Setembre-2018 RESUM ORIENTATIU DE ?· Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut…

  • Published on
    11-Dec-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament

Institut Obert de Catalunya CFGS Integraci social

Setembre-2018

SCC0 1 de 8

1

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

TIPUS DE CONVALIDACIONS

Aquest document recull les possibles convalidacions de mduls i unitats formatives del cicle

formatiu de grau superior SCC0 Integraci social, aportant altres estudis o el CF equivalent

LOGSE.

Per demanar convalidacions s imprescindible que esteu matriculat/da a aquest cicle. A lIOC noms podem acceptar tramitar convalidacions a alumnes no matriculats/des si amb elles es finalitza el cicle cursat a lIOC.

Per fer el trmit per aquest cicle a lIOC heu de diferenciar a quin dels tipus de convalidaci correspon:

Directes: per convalidar mduls o unitats formatives comuns o segons normativa aportant

mduls o unitats formatives comuns (amb la mateixa denominaci, durada i currculum)

dun altre cicle formatiu LOE, o aportant crdits del cicle formatiu equivalent en

LOGSE segons les correspondncies del Reial Decret 1074/2012, de 13 de juliol (poden ser altres CF LOGSE amb crdits comuns al CF equivalent).

Tamb es pot aportar loptativa Formaci laboral de Batxillerat LOGSE o un certificat

oficial del nivell bsic en prevenci de riscos laborals.

Aquestes convalidacions les resol la direcci de linstitut (IOC).

Singulars: per convalidar mduls o unitats formatives amb continguts similars o afins (no

comuns) sense normativa aportats dun altre cicle formatiu (LOGSE o LOE),

destudis extingits (FP2,...), destudis universitaris i daltres formacions oficials i/o

reglades especfiques.

Aquestes convalidacions les resol la Direcci General de Formaci Professional Inicial i Ensenyaments de Rgim Especial del Departament dEnsenyament.

QESTIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE

No us heu de matricular als mduls o UF que creieu que podreu convalidar.

Totes les sollicituds de convalidaci shan de tramitar a travs de la Secretaria dFP de lInstitut Obert

de Catalunya, dins dels terminis establerts. Hi ha dos terminis al llarg de lany en qu es poden

tramitar les convalidacions: octubre i mar.

Molt important!

Noms es poden sollicitar convalidacions si amb els estudis aportats sobt una titulaci oficial

amb reconeixement a lmbit educatiu (estudis oficials o Qualificat per formaci) o amb el nivell

Bsic de PRL. Els certificats dels programes Qualificat per experincia laboral i Reconeixement noms saccepten a lIOC si sn dels estudis equivalents LOGSE per convalidacions directes a LOE, ja que si sn del mateix cicle formatiu cal fer el trmit Matries superades del mateix cicle formatiu.

No es pot tramitar una sollicitud de convalidaci amb certificats diferents dels anteriors, ni amb

certificacions o titulacions destudis que no tenen reconeixement a nivell acadmic. Els Certificats de

professionalitat i del programa Acreditat shan de presentar a lIOC en el trmit Matries superades del mateix cicle formatiu.

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/af36561e-a8bd-4292-bce0-adbd8dc54f2e/TS_integracio_social.pdf

Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament

Institut Obert de Catalunya CFGS Integraci social

Setembre-2018

SCC0 2 de 8

2

CONVALIDACIONS DIRECTES

Possibles convalidacions directes

FORMACI APORTADA MDULS O UNITATS FORMATIVES QUE ES PODEN

CONVALIDAR

Cicle formatiu equivalent LOGSE inacabat*:

CFGS Integraci social

(*) No es poden obtenir 2 ttols equivalents LOE i LOGSE

Consulteu les correspondncies entre plans destudis dISO LOGSE i ISO LOE:

Annex IV del Reial Decret 1074/2012, de 13 de juliol: http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/15/pdfs/BOE-A-2012-10866.pdf

Taula de Correspondncia entre plans destudis: https://ioc.xtec.cat/educacio/cfgs-iso#8rrn8diyq9o

Altres cicles formatius finalitzats (presentant ttol)

-Imprescindible presentar tamb certificat original de qualificacions de les UF si a la taula consta R (Reconeixements de qualificacions).

-Si noms es presenta un certificat de qualificacions es considerar el CF no finalitzat, i les convalidacions de la taula serien el "mxim" a convalidar.

Consulteu la taula al final daquest document:

Noms podeu demanar convalidacions directes per les

UF indicades amb R o C, excepte aportant Certificats de professionalitat (CP), que a lIOC les heu de demanar en el trmit Matries superades del mateix cicle formatiu

NC o ND significa que es denegaran sempre

Qualsevol CFGM o CFGS LOGSE finalitzat que porti inclosa la certificaci del Nivell bsic en Prevenci de riscos laborals (aportant ttol)

UF2 Prevenci de riscos laborals (33 h) (M11)

Alguns dels crdits segents de CFGM o CFGS LOGSE:

- Administraci, gesti i comercialitzaci en la petita empresa

- Organitzaci i gesti duna explotaci agrria

- Organitzaci i gesti duna petita empresa dactivitats de temps lliure i socioeducatives

M12 Empresa i iniciativa emprenedora

Formaci laboral de Batxillerat LOGSE UF1 Incorporaci al treball (66 h) (M11)

Certificat del nivell bsic de prevenci de riscos laborals (PRL) previst al RD 39/97 del Reglament dels Serveis de Prevenci. **

UF2 Prevenci de riscos laborals (33 h) (M11)

** En el certificat de PRL hi ha dhaver un text en qu s'indiqui que capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bsic segons el RD 39/1997 (segons el contingut de l'annex IV A o IV B)

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/15/pdfs/BOE-A-2012-10866.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/08/15/pdfs/BOE-A-2012-10866.pdfhttps://ioc.xtec.cat/educacio/cfgs-iso#8rrn8diyq9o

Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament

Institut Obert de Catalunya CFGS Integraci social

Setembre-2018

SCC0 3 de 8

3

Documentaci en paper que cal aportar per tramitar les convalidacions directes

Formulari de sollicitud signat (sobt, dins del termini de sollicitud, a la pestanya Trmits de la Secretaria FP).

Acreditaci dels estudis:

o Si els cicles formatius que saporten shan finalitzat: fotocpia compulsada del ttol (o del resguard) corresponent als estudis que shan cursat. El resguard del ttol noms s vlid si no han transcorregut ms de 2 anys des de la seva data dexpedici. Si

correspon un reconeixement de la qualificaci (R a la taula de convalidacions), ser

imprescindible presentar tamb un original de certificat de qualificacions oficial amb

les qualificacions de les UF.

o Si els cicles formatius que saporten no shan finalitzat: original del certificat de

qualificacions oficial expedit pel centre educatiu on shan cursat els crdits, mduls o

unitats formatives superades corresponents. Tingueu en compte que els butlletins de

notes o informes davaluaci no sn vlids.

o Si sha participat en un procs dacreditaci de competncies professionals: certificat

de Qualificat o certificat del Reconeixement de competncies (original o fotocpia

compulsada). Recordeu que a lIOC no heu de presentar Certificats de

professionalitat o dAcreditat en un trmit de convalidaci directa (heu dutilitzar el trmit Matries superades del mateix cicle formatiu).

o Si saporta Batxillerat LOGSE amb la matria optativa Formaci laboral: original del

certificat de qualificacions oficial expedit pel centre educatiu on sha cursat el

batxillerat, on consti la qualificaci de la matria optativa Formaci laboral. Tingueu

en compte que els butlletins de notes o informes davaluaci no sn vlids.

o Aportant un certificat del nivell bsic de prevenci de riscos laborals (PRL): certificat

de prevenci de riscos laborals expedit pel centre oficial, on consti el nivell i que capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bsic segons el RD 39/1997 (segons el contingut de l'annex IV A o IV B). Tingueu en compte que certificats de

cursos de seguretat o similars sense que consti el RD 39/1997 no sn vlids.

Si la documentaci acreditativa ja la vreu presentar en un altre moment o les

qualificacions corresponen a estudis de lIOC, ho podeu indicar en la sollicitud i no cal que

presenteu nova documentaci en aquest trmit, per el formulari de la sollicitud en paper

signat sha de presentar obligatriament en qualsevol cas.

Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament

Institut Obert de Catalunya CFGS Integraci social

Setembre-2018

SCC0 4 de 8

4

CONVALIDACIONS SINGULARS

Cal tenir en compte que la informaci segent es desprn de resolucions de casos anteriors i, per tant,

noms es tracta dinformaci a ttol orientatiu. En el cas de les convalidacions singulars la Direcci General de Formaci Professional Inicial i Ensenyaments de Rgim Especial estudia cada cas particular i el resol.

Altres cicles formatius

FORMACI APORTADA MDULS O UNITATS FORMATIVES QUE ES PODEN

CONVALIDAR

Altres cicles formatius finalitzats (presentant ttol)

(Si noms es presenta un certificat de qualificacions es considerar el CF no finalitzat, i les convalidacions de la taula serien el "mxim" a convalidar)

Consulteu la taula al final daquest document:

Les UF indicades amb D

Recommended

View more >