SESI 4: ANALISIS PENYATA KEDUDUKAN ... ANALISIS NISBAH Nisbah kewangan Nisbah kecairan Liquidity ratio

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SESI 4: ANALISIS PENYATA KEDUDUKAN ... ANALISIS NISBAH Nisbah kewangan Nisbah kecairan Liquidity...

 • BENGKEL ANALISIS PENYATA KEWANGAN

  SESI 4: ANALISIS PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN

  17 & 18 DISEMBER 2019 ANJURAN JABATAN BENDAHARI UKM

 • PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN - ASET Kumpulan Universiti

  2017 2016 2017 2016

  RM '000 RM '000 RM '000 RM '000

  ASET BUKAN SEMASA

  Hartanah, loji & peralatan 6,700,000 8,312,000 6,696,000 8,310,000

  Projek dalam kemajuan 40,000 12,000 32,300 9,300

  Pelaburan 71,100 65,300 71,100 65,300

  Pelaburan dalam anak syarikat - - 6,000 6,000

  Pelaburan hartanah 11,400 11,400 11,400 11,400

  Aset tak ketara 2,500 3,200 2,500 3,200

  Penghutang 5,100 5,600 5,100 5,600

  Jumlah aset bukan semasa 6,830,100 8,409,500 6,824,400 8,410,800

  ASET SEMASA

  Inventori 22,000 37,000 18,600 34,700

  Penghutang 123,800 102,600 107,100 92,700

  Pelbagai penghutang 50,000 48,000 42,600 40,400

  Amaun terhutang oleh anak syarikat - - 4,600 3,800

  Simpanan tetap 909,000 995,000 896,000 977,800

  Tunai ditangan & dibank 44,400 93,700 31,700 81,100

  Jumlah aset semasa 1,149,200 1,276,300 1,100,600 1,230,500

  Jumlah aset 7,979,300 9,685,800 7,925,000 9,641,300

 • Kumpulan Universiti

  2017 2016 2017 2016

  RM ‘000 RM ‘000 RM ‘000 RM ‘000

  LIABILITI SEMASA

  Pemuitang 39,000 33,100 30,000 24,900

  Pelbagai pemuitang 23,100 18,000 200 1,900

  Pelbagai deposit dan wang tahanan 16,200 11,500 16,200 11,500

  Geran tertunda 812,000 884,000 812,000 884,000

  Jumlah liabiliti semasa 890,300 946,600 858,400 922,300

  LIABILITI BUKAN SEMASA

  Pinjaman 2,000 - - -

  Akaun khas - Geran pemyelidikan 3,600 2,200 - -

  Manfaat pekerja 46,000 57,000 46,000 57,000

  Jumlah liabiliti bukan semasa 51,600 59,200 46,000 57,000

  Jumlah liabiliti 941,900 1,005,800 904,400 979,300

  PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN - LIABILITI

 • Kumpulan Universiti

  2017 2016 2017 2016

  RM ‘000 RM ‘000 RM ‘000 RM ‘000

  EKUITI

  KW Mengurus 208,000 236,000 208,000 236,000

  KW Pembangunan 5,951,000 7,495,000 5,951,000 7,495,000

  KW Entiti perniagaan 125,000 85,000 125,000 85,000

  KW Tabung Amanah 107,000 109,000 107,000 109,000

  KW Hasil 493,000 654,000 493,000 654,000

  KW pelaburan 113,000 60,000 113,000 60,000

  KW pinjaman 23,000 23,000 23,000 23,000

  KW Wakaf 450 - 450 -

  KW Zakat 150 - 150 -

  Keuntungan terkumpul anak syarikat 16,800 18,000

  Jumlah ekuiti 7,037,400 8,680,000 7,020,600 8,662,000

  Jumlah liabiliti dan ekuiti 7,979,300 9,685,800 7,925,000 9,641,300

  PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN - EKUITI

 • ANALISIS PENYATA KEWANGAN

  ANALISIS LUARAN

  ANALISIS DALAMAN

  Analisis mendatar Horizontal analysis

  Analisis menegak Vertical analysis

  Analisis tren Trend analysis

  Analisis nisbah Ratio analysis

 • ANALISIS MENDATAR 2017 2016 Perubahan

  RM '000 RM '000 %

  ASET BUKAN SEMASA

  Hartanah, loji & peralatan 6,696,000 8,310,000 -19.4%

  Projek dalam kemajuan 32,300 9,300 247.3%

  Pelaburan 71,100 65,300 8.9%

  Pelaburan dalam anak syarikat 6,000 6,000 0.0%

  Pelaburan hartanah 11,400 11,400 0.0%

  Aset tak ketara 2,500 3,200 -21.9%

  Penghutang 5,100 5,600 -8.9%

  Jumlah aset bukan semasa 6,824,400 8,410,800 -18.9%

  ASET SEMASA

  Inventori 18,600 34,700 -46.4%

  Penghutang 107,100 92,700 15.5%

  Pelbagai penghutang 42,600 40,400 5.4%

  Amaun terhutang oleh anak syarikat 4,600 3,800 21.1%

  Simpanan tetap 896,000 977,800 -8.4%

  Tunai ditangan & dibank 31,700 81,100 -60.9%

  Jumlah aset semasa 1,100,600 1,230,500 -10.6%

  Jumlah aset 7,925,000 9,641,300 -17.8%

 • ANALISIS MENEGAK 2017 2016

  RM '000 RM '000

  ASET BUKAN SEMASA

  Hartanah, loji & peralatan 6,696,000 84.49% 8,310,000 86.19%

  Projek dalam kemajuan 32,300 0.41% 9,300 0.10%

  Pelaburan 71,100 0.90% 65,300 0.68%

  Pelaburan dalam anak syarikat 6,000 0.08% 6,000 0.06%

  Pelaburan hartanah 11,400 0.14% 11,400 0.12%

  Aset tak ketara 2,500 0.03% 3,200 0.03%

  Penghutang 5,100 0.06% 5,600 0.06%

  Jumlah aset bukan semasa 6,824,400 86.11% 8,410,800 87.24%

  ASET SEMASA

  Inventori 18,600 0.23% 34,700 0.36%

  Penghutang 107,100 1.35% 92,700 0.96%

  Pelbagai penghutang 42,600 0.54% 40,400 0.42%

  Amaun terhutang oleh anak syarikat 4,600 0.06% 3,800 0.04%

  Simpanan tetap 896,000 11.31% 977,800 10.14%

  Tunai ditangan & dibank 31,700 0.40% 81,100 0.84%

  Jumlah aset semasa 1,100,600 13.89% 1,230,500 12.76%

  Jumlah aset 7,925,000 100.00% 9,641,300 100.00%

 • ANALISIS TREN

  2017 2016 2015 2014 2013

  RM '000 RM '000 RM '000 RM '000 RM '000

  Aset semasa 1,100,000 1,230,500 1,183,300 1,120,000 1,135,000

  Aset bukan semasa 6,824,400 8,410,800 7,573,800 7,195,000 7,040,000

  Jumlah aset 7,924,400 9,641,300 8,757,100 8,315,000 8,175,000

  % % % % %

  Aset semasa -10.61% 3.99% 5.65% -1.32% 15.82%

  Aset bukan semasa -18.86% 11.05% 5.26% 2.20% -1.68%

  Jumlah aset -17.81% 10.10% 5.32% 1.71% 0.43%

 • ANALISIS NISBAH

  Nisbah kewangan

  Nisbah kecairan

  Liquidity ratio

  •- Nisbah semasa

  - Ujian asid

  Nisbah keberuntungan

  Profitability ratio

  - Pulangan atas aset (ROA)

  - Pulangan atas modal digunakan (ROCE)

  - Margin keuntungan

  Nisbah kecekapan

  Efficiency ratio

  - Pusinganti aset

  - Pusinganti inventori

  - Tempoh kutipan penghutang

  - Tempah bayaran pemuitang

  Nisbah keumpilan

  Gearing ratio

  - Nisbah hutang kepada aset

  - Nisbah keumpilan kewangan

  - Liputan faedah-

  Nisbah pemegang syer

  Share holders ratio

  - Pulangan atas ekuiti

  - Perolehan sesyer (EPS)

  - Dividen sesaham

  - Liputan dividen (dividend cover)

  - Pulangan dividen (dividend yield)

  - Nisbah harga perolehan (PE ratio)

  Nisbah alir tunai

  Cash flow ratio

  - Nisbah pulangan tunai ke atas modal digunakan

  - Nisnah tunai dari operasi kepada pendapatan operasi

  - Alir tunai sesyer

 • PENDEKATAN - CORE ANALYSIS

  • Analisis nisbah yang bersesuaian

  • Penilaian

  • Interpretasi maklumat

  • Perbandingan dalaman & luaran (jika bersesuaian)

  • Prestasi & kedudukan kewangan entiti secara umum

  • Analisis mendatar

  • Analisis menegak

  • Analisis tren

  • Perubahan polisi

  • Laporan audit

  • Memahami entiti

  • Aktiviti utama

  • Pihak berkepentingan

  • Persekitaran

  • Piawaian perakaunan – MPSAS, MPERS MFRS

  • Akta & peraturan

  • Struktur governan

  1

  CONTEXT

  2

  OVERVIEW

  3

  RATIOS

  4

  EVALUATION

 • CONTEXT

  •Pengajaran & pembelajaran

  •Penyelidikan

  •Khidmat

  •Hospital pengajaran

  AKTIVITI UTAMA

  •Pelajar

  •Kerajaan

  •Industri

  •Masyarakat

  PIHAK BERKEPENTINGAN

  •IPTA – Universiti Penyelidikan, Universiti Berfokus & Universiti Komprehensif

  •IPTS

  •Universiti luar negara

  PERSEKITARAN

  •Akta & peraturan

  •Piawan perakaunan - MPERS

  •Struktur organisasi

  AKTA PERATURAN & STRUKTUK GOVERNAN

  ENTITI PELAPOR : UNIVERSITI PENYELIDIKAN Penyata Kewangan 2017

  ASET  Aset hartanah, loji &

  peralatan tinggi  Simpanan tetap & tunai  Pelaburan  Pelaburan dalam anak

  syarikat

  LIABILITI  Geran tertunda  Manfaat pekerja

  EKUITI  KW Entiti perniagaan  Keuntungan terkumpul

  dari anak syarikat

 • OVERVIEW

  Kedudukan kewangan tempoh semasa secara umum

  A - L = E/Aset bersih

  Analisis mendatar – perbandingan antara tempoh semasa dengan tempoh lepas

  Analisis menegak

  Perubahan polisi perakaunan, perubahan anggaran & kesilapan

  Analisis aset & liabiliti secara terperinci

  1

  2

  3

  4

  5

  Penyata Kewangan 2017

 • ASET KEDUDUKAN 2017

  1 Hartanah, loji & peralatan

   Polisi perakaunan  Kategori aset  Model kos atau model penilaian semula

  (rizab penilaian semula)  Tambahan, perlupusan, pengkelasan semula

  & persaraan  Susutnilai – kaedah, usiaguna, nilai skrap &

  perubahan anggaran  Amaun bawaan  Rosotnilai atau penarikbalikan rosotnilai

   Penurunan 19.4%  Kategori aset PPE - Tanah,

  Bangunan, Jentera, Kenderaan, Peralatan & kelengkapan

   Model kos  Susutnilai garis lurus  Ada perlupusan  Tiada rosotnilai atau

  penarikbalikan rosotnilai

  2 Harta pelaburan

   Polisi perakaunan  Model kos atau model nilai saksama  Tambahan, perlupusan, pengkelasan semula

  & persaraan  Susutnilai – kaedah, usiaguna, nilai skrap &

  perubahan anggaran  Amaun bawaan  Rosotnilai atau penarikbalikan rosotnilai

   Tiada perubahan  Model kos  Tiada tambahan