sint man cal - sjse-ct. Capitolul 1. Economia contemporanؤƒ إںi calitatea produselor إںi serviciilor

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of sint man cal - sjse-ct. Capitolul 1. Economia contemporanؤƒ إںi calitatea produselor إںi...

 • MANAGEMENTUL CALITĂŢII

  - sinteza-

  Diversificarea şi înnoirea rapidă a ofertei de mărfuri sub impactul dezvoltării rapide a

  ştiinţei şi tehnicii, mondializarea pieţelor facilitată de progresele înregistrate în domeniul

  telecomunicaţiilor, creşterea exigenţelor clienţilor şi ale societăţii, au impus calitatea

  produselor şi serviciilor ca factor determinant al competitivităţii întreprinderilor.

  Abordând problematica managementului calităţii în relaţie cu managementul

  întreprinderii, cursul de faţă are ca obiective prezentarea conceptului de management al

  calităţii, a tehnicilor şi instrumentelor specifice acestui domeniu; definirea conţinutului şi

  funcţiilor managementului calităţii; precizarea coordonatelor politicii şi strategiilor folosite;

  evidenţierea aspectelor specifice planificării, organizării şi asigurării calităţii în cadrul

  societăţilor comerciale; formarea, motivarea şi sensibilizarea personalului în scopul creşterii

  calităţii produselor.

  Cursul este structurat pe 10 capitole, după cum urmează:

  Capitolul 1. Economia contemporană şi calitatea produselor

  Capitolul 2. Coordonatele politicii calităţii

  Capitolul 3. Managementul calităţii totale

  Capitolul 4. Planificarea calităţii

  Capitolul 5. Tehnici şi instrumente folosite în managementul calităţii

  Capitolul 6. Organizarea activităţilor cu privire la calitate

  Capitolul 7. Costurile calităţii

  Capitolul 8. Auditul calităţii

  Capitolul 9. Certificarea şi acreditarea în domeniul calităţii

  Capitolul 10. Asigurarea calităţii potrivit standardelor ISO 9000

 • Capitolul 1.

  Economia contemporană şi calitatea produselor şi serviciilor

  1.1. Elementele favorizante ale creşterii importanţei ca factor al competitivităţii

  întreprinderii

  În prezent calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca factor determinant al

  competitivităţii întreprinderii. Creşterea constantă a rolului pe care calitatea produselor şi

  serviciilor o are în determinarea performanţelor firmelor actuale a fost determinată, în

  principal, de următorii factori:

  A) Intensificarea concurenţei – în condiţiile în care concurenţa între firme la nivel

  mondial este tot mai acerbă, reuşesc să supravieţuiască numai acele întreprinderi care se pot

  adapta rapid cerinţelor în continuă schimbare, oferind produse şi servicii de calitate ridicată la

  preţuri avantajoase;

  B) Sporirea continuă a exigenţelor clienţilor şi ale societăţii – progresul tehnic în

  general, dezvoltarea mijloacelor de comunicaţie în special, creşterea nivelului de cultură

  determină evoluţia rapidă a gusturilor, preferinţelor, diversificarea nevoilor oamenilor.de

  creşterea complexităţii produselor şi proceselor de realizare a acestora.

  Calitatea este o noţiune cu o foarte largă utilizare, ceea ce face extrem de dificilă

  definirea ei din punct de vedere ştiinţific. David A. Garwin, profesor la Harvard Business

  School a pus în evidenţă cinci orientări principale în definirea calităţii produselor:

  a) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  – potrivit acesteia, calitatea reprezintă o entitate atemporală,

  absolutul, fiind percepută de fiecare individ în mod subiectiv;

  b) � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  – defineşte calitatea ca reprezentând ansamblul

  caracteristicilor de calitate ale produsului;

  c) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  – pentru fiecare produs există cerinţe

  specificate, care trebuie îndeplinite. Produsul este considerat „de calitate”, atunci când

  corespunde specificaţiilor.

  d) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  – un produs este considerat „de calitate”, atunci când oferă

  anumite perfomanţe la un nivel acceptabil al preţului.

  e) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  – calitatea produsului reprezintă aptitudinea acestuia de a fi

  corespunzător pentru utilizare.

 • Standardul ISO 8402 defineşte calitatea ca reprezentând „ansamblul caracteristicilor

  unei entităţi, care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite”.

  Conform acestei definiţii:

  - calitatea nu este exprimată printr-o singură caracteristică, ci printr-un ansamblu de

  caracteristici;

  - calitatea nu este de sine stătătoare, ea există numai în relaţie cu nevoile clienţilor;

  - calitatea este o variabilă continuă şi nu discretă;

  - prin calitate trebuie satisfăcute nu numai nevoile exprimate, dar şi cele implicite.

  Cerinţele societăţii referitoare la calitate sunt transpuse în caracteristici de calitate ale

  entităţilor, respectiv: siguranţa în funcţionare, compatibilitatea, interschimbabilitatea,

  securitatea.

  În paralel cu schimbările tehnologice şi socio-culturale rapide, au evoluat şi

  modalităţile de asigurare a calităţii produselor şi serviciilor. Astfel, pot fi delimitate 4 etape în

  evoluţia modalităţilor de asigurare a calităţii:

  1. Asigurarea calităţii prin control

  2. Asigurarea calităţii prin metode statistice

  3. Asigurarea calităţii prin motivarea personalului

  4. Concepte integratoare de asigurare a calităţii

  Capitolul 2.

  Coordonatele politicii calităţii

  Potrivit standardului ISO 8402, politica în domeniul calităţii reprezintă „direcţia şi

  intenţiile generale ale unei întreprinderi, în ceea ce priveşte calitatea, exprimate oficial de

  conducerea de vârf a acesteia”. Această definiţie este, în prezent, cea mai larg acceptată.

  Politica în domeniul calităţii este parte componentă a politicii întreprinderii, fiind

  aprobată de conducerea de vârf a acesteia. Prin politica sa în domeniul calităţii, întreprinderea

  trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

  • Ce reprezintă calitatea pentru întreprindere?

  • De ce este importantă calitatea pentru întreprindere?

  • Care este răspunderea conducerii pentru calitate?

  • Care sunt principiile de bază ale întreprinderii privind calitatea?

 • Potrivit opiniilor exprimate în literatura de specialitate, politica întreprinderii în

  domeniul calităţii trebuie definită în scris. Se recomandă ca politica în domeniul calităţii să fie

  concisă şi uşor de memorat, să poată fi utilizată de orice lucrător, să definească ceea ce se

  aşteaptă de la salariaţi şi, în acelaşi timp, să fie globală, referindu-se la toate aspectele

  fundamentale ale calităţii.

  Pentru asigurarea succesului în realizarea obiectivelor calităţii este necesar ca, în

  elaborarea lor, să se ţină seama de următoarele cerinţe:

  - obiectivele calităţii nu trebuie să reprezinte o constrângere în realizarea obiectivelor

  fundamentale ale întreprinderii;

  - obiectivele calităţii trebuie formulate clar;

  - obiectivele calităţii trebuie să fie realiste;

  - obiectivele calităţii trebuie să fie astfel formulate încât să existe posibilitatea evaluării

  (măsurării) lor.

  Considerând nivelul calitativ al produselor ca element strategic esenţial, în cele mai

  recente lucrări de marketing sunt definite strategii distincte ale calităţii:

  • strategii de adaptare a calităţii mărfurilor la cerinţele fiecărui segment de piaţă;

  • strategii de diferenţiere calitativă faţă de oferta celorlalţi competitori;

  • strategia îmbunătăţirii calităţii, atunci când întreprinderea deţine o poziţie puternică pe

  piaţă.

  Pe de altă parte, Kotler şi Dubois, fac distincţie între strategia îmbunătăţirii calităţii pe

  cale intensivă şi extensivă. Alături de aceste două variante de strategii Kotler defineşte şi

  „strategia căutării unui stil” prin calitate.

  Începând cu anii 80 s-au intensificat preocupările de definire a unor strategii

  integratoare ale calităţii, considerate ca având un rol central în cadrul strategiilor

  concurenţiale. Asemenea strategii concurenţiale sunt „calitatea totală” şi „excelenţa”, ale cărei

  coordonate ar fi calitatea, eficienţa şi economia de timp.

  O atenţie deosebită se acordă în prezent � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  , strategie

  definită în Japonia, sub numele KAIZEN. Aceasta este considerată o strategie integratoare,

  transfuncţională a întreprinerii, care are în vedere îmbunătăţirea treptată, continuă a calităţii

  produselor şi serviciilor ca şi a productivităţii şi competitivităţii cu participarea întregului

  personal. Principiile de bază ale acestei strategii sunt:

  - orientarea spre client;

Recommended

View more >