SEJARAH TING. 5 - BAB 9

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SEJARAH TING. 5 - BAB 9

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  1/43

  BAB 9

  MALAYSIA

  DALAM

  KERJASAMA

  ANTARABANGSA

  1

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  2/43

  PERANG DUNIA PERTAMA (1914-1918)

  a) Sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Pertama pada 1914-1918.

  2

  SEBAB HURAIAN

  NASIONALISME BERLAKU DISEBAB KEMUNCULAN NASIONALISME DI

  EROPAH

  NEGARA NEGARA – NEGARA KECIL DI EROPAH BERSATU

  MEMBENTUK SEBUAH NEGARA BANGSA LEBIH BESAR

  JAJAHAN KUASA – KUASA BESAR BERLUMBA – LUMBA

  MENDAPATKAN TANAH JAJAHAN

  BUKTI NASIONALISME YANG KUAT MENYEBABKAN KUASA

  BESAR INI SANGGUP BERPERANG UNTUK

  MEMBUKTIKAN KEKUASAAN MASING – MASING

  PAKATAN WUJUDNYA PAKATAN NEGARA – NEGARA EROPAH

  IAITU PERIKATAN KUASA TENGAH DAN PAKATAN

  BERTIGA EKONOMI

  PERSAINGAN KUASA – KUASA BESAR MEREBUT

  PELUANG EKONOMI

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  3/43

  3

  SEBAB HURAIAN

  FERDINAND ARCHDUKE FRANZ FERDINAND IAITU PEWARIS TAKHTA AUSTRIA – HUNGARY DAN ISTERINYA

  TELAH DIBUNUH OLEH PENGGANAS SERBIA SERBIA

  AUSTRIA YANG MENDAPAT SOKONGAN

  JERMAN MENGISYTIHARKAN PERANG

  TERHADAP SERBIA PERANCIS

  JERMAN YANG MENYERANG PERANCIS

  MELALUI NEGARA BERKECUALI BELGIUM

  MENIMBULKAN KEMARAHAN BRITAIN BRITAIN

  BRITAIN MEMINTA BANTUAN AMERIKA

  SYARIKAT UNTUK MENENTANG JERMAN

  AMERIKA JERMAN MENYERANG KAPAL DAGANG

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  4/43

  b) Kesan-kesan akba! Pe"an#

  D$na Pe"!a%a

  4

  KESAN HURAIAN

  BERAJA TAMATNYA PEMERINTAHAN BERAJA DI EROPAH

  VERSAILLES TERMETERAINYA PERJANJIAN VERSAILLES

  NEGARA TERBENTUKNYA BEBERAPA BUAH NEGARA BARU

  DI EROPAH

  LIGA PEMBENTUKAN LIGA BANGSA

  INFLASI INFLASI DAN PENGANGGURAN

  HUTANG TANGUNGAN HUTANG YANG BANYAK AKIBAT

  PERBELANJAAN PERANG

  PASARAN PASARAN DUNIA DIKUASI OLEH AMERIKA

  SYARIKAT DAN JEPUN

  NYAWA KEHILANGAN NYAWA YANG BANYAK

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  5/43

  PERANG DUNIA KEDUA (1942-194)  a) Kesan-kesan &a"'a&a Pe"an# D$na Pe"!a%a (1914-1918) !ea

  %en#akba!kan be"ak$n*a Pe"an# D$na Ke&$a (19+9-194,)

  5

  KESAN HURAIAN VERSAILLES KEGAGALAN PERJANJIAN VERSAILLES MENYELESAIKAN MASALAH

  PERANG DUNIA PERTAMA

  KECEWA PEMIMPIN JERMAN KECEWA DENGAN PERJANJIAN VERSAILLES

  KERANA KEHILANGAN TANAH JAJAHANNYA TERPAKSA MEMBAYAR

  PAMPASAN YANG TINGGI DAN DIARAHKAN MENGURANGKAN SAIZ TENTERANYA

  INGKAR ADOLF HITLER MENGINGKARI PERJANJIAN VERSAILLES DENGAN

  MEMBINA ANGKATAN TENTERA YANG BESAR

  MELESET  KEMELESETAN EKONOMI DUNIA

  ENGGAN AMERIKA ENGGAN MENYEDIAKAN PINJAMAN KEPADA JERMAN

  HUTANG JERMAN TIDAK MAMPU MEMBAYAR HUTANG PEPERANGAN

  TENTERA NEGARA – NEGARA EROPAH YANG MENGURANGKAN PERUNTUKAN

  KETENTERAAN MEMBERI PELUANG KEPADA JERMAN UNTUK MENGUKUHKAN KETENTERAAN

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  6/43

  !

  KESAN HURAIAN

  ALIH JERMAN MENJALANKAN PERLUASAN KUASAUNTUK MENGALIHKAN PERHATIAN

  RAKYATNYA DARIPADA MASALAH EKONOMI POLITIK

  PERUBAHAN POLITIK DI EROPAH DAN ASIA

  KOMUNIS PIHAK KOMUNIS BERJAYA MENGALAHKAN PIHAK LAWAN DALAM PERANG SAUDARA

  RUSIA USSR

  LENIN MENGUKUHKAN IDEOLOGI KOMUNIS

  DENGAN MENUBUHKAN KESATUAN REPUBLIK

  SOSIALIS SOVIET "USSR#ITALI

  ITALI MENJAJAH HABSYAH DENGAN

  MENCEROBOH PERANCIS

  JEPUN JEPUN INGIN MEMBEBASKAN NEGARA DI

  TIMUR DARIPADA PENJAJAHAN

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  7/43

  b) Kesan-kesan an#s$n# akba! Pe"an#

  D$na Ke&$a

  $

  KESAN HURAIAN JERMAN NEGARA JERMAN TERBAHAGI KEPADA JERMAN BARAT

  DAN JERMAN TIMUR

  RUNTUH RUNTUHNYA SISTEM IMPERIALISME BARAT 

  MERDEKA KEMERDEKAAN TANAH JAJAHAN DARIPADA KUASA –

  KUASA BESAR EROPAH

  EKONOMI NEGARA BARU TERPAKSA MENANGANI MASALAH

  AKIBAT WARISAN EKONOMI PENJAJAH

  PBB PENUBUHAN PERTUBUHAN BANGSA – BANGSA

  BERSATU MENGGANTIKAN LIGA BANGSA

  KORBAN JUMLAH KORBAN NYAWA YANG TINGGI

  KESEDARAN MENIMBULKAN KESEDARAN TENTANG PENTINGNYA

  KEDAMAIAN

  BLOK KEMUNCULAN BLOK DUNIA

  DINGIN BERLAKUNYA PERANG DINGIN

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  8/43

  KEMUN.ULAN BL/K DUNIA DAN PERANG

  DINGIN

  %# M%&'() “blok du!"#

  M*+(,(& &*-%)% .*/%+%0.*/%+% %./

  '*%(%. *+'%( )%. *+6.)%&*+'%7% (.(& 7*.,%/% &*-*.6./%. %68 B9& 6.6 %7-6 )%%7 )%%7 -*%/%6 *.(& '%7% %)% *+)%'%+&%. %'-*& -966& *&9.976 )%. /*9/+%:68

  ;

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  9/43

  b) 0ak!"-2ak!" *an# %e%ba3a ke'a&a

  'e%ben!$kan bk &$na

  I)*99/6 )%. :%%7%. -966& %./ *+*

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  10/43

  ) Sebab be"ak$n*a Pe"an#

  Dn#n I)*99/6 )%. :%%7%. -966& %./ *+*

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  11/43

  &) Kesan-kesan 'e"an# &n#n

  !e"a&a' 'e"ke%ba#an &$na

  N*/%+%0.*/%+% D(.6% K*6/% 7*.,%)6 +*(%. A7*+6&% S%+6&% )%. S9>6* U.69.8 P*7*.(&%. 9& &%-6%6' )%. 9& &97.6'8

  P*.((%. -%&%%. NATOWARSAW )%. SEATO8 B*+%&(.% -*+(7%%. '*.,%%8 M*7*+6 -*(%./ &*-%)% .*/%+% %+( 7*76.%

  6)*.66 '*.)6+68M*7*+6 -*(%./ &*-%)% .*/%+% %+( 7*.%./%.6 @%%+%. 7*%(6 ((./%. %.%+%%./'% )%. '*+%.%(8

  11

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  12/43

  DASAR LUAR MALAYSIA.

  a) Ma!a%a! *an# n#n &a'a e Maa*sa %ea$ &asa" $a"n*a

  S*%7% – M*.,%76. &*'*%7%%. +%&% )%. .*/%+%8

  P*6%+% – M*7*6%+% &*-*.6./%. .%'69.%8 D%(% 0 M*./*&%&%. &*)%(%%. .*/%+%8 M%,( 0 M*.//%%&&%. -*7%./(.%. )%. &*7%,(%. *&9.9768

  A7%. 0 M*./*&%&%. &*%7%.%. '*,%/%7*%(6 &*+,%'%7% %.%+%%./'%8 G9% 0 M*.,%)6 %+/% /9% %./ *+%.//(./,%% )%. -*&% *+%)%- ('%% 7*7(-(& &*'*,%*+%%. )(.6%8

  12

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  13/43

  b) 0ak!"-2ak!" *an# %en5a& asas

  'en##$baan &asa" $a" Maa*sa

  $% F"k&o' ()*"'"+% Melaka – Hubungan perdagangan dengan China,Arab Saudi,Siam dan negeri di Kepulauan Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.

  Rumpun – Hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu.

  Komanel! Menyertai pertubuhan Komanel untuk meneruskan hubungan diplomatik dengan "ritain dan negara!negara Komanel.

  komunis – Mengamalkan dasar pro!"arat kerana an#aman komunis.

  ,%F"k&o' )koo-!% "ebas – Mengamalkan pasaran bebas.

  Maju ! Menjalin hubungan dengan negara lain untuk memajukan ekonomi.

  $engeluar – Malaysia negara pengeluar utama bijih timah dan getah.

  Modal ! Mengharap pasarandan modal dari Amerika dan "ritain.

  $elaburan ! Menggalakkan pelaburan dari %epun dan Korea.

  $asaran ! Meningkatkan pasaran barangan Malaysia dan mengadakan

  pelaburan di &egara Membangun dan &egara 'slam.  13

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  14/43

  3.Faktor Politik.

  (emokrasi – Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. "erhak ! "erhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri.

  Kedaulatan – Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara lain. $alestin ! Menyokong $alestin bagi meujudkan keamanan di rantau Asia

  "arat. $iagam ! "erpegang kepada piagam "angsa!"angsa "ersatu yang

  memelihara keamanan dunia. Sokong ! Menyokong resolusi $"" bagi mengekalkan keamanan dunia.

  .% F"k&o' G)o/'"0!% Strategik ! Kedudukan yang strategik. Sempadan – "ersempadan dengan kebanyakkan negara di rantau ini. )aluan ! $erairannya menjadi laluan pedagang. Kesan ! Keselamatan negara serantau memberi kesan kepada Malaysia.

  1% D)-o/'"0!% 'slam – Menjalin hubungan diplomatik dengan negara 'slam. 'srael – *idak mengadakan hubungan dengan 'srael yang menindas rakyat

  $alestin.  A+rika – *idak mengadakan hubungan dengan A+rika Selatan yang

  mengamalkan dasar Aparthied.

  14

 • 8/16/2019 SEJARAH TING. 5 - BAB 9

  15/43

  DASAR LUAR MALAYSIA /TAHAP PERTAMA.

  a) 0ak!"-2ak!" *an# %en5a& asas &asa" $a"

  Maa*sa 'a&a !aa' 'e"!a%a

  A.@%7%. &97(.6' )6 A'6% T*.//%+% )%. )%%7 .*/%+%8 K*-*+(%. %.(%. -*+%%.%. )%+6-%)% .*/%+%0 .*/%+% &97%.*8

  K9.:+9.%'6 )*./%.I.)9.*'6%8 T*+-(('.% ((./%. )*./%. F66-6.%8 K*(%+.% S6./%-(+% )%+6-%)% M%%'6%8 P*+/%.(./%. M%%'6% &*-%)% B+6%6. )%%7 *&9.9768 M%%'6% %)%% “Blok S&)'l!/#% M*./%+%-&%. -*+76.%%. B+6%6. *