swasta.

11.FORMAT DOKUMEN SEBUT HARGA

Dokumen-dokumen (jadual-jadual) yang wajib diisi dan dikembalikan ialah:

11.1BAHAGIAN I TAWARAN KEWANGAN

a) Isi Kandungan

Mestilah terdapat satu atau lebih muka surat yang menunjukkan struktur penyusunan dokumen Sebut Harga (Table of Content) mengikut seksyen dan seksyen kecil.

b) LAMPIRAN A - LATAR BELAKANG PENYEBUT HARGA

Penyebut Harga WAJIB mengisi dengan lengkap ruangan-ruangan yang disediakan dalam jadual ini.

i. Nama dan alamat syarikat hendaklah nama syarikat seperti yang didaftarkan dengan Kementerian kewangan. Walau bagaimanapun, penyebut harga boleh memberi alamat tambahan untuk tujuan surat menyurat.

ii. Nyatakan modal daripada punca-punca lain seperti simpanan, saham, kemudahan pinjaman bank dan jika menggunakan perkhidmatan Urusan Pemfaktoran, jika syarikat bukan Sendirian Berhad (sila lampirkan satu salinan punca modal syarikat yang diakui sah).

iii. Penyebut harga hendaklah menyatakan pengalaman dan reputasi dalam bidang pembekalan dan perkhidmatan berkaitan. Tempat dan tempoh hendaklah dinyatakan.

c) LAMPIRAN B Surat Akuan penyebut Harga

i. Jadual ini merupakan pengesahan dari penyebut harga untuk mematuhi semua arahan, syarat-syarat Sebut Harga, tawaran harga, tempoh sah laku tawaran.

ii. Penyebut harga hendaklah menandatangani jadual ini. Tawaran tidak akan dipertimbangkan jika jadual ini tidak ditandatangani dan tidak dikemukakan bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain.

d) LAMPIRAN C Jadual Harga

i. Semua harga perlu di nyatakan dalam RINGGIT MALAYSIA (RM)

ii. Lampiran ini mengandungi jenis item yang akan dibekalkan. Penyebut harga adalah dikehendaki menyatakan kadar harga seunit item bagi item tersebut dan menjumlahkan harga dengan betul untuk mendapatkan kadar harga keseluruhan.

iii. Harga-harga bekalan hendaklah meliputi semua perbelanjaan.

iv. Isikan kesemua Jadual harga seperti di LAMPIRAN D dokumen Sebut Harga ini.

v. Jika sesuatu perkara yang dinyatakan di dalam jadual Harga itu adalah percuma atau tidak berkaitan, penyebut harga tidak perlu menyatakan kos untuk perkara tersebut.

vi. Penyebut harga boleh menggunakan format penyebut harga untuk menyenaraikan kos sebut harga jika format di LAMPIRAN C dianggap tidak sesuai. Walau bagaimanapun format penyebut harga mesti mempunyai ciri-ciri yang menepati format seperti dilampirkan.

vii. Penyebut harga hendaklah memastikan setiap jadual harga yang disertakan ditandatangani dan bercop rasmi syarikat.

e)LAMPIRAN D Akuan Pembida

f) LAMPIRAN E Keterangan Mengenai Rasuah

g)Dokumen sokongan Kewangan:

i. Salinan Akaun Bank 3 bulan terkini (Disember 2015, Januari

2016 dan Februari 2016) yang disahkan oleh Pegawai Bank;

ii. Sijil Pendaftaran Bumiputera (Jika ada);

iii. Salinan Akaun Syarikat Bagi Dua Tahun Terakhir Yang Diaudit

Oleh Juruaudit Bertauliah (jika berkaitan); dan

iv. Salinan Surat Setuju Terima daripada Agensi Kerajaan

atau Swasta dari tahun 2013 (jika ada).

11.2BAHAGIAN II TAWARAN TEKNIKAL

Penyebut Harga adalah diwajibkan supaya tidak menzahirkan apa-apa cara sekalipun nama, alamat dan logo syarikat atau apa-apa tanda pengenalan syarikat pada setiap muka surat dokumen tawatan teknikal.

a) Isi kandungan

Mestilah terdapat satu atau lebih muka surat yang menunjukkan struktur penyusunan dokumen Sebut harga (table of content) mengikut seksyen dan seksyen kecil.

b) LAMPIRAN F Senarai Harga Makanan dan MInuman

Penyebut harga hendaklah menyatakan dengan jelas dan terperinci harga-harga makanan dan minuman.

c) LAMPIRAN G Senarai Pekerja-pekerja

d) LAMPIRAN H Cadangan Kemudahan Tambahan

e) LAMPIRAN i Senarai Pengalaman Penyebut Harga Berkaitan Kerja Bagi Perkhidmatan Kafeteria dan Menyediakan Makanan Bermasak Islam

i. Penyebut Harga dikehendaki menyenaraikan pengalaman Penyebut harga berkaitan kerja bagi Perkhidmatan Kafeteria dan Menyediakan makanan bermasak Islam.

ii. Penyebut harga tidak dibenarkan menulis nama syarikat atau apa saja maklumat yang berkaitan dengan penyebut harga pada jadual ini. Jadual ini juga tidak perlu ditandatangani.

iii. Kegagalan mematuhi arahan dan syarat ini membolehkan SEBUT HARGA tersebut tidak akan dipertimbangkan atau terus ditolak.

f) Dokumen sokongan teknikal

i. Salinan Pengesahan Suntikan Typhoid

11.3Semua dokumen hendaklah diisi dengan lengkap di ruangan yang ditentukan sama ada ditaip atau ditulis dengan kemas dan terang. Maklumat yang tidak jelas akan menjejaskan tawaran yang dibuat. Jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi, Penyebut Harga dibenarkan menaip atau menulis maklumat itu di dalam kertas tambahan. Sebarang pindaan dan pembatalan di dalam dokumen hendaklah ditandatangani ringkas oleh Penyebut Harga dan diberi tarikh serta diletakkan cop syarikat.

12.TEMPOH SAH SEBUT HARGA

Semua tawaran harga yang ditawarkan di dalam dokumen Sebut Harga ini hendaklah sah dan tidak boleh ditarik balik dalam tempoh sekurang-kurangnya 90 hari dari tarikh Sebut harga ini ditutup.

13.PEMBATALAN PERKHIDMATAN DALAM SEBUT HARGA

13.1Jabatan Peguam Negara berhak membatalkan salah satu perkhidmatan yang telah dinyatakan dalam sebut harga ini pada bila-bila masa, sekiranya diperlukan.

13.2Sebarang kos yang terpaksa ditanggung oleh pihak Penyebut Harga kerana urusan sebut harga ini adalah menjadi tanggungjawab pihak Penyebut harga dan pihak Jabatan Peguam Negara tidak akan bertanggunjawab terhadap perkara tersebut.

14.SETUJU TERIMA SEBUT HARGA

14.1Jabatan Peguam Negara berhak mempersetujui sebut harga sama ada kesemuanya atau sebahagiannya.

14.2Jabatan Peguam Negara tidak terikat mempersetujui sebut harga yang rendah sekali atau mana-mana sebut harga jua pun.

14.3Jabatan Peguam negara akan memberi notis bertulis kepada Penyebut Harga yang berjaya apabila tawarannya dipersetujui.

14.4Notis ini boleh mengandungi syara-syarat tawaran atau pengubahsuaian kepada syarat-syarat tawaran. Sebut harga itu tidak boleh diterima sehinggalah persetujuan bertulis daripada Penyebut Harga menyatakan bahawa pengubahsuaian syarat itu adalah dierima.

14.5Apabila dipersetujui maka suatu perjanjian hendaklah disifatkan sebagai telah dibuat di antara Kerajaan dengan Penyebut Harga dan suatu perjanjian akan diadakan selepas persetujuan tersebut.

15.KEPUTUSAN SEBUT HARGA ADALAH MUKTAMAD

Jabatan Peguam Negara tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran dari Penyebut Harga-Penyebut Harga. Keputusan adalah muktamad. Sebarang surat menyurat mengenai keputusan sebut harga ini tidak akan dilayan.

16.BANTAHAN

Bantahan rasmi secara bertulis yang disertai dengan butir-butir lengkap berkaitan dengan penentuan Spesifikasi Teknikal yang menjurus kepada sesuatu jenama (jenis) tertentu boleh dibuat oleh Penyebut Harga dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh iklan tawaran sebut harga. Bantahan hendaklah dialamatkan kepada:

JABATAN PEGUAM NEGARA

SEKSYEN KEWANGAN DAN PEROLEHAN

ARAS 4, NO. 45 PERSIARAN PERDANA,

PRESINT 4, 62100 PUTRAJAYA

17.URUS SETIA SEBUT HARGA

17.1Penyebut Harga yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai yang dinyatakan di bawah atau secara bertulis seperti alamat di para 9.2 (untuk perhatian:)

Unit Teknikal :

a) Encik Abd. Hadi bin Hamzah

03-88722535

b)Encik Ismail bin Ahmad

03-88722168

c)Encik Radzwan bin Abd Rahman

03-88722222

Urus setia :

a) Encik Salleh bin Hassan

03 8872 2636; dan

b) Puan Sharawati binti Mohamed Tahir 03 8872 2636.

17.TAWARAN HARGA PENYEBUT HARGA

17.1Pembayaran akan dikenakan ke atas perkhidmatan yang sebenar sahaja tertakluk kepada perubahan atau penambahan dalam skop perkhidmatan.

17.2 Pengusaha Kafeteria yang berjaya hendaklan membayar deposit kepada Kerajaan sebanyak dua (2) bulan kadar sewaan dan bayaran sewa untuk bulan pertama melalui tunai atau bank deraf atau kiriman wang yang di bayar atas nama PEGUAM NEGARA MALAYSIA.

18.POLISI INSURANS

18.1Kontraktor yang berjaya adalah dinasihatkan untuk mengambil satu polisi insurans dengan perbelanjaan sendiri daripada syarikat insurans yang diperakui iaitu Polisi lnsurans Ganti Rugi Pekerja dengan Endorsement A dan B (Workmen's Compensation Insurance with Endorsement 'A dan 'B) dan Polisi lnsurans Tanggungan Awam dan lain-lain insuran yang berkaitan.

19. AKTA-AKTA YANG BERKAITAN

19.1Kontraktor adalah diingat supaya memberi perhatian mengenai:

i)Peraturan Keselamatan Dalam Negeri (Pendaftaran Buruh) 1960 (Pindaan) 1976;

ii)Akta Pekerjaan 1955;

iii)Akta lmigresen 1959/63;

iv)Akta Pasport 1966;

v)Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983;

vi)Akta Dadah Berbahaya 1952;

vii)Akta Dadah Berbahaya Langkah-langkah Pencegahan Khas 1982;

viii)Akta Makanan 1983 - Peraturan-peraturan Kebersihan Makanan 2009;

ix)Akta Makanan 1983 - Peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau (Pindaan) (No.2) 2009;

x)Undang-undang Kecil Establishment Makanan (Perbadanan Putrajaya) 1999;

xi)Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (WP Putrajaya) 2003

xii)Akta Perihal Dagangan 1972 dan Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan "Halal") 1975;

xiii)Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Undang-undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan;

xiv)Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997- Penandaan Makanan Halal oleh Jabatan Agama Islam Negeri;

xv)Akta Cap Dagangan 1976; dan

xvi)Dan lain-lain Akta, Undang-undang dan Peraturan yang berkaitan dan berkuatkuasa.

20. PEKERJA

Kontraktor hendaklah menyatakan dalam LAMPIRAN G jumlah pekerja-pekerja yang akan digunakan termasuk pembahagian pekerja lelaki dan wanita bagi mengendalikan kontrak ini. Jumlah hendaklah berpadanan dengan bebanan kerja yang akan dijalankan.

21. KONTRAK

Kontraktor yang berjaya dikehendaki menandatangani kontrak dengan Kerajaan Malaysia dan membayar ganti rugi jika tidak mematuhi kontrak. Sebarang tuntutan kepada syarat Tawaran Harga hendaklah dibuat semasa mengemukakan Dokumen Tawaran Harga ini. Syarat Tawaran Harga ini dan Spesifikasi Perkhidmatan adalah saling mengikat Kontraktor yang berjaya sementara menunggu kontrak rasmi ditandatangani.

22.PENUTUP

Penyebut Harga dinasihatkan agar memberi perhatian terhadap arahan-arahan yang terkandung di dalam dokumen pelawaan semasa mengisi dokumen-dokumen tawaran. Ini untuk memastikan segala maklum balas yang diperlukan.

PENYEWAAN DAN MENGURUSKAN RUANG KAFETARIA

DI SKY VIEW @ 11

JABATAN PEGUAM NEGARA, ARAS 11

NO.45, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4

62100 PUTRAJAYA

1. Peranan dan Tanggungjawab

1.1Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan perkhidmatan Kafetaria yang bermutu tinggi lagi memuaskan dalam semua aspek katering. Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara melalui Jawatankuasa Ruang Komersil hanya memilih Kontraktor yang dapat menawarkan pakej terbaik menerusi penilaian daripada aspek-aspek berikut :

i. Penawaran harga makanan dan minuman yang munasabah;

ii. Kepelbagaian menu dan jenis makanan serta minuman;

iii.

Sistem kawalan dan pemantauan kebersihan ruang makan, perabot dan peralatan kafetaria;

iv. Sistem pengurusan aduan pelanggan;

v.Kesediaan menyediakan perkhidmatan katering untuk mesyuarat/ majlis-majlis anjuran Jabatan yang terletak di blok bangunan yang sama; dan

vi. Kedudukan kewangan yang kukuh.

1.2 Kafetaria

i. Terdapat satu (1) buah lot Ruang Bagi Makanan Islam Di Kafetaria SKY VIEW @ 11, ARAS 11, NO.45, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100 PUTRAJAYA berkeluasan 215.99 meter persegi.

ii.

Ruang tersebut mesti dibuka dan memulakan operasi mulai jam 7.00 pagi hingga 7.00 petang dan lima (5) hari seminggu secara Food Court model dan service straight line cafetaria;

iii.Pengecualian masa operasi adalah tertakluk kepada cuti umum, bulan Ramadhan dan lain-lain masa yang akan ditentukan oleh Bahagian Pengurusan Jabatan Peguam Negara;

iv.

Kontraktor yang berjaya perlu sentiasa bertanggungjawab memastikan serta mengekalkan premis kafetaria ini berkeadaan kemas, bersih dan baik setiap masa untuk penggunaan serta keselesaan para pelanggannya;

v.Kegagalan memastikan kebersihan dan kekemasan kafetaria yang menyebabkan kafetaria tersebut diarahkan untuk ditutup oleh pihak-pihak berkuasa, kontraktor dikehendaki mematuhi arahan serta mengambil tindakan penambahbaikan dengan serta merta; dan

vi.Kerajaan Malaysia berhak memberi notis penamatan secara bertulis dalam masa 30 hari (tanpa apa-apa pampasan) atau notis 24 jam dengan pengecualian sewa bagi bulan notis dikeluarkan sekiranya pihak kontraktor gagal mematuhi arahan kebersihan seperti di para v.

1.3 Peralatan Dan Kelengkapan

i.

Pihak kontraktor yang memerlukan peralatan tambahan selain yang telah disediakan oleh Jabatan Peguam Negara dikehendaki menyediakan segala peralatan memasak, pinggan mangkuk dan kelengkapan lain dan yang difikirkan sesuai dengan perbelanjaan sendiri;

ii.

Menyediakan peralatan sajian yang mencukupi dan sesuai bagi kegunaan seluruh operasi kafetaria serta catering bagi memudahkan dan menyenangkan para pelanggan kafetaria;

iii.

Menyediakan peralatan sajian "pakai-buang" bagi kemudahan pelanggan yang ingin membawa pulang makanan dan minuman yang dibeli di kafetaria. Produk "pakai-buang" yang mesra persekitaran adalah amat digalakkan; dan

iv. Pihak kontraktor dibenarkan membawa peralatan baru/tambahan secara sendiri atau untuk tujuan pelaburan. Perkara ini perlu dimaklumkan dan mendapat persetujuan Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara. Peralatan tambahan ini hendaklah bertujuan bagi meningkatkan kecekapan operasi.

1 .4 Katering untuk Majlis:

i.

Menerima tempahan dan menyediakan pelbagai hidangan bagi memenuhi permintaan semua bentuk keraian, persidangan, seminar, majlis rasmi serta hidangan untuk mesyuarat-mesyuarat yang diadakan di Bangunan ini dan di Bangunan yang dibawah seliaan Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara yang lain; dan

ii.Kemampuan menyediakan pelbagai jenis hidangan/peralatan/ kemudahan yang ditempah termasuk kakitangan, penyediaan dan pramusaji bagi jamuan-jamuan tertentu.

1.5 Kakitangan

Pihak Kontraktor dikehendaki:

i.

Mengambil kakitangan yang berkebolehan, berdisiplin, bersih, efisyen serta memiliki akhlak yang baik serta mampu menjalankan operasi sajian dengan cemerlang dan memuaskan;

ii.Melantik pekerja-pekerja yang berstatus WARGANEGARA MALAYSIA sahaja. Pelantikan pekerja bukan warganegara untuk bekerja di mana-mana perkarangan Bangunan Jabatan Peguam Negara adalah tidak dibenarkan sama sekali;

iii.

Menyediakan jumlah kakitangan yang mencukupi dan terlatih bagi operasi kafetaria terutamanya pada waktu puncak dan begitu juga bagi perkhidmatan katering;

iv.

Menjamin perkhidmatan yang diberikan berbentuk profesional, berpakaian kemas, tingkah laku sopan dan mesra serta berhemah tinggi;

v.Menjamin tahap kesihatan kakitangan yang baik dan telah lulus pemeriksaan kesihatan Kerajaan serta telah mendapatkan suntikan typhoid dan disahkan sihat dengan mendapat perakuan oleh Pegawai Perubatan yang berkelayakan sebelum berkhidmat;

vi.

Memastikan kakitangan sentiasa mempamerkan pas keselamatan semasa berada di kawasan dan dalam Bangunan Jabatan Peguam Negara serta mematuhi segala prosedur dan peraturan semasa yang telah ditetapkan oleh pihak Kerajaan;

vii.Mengemukakan senarai lengkap mengenai kesemua pekerjanya kepada Kerajaan dari semasa ke semasa apabila diminta berserta dengan segala kelayakan masing-masing; dan

viii.Menyediakan pakaian seragam yang bersih, sesuai dan wajar serta seboleh-bolehnya lengkap dengan penutup kepala, apron serta tanda nama bagi para pekerjanya.

1.6 Hidangan

i.Memastikan bahawa makanan yang disediakan, dimasak dengan sempurna dan disajikan dengan mengambil kira aspek kesihatan dan kebersihan sebagaimana prosedur-prosedur serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Kerajaan seperti kod amalan kebersihan makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan lain-lain pihak Berkuasa Berwajib yang lain;

ii.

Memberi jaminan makanan yang disajikan terdiri daripada jenis yang pelbagai, berkhasiat serta mempunyai 'nilai-tambah' supaya makanan dan minuman terhidang secara menarik dan menyelerakan;

iii.

Kadar harga bagi setiap hidangan makanan perlulah berpatutan serta dipersetujui oleh Kerajaan. Senarai harga bagi setiap makanan serta minuman yang telah dipersetujui oleh Kerajaan hendaklah dipamerkan ditempat yang terang, jelas dan mudah dilihat untuk pengetahuan serta kemudahan pengguna;

iv.

Kos dan sebarang bayaran yang dikenakan akan disemak bersama antara pihak kontraktor dan Kerajaan dari masa ke semasa. Sebarang perubahanpada kadar harga hendaklah dimaklumkan serta dipersetujui secara bertulis oleh pihak Kerajaan; dan

v.Bekerjasama di dalam membantu pihak Kerajaan di dalam merealisasikan sebarang perancangan, usaha atau kempen bagi membantu meringankan beban pengguna.

1.7 Pembersihan dan Pembuangan

i.

Memastikan sisa dan bahan buangan dilupuskan secara berkesan dan selamat. Meja hidangan hendaklah dibersihkan daripada pinggan/ mangkuk/cawan yang telah digunakan dengan kadar segera terutamanya ketika waktu puncak;

ii.Memastikan keadaan premis kafetaria sentiasa berada dalam keadaan bersih dan hygenic;

iii.Memastikan semua peralatan kafetaria, termasuk pinggan mangkuk, kutleri dan sebagainya dicuci segera dan berada dalam keadaan bersih dan selamat;

iv.

Memastikan kawasan penerimaan bahan mentah/makanan berkeadaan bersih, tidak terhalang dan terbuka untuk pandangan luar; dan

v.Memastikan bahawa semua bahan buangan dan sampah sarap dibawa dari kawasan kafetaria dan dapur berkaitan ke tempat yang ditentukan dan dibenarkan untuk proses pembuangan.

1.8 Latihan Kakitangan

i.Kontraktor dikehendaki melatih kakitangan operasi bagi jenis-jenis servis yang akan dijalankan, termasuk pengendalian peralatan terbabit; dan

ii.Hendaklah sentiasa memberi latihan serta kursus yang mencukupi kepadapara pekerjanya terutama mengenai etika perkhidmatan layanan yang sempurna, cekap dan menyenangkan terhadap para pelanggannya.

1.9 Akta

Kontraktor perlu mematuhi semua akta, by-Laws dan peraturan-peraturan yang dikenakan oleh pihak-pihak berkuasa tempatan yang berkaitan dengan operasi servis makanan dan sebagainya. lni termasuk syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara seperti dinyatakan dalam Syarat-Syarat Sebut Harga.

1.10 Limitation of contractors

i.Penjualan rokok, cerut, tembakau atau yang berkaitan adalah tidak dibenarkan. Penjualan minuman keras serta makanan yang haram di sisi agama Islam juga adalah dilarang sama sekali;

ii.Kontraktor tidak dibenarkan membawa orang luar kecuali pekerja bagi menjalankan operasi. Lawatan dari luar hendaklah dengan persetujuan pihak Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara.

iii.Kontraktor tidak dibenarkan menggunakan premis atau membiarkan mana-mana bahagiannya digunakan bagi maksud lain daripada perniagaannya seperti ditetapkan kecuali dengan mendapat kebenaran daripada pihak Kerajaan;

iv.Kontraktor tidak dibenarkan untuk mencacatkan, menconteng, memotong atau merosakkan mana-mana bahagian dinding, siling atau lantai urus niaga dan membuat apa-apa perubahan mengenai susunan dalaman atau mengenai bentuk luar ruang niaga tersebut tanpa kebenaran daripada Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara; dan

v.Sebarang penutupan lot/premis perniagaan atau pelanjutan masa operasi atau beroperasi pada hari-hari yang selain daripada hari bekerja atau hari cuti am dan sebagainya hendaklah mendapat kebenaran Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara.

1.11 Spesifikasi Umum

i. Kehadiran Mesyuarat

Kontraktor atau wakil adalah dikehendaki untuk menghadiri mesyuarat-mesyuarat tertentu seperti mana diarahkan oleh Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara, berkaitan perkhidmatan yang dijalankan di premis yang disewa.

ii. Harga Sewaan

Kontraktor diminta membayar harga sewaan seperti yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara. Sewaan ini adalah tidak termasuk bayaran bil air, elektrik dan gas. Bayaran sewaan perlu dijelaskan SETIAP 1 HARIBULAN PADA TIAP - TIAP BULAN. Kelewatan membayar sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan boleh menyumbang kepada penilaian prestasi yang buruk bagi perkhidmatan kontraktor. Kegagalan membayar sewa selama dua (2) bulan berturut-turut boleh menyebabkan kontrak perkhidmatan ditamatkan.

Apabila berjaya, kontraktor perlu menjelaskan wang deposit sewaan bersama dua (2) bulan kadar sewaan dan satu bulan bayaran sewa bulan berkenaan. Kontraktor juga perlu menjelaskan wang deposit caj air, gas dan eletrik bersama satu (1) bulan dan satu bulan bayaran caj bulanan pada bulan berkenaan. Kontraktor dikehendaki membayar nilai sewaan kafetaria sehingga bulan terakhir operasi dan bukan dengan anggapan boleh menggunakan wang deposit yang telah dibayar untuk membayar sewaan di bulan-bulan terakhir pengoperasian. Wang deposit tersebut akan dipulangkan sama ada secara penuh, atau secara potongan atau tidak akan dikembalikan selepas kontrak tamat setelah mengambil kira kos-kos kerosakan yang perlu dibayar dan prestasi perkhidmatan yang dijalankan.

iii. Tempoh Perkhidmatan

Tempoh perkhidmatan kafetaria adalah tertakluk kepada dan kelulusan pindaan pihak atasan Jabatan Peguam Negara. Tiga (3) tahun tempoh sewaan adalah membawa maksud hari beroperasi dan hari tidak beroperasi iaitu hari cutiIcuti am serta penutupan sementara melalui arahan daripada pihak yang berkuasa atau yang berkaitan atas sebab pembaikanIpengubahsuaian yang mana arahan-arahan tersebut diperakukan oleh Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara

iv. Penetapan Harga

Kontraktor perlu mengikut harga tawaran yang dinyatakan di dalam borang Sebut Harga. Harga makanan wajib dipamerkan bagi kemudahan pelanggan. Sebarang perubahan harga oleh pihak kontraktor hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara untuk kelulusan.

v. Lesen Perniagaan

Kontraktor dimestikan memohon lesen perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau lain-lain lesen sebagaimana yang disyaratkan oleh pihak Berkuasa Berwajib yang lain sebelum menjalankan perniagaan sebaik sahaja ditawarkan.

vi. Bidang Perniagaan

Bidang perniagaan adalah menjual makanan dan minuman sahaja. Selain daripada itu adalah tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran secara bertulis daripada pihak Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara.

vii. Penambahan Syarat Sewaan dari Semasa ke Semasa

Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara dan lain-lain pihak Berkuasa Berwajib yang lain dari semasa ke semasa boleh menambah atau meminda syarat-syarat perkhidmatan mengikut keperluan dan peraturan/undang-undang semasa sekiranya terdapat keperluan mengenainya.

2. Model Pengurusan

2.1Cadangan model pengurusan kafetaria yang ditawarkan mempunyai satu (1) lot sedia ada yang mempunyai keluasan 215.99 meter persegi dengan penetapan konsep perkhidmatan seperti berikut:

a. Masakan Beraneka;

b. Minuman Beraneka;

c. Beraneka kuih muih citarasa Malaysia;

d. Buah-buahan;

e. Layan diri/alacarte; dan

f. Lain-lain masakan atau bekalan yang diperlukan mengikut permohonan.

2.2Kontraktor bertanggungjawab menyediakan Pengurus/Penyelia yang cekap dan mahir bagi penyeliaan semua aktiviti operasi yang dijalankan, setiap masa. Beliau mempunyai kuasa untuk menerima dan mematuhi arahan dari pihak Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara; dan

2.3Penyewaan kepada pihak ketiga adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, permohonan kebenaran boleh dikemukakan kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan) melalui Bahagian Pengurusan,Jabatan Peguam Negara untuk pertimbangan dan kelulusan. Sekiranya kelulusan diperolehi, Kontraktor adalah terikat dengan ketetapan yang dinyatakan di para 2.0 dan syarat-syarat lain dokumen sebut harga ini.

2.4 Penyelenggaraan Peralatan

Pihak Kontraktor hendaklah bekerjasama dengan Kementerian Kerja Raya (KKR), syarikat pengurusan fasiliti bangunan (Pertabina Technical Services Sdn Bhd) dan lain-lain pihak Berkuasa Berwajib yang lain bagi mengatur jadual pemeriksaan servis, kawalan serangga, aktiviti-aktiviti tertentu dalam usaha mencegah berlaku kerosakan peralatan serta keselamatan. Pihak Kontraktor perlu hadir sama ketika aktiviti pemeriksaan, servis dan sebagainya dijalankan.

2.5 Penyediaan dan Sajian Makanan:

i.Bahan-bahan mentah untuk dimasak mestilah telah disediakan sebelum dibawa ke kafetaria. (Menyiang bahan-bahan basah seperti ikan dan sebagainya di kafeteria adalah tidak dibenarkan);

ii.Walau bagaimanapun, pengusaha kafetaria dibenarkan untuk memanaskanmakanan yang telah pun dimasak bagi keperluan pelanggan tanpa aktiviti pemasakan yang terlalu berat.

2.6 Program penentuan kualiti

i.Menjalankan kajian sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun bagi menentukan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan di samping mencari ruang untuk memperbaiki perkhidmatan terse but;

ii.

Menjayakan program-program penentuan kualiti (QA) yang dijalankan secara bersama dengan pihak Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara atau pihak-pihak Berwajib yang lain seperti :

a. Kemahiran bagi mengurangkan pembaziran dan mengekalkan kandungan zat makanan; dan

b. Berkemampuan menggunakan peralatan terkini dalam operasi untuk mencapai kualiti yang tinggi dan kos efektif.

2.7 Cadangan Kemudahan/Fasiliti Tambahan (Jika ada)

i.Cadangan reka bentuk dan lakaran penambahbaikan bagi kafetaria hendaklah dinyatakan di dalam LAMPIRAN H;

ii.Cadangan terperinci bagi kerja-kerja pembaikan tersebut perlulah mendapatkanulasan dan sokongan daripada pihak Pengurusan Fasiliti, Kementerian Kerja Raya serta kelulusan Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara; dan

iiiReka bentuk dan struktur pengubahsuaian bagi kafeteria tersebut akan menjadi hak milik Kerajaan selepas tamat kontrak penyewaan ini.

SENARAI SEMAK

Sebut Harga untuk:

PENYEWAAN DAN MENGURUSKAN RUANG KAFETARIA DI SKY VIEW @ 11

JABATAN PEGUAM NEGARA, ARAS 11 NO.45, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4, 62100 PUTRAJAYA

Nota:

1. Tujuan Senarai Semakan ini adalah bagi menolong penyebut harga mengemukakan satu sebut harga yang lengkap dan sempurna. Oleh itu, penyebut harga dinasihatkan menggunakannya dengan efektif.

2. Senarai Semakan ini menyenaraikan perkara-perkara yang perlu diambil tindakan oleh Penyebut Harga dalam mengemukakan sebut harga mereka. Namun begitu, adalah menjadi tanggung jawab Penyebut harga sepenuhnya bagi menentukan lengkapnya sesuatu sebut harga yang dikemukakannya.

3. Penyebut harga adalah digalakkan menggunakan Senarai Semakan ini sebagai panduan dan peringatan bagi sesuatu tindakan yang perlu diambil untuk memastikan kesempurnaan sebutharga yang akan dikemukakan.

4. Penyebut harga dikehendaki mengisi dan melengkapkan semua butiran di dalam Senarai Semak. Isi semua butiran didalam lampiran ini dengan betul dan lengkap. Kegagalan mengisi maklumat atau tidak lengkap akan mengakibatkan sebut harga di tolak.

SENARAI SEMAK

(TAWARAN KEWANGAN)

Bil

Perkara

Tandakan Jika Tindakan Telah Diambil

1.

Lampiran A : Keterangan Mengenai Penyebut Harga

2.

Lampiran B: Surat Akuan Penyebut Harga

3.

Lampiran C: Jadual Harga Tawaran

4.

Lampiran D : Akuan Pembida

5.

Lampiran Q

6.

Lampiran E: Peringatan Mengenai Kesalahan Rasuah

7.

Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan

8.

Sijil Pendaftaran Bumiputera (Jika ada)

9.

Penyata Akaun Bagi Tiga Bulan Terakhir(Disember 2015, Januari 2016 dan Februari 2016)

10.

Salinan Akaun Syarikat Bagi Dua Tahun Terakhir Yang Diaudit Oleh Juruaudit Bertauliah (jika berkaitan)

11.

Salinan Surat Setuju Terima daripada Agensi

Kerajaan atau Swasta dari tahun 2013 (jika ada)

SENARAI SEMAK (TAWARAN TEKNIKAL)

Bil

Perkara

Tandakan Jika Tindakan Telah Diambil

1.

Lampiran F: Senarai Harga Makanan dan Minuman

2.

Lampiran G: Senarai Pekerja

3.

Lampiran H: Cadangan Kemudahan Tambahan

4.

Lampiran I : Senarai Pengalaman Syarikat

5.

Salinan Pengesahan Suntikan Typhoid

LAMPIRAN A

LATAR BELAKANG

PENYEBUT HARGA

LAMPIRAN A

KETERANGAN MENGENAI PENYEBUT HARGA

NO SEBUT HARGA JPN/SH/02/2016

Peringatan

Sila sertakan salinan akaun Syarikat bagi dua (2) tahun kewangan terakhir, yang disahkan dan diaudit (Audited Financial Statements) oleh Juruaudit Bertauliah (Certified Accountant) atau sekiranya tiada, bagi tahun kewangan setahun sebelumnya bagi menyokong data-data diberi. Sebut Harga yang tidak disertakan dengan akaun ini akan DITOLAK.

Sila sertakan salinan Penyata Bulanan Bank bagi tiga (3) bulan terakhir iaitu Disember 2015, Januari 2016 dan Februari 2016. Sebut Harga yang tidak disertakan dengan tiga (3) bulan penyata ini akan DITOLAK.

Sila dapat dan sertakan Laporan Sulit daripada pihak Bank/Institusi Kewangan dan kembalikan dalam satu sampul berlakri. Sila gunakan format seperti di Bahagian C.

Sila sertakan salinan sijil pendaftaran syarikat dan sijil bumiputera

JABATAN PEGUAM NEGARA

NO. SEBUT HARGA JPN/SH/02/2016

BAHAGIAN A: PROFIL KEWANGAN PENYEBUT HARGA

1.Nama Syarikat:...

2.Alamat Pejabat:...

.

...

No. Telefon:. No. Fax: ......

3.Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan (Sertakan salinan

Pendaftaran)

(i)No. Pendaftaran: ..

(ii)Tarikh Daftar: . Sah hingga : ..

(iii)Tajuk dan Tajuk Kecil:

.

(iv)Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) ...

(v)Jika Bumiputera, tempoh sah taraf: Dari hingga .....

4.Bagi Syarikat Sdn. Bhd. Nyatakan:

(i)Modal dibenarkan:RM

(ii)Modal dibayar:RM

5.Perniagaan Utama lain, jika ada:

(i) .Semenjak

(ii) .Semenjak

6.Ahli-ahli Syarikat

(i)Ahli-ahli Lembaga Pengarah

Nama

Jawatan

Modal Saham Dipegang

(ii)Ahli-ahli Pengurusan

Nama

Jawatan

Modal Saham Dipegang

7.Pengalaman-pengalaman Penyebut Harga (5 tahun ke belakang)

Nama Kontrak

Tempoh Masa

Harga Kontrak

Tarikh

Nama & No. Telefon Pegawai Yang Bertanggungjawab Untuk dihubungi

Mula

Tamat

9.Kedudukan Modal

(a)Total Authorised Capital (Share) ..of RM ...each

(b)Total Paid-out Capital ..Shares

(c)Harta (Assets)

...

(d)Kedudukan Saham Dalam Peratusan

i)Bumiputera

.. %

ii)Bukan Bumiputera

. %

iii)(a) Modal Asing

.. %

(Foreign Investment )

(b)Nama Negeri:..

10.Kedudukan Kakitangan

Kewarganegaraan

Jumlah Peratusan

(a)Bumiputera

Pengurusan :

Operasi :

(b)Bukan Bumiputera

Pengurusan :

Operasi :

(c)Bukan KewarganegaraanPengurusan :

Operasi :

Jumlah :

BAHAGIAN B: KEDUDUKAN KEWANGAN PENYEBUT HARGA

1.RINGKASAN HARGA DAN LIABILITI seperti yang ditunjukkan dalam

Lembaran Imbangan (Balance Sheet) yang diaudit bagi tahun kewangan terakhir.

Aset

(A)

Liabiliti

(B)

Nilai Kewangan

(Nilai) (A B)

Semasa :RM_________

Tetap :RM_________

Jumlah :RM_________

Semasa :RM_________

Tetap :RM_________

Jumlah :RM_________

Modal Pusingan:RM_________

Modal Tetap :RM_________

Nilai Bersih :RM_________

2.AKAUN WANG DI TANGAN (CASH IN HAND)

a. Nama dan Alamat Bank di mana akaun dibuka:

....

b.Nombor Akaun: ..

3.KEMUDAHAN KREDIT (jika ada)

a.Nama dan Alamat Bank / Institut Kewangan yang memberi

kemudahan kredit:

b.Bentuk dan baki amaun yang boleh digunakan untuk projek

pembekalan

(i)Overdraf atau Talian KreditRM __________________

(ii)Overdraf BercagarRM __________________

(iii)Pinjaman Tetap yang akan /RM __________________

layak diperolehi untuk projek

(iv)Kemudahan-kemudahan lainRM __________________

_____________________

Jumlah:RM

_____________________

10.Perakuan

Saya / Kami mengaku bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah benar. Saya / Kami juga mengaku sekiranya didapati maklumat-maklumat yang diberikan ini adalah palsu atau tidak benar, maka Kerajaan boleh mengambil apa-apa tindakan terhadap saya / kami di bawah apa-apa undang-undang yang berkuat kuasa.

Tandatangan

: .

Nama Penyebut Harga: .

Jawatan

:..

Cop Syarikat

:.

Dan Alamat

..

..

...

Tarikh

: ....

****- SILA GUNAKAN LAMPIRAN JIKA RUANGAN TIDAK MENCUKUPI

BAHAGIAN C: LAPORAN SULIT DARIPADA BANK / INSTITUSI

KEWANGAN MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN

PENYEBUT HARGA

(Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh pihak Bank atau Institusi Kewangan lain dan diserahkan kepada Penyebut Harga dalam satu sampul berlakri untuk disertakan bersama-sama Sebut harganya sekiranya Penender mempunyai kemudahan kredit dengan Bank / Institusi Kewangan yang berkenaan).

Kepada :

Peguam Negara,

Jabatan Peguam Negara, Malaysia,

Aras 4, No 45 Persiaran Perdana,

Presint 4, 62100 Putrajaya.

Nama Penyebut Harga: .

Projek: PENYEWAAN DAN MENGURUSKAN RUANG KAFETERIA DI SKY VIEW @ 11, ARAS 11, JABATAN PEGUAM NEGARA NO.45, PERSIARAN PERDANA, ARAS 11, PRESINT 4, 62100 PUTRAJAYA

I.KEMUDAHAN KREDIT yang boleh digunakan untuk pelaksanaan Projek:

Kemudahan Kredit yang telah diluluskan dan kemudahan kredit tambahan minimum yang layak diperoleh oleh Penyebut Harga adalah seperti berikut:

Bentuk Kemudahan Kredit

Baki daripada yang telah diluluskan

Tambahan yang akan diluluskan

Minimum Jumlah Kredit

(i)Overdraf

RM

RM

RM

(ii)Overdraf Bercagar

RM

RM

RM

(iii)Talian Kredit

yang akan/ layak diperoleh untuk projek

RM

RM

RM

(iv)Kemudahan Lain

RM

RM

RM

Jumlah

RM

RM

RM

II.ULASAN-ULASAN mengenai kedudukan kewangan dan akaun Penyebut Harga.

Tandatangan untuk dan bagi pihak bank: .

Nama Bank

:......................................

Nama Pegawai

:.................................

Meteri Bank

:

Jawatan

:.................................

Tarikh

:.................................

PERAKUAN

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini membenarkan pihak Kerajaan Malaysia atau wakil mereka, untuk membuat pertanyaan terus dan rujukan kepada sesiapa/orang perseorangan, firma atau organisasi seperti yang dinyatakan di dalam borang ini untuk pengesahan ke atas maklumat-maklumat yang terdapat di dalam borang ini dan juga mengakui bahawa butir- butir tersebut adalah benar.

............

Tandatangan Penyebut Harga

.

Tandatangan Saksi

Nama: ......

Nama: ......

Jawatan: .....

Jawatan: .....

Alamat: ........

......

......

......

Alamat: ........

....

....

....

Tarikh : ....

Tarikh : .....

LAMPIRAN B

SURAT AKUAN PENYEBUT HARGA

LAMPIRAN B

SURAT AKUAN PENYEBUT HARGA

No. Sebut harga: JPN/SH/02/2016

Kepada:

JABATAN PEGUAM NEGARA MALAYSIA,

ARAS 4, NO 45 PERSIARAN PERDANA

PRSINT 4, 62100 PUTRAJAYA

MALAYSIA.

Tuan,

PENYEWAAN DAN MENGURUSKAN RUANG KAFETERIA DI SKY VIEW @ 11 ARAS 11, JABATAN PEGUAM NEGARA NO.45, PERSIARAN PERDANA, ARAS 11, PRESINT 4, 62100 PUTRAJAYA

Saya/Kami yang menurunkan tandatangan di bawah dengan ini mengambil bahagian untuk PENYEWAAN DAN MENGURUSKAN RUANG KAFETERIA DI SKY VIEW @ 11 ARAS 11, JABATAN PEGUAM NEGARA NO.45, PERSIARAN PERDANA, ARAS 11, PRESINT 4, 62100 PUTRAJAYA seperti yang dinyatakan di dalam LAMPIRAN C Jadual Harga dan bersetuju untuk menerima serta mematuhi dan terikat dengan semua arahan dan syarat-syarat kepada penyebut harga, kontrak dan spesifikasi yang terkandung dalam dokumen Sebut Harga yang dikembarkan bersama dengan tawaran ini.

2.Adalah saya/kami dengan ini menawarkan untuk melaksanakan dan menyiapkan kerja-kerja tersebut bagi jumlah keseluruhan sebanyak RM............................ (Ringgit Malaysia ................................. dan Sen ..) (FOB).

3.Saya/kami mengesahkan bahawa peralatan yang dibekalkan bagi tawaran Sebut Harga ini adalah peralatan-peralatan baru dan bersetuju untuk memperbaiki/mengganti dengan tiada apa-apa bayaran tambahan, mana-mana barang yang saya/kami bekalkan yang didapati rosak akibat pembekalan atau bungkusan yang tidak sempurna, atau apa-apa kerosakan yang didapati di dalam tempoh jaminan disebabkan ketidaksempurnaan buatan, atau mana-mana peralatan yang telah saya/kami bekalkan yang didapati tidak menepati senarai butir-butir yang telah ditetapkan.

4.Saya/kami dengan ini mengesahkan bahawa kami akan menyempurnakan bekalan/perkhidmatan dalam tempoh masa seperti yang telah ditetapkan.

5.Jika Sebut Harga ini diterima, saya/kami bersetuju untuk menandatangani surat perjanjian dan bersetuju untuk memberi BON PELAKSANAAN dalam tempoh masa empat belas (14) hari dari tarikh Surat Setuju Terima Tawaran.

6.Apa-apa pertikaian dengan syarat-syarat Sebut Harga ini akan dirujuk kepada penimbang tara dan akan tertakluk kepada undang-undang Malaysia.

7.Saya/kami bersetuju bahawa tempoh sah laku Sebut Harga ini akan dibuka selama 90 hari daripada tarikh Sebut Harga ini ditutup dan dalam tempoh tersebut saya/kami tidak boleh menarik balik tawaran Sebut Harga tersebut.

8.Saya/kami juga telah memahami bahawa Kerajaan berhak menerima atau menolak Sebut Harga ini, sama ada harga yang ditawarkan rendah atau tinggi atau sama dengan harga penyebut harga-penyebut harga lain.

9.Saya/kami juga mengesahkan, telah menyemak sendiri semua dokumen yang digunakan untuk Sebut Harga ini adalah yang sebenar yang terdapat di dalam Dokumen Sebut Harga yang diterima oleh syarikat.

...

..

(Tandatangan Penyebut harga)

(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh:

Nama Penuh:

No. K/P

:

No. K/P:

Alamat

:

Alamat:

No. Telefon:

No. Telefon:

No. Fax

:

No. Fax:

Tarikh

:

Tarikh:

Cop Rasmi Syarikat :

LAMPIRAN C

JADUAL TAWARAN HARGA

LAMPIRAN C

JADUAL HARGA SEBUT HARGA - PERKHIDMATAN KAFETERIA

PENYATA KEWANGAN

1.KOS BURUH

BIL

JENIS

KOS TAHUNAN (RM)

i.

Pengurusan

ii.

Pentadbiran & Penyeliaan servis makanan

iii.

Kakitangan dapur dan servis makanan

iv.

Kakitangan kafeteria

v.

Lain-lain (jelaskan)

Jumlah Kos

2.PAKAIAN SERAGAM DAN BERKAITAN

BIL

JENIS

KOS TAHUNAN (RM)

i.

Pakaian seragam dan khidmat dobi

ii.

Kasut / but

iii.

Sarung tangan

iv.

Headware

v.

Lain-lain (jelaskan)

Jumlah Kos Pakaian Seragam Dan Berkaitan

3.KOS OPERASI

BIL

JENIS

KOS TAHUNAN (RM)

i.

Peralatan dapur (alat kecil,ganti dll)

ii.

Hardware & peralatan pinggan mangkuk (ganti)

iii.

Bahan cuci

iv.

Bahan buangan

v.

Percetakan dan alat tulis

Jumlah kos operasi

4.KOS KOS LAIN (senaraikan)

BIL

JENIS

KOS TAHUNAN (RM)

i.

ii.

iii.

iv.

v.

Jumlah kos

JUMLAH KOS

BIL

JENIS

KOS TAHUNAN (RM)

i.

Jumlah kos buruh

ii.

Jumlah kos pakaian seragam dan berkaitan

iii.

Jumlah kos operasi

iv.

Jumlah kos lain lain

JUMLAH

JADUAL HARGA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAFETERIA

PENYATA KEWANGAN

A. PENDAPATAN KAFETERIA SKYVIEW @ 11, ARAS 11, PRESINT 4,

62100 PUTRAJAYA

BIL

PERKARA

KOS TAHUNAN (RM)

i.

Pendapatan dijangka bagi 12 bulan pertama kontrak dijalankan.

ii.

Perbelanjaan kontraktor dijangka bagi pengeluaran makanan di Kafeteria.

iii

Pendapatan lebihan tolak perbelanjaan dijangka bagi 12 bulan pertama.

iv.

Proposi pendapatan pulangan untuk JPN.

B.YURAN KONTRAKTOR ( Nyatakan dengan jelas)

BIL

PERKARA

KOS TAHUNAN (RM)

i.

ii.

iii

iv.

C.JUMLAH KOS KONTRAKTOR (tidak termasuk perkhidmatan katering khusus dan pendapatan kasar)

BIL

PERKARA

KOS TAHUNAN (RM)

i.

ii.

iii

iv.

Yuran Kos Kontrak

Perincikan cadangan kos bagi perkhidmatan Katering khusus dan Proposi pulangan keuntungan bagi Jabatan Peguam Negara.

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Nama & Alamat Syarikat:

LAMPIRAN D

AKUAN PEMBIDA

LAMPIRAN D

AKUAN PEMBIDA

Bagi

PENYEWAAN DAN MENGURUSKAN RUANG KAFETERIA DI SKY VIEW @ 11 ARAS 11, JABATAN PEGUAM NEGARA NO.45, PERSIARAN PERDANA, ARAS 11, PRESINT 4, 62100 PUTRAJAYA

JPN/SH/02/2016

Saya,.................................(Nama Wakil Syarikat) nombor K.P.........................................yang mewakili (NamaSyarikat) nombor Pendaftaran(MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB) ...................................... dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Unit Perolehan, Bahagian Pengurusan Jabatan Peguam Negara, Malaysia atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender / sebut harga* seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Unit Perolehan, Bahagian Pengurusan Jabatan Peguam Negara, Malaysia atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender / sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil:

2.1 penarikan balik kontrak bagi tender / sebut harga* di atas; atau

2.2 penamatan kontrak bagi tender / sebut harga* di atas; dan

2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan kerajaan

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau

mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai ganjaran mendapatkan tender / sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.

Yang Benar,

(Tandatangan)

(Nama dan No. KP)

Cop syarikat :

LAMPIRAN E

PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH

LAMPIRAN E

PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH

1. Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan projek ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)

Any act or attempt to corruptly offer or give, solicit or receive any gratification to and from any person in connection with the project is a criminal offence under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694).

2. Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota perkhidmatan awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)

If any person offers or gives any gratification to any members of the public service, the latter shall at the earliest opportunity thereafter lodge a report at the nearest office of the Malaysian Anti Corruption Commission or police station. Failure to do so is an offence under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694).

3. Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan Penyebut Harga atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

Without prejudice to any other actions, disciplinary action against a member of the public service and blacklisting of the contractor or supplier may be taken if the parties are involved with any act of corruption under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694).

4. Mana-mana penyebut harga atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan projek ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)

Any contractor or supplier who makes a claim for payment in relation to this project although no work was carried out or no goods were supplied in accordance with the prescribed specifications and any member of the public service who certifies the claim commits an offence under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694).

LAMPIRAN F

SENARAI HARGA MAKANAN DAN MINUMAN

LAMPIRAN F

1. MINUMAN

AIR

KUANTITI / SAIZ

HARGA (RM)

MINUMAN PANAS

(cawan/mug)

MINUMAN SEJUK

MINUMAN BERKARBONAT

JUS / AIR BUAH-BUAHAN

MINUMAN BOTOL/TIN/KOTAK

* Nota :

Ukuran cawan - 8 oz (kandungan air )

Ukuran gelas - 12oz (kandungan air)

2. MAKANAN

MENU MASAKAN

KUANTITI / SAIZ

HARGA (RM)

3. ALA CARTE

MENU MASAKAN

KUANTITI / SAIZ

HARGA (RM)

4. MAKANAN ALA BARAT / WESTERN FOOD

MENU MASAKAN

KUANTITI / SAIZ

HARGA (RM)

6. MAKANAN TEMPATAN

MENU MASAKAN

KUANTITI / SAIZ

HARGA (RM)

LAMPIRAN G

SENARAI PEKERJA-PEKERJA

LAMPIRAN G

SENARAI NAMA PENGURUS, PENYELIA, PELAYAN DAN LAIN-LAIN YANG AKAN MENJALANKAN PERKHIDMATAN KAFETARIA

i) Pengurus:

Bil.

Nama

No.K/P

Jawatan

ii) Penyelia:

Bil.

Nama

No.K/P

Jawatan

iii) Pelayan:

Bil.

Nama

No.K/P

Jawatan

iv) Lain-Lain:

Bil.

Nama

No.K/P

Jawatan

Nota : Gunakan kertas tambahan sekiranya ruang tidak mencukupi.

Tandatangan:

Nama:

Jawatan:

Nama dan Alamat Syarikat:

LAMPIRAN H

CADANGAN KEMUDAHAN TAMBAHAN

LAMPIRAN H

SENARAI PERALATAN DAN KELENGKAPAN TAMBAHAN UNTUK PERKHIDMATAN KAFETARIA INI SAHAJA

i) Peralatan Asas - Pinggan/Mangkuk/Cawan/Gelas/Sudu/Garpu dan lain-lain yang berkaitan sila nyatakan :

Bil.

Peralatan I Kelengkapan

Jumlah

(Bil/Unit/Set)

1.

Pinggan

2.

Mangkuk

3

Cawan

4.

Gelas

5.

Sudu

ii) Peralatan/Kelengkapan Tambahan - Pakaian Seragam/Topi/Apron/Troli

dan lain-lain yang berkaitan sila nyatakan:

Bil.

Peralatan I Kelengkapan Tambahan

Jumlah

(Bil/Unit/Set)

1.

Pakaian seragam serta warna

2.

Topi

3

Apron

4.

Troli

Nota : Gunakan kertas tambahan sekiranya ruang tidak mencukupi.

LAMPIRAN H

A. Cadangan Kemudahan/Fasiliti Tambahan

Bil.

Kemudahan Yang Akan Dipasang

Lokasi/Kawasan

Nota : Gunakan kertas tambahan sekiranya ruang tidak mencukupi.

LAMPIRAN I

SENARAI PENGALAMAN SYARIKAT

LAMPIRAN I

PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN DAN TELAH DIJALANKAN DARI TAHUN 2011 (PERKHIDMATAN KAFETARIA DAN PENYEDIAAN MAKANAN BERMASAK ISLAM/PERKHIDMATAN KATERING)

Senaraikan perkhidmatan berkaitan yang telah dijalankan.

Nama Jabatan/ Syarikat

Lokasi

Nilai Kontrak (RM)

Tempoh

Mula

Akhir

Nota : Gunakan kertas tambahan sekiranya ruang tidak mencukupi.

PELAN KEDUDUKAN KAFETERIA

PELAWAAN SEBUT HARGA

33