of 23 /23
1 SECȚIUNEA IV - MODELE DE FORMULARE NOTĂ: Conținutul secțiunii IV Modele de formulare - din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde setul de formulare corelat cu cerințele solicitate de autoritatea contractantă, set care este constituit din cel puțin formularele precizate expres în fișa de date a achiziției. Formularele din documentația standard vor fi adaptate în funcție de procedura de atribuire aplicată de autoritatea contractantă (secțiunea IV.1.1. din Fișa de date achiziției). Lista formularelor: Formularul 1 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006; Formularul 2 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006; Formularul 3 Certificat de participare la licitație cu ofertă independentă; Formularul 4 Declarație privind conflictul de interese; Formularul 5 Scrisoare de înaintare; Formularul 6 Împuternicire; Formularul 8 Declarație privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; Formularul 9 Declarație privind privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii; Formularul 10 Declarație privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani; Formularul 11 Informații privind personalul responsabil în îndeplinirea contractului Formularul 12 Declarație privind sănătatea și securitatea în muncă; Formularul 13 Model de instrument de garantare pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului; Formularul 14 Formular de ofertă pentru atribuirea contractului; Formularul 16 Informații privind asocierea; Formularul 17 Informații privind subcontractanții

SECȚIUNEA IV - MODELE DE FORMULARE · 2014-05-14 · 1 SECȚIUNEA IV - MODELE DE FORMULARE NOTĂ: Conținutul secțiunii IV – Modele de formulare - din cadrul fiecărei documentații

 • Author
  others

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SECȚIUNEA IV - MODELE DE FORMULARE · 2014-05-14 · 1 SECȚIUNEA IV - MODELE DE FORMULARE NOTĂ:...

 • 1

  SECȚIUNEA IV - MODELE DE FORMULARE

  NOTĂ: Conținutul secțiunii IV – Modele de formulare - din cadrul fiecărei documentații de

  atribuire va cuprinde setul de formulare corelat cu cerințele solicitate de autoritatea contractantă,

  set care este constituit din cel puțin formularele precizate expres în fișa de date a achiziției.

  Formularele din documentația standard vor fi adaptate în funcție de procedura de atribuire aplicată

  de autoritatea contractantă (secțiunea IV.1.1. din Fișa de date achiziției).

  Lista formularelor:

  Formularul – 1 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006;

  Formularul – 2 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006;

  Formularul – 3 Certificat de participare la licitație cu ofertă independentă;

  Formularul – 4 Declarație privind conflictul de interese;

  Formularul – 5 Scrisoare de înaintare;

  Formularul – 6 Împuternicire;

  Formularul – 8 Declarație privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani;

  Formularul – 9 Declarație privind privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi

  mijlocii;

  Formularul – 10 Declarație privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani;

  Formularul – 11 Informații privind personalul responsabil în îndeplinirea contractului

  Formularul – 12 Declarație privind sănătatea și securitatea în muncă;

  Formularul – 13 Model de instrument de garantare pentru participare cu ofertă la procedura

  de atribuire a contractului;

  Formularul – 14 Formular de ofertă pentru atribuirea contractului;

  Formularul – 16 Informații privind asocierea;

  Formularul – 17 Informații privind subcontractanții

 • 2

  Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru

  demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a

  conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire

  Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de

  ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă

  persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi

  împuternicirea reprezentantului legal.

  În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular

  solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

  Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi

  prezentate în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă : original,

  copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câștigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.

  Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie

  conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.

  Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile

  să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele

  de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autorităţii contractante.

 • 3

  FORMULARUL nr.1

  Operator Economic

  ..........................

  (denumirea)

  DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 180 DIN OUG NR. 34/2006

  Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea

  operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevazută la art. 180 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a

  unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

  Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

  Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din

  Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau

  instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine

  sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru

  producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

  Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

  .....................................................

  Numele şi prenumele semnatarului

  ....................................................

  Capacitate de semnătura

  ....................................................

  Data ....................................................

  Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul

  ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în

  parte, semnată de reprezentantul său legal.

 • 4

  FORMULARUL nr.2

  Operator Economic

  ..........................

  (denumirea)

  DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 181 DIN O.U.G. 34/2006

  Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului

  economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al

  candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menționează procedura) pentru atribuirea

  contractului având ca obiect, Servicii de întreţinere, management backup şi restaurare a sistemelor

  de operare tip server”, CPV - 50324100-3- Servicii de intretinere a sistemelor

  organizată de AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, declar pe

  propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situațiile prevăzute la art. 181*) din Ordonanța de

  Urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor

  de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și

  completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv:

  a) ______________________(denumirea operatorului economic) nu am intrat în

  faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic; b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări

  sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile

  legale în vigoare în România (sau după caz, în țara în care este stabilit); c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligațiile contractuale și nu am produs grave

  prejudicii beneficiarilor;

  d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

  e) nu sunt în situația în care să prezint informații false sau să nu prezint informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de

  calificare și selecție.

  Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

  Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din

  Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau

  instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine

 • 5

  sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru

  producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

  Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

  .....................................................

  Numele şi prenumele semnatarului

  ....................................................

  Capacitate de semnătură

  .....................................................

  Data .....................................................

  Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul

  ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în

  parte, semnata de reprezentantul sau legal.

  *) pentru terț/terți susținător(i) declarația se limitează la art.181 lit.a, c și d

 • 6

  FORMULARUL nr.3

  Operator Economic

  ..........................

  (denumirea)

  CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE CU OFERTĂ INDEPENDENTĂ

  I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali a/lai

  ............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziție publică organizată de ............................., în calitate de autoritate contractantă, inițiată prin anunțul/invitația de participare nr. .......................... din data de ........................, certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate

  punctele de vedere.

  II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele :

  1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

  2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achizitie publică în condiţiile în

  care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

  3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze

  oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor continuţi de ofertă;

  4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică,

  alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul

  aceleiaşi proceduri de achizitie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţile de participare;

  5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent,

  fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

  6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce

  priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la

  respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor,

  nu au legatură cu obiectul respectivei proceduri;

  7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înțelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale serviciilor oferite;

  8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent

  înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

  III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele

  consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

  Data completării .......................

  Ofertant,.......................................................(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila)

 • 7

  FORMULARUL nr.4

  Operator Economic

  ..........................

  (denumirea)

  DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

  Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al

  _____________________________________(denumirea și datele de identificare ale operatorului economic)

  a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub

  sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art.

  69^1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

  achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune

  de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare.

  În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator

  eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul

  persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de

  administrator, în cazul societăților pe acțiuni, din care să rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații

  comerciale cu persoanele nominalizate în fișa de date a achiziției Cap.III.2.1.a), subpunctul 4. Situatia personala a candidatului sau ofertantului, respectiv: Benu Dorel Gheorghe, Kerekes

  Melinda Klara, Bîrca Constantin, Lazarescu Cornelia Maria, Gavrila Cristina, Alexandru

  Constantinescu, Popescu Valeriu, Zlotea George, Jurubita Cristian Mihaila Dumitra, Deaconu

  Elena, Hiru Adrian Constantin, Pândaru Elena Roxana .

  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

  înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

  declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din

  Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau

  instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine

  sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru

  producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă»

  Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

  .....................................................

  Numele şi prenumele semnatarului

  .....................................................

  Capacitate de semnătură .....................................................Data

  .....................................................

 • 8

  FORMULARUL nr.5

  OPERATORUL ECONOMIC

  ___________________

  (denumire / sediu )

  Înregistrat la sediul autorității contractante nr._________data___________ora_____

  SCRISOARE DE ÎNAINTARE

  Către ________________________________

  (denumirea autorității contractante și adresa completă)

  Ca urmare a anunțului/invitației de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea

  contractului _____________________________________ (denumirea contractului de achiziție publică),

  noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă

  transmitem alăturat urmatoarele:

  1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind

  garanția pentru participare, în cuantumul și în forma stabilită de dumneavoastră prin documentația de atribuire;

  2. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de ______copii:

  a) oferta;

  b) documentele care însoțesc oferta.

  Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

  Data completării ............................

  Ofertant,

  ........................................................

  (nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila)

 • 9

  FORMULARUL nr.6

  Operator Economic

  ..........................

  (denumirea)

  ÎMPUTERNICIRE

  Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în

  ……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comerţului

  sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de

  ……………………………….,

  Împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în

  ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP

  …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de

  ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire

  ….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul

  atribuirii contractului.

  În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

  1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea

  la prezenta procedură;

  2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe

  parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

  3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul

  desfăşurării procedurii.

  4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

  Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea

  subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

  Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de

  încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice

  decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea

  contractelor de achiziţie publica.

  Data completării ............................

  Ofertant,

  ........................................................

  (denumire)

  reprezentată legal prin _____________________

  (nume si prenume, semnatura autorizată și ștampila)

  (Specimenul de semnătură al persoanei împuternicite)

  ..............................................

  Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite

 • 10

  FORMULARUL nr.8

  Ofertant

  .....................................

  (denumirea/numele)

  DECLARAȚIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI

  1. Denumirea/numele:

  2. Codul fiscal:

  3. Adresa sediului central:

  4. Telefon: Fax:

  E-mail:

  5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:

  6. Activități CAEN pentru care există autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului contractului)

  7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

  Cifra de afaceri globală

  Anul Valoare

  Moneda

  Curs de schimb Echivalent LEI

  Anul....

  Anul....

  Anul....

  Media cifrei de afaceri

  Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

  .....................................................

  Numele şi prenumele semnatarului

  .....................................................

  Capacitate de semnătură

  ....................................................

  Data ....................................................

 • 11

  Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din

  Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau

  instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine

  sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru

  producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

  Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul

  ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în

  parte, semnata de reprezentantul sau legal.

 • 12

  FORMULARUL nr.9 ..........................

  (denumirea)

  DECLARAŢIE

  privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

  I. Date de indentificare a întreprinderii

  Denumirea întreprinderii

  ___________________________________________________________________________

  Adresa sediului social

  ___________________________________________________________________________

  Cod unic de înregistrare

  ___________________________________________________________________________

  Numele şi funcţia

  ___________________________________________________________________________

  (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

  II. Tipul întreprinderii

  Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

  Întreprindere autonomă

  Întreprindere parteneră

  Întreprindere legată

  III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

  Exerciţiul financiar de referinţă2

  Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă

  (mii lei/mii Euro)

  Active totale

  (mii lei/mii Euro)

  Important: Precizaţi dacă faţă de exerciţiul financiar

  anterior, datele financiare au înregistrat modificări care

  determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie

  (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică,

  mijlocie sau mare).

  declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

  Subsemnatul__________________, declar pe proprie răspundere că datele din această declaraţie

  sunt conforme cu realitatea.

  (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

  Data completării ............................

  Ofertant,

  ........................................................

  (nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampilă)

  1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din OG nr. 27/2006 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar

  raportate în situaţiile anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.

 • 13

  FORMULARUL nr.10

  Operator Economic

  ..........................

  (denumirea)

  DECLARAŢIE

  PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................

  (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub

  sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt

  reale.

  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu

  şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

  declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în

  scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte

  persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................

  (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în

  legatură cu activitatea noastră.

  Informaţiile furnizate cu privire la identitatea clienţilor/beneficiarilor şi valorile

  contractelor, sunt strict confidenţiale, ele fiind destinate exclusiv evaluării de către autoritatea

  contractantă a experienţei simmilare a operatorului economic, în raport cu principalele prestări

  de servicii realizate în ultimii 3 ani. Autoritatea contractantă nu este indreptăţită să le divulge

  către nicio persoană indiferent de scop şi nici nu poate folosi aceste informaţii în alte scopuri, sub

  sancţiunea prevăzută de legislaţia în vigoare.

  Nr.

  crt.

  Obiect

  contract

  Codul

  CPV

  Denumirea/nume

  beneficiar

  /client

  Adresa

  Calitatea

  prestatorului*)

  Preţul

  acordului cadru

  sau

  contractului

  (fără TVA)

  Procent

  îndeplinit de

  prestator

  (%)

  Perioada

  derulare

  contract/

  acord-

  cadru **)

  1

  2

  3

  4

  5

  Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din

  Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau

  instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine

  sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru

  producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

 • 14

  Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

  .....................................................

  Numele şi prenumele semnatarului

  ....................................................

  Capacitate de semnătură

  ....................................................

  Data ...................................................

  *)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:

  contractant unic sau contractant conducător (lider de asociatie); contractant asociat;

  subcontractant.

  **) Se va preciza data de începere ţi de finalizare a prestării.

 • 15

  FORMULARUL nr.11 Operator Economic

  ..........................

  (denumirea)

  INFORMAŢII REFERITOARE

  LA PERSONALUL RESPONSABIL PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

  Subsemnatul ........................... (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al

  ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că

  resursele de personal care vor fi disponibile pentru executarea contractului sunt după cum

  urmează:

  Nr. Nume/Prenume

  Detalii

  de

  contact

  (tel.,

  mobil,

  email,

  fax)

  Disponibilitate

  medie

  / timp de lucru

  (ore pe

  saptamână)

  Contract de

  colaborare/muncă pe

  perioada nedeterminată

  sau determinată, pe

  perioada contractului

  DA / NU

  [SAU]

  DECLARAŢIE DE

  DISPONIBILITATE*

  Certificate/autorizări

  deţinute

  ....

  *) se ataşează conform cerinţelor din fişa de date documentele suport ( CV, declaraţie de

  disponibilitate , copie REVISAL),

  Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

  .....................................................

  Numele şi prenumele semnatarului

  .....................................................

  Capacitate de semnătură

  .....................................................

  Data .....................................................

 • 16

  FORMULARUL nr.12

  Operator Economic

  ..........................

  (denumirea)

  DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

  Subsemnatul ........................... (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al

  ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că mă

  anagajez să prestez servicii de ....................................... pe parcursul îndeplinirii contractului, în

  conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă si de protecţie a muncii,

  care sunt în vigoare în România.

  De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborare ofertei am ţinut cont de

  obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, şi am inclus în ofertă costul

  pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

  Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din

  Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau

  instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine

  sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru

  producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

  Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

  .....................................................

  Numele şi prenumele semnatarului

  ...................................................

  Capacitate de semnătură

  ....................................................

  Data ....................................................

 • 17

  FORMULARUL nr.13

  _______________________

  (denumire emitent garanţie)

  MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE

  pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului

  Către ___________________________________________

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

  Având în vedere procedura ________________________ pentru atribuirea

  contractului ___________________________ (denumirea contractului), noi

  ___________________ (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la _____________

  (adresa emitentului), ne obligăm faţă de ____________ (denumirea autorităţii contractante):

  [OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE

  DE MAI JOS – I. sau II.]

  I. Sa onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita a maxim 2% din valoarea estimată a contractului, adică suma de 2.145 RON (în

  litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva

  cererea respectivă, în situaţia în care autoritatea contractantă declară că suma ceruta de ea

  si datorata ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre

  situaţiile de la literele a) – c) de mai jos (cazul garanţiei care se execută necondiţionat

  conform art.86 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 925/20006);

  [SAU]

  II. Sa onorăm condiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita a maxim 2% din valoarea estimată a contractului, adică suma de 2.145 RON (în litere şi în

  cifre) la prima sa cerere scrisă şi după constatarea culpei ofertantului în conformitate cu

  contractul garantat. În cererea sa autoritatea contractantă va preciza că suma cerută de ea şi

  datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile de la literele a) –

  c) de mai jos (cazul garanţiei care se execută condiţionat conform art.86 alin. (3) lit. a) din

  H.G. nr. 925/20006)

  a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele), şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

  b) oferta sa fiind stabilită caştigătoare, ofertantul ___________________ (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a

  ofertei;

  b1) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada

  de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

 • 18

  c) ofertantul _____________________ (denumirea/numele) a depus o contestaţie cu privire la procedura de atribuire a contractului care a fost respinsă pe fond de către

  Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau ofertantul renunţă la

  contestaţie, caz în care ne obligăm să plătim suma de 1.072,63 lei, prevăzută de art.

  2781 din OUG 34/2006.

  Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________.

  În cazul în care părţile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a

  garanţiei sau să modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului

  angajament, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie

  îşi pierde valabilitatea.

  Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.

  Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare

  sunt instanţele judecătoreşti din România.

  Data completării ............................

  Parafată de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul

  __________

  (semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de participare)

 • 19

  FORMULARUL nr.14

  Operator Economic

  ..........................

  (denumirea)

  FORMULAR DE OFERTĂ

  pentru atribuirea contractului

  Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/ subsemnaţii, reprezentanţi ai

  ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele

  ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia

  mai sus menţionată, să prestam servicii de întreţinere, management backup şi restaurare a

  sistemelor de operare tip server pentru o valuare lunară de …………….. (suma în litere şi în

  cifre), platibilă dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

  .................... (suma in litere si in cifre)lei.

  1. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in

  conformitate cu oferta anexata.

  2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ............... (durata in litere

  si cifre)zile, respectiv pana la data de ................................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane

  obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

  3. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa

  constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

  4. Precizam ca:

  □ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta

  separat, marcat in mod clar "alternativa";

  □ nu depunem oferta alternativa.

  5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu

  comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind

  castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

  6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta

  primita.

  Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

  .....................................................

  Numele şi prenumele semnatarului

  ....................................................

  Capacitate de semnătură ....................................................Data

 • 20

  FORMULARUL nr.16

  INFORMAŢII DESPRE ASOCIERE

  Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume)

  ........................................................ (date de identificare), reprezentant împuternicit al

  ............................................................................................................................................................

  . (denumirea / numele ofertantului)

  în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului pentru servicii de curatenie si

  intretinere tehnica, declar pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte

  publice, că informaţiile de mai jos sunt reale.

  1 Denumirea liderului .....................................................................,

  2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul

  Adresa sediului...........................................................................

  ..................................................................................................

  Telefon ..............................Fax..............................E-mail.............

  3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere

  a) ..............................................................................................

  b) ..............................................................................................

  c) ..............................................................................................

  Etc. ..............................................................................................

  4 Informații privind constituirea garanției de participare cu ofertă comună la procedura de

  atribuire :

  Garanția de participare solicitată de autoritatea contractantă se va constitui în numele

  asocierii de către ..............................................................................și acoperă în mod

  solidar toți membrii gruplui de operatori economci precizați la pct.3.

  Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

  .....................................................

  Numele şi prenumele semnatarului .....................................................

  Capacitate de semnătură

  .....................................................

  Data .....................................................

 • 21

  Acord de asociere (Model)

  Nr.....................din..................................

  CAPITOLUL I -PĂRȚILE ACORDULUI

  Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

  S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str.

  ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculată la

  Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de

  înregistrare...................................., cont ............................................deschis

  la............................................................... reprezentată de ......................................................având

  funcţia de.......................................... în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE

  şi

  S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................

  Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculată la Registrul

  Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod unic de

  înregistrare...................................., cont .............................................deschis

  la............................................ reprezentată de .................................................................având

  funcţia de.......................................... în calitate de ASOCIAT

  CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

  Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform

  Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................

  CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

  Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a

  contractului, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

  CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

  Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere să fie.................................................................

  ........................................... Acordul-cadru/Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de

  către liderul de

  asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat

  ca fiind reprezentantul autorizat să primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi

  tuturor membrilor asocierii.

  Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate

  obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

  Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor

  fi următoarele:

  …............................................................................................. % (în litere),

 • 22

  …............................................................................................. % (în litere)

  Art. 7. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării

  contractului, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori

  situaţia o cere.

  Art. 8. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită sa vândă, să cesioneze sau în orice altă

  modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii

  şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cât şi a Beneficiarului.

  Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a

  serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de

  asociere) şi Beneficiar.

  Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

  LIDER ASOCIAT............. (semnătura)

  ASOCIAT 1................(semnătura)

  NOTĂ: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte

  clauze.

  Operator Economic

 • 23

  FORMULAR nr.17

  ..........................

  (denumirea)

  DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

  ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANȚI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

  Titlul contractului/contractului: Servicii de curatenie si intretinere tehnica

  Subsemnatul______________________________________________, reprezentant

  împuternicit al ................................................................................, (denumirea/numele şi

  sediul/adresa /ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals

  în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg

  că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

  declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în

  scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

  Nr.

  crt.

  Denumire sub-

  contractant

  Partea/părţile din

  contract ce urmează a

  fi subcontractate

  Procentul aferent parţilor

  din contract ce urmează a fi

  subcontractate

  (%)

  Acord sub-

  contractor cu

  specimen de

  semnătura şi

  stampila

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane

  juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai................... Str............ nr. .., cod ....... .cu

  privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

  Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………… (se

  precizează data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

  Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din

  Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau

  instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei

  consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor,

  declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3

  luni la 2 ani sau cu amendă »

  Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................

  Numele şi prenumele semnatarului ....................................................

  Capacitate de semnătură ..................................................... Data

  .....................................................