sedinta cu parintii 2016.docx

 • View
  313

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of sedinta cu parintii 2016.docx

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  1/15

    RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016  DE CĂTRE EDUCATOARELE GRUPEI NR.12, AURELIA

  COVALSCHI I MIHAILOVA ANGELAȘ

  Subsemnatele, Aurelia Covalschi i Mihailova Angela, educatoare în gr. nr.ș12,institu ia pre colară nr. 25, Floricica, din ora ul Chi inău, cu o vechime înț ș ș ș

  învăăm!nt de 1" ani i respectiv 21 ani #i gradul didactic $$ , pre%entăm raportulșde autoevaluare pe anul #colar 2015-2016.

  &n munca cu copiii, am îmbinat în mod c!t mai riguros cerinele plani'icăriicu nevoile #i cu posibilităile copiilor din grupa medie pe care am condus(o.

  Ca educatoare căutăm să 'im mereu in'ormate cu tot ce apare nou legat despecialitatea noastră #i să 'im mereu bine documentate #i pregătite în ceea ce

   prive#te)

  1 PROIECTAREA ACTIVITĂ IIȚ

  1 Respectarea programei , a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei 

  • $n cadrul grupei se a'lă permanent noul curriculum al învă ămîntuluiț pre colar dupa care ne(am ghidat atunci cînd am reali%at proiectarea anualășa activită ii grupei.*e asemenea în porto'oliul personal de inem i alteț ț șdocumente a+utătoare necesare proiectării activită ilor săptămînale, %ilnicețghiduri de aplicare ale programei elaborate de diverse edituri-.

  • lani'icarea activită ilor anuale, săptămînale am e'ectuat(o în termenelețlegale i inînd cont de curriculumul pentru grupa medie , pe teme deș ț

  studiu ,proiecte tematice ,respectînd particularită ile de vîrstă ale copiilor .ț• roiectarea am reali%at(o în urma sus inerii testelor de evaluare ini ialăț ț

   pentru a stabili temele de'icitare în a 'i cunoscute dar i dorin ele copiilor deș ța cunoa te anumite tematici.ș

  • roiectarea %ilnică am reali%at(o creativ, în special în 'unctie de particularită ile de vîrstă dar i a speci'icului cunoa terii 'iecărui pre colar,ț ș ș ștestele, întrebările 'iind în con'ormitate cu nivelul de învă are al 'iecăruia.ț

  • Am 'olosit la activită i în special materiale didactice personale, desene,ț plan e reali%ate personal care ne(au a+utat să învă ăm e'icient, imaginileș ț

  'iind sugestive în cadrul învă ării la această vîrstă.ț

  1.1Folosirea T! "n acti#itatea de proiectare• Am utili%at calculatorul în proiectarea didactică /reali%area plani'icării

  anuale, proiecte tematice sau a celor didactice model,a parteneriatelor i așactivită ilor e0tracuriculare, proiectarea i tehnoredactarea activită ilor ț ș țop ionale, a materialelor de studiu individual , a 'i elor de muncăț șindependentă sau de evaluare.

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  2/15

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  3/15

  • Fiecare lucrare practică4plastică reali%ată a 'ost e0pusă i vi%uali%ată de cătreș părin i, i toate acestea precum i alte 'i e de lucru sunt stocate înț ș ș ș porto'oliile copiilor, dar i pe pagina de 'c al grupei.ș

  2.+rgani'area i des(ă urarea acti#ită ilor e%tracurriculare, participarea ș ș ț la ac iuni de #oluntariat ț 

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  4/15

  • $n cadrul programului 7Să #tii mai multe, să 'ii mai bun 7 am urmăritimplicarea copiilor în activită i ecologice i religioase, promovareaț șvoluntariatului activ si e'icient,implicarea 'amiliei în activită ile propuse dețnoi.

  • Fiecare activitate des'ă urată în cadrul activită ilor de parteneriat, actiuneș ț

  reali%ată a 'ost 'inali%ată cu diplome.• Am participat la concursuri de sector i municipale)ș 78alul bra%ilor3

  soldîndu(se cu un a+utor material i un suport spiritual pentru 2 bătrîni din r.ș$aloveni, 7Măr i or(291"3, 7 :radi ii i obiceiuri de pa ti3ț ș ț ș ș

  ! EVALUAREA REULTATELOR INVĂ ĂRIIȚ1 sigurarea transparen ei criteriilor, a procedurilor de e#aluareț 

  • e parcursul anului olar am reali%at atît evaluări ini iale, periodice/înș țcadrul activită ilor, semestriale i 'inale consemnînd datele în plani'icareaț ș

  activită ilor instructiv educative dar i în 'i ele de observa ie e0istente înț ș ș țgrupă.

  • ;valuarea ini ială am reali%at(o la începutul anului #colar sub 'orma unor țteste pentru a identi'ica nivelul cuno#tinelor, al deprinderilor #i abilităilor dar #i pentru a determina în ritmul des'ă#urării activităii, în ba%a căruia să

   proiectăm plani'icarea săptăm!nală, semestrială si anuala• ;valuarea 'ormativa am reali%at(o permanent prin mai multe modalităi) 'ise

  de lucru, autoevaluare, teste cu imagini etc.• ;valuarea sumativă am reali%at(o la 'inalul proiectelor, semestrelor #i al

  anului #colar• *e 'iecare dată ni(am propus obiective speci'ice vîrstei pre colarilor pe care(ș

  i pregătim i în con'ormitate cu nivelul de de%voltare intelectuală al acestora.ș

  2 plicarea testelor predicti#e, interpretarea i comunicarea șre'ultatelor 

  • $n ceea ce prive te obiectivele stabilite la 'iecare activitate proiectată,șacestea au urmărit de%voltarea deprinderilor concomitent cu de%voltareaintelectuală a acestora, inînd cont ca 'iecare activitate des'ă urată a 'ostț șintegrată i am considerat că, 'iecare in'orma ie însu ită este mai bineș ț șre inută dacă se 'inali%ea%ă cu o activitate practică4plastică să redea el insu iț ș

   prin desen, pictură, cola+ imaginea 'ormată despre in'orma ia primită-.ț• rogresul4regresul 'iecărui copil a 'ost consemnat semestrial prin

  completarea 'i elor de evaluare a 'iecărui pre colar.ș ș

  ) &tili'area di#erselor instrumente de e#aluare, inclusi# a celor dinbanca de instrumente de e#aluare unică

    *intre modalităile alternative de evaluare amintesc) lucrări practice, porto'oliile cu lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, a'i#area

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  5/15

  lucrărilor, aprecierea re%ultatelor prin laude, încura+ări, ecusoane, medalii, stampileetc.

  • Am 'olosit modalităi diverse de evaluare a progresului copiilor #i amacordat atenie implicării copiilor în procesul evaluării.

  • *e asemena 'iecare copil are propriul lui porto'oliu în care sunt depo%itate

  toate 'i ele de lucru.ș

  + $romo#area autoe#aluarii i inter e#aluării  ș• Am promovat în cadrul orelor des'ă urate autoevaluarea copiilor cît iș ș

  evaluarea colegilor reali%înd ast'el o apreciere obiectivă i din perspectivașcopilului i nu numai din partea cadrului didacticș

  • Autoevaluarea a 'ost promovată i prin 'olosirea caietelor de lucru în cadrulșcărora este prevă%ută autoevaluarea.

  • $nter evaluarea la nivelul grupei am reali%at(o pentru activită ile des'ă urateț ș

  oral dar i pentru cele practice / aici identi'icînd modul de lucru, acurate eaș țlucrărilor reali%ate, cură enia lucrărilor i al locului de lucru.ț ș

  5 #aluarea satis(ac iei bene(iciarilor educa ionali ț ț • Am aplicat părin ilor diverse chestionare pentru cunoa terea situa iilor ț ș ț

  'amiliale, a comportamentului acestora cu copii dar i pentru a cunoa te cumș șconsideră ei activitatea din grupă cu copiii a cadrelor didactice.

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  6/15

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  7/15

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  8/15

  6 !oordonarea elaborarii porto(oliului educational ca element central al e#aluarii re'ultatelor in#atarii 

  $n ceea ce prive te porto'oliul educa ional al 'iecărui pre colar acesta a 'ostș ț ș pre%ent în grupă i a înregistrat toată activitatea des'ă urată de către copil.ș ș

  " MANAGEMANTUL GRUPEI+.1/tabilirea unui cadru adec#at 

  reguli de conduit, atitudini,ambient pentru des(ă urarea șacti#ită ilor "n con(ormitate cuț 

   particularită ile de #"rstăț •

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  9/15

  •  =ee0istena situa iilor con'lictuale a 'ost posibilă i datorită activită ilor deț ș țconsiliere ale părin ilor prin care ace tia au 'ost in'orma i deț ș țcomportamentul copiilor i au contribuit e'icent.ș

  +.)!unoa terea, consilierea i tratarea di(eren iată a copiilor  ș ș ț • >n e'ect bene'ic în consilierea copiilor l(a avut des'ă urarea activită ilor deș ț

  diminea ă (în care am discutat permanent despre comportamentul bun4rau pețcare(l pot avea în contact cu colegii, părin ii, educatoarea cu cei din +ur.ț

  • Am creat copiilor condiii pentru a lucra în ritm propriu am 'ormulat sarciniadecvate ritmului acestora, am adaptat 'ormele de învăare în 'uncie denevoile copiilor, am dat copiilor posibilitatea de a termina sarcina 'olosindc!t timp au nevoie-.

  • Am situat copilul în centrul procesului de predare /învă are.ț• Am căutat să asigur un echilibru între activităile statice #i cele dinamice / 

  at!t în cursul unei %ile c!t #i în timpul unei săptăm!ni ( #i să acordăm ateniacuvenită mi#cării în aer liber a copiilor, atunci cînd timpul ne(a permis.

  • Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate #i creativitate încadrul activităilor artistico(plastice #i practice.

  5 MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEVOLTĂRIIPROFESIONALE

  • Activită ile e0tra colare de la grupă le(am des'ă urat în colaborarea strînsăț ș șcu părin ii.ț

  • re colarii au 'ost implica i în des'ă urarea activită ilor din cadrulș ț ș ț parteneriatelor cu parcul *endrariu, :, Aeroportul, 8iserica.

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  10/15

  • Am participat la numeroase piese de teatru de papusi care au avut loc ingrădini ă , la spectacole cu arti ti i persona+e.&ntîlnirea de su'let cuț ș ș

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  11/15

  compo%itoarea *aria niuniișScriitorilor poetul Arcadie Suceveanu i poeta i compo%itoarea Adaș ș@aporo+anu3 Ciupercu a balerină3 în incinta Sălei de rgăț

  .

  5.1$romo#area imaginii grădini ei prin participarea i re'ultatele ob inuteț ș ț la di#erse concursuri concursuri, reporta4e T .

  • Am participat cu pre colarii, prin intermediul lucrărilor la concursurișdes'ă urate în cadrul institu iei i în a'ara ei, promovînd ast'el în mod deliberatș ț șimaginea unită ii.ț

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  12/15

  • rin studiul individual am reu it să ne îmbunătă im cuno tin ele despreș ț ș țanumite teme de interes didactic

  Activitatile e0tra colare des'ă urate de grupa noastră au 'ost populari%ate la nivelș șlocal prin intermediul) Burnal:, : Moldova, rime:,

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  13/15

  metodă practică , gustativă, delicioasă, ECîntece de altădatăE , AtelierulE$mpresiilor 'rumoaseE...Am avut parte de drum bun spre ECasa părinteascăE,Ebunicu aE a 'ost ca întotdeauna ospitalieră i vreau să cred că Edrumurile noastre,ț ș

   poate, se vor mai întîlni vreodată , drumurile i iubirea , gîndurile , 'ericireaE. *arșcel mai important lucru este 'aptul că, copiii no tri au trăit o %i specială împreunășcu colegii , părin ii , educatorii.Mul umimț ț

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  14/15

  5.2Respectarea normelor, procedurilor de sănătate i securitatea muncii i  ș ș pentru toate tipurile de acti#ită i des(ă urate "n cadrul unită ii deț ș ț "n#ă ăm"nt precum i a sarcinilor suplimentareț ș

  • Am des'ă urat activită i despre sănătatea copiilor, protec ia sănătă ii atît înș ț ț țgrupă cît i în i în cadrul parteneriatului cu cabinetul medical al grădini eiș ș ț

  • Am întocmit chestionare pentru părin i vis(a(vis de alimenta ia copiilor, maiț țales că din iarna acestui an am întîlnit mai multe opinii i aici mă re'er nu doar șla părin ii din grupa noastră -'a ă de alimenta ia copiilor i anume) asupraț ț ț șnormelor naturale, grama+, cost...

   

  Fiecare parinte isi doreste ceea ce este mai bun pentru copilul sau) proiecteinstructiv( educative cat mai antrenante, cadre didactice cu e0perienta, un mediu dedes'asurare a orelor cat mai atractiv. *eoarece institutia de invatamint , dupa cumspunea Al. dobescu, este mai mult decit un i%vor de cunostinte 'olositoare inviata,ea devine $ordanul in care se primeste adevaratul bote% *in aceasta dragostese in'iripea%a multe proiecte,se reali%ea%a multe lucruri utile ,'rumoase dar mai

  ales in

 • 8/16/2019 sedinta cu parintii 2016.docx

  15/15

  'avoarea copiilor.*ar acest mediu prielnic îl putem crea numai cu sus inereațdvs.Mul i părin i pă ind pragul institu iei rămîn impresiona i de condi iile în careț ț ș ț ț țcresc 'i%ic i intelectual copiii no tri, de ambian a caldă, colorată a 'iecărei %ileș ș ț

   petrecute în institu ie. i nouă , cadrelor didactice, ne este mai u or să activămț Ș șavînd suportul *S, încura+ările, vorbele calde, iar uneori i un simplu surîs ne dăș

  cura+ să mergem înainte în ciuda e0presiilor citite pe saiturile de sociali%are care neduc involuntar cu gîndul la 'o tii no tri pedagogi în 'a a cărora i astă%i mă închinș ș ț șcu pietate, i în 'a a cărora părin ii mei ducînd ni te ani buni în spate i astă%i leș ț ț ș șmai %ic ă mul umesc, doamnă învă ătoareț țSă 'im noi , pedagogii de a%i ,de vină pentru politicile ăriiG Să 'im noi, pedagogiițde a%i ,de vină pentru miliardele 'urateG Să 'im noi, pedagogii de a%i ,de vină

   pentru sărăcia din arăG Sau i mai grav să 'ie copiii de a%i vinova i a a încît să 'ieț ș ț ș'olosi i drept arme de luptă în +ocurile unor oligarhiG Mă întreb ce /i a teaptă peț șgenera iile viitoareț G Suntem 'ăuritorii propriului destin

   mplicarea acti#ă "n crearea unei culturi a calită ii "n ni#elul organi'a iei.ț ț •