Seminarski Fps

Embed Size (px)

Text of Seminarski Fps

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  1/24

  Proizvodni sistemi II

  1

  Sadraj

  1. Uvod

  2. FPS (osnovni elementi , klase i pri ncipi gradnje)

  3. Upravljako raunarski sistemi(URS) u okvir u f leksibi ln ih proizvodnih sistema

  3.1. Upravljanje na nivou maine

  3.2. Upravljanje na nivou FT modula i FT elije

  3.2.1. Upravljanje FT modulom upravljakom jedinicom NUMA (ili robota)

  3.2.2. Upravljanje posebnim mikroraunarom

  3.2.3. Vieprocesorske upravljake strukture

  3.2.4. Upravljanje FT elijom u lokalnoj raunarskoj mrei

  3.3.Upravlj anje na nivou FTS-a

  4. Transportno skladini sistemi (TSS)5. Osnovne integracije u raunarsko integrisanoj proizvodnji

  6. Modeli CIM sistema

  7. Primjeri koncepta CIM

  8.Prednosti uvoenja koncepta CIM i oekivanja od njega

  9.Zakljuak

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  2/24

  Proizvodni sistemi II

  2

  1. Uvod

  U seminarskom radu je predstavljena arhitektura fleksibilnih proizvodnih sistema, definisana

  je povezanost strukture i upravljanja sistema, zatim tokova koji egzistiraju unutar istog.

  Segment transportno- skladinog sistema u okviru fleksibilnih proizvodnih sistema povezujesistem i zaokruuje ga u cjelinu. Arhitektura fleksibilnih proizvodnih sistema definisana je iraunarski integrisanom proizvodnjom-CIM(Computer Integrated Manufacturing-raunaromintegrisana proizvodnja), koja obeava veliku budunost i primjenu na utemeljenimrazvojima raunarske tehnologije i iroke primjene u datom sistemu.

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  3/24

  Proizvodni sistemi II

  3

  2. FPS (osnovni elementi , klase i pr incipi gradnje)

  FPSpodrazumijeva potpuno automatizovani, kompjuterski voeni proizvodni sistem saspecifinim karakteristikama. Ima znaajnu ulogu objedinjavanja razliitih organizacionih i

  tehnolokih oblika u jedinstveni automatizovani proizvodni sistem.Kao osnovni elementi FPSmogli bi se navesti sljedei:1. fleksibilna automatizacija;

  2. grupna tehnologija;

  3. CNC maine;4. automatizovani unutranji transport;5. kompjuterska kontrola maina i unutranjeg transporta.

  Slika1.Integrisanost FPS sa sistemom zaliha i sa CAD

  Prema tom kriterijumu FPS su podijeljeni u sljedeih pet klasa:

  1. fleksibilni proizvodni modul (FPM);

  2. fleksibilna proizvodna elija (FP);3. fleksibilna proizvodna grupa (FPG);

  4. fleksibilni produkcioni sistem (FPS);

  5. fleksibilna proizvodna linija (FPL).

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  4/24

  Proizvodni sistemi II

  4

  Sli ka 2.Izgled tri kategorije fleksibilnih elija i sistema

  (1) Fleksibilni proizvodni modul predstavlja najprostiju proizvodnu strukturu i sastoji se iz

  numeriki kontrolisane maine uz odgovarajuu automatizaciju obrade, kretanja dijelova,izmjene alata i sl.

  (2) FP] sadri vie FPM i moe se defnisati u zavisnosti odkonstrukcije i zahtjeva proizvodaili u skladu sa karakteristikama samog tehnolokog procesa.(3) FPG je zbir FP] i FPM u istoj oblasti (misli se na oblast zanatske obrade, mainske obradeili montae) kojima sepridruuje sistem unutranjeg transporta i odgovarajui kompjuterskisistem.

  (4) FPS se sastoji od FPG koji se nalaze u razliitim proizvodnim oblastima, zanatskoj obradi,mainskoj obradi ilimontai.(5) FPL se definie kao skup odgovarajuih maina radilicakoje su meusobno povezane.Postoji vie tipova FPL:1. automatski dirigovano vozilo;

  2. robot;

  3. konvejer;

  4. vua;5. pokretno vozilo.

  Ovisno o pridruivanju funkcija komponentama, razlikuju se slijedei principi

  gradnje:

  integralni i modularni.

  Kod modularne arhitekture je bitno da su jedna ili vie odreenih funkcija sadraneu jednom modulu, dok je kod integralne arhitekture jedna funkcija sadrana u vieelemenata.

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  5/24

  Proizvodni sistemi II

  5

  Koritenje modularne ili integralne gradnje proizvodnog sistema ovisi o razliitimzahtjevima koji su postavljeni kod razvoja proizvodnih sistema. Za ostvarivanje fleksibilnosti

  proizvodnih sistema upotrebljava se modularni princip gradnje, dok se za postizanje

  stabilnosti i optimizacije sistema upotrebljava integralna gradnja.Bitno je napomenuti da je

  hardver kod fleksibilnih proizvodnih sistema fiksan, a softver ima mogunost podeavanja(fleksibilan je).Kontrolna arhitektura fleksibilnog proizvodnog sistema sadri sljedee:

  1. Olakica mjesec dana do godinu, obavjetenje upravi- Proizvodni ininjering

  2. Zadatak upravi, kupovina sedmicu do mjesec

  - Odobrenje sredstava

  3. Analiziranje problema sat do sedmicu

  - grupa strunjaka-

  vremensko planiranje

  - kontrola

  4. Postavljanje radne stanice, minuta do sat

  -

  Sekvenciranje opreme

  - Pregledanje procesa

  5. Sekvenciranje maine, milisekunda do minuta- Mjerenje

  - Manipuliranje

  -

  Transport

  - Skladitenje

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  6/24

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  7/24

  Proizvodni sistemi II

  7

  Osnovne karakteristike ovog naina upravljanja su: prenos podataka izmeu upravljake jedinice NUMA i drugih komponenti; prenos upravljakih i kontrolnih signala od upravljake jedinice ka drugim upravljanimureajima;

  memorisanje programa u upravljakoj jedinici.Ako u FT modulu postoje i druge programirajue komponente, npr. robot, paletni sistem itd.,one imaju svoje programe a glavna upravljaka jedinica NUMA obezbjeuje start i indikaciju

  programa drugih komponenti FT modula.

  3.2.2. Upravljanje posebnim mikroraunarom

  Primjenjuje se u sluaju poveanih zahtjeva u pogledu upravljanja na nivou FT modula ilieventualno FT elije.esto se primjenjuje struktura upravljanja razliitih nivoa: NC, CNC, PL,...ema ovakvog sistema je prikazana na slici.

  Slika 3.Upravljanje posebnim mikroraunarom

  Osnovne karakteristike upravljanja posebnim mikroraunarom:prenos podataka iz mikroraunara u upravljake jedinice NUMA,robota, paletnog sistema.Suprotni prenos se ne primjenjuje.

  Povratni prenos se primjenjuje samo za podatke koji govore o stanju u FT strukturi;

  memorisanje programa i njihova distribucija iz centralnog mikroraunara.

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  8/24

  Proizvodni sistemi II

  8

  3.2.3. Vieprocesorske upravljake strukture

  Primjenjuju se ako u FT modulu, ili u FT postoje komponente koje zahtjevaju dvosmjerni

  prenos podataka (npr. vizuelni senzori za prepoznavanje objekata manipulacije kod robota).Koncipira se upravljaki sistem kao kompleks sa zajednikom memorijom i sabirnicomadresa i podataka. Radi se o paralelnom prenosu podataka, adresa i komandnih signala izmeu

  proizvoljnih komponenata koje su prikljuene na sabirnicu.Komunikacijom kroz zajedniku sabirnicu upravlja raunar.

  Sli ka 4.Vieprocesorske upravljake strukture

  3.2.4. Upravljanje FT elijom u lokalnoj raunarskoj mrei

  Razlikuje se od vieprocesorske upravljake strukture u tome to upravljake jedinicepojedinih komponenata (maina, robot,paletni sistem itd.) ne komuniciraju meusobno prekozajednike memorije, ve ine nezavisne raunarske sisteme (upravljaki sistem imamultiraunarski karakter a ne multiprocesorski).

  Informaciono-upravljake funkcije u okviru sistema se dijele isto kao kod strukture sazajednikom sabirnicom.Ako je meusobna komunikacija uokviru lokalne raunarskemree, pojedine upravljake jedinice NUMA, robota, AV kolica, imaju specijalnikomunikacioni modul preko kojeg upravljaka jedinica postaje satelit raunarske mree.

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  9/24

  Proizvodni sistemi II

  9

  3.3.Upravljanje na nivou FTS

  Osnovne koncepcije upravljanja FTS su na bazi tzv. direktnog numerikog upravljanja -DNU(DNC), a kod kompleksnijih sistema se upravljanje povezuje u tzv. lokalnu raunarsku mreu

  (LAN - Local AreaNetwork).Direktno numeriko upravljanje DNU (DNC) podrazumijeva istovremeno ON-LINEcentralizovano upravljanje sa vie NU maina alatki, sa jednog mjesta, odnosno pomoucentralnog raunarskog sistema.

  Osnovni zadaci upravljanja na nivou FTS:

  1. Podruje upravljanjaNU programima;2. Podruje upravljanjatokom materijala i proizvodnjom3. Podruje upravljanjau vezi sa alatom

  4. Podrujeizvjetavanja

  Podruje upravljanja tokom materijala i proizvodnjom:- Nadzor-kontrola izvravanja zadatih normativa (nadzor vremena obrade),- Praenje ukupnog sistema i njihovo prikazivanje na displeju,- Odreivanje i izdavanje upravljakih informacija za optimiranje zauzetosti pojedinihkomponenti sistema,

  -Odreivanje i optimizacija redoslijeda obrade, unoenje i startovanje odgovarajuih NUprograma, ciklusa zamjene paleta i sl.

  Podruje upravljanja u vezi sa alatom:- Nadzor vremena rada alata u odnosu na unaprijed zadatu postojanost,

  - Automatska zamjena istroenih alata sa novim,- Upravljanje sa korekcijskim memorijama, prenos korekcionih vrijednosti do i od

  upravljake jedinice,- Strategija izmjene alata po isteku predvienog vremena rada.Zvjezdasta struktura predstavlja klasian nain DNU strukture upravljanja.Linijska struktura podrazumijeva komuniciranje korisnika sa raunarom putem zajednikih

  komunikacionih veza, prema pojedinim upravljakim funkcijama, tj.magistralama.Lokalna raunarska mrea je po pravilu dovoljno"iroka" da obuhvati vei broj raznih radnihmjesta, tj. korisnika sa centralnim raunarom. Konfiguracija ovakvog sistema upravljanjamoe biti razliita, a u zavisnosti od poloaja korisnika u odnosu na nadreeni raunar.

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  10/24

  Proizvodni sistemi II

  10

  4. Transportno skladini sistemi(TSS) kao komponente fleksibilnog

  proizvodnog sistema

  Zadatak ovih sistema je manipulacija odreenim objektima, no za razliku od manipulacionih

  sistema iji je zadatak bila "operaciona manipulacija", ovi sistemi su vezani za"meuoperacionu manipulaciju". Na osnovu globalne strukture proizvodnog vremena,oigledan je veliki znaaj TSS u okviruarhitekture FTS, i to u pogledu fleksibilnosti,

  proizvodnosti i nivoa automatizacije (to seprvenstveno odnosi na integraciju komponentimanipulacionih sistema u cjelokupnu strukturu).

  Treba imati u vidu da segment razmatranogproizvodnog vremena, sadri i drugekomponente, npr. "ekanja", koja mogu biti vezana i za MKS(mjerno kontrolni sistem), SND(sistem nadzora i dijagnostike), a prvenstveno za cjelokupnu usaglaenostrada svihkomponenti FTS.Na osnovu objekta koji treba transportovati i/iliskladititi, ovi sistemi se

  svrstavaju na:- TSS za radne predmete i

  - TSS za alate.

  Osnovne funkcije ovih sistema su:

  -povezivanje FTM ili tehnolokih radnih mjesta sa skladitem odnosno radnim mjestima zapripremu (paletiziranje i depaletiziranje) dijelova;

  - meusobno povezivanje FTM;- formiranje meuskladita dijelova;- obezbjeivanje interakcije transportostali dijelovi FTS..Kod projektovanja i eksploatacije transportno skladinog sistema u FTS treba respektovatisljedeekomponente i njihova mogua rjeenja:-palete, sisteme automatske zamjene/izmjene paleta sa dijelovima, transportna sredstva,

  skladita, oblik staze transportnog sredstva.Palete

  Raznoliki oblik dijelova uslovljava neminovnu primjenu paleta. Palete kao nosai dijelovamogu se podijeliti na:

  -transportne palete,

  -sistemske palete i

  -tehnoloke palete.

  Transportne palete

  U njima ne postoji zakonitost rasporeda dijelova. Iz ovih paleta dijelove vadi, ili stavlja u njih,

  ovjek (izuzetno robot sa vizuelnim sistemom upravljanja). Paleta se doprema blizu radnogmjesta transportnim sistemom a daljnji rad je runi.Primjenjuje se kod FTS sa niim nivoomautomatizacije kada sistem ima automatski transport upravljan raunarom, a operacijumanipulacije obavlja ovjek.Sistemske palete

  Za razliku od transportnih paleta, u njima se dijelovi postavljaju tano u odreeni poloaj. Nataj nain je mogua primjena automatizovane operacione manipulacije. Transportnim

  sredstvom se paleta dovodi na definisano mjesto u okviru FTS, a dijelovi se robotom ilimanipulatorom premjetaju u radni prostor. Savremene sistemske palete su modularne

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  11/24

  Proizvodni sistemi II

  11

  konstrukcije sa podeljivim elementima koji dozvoljavaju iskoritenje njenog prostora i kodraznolikih dijelova.

  Slika5.Sistemske palete

  Tehnoloke palete

  Na ovimpaletama se postavljaju i steu dijelovi (paletiziraju) na posebnom radnom mjestu,na nain koji dozvoljava da se ona preda manipulacionom sistemu palete na obradnoj stanici iautomatski postavi i stegne u radnom prostoru maine. Na paleti sa dijelom se odvijatehnoloki proces.Primjena tehnolokih paleta znatno smanjuje pomona vremena na radnommjestu, poveava proizvodnost i obezbjeuje tano i brzo postavljanje dijelova u radnom

  prostoru. Nedostatak ovih paleta je poveanje proizvodnih trokova paletai elemenata zastezanje. Tehnoloke palete se najee koriste za prizmatine dijelove, prije svega srednjih i

  velikih dimenzija.

  Slika 6. Tehnoloke palete

  Skladita

  To su sistemi za odlaganje dijelova nakon izvedene obrade. Imajui u vidu vremenski tokmaterijala u proizvodnom procesu,skladita mogu biti:- decentralizovana (meuskladita);- centralizovana (skladita).Decentralizovana skladita predstavljaju u neku ruku "magacine"dijelova, locirane uneposrednoj blizini obradnog sistema. Pojavljuju se u obliku:

  - viepozicionih okretnih stolova;- linijski postavljenih staza paleta;

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  12/24

  Proizvodni sistemi II

  12

  - sistemskih paleta;

  - lanastih magacina;- regala.

  Centralizovana skladita u okviru FTS predstavljaju sisteme za odlaganje paleta sa dijelovima

  nakon cjelokupne obrade, i po pravilu su regalnog tipa i snabdjeveni regalnim transporterom.U njima mogu biti smjeteni i pripremci na paletama.

  Sli ka 7.Regal kao meuskladite

  5. Osnovne integracije u raunarsko integrisanoj proizvodnji

  Termin CIMuveden je da oznai prodor upotrebe raunara u projektovanju proizvoda,planiranju proizvodnje, upravljanju operacijama i izvravanju raznih funkcija u vezi sposlovanjem neophodnih u proizvodnoj firmi. CIMS je integracija itavog proizvodnogpoduzea koritenjem integrisanih sistema i komunikacija podataka povezanih sa novim

  menaderskim filozofijama koje poboljavaju organizacionu i linu efikasnost. Koritenjemodreenih alata (elektronska pota, programski jezici, poslovna grafika, umjetna inteligencija iekspertni sistemi) osoblje u CIM poduzeu moe vrlo efikasno integrisati sve funkcije

  podrke, a time i ukupno poslovanje. CIM poduzee mora biti proeto vlastitiminformacijskim sistemom od zajednikih funkcija do visokospecijaliziranih poslovnih

  procesa.

  Uvoenjem fleksibilne automatizacije i openito visoke automatizacije u proizvodnji uvijekse postavlja pitanje koja je razvojna strategija proizvodnih sistema. Jedan je od glavnih

  zadataka u toj strategiji povezivanje u zajednikiproizvodni sistem svih organizacijskih,

  informacijskih, hardverskih (proizvodna oprema i raunala) i softverskih komponenata teupravljanje proizvodnjom, odnosno poslovnim sistemom uz djelovanje svih komponenata

  takvog poduzea.

  Ciljevi koji se ele postii uvoenjem raunarski integrisane proizvodnje mogu se definisatikao zajedniki za sva poduzea:-smanjenje trokova proizvodnje,-poveanje fleksibilnosti proizvodnje i poduzea,-poveanje kvalitete proizvoda,

  -poveanje standarda zaposlenika,odnosno kvalitete ivljenjai

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  13/24

  Proizvodni sistemi II

  13

  -dobivanje proizvoda koji su konkurentni, s pristupanom cijenom i isporukom u pravovrijeme.

  Upotreba razliitih CA komponenti samo djelomino odraava osnovni koncept CIM-a koji se

  uglavnom fokusira na integraciju protoka informacija i materijala. Tako je tip i stepenintegracije kljuna znaajka procesa CIM. Postoji deset moguih integracija izmeu CAkomponenti (CAD, CAP,CAM,CAQ) i sistema PPC (slika 8.)

  CAD (Computer Aided Design)-Projektovanje uz pomo raunarato podrazumijeva razvoj,projektovanje, organizaciju konstrukcije i slino, a podrano raunaromCAM (Computer Aided Manufacturing)-Proizvodnja uz pomo raunarapri emu se toodnosi na izvrenje sekundarnih proizvodnih aktivnosti kao: manipulaciju,skladitenje,transport podrane raunarom, kao i zaokruene tehnoloke grupe proizvodne opreme poznate

  pod nazivom FMS( flexible manufacturing systems ), odnosno FPS( fleksibilni proizvodni

  sistemi), te fleksibilne proizvodne elije kao zaokruene organizacijsko-proizvodne cjeline.CIM (Computer Integrated Manufacturing)-Raunarski integrisana proizvodnjato

  predstavlja fazu raunarom integrisane proizvodnje koja je jo u toku, a u okviru formiranjatvornica budunosti koje ukljuuju CIM -podsisteme. Tome se u razvoju tei, ali kompletniCIM koncept nije nigdje u potpunosti primjenjen, i predstavlja ciljni koncept. Takvim se

  konceptom omoguava integralna obrada informacija u cilju voenja proizvodnje i rjeavanjazadataka u okviru tehnikih i organizacijsko-gospodarskih funkcija modernog industrijskog

  poduzea.CAE (Computer Aided Engineering)-Ininjering uz pomo raunara

  CAQ (Computer Aided Quality)-Raunarski podrano osiguranje kvalitetePPC( Computer Aided Process Planning and Control )- Sistem planiranja i upravljanja

  proizvodnjom pomou raunaraCAP (Computer Aided Planning)- Raunarom podrano tehnoloko projektovanje

  Sli ka 8. Mogue integracije CIM komponenti

  Prema istraivanjima provedenim u 27 preduzea u Njemakoj, koja proizvode i isporuujuCIM podsisteme povezanost izmeu CAD i CAPP sistema je 60 % dok je povezanost CAM i

  CAPP znatno manja i iznosi 30 %. Istraivanje je pokazalo da problematika integracije CIM

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  14/24

  Proizvodni sistemi II

  14

  sistema zahtjeva jo puno znanstvenoga i strunoga rada, koristei edukacijske obliketransfera znanja.

  6. Modeli CIM-a

  Prvi model CIM sistema

  Prva cjelovita definicija CIM sistema datira iz 1980. godine, prema kojoj je CIM sistem

  prikazan u vidu toka,gdje se u sreditu toka nalazizajednika baza podataka i ostalizajedniki informacioni resursi.Sve poslovne funkcije imaju pristup ovim zajednikiminformacionim resursima. Prema ovom modelu sve poslovne funkcije su grupisane u

  etiri funkcije:

  -inenjering proizvoda (1)-planiranje proizvodnje (2)

  -upravljanje proizvodnjom (3)

  -automatizovana proizvodnja (4)

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  15/24

  Proizvodni sistemi II

  15

  Sli ka 9.Prvi model CIM sistema tzv.CIM toak iz 1985. god.

  Na slici 9. su prikazane 4 cjeline: strategijsko planiranje, finansije, upravljanje proizvodnjom i

  ljudskim resursima i marketing. Unutar ove 4 cjeline koje su meusobno povezane u jedan

  sistem,javlja se planiranje i upravljanje proizvodnjom zatim fabrika automatizacija i nakoncu javlja se proizvod i proces kao produkt uspjene realizacije rada sistema.

  Drugi model CIM sistema

  Ovaj model CIM sistema je razvilo njemako udruenje AWF1985. godine. Prema ovommodelu CIM sistem obuhvata sve informacione i tehnoloke interakcije izmedju CAD,CAP(CAPP), CAM i PPC(proces upravljanja proizvodnjom).

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  16/24

  Proizvodni sistemi II

  16

  Na slici 10. je prikazan Sherov principa CIM-a. Integrisani su mnogi sistemi kao to suplaniranje, upravljanje, odravanje i kontrola. Tome prethodi definisanje radnog plana i radnesredine.

  Slika10.Sherov princip CIM-a iz 2004. God tzv. Y model

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  17/24

  Proizvodni sistemi II

  17

  Jedan od modernih modela upravljanja CIM i fabrike bez ljudi prikazan je na slici 11.

  Slika 11. Model upravljanja CIM i fabrike bez ljudi

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  18/24

  Proizvodni sistemi II

  18

  7. Primjeri koncepta CIM

  Tokom proteklih godina koncepcija laboratorijskog CIM-a je usavravana i osavremenjivanadijelom raunarskim a dijelom softverskim resursima i resursima za spoljnu komunikaciju.

  Naalost zbog poznatih problema u posljednjih 10-ak godina osavremenjavanje u pogleduosnovne mainske opreme nije ostvareno.

  Sli ka 12.Kofiguracija Laboratorijske CIM koncepcije IPM-FTN iz 2000.godine

  Aktivnosti koje unutar jednog sistema obuhvata CIM prikazan je na slici.

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  19/24

  Proizvodni sistemi II

  19

  Slika 13.Aktivnosti CIM sistema

  Racionalizacijom podataka i njihovim upravljanjempoboljava se informacijski sistem unutarpoduzea, to je veoma bitno za provjeravanje toka procesa i za uzimanje novih zadataka.

  Time se ostvaruje mogunost optimiranja tehnolokog toka izrade, to znatnodoprinosiproizvodnosti i fleksibilnosti proizvodnje. Integracija funkcija poduzea, kao poslovnogsistema, podrazumijeva integraciju svih proizvodnih i neproizvodnih funkcija poduzea. Uinformacijskom smislu CIM je integralna obrada informacija i podataka za rjeavanjetehnikih,tehnolokih, organizacijskih, ekonomskih i trinih zadataka unutar industrijskog

  poduzea kako to prikazuje slika na kojoj su prikazane funkcije organiziranja CIM-CIBsistema od nabave do isporuke.

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  20/24

  Proizvodni sistemi II

  20

  Sli ka 14.Potpuno integrisane funkcije u CIM-CIB konceptu

  Osnovni cilj integracije je bre prenoenje informacija, bre donoenje odluka, proizvodnja upravo vrijeme, fleksibilnost proizvodnje, skraenovrijeme izrade proizvoda, te mogunosti

  povezivanja sa drugim poduzeima i meusobno komuniciranje. CIM-koncept je u stalnomrazvoju i dopunjavanju. to vie strunjaka bude zadiralo u stvarnu problematiku CIM-a,to e

  biti vie izmjena i dopuna. Standardizacija pojmova i odreena poopenja doprinijeesreivanju toga sve kompliciranijeg podruja. Kao rezultat toga se pojavljuju skraenice inazivi za novoobuhvaena podruja , a poveava se i irenje uticaja CAQ na cijeli CAE (slika14). Prema nekim miljenjima, CAQ bi trebao obuhvatiti sve funkcije u CAI. U novijevrijeme pojavljuju se dopune pojmu CIM, kao ICIM (Intelligent Computer Integrated

  Manufacturing), odnosno CIMS (Computer Integrated Manufacturing System), ili ICIMS

  (Intelligent Computer Integrated Manufacturing System).

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  21/24

  Proizvodni sistemi II

  21

  Slika 15.Prikaz integrisanog informacijskog proizvodnog sistema

  8. Prednosti uvoenja koncepta CIM i oekivanja od njega

  Neophodnost uvoenja CIM-a je u tome to pomae kompanijama da dosegnu svojekonkurentske ciljeve kako bi preivjele u okruenju globalnog trita. Taj konceptorganizacije proizvodnje ima niz prednosti:

  Stvaranje interaktivnog sistema koji omoguuje proizvodnim funkcijama dakomuniciraju sa drugim relevantnim jedinicama.

  brzo odgovaranje na promjene podataka zbog proizvodne fleksibilnosti

  poveana fleksibilnost omoguuje brzo uvoenje novih proizvoda

  poboljana tanost i kvaliteta u proizvodnom procesu

  poboljana kvaliteta u svim fazama procesa

  kontrola protoka podataka izmeu razliitih proizvodnih i drugih jedinica

  smanjenje vremena od ideje do poetka proizvodnje, to poboljava konkurentskusposobnost

  usavreni pripremni i proizvodni protok od narudbe do isporuke

  lake i vee mogunosti edukacije svih u lancu informatizacije proizvodnje

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  22/24

  Proizvodni sistemi II

  22

  bri i laki transfer instrukcija za rad obradnih i proizvodnih sistema (zamjena alataCAM/CNC strojeva kroz raunarskumreu) smanjuje vrijeme pripreme obradnihsustava i poveava ukupni stepen iskoristivosti opreme i operatora.

  Slika 16. Oekivanja koristi od poduzea uvoenjem CIM koncepta

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  23/24

  Proizvodni sistemi II

  23

  9. Zakljuak

  Upotreba fleksibilnih proizvodnih sistema postaje ekonomski opravdana uvoenjemoptimalnih proizvodnih ciklusa, isporukama u tanim terminima, te optimalnim koritenjemopreme, prostora, zaliha i osoblja. S ciljem obezbjeenja pravilnog toka informacija, alata imaterijala potrebno je elemente fleksibilnog proizvodnog sistema pravilno rasporediti tako da

  nema povratnih vodova istih. Skladita omoguavaju planirana odlaganja i materijala ali ikonanog proizvoda. Stoga je neophodno adekvatno projektovati sistem i odrediti prioritete u

  poslovanju. Na koncu, poboljanje rada fleksibilnog proizvodnog sistema mogue jeobezbijediti optimalnim postavljanjem parametara svih elemenata navedenog sistema. CIM

  koncept omoguava ispunjavanje gore navedenih zahtjeva te se od njega mnogo i oekuje.

 • 8/11/2019 Seminarski Fps

  24/24

  Proizvodni sistemi II

  LITERATURA

  - Demo Tufeki, Milan Jurkovi : Fleksibilni proizvodni sistemi Tuzla 1999. god.- Demo Tufeki, Milan Jurkovi : Tehnoloki procesi-projektiranje i modeliranje- I.Vea, B. Bili: Projektiranje proizvodnih sustava- Dragutin M. Zlenovi; Projektiranje proizvodnih sistema; Beograd 1987. god.-Dr. sc. Milan Jurkovi: Reverzibilni ininjering proizvodnih sistema-Dr. sc. Ratko Gatalo: Fleksibilni tehnoloki sistemi