16
No. Pindaan : 0 Muka surat 1 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019 Tajuk Projek : __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Nama Pemaju/Pemilik : ________________________________________________________________________________ Nama PSP/SP : _________________________________________________________________________________ ID Permohonan : __________________________________________________________________________________ Bil Senarai Semak OSC Online Salinan Hardcopy Dokumen yang dimuatnaik Catatan Dokumen yang diperlukan oleh Jab. Perancangan, Pembangunan dan Landskap MDJ 1. Borang A - Kaedah-kaedah Pengawalan Perancang Am (KPPA) 1 Borang A lengkap diisi dan ditandatangani 2. Surat Permohonan rasmi daripada Jururancang bandar Berdaftar atau orang-orang berkelayakan 1 Surat permohonan rasmi yang ditandatangani 3. Salinan resit bayaran fee permohonan kebenaran merancang mengikut Jadual IV, Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancang (AM) 2004 1 Cek bayaran tidak melebihi 6 bulan 4. Perakuan Kebenaran Laluan yang telah disahkan dalam bentuk pdf 1 Surat dan pelan pengesahan hak lalu lalang Sekiranya berkaitan 5. Salinan Geran atau Surat Hakmilik Tanah asal yang telah disahkan atau Salinan Bukti Permohonan Berimilik Tanah yang telah dikemukakan oleh agensi perlaksana kepada PTD/PTG 1 Geran 6. Salinan Resit cukai pintu terkini atau Surat Pengesahan Cukai Taksiran dalam bentuk pdf 1 Cukai pintu terkini 7. Salinan Surat kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi permohonan yang telah ada kelulusan MMKN, (jika berkaitan) dalam bentuk pdf 1 Surat MMKN Sekiranya berkaitan 8. Power of attorney/perjanjian jual beli dan profil syarikat/salinan kad pengenalan pemilik (jika tiada nama pemilik baru dalam geran atau hakmilik tanah) dalam bentuk pdf 1 Profil syarikat 9. Pelan Susun Atur yang telah disahkan oleh Profesional Berdaftar (selaras garis panduan PBT) 3 Pelan Susun atur 10. Pelan Akui (Certified Plan) menunjukkan lot berkenaan dan lot-lot sekeliling 1 Pelan Akui 11. Pelan Topografi Tapak yang menandakan kedudukan pokok-pokok sedia ada dan jenisnya yang melebihi 0.8 meter ukur lilit yang disahkan oleh Jurukur/Arkitek Lanskap - - 12. Pelan cadangan sistem perparitan luaran selaras dengan kehendak MASMA yang disediakan oleh Jurutera Perunding Bertauliah dalam bentuk Autocad 1 Pelan Jalan dan Perparitan selaras keperluan MASMA 13. Lukisan Perspektif yang menunjukkan cadangan pembangunan tersebut (Pengecualian diberikan kepada 1 Perspektif SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG KM MDJ. PK(O)-OSC-01/01 Pindaan 00

SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 1 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

Tajuk Projek : __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Nama Pemaju/Pemilik : ________________________________________________________________________________

Nama PSP/SP : _________________________________________________________________________________

ID Permohonan : __________________________________________________________________________________

Bil Senarai Semak OSC Online Salinan

Hardcopy Dokumen yang

dimuatnaik Catatan

Dokumen yang diperlukan oleh Jab. Perancangan, Pembangunan dan Landskap MDJ

1. Borang A - Kaedah-kaedah Pengawalan Perancang Am (KPPA)

1 Borang A lengkap diisi dan ditandatangani

2. Surat Permohonan rasmi daripada Jururancang bandar Berdaftar atau orang-orang berkelayakan

1 Surat permohonan rasmi yang

ditandatangani

3. Salinan resit bayaran fee permohonan kebenaran merancang mengikut Jadual IV, Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancang (AM) 2004

1 Cek bayaran tidak melebihi 6 bulan

4. Perakuan Kebenaran Laluan yang telah disahkan dalam bentuk pdf

1 Surat dan pelan pengesahan hak lalu

lalang

Sekiranya berkaitan

5. Salinan Geran atau Surat Hakmilik Tanah asal yang telah disahkan atau Salinan Bukti Permohonan Berimilik Tanah yang telah dikemukakan oleh agensi perlaksana kepada PTD/PTG

1 Geran

6. Salinan Resit cukai pintu terkini atau Surat Pengesahan Cukai Taksiran dalam bentuk pdf

1 Cukai pintu terkini

7. Salinan Surat kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi permohonan yang telah ada kelulusan MMKN, (jika berkaitan) dalam bentuk pdf

1 Surat MMKN Sekiranya berkaitan

8. Power of attorney/perjanjian jual beli dan profil syarikat/salinan kad pengenalan pemilik (jika tiada nama pemilik baru dalam geran atau hakmilik tanah) dalam bentuk pdf

1 Profil syarikat

9. Pelan Susun Atur yang telah disahkan oleh Profesional Berdaftar (selaras garis panduan PBT)

3 Pelan Susun atur

10. Pelan Akui (Certified Plan) menunjukkan lot berkenaan dan lot-lot sekeliling

1 Pelan Akui

11. Pelan Topografi Tapak yang menandakan kedudukan pokok-pokok sedia ada dan jenisnya yang melebihi 0.8 meter ukur lilit yang disahkan oleh Jurukur/Arkitek Lanskap

- -

12. Pelan cadangan sistem perparitan luaran selaras dengan kehendak MASMA yang disediakan oleh Jurutera Perunding Bertauliah dalam bentuk Autocad

1 Pelan Jalan dan Perparitan selaras keperluan MASMA

13. Lukisan Perspektif yang menunjukkan cadangan pembangunan tersebut (Pengecualian diberikan kepada

1 Perspektif

SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

KM

MDJ. PK(O)-OSC-01/01 Pindaan 00

Page 2: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 2 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian)

14. Pelan Kontur - -

15. Pelan Kerja Ukur yang disahkan (Certified Survey Plan) 1 Pelan Ukur

16. Gambar Tapak yang menunjukkan keadaan tapak dan kawasan sekitar dalam bentuk jpeg/pdf

1 Gambar tapak

17. Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) 2 LCP Pemajuan yang melebihi 5 ekar

18. Surat kelulusan EIA selaras dengan keperluan JAS 1 Laporan EIA Sekiranya berkaitan

19. Laporan Analisis Implikasi Sosial (SIA) - -

20. Laporan Konsep Lanskap - -

21. Laporan Kerja Tanah, perlu disertakan sekiranya Pelan Kerja Tanah dikemukakan

- -

22. Laporan Penilaian Kesan Lalu Lintas (TIA) selaras keperluan JKR

- -

23. Carian Rasmi untuk hakmilik bagi semua lot bersempadanan yang disenaraikan dalam Borang A - KPPA dalam bentuk pdf

1 Carian rasmi terkini

24. Template Borang kiraan bayaran fee pelan (Jadual 3, Kaedah 4) yang telah diisi

1 Template Borang Kiraan

25. Pastikan keperluan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) seperti ayat berikut diletakkan di atas pelan susun atur : "pemaju dan kontraktor yang dilantik hendaklah memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang lain selain daripada pekerja yang mungkin tersentuh semasa aktiviti pemajuan dijalankan sebagaimana yang ditetapkan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 serta peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya, dan Akta Kilang dan Jentera 1967 serta peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya, dan perlu menyediakan sumber bagi mencapai tujuan tersebut."

- Dinyatakan dalam pelan

Dokumen yang diperlukan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB)

1. Salinan Layout Pencawang dalam Pelan Pembangunan - LCP Pemajuan yang melebihi 5 ekar

2. Senarai Semak Ulasan Permohonan Pelan Pembangunan Tenaga Nasional Berhad (TNB) 1) Pelan Susun Atur

- Pelan Susun atur

3. Senarai Semak Ulasan Permohonan Pelan Pembangunan Tenaga Nasional Berhad (TNB) 2) Pelan Lokasi

- -

4. Senarai Semak Ulasan Permohonan Pelan Pembangunan Tenaga Nasional Berhad (TNB) 3) Pelan Kunci

- -

5. Senarai Semak Ulasan Permohonan Pelan Pembangunan Tenaga Nasional Berhad (TNB) 4) Pelan Kontur

- -

6. Senarai Semak Ulasan Permohonan Pelan Pembangunan Tenaga Nasional Berhad (TNB) 5) Rajah Skematik

- -

7. Senarai Semak Ulasan Permohonan Pelan Pembangunan Tenaga Nasional Berhad (TNB) 6) Anggaran Beban Permulaan & Beban Muktamad

- Anggaran Beban Permulaan

8. Senarai Semak Ulasan Permohonan Pelan Pembangunan Tenaga Nasional Berhad (TNB) 7) Beban Keseluruhan : ___________Kw

- Anggaran Beban Keseluruhan

Page 3: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 3 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

Dokumen yang diperlukan oleh Pentadbiran Tanah Negeri (PTN)

1. Dokumen Hakmilik Keluaran Tanah Berkenaan (QT/FT) - Geran

2. Surat Persetujuan dari Pihak yang Berkepentingan Atas Tanah

- -

3. Pelan Pra-perhitungan (pre-computation plan) - -

4. Salinan resit bayaran permohonan seperti yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah Tanah Neger

- -

5. Borang 7D. - -

6. Borang 12D - -

7. Salinan Kad Pengenalan Yang Disahkan - -

8. Surat Kuasa Wakil (Power of Attorney) - Surat Kuasa Wakil

9. Dokumen Daftar Tubuh Syarikat (jika Pemohon sebuah syarikat)

- Profil Syarikat

10. Salinan Resit Bayaran Cukai Tanah Tahun Semasa - Cukai Tanah terkini

11. Sijil Carian Rasmi - Carian Rasmi

12. Dokumen-dokumen lain mengikut keperluan negeri - -

Dokumen yang diperlukan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

1. Pelan Tapak - Pelan Susun atur

2. Pelan Jajaran - Pelan Jalan dan Perparitan

3. Laporan dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan - Laporan MASMA

Dokumen yang diperlukan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri (JPBD)

1. Surat permohonan rasmi yang ditandatangani oleh pemohon

- Surat permohonan

2. Borang A, Jadual 1, Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) mengikut negeri

- Borang A lengkap diisi dan ditandatangani

3. Salinan Hakmilik Tanah bagi setiap lot yang terlibat dengan cadangan

- Geran

4. Salinan Carian Rasmi - Carian Rasmi

5. Surat Pengesahan Hak Lalulalang daripada Pejabat Tanah jika tapak cadangan tidak mempunyai jalan masuk yang sah

- Surat dan pelan pengesahan hak lalu

lalang

Sekiranya berkaitan

6. Salinan Surat/ Sijil Kebenaran Merancang bagi pelan susunatur/pelan induk

- Kelulusan KM terdahulu

Sekiranya berkaitan

7. Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) yang memperihalkan pemajuan seperti yang dicadangkan

- LCP Pemajuan yang melebihi 5 ekar

8. Fotograf keadaan tapak sedia ada - Gambar tapak

9. Fotograf lot di sempadan utara, selatan, timur dan barat - -

10. Pelan Susun Atur dengan format seperti berikut: i. Skala 1:1500 atau kurang dengan state grid

menunjukkan koordinat sebenar sempadan tapak daripada JUPEM

ii. Tandatangan pemilik tanah/PA (Power of Attorney. Jika pemilikan tanah adalah di atas nama syarikat, nama dan no. kad pengenalan pengurus atau ketua syarikat atau pengarah hendaklah dicatatkan dan ditandatangani. Bagi tanah Kerajaan, pelan mesti disahkan oleh Pejabat Tanah/ Kementerian yang berkaitan.

iii. Tandatangan Jururancang Bandar Berdaftar dengan Cop Hidup Lembaga Perancang Bandar Malaysia dan

- Pelan Susun atur

Page 4: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 4 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

Cop Pertubuhan Perancang Malaysia (MIP)/ Arkitek Profesional

iv. Butiran Pemajuan (keluasan, aras tapak bangunan, bilangan unit, ketinggian dan anjak belakang bangunan, jalan masuk, infrastruktur, mata angin, arah kiblat dan lain-lain)

11. Pelan kunci skala 1:50000 (atau mengikut kesesuaian) - -

12. Pelan lokasi skala 1:10000 (atau mengikut kesesuaian) - -

13. Pelan topografi kawasan cadangan yang menunjukkan kontur dan maklumat sedia ada seperti jalan keluar masuk, bangunan-bangunan sedia ada, kolam, sungai, alur, parit, rentis talian elektrik, landasan keretapi dan lain-lain

- -

14. Pelan ukur keliling bagi tapak cadangan termasuk pembangunan kawasan sekitar dalam jarak 100 meter (atau mengikut kesesuaian) daripada sempadan yang menunjukkan gunatanah sedia ada dan komited termasuk bangunan, kemudahan awam, infrastruktur dan utiliti dan pelan ini perlu disahkan oleh Juru Ukur Berdaftar.

- Pelan Ukur

15. Pelan Cadangan Aras Tapak (spot level /proposed platform level) termasuk aras tapak sedia ada dan kawasan sekitar dalam jarak 100 meter (atau mengikut kesesuaian) dari sempadan tapak pemajuan.

- -

Dokumen yang diperlukan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

1. Laporan Pemetaan Geologi Terain oleh Ahli Kajibumi bagi Kawasan Lereng Bukit Berkecerunan 15 darjah dan ke atas

- -

2. Pelan Survei Butiran Aras Laras Tapak - Pelan Ukur

3. Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) - LCP Pemajuan yang melebihi 5 ekar

4. Laporan Penilaian Geologi Berhampiran Kawasan Bukit Batu Kapur

- Laporan Geologi Sekiranya berkaitan

5. Laporan Siasatan Tapak yang Disediakan oleh Kontraktor Berkenaan.

- -

6. Laporan Cadangan Pemajuan Yang Mengandungi: 1. Pelan Susunatur 2. Pelan Kunci dan Pelan Lokasi 3. Pelan Survei Butiran Aras Laras Tapak dengan Salinan Digital

- Pelan Susun atur

Dokumen yang diperlukan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR)

1. Pelan Ukur (hard copy) + salinan soft copy pelan format DWG atau serasi mengikut rujukan kordinat State Cassini

- Pelan Ukur

2. Pelan Tapak (hard copy) + salinan soft copy pelan format DWG atau serasi mengikut rujukan kordinat State Cassini

- Pelan Susun atur

3. Pelan Analisa Kecerunan dan Laporan Geoteknik (bagi kawasan berbukit kelas 3 dan 4 sahaja) + salinan soft copy laporan dalam format pdf

- -

4. Laporan Nilaian Kesan Lalulintas (bagi keluasan lantai > 45,000 kaki persegi atau 200 units) + 1 salinan soft copy laporan dalam format pdf

- -

5. Laporan Road Safety Audit Stage 1 & 2 (bagi - -

Page 5: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 5 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

pembangunan menghadap Jalan Persekutuan dan Jalan Utama Negeri) + salinan soft copy laporan dalam format pdf

Dokumen yang diperlukan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS)

1. Surat Permohonan Rasmi - Surat permohonan

2. Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) - LCP Pemajuan yang melebihi 5 ekar

3. Ulasan Penilaian Awal Tapak (PAT) daripada Jabatan Alam Sekitar.

- Borang PAT Bagi permohonan

industri (kilang)

4. Pelan Susunatur dan satu salinan CD yang mengandungi maklumat cadangan pemajuan, di dalam format AutoCAD (DXF/DWG).

- Pelan Susun atur

5. Pelan Kunci - -

6. Pelan Lokasi - -

7. Surat kelulusan EIA dan syarat - syarat kelulusan EIA yang sah. Permohonan tanpa surat dan syarat kelulusan yang sah hendaklah ditolak oleh OSC.

- Surat kelulusan EIA Sekiranya berkaitan

8. Bagi pemohon yang belum mendapat kelulusan EIA, sila rujuk carta alir di Lampiran A atau B bagi prosedur permohonan kelulusan EIA. Kajian dan Laporan EIA hendaklah dijalankan dan dikemukakan oleh Jururunding EIA berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar (senarai jururunding EIA berdaftar- rujuk laman web JAS di www.doe.gov.my) dan mengikut garispanduan yang ditetapkan.

- -

Dokumen yang diperlukan oleh Agensi Perakuan Pembentungan (IWK)

1. Salinan surat iringan/kepala surat dari Jurutera Perunding/Arkitek/Perancang Bertauliah dialamatkan kepada Agensi Perakuan Pembetungan (IWK)

- Surat permohonan

2. Borang WSIA/PDC/1 dan Senarai Semak PDC1a yang dilengkapkan.

- Borang PDC

3. Pelan susunatur (bersaiz A1) yang mengandungi pelan kunci dan pelan lokasi sebanyak -kedudukan tapak Logi Pengolahan Kumbahan hendaklah ditandakan didalam pelan susunatur.

- Pelan Susun atur

4. Laporan Kejuruteraan Pembentungan untuk pembangunan > 150 PE sebanyak.

- Pelan Pembentungan

5. Laporan Strategi Kawasan Tadahan Pembentungan bagi skim pembangunan atau loji berpusat kekal sebanyak.

- -

6. Pengiraan PE untuk keseluruhan pembangunan : 150 PE - Pengiraan PE

7. Tandatangan pemilik pada setiap pelan cadangan dan tandatangan pihak Perunding/Arkitek/Perancang Bertauliah pada setiap dokumen dan pelan

- LCP Pemajuan yang melebihi 5 ekar

Dokumen yang diperlukan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM)

1. Surat pengesahan Pelan Susunatur dari pihak Pemberi Perkhidmatan Rangkaian

- Surat pengesahan Telekom

2. Pelan Cadangan Kabinet Telekomunikasi - Pelan Susun atur

3. Borang - Tower/RoofTop Inspection Form (dalam bentuk EXCEL).

- -

4. Salinan Perlantikan Perunding - Surat perlantikan

Page 6: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 6 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

perunding

5. Pelan Kemudahan dan Rangkaian Infrastruktur - Pelan rangkaian

6. Fail Digital Format Excel (.XLS) - Maklumat Projek - -

Dokumen yang diperlukan oleh Pengurusan Air Pahang Bhd (PAIP)

1. Salinan pelan susunatur bersaiz A1 yang mengandungi Pelan Kunci (1:25000) dan Pelan Lokasi (1:5000) yang jelas menunjukkan lot-lot yang bersebelahan dan nama-nama jalan serta dinyatakan nombor syif piawai. Pelan susunatur hendaklah menunjukkan spot dan formation level. Skala : 1:1000 (< 100 unit) Skala : 1:1500 (> 100 unit)

- Pelan Susun atur

2. Pelan ukur pembangunan yang disahkan oleh Juruukur bertauliah hendaklah menunjukkan "spot level", aras dan lokasi "Bench Mark" (BM) serta garisan kontor selang 5 meter (5 meter interval), dalam meter Ordinance Datum Level (ODL) Skala : 1:1000 (< 100 unit) Skala : 1:1500 (> 100 unit)

- Pelan Ukur

3. Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) atau Ringkasan Cadangan Pembangunan (Bagi Skim Kecil seperti Table B.1) termasuk anggaran permintaan bekalan air sehari (liter sehari)

- LCP Pemajuan yang melebihi 5 ekar

4. Cadangan keluasan dan ukuran rezab tanah di lokasi yang sesuai untuk takungan perkhidmatan, tangki sedutan dan stesen pam hendaklah mengikut Jadual Peraturan Teknikal seperti Table B.2, B.3, B.4 dan B.5 dan ditunjukkan di atas pelan susunatur

- -

5. Perkara-perkara berikut perlu disertakan jika permohonan melibatkan pindaan ke atas pelan asal yang telah diluluskan terdahulu:- a) Pindaan yang terlibat dinyatakan di atas pelan susunatur. b) Sistem bekalan air sediada mampu untuk menampung keperluan air yang baru. c) Keperluan air sebelum dan selepas pindaan.

- -

6. Mengemukakan pelan keratan rentas X-X dan Y-Y untuk takungan perkhidmatan, tangki sedutan dan stesen pam yang menunjukkan jarak "set back" dan cerun yang dibina dalam tapak yang dicadangkan.

- -

7. OSC sertakan salinan senarai semak yang lengkap kepada PBAN/Operator Air*

- -

Page 7: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 7 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

Tuan dikehendaki mengemukakan 3 salinan pelan dalam bentuk hardcopy ke Urusetia OSC dalam tempoh 3 hari. Kegagalan mengemukakan 3 salinan pelan dalam bentuk hardcopy boleh mengakibatkan permohonan anda dibatalkan!

PERUNDING UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

DIKEMUKAKAN OLEH DISEMAK OLEH DISAHKAN OLEH

(Tandatangan dan Cop) Tarikh :

(Tandatangan dan Cop) Tarikh :

(Tandatangan dan Cop) Tarikh :

Dengan ini disahkan bahawa permohonan ini adalah lengkap dan layak diproses melalui Unit Pusat

Setempat,

Majlis Daerah Jerantut.

No. rujukan bagi fail adalah : MDJ.OSC/13/

Page 8: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 8 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

JADUAL PERTAMA

KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) (PINDAAN) 2004 NEGERI PAHANG

BORANG A PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MERANCANG

[Kaedah 2 (1)] Mengikut

Subseksyen 21 (1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Kepada,

.......................................................................

....................................................................

....................................................................

Saya / Kami ...............................................................................................................................

(Nama penuh pemohon dengan huruf besar)

Beralamat: .................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

No KP. ....................................................... dengan ini memohon untuk kebenaran merancang

berkenaan dengan pemajuan yang berikut:

Tanda (√) di kotak yang berkenaan:

a) Untuk membuat perubahan yang meterial dalam penggunaan tanah mengikut

pelan susun atur yang disertakan.

b) Untuk *mendirikan / membina / menjalankan di atas tanah yang diperihalkan di

bawah ini *suatu bangunan / bangunan-bangunan / kerja-kerja mengikut pelan

yang disertakan;

c) Untuk membuat perubahan yang material dalam penggunaan bangunan /

bangunan-bangunan di atas tanah yang diperihalkan di bawah ini mengikut pelan

yang disertakan.

d) Untuk menjalankan tambahan ke atas sesuatu bangunan di atas tanah yang

diperihalkan di bawah ini mengikut pelan yang disertakan;

e) Untuk menjalankan pemajuan kejuruteraan / perlombongan; dan

f) Pindaan kepada kebenaran merancang.

Penggunaan tanah yang sedia ada :.....................................................................................

Penggunaan bangunan yang sedia ada (jika ada) di atas tanah :

....................................................................................................................................

Yang Di Pertua

Majlis Daerah Jerantut

(U/P : Unit Perancang Bandar/ Unit OSC)

Page 9: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 9 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

Kepentingan pemohon pada tanah : tuan punya / penduduk / bakal pembeli / kepentingan lain:

......................................................................................................

2. Seperti yang dikehendaki oleh sub kaedah 3 (2), Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan

(Am) Negeri Pahang 2004, saya / kami sekarang menyerahkan semua dokumen-dokumen dan

pelan-pelan yang releven sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual II.

3. Seperti yang dikehendaki oleh kaedah 5, Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am) Negeri

Pahang 2004, saya / kami sekarang menyerahkan bayaran sebanyak RM .........................

(Ringgit: ) sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual III.

Tarikh: ............................. ................................................................

(Tandatangan Pemohon)

PERIHAL TANAH

Majlis Daerah Jerantut,

No. *Geran / No. Pajakan / No. Hakmilik Sementara : ...................................................................

Alamat : ...................................................................................................................................

No. Lot : ....................................................................................................................................

Jenis pengggunaan tanah mengikut geran / surat hakmilik :..........................................................

Mukim : ..............................Daerah ............................. Negeri....................................................

(Jika permohonan melibatkan lebih daripada satu lot, lampirkan satu perihal sama bagi tiap-tiap lot lain itu)

PERSETUJUAN PEMUNYA TANAH

Saya / Kami ...........................................................................................................................

(Nama tuan punya tanah)

beralamat..............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

No. KP.................................................... tuan punya tanah yang diperihalkan di atas, bersetuju

dengan pemajuan yang baginya kebenaran merancang dipohon dengan ini.

Tarikh : ....................................... ................................................................

(Tandatangan Pemunya Tanah)

(Jika ada tuan punya lain, lampirkan persetujuan yang sama bagi tiap-tiap satu)

Page 10: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 10 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

NAMA PEMUNYA-PEMUNYA TANAH BERJIRAN

1. Nama : ..................................... 2. Nama : ................................................

No. Lot : ..................................... No.Lot : ................................................

Alamat : ..................................... Alamat: ................................................

............................................... ....... .............................................................

............................................... ....... .............................................................

3. Nama : ..................................... 4. Nama : ................................................

No. Lot : ..................................... No.Lot : ................................................

Alamat : ..................................... Alamat: ................................................

............................................... ....... .............................................................

............................................... ....... .............................................................

(Jika melebihi 4 orang, lampirkan maklumat pemunya-pemunya tanah berjiran yang selebihnya di dalam lampiran)

AKUAN TERIMA PERMOHONAN

MAJLIS DAERAH JERANTUT

Dengan ini mengaku terima permohonan daripada ......................................................................

bertarikh ........................... untuk Kebenaran Merancang berkenaan dengan pemajuan tanah yang

mempunyai No. Lot...................... dalam Mukim ............................... Daerah Jerantut.

No. Rujukan Fail : MDJ.OSC/13/

Tarikh: ............................. METERAI : .........................................

(Pegawai Berkuasa)

Page 11: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 11 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

JADUAL KETIGA

AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) (PINDAAN) 2008

NEGERI PAHANG

FI PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MERANCANG

JENIS DAN KOMPONEN PEMAJUAN BAYARAN KEBENARAN

MERANCANG

KEGUNAAN TANAH

KADAR FI

KEBENARAN MERANCANG

KADAR FI

LANJUTAN KEBENARAN

MERANCANG

BIL KIRAAN JUMLAH

(RM)

A. KEDIAMAN

Rumah Kos Rendah

Rumah Banglo, Berkembar dan Berderet / teres:

a. 100 unit pertama

b. 100 unit selepas itu c. Lebih 200 unit

Rumah Pangsa/ Apartment/

Kondominium/ Bangunan

lebih 3 tingkat

Mengikut ’Block Title’ a. Bagi mana-mana

kawasan yang ada

atau tiada RT

RM15/unit

RM55/unit

RM50/unit RM45/unit

RM20/100m.p

RM35/’Block

Title’

RM8/unit

RM28/unit

RM25/unit RM23/unit

RM10/100m.p

RM18/’Block

Title’

B. INDUSTRI

Mengikut Ruang Lantai

Bangunan Industri

Mengikut ’Block Title’ a. Bagi mana-mana

kawasan yang ada

atau tiada RT

RM55/100m.p

RM45/’Block

Title’

RM28/100m.p

RM23/’Block

Title’

C. PERDAGANGAN

Mengikut Ruang Lantai

Bangunan Perdagangan

Mengikut ’Block Title’ a. Bagi mana-mana

kawasan yang ada

RM55/100m.p

RM40/’Block

Title’

RM28/100m.p

RM20/’Block

Title’

Page 12: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 12 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

atau tiada RT

D. HOTEL / RUMAH

PENGINAPAN

RM55/100m.p RM28/100m.p

E. REKREASI

Padang Golf

Rumah Kelab

Kawasan Taman Tema

RM1000/ permohonan

RM55/100m.p

RM250/ha

RM500/ permohonan

RM28/100m.p

RM125/ha

F. STESEN MINYAK RM275/ permohonan

RM138/ Permohonan

G. KEMUDAHAN MASYARAKAT

SWASTA

Mengikut permohonan

a. Pendidikan & Institusi Pengajian Tinggi

b. Tadika dan lain-lain

Mengikut ’Block Title’

a. Bagi mana-mana kawasan yang ada

atau tiada RT

RM1000/

permohonan

RM150/

permohonan

RM40/’Block Title’

RM500/

permohonan

RM75/

permohonan

RM20/’Block Title’

H. INFRASTRUKTUR

DAN UTILITI

Menara Telekomunikasi

Paip gas / minyak

Ibu sawat / bekalan elektrik

Sistem pembentungan

Tapak / Stesen Transit Sisa

Pepejal

Pencawang Elektrik

RM500/

permohonan

RM500/ permohonan

RM500 permohonan

RM200/

permohonan

RM500/

permohonan

RM200/ permohonan

RM250/

permohonan

RM250/ permohonan

RM250/ permohonan

RM100/

permohonan

RM250/

permohonan

RM100/ Permohonan

I. LAIN-LAIN

Marina

Kubur / Kremotarium

RM1000/

permohonan

RM2000/ha

RM500/

permohonan

RM1000/ha

Page 13: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 13 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

(Swasta)

TLK Swasta

TLK Berat

RM2/petak

RM5/petak

RM1/petak

RM3/petak

J. PEMBANGUNAN BERCAMPUR

(kediaman dan bukan kediaman)

Seperti fi yang

dikenakan

dalam perkara A hingga I

Seperti fi yang

dikenakan

dalam perkara A hingga I

K. UNTUK MENJALANKAN

TAMBAHAN /

PINDAAN KE ATAS SESUATU

BANGUNAN

Untuk tambahan / pindaan

yang melibatkan tambahan bilangan unit

RM70/unit

RM35/unit

L. UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN YANG

MATAN DALAM

PENGGUNAAN TANAH

RM200/

permohonan

RM100/

permohonan

M. UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN YANG

MATAN DALAM PENGGUNAAN

BANGUNAN

RM200/ permohonan

RM100/ permohonan

JUMLAH PERLU DIBAYAR

Tandatangan Pemohon : Disahkan Oleh :

………………………………………. .…………………………………………

Tarikh : Unit Pusat Setempat b.p Yang Dipertua Majlis Daerah Jerantut

Tarikh:

Page 14: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 14 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

Page 15: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 15 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019

Page 16: SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KM KEBENARAN …€¦ · pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) 14. Pelan Kontur - - 15. Pelan

No. Pindaan : 0 Muka surat 16 dari 16 Tarikh Berkuatkuasa : 15/07/2019