18

SENARAI SEMAK BAGI PELAN BANGUNAN - mpkluang.gov.my · 3 Pengiraan isipadu bangunan bagi penentuan Akses Perkakasan Bomba. 1 4 Pengiraan beban pendudukan mengikut UKBS, 1984. 1 5

  • Upload
    lenga

  • View
    362

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

UNIT PUSAT SETEMPAT(O.S.C)

MAJLIS PERBANDARAN KLUANG, Wisma Perbandaran Kluang,

86000 Kluang, Johor Darul Ta’zim. No. Telefon : 07-7771423, 07-7771421, 07-7771471, 07-7771479

No. Fax : 07-7771421

Tajuk Permohonan :

No. Rujukan OSC :

Untuk Tetuan :

Oleh Perunding :

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

- *PERMOHONAN BARU, PINDAAN DAN UBAHAN / TAMBAHAN* - *Nota: Potong mana yang tidak berkenaan

Peringatan Penting: 1. Senarai semak ini disediakan selaras dengan perlaksanaan OSC 3.0 dan telah dikuatkuasakan pada 1 Jan 2018; 2. Sebelum permohonan ini dikemukakan pemohon dinasihatkan membuat pra-rundingan/pengumpulan data teknikal bersama Jabatan

berikut: a. JBPM b. PTD Kluang (Dokumen-dokumen pra-rundingan/borang pengumpulan data teknikal hendaklah disertakan apabila permohonan dikemukakan)

3. Pemohon dinasihatkan merujuk kepada Jabatan/Agensi Teknikal Luar dan Dalam yang terlibat bagi mendapatkan maklumat dan garis panduan terkini sebelum mengemukakan permohonan;

4. Pemohon dinasihatkan merujuk kepada Pejabat Tanah dan Daerah Kluang bagi menentusahkan sempadan lot pemilik supaya tidak berlaku pertindihan dengan lot bersebelahan;

5. Pemohon dinasihatkan menjelaskan bayaran cukai harta dan cukai tanah pada tahun permohonan ini dikemukakan; 6. Pemohon dikehendaki mengemukakan permohonan secara online melalui pautan laman web osconline.mpkluang.gov.my dan

mengemukakan dokumen berkaitan dalam tempoh 1 hari selepas disah terima oleh urusetia OSC; 7. Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan ke Unit Pusat Setempat, Majlis Perbandaran Kluang, Johor 8. Permohonan tidak akan didaftar dan diproses melalui Urusetia Pusat Setempat sehingga semua dokumen lengkap dan bayaran telah dijelaskan. 9. Pelan hendaklah di binding kemas dan lengkap dengan muka hadapan berkulit keras menunjukkan nama projek, alamat pemohon dan

perunding.

2 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

BAHAGIAN A – KEPERLUAN URUSETIA

1. UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) MPK :

BIL. BORANG / DOKUMEN / PELAN SALINAN SEMAKAN

PEMOHON CATATAN

1

Surat Permohonan Rasmi yang ditandatangani oleh

pemilik dan arkitek / pelukis pelan berdaftar atau

jurutera berserta salinannya.

**Sila nyatakan butiran dokumen-dokumen yang telah

dilampirkan pada surat tersebut.

1

2

Sijil Perakuan Pendaftaran Sebagai Arkitek / Pelukis

Pelan Berdaftar / Jurutera Profesional / Juruukur Berlesen yang terkini.

1

3 Surat perakuan perunding mematuhi keperluan

pengurusan sisa pepejal dalam bangunan 1

4 Salinan pengiraan Bayaran Fee permohonan 1

5

Salinan resit pembayaran wang proses (sila rujuk

Urusetia OSC dan Jabatan Pembangunan terlebih dahulu sebelum bayaran dibuat)

1

6 Salinan Surat Hakmilik Tanah yang disahkan oleh

Pentadbir Tanah 1

7 Salinan resit bayaran Cukai Tanah tahun semasa 1

8 Salinan resit bayaran Cukai Taksiran Harta terkini 1

9 Pelan Struktur / Konkrit Bertetulang (R.C) - Dilipat Saiz A4

1

10 Pelan Ukur yang ditandatangani oleh Jurukur Berlesen

- Dilipat Saiz A4 1

11 Pelan Lakar Papan Dendeng (hoarding) 1

12 Pelan Lakar Papan Tanda Pembinaan 1

13 Pelan Lakar Binaan Sementara (jika berkaitan) 1

14 Pelan Bangunan lengkap selaras UUK3 – UUK10, UKBS

1984 yang mengandungi: - Pelan Kunci.

- Pelan Lokasi. - Pelan Tapak.

- Pelan Lantai.

- Pelan Keratan Melintang / Membujur. - Pelan Tampak Hadapan, Belakang, Sisi Kanan Dan

Sisi Kiri. - Pelan Pagar serta Pelan Infrastruktur.

- Pelan Tangki Septik dan Penapis. - Pelan berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik.

- Pelan berkaitan kerja-kerja mekanikal.

- Serta pelan-pelan lain yang berkaitan dan difikirkan perlu.

Dilipat Saiz A4

1

15 10 keping gambar tapak projek dan kawasan persekitaran (berwarna)

1

16 Salinan softcopy pelan dan gambar dalam bentuk CD 1

3 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

BAHAGIAN B – KEPERLUAN JABATAN / AGENSI TEKNIKAL LUAR DAN DALAMAN

2. PEJABAT TANAH DAERAH KLUANG (PTD) :

BIL. BORANG / DOKUMEN / PELAN SALINAN SEMAKAN

PEMOHON CATATAN

1 Borang pengumpulan data - data teknikal/pra rundingan 1

2 Salinan Surat Hakmilik Tanah yang disahkan oleh Pentadbir

Tanah

1

3 Salinan resit bayaran Cukai Tanah tahun semasa 1

4 Salinan resit bayaran Cukai Taksiran Harta terkini

5 Pelan Ukur yang ditandatangani oleh Jurukur Berlesen - Dilipat Saiz A4

1

6

Pelan Bangunan lengkap selaras UUK3 – UUK10, UKBS 1984

yang mengandungi: - Pelan Kunci.

- Pelan Lokasi. - Pelan Tapak.

- Pelan Lantai.

- Pelan Keratan Melintang / Membujur. - Pelan Tampak Hadapan, Belakang, Sisi Kanan Dan Sisi Kiri.

- Pelan Pagar serta Pelan Infrastruktur. - Pelan Tangki Septik dan Penapis.

- Pelan berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik.

- Pelan berkaitan kerja-kerja mekanikal. - Serta pelan-pelan lain yang berkaitan dan difikirkan perlu.

Dilipat Saiz A4

1

**Pemohon dinasihatkan merujuk kepada Pejabat Tanah Daerah Kluang, Johor Darul Takzim bagi mendapatkan

maklumat dan garis panduan terkini sebelum mengemukakan permohonan.

3. JABATAN KERJA RAYA (JKR) (Bagi Permohonan Rumah Kediaman Sekiranya Jalan Hadapan

Di Bawah Penyelenggaraannya) :

BIL. BORANG/DOKUMEN/PELAN SALINAN SEMAKAN PEMOHON

CATATAN

1

Pelan Bangunan lengkap selaras UUK3 – UUK10, UKBS 1984 yang mengandungi:

- Pelan Kunci.

- Pelan Lokasi. - Pelan Tapak.

- Pelan Lantai. - Pelan Keratan Melintang / Membujur.

- Pelan Tampak Hadapan, Belakang, Sisi Kanan Dan Sisi Kiri. - Pelan Pagar serta Pelan Infrastruktur.

- Pelan Tangki Septik dan Penapis.

- Pelan berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik. - Pelan berkaitan kerja-kerja mekanikal.

- Serta pelan-pelan lain yang berkaitan dan difikirkan perlu. Dilipat Saiz A4

1

** Pemohon dinasihatkan merujuk kepada Jabatan Kerja Raya, Kluang, Johor Darul Takzim bagi mendapatkan

maklumat dan garis panduan terkini sebelum mengemukakan permohonan.

4 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

4. JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA (JBPM) : Tandakan pada yang berkaitan : Permohonan melibatkan keperluan perlindungan sistem pasif Permohonan melibatkan keperluan pelindungan sistem aktif

BIL. BORANG / DOKUMEN / PELAN SALINAN SEMAKAN

PEMOHON CATATAN

Permohonan Melibatkan Keperluan Perlindungan Sistem Pasif

1 Borang Pengesahan Pra-rundingan oleh JBPM (jika berkaitan) 1

2

Pelan Bangunan lengkap yang mengandungi:

- Pernyataan tajuk projek dengan jelas / betul - Menunjukkan dan mengadakan Akses Perkakas Bomba mengikut

UKBS, 1984 (diwarnakan kuning).

- Mencatitkan kedudukan pili bomba dengan jarak tidak lebih daripada 90m (antara satu pili bomba dengan yang lain) dan diwarnakan

merah. - Perakuan tanggungjawab, tandatangan dan cop rasmi ’Orang Yang

Berkelayakan’ di setiap helaian Pelan Bangunan.

- Mencatitkan Kehendak-kehendak Kelengkapan Menentang Kebakaran di muka hadapan setiap set Pelan Bangunan.

- Keperluan kehendak-kehendak menentang dan mencegah Kebakaran Pasif mengikut UKBS, 1984 hendaklah diwarnakan

merah. - Pengiraan keluasan setiap lantai, isipadu, dan ketinggian bangunan

di muka hadapan setiap set Pelan Bangunan.

- Menunjukkan jarak / kiraan berkenaan sesuatu bangunan secara dimensi berangka di atas pelan-pelan.

Dilipat Saiz A4

3

3 Pengiraan isipadu bangunan bagi penentuan Akses Perkakasan Bomba. 1

4 Pengiraan beban pendudukan mengikut UKBS, 1984. 1

5 Pengiraan hitungan had pemetakkan berdasarkan Jadual Ke-5 UBBL,

1984. 1

6 Pengiraan hitungan had yang dibenarkan bagi kawasan yang tidak

terlindung (Jadual Ke-6, UKBS, 1984). 1

Permohonan Melibatkan Keperluan Perlindungan Sistem Aktif

1 Borang Pengesahan Pra-rundingan oleh JBPM (jika berkaitan) 1

2

Pelan M & E lengkap yang mengandungi:

- Pernyataan tajuk projek dengan jelas / betul - Mencatitkan kehendak-kehendak keselamatan kebakaran di muka

hadapan setiap set pelan M & E (berdasarkan sokongan pelan bangunan).

- Perakuan tanggungjawab, tandatangan dan cop rasmi ’Orang

Yang Berkelayakan’ di setiap helaian M & E. - Keperluan kehendak-kehendak menentang dan mencegah

Kebakaran Aktif mengikut UKBS, 1984 hendaklah diwarnakan merah.

- Menunjukkan jarak / kiraan berkenaan sesuatu bangunan secara dimensi berangka di atas pelan-pelan.

- Pengiraan hidraulik bagi sistem pemasangan tetap yang

berkaitan. - Pengiraan kemudahan pengeluaran asap yang berkaitan.

Dilipat Saiz A4

** Pemohon dinasihatkan merujuk kepada Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Batu Pahat atau Johor Bahru, Johor Darul Takzim bagi mendapatkan maklumat dan garis panduan terkini sebelum mengemukakan permohonan. Borang

permohonan dari Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia mesti dilampirkan juga.

/

5 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

5. JABATAN PERANCANG BANDAR DAN LANSKAP, MAJLIS PERBANDARAN KLUANG :

BIL. BORANG / DOKUMEN / PELAN SALINAN SEMAKAN

PEMOHON CATATAN

1 Salinan dokumen kelulusan Kebenaran Merancang 1

2

Pelan Bangunan lengkap selaras UUK3 – UUK10, UKBS 1984 yang

mengandungi: - Pelan Kunci.

- Pelan Lokasi. - Pelan Tapak.

- Pelan Lantai. - Pelan Keratan Melintang / Membujur.

- Pelan Tampak Hadapan, Belakang, Sisi Kanan Dan Sisi Kiri.

- Pelan Pagar serta Pelan Infrastruktur. - Pelan Tangki Septik dan Penapis.

- Pelan berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik. - Pelan berkaitan kerja-kerja mekanikal.

- Serta pelan-pelan lain yang berkaitan dan difikirkan perlu.

Dilipat Saiz A4

1

6. JABATAN KEJURUTERAAN, MAJLIS PERBANDARAN KLUANG :

BIL. BORANG / DOKUMEN / PELAN SALINAN SEMAKAN PEMOHON

CATATAN

1

Pelan Bangunan lengkap selaras UUK3 – UUK10, UKBS 1984 yang

mengandungi: - Pelan Kunci.

- Pelan Lokasi. - Pelan Tapak.

- Pelan Lantai.

- Pelan Keratan Melintang / Membujur. - Pelan Tampak Hadapan, Belakang, Sisi Kanan Dan Sisi Kiri.

- Pelan Pagar serta Pelan Infrastruktur. - Pelan Tangki Septik dan Penapis.

- Pelan berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik. - Pelan berkaitan kerja-kerja mekanikal.

- Serta pelan-pelan lain yang berkaitan dan difikirkan perlu.

Dilipat Saiz A4

1

2 Pelan Struktur/ Konkrit Bertetulang (R.C) - Dilipat Saiz A4 1

6 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

7. JABATAN PENGUATKUASAAN, MAJLIS PERBANDARAN KLUANG :

BIL. BORANG / DOKUMEN / PELAN SALINAN SEMAKAN

PEMOHON CATATAN

1

Pelan Bangunan lengkap selaras UUK3 – UUK10, UKBS 1984 yang

mengandungi:

- Pelan Kunci. - Pelan Lokasi.

- Pelan Tapak. - Pelan Lantai.

- Pelan Keratan Melintang / Membujur.

- Pelan Tampak Hadapan, Belakang, Sisi Kanan Dan Sisi Kiri. - Pelan Pagar serta Pelan Infrastruktur.

- Pelan Tangki Septik dan Penapis. - Pelan berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik.

- Pelan berkaitan kerja-kerja mekanikal. - Serta pelan-pelan lain yang berkaitan dan difikirkan perlu.

Dilipat Saiz A4

1

8. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA, MAJLIS PERBANDARAN KLUANG :

BIL. BORANG / DOKUMEN / PELAN SALINAN SEMAKAN

PEMOHON CATATAN

1 Salinan Surat Hakmilik Tanah yang disahkan oleh Pentadbir Tanah 1

2 Salinan resit bayaran Cukai Tanah tahun semasa 1

3 Salinan resit bayaran Cukai Taksiran Harta terkini 1

4

Pelan Bangunan lengkap selaras UUK3 – UUK10, UKBS 1984 yang mengandungi:

- Pelan Kunci. - Pelan Lokasi.

- Pelan Tapak.

- Pelan Lantai. - Pelan Keratan Melintang / Membujur.

- Pelan Tampak Hadapan, Belakang, Sisi Kanan Dan Sisi Kiri. - Pelan Pagar serta Pelan Infrastruktur.

- Pelan Tangki Septik dan Penapis. - Pelan berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik.

- Pelan berkaitan kerja-kerja mekanikal.

- Serta pelan-pelan lain yang berkaitan dan difikirkan perlu. Dilipat Saiz A4

1

7 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

9. BAHAGIAN KESIHATAN, MAJLIS PERBANDARAN KLUANG :

BIL. BORANG / DOKUMEN / PELAN SALINAN SEMAKAN

PEMOHON CATATAN

1

Pelan Bangunan lengkap selaras UUK3 – UUK10, UKBS 1984 yang

mengandungi:

- Pelan Kunci. - Pelan Lokasi.

- Pelan Tapak. - Pelan Lantai.

- Pelan Keratan Melintang / Membujur.

- Pelan Tampak Hadapan, Belakang, Sisi Kanan Dan Sisi Kiri. - Pelan Pagar serta Pelan Infrastruktur.

- Pelan Tangki Septik dan Penapis. - Pelan berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik.

- Pelan berkaitan kerja-kerja mekanikal. - Serta pelan-pelan lain yang berkaitan dan difikirkan perlu.

Dilipat Saiz A4

1

8 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

10. JABATAN PEMBANGUNAN, MAJLIS PERBANDARAN KLUANG :

BIL. BORANG / DOKUMEN / PELAN SALINAN SEMAKAN

PEMOHON CATATAN

1 Borang A, Jadual Kedua UKBS 1984 1

2 Sijil Perakuan Pendaftaran Sebagai Arkitek / Pelukis Pelan Berdaftar / Jurutera Profesional / Juruukur Berlesen yang terkini.

1

3 Salinan pengiraan Bayaran Fee permohonan 1

4 Resit pembayaran wang proses (original copy) (sila rujuk Urusetia OSC dan Jabatan Pembangunan terlebih dahulu sebelum bayaran

dibuat)

1

5 Surat perakuan perunding mematuhi keperluan pengairan dan saliran 1

6 Surat perakuan perunding mematuhi keperluan pengurusan sisa pepejal dalam bangunan

1

7 Salinan Surat Hakmilik Tanah yang disahkan oleh Pentadbir Tanah 1

8 Salinan resit bayaran Cukai Tanah tahun semasa 1

9 Salinan resit bayaran Cukai Taksiran Harta terkini 1

10 Pelan Struktur / Konkrit Bertetulang (R.C) - Dilipat Saiz A4 2

11 Pelan Ukur yang ditandatangani oleh Jurukur Berlesen - Dilipat Saiz A4 2

12 Pelan Lakar Papan Dendeng (hoarding) 1

13 Pelan Lakar Papan Tanda Pembinaan 1

14 Pelan Lakar Binaan Sementara (jika berkaitan) 1

15

Pelan Bangunan lengkap selaras UUK3 – UUK10, UKBS 1984 yang

mengandungi: - Pelan Kunci.

- Pelan Lokasi. - Pelan Tapak.

- Pelan Lantai.

- Pelan Keratan Melintang / Membujur. - Pelan Tampak Hadapan, Belakang, Sisi Kanan Dan Sisi Kiri.

- Pelan Pagar serta Pelan Infrastruktur. - Pelan Tangki Septik dan Penapis.

- Pelan berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik. - Pelan berkaitan kerja-kerja mekanikal.

- Serta pelan-pelan lain yang berkaitan dan difikirkan perlu.

Dilipat Saiz A4

5

(1 Linen + 4 Kertas)

16 10 keping gambar tapak projek dan kawasan persekitaran

(berwarna) 1

17 Salinan softcopy pelan dan gambar dalam bentuk CD 1

9 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

AGENSI-AGENSI YANG DIRUJUK MENGIKUT JENIS-JENIS PERMOHONAN

BIL AGENSI

TEKNIKAL

JENIS DOKUMEN PERMOHONAN

PEJABAT TANAH

PERANCANG (PBT)

JABATAN BANGUNAN

JABATAN KEJURUTERAAN JABATAN/ AGENSI

JABATAN LANSDKAP

HAL2 TANAH (124A @ 204D

KTN)

KEBENARAN MERANCANG

(KM)

PELAN BANGUNAN

(PB)

PELAN KEJURUTERAAN PELAN UTILITI TERPERI-NCI

PELAN SUBSIDIARI KM

KERJA TANAH

JALAN DAN PARIT

LAMPU JALAN

PELAN LALUAN UTILITI

LANDSKAP NAMA TAMAN

NAMA JALAN

1 Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia

2 Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia

3 Jabatan Alam Sekitar

4 Tenaga Nasional Berhad

5 Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia

6 Jabatan Pengairan Dan Saliran

7 Pentadbiran Tanah Negeri

8 Indah Water Konsertium

9 Jabatan Kerja Raya

10

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa

11 Pihak Berkuasa Air Negeri

12 Jabatan Perancangan PBT

13 Jabatan Bangunan PBT

14 Jabatan Kejuruteraan PBT

15 Jabatan Landskap PBT

16

Perbadanan Sisa Pepejal Dan Perbersihan Awam

17 Network Facilitity Provider(MP)

18 Jabatan Penguatkuasaan PBT

19

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta PBT

20 Bahagian Kesihatan PBT

Jabatan memperaku pelan

1 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

Bil. Agensi / Jabatan Teknikal

Su

rat

Pe

rmo

ho

na

n R

asm

i

Bo

ran

g p

en

gu

mp

ula

n d

ata

- d

ata

tek

nik

al/

pra

ru

nd

ing

an

Bo

ran

g A

.

Sij

il P

era

ku

an

Pe

nd

aft

ara

n S

eb

ag

ai

Ark

ite

k /

Pe

luk

is P

ela

n B

erd

aft

ar

/

Ju

rute

ra P

rofe

sio

na

l/Ju

ruu

ku

r

Be

rlese

n y

an

g t

erk

ini

Sa

lin

an

pen

gir

aa

n B

aya

ran

Fee

pe

rmo

ho

nan

Ke

rata

n R

esit

Baya

ran

Fee

Pro

ses

Su

rat

pera

ku

an

pe

run

din

g

me

matu

hi k

ep

erl

ua

n p

en

ga

iran

da

n

sa

lira

n

Sa

lin

an

do

ku

me

n k

elu

lusa

n K

M

Su

rat

pera

ku

an

pe

run

din

g

me

matu

hi k

ep

erl

ua

n p

en

gu

rusa

n

sis

a p

ep

eja

l d

ala

m b

an

gu

na

n

Sa

lin

an

Su

rat

Ha

km

ilik

Tan

ah

ya

ng

dis

ah

ka

n o

leh

Pen

tad

bir

Ta

nah

Sa

lin

an

resit

ba

ya

ran

Cu

ka

i T

an

ah

tah

un

se

masa y

an

g d

isa

hk

an

ole

h

Pe

nta

db

ir T

an

ah

S

ali

na

n r

esit

ba

ya

ran

Cu

ka

i

Ta

ksir

an

Ha

rta t

erk

ini ya

ng

dis

ah

ka

n o

leh

Pen

tad

bir

Ta

nah

Pe

lan

Ba

ng

un

an

le

ng

ka

p s

ela

ras

UU

K3

– U

UK

10

, U

KB

S 1

98

4

Pe

lan

Str

uk

tur/

Ko

nk

rit

Be

rte

tula

ng

(R.C

)

Pe

lan

Uk

ur

ya

ng

dit

an

da

tan

gan

i

ole

h J

uru

ku

r B

erl

ese

n

Pe

lan

La

ka

r P

ap

an

De

nd

en

g

(ho

ard

ing

) P

ela

n L

ak

ar

Pa

pa

n T

an

da

Pe

mb

ina

an

P

ela

n L

ak

ar

Bin

aan

Sem

en

tara

(ji

ka

be

rka

ita

n)

10

ke

pin

g g

am

ba

r ta

pa

k p

roje

k d

an

ka

wa

san

pe

rse

kit

ara

n (

be

rwarn

a)

So

ftco

py p

ela

n d

an

gam

ba

r d

ala

m

be

ntu

k C

D

JU

MLA

H

1 Unit Pusat Setempat (O.S.C) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

2 Pejabat Tanah Daerah, Kluang, Johor.

1 1 1 1 1 1 6

3

Jabatan Kerja Raya (Bagi Permohonan Rumah Kediaman Sekiranya Jalan Hadapan Di Bawah Penyelenggaraannya)

1 1

4 Jabatan Pembangunan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

(1 linen + 4 kertas)

2 2 1 1 1 1 1 23

5 Jabatan Kejuruteraan 1 1 2

6 Jabatan Perancang 1 1 2

7 Jabatan Penguatkuasaan 1 1

8 Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

1 1 1 1 4

9 Bahagian Kesihatan 1 1

JUMLAH 1 1 1 2 2 2 1 1 2 4 4 4 12 4 4 2 2 2 2 2

SENARAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL YANG TERLIBAT

DAN SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN BAGI - PERMOHONAN RUMAH KEDIAMAN -

2 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

Nota

Bil. Agensi / Jabatan Teknikal

Su

rat

Perm

oh

on

an

Ra

sm

i

Bo

ran

g P

en

gesa

ha

n P

ra-r

un

din

ga

n

ole

h J

BP

M (

jik

a b

erk

ait

an

)

Bo

ran

g A

.

Sij

il P

era

ku

an

Pen

da

fta

ran

Seb

ag

ai

Ark

itek

/ P

elu

kis

Pela

n B

erd

aft

ar

/

Ju

rute

ra P

rofe

sio

na

l/Ju

ruu

ku

r

Berl

esen

ya

ng

terk

ini

Sa

lin

an

pen

gir

aa

n B

aya

ran

Fe

e

perm

oh

on

an

Ke

rata

n R

esit

Ba

ya

ran

Fee P

roses

Su

rat

pera

ku

an

peru

nd

ing

me

ma

tuh

i

ke

perl

ua

n p

en

ga

ira

n d

an

sa

lira

n

Sa

lin

an

do

ku

me

n k

elu

lusa

n K

M

Su

rat

ak

ua

n b

ag

i lo

ka

si

pem

bu

an

ga

n

sis

a b

ah

an

bin

aa

n.

Su

rat

pera

ku

an

peru

nd

ing

me

ma

tuh

i

ke

perl

ua

n p

en

gu

rusa

n s

isa

pep

eja

l

da

lam

ba

ng

un

an

Sa

lin

an

Su

rat

Ha

km

ilik

Ta

na

h y

an

g

dis

ah

ka

n o

leh

Pen

tad

bir

Ta

na

h

Sa

lin

an

resit

ba

ya

ran

Cu

ka

i T

an

ah

tah

un

se

ma

sa

ya

ng

dis

ah

ka

n o

leh

Pen

tad

bir

Ta

na

h

Sa

lin

an

resit

ba

ya

ran

Cu

ka

i T

ak

sir

an

Ha

rta

terk

ini

ya

ng

dis

ah

ka

n o

leh

Pen

tad

bir

Ta

na

h

Pela

n B

an

gu

na

n l

en

gk

ap

se

lara

s

UU

K3

– U

UK

10

, U

KB

S 1

98

4

Pela

n B

an

gu

na

n l

en

gk

ap

(Keh

en

da

k A

kti

f d

an

Pa

sif

).

Pela

n M

&E

le

ng

ka

p

Pela

n S

tru

ktu

r/ K

on

kri

t B

ert

etu

lan

g

(R.C

)

Pela

n U

ku

r ya

ng

dit

an

da

tan

ga

ni

ole

h

Ju

ruk

ur

Berl

esen

Pela

n L

ak

ar

Pa

pa

n

De

nd

en

g(h

oa

rdin

g)

Pela

n L

ak

ar

Pa

pa

n T

an

da

Pem

bin

aa

n

Pela

n L

ak

ar

Bin

aa

n S

em

en

tara

(ji

ka

berk

ait

an

)

Pen

gir

aa

n i

sip

ad

u b

an

gu

na

n b

ag

i

pen

en

tua

n A

kse

s P

erk

ak

asa

n B

om

ba

.

Pen

gir

aa

n b

eb

an

pe

nd

ud

uk

an

me

ng

iku

t U

KB

S,

19

84

. P

en

gir

aa

n h

itu

ng

an

ha

d p

em

eta

kk

an

berd

asa

rka

n J

ad

ua

l K

e-5

UB

BL,

19

84

. P

en

gir

aa

n h

itu

ng

an

ha

d y

an

g

dib

en

ark

an

ba

gi

ka

wa

sa

n y

an

g t

ida

k

terl

ind

un

g (

Ja

du

al

Ke

-6,

UK

BS

,

19

84

).

10

ke

pin

g g

am

ba

r ta

pa

k p

roje

k d

an

ka

wa

sa

n p

ers

ek

ita

ran

(b

erw

arn

a)

So

ftco

py p

ela

n d

an

ga

mb

ar

da

lam

ben

tuk

CD

JU

MLA

H

1 Unit Pusat Setempat (O.S.C) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

2 Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Batu Pahat atau Johor

Bahru, Johor.

1 1 3 3 1 1 1 1 12

3 Pejabat Tanah Daerah, Kluang, Johor.

1 1 1 1 1 5

4 Jabatan Pembangunan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

(1 linen + 4 kertas)

2 2 1 1 1 1 1 24

5 Jabatan Kejuruteraan 1 1 2

6 Jabatan Perancang 1 1 2

7 Jabatan Penguatkuasaan 1 1

8 Jabatan Penilaian & Pengurusan

Harta 1 1 1 1 4

9 Bahagian Kesihatan 1 1

JUMLAH 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 4 4 4 11 3 3 4 4 2 2 2 1 1 1 1 2 2

- Memastikan permohonan Kebenaran Merancang (K.M) dan Pelan Infrastruktur hendaklah dibuat terlebih dahulu & diluluskan atau membuat permohonan secara serentak bersama permohonan Pelan Bangunan

- Memastikan permohonan Pelan Landskap MESTI dikemukakan secara serentak dengan permohonan Pelan Bangunan Baru (kecuali Rumah Kediaman dan Permit

Sementara Bangunan). Sekiranya gagal, permohonan tersebut tidak boleh diproses.

SENARAI AGENSI/JABATAN TEKNIKAL YANG TERLIBAT

DAN SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN BAGI - PERMOHONAN PERUMAHAN, PEMBANGUNAN BERCAMPUR, KOMERSIL, INDUSTRI, KILANG, INSTITUSI, PERMIT PEMBINAAN KECIL, PERMIT

SEMENTARA BANGUNAN DAN LAIN-LAIN -

1 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

UNIT PUSAT SETEMPAT (O.S.C)

MAJLIS PERBANDARAN KLUANG, Wisma Perbandaran Kluang,

86000 Kluang, Johor Darul Ta’zim. No. Telefon : 07-7771423, 07-7771421, 07-7771471, 07-7771479

No. Fax : 07-7771421

JADUAL PERTAMA

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

FI BAGI MENIMBANGKAN PELAN

Mengikut

(Undang-Undang Kecil 3(1)(a), 12(1), 19(2), 21(2), 26 Dan 29)

A. JADUAL KIRAAN MENGIKUT TINGKAT BANGUNAN (BAGI SATU UNIT BANGUNAN)

Bil. Perkara Bayaran

Minima

Kadar Bagi Tiap-tiap 9

Meter Persegi

(RM)

Luas Lantai

(m²)

Jumlah

Bayaran (RM)

1. Tingkat Bawah RM 70.00 RM 7.00

2. Tingkat Pertama RM 60.00 RM 6.00

3. Tingkat Kedua RM 50.00 RM 5.00

4. Tingkat Ketiga RM 40.00 RM 4.00

5. Tingkat Keempat dan Ke Atas RM 30.00 RM 3.00

6.

Tingkat Bawah Tanah (selain daripada

Tingkat Bawah Tanah Terbuka) - RM 3.00

7. Tingkat Bawah Tanah Terbuka - RM 3.00

8. Open Terrace (Ruang-ruang bertutup

tetapi tidak berdinding seperti teres, tempat letak kereta, balkoni dan

verandah).

- RM 3.50

Jumlah Keseluruhan

2 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

B. JADUAL KIRAAN MENGIKUT RANGKAIAN ATAU DERETAN

C. BANGUNAN JADUAL KIRAAN BANGSAL DENGAN SISI-SISI TERBUKA

Kadar Bagi Tiap-tiap 9 Meter Persegi (RM) Luas Lantai

(m²) Jumlah (RM)

RM 3.50 m²

D. PINDAAN KEPADA PELAN LULUS

E. JADUAL KIRAAN TEMBOK PENAHAN

Jumlah Keseluruhan Yang Perlu Dibayar ialah = RM..........................................

Bil. Unit Bangunan Kiraan Bayaran Jumlah (RM)

1. Bangunan Ke 2 hingga ke 5 90% X Bil. Bangunan X Fee Penuh

2. Bangunan Ke 6 hingga ke 10 85% X Bil. Bangunan X Fee Penuh

3. Bangunan Ke 11 hingga ke 25 75% X Bil. Bangunan X Fee Penuh

4. Bangunan Ke 26 dan selanjutnya 60% X Bil. Bangunan X Fee Penuh

Jumlah Keseluruhan

Bil. Unit Bangunan Bayaran (RM) Jumlah (RM)

1. Fee untuk tiap- tiap satu permohonan RM 60.00

2. Tambahan Ruang Lantai (Fee adalah mengikut

Jadual A)

Jumlah Keseluruhan

Kadar Bagi Tiap-tiap 9 Meter Persegi (RM) Jumlah (RM)

RM 3.00 m²

3 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

UNIT PUSAT SETEMPAT (O.S.C)

MAJLIS PERBANDARAN KLUANG, Wisma Perbandaran Kluang,

86000 Kluang, Johor Darul Ta’zim.

No. Telefon : 07-7771423, 07-7771421, 07-7771471, 07-7771479 No. Fax : 07-7771421

JADUAL KEDUA (BORANG A)

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

PERAKUAN PELAN-PELAN BANGUNAN / STRUKTUR

(bagi endorsemen atas pelan-pelan untuk diluluskan)

Mengikut (Undang-undang kecil 3(1)(c) dan 16 (2))

Yang Dipertua,

MAJLIS PERBANDARAN KLUANG,

Saya memperakui bahawa detail-detail dalam pelan-pelan iaitu

................………………..……………………………………………………………………………………..........................

………………………………..…………….…………………………………………………………………………………………atas

*Lot / Lot-lot …………………………..……………………………… Seksyen………………………………………………….

Jalan ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

bagi ………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

adalah menurut kehendak-kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan saya

setuju terima tanggungjawab penuh dengan sewajarnya.

………………………………………………………………. Tarikh :…………………………………..

(Orang Yang Mengemukakan)

Nama : …………………………………………………………………………………

Alamat : …………………………………………………………………………………

Kelas : …………………………………………………………………………………

No. Pendaftaran : …………………………………………………………………….

* Potong mana yang tidak berkenaan.

4 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… ________________________________________________________________________

Rujukan kami : Tarikh :

Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kluang Wisma Majlis Perbandaran Kluang Jalan Kota Tinggi 86000 KLUANG, JOHOR. Tuan SURAT AKUAN BAGI LOKASI PEMBUANGAN SISA BAHAN BINAAN UNTUK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bahawasanya saya / kami di atas nama ........................................................ nombor kad pengenalan / nombor syarikat ............................................................ adalah pemilik bangunan / kontraktor bagi tapak pembinaan atau premis di

..................................................................................................................

..................................................................................................................bertanggungjawab untuk membuang segala sisa bahan binaan di lokasi yang akan ditetapkan oleh pihak dari Majlis Perbandaran Kluang, Johor setelah semua kerja-kerja pembinaan bagi cadangan pembangunan baru / membina semula / pindaan / ubahan dan tambahan siap sepenuhnya. 3. Bersama-sama ini disertakan permohonan pelan bangunan untuk semakan pihak tuan.

Sekian, terima kasih. Yang benar, Nama : No. Telefon : Cop Syarikat. :

5 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… ________________________________________________________________________

Rujukan kami : Tarikh :

Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kluang Wisma Majlis Perbandaran Kluang Jalan Kota Tinggi 86000 KLUANG, JOHOR. Tuan SURAT AKUAN MEMATUHI KEPERLUAN PENGAIRAN DAN SALIRAN UNTUK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN

........................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................... Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini saya memperakui bahawa perincian di dalam pelan – pelan bangunan yang dikemukakan kepada …………………………………………………………………………………… Bagi permohonan …………………………………………………………………………….……….... …………………………………………………………………………………………………………….. Di atas Lot / lot – lot ………………………………………………… mukim ………………………... adalah menurut Garis Panduan Stormwater Management Plans : Submission Of Drainage and Stormwater Management – Review Checklist (Annex B) dan saya bersetuju untuk menerima tanggungjawab penuh dengan sewajarnya.

Sekian, terima kasih. Yang benar, Nama : No. Telefon : Cop Syarikat. :

6 | MPKLUANG/OSC/SENARAISEMAK/PB/TEMPLATE OSC 3.0_2018

Orang yang memajukan / bertanggungjawab ke atas pelan:

Nama : _________________________________________________________________________

No. K/P : _________________________________________________________________________

Alamat : _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

No. Tel. : _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ulasan Teknikal hasil dari semakan pelan:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Dengan ini disahkan bahawa permohonan ini adalah LENGKAP / TIDAK LENGKAP dan

LAYAK / TIDAK LAYAK diproses melalui Bahagian Pusat Setempat Majlis Perbandaran Kluang.

No. rujukan bagi fail adalah: _______________________________________________________

Nota: Permohonan tidak akan didaftar dan diproses melalui Urusetia Pusat Setempat

sehingga semua dokumen lengkap dan bayaran dijelaskan.

____________________________ (Tandatangan dan Cop Syarikat)

______________________ (Tandatangan dan Cop O.S.C)