Seminar - Ekonomija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnove poslovne ekonomije; dr.sc. Dragana Grubišić

Text of Seminar - Ekonomija

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  1/22

  Sveuilite u Splitu

  Fakultet graevinarstva, arhitekture i geodezije

  Katedra za organizaciju i ekonomiku graenja

  Osnove poslovne ekonomije

  Dr.sc. Nika Jajac

  Literatura:

  Poslovna ekonomija; Dr. sc. Dragana Grubii; Split 2004.

  SEMINAR

  OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE

  Ak. god. 2013./2014. Josip Peko

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  2/22

  2

  5. POTRANJA I PONAANJE POTROAA

  Potraivana koliina ovisi o cijeni proizvoda i dohotku potroaa.

  Buduida potroa odluku o kupnji odreenog proizvoda donosi prvenstveno na temelju

  stupnja koristi koje mu proizvod prua, tj. da za plaenu cijenu prizvoda maksimalno

  zadovolji svoje potrebe - ponaanje potroaa se moe objasniti pomou TEORIJE

  KORISNOSTII TEORIJE RAVNODUNOSTI.

  5.1. TEORIJA KORISNOSTI

  Korisnost je subjektivni uitak odnosno zadovoljstvo to ga potroa ima posjedujui neki

  proizvod ili troei neku uslugu.

  Korisnost dodatne jedinice nekog proizvoda naziva se granina korisnosti podlonaje

  opadajuem zakonu, tj. svako poveanje koliine konzumiranog proizvoda smanjuje njegovu

  graninu korisnost.

  Zbrajanjem graninih korisnosti dobije se ukupna korisnost koja je podlona rastuem

  zakonu, tj. svako poveanje koliine konzumiranog proizvodapoveava njegovu ukupnu

  korisnost, ali po sve nioj stopi.

  Primjer: Jedemo sladoled, prvi sladoled ima najveu graninu korisnost, a granina korisnost

  svakog slijedeeg sladoledaje sve manja dok npr. peti pojedeni sladoled vie ne prua

  nikakvo zadovoljstvo (granina korisnost je nula). Ukupnu korisnost dobijemo kumulativnim

  zbrajanjem granine korisnosti svakog pojedenog sladoleda.

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  3/22

  3

  Tablini prikaz(primjer):

  Grafiki prikaz(primjer):

  Cilj svakog potroaa je da svojim ogranienim dohotkom postigne najbolje zadovoljenje

  svojih potreba. Svoje najvee zadovoljstvo potroa e postii u toki u kojoj je granina

  korisnost posljednje utroene novane jedinice za jedan proizvod jednaka graninoj

  korisnosti posljednje utroene novane jedinice za bilo koji drugi proizvod.

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  4/22

  4

  5.2. TEORIJA RAVNODUNOSTI (INDIFERENCIJE)

  5.2.1. KRIVULJE INDIFERENCIJE

  Prema ovoj teoriji potroa je ravnoduan u izboru kombinacije proizvoda, ako mu svaka od

  tih kombinacija daje isti stupanj zadovoljstva. Ovakav stav potroaa se prikazuje krivuljom

  indiferencije koja povezuje razliite kombinacije proizvoda X i Y koje potroau pruaju isto

  zadovoljstvo ili korist.

  Krivulja indiferencije ima 2 bitna svojstva:

  opadajua je to znai da potroa mora smanjivati potronju proizvoda Y kadapoveava potronju proizvoda X da bi se zadrao na istoj krivulji indiferencije, tj. da bi

  mu ta kombinacija proizvoda pruila jednako zadovoljstvo. Ta koliina proizvoda Y

  koje se potroa spreman odrei za dodatnu jedinicu proizvoda X (da bi zadrao isti

  stupanj korisnosti) naziva se graninom stopom supstitucije.

  kako se pomiemo udesno granina stopa supstitucije opada to znaida se potroasve manje odrie proizvoda Y kako bi se potronja proizvoda X poveala za jedinicu

  QX- koliina proizvoda X

  QY- koliina proizvoda Y

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  5/22

  5

  U okviru jedne krivulje indiferencije stupanj zadovoljstva potroaa ostaje isti, ali razliiti

  stupnjevi zadovoljstva mogu se prikazati nizom krivulja indiferencije koje zajedno ine mapu

  krivulja indiferencije.

  Krivulje indiferencije koje su dalje od ishodita prikazuju one kombinacije proizvoda koje

  daju viu razinu zadovoljstva, dok krivulje blie ishoditu pokazuju kombinacije proizvoda

  koje daju niu razinu zadovoljstva.

  5.2.2. BUDETSKA LINIJA

  Svaki potroa nastoji ostvariti to je mogue veu razinu zadovoljstva, odnosno izmeu

  razliitih krivulja indiferencije izabrati onu koja je najudaljenija od ishodita. Meutim, izbor

  potroaa ograniava veliina dohotka i cijene proizvoda.

  Budetska linija prikazuje razliite kombinacije proizvoda X i Y koje potroa, uz poznati

  dohodak i cijene proizvoda, moe kupiti.

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  6/22

  6

  Primjer: Ukupni dohodak potroaa je 24 kn dnevno i on taj dohodak troi na proizvodeX i Y.

  Cijena proizvoda X je 4 kn, a proizvoda Y 3 kn.

  Grafiki prikaz:

  Iz slike je vidljivo da potroa svoj dohodak moe potroiti na nain da kupi est jedinica

  proizvoda X i niti jednu jedinicu proizvoda Y ili da kupi osam jedinica proizvoda Y i niti jednu

  jedinicu proizvoda X ili da kupi bilo koju kombinaciju proizvoda X i Y prikazanu budetskom

  linijom. Nagib budetske linije odreen je odnosom cijena proizvoda X i Y.

  Budetska linija e promijeniti svoj poloaj ako doe do: - promjene dohotka

  - promjene cijena proizvoda

  POVEANJE DOHOTKA BUDETSKA LINIJA DALJA OD ISHODITA VEE ZADOVOLJSTVO

  SMANJENJE DOHOTKA BUDETSKA LINIJA BLIA ISHODITU MANJE ZADOVOLJSTVO

  SMANJENJE CIJENA BUDETSKA LINIJA DALJA OD ISHODITA VEE ZADOVOLJSTVO

  POVEANJE CIJENA BUDETSKA LINIJA BLIA ISHODITU MANJE ZADOVOLJSTVO

  Opa formula budetske linije:

  I = PX QX+ PY QY

  I - dohodak

  PX , PY- cijena proizvoda X, odn. Y

  QX , QY- koliina proizvoda X, odn. Y

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  7/22

  7

  Gornja promjena cijena se odnosi na promjenu (smanjenje ili poveanje) cijena obaju

  proizvoda, no ukoliko se promijeni cijena samo jednog proizvoda, uz nepromijenjeni

  dohodak i cijenu drugog proizvoda, budetska krivulja e rotirati i promijeniti svoj nagib.

  5.2.3. RAVNOTEA POTROAA

  Potroa je u ravnotei kada uz budetsko ogranienje (danu budetsku liniju) dosegne

  najviu moguu krivulju indiferencije (najvee osobno zadovoljstvo).

  Budetska linija moe sjei, biti ispod ili iznad krivulja indiferencije, ali moe tangirati samo

  jednu od krivulja indiferencije. U toki tangencije ostvaruje se ravnotea potroaajer u toj

  toki potroa za danu razinu dohotka ostvaruje optimalnu kombinaciju proizvoda te na taj

  nain maksimizira svoje zadovoljstvo.

  Krivulje indiferencije koje su dalje od toke tangencije pokazuju one kombinacije proizvoda

  koje potroa svojim dohotkom ne moe kupiti. Krivulje indiferencije ispod toke tangencije

  daju niu razinu zadovoljstva od one koju potroa moe postii svojim dohotkom.

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  8/22

  8

  Iz slike 8. se vidi da budetska linija tangira krivulju indiferencije u toki (2, 6) to znai da

  potroa, pri danoj razini dohodka, maksimalno zadovoljstvopostie kupnjom dvije jedinice

  proizvoda X i 6 jedinica proizvoda Y.

  Primjer: Sljedee kombinacije voa i povra pruaju kupcu jednako zadovoljstvo:

  VOE(Y) 10 6 5 4 3,5

  POVRE(X) 1 2 3 4 5

  Ako kupac raspolae s 15 kn dnevno te ako je cijena voa 1,5kn, a cijena povra 3 kn, koje

  kombinacije ovih proizvoda moe kupiti? Prikaite krivulju indiferencije i budetsku liniju na

  istom grafikonu i odredite koja je kombinacija najpovoljnija?

  Rjeenje:

  Krivulju indiferencije crtamo iz zadane tablice tako to nam os X predstavlja koliinu povra,

  a os Y koliinu voa. Ucrtavajui toke (X, Y) definiramo krivulju indiferencije.

  Budetsku liniju, budui je linearna, vrlo jednostavno moemo odrediti pomou dvije toke -

  toke sjecita linije sa koordinatnim osima X i Y. Te toke nam predstavljaju dvije krajnje

  kombinacije troenja novca:

  - sjecite sa osi X predstavlja sluaj da potroa sav novac potroi samo na kupnju povra

  Opa formula budetske linije:

  I = PX QX+ PY QY ; I = 15 kn, PX= 3 kn, PY= 1,5 kn

  15 = 3 QX+ 1,5 0 QX= 15/3 = 5

  (5,0) - sjecite sa osi X

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  9/22

  9

  - sjecite sa osi Y predstavlja sluaj da potroa sav novac potroi samo na kupnju voa.

  Nakon toga variramo broj jedinica povra (variramo varijablu X od0 - 5) koje potroa moe

  kupiti s obzirom na cijenu povra i ukupni dohodak, ali i s obzirom na cijenu voa.

  QV 10 8 6 4 2 0

  QP 0 1 2 3 4 5

  Opa formula budetske linije:

  I = PX QX+ PY QY ; I = 15 kn, PX= 3 kn, PY= 1,5 kn

  15 = 3 0+ 1,5 QY QY= 15/1,5 = 10

  (0,10) - sjecite sa osi Y

  Opa formula budetske linije:

  I = PX QX+ PY QY ; I = 15 kn, PX= 3 kn, PY= 1,5 kn

  15 = 3 0+ 1,5 QY QY= (15 - 0)/1,5 = 10 - sjecite s osi Y

  15 = 3 1+ 1,5 QY QY= (15 - 3)/1,5 = 8

  15 = 3 2+ 1,5 QY QY= (15 - 6)/1,5 = 6

  15 = 3 3+ 1,5 QY QY= (15 - 9)/1,5 = 4

  15 = 3 4+ 1,5 QY QY= (15 - 12)/1,5 = 2

  15 = 3 5+ 1,5 QY QY= (15 - 15)/1,5 = 0 - sjecite s osi X

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  10/22

  10

  Najpovoljnija kombinacija voa i povra koju potroa moe kupiti pri dohotku od 15 kn i

  zadanim cijenama je est jedinica voa i dvije jedinice povra. To je ona toka na slici gdje

  budetska linija tangira krivulju indiferencije.

  6. PONUDA

  6.1. OSNOVNI POJMOVI

  Ponudaje ona koliina proizvoda koju su proizvoai ili prodavatelji spremni prodati po

  odreenim cijenama u odreenom vremenskom razdoblju. Ponuda, kao i potranja moe biti

  individualna i trina.

  Individualna ponudaje ponuda pojedinanog poduzea ili prodavatelja, dok je trina

  ponuda zbroj svih pojedinanih ponuda na tritu.

  Ponuda u najveoj mjeri ovisi o cijeni koja se za odreeni proizvod na tritu moe postii.

  Odnos izmeu trine cijene proizvoda i koliine ponude prikazuje se tablicom (rasporedom)

  ponude. Rastom cijena raste ponuena koliina proizvoda i obratno (u proporcionalnom su,

  ali ne i linearnom odnosu). Na temelju podataka iz tablice ponude izvodi se krivulja ponude -

  grafiki prikaz odnosa ponuene koliine i njoj pripadajue cijene.

  PX- cijena proizvoda X

  QSX - koliina ponudeproizvoda X

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  11/22

  11

  Iz slike se vidi kako ponuda proizvoda X postepeno raste kako raste njegova cijena pa

  zakljuujemo kako svako poveanje cijena poveava ponuenu koliinu, a svako smanjenje

  cijena smanjuje ponuenu koliinu. To je prvenstveno iz razloga to je proizvoau u

  interesu da pri rastu cijena, uz pretpostavku da se njegovi trokovi proizvodnje ne mijenjaju,

  povea svoju proizvodnju jer e ostvariti vei profit.

  Oblik krivulje ponude je razliit za razliite trisne situacije, tj. imbenike koji utjeu na

  ponudu.

  6.2. VARIJABLE KOJE ODREUJU PONUDU I NJIHOV MEUSOBNI ODNOS

  Ve smo rekli da ponuda u najveoj mjeri ovisi o cijeni tog proizvoda. Meutim, na ponudu

  utjeu i slijedei imbenici:

  trokovi proizvodnje koji se mijenjaju ovisno o tehnologiji proizvodnjei cijenamainputa

  cijene povezanih proizvoda (supstituta i nusproizvoda) organizacija trita posebni utjecaji

  Na temelju navedenog zakljuujemo da ponudu moemo izraziti kao funkciju niza nezavisnih

  varijabli:

  QSX= f (PX, PY, C , T)

  gdje su:

  QSX- koliina ponude u jednom vremenskom razdoblju (ponuda uvijek obuhvaa odreeno

  vremensko razdoblje)

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  12/22

  12

  PX- cijena proizvoda X (1)

  PY- cijene povezanih proizvoda (supstituta i nusproizvoda) (2)

  C - trokovi proizvodnje (3)

  T - vrijeme (4)

  (1) Odnos izmeukoliine ponude proizvoda X i cijene proizvoda X

  Kao to smo ve rekli, ovaj odnos je direktno proporcionalan to znai da poveanje cijene

  proizvoda X rezultira poveanjem ponude proizvoda X.

  (2) Odnos izmeu koliine ponude proizvoda X i cijena povezanih proizvoda

  supstituti : ako proizvod X ima supstitute, tada e, primjerice, ako se smanji cijenasupstituta, proizvod X biti skuplji, padat e potranjai cijena proizvoda X, to znai da

  e se smanjiti i ponuda proizvoda X. I obrnuto, ako se povea cijena supstituta,

  proizvod X e biti jeftiniji, rast e potranja i cijena pa e se sukladno tome poveati i

  ponuda proizvoda X.

  nusproizvodi: ako proizvodnjom proizvoda X dobivamo nusproizvode, tada epoveanje cijene bilo kojeg nusproizvoda rezultirati poveanjem ponude kako

  proizvoda X tako i svih drugih nusproizvoda.

  (3) Odnos izmeu koliine ponude proizvoda X i trokova proizvodnje

  Trokovi proizvodnje ovise o tehnologiji kojom poduzee raspolae i o cijenama inputa. Stara

  i neefikasna tehnologija uzrokuje visoke trokove proizvodnje koji, uz pretpostavku iste

  prodajne cijene, rezultiraju smanjenjem ponude (proizvoau se ne isplati). Suprotno tome,

  nova i moderna tehnologija osigurava preduvjete za poveanje ponude.

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  13/22

  13

  Cijene inputa su proporcionalne sa trokovima proizvodnje (poveanje cijena inputa -

  poveanje trokova proizvodnje) i obrnuto proporcionalne sa ponudom (poveanje cijena

  inputa - poveanje trokova proizvodnje - smanjenje ponude).

  U gornjim navodima poveanje trokova proizvodnje promatramo uz pretpostavku da

  prodajne cijene ostaju iste jer je rije, kao to smo ve rekli, o meusobno nezavisnim

  varijablama.

  (4) Odnos izmeu koliine ponude proizvoda X i vremena

  Ponuda odreenog proizvoda moe biti trenutana, kratkoronai dugorona. Ovo emo

  najbolje razumjeti na primjeru. Neka pekara dnevno ispee i na trite dostavi 20 000 kg

  kruha. Na dnevnoj razini ova se koliina nikako ne moe reducirati bez obzira kako se cijena

  kruha tog dana kretala(trenutana ponuda). Meutim ako se cijena kruha povea u nekom

  kraem vremenskom razdoblju, pekara e, potpunijim koritenjem svojih kapaciteta,

  nastojati poveati proizvodnju kruha u tom razdoblju(kratkorona ponuda). Ukoliko se

  poveana cijena kruha zadrala due vremensko razdoblje, pekara e, kupnjom novih

  strojeva i pei, nastojati poveati proizvodnju kruha u tom duem razdoblju(dugorona

  ponuda).

  6.3. ELASTINOST PONUDE

  Elastinost ponudeje jaina reakcije koliine ponude nekog proizvoda na promjenu njegove

  cijene. Elastinost ponude mjeri postotnu promjenu koliine ponude nekog proizvoda s

  obzirom na promjenu cijene tog proizvoda za 1%.

  Elastinost ponude mjeri se koeficijentom elastinosti ES:

  ES= % promjene cijene / % promjene koliine ponude

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  14/22

  14

  S obzirom na vrijednost koju moe imati koeficijent elastinosti ponude, razlikujemo 5 vrsta

  ponude:

  ES> 1 : pri porastu cijene odreenog proizvoda od 1% ponuda tog proizvoda raste zavie od 1% - ELASTINA PONUDA

  ES= 1 : pri porastu cijene odreenog proizvoda od 1% ponuda tog proizvoda rastetakoer za 1% - JEDININO ELASTINA PONUDA

  ES< 1 : pri porastu cijene odreenog proizvoda od 1% ponuda tog proizvoda raste zamanje od 1% - NEELASTINA PONUDA

  ES= 0 : bilo kakvo poveanje cijene ne izaziva nikakve promjene u koliini ponude -POTPUNO NEELASTINA PONUDA

  ES=: najmanje poveanje cijene izaziva beskonano veliko poveanje koliineponude - POTPUNO ELASTINA PONUDA

  6.4. RAVNOTEA PONUDE I POTRANJE

  Tenja ekonomije je dugorono uspostaviti ravnoteu izmeu ponude i potranje. Kada se

  ponuda i potranja izjednae dolazi do trine ravnotee.

  PX- cijena proizvoda X

  QX - koliina proizvoda X

  QS - krivulja ponude

  QD - krivulja potranje

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  15/22

  15

  Na slici 14. trina ravnotea je grafiki prikazana sjecitem krivulje ponude (rastua krivulja)

  i krivulje potranje(padajua krivulja). Cijena u toj toki naziva se ravnotena cijena, a

  koliina u toj toki ravnotena koliina.

  TRINA RAVNOTEA = (RAVNOTENA CIJENA ; RAVNOTENA KOLIINA)

  Za primjer na slici 14. ravnotena cijena je 3 novane jedinice, a ravnotena koliina 3

  jedinice proizvoda.

  Ukoliko doe do promjene trine cijene u odnosu na ravnotenu doi e do nestabilnosti.

  Primjerice, ako se trina cijena dotinog proizvoda povea na 4 novane jedinice doi e do

  vika ponude jer nam se tada nude 4, a potrauju 2 proizvoda.

  S druge strane, ako se trina cijena dotinog proizvoda smanji na 1 novanu jedinicu doi e

  do vika potranje jer nam se tada nudi 1, a potrauje 6 proizvoda.

  Ove vikoveponude i potranje proizvoa otklanja regulacijom cijene svog proizvoda.

  Primjer: U proteklom razdoblju ponuda i potranja za blok opekom mijenjala se na sljedei

  nain:

  Cijena u kn Ponuena koliina u 000 kom (QS) Potraivana koliina u 000 kom (QD)

  1 25 54

  2 26 45

  3 33 33

  4 38 28

  5 55 26

  a) Izvedite krivulju ponude i objasnite dobivenu sliku!

  b) Nacrtajte na novom grafikonu krivulje ponude i potranje te utvrdite ravnotenu cijenu i

  ravnotenu koliinu!

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  16/22

  16

  c) Koliko e se blok opeke traiti pri cijeni od 5 kn, a koliko pri cijeni od 1 kn? Objasnite.

  d) to se dogaa s ravnotenom cijenom ako se dohodak potroaa povea za 20% , uz

  pretpostavku da ponuda ostane nepromijenjena? Prikaite grafiki!

  e) to se dogaa s ravnotenom cijenom ako se trokovi proizvodnje poveaju za 30% uslijed

  poveanja cijena sirovina, uz pretpostavku da potranja ostane nepromijenjena?Prikaite

  grafiki!

  Rjeenje:

  a)

  b)

  Iz slike se vidi da porastom cijene

  opeke (PO) raste koliina ponude

  (QO) i obrnuto.

  Zbog toga krivulja ponude QSOma

  pozitivan nagib.

  Trina ravnotea se uspostavlja pricijeni od 3 kn i pri koliini od 33 000

  komada opeke.

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  17/22

  17

  c) Pri cijeni od 5 kn (to je vidljivo iz tablice) nudit e se 55 000 komada opeke dok e se pri

  istoj cijenu potraivati 26 000 komada opeke. Dolazi do vika ponude od 29 000 komada

  opeke.

  Pri cijeni od 1 kn (to je vidljivo iz tablice) nudit e se 25 000komada opeke dok e se pri istoj

  cijeni potraivati 54 000 komada opeke. Dolazi do vika potranje od 29 000 komada opeke.

  Vidljivo je da u situaciji kada je trina cijena(4 i 5 kn) vea od ravnotene(3 kn) na tritu

  dolazi do vika ponude, a kada je trina cijena(1 i 2 kn) manja od ravnotene(3 kn) dolazi

  do vika potranje.

  d) Poveanje dohotka potroaa za 20% pretpostavlja da e se i potranja poveati za isti

  postotak. To e rezultirati, to je vidljivo iz grafa, poveanjem i ravnotene cijenei

  ravnotene koliine.

  e) Pri poveanju cijena sirovina za 30% poveavaju se trokovi proizvodnje te dolazi do

  smanjenja ponude za isti postotak. To e rezultirati, to je vidljivo iz grafa, poveanjem

  ravnotene cijene i smanjenjem ravnotene koliine.

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  18/22

  18

  7. ODREIVANJE CIJENA NA RAZLIITIM TRITIMA

  7.1. ODREIVANJE CIJENA NA TRITU SAVRENE KONKURENCIJE

  Savrena konkurencijaje takvo trino stanjeu kojem postoji veliki broj prodavatelja i kupaca

  istog proizvoda.

  Svaki pojedinani uesnik na tom tritu je nedovoljno jak da bi imao utjecaj na formiranje

  prodajne cijene, tj. prodajna cijena je nezavisna varijabla.

  Za poduzea na tritu savrene konkurencije (mala poduzea) je vano definirati ravnoteu

  poduzea, tj. onu koliinu proizvodnje za koju e ostvariti maksimalan profit. Ta koliina je

  razliita za svako poduzee jer, budui je prodajna cijena odreena tritem, ovisi jedino o

  trokovima poslovanja dotinog poduzea.

  7.2. ODREIVANJE CIJENA NA MONOPOLSKOM TRITU

  Monopolje jedno od trinih stanja nesavrene konkurencije(monopol, duopol, oligopol,

  monopolistika konkurencija) koje postoji onda kada su ispunjeni slijedei uvjeti:

  samo jedan proizvoa proizvodi dotini proizvod ne postoje supstituti za dotini proizvod

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  19/22

  19

  drugi proizvoai nemaju pristup u dotinu proizvodnju postoji kontrola od strane proizvoaa nad koliinom i cijenom proizvoda

  Na tritima nesavrene konkurencije postoji mogunost kontrole cijenabilo od strane

  ponuditelja ili od strane potraitelja. Dakle sudionici trita nesavrene konkurencije

  odluuju o obujmu proizvodnje (kao i sudionici trita savrenekonkurencije), ali i o cijeni.

  Monopol moe nastati po dvije osnove: prirodni monopoli zakonski monopol.

  Prirodni monopol nastaje kada samo jedan proizvoa koristi jedinstveni prirodni izvor

  sirovina (nafta, plin, rude) ili kada samo jedan proizvoa opskrbljuje cijelo trite odreenim

  proizvodom uz cijenu koja bi bila znatno manja kada bi to inilo vie proizvoaa.

  Zakonski monopol nastaje kada se zakonskim propisom zatiti jedan proizvoa i zabrani se

  ulazak drugih proizvoaa u istu proizvodnju (pota, televizija, telekomunikacije,...).

  Proizvoa monopolist maksimizira svoju dobit diskriminacijom cijena, tj. poveava cijenu na

  tritu gdje jeelastinost potranje nia - najee domae trite (nema drugih proizvoaa,

  nema supstituta), a smanjuje cijenu na tritu na kojem je elastinost potranje via -

  inozemna trita (postoje drugi proizvoai pa kupac moe birati).

  7.3. ODREIVANJE CIJENA NA TRITU MONOPOLISTIKE KONKURENCIJE

  Monopolistika konkurencijaje takoer jedno od trinih stanja nesavrene konkurencije. To

  je takav oblik trita u kojem ima mnogo prodavatelja slinog, ali ne istog proizvoda i u kojem

  je ulazak i izlazak poduzea u granu i iz grane lagan.

  Radi se o tritu i s elementima monopola i s elementima savrene konkurencije.

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  20/22

  20

  Ono to povezuje monopolistiku konkurenciju s monopolom je injenica da su svi proizvodi

  meusobno razliiti (po lokaciji prodaje, po kvaliteti usluge), a ono to je povezuje sa

  savrenom konkurencijom je brojnost proizvoaa i ponuaa na tritu te lakoa ulaska i

  izlaska iz grane.

  Monopolistika konkurencija se najee susree u gospodarskim granama kao to je:

  trgovina na malo, prodavaonica cipela, ljekarna,

  7.4. ODREIVANJE CIJENA NA OLIGOPOLSKOM TRITU

  Oligopolje takav oblik trita u kojem dominira mali broj prodavatelja istog (homogenog) ili

  slinog(diferenciranog) proizvoda.

  Ukoliko se na tritu nalaze samo dva prodavatelja tada imamo duopol.

  Ako nekoliko proizvoaa prodaje isti proizvod, tada na tritu postoji isti oligopol.

  Ukoliko je proizvod koji se prodaje donekle razliit, tada na tritu posoji diferencirani

  oligopol.

  Osnovna karakteristika ovakvog oblika trita jest da je ulazak u granu mogu, ali je ipak

  dosta otean, posebice na kratki rok (razlozi: visoke investicije za ulazak, velika koliina

  proizvodnje koja se treba realizirati da bi se investicija isplatila).

  Oligopol se najee susree u slijedeim sektorimaproizvodnje: elik, cement,automobili,

  cigarete, ...

  Budui da se radi o tritu s malim brojem proizvoaa, djelovanje svakog od njih direktno

  utjee na ostale proizvoae u grani. Zbog tako visokog stupnja meuzavisnosti oligopolisti

  esto sklapaju sporazume o jedinstvenom djelovanju.

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  21/22

  21

  Iz te potrebe je nastao KARTEL- organizacija oligopolistikih poduzea koja, na temelju

  formalnog sporazuma svih ukljuenih poduzea, donosi sve bitne odluke u cilju

  maksimiziranja profita.

  Dvije su osnovne vrste kartela: centralizirani karteli kartel za podjelu trita.

  Centralizirani kartel na temelju formalnog sporazuma oligopolista odreuje cijenu

  proizvoda, koliinu proizvodnje svakog pojedinog proizvoaa i konano udjel u profitu.

  Koliina proizvodnje koja se dodjeljuje svakom pojedinom proizvoau ovisi o koliini

  proizvodnje koju je proizvoa imao prije stvaranja kartela, o veliini proizvodnih kapaciteta i

  o geografskom poloaju proizvoaa.

  Kartel za podjelu trita daje svakom lanu iskljuivo pravo da djeluje na odreenom

  regionalnom tritu.

  Jedan od naina preutnog sporazumijevanjau kartelima je liderstvo u odreivanju cijena.

  Na taj nain lider, tj. poduzee koje je najefikasnije i najdominantnije na tritu, odreuje

  cijenu koja maksimizira njegove profite, dok pratea poduzea tako postaju savreni

  konkurenti - prilagoavaju se danoj cijeni, koju je ovaj put odredio lider, a ne trite i na

  koju ne mogu utjecati.

 • 5/25/2018 Seminar - Ekonomija

  22/22

  22

  5 pitanja za kolokvij:

  (1) to se podrazumijeva pod pojmom korisnosti?

  Korisnost je subjektivni uitak odnosno zadovoljstvo to ga potroa ima posjedujui neki

  proizvod ili troei neku uslugu.

  (2) to je krivulja indiferencije?

  Krivulja indiferencije povezuje razliite kombinacije proizvoda X i Y koje potroau pruaju

  isto zadovoljstvo ili korist.

  (3) to je budetska linija?

  Budetska linija prikazuje razliite kombinacije proizvoda X i Y koje potroa, uz poznati

  dohodak i cijene proizvoda, moe kupiti.

  (4) Kakva je potpuno elastina ponuda i koliki je pripadni koeficijent elastinosti?

  To je ponuda kod koje najmanje poveanje cijene izaziva beskonano veliko poveanje

  koliine ponude, ES=.

  (5) Moe li se ponuda izraziti pomou formule? Kako?

  Ponudu moemo izraziti kao funkciju niza nezavisnih varijabli: QSX= f (PX, PY, C , T) gdje su:

  QSX- koliina ponude u jednom vremenskom razdoblju

  PX- cijena proizvoda X

  PY- cijene povezanih proizvoda (supstituta i nusproizvoda)

  C - trokovi proizvodnje

  T - vrijeme