Servicii publice apa - actuale privind...EVOLUTII ACTUALE PRIVIND SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ROMANIA Serviciile publice de alimentare cu apă şi ...

 • Published on
  23-Feb-2018

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • EVOLUTIIACTUALEPRIVINDSERVICIILEPUBLICEDEALIMENTARECUAPASICANALIZAREINROMANIA

  Serviciilepublicedealimentarecuapicanalizarejoacunrolcapitalpentrumbuntireacalitiivieiituturorceteniloripentruluptampotrivaexcluderiisocialeiizolrii.

  FurnizareadeserviciipublicedealimentarecuapicanalizarentromanierperformantinediscriminatorieconstituieocondiiepentruomaibunintegrareeconomicnUniuneaEuropean. nplus,aceste serviciialctuiescun stlpal cetenieieuropene,deoarece senumrprintredrepturileceteniloreuropeniioferoposibilitatededialogcuautoritilepublice,ncadruluneibuneadministrri.

  Serviciilepublicedealimentarecuapicanalizareseafl ncentruldezbateriipolitice, nspecialdinperspectivaroluluipecareljoacautoritilepublicentroeconomiedepiaianume,pedeoparte,aceladeaveghealabunafuncionareapieeiipedealtparte,deagaranta interesul general, n special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetenilor iconservareabunurilorpubliceatuncicndpiaanureuetesofac.

  1. OBIECTIVEALENOIISTRATEGIIPRIVINDSERVICIILEPUBLICEDEALIMENTARECUAPAINROMANIA

  Serviciile publice de alimentare cu ap i canalizare se plaseaza n sfera activitilor deinteres economic general, aa cum sunt ele definite n CartaVerde aUniunii Europene,avndlabazurmtoareleobiectivefundamentale:

  Descentralizareaserviciilorpubliceicreterearesponsabilitiiautoritilorlocalecuprivirelacalitateaserviciilorasiguratepopulaiei;

  Extindereasistemelorcentralizatepentruserviciiledebaz(alimentarecuap,canalizare,salubrizare)icretereagraduluideaccesapopulaieilaacesteservicii;

  Restructurareamecanismelordeproteciesocialasegmentelordefavorizatealepopulaieiireconsiderarearaportuluipre/calitate;

  Promovareaprincipiiloreconomieidepiaireducereagraduluidemonopol; Promovareamsurilordedezvoltaredurabil; Promovareaparteneriatuluisocialipregtireacontinuaresurselorumane; Extindereaparteneriatuluipublicprivat.

 • 2. CARACTERISTICIALENOIISTRATEGIIPRIVINDSERVICIILEPUBLICEDEALIMENTARECUAPAINROMANIA

  Serviciile publice de alimentare cu ap i canalizare trebuie s aib urmtoarelecaracteristici:

  universalitate; egalitateatratamentului; continuitate; siguranapersoaneloriaserviciului; adaptabilitateigestiunepetermenlung; transparen; suportabilitate.

  Strategia actuala definete principalele obiective de dezvoltare a serviciilor publice dealimentarecuapicanalizarenconformitatecuprevederiledirectiveloreuropenepentru:

  appotabil; apuzaturban; apdesuprafapentruappotabil; substantepoluantepericuloasenapsubteran; substantepoluantepericuloasenapdesuprafa

  Nr. Denumiredirectiv Transpunerenlegislaiaromneasc

  Datalimitpropuspentrufinalizareaimplementrii

  12 DirectivaCadruprivindApa2000/60/EEC

  Armonizarealegii107/1996

  1.01.2015

  3 Directiva98/83/EEC HG458/2002 1.01.20074 Directiva76/464/EEC HG351/2005 1.01.20155 Directiva75/440/EEC,amendataprin

  Directiva79/869/EECHG100/2002 1.01.2007

  6 Directiva91/271/EEC HG352/2005 1.01.2007

  1. LegeaApelornr.107/1996cumodificarilesicompletarileulterioare;2. DirectivaCadruaApei(Directiva2000/60/CE),transpusainlegislatiaromaneascaprin

  Legea Apelor cumodificarile si completarile ulterioare. Implementarea DirectiveiCadru 2000/60/EC presupune elaborarea Planului de Management al Apelor peBazine Hidrografice, prin strnsa colaborare a rilor din Uniunea European i acelor aflate n procesul de aderare. Planul de Management al Apelor pe BazineHidrografice reprezint instrumentul de planificare n domeniul apelor, carestabileteobiective intpeoduratde6ani ipropunemsuripentruasigurarea

 • surselor de ap i pentru atingerea strii bune a apelor n vederea utilizriidurabile.

  3. Directiva Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman,amendatde:Regulamentul (CE)nr.1882/2003, transpusa in legislatia romaneascaprin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile,modificat i completat prinLegeanr.311/2004siHGnr.9742004privindmonitorizareacalitiiapeipotabile;

  4. Directivanr.76/464/CEEprivindpoluareacauzatadeanumitesubstantepericuloasedescarcate inmediul acvatic alComunitatii a fost transpusaprinHG nr. 118/2002privindaprobareaProgramuluideactiunepentrureducereapoluariimediuluiacvaticsi a apelor subterane, cauzatedeevacuareaunor substantepericuloase siulteriorprinHG351/2005;

  5. Directiva Consiliului 75/440/CEE privind calitatea cerut apelor de suprafadestinateproduceriideappotabilmodificatde:DirectivaConsiliului79/869/CEE.Transpusainlegislatiaromaneascaprinlegeanr.100/2002;

  6. Directiva91/271/CEEprivindepurareaapeloruzate,transpusaprinHG352/2005.

  3. CARACTERISTICIPRIVINDEVOLUTIAACTUALAASERVICIILORPUBLICEDEALIMENTARECUAPAINROMANIA

  Evoluiaactualaserviciilorpublicedealimentarecuapicanalizarepoateficaracterizatastfel:

  SectorultreceprintroperioaddeschimbrimajorenntreagaEurop; Deschidereapieeiserviciiloriglobalizareasuntdouprovocridemareactualitate,

  lacarefiecarearmembrsauncursdeaderare,trebuiesdeaunrspuns; Secontientizeaztotmaimultdimensiuneasocialaserviciilorpublicedealimentare

  cuapicanalizareiimpactulpecareacestealauasupracoeziuniisociale; nrileundeafostdeschispiaaisatrecutlaprivatizareaserviciilorpublicede

  alimentarecuapicanalizareafostnecesarnfiinareaunorautoritidereglementare; Serviciilepublicedealimentarecuapicanalizaretrebuiescorganizateregional.

  Conform datelor din anul 2009, la nivel naional, gradul de racordare al locuinelor cuinstalaiidealimentarecuapestede65.4%(nmediulurban87,6%,iarnmediulruralde15,1%).

  n ceea ce privete canalizarea, gradul de racordare a locuinele dotate cu astfel deinstalaii reprezint51,4%din total lanivelnaional (nmediulurban85,6%, iar ncelrural12,9%).

 • Repartifade

  naciugeneral

  Legisla

  Legisla O

  ac

  O

  a

  a

  iapejudenumrulto

  neadereg,sepotdist

  aiecadru:Legeanr.21Legeanr.32Legeanr.10Legeanr.13

  aiespecificOrdonanaGalimentareccompletatpLegeanr.45Ordinulnr.Regulamentpublicedegacestora;Regulamentalimentarec

  eagraduluotaldelocui

  lementaretingeurmt

  5/2001privi6/2002privi7/1996aap7/1995apro

  c:GuvernuluincuapidecprinO.G.nr.8/2002privi

  140/200ului pospodrieco

  ulcadruiCcuapidec

  uideracordneesterep

  coerentatoarelecate

  ndadministndserviciileelor;otecieimed

  r.32/2002pcanalizare,ap35/2003;ndcalitatate3alministruprivindacordomunal,con

  ontractulcacanalizare.

  dareallocuprezentat

  problemelegoriiigru

  raiapublicpublicedeg

  diului.

  privindorganprobatprin

  eaapeipotauluiadministdarealicenendiiiledesu

  adrudedeleg

  uinelorcunfigurade

  orprivindspeprincipa

  local;gospodriec

  nizareaifunnLegeanr.63

  bile;raieipubliceeloriaautouspendare,d

  gareagestiu

  instalaiideemaijos:

  serviciilepuledeacten

  omunal;

  ncionarease34/2002,mo

  epentruaprrizaiilornsderetragere

  uniiserviciilo

  ealimentar

  ublicede innormative:

  erviciilorpubodificati

  robareasectorulservsaumodific

  orpublicede

  ecuap

  teres

  blicede

  iciilorarea

  e

Recommended

View more >