SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2()O9 MATEMATIK TAMBAHAN KERTAS 1 BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: l. Kertas soalan ini nrcngandungi 25 ... (2009) - N'IATEMATIK TAN,4BAHAN

 • View
  267

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2()O9 MATEMATIK TAMBAHAN KERTAS 1 BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA...

 • SULIT

  Matematik1\ama relalar :

  TambahanKertas I tinskatan :September20092 jam

  3472t1

  JABATAN PELAJAIL{N KELANTANDENGAN KERJASAMA

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA.PENGETUASEKOLAH MBNENGAH MALAYSIA

  CAWANGANKELANTAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAANSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2()O9

  MATEMATIK TAMBAHANKERTAS 1Masa : Dua Jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU

  Arahan:l . Kertas soalan ini nrcngandungi 25 soalan.2. Jawab semua soalan.3. Bagi setiap soalan berikan satu. jawapan sahaja.4. . lawapan hendaklah ditul is pada ruang yang discdiakan dalam

  kertas soalan ini.5. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam ruang yang

  disediakan dalam kertas soalan.(r. Jika anda hendak menukarjawapan, batalkan dengan kemas

  jawapan yang telah dibuat, kemudian tul is jawapan yang baru.7. Rajah yang mengir ingi soalan t idak di lukis mengikut skala

  kecuali dinyatakan.8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan

  dalam kurungan.9 . Satusenara i rumusd ised iakand iha laman2h ingga 4dan jadua l

  taburan normal N(0, l) di halaman 5.10. Andadibenarkan menggunakankalkulatorsaint i f ikyangtidak

  boleh diprogramkan.I l . Kertas soalan ini hendaklan diserahkan di akhir peperiksaan.

  U n t t t k K egu naa n Pem er i k:;tt

  SoalanMarkahPenuh

  MrrkrhDioerolehi

  3, 33 44 7

  5 36 3

  38 39 4

  t 0 3il 7

  l 2 3l3 3

  t4 -t

  l 5 3

  t 6 -tl 7 4

  l 8 3t 9 4tt) 32.1 3) 1 323 424 425 4

  TOTAL 80

  Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak.I l , ihat Sebelah

  SIILIT

  http ://m aths-iq. bloqspot. co m

  papercollection

 • SULIT ( 2 ) 3472!r

  The following formulae may be helpful in answering the questions' Thc symbols given are

  the ones commonlY used.

  Rumus-rumus beriktrt boleh membantu anda menjav,ab soalan. Simbol-simbol yang diberi

  adalah yang bia'scr digunakan'

  - b t, = ---

  2;-

  a^ xa ' = a ' ' * n

  a ^ r T n = n m - n

  (a^)' : a^'

  log;nn = logo m ' r loga n

  l oc , . . L = lo1 , -m - l og , , n-Lt n

  logo tnn = n log. m

  log, bIog,b= lr%,

  T , = a + ( n - l ) d

  c = L l 2a+ (n - r )a l* n 2 '

  Tr : n 'n - '

  . * n ( , " - t ) - n ( t - r " )\ = ' ," n r _ l l - r

  C l r t .s _ _ _ , l r l < t- l - r

  ALGEBRA

  8

  9

  t 0

  t l

  12

  I J

  o

  '7

  CALCULUS I KALKULUS

  dy clvL - t r -

  dt cLr

  dy dy dtr, l : = : x -- d-r du dr

  y = L t vdtt

  a v -

  OT

  du dv

  - -dl----dl\)'

  4 Area under a curvcLuas di ltawah lengkung,

  b= l y d x o r \ ( t t ( t u )

  tl

  b

  - t x , a v. J

  a

  5 Volume generatcdIsipadu janaan

  bf 1 -= lrcv' dr or (atau)) '

  a

  h

  - ItLt- cly- l

  a

  . - . _ u < l yL /

  - - , ,

  Y ( L I

  Lihat SebelahSULIT

  PERCUBAAN SPlvl (2009) - MATEI\,4ATiK TAMBAHAN KERTAS 1

  http://maths-iq. bloqspot.com

  papercollection

 • SULIT (3 )

  STATISTICS I STATISTIK

  3472tr

  I tI t=T- l l l t , I,r=ffi

  ,p, = tl.n^ i t lt, = (n_,f; i

  2 x=#9

  t 0

  1 l

  t 2

  I J

  1 At a

  r ( twn) = r ( t )+P(r ) - r ( tna)

  f ( x = r ) = n C , p ' r l n , P + c 1 = l

  M e a n / M i t r , Y t = n P

  o = ^frpq

  - X - l t| , } ru - o )m:L+ l=- ) r ,

  I : 9L " f i oQo

  Dis tancc lJaruk S It ,

  - - o t= , l(rr- r,)t * (v, - v,) '

  6 iMidpoint I

  ' l ' i t ik tenguh

  /.. .,\ - ( xt + x2 zLjzr)\ x , y ) : t ? - ' 1 - )

  A point dividing a scgrrlcnt of a line

  Titik yang mentbethagi suutu lcmbe reng garis

  ( nxl +,nx2 try, + mYr\( x , - v ) :

  [ , ; ; - ' - . . ;

  )

  Arca of trianglc I l.utts scgitiga

  = ) l t - , r r * . r - 2 ) ' 3

  t r r . v r ) - ( ' r . v , t 4v2+ 4y ) l

  GI4OMETRY IGEOMETRI

  Lihat SebelahSIjLIT

  PERCUBAAN SPM (2009) - MATEMATIKTAMBAHAN KERTAS 1

  http ://m aths-iq. bloqspot. co m

  papercollection

 • SULIT (4 )

  TRIGONOMETRY / TRIGONOMET'III

  3472t1

  Arc length, .s : r 0

  Panjang lengkok, s = j0

  I .Area of sector, A = ,

  r" 0

  I .I -uassek tor , t= r l ' 0

  sinzA+cos2,'1 : l

  s i n 2 l + k o s 2 z l = l

  s e c 2 A : l + l a n 2 l

  sck2l : l_ l - tan2, ,1

  c o s e c 2 l = t + c o t 2 u l

  kosek2l = y. r_kot2. ,1

  s t n 2 A : 2 s i n / c o s , 4s i n 2 l : 2 s i n l k o s A

  cos 24 - cos2.4 - sin2 A: 2 c o s 2 I - |= l - 2 s i n 2 . ' l

  kos2A =kos2 I - s i n2 l: 2 k o s 2 A ' 1

  = 1 ' - 2 s i r l A

  PERCUBMN SPI,,I (2009) - N'IATEMATIK TAN,4BAHAN KERTAS 1

  a b

  sin I sin /l s in Cl

  c / = b 2 + c 2 - 2 b c c o s A

  a2 = bz + c2 - 2bc ktts tl

  Arca of triangle I I 'uus segitigo

  I- t l ] b s t n L

  sin (,,t t ri) =

  sin (,,1t r) =

  cos (,a t r) =

  ros(,r trr) =

  r0 l tan( t t n) =

  sin zl cos Zl + cos lsin Il

  sin I kos /l + kos,' l sin /l

  cos I cos / l T s in I s in B

  kos.,1 kos 1l T sin Asin R

  tnn , , l + t an /

  I T tan Atan R

  l l2tlrn A

  t a n 2 l =1 * t u n ' I

  t 2

  t 1I J

  t 4

  Lihat SebelahSULIT

  http ://maths-i q. bloqspot. co m

  papercollection

 • 0.5000

  0.4602

  0.420't

  0.3821

  0.3u6

  0.3085

  0.2743

  0.2120

  0.2t l9

  0 .1841

  0. I 5t7

  0.1357

  0 .1 l 5 I

  0.0968

  0.0808

  0.0668

  0.0548

  0.0446

  0.0359

  0.0287

  0.0228

  0.0179

  0.0t 39

  0.0107

  0.00820

  0.0062 I

  0.00.166

  0.00347

  0.00256

  0.00 l 87

  0.00135

  SULIT (s)TIIE UPPER TAIL PROBABILITY Q(z) FOR THE NORMAL DISTRIBUTION N(0, l)KEBAMNGKALI.

  3472t1

  0 . i

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0,6

  0.7

  0.8

  0.9

  1 .0

  t . 2

  l . l

  1 . 4

  1 .5

  t . 6

  1 .7

  t .E

  t . 9

  2.0

  2 . 1

  2.2

  2.J

  2.5

  2.6'1.7

  / .8

  2.9

  1.0

  0.4960

  0.4562

  0.4t68

  0.3783

  0.3409

  0.3050

  0.2709

  0.2389

  0.2090

  0 .1 8 t4

  0. t562

  0.1335

  0 . r I 3 r

  0.095r

  0.0793

  0.0655

  0.0537

  0.0436

  0.035 l

  0.0281

  0.0222

  0.01?4

  0.0136

  0.0t 04

  0.4522

  0.4129

  0.3745

  0.3372

  0.3015

  0.2676

  0.2358

  0.2061

  0.1 788

  0. I 519

  0 . l l 14

  0 .1 i l 2

  0,0934

  0.0778

  0.0643

  0.0526

  0.0427

  0.0344

  0.0274

  0 .0217

  0.0170

  0.0132

  0.0t 02

  0.4481

  0.4190

  0,3 707

  0.3 ]36

  0.2 )81

  0.2143

  0.2\2'l

  0.2)33

  0. t t62

  0 . t ; t 5

  0. I t92

  0, l,)93

  0.01t8

  0.0',64

  0.0(i30

  0 .0 : ; 16

  0.0,1 I 8

  0.0:,36

  0.0;:68

  0 .0 " : 12

  0.0 66

  0.0 ' 29

  .4

  0.00798 0.00776 0.0(

  0.00604 0.00587

  0.00451 0.00440

  0.00336 0_00126

  0.00248 0.00240

  0,00lEt 0,00175

  0.00l l t 0.00r26

  0.0(

  0,0i

  0.0c

  0.0c

  0.0c

  0.0c

  f (z \Example lContoh:

  r f x -N (0 , 1 ) ,

  then

  maka

  Qk) =

  QQ.t )= 0.017e

  !f @a'

  ,/ikct

  Q{z)

  x - N(0, l),

  P(x> k)= Q$)

  z '

  PERCUBAAN SPM (2009). MATEMATIKTAMBAHAN KERTAS 1

  2 . t )

  Lihat SebelahSULIT

  IN HUJUNG ATAS Qfu\ BAGI TABURAN NORMA I

  l 6 1 8 92 l 4 5 6

  Minus I ToloA

  7 E 9

  )90

  707

  ]36

  )81

  )43\21

  )31t67

  ; t 5,.92

  )93

  ) t 8t64

  r30; 1 6

  , t l 8

  .,36

  , ,68' , : 1 2

  66'29

  990

  / ) )

  570

  427

  317

  233

  169

  t22

  0,4840 0.480t 0,4761

  0.4443 0.4404 0.4364

  0.4052 0.40t3 0,J9'14

  0.3669 0.1632 0.3594

  0.3300 0.3264 0.3228

  0.2946 0.29t2 0.2877

  0.261t 0.2578 0,2546

  0.2296 0.2266 0.2236

  0.2005 0. t9 ' t ' t 0.1949

  0 .1736 0 .171 | 0 . 1685

  0.1492 0.r469 0.1446

  0.t2 ' i l 0.125t 0, t230

  0. | 075 0. | 056 0. I 018

  0.090t 0,0885 0.0869

  0.0749 0.0735 0.0721

  0.0618 0.0606 0.0594

  0.0505 0.0495 0.0485

  0.0409 0.0401 0.0192

  0.0329 0.0322 0.01r4

  0.0762 0.0256 0.0250

  0.0207 0.0202 0.0 t97

  0 .0 r62 0 .0 r58 0 ,01s4

  0.0 f 25 0.0122 0.0 n 9

  0.00964 0.00939 0 00914

  0.00734

  0.007 | 4 0.00695

  0.00554 0.00539 0.00s21

  0.004 l 5 0.00402 0,0019 r

  0.00307 0.00298 0 00289

  0.00226 0.00219 0,002t2

  0.00t64 0.00t59 0.00ts4

  0.001 l8 0.001 r4 0.001 | |

  0,412t 0.468t 0.4641

  0.4325 0.4286 0.424'l

  0,3936 0.3897 0.3859

  0.1557 0.3520 0.3483

  0 .3192 < 0 . l r s6 0 .3 t21

  0.2843 0.28t0 0.27'76

  0.2514 0.2483 0.2451

  0.2206 0.21' t1 0.2t48

  0.t922 0, I 894 0. | 867

  0 .1660 0 .1615 0 . r 6 r I

  0 . t 4zJ 0 . t 40 r 0 . | ] 79

  0. l2t0 0. I r90 0. I | 70

  0. | 020 0. | 003 0.0985

  0.0853 0.0838 0.0821

  0 0708 0.0694 0.0681

  0.0582 0.057 I 0.0559

  0..0475 0.0465 0.0455

  0.0t84 0.0175 0.0367

  0.0107 0.0101 0.0294

  0.0244 0.0219 0.0213

  0.0192 0,0r88 0.0 t8 l

  0 .0 t50 0 .0 t46 0 .0 t43

  0 .0 i l 6 0 .0 i l 1 0 .0 t t 0

  0.00889 0.00866 0.00842

  0.00676 0.00657

Recommended

View more >