SEMNE ŞI SIMPTOME ÎN AFECŢIUNILE APARATULUI DIGESTIV

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    910

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

SLMnL Sl SlM1CML ln AlLC1lunlLL AA8A1uLul ulCLS1lv uurerea ulsfaala vrsLura CreaLa PemaLemeza Melena MeLeorlsmul abdomlnal llaLulenLa 1enesme ulareea ConsLlpaLla Anorexla 8eauralLaLla Scderea in areuLaLe LrucLaLla 8efluxul aasLroesofaalan lcLerul AsclLa uurerea a) la nlvelul cavlLLll bucale poaLe fl sponLan sau provocaL de lnaesLla de allmenLe (sLomaLlLe) b) la nlvelul farlnaelul are caracLer de consLrlcLle esLe locallzaL reLrosLernal (perforaLla de esofaa esofaalLa posLcausLlc) plrozls senzaLle dureroas locallzaL reLrosLernal cu aspecL de arsur exacerbaL la lnaesLla de alcool sl llchlde flerblnLl (reflux aasLroesofaalan) c) la nlvelul sLomaculul frecvenL inLlnlL in afecLlunl aasLrlce locallzaL in eplaasLru culradlere reLrosLernal sau spre hlpocondrul drepL sau sLna varlaz ca lnLenslLaLe orarul in raporL cu masa (precoce sau Lardlv) duraLa ore zlle spLmnl perlodlclLaLe alLerneaz perloadele dureroase cu cele de acalmle infuncLlede sezon (prlmvara Loamna) esLe accenLuaL de alcool allmenLe condlmenLe poaLe fl calmaL in anumlLe pozlLll cu medlcamenLe provocare de vrsLur d) in afecLlunl ale lnLesLlnulul frecvenL inLlnlL dar nu obllaaLorlu de oblcel are caracLer de cramp (collcl lnLesLlnale) apare de oblcel sponLan poaLe fl insoLlL de meLeorlsm abdomlnal sau dlaree e) la nlvelul abdomenulul are caracLere dlferlLe (lovlLur de pumnal in perforaLla unul vlscer lnLraabdomlnal) locallzaL in funcLle de oraanul afecLaL insoLlL de areaL vrsLurl dlaree consLlpaLle f) in afecLlunl ale flcaLulul locallzaL in hlpocondrul drepL de lnLenslLaLe varlabll a) in afecLlunl ale cllor blllare locallzaL in hlpocondrul drepL lradlere in spaLe la baza hemlLoracelul drepL spre omoplaL spre umrul drepL varlaz ca lnLenslLaLe h) in afecLlunl ale pancreasulul esLe vlolenL cu sedlu in eplaasLru cu lradlerl in hlpocondrul sLna ulsfaala Se caracLerlzeaz prln dlflculLaLe la dealuLlLle oaLe fl deLermlnaL de dlsfuncLla musculaLurll esofaalene sau farlnalene (esofaalL parallzle de vl palaLln) sLenoze esofaalene benlane sau mallane (in Lumorlle esofaalene apare lnlLlal dlsfaale penLru allmenLele sollde ulLerlor in sLadllle finale sl penLru llchlde) vrsLura frecvenL varlabll sporadlce (ulcer aasLroduodenal) frecvenLe (aasLrlL) orar maLlnale posLprandlale precoce sau Lardlve conLlnuL allmenLare bllloase sanahlnolenLe fecalolde poaLe avea mulLe cauze de ordln flzlc sau emoLlonal esLe inLlnlL in ma[orlLaLea afecLlunllor dlaesLlveCreaLa precede vrsLura sau esLe de slne sLLLoare esLe insoLlL de paloare LransplraLle hlpersallvaLle Lahlcardle verLl[ esLe o Lulburare neuroveaeLaLlv produs prln sLlmulare vaaal PemaLemeza 8eprezlnL ellmlnarea de vrsLur cu snae cu aspecL caracLerlsLlc de zaL de cafea Snaele poaLe fl dlaeraL sau proaspL (in efracLla de varlce esofaalene) Melena ConsL in ellmlnarea de snae prln scaun crula il d un aspecL nearu ca pcura luclos Se va dlferenLla de scaunul inchls la culoare al celor care lau preparaLe de fler anLlaclde care conLln blsmuL sl crbune medlclnal sau dup lnaesLla de preparaLe cu snae (snaereLe) spanac leaume MeLeorlsmul abdomlnal LsLe deLermlnaL de acumularea unel canLlLLl marl de aaze sl de Lulburrl in emlsla lor llaLulenLa LsLe prezenL mal ales in colopaLllle de fermenLaLle in care canLlLaLea de aaze produs esLe mal mare sl se ellmln frecvenL pe cale anal 1enesme senzaLle lmperloas de defecaLle ulareea Se daLoreaz cresLerll perlsLalLlsmulul lnLesLlnal Se caracLerlzeaz prln ellmlnarea frecvenL de scaune mol apoase insoLlL de collcl lnLesLlnale oaLe fl acuL (in boll infecLloase) sau cronlc (in afecLlunl blllare endocrlne pancreaLlce lnLesLlnale) ConsLlpaLla Se daLoreaz dlmlnurll LranzlLulul lnLesLlnal Se caracLerlzeaz prln rrlrea rlLmulul de ellmlnare a scaunelor reducerea volumulul sl conslsLenLel acesLora oaLe fl prlmar secundar (neoplasme recLale sau slamoldlene afecLlunl neuroloalce) Anorexla consL in llpsa apeLlLulul poaLe fl selecLlv numal penLru unele allmenLe (carne in cancer aasLrlc) sau LoLal penLru orlce fel de allmenL 8eauralLaLla poaLe fl cauzaL de obsLrucLla esofaaulul (Lumorl) sau poaLe fl rezulLaLul refluxulul conLlnuLulul aasLrlc 8eprezlnL refluxul allmenLelor dln esofaa sau sLomac in cavlLaLea bucal fr eforL sl neinsoLlL de areaL Scderea in areuLaLe apare de oblcel in cancerul aasLrlc sau de colon LrucLaLla consL in ellmlnarea aazelor dln sLomac prln aur ca urmare a cresLerll canLlLLll de aer dln sLomac (aerofaale sLenoz pllorlc) 8efluxul aasLroesofaalan apare in speclal posLprandlal fllnd accenLuaL de lnaesLla de allmenLe in canLlLaLe mare alcool cafea uac apare in somn exlsL perlcolul asplraLlel conLlnuLulul aasLrlc in clle resplraLorll lcLerul apare ca urmare a Lulburrll meLabollsmulul blllrublnel Se manlfesL cllnlc prln coloraLla aalben a LeaumenLelor sl mucoaselor AsclLa esLe urmarea acumulrll de llchld in cavlLaLea perlLoneal sl se manlfesL cllnlc prln mrlrea in volum a abdomenulul Se lnsLaleaz proareslv sl nu esLe insoLlL de durere Cel mal frecvenL esLe expresla slndromulul de hlperLenslune porLal LxAMln8l A8ACLlnlCL Lxamene de laboraLor Lxamene endoscoplce esofaaoscople aasLroscople colonoscople recLoslamoldoscople Lxamene radloloalce Lxamene de laboraLor Snae enzlme proLelne uLlllzaLe penLru lnvesLlaarea dlsfuncLlllor hepaLlce pancreaLlce sl a malabsorbLlel lnLesLlnale lnLervenLll nurslna aslsLenLa medlcal va lnforma paclenLul asupra neceslLLll Lehnlcll modul de efecLuare (puncLle venoas) repaus allmenLar cu 1012 ore inalnLe de LesLe (fosfaLaz alcalln llpaze colesLerol) urln anallza urlnel ofer lnformaLll despre funcLla hepaLlc sl blllar 8lllrublna sl uroblllnoaenul sunL LesLe oblsnulL efecLuaLe penLru evaluarea funcLlel hepaLlce lar penLru evaluarea pancreasulul amllazurle lnLervenLll nurslna expllcarea neceslLLll efecLurll Lehnlcll a modulul de recolLare a urlnel MaLerll fecaleexamen macroscoplc mlcroscoplc chlmlc ofer lnformaLll despre funcLla de dlaesLle sl absorbLle a aparaLulul dlaesLlv lnLervenLll nurslna expllcarea scopulul examlnrll lnsLrulrea paclenLulul referlLor la neceslLaLea respecLrll realmulul allmenLar cu 3 zlle inalnLe sl inLreruperea LraLamenLulul medlcamenLos care lnfluenLeaz procesele dlaesLlve sl LranzlLul lnLesLlnalenLru reacLla Adler allmenLaLla paclenLulul va fl llpslL de carne allmenLe care conLln snae frucLe leaume verzl cacao clocolaL Llmp de Lrel zlle anLerlor examlnrll SecreLla aasLrlc bazal se asplr secreLle aasLrlc prln sonda[ aasLrlc paclenLul va fl relaxaL sl lzolaL de LoaLe sursele senzorlale ce poL sLlmula secreLla aasLrlc (mlros de allmenLe prezenLa unor allmenLe sLres pslhlc eLc) penLru acuraLeLea LesLulul lnLervenLll nurslnase lnformeaz paclenLul referlLor la neceslLaLea resLrlcLlel allmenLare 12 ore a lnaesLlel de llchlde sl a fumaLulul 8 ore inalnLea LesLulul suprlmarea LraLamenLulul cu anLlaclde collneralce anLlcollneralce adrenocorLlcosLerolzl cu 24 ore inalnLea LesLulul (dac LraLamenLul Lrebule conLlnuaL se va menLlona acesL lucru pe buleLlnul de LrlmlLere) efecLuarea Luba[ulul aasLrlc recolLarea secreLlel aasLrlce sl LrlmlLerea probelor la laboraLor 1esLul de sLlmulare a acldulul aasLrlc consL in msurarea secreLlel de acld aasLrlc la o or dup admlnlsLrarea unul sLlmulenL al acldulul aasLrlc (expenLaaasLrln subcuLanaL) se efecLueaz lmedlaL dup LesLul secreLlel aclde aasLrlce cnd se consLaL secreLle aasLrlc lnsuflclenL lnLervenLll nurslna lnsLrulrea paclenLulul s nu mnnce s nu bea s nu fumeze cu 12 ore inalnLe de LesL lnformarea paclenLulul referlLor la locul sl duraLa examenulul LesLarea senslblllLLll la penLaaasLrln suprlmarea LraLamenLulul medlcamenLos Anallza llchldulul perlLoneal lnclude apreclerea aspecLulul conLlnuLulul de erlLroclLe leucoclLe examen clLoloalc examen mlcrobloloalc deLermlnarea proLelnelor alucozel amllazel fosfaLazel alcallne llchldul se recolLeaz prln paracenLez abdomlnal lnLervenLll nurslna msurarea funcLlllor vlLale dln 13 in 13 in Llmpul procedurll de recolLare observarea unor semne ca paloare LransplraLle anxleLaLe sl a semnelor slslmpLomelor speclflce soculul hemoraalel 1uba[ul duodenal consL in recolLarea bllel A 8 sl C in vederea apreclerll proceselor paLoloalce hepaLoblllare sl a permeablllLLll cllor blllare lnLervenLll nurslna lnsLrulrea paclenLulul s nu mnnce in dlmlneaLa examlnrll preaLlrea pslhlc sl flzlc a paclenLulul efecLuarea sonda[ulul duodenal recolLarea bllel A 8 sl C noLarea canLlLLll de bll obLlnuL penLru flecare mosLr LrlmlLerea probelor la laboraLor lmedlaL dup recolLare 8lopsla hepaLlc consL in recolLarea de LesuL hepaLlc penLru examen hlsLoloalc se efecLueaz cu anesLezle local sau aeneral poaLe duce la conflrmarea dlaanosLlculul de hepaLlL cronlc sau clroz neceslL respecLarea cu sLrlcLeLe a msurllor de asepsle lnLervenLll nurslna se lnformeaz paclenLul in ce consL Lehnlca de ce esLe necesar unde se desfsoar cL dureaz lnsLrulrea paclenLulul s nu mnnce s nu bea cu 4 ore inalnLea LesLulul asezarea paclenLulul in decublL laLeral sLna preaLlrea maLerlalelor sl lnsLrumenLelor necesare efecLurll Lehnlcll dup Lehnlc esLe necesar repaus la paL 1224 ore Llmp in care se va observa locul puncLlel monlLorlzarea funcLlllor vlLale frecvenL sl cu reaularlLaLe LsLe lmporLanL supraveaherea aLenL a paclenLulul penLru a seslza orlce manlfesLare apruL (durere alLerarea sLrll aenerale alLerarea resplraLlel) sl care Lrebule raporLaL medlculul e perloada repausulul paclenLul va fl a[uLaL in saLlsfacerea nevollor de lalen personal Lxamene endoscoplce esofaaoscople aasLroscople colonoscople recLoscople Lxamenele endoscoplce se efecLueaz cu endoscop (esofaaoscop aasLroflbroscop recLoscop colonoscop) permlLe vlzuallzarea dlrecL a mucoasel Lubulul dlaesLlv penLru dlaanosLlcarea afecLlunllor lnflamaLorll ulceraLlve Lumorl pollpl sl penLru obLlnerea de speclmene blopslce lnLervenLll nurslna penLru esofaaoaasLroscople se expllc paclenLulul eLapele efecLurll Lehnlcll locul unde se efecLueaz duraLa se anunL s nu mnnce s nu fumeze in seara precedenL sl in dlmlneaLa examenulul se averLlzeaz paclenLul c nu are vole s mnnce sl s bea Llmp de 6 ore dup Lehnlc deoarece anesLezla local a farlnaelul deLermln dealuLlLle cu dlflculLaLe paclenLul crula l sa prelevaL blopsla esLe aLenLlonaL s nu consume llchlde flerblnLl se monlLorlzeaz funcLllle vlLale Llmp de 12 ore dup Lehnlc penLru colonoscople sl recLoscople expllcarea Lehnlcll cu o zl inalnLe realm hldrlc in seara precedenL sl inalnLea examlnrll cu 23 ore se efecLueaz cLe 2 cllsme evacuaLoare Lxamene radloloalce 8adloarafla abdomlnal permlLe deLecLarea Lumorllor acumulrll de aaze afecLlunllor abdomlnale nu neceslL preaLlrl speclale sau inarl[lrl posLLehnlc 8adloarafla cu subsLanL de conLrasL a) examenul cu sulfaL de barlu permlLe deLecLarea sLenozelor esofaalene ulcere Lumorl pollpl dlverLlcull hernle hlaLal Lulburrl ale moLlllLLll lnLervenLll nurslna expllcarea Lehnlcll scopul sl locul unde se desfsoar se anunL paclenLul s nu mnnce s nu fumeze in dlmlneaLa examenulul cu 12 zlle inalnLe va consuma allmenLe usor dlaerablle neflaLulenLe la lndlcaLla medlculul in seara precedenL se efecLueaz o cllsm evacuaLoare se conduce paclenLul la servlclul de radloloale se prepar suspensla de barlu (130 arame sulfaL de barlu se amesLec cu 200300 ml ap pn la obLlnerea unel pasLe omoaene) sulfaLul de barlu se admlnlsLreaz pe cale oral la lndlcaLla medlculul paclenLul esLe readus la servlclul de radloloale dup 2 8 24 ore penLru a se urmrl sub ecran evacuarea sLomaculul umplerea lnLesLlnulul subLlre sl a colonulul dup 2 ore de la incepuLul examlnrll paclenLul poaLe mnca b) coleclsLoarafla reprezlnL radloaraflerea vezlculel blllare umpluL cu subsLanL de conLrasL admlnlsLraL pe cale oral lnLervenLll nurslna expllcarea Lehnlcll admlnlsLrarea cu 12 zlle inalnLe a unul realm allmenLar usor dlaerabll fr allmenLe cu conLlnuL boaaL in celuloz sl hldrocarbonaLe concenLraLe in zlua precedenL la ora 12 se admlnlsLreaz un prnz alcLulL dln ou smnLn sl plne cu unL sau 30 arame clocolaL LesLarea LoleranLel la 8azebll (la ora 16 se admlnlsLreaz o LableL de 8azebll care se dlzolv pe llmb se supraveaheaz aLenL paclenLul penLru a observa semnele de hlpersenslblllLaLe la lod roseaL senzaLle de arsur furnlcLurl Lahlcardle areLurl ameLell sLare de ru aeneral) dac nu apar acesLe semne la 2030 se admlnlsLreaz celelalLe LableLe in decurs de 3 (se poaLe folosl sl acld lopanolc) se aseaz paclenLul in decublL laLeral drepL Llmp de 3060 se conduce paclenLul la servlclul de radloloale dup 1416 ore cnd vezlcula blllar se umple cu subsLanL de conLrasL dup prlma examlnare radloloalc se admlnlsLreaz prnzul 8ovden (dou albenusurl de ou frecaLe cu 30 arame zahr sau 30 arame clocolaL) dup care se efecLueaz radloarafll in serle la 30 60 sl 90ln prezenL coleclsLoarafla nu se mal efecLueaz c) colanaloarafla consL in radloaraflerea cllor blllare (lncluslv coleclsLul) pllne cu subsLanL de conLrasL admlnlsLraL pe cale lv lnLervenLll nurslna expllcarea Lehnlcll efecLuarea LesLrll la obllan (ln[ecLare lv a unul ml de subsLanL sl supraveaherea paclenLulul penLru a seslza aparlLla semnelor de hlpersenslblllLaLe la lod (roseaL sl edem al feLel cefalee dlspnee areaL vrsLurl) dac nu apar acesLe semne se admlnlsLreaz subsLanLa de conLrasL lv dup care se efecLueaz radloarafllle d) Lomoarafla compuLerlzaL uLlllzaL penLru dlferenLlerea lcLerulul obsLrucLlv de cel neobsLrucLlv ldenLlflcarea abcesulul chlsLurl hemaLoamele Lumorllor sl penLru dlaanosLlcul pancreaLlLel lnLervenLll nurslna expllcarea Lehnlcll anunLarea paclenLulul s nu mnnce s nu bea dup mlezul nopLll inalnLe de efecLuarea LesLulul esLe ruaaL s sLea relaxaL s resplre normal la lndlcaLla medlculul se admlnlsLreaz subsLanLa de conLrasL lv sl se roaa paclenLul s seslzeze lmedlaL aparlLla unor semne ca areaL vrsLurl cefalee e) ecoarafla abdomlnal esLe o meLod nelnvazlv care permlLe explorarea flcaLulul vezlculel blllare pancreas splln rlnlchl vezlc urlnar prosLaL uLer anexe spaLlul reLroperlLoneal lnLervenLll nurslna expllcarea Lehnlcll anunLarea paclenLulul s nu mnnce in dlmlneaLa examlnrll s consume llchlde mal ales cnd se doresLe examlnarea sferel aenlLale AL1L8A8LA LLlMln8ll ln1LS1lnALL CCnS1lA1lAlacLorl eLlloalcl lacLorl favorlzanLl CaracLerlsLlcl CblecLlve lnLervenLll nurslnaLsLe leaaL de schlmbrl in sLllul de vlaL lmoblllLaLe defecaLle dureroas lAC1C8l L1lCLCClClmalnuLrlLla LraumaLlsme verLebrale efecLe secundare ale medlcamenLelor (anLlaclde fler barlu calclu anLlcollneralce anesLezlce narcoLlce) afecLlunl endocrlne (anorexla nervoas obezlLaLe hlpoLlroldlsm) lleus durere la defecaLle (hemorolzl afecLlunl anale) scderea perlsLalLlsmulul leaaL de hlpoxle (cardlac pulmonar) meaacolon lAC1C8l lAvC8lZAn1l lmoblllLaLe aravldlLaLe sLres sedenLarlsm absenLa lnLlmlLLll allmenLaLle lnadecvaL deshldraLare uLlllzarea frecvenL a laxaLlvelor frlca de durere la defecaLle CA8AC1L8lS1lCl scaune dure scderea zaomoLelor nLesLlnale ellmlnarea scaunulul la 3 4 zlle senzaLle de preslune la nlvelul recLu...