skolski kurikulum 20152016 - os-sijana-pu.skole.hros-sijana-pu.skole.hr/upload/os-sijana-pu/images/static3/1968/File/... · ciljevi izborne nastave: Stjecanje temeljnih znanja potrebnih

Embed Size (px)

Text of skolski kurikulum 20152016 -...

 • Osnovna kola ijana, Pula KLASA: 602-02/15-01/166 URBROJ: 2168-02-15-01/01

  Na temelju lanka 118. stavka 2. podstavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,

  105/10 ,90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i lanka 58. Statuta Osnovne kole ijana, a na prijedlog Uiteljskog vijea i ravnatelja kole, na sjednici odranoj 24. rujna 2015. godine kolski odbor Osnovne kole ijana donosi

  KOLSKI KURIKULUM

 • 1

  KURIKULUM

  Vrjednovanje i samovrjednovanje

  Metode i sredstva odgojno-obrazovnog rada

  Organizacija odgojno-obrazovnog rada

  Odgojno-obrazovne vrijednosti

  Odgojno-obrazovni ciljevi - kompetencije

  Odgojno-obrazovni sadraji (nastavni plan i program,

  syllabus, kurikulum)

  Naela obrazovnog rada

 • 2

  Promjena prelaska na kurikulum moe se nazvati i prelaskom s kulture nastavnih planova i programa na kulturu kurikuluma jer se odlikuje:

  1. premjetanjem teita obrazovnog procesa sa sadraja na ciljeve i rezultate obrazovanja

  2. usmjeravanjem na kvalitetu rezultata i kvalitetu procesa obrazovanja

  3. razvojem sistema evaluacije i samoevaluacije u obrazovanju

  4. usmjeravanjem na uenika i procese uenja

  5. poticajnim, razvojno usmjerenim obrazovnim okruenjem

  to trai, ali i potie kurikulum: otvaranje prostora za aktivno uee svih zainteresiranih u proces obrazovanja

  samostalnost kole

  ukljuivanje vannastavnih aktivnosti u obrazovna podruja

  profesionalnu samostalnost i odgovornost nastavnika

  kvalitetnu kolu

  to je mogue u kurikularnim uvjetima:: 1. stalna drutvena potpora i briga za uinkovitost i kvalitetu obrazovnog sustava

  2. konstruktivno odgovaranje drutvenim izazovima

  3. stvaranje cjeloivotnog uenja

 • 3

  IZBORNA NASTAVA PLAN

  naziv izborne nastave: Katoliki vjeronauk (1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.bc, 1. PO Munti, 3. PO Munti, 2./4. PO Valtura)

  ime i prezime voditelja: Gabrijela Kai planirani broj uenika: 118 planirani broj sati tjedno: 22 ciljevi izborne nastave: Odgojno-obrazovni : usvajanje znanja o vlastitoj vjeri te tolerancija i potivanje razliitosti ostalih ; ouvanje i razvoj vlastitoga povijesnog

  saznanja o ivotu u vjeri. nain realizacije izborne nastave: Timski rad, individualni rad, radu u paru, igra, usmeno, pismeno, molitveno i glazbeno izraavanje, meditacija, crtanje, izrada

  umnih mapa, zidnih novina, plakata i mini plakata vremenski okviri izborne nastave: kolska godina 2015./2016. osnovna namjena izborne nastave: Razvijanje moralne i duhovne dimenzije osobnosti uenika; Odgajati i obrazovati uenike za potivanje razliitosti i snoljivost

  prema pripadnicima drugih religija; Razvijati suradniki rad, uenje i rjeavanje eventualnih nesuglasica dijalogom; osposobiti uenike za ivot i rast u multikulturalnom svijetu.

  trokovnik detaljni za izbornu nastavu: trokovi fotokopirnog papira, didaktiki materijali za nastavu, materijali za likovno oblikovanje nain vrednovanja izborne nastave: Rad uenika se vrednuje i ocjenjuje u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju (etiri elementa: znanje, zalaganje, kultura

  meusobne komunikacije, stvaralako izraavanje). nain koritenja rezultata vrednovanja izborne nastave: Steeno znanje koristi uenicima u svakodnevnom i vjernikom ivotu.

  naziv izborne nastave: Katoliki vjeronauk (4.a, 4.bc, 5.a, 5.b, 5.c, 6.abc, 7.ac, 7.b, 8.a, 8.b, 8.c) ime i prezime voditelja: Agneza Brnabi planirani broj uenika: 110 planirani broj sati tjedno: 22 ciljevi izborne nastave: Odgojno-obrazovni-nauiti osnove katolike vjere te razvijati empatiju prema sebi i drugima. nain realizacije izborne nastave: U uionici, pomou frontalnog sustava, rada u paru, grupi i individualno. Izvan uionice, uoiti u praksi ono o emu se u uionici

  govorilo teoretski. vremenski okviri izborne nastave: kolska godina 2015./2016. osnovna namjena izborne nastave: Razvijanje moralne i duhovne dimenzije osobnosti uenika; Odgajati i obrazovati uenike za potivanje razliitosti i snoljivost

  prema pripadnicima drugih religija; Razvijati suradniki rad, uenje i rjeavanje eventualnih nesuglasica dijalogom; osposobiti uenike za ivot i rast u multikulturalnom svijetu.

  trokovnik detaljni za izbornu nastavu: /

 • 4

  nain vrednovanja izborne nastave: Ocjenjivanje, anketni listii. nain koritenja rezultata vrednovanja izborne nastave: U svrhu unapreenja nastave i primjena u svakodnevnom ivotu

  naziv izborne nastave: Islamski vjeronauk (1.-4. i 5.-8.) ime i prezime voditelja: Sadida Jukan planirani broj uenika: 10 + 15 planirani broj sati tjedno: 2 +2 ciljevi izborne nastave:

  - upoznati vjerouenike s odredbama upute- Kur' ana - razviti osjeaj odgovornosti koje proistiu iz Bojih odredaba - pribliiti ga svom okruenju i okruenje njemu - bez straha iskazati svoja stajalita u drutvu u kojem ivimo - shvatiti bit i sutinu vjerskog uenja - upoznati i praktino primjeniti vjerske propise - da se uenici saznanjem istine o vjeri, njenim zasadama i njenoj progresivnoj ulozi u povijesti ovjeanstva oslobode osjeaja stida nametnutog muslimanima i iskrivljivanjem njihove uloge u ovim krajevima - kolski vjeronauk stavlja naglasak na cjeloviti odgoj ovjeka imajui osobito u vidu religioznu dimenziju, na promicanje osobnih i drutvenih opeljudskih i vjernikih vrednota

  osnovna namjena izborne nastave: - uspostaviti odnos povjerenja prema drugima, prihvaati razlike meu ljudima razvijati duh zajednitva, sluenja, prijateljstva i potovanja tueg dostojanstva i slobode - razvijanje odnosa u drutvu, suosjeajnosti i socijalizacije, multikulturalnost i multietninost - razvijati osobnu odgovornost - zauzimati se za siromane i potrebite te upoznati karitativne ustanove i organizacije - sudjelovati u ivotu svoje zajednice - povezivati Boju objavu i tradiciju Muhammeda a.s. sa ivotnim iskustvom uenika - svjesno i aktivno doivjeti blagdane u obitelji, koli i iroj zajednici

  nain realizacije izborne nastave: - redovna nastava u kolama u kojima je zastupljen Islamski vjeronauk realizira se po Planu i programu kroz kombinirane oblike rada, obrada, vjeba, samostalni rad, rad u skupinama (rad prema smjernicama HNOS-a): - izvanuionina nastava - sudjelovanje na dravnom vjeronaunom natjecanju u Zagrebu - posjet Medlisu Islamske zajednice Pula

  vremenski okviri izborne nastave: etvrtak u 11:35h trokovnik detaljni za izbornu nastavu: 100, 00 kuna za potrebne matrijale; struno usavravanje vjerouitelja u Islamskom centru u Zagrebu nain vrednovanja izborne nastave: usmene i pismene provjere, ocjenjivanje, bodovanje, aktivnost, redovitost pohaanja vjeronauka, opisno praenje napredovanja

  uenika nain koritenja rezultata vrednovanja izborne nastave:

 • 5

  naziv izborne nastave: Talijanski jezik (2.a, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.ab, 4.c, 5.c, 8.a, 8.b) ime i prezime voditelja: Magda Neljak Lazari planirani broj uenika: 150 planirani broj sati tjedno: 20 ciljevi izborne nastave: Uenike osposobiti za osnovnu usmenu i pismenu komunikaciju na talijanskom jeziku, razvijanje tolerancije, vanost uenja jezika radi lake

  komunikacije s drugim ljudima. nain realizacije izborne nastave: Individualni i grupni rad kroz redovnu uioniku nastavu, projekte, terensku nastavu i druge oblike rada. Tijekom realizacije koristit

  e se brojni didaktiki materijali i sredstva, kao i predmeti iz svakodnevnog ivota koji mogu posluiti za to uspjenije ostvarenje programa. vremenski okviri izborne nastave: kolska god. 2015./2016. osnovna namjena izborne nastave: Proirivanje i produbljivanje znanja i sposobnosti u podruju za koje uenik pokazuje posebne sklonosti i interes te pripremanje

  uenika za laku meunarodnu komunikaciju, a vezano za meunarodno trite rada. trokovnik detaljni za izbornu nastavu: / nain vrednovanja izborne nastave: Provjera, pismeni ispiti, evaluacijska lista. nain koritenja rezultata vrednovanja izborne nastave: Poticanje uenika za i na rad, suradnja s roditeljima.

  naziv izborne nastave: Talijanski jezik (2.b, 3. PO Munti, 2./4. PO Valtura) ime i prezime voditelja: Manuela Debeljuh planirani broj uenika: 29 planirani broj sati tjedno: 8 ciljevi izborne nastave: Stjecanje temeljnih znanja potrebnih za razumijevanje talijanskog jezika, stjecanje osnova pismenosti i razvijanje sposobnosti za rjeavanje

  problema. Osposobljavanje za cjeloivotno uenje, stjecanje socijalnih i moralnih navika. nain realizacije izborne nastave: Uporaba udbenika i radne biljenice, CD-a, uporaba raznog dodatnog materijala. Sudjelovanje uenika u raznim aktivnostima. vremenski okviri izborne nastave: Tijekom cijele kolske godine. osnovna namjerna izborne nastave: Razvijanje sposobnosti za samostalni rad i osjeaja za odgovorno djelovanje. Navikavanje uenika na tonost, sustavnost i

  konciznost u pisanom i usmenom izraavanju. Razvijanje vjetine itanja i pisanja. Usvajanje osnovnih znanja potrebnih za razumijevanje talijanskog jezika. Usvajanje izgovora i kljunih gramatikih struktura u cilju stjecanja sposobnosti za kreativnu uporabu leksika i struktura u novim situacijama.

  trokovnik detaljni za izbornu nastavu: / nain vrjednovanja izborne nastave: Usmena i pismena provjera usvojenosti znanja, rjeavanje zadataka i testova, vrednovanje zalaganja i kreativnosti. nain koritenja rezultata vrednovanja izborne nastave: Analiziranje usvojenih znanja, uoavanje pogreaka te ispravljanje istih. Promatranje i izvoenje zakljuaka.

  naziv izborne nastave: Talijanski jezik (5.a, 5.b, 6.ab, 6.c, 7.a, 7.bc) ime i prezime voditelja: Vlasta Radosavljevi planirani broj uenika: 70

 • 6

  planirani broj sati tjedno: 2 osnovna namjena izborne nastave: omoguavanje postizanja jezine kompetencije uenicima s posebno izraenim sklonostima za uenje talijanskog jezika ciljevi izborne nastave: stjecanje sposobnosti komuniciranja na talijanskom jeziku na razinama A1 i djelomino A2 (prema okviru stupnjevanja znanja stranih jezika

  Vijea Europe); razvijanje spoznaje o interkulturalnim slinostima i razlikama (usporedba Hrvatske i zemalja u kojima je talijanski slubeni jezik); razvijanje osjeaja tolerancije prema razliitom i razumijevanja sintagme sklad razliitosti (armonia delle diversit)

  nain realizacije izborne nastave: metode: usmeno izlaganje, razgovor, itanje, rad na tekstu, pisanje; socijalni oblici rada: frontalna nastava, individualni rad, rad u grupama, timski rad; nastavna sredstva: udbenik, radna biljenica, slike, crtei, sheme, kompjutor, CD

  vremenski okviri izborne nastave: k.god.2015./2016. 2 k. sata tjedno trokovnik detaljni za izbornu nastavu: / nain vrednovanja izborne nastave: uoavanje i biljeenje zapaanja o postignutoj kompetenciji usmena provjera, kolska zadaa (1 u svakom polugoditu),

  pisana provjera test, gramatika (jedan u drugom polugoditu); kratke pisane provjere; domai radovi (biljenica i radna biljenica) nain koritenja rezultata vrednovanja izborne nastave: poticanje uenika na daljnji rad, jaanje uenikovog samopouzdanja i poticanje na samovrednovanje, razvoj

  realnog odnosa prema vlastitim sposobnostima, vjetinama i kompetencijama, razgovor o postignuima

  naziv izborne nastave: Njemaki jezik (4.abc, 5.abc) ime i prezime voditelja: Rita Raspar planirani broj uenika: 30 planirani broj sati tjedno: 4 ciljevi izborne nastave: Savladavanje osnovnih govornih i pismenih kompetencija iz njemakog jezika, sustavno senzibiliziranje i motiviranje uenika za razvijanje

  tolerancije i empatije prema drugaijem, te upoznati osnovne podatke o njemakom govornom podruju,razvijanje razumijevanja strane kulture pridonosei istodobno i boljem razumijevanju vlastite kulture, svladavanje osnovnih fonetskih elemenata koji se bitno razlikuju od takvih elemenata u hrvatskom jeziku

  nain realizacije izborne nastave: pisani i usmeni zadatci, obrada kraih tekstova i dramatizacija, obrada pjesmica, gledanje kraih crtanih filmova, uvjebavanje kraih dramatizacija

  vremenski okviri izborne nastave: 140 sati tijekom kolske godine 2015./2016. osnovna namjena izborne nastave: na kraju nastavne godine uenici bi trebali biti u stanju globalno i selektivno razumjeti jednostavne tekstove vezane uz

  svakodnevni ivot i neposredno okruenje, jednostavnim jezikom sudjelovati u razliitim oblicima govorne produkcije, napisati kratke jednostavne reenice na prethodno usvojene teme te do kraja prve godine uenja razumjeti oko 200 leksikih jedinica, a od toga aktivno rabiti oko 120 leksikih jedinica

  trokovnik detaljni za izbornu nastavu: Udbenik i radna biljenica "Deutsch mit Gretchen 1" nain vrednovanja izborne nastave: usmene i pisane provjere znanja, meusobno vrednovanje uenika te samovrednovanje, prezentiranje i izlaganje uenikih

  radova nain koritenja rezultata vrednovanja izborne nastave: Analiza uinjenog uz osobni osvrt uitelja na realizaciju te prilagoavanje daljnjeg rada. Motivirati uenike za

  i savjetovati one uenike,koji bi se trebali popraviti u nekom od elemenata koji se vrednuju. Prezentacija na razrednim i kolskim priredbama.

 • 7

  naziv izborne nastave: Engleski jezik (7.ab) ime i prezime voditelja: Senka Orki planirani broj uenika: 24 planirani broj sati tjedno: 2 ciljevi izborne nastave: Savladavanje osnovnih govornih i pismenih kompetencija iz engleskog jezika nain realizacije izborne nastave: kroz ciljane aktivnosti (itanje, konverzacija, pisanje, gramatike vjebe, sluanje, izvedba malih projekata i plakata) vremenski okviri izborne nastave: tijekom tekue kolske godine (2015./2016.) osnovna namjena izborne nastave: uenje engleskog jezika. trokovnik detaljni za izbornu nastavu: Udbenik "Way to go 4" i radna biljenica nain vrednovanja izborne nastave: dva pismena ispita po polugoditu; usmeno ocjenjivanje; ocjenjivanje zalaganja na satu nain koritenja rezultata vrednovanja izborne nastave: Unos u imenik i izvoenje zavrne zakljune ocjene na kraju kolske godine za svakog uenika

  naziv izborne nastave: Engleski jezik (7.c) ime i prezime voditelja: Jadranka Veizovi planirani broj uenika: 20 planirani broj sati tjedno: 2 ciljevi izborne nastave: Savladavanje osnovnih govornih i pismenih kompetencija iz engleskog jezika nain realizacije izborne nastave: kroz ciljane aktivnosti (itanje, konverzacija, pisanje, gramatike vjebe, sluanje, izvedba malih projekata i plakata) vremenski okviri izborne nastave: tijekom tekue kolske godine (2015./2016.) osnovna namjena izborne nastave: uenje engleskog jezika. trokovnik detaljni za izbornu nastavu: Udbenik "Way to go 4" i radna biljenica nain vrednovanja izborne nastave: dva pismena ispita po polugoditu; usmeno ocjenjivanje; ocjenjivanje zalaganja na satu nain koritenja rezultata vrednovanja izborne nastave: Unos u imenik i izvoenje zavrne zakljune ocjene na kraju kolske godine za svakog uenika

  naziv izborne nastave: Informatika (5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 7.ac, 7.b, 8.a, 8.bc) ime i prezime voditelja: Vesna Lorencin planirani broj uenika: 150 planirani broj sati tjedno: 20 ciljevi izborne nastave: Predmet informatika omoguava uenicima upoznavanje s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. Uenici trebaju nauiti

  djelotvorno upotrebljavati raunala i biti sposobni ugraditi osnovne zamisli algoritamskog naina razmiljanja u rjeavanje svakodnevnih problema. Ciljevi nastave informatike su osposobljavanje uenika za: - rjeavanje problema,

 • 8

  - komuniciranje posredstvom razliitih medija, - prikupljanje, organiziranje i analizu podataka te za njihovu sintezu u informacije, - razumijevanje i kritiku ocjenu prikupljenih informacija, - donoenje zakljuaka na temelju prikupljenih informacija, - timski rad pri rjeavanju problema.

  nain realizacije izborne nastave: Upoznavanje s novim sadrajima i rjeavanje zadataka kroz aktivne metode pouavanja i izmjenu razliitih oblika i metoda rada (individualni rad, rad u paru, grupni rad te timski rad). Za kvalitetno izvoenje programa pretpostavlja se samostalni rad uenika na raunalu (grupe s 15 uenika).

  vremenski okviri izborne nastave: Dva kolska sata tjedno tijekom cijele nastavne godine 2015./2016. osnovna namjena izborne nastave: Uenike koji pokazuju interes na podruju informatike nauiti

  - upotrebljavati osobno raunalo koritenjem ulazno-izlaznih naprava, - upotrebljavati raunalo kao pomagalo pri uenju, - upotrebljavati ispravnu terminologiju, - upotrebljavati uzrastu primjerene multimedijske izvore za uenje, - suraivati s drugim uenicima, uiteljima, roditeljima i ostalima pri uporabi tehnologije, - pokazivati pozitivno drutveno i etiko ponaanje te odgovornost pri uporabi tehnologije, - kreirati uzrastu primjerene multimedijske uratke uz pomo uitelja, drugih uenika ili lanova obitelji, - upotrebljavati prikladne programe za rjeavanje problema primjerene uzrastu, - sakupljati informacije i komunicirati s drugima uporabom tehnologije uz pomo uitelja, drugih uenika i lanova obitelji, - kako na koristan nain organizirati informacije.

  trokovnik detaljni za izbornu nastavu: Oko 5 kn po ueniku. nain vrednovanja izborne nastave: Individualno pregledavanje i vrednovanje uradaka, praenje i vrednovanje uenika tijekom pojedinih faza rada, dvije pisane

  provjere znanja tijekom godine. nain koritenja rezultata vrednovanja izborne nastave: Analiza uinjenog uz osobni osvrt uitelja na realizaciju te prilagoavanje daljnjeg rada. Savjetovati uenike

  koji bi se trebali popraviti u nekom od elemenata koji se vrednuju.

 • 9

  SLOBODNE AKTIVNOSTI PLAN

  naziv slobodne aktivnosti: Mali folklorai (1.abc) ime i prezime voditelja: Anica Valenta planirani broj uenika: 18 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Razvijanje ljubavi prema glazbi, izraavanje glazbe pokretima, razvijanje koncentracije i memoriranje glazbe i pokreta, razvijanje ritma,

  razvijanje zajednitva i grupnog rada, stvaranje vedre atmosfere nain realizacije slobodne aktivnosti: individualnim, grupnim radom, suradnja s folklornom skupinom viih razreda vremenski okviri slobodne aktivnosti: Prema rasporedu kojeg sastavlja razrednik osnovna namjena slobodne aktivnosti: Razvijanje ljubavi prema glazbi, izraavanje glazbe pokretima, razvijanje koncentracije i memoriranje glazbe i pokreta,

  razvijanje ritma, razvijanje zajednitva i grupnog rada stvaranje vedre atmosfere trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: oko 600 kn nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Usmeno, pohvala i poticaj, ukazivanje na pogreke nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Prezentacija na roditeljskim sastancima i kolskim priredbama

  naziv slobodne aktivnosti: Mladi prirodnjaci (1.abc, 3.abc, 1. PO Munti, 3. PO Munti) ime i prezime voditelja: Hana Milohanovi (zamjena: Branka Kontoi), Biserka Drndi, Lara Breevi, Karin Barbancich planirani broj uenika: 10 + 10 + 7 + 8 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Razvijati ekoloku svijest kod uenika o potrebi uvanja okoline i okolia od razliitih oneienja nain realizacije slobodne aktivnosti: Kroz redovne slobodne aktivnosti, razgovor, promatranje, izrada plakata, praenje medija, terenska nastava, izleti, projekti... vremenski okviri slobodne aktivnosti: Prema rasporedu kojeg sastavlja razrednik osnovna namjena slobodne aktivnosti: Razvijati ekoloku svijest kod uenika o potrebi uvanja okoline i okolia od razliitih oneienja trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: Trokovi prijevoza i ulaznica- oko 50 kuna nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Usmeno,pisano,pohvale,poticaji,ukazivanje na pogreke... nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Prezentacija na roditeljskim sastancima, usmjeravanje i motivacija uenika na eko aktivnost.

  naziv slobodne aktivnosti: Recitatorska druina (1.b, 2.abc, 4.abc) ime i prezime voditelja: Miranda Fabris, Mirjana Grgi, Patricija Goldin-Kai, Vesna Bukovac (zamjena: Stela Tijani) planirani broj uenika: 10 + 10 +10 + 10

 • 10

  planirani broj sati tjedno: 1 + 1 + 1 + 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Sustavnim vjebanjem, pravilnim govornim izraavanjem, izraajnim recitiranjem, mimikom i glumom razvijati ljubav prema izraajnom

  recitiranju i ljubavi prema hrvatskom jeziku nain realizacije slobodne aktivnosti: Individualizirani rad, skupni rad, grupni rad vremenski okviri slobodne aktivnosti: Prema rasporedu tijekom kolske godine osnovna namjena slobodne aktivnosti: Sustavnim vjebanjem, pravilnim govornim izraavanjem, izraajnim recitiranjem, mimikom i glumom razvijati ljubav prema

  izraajnom recitiranju i ljubav prema hrvatskom jeziku trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: / nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Pohvale, ukazati na pogrjeke i vjebanjem ispraviti nepravilnosti, usmene i pisane pohvale

  naziv slobodne aktivnosti: Crveni kri (1.-4.) ime i prezime voditelja: Magda Neljak-Lazari planirani broj uenika: 15 planirani broj sati tjedno: u prosjeku 1 sat tjedno ciljevi slobodne aktivnosti: Upoznavanje uenika s osnovnim naelima CK - humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo, univerzalnost nain realizacije slobodne aktivnosti: Radionice Ck, priprema uenika za natjecanje - via medicinske sestra vremenski okviri slobodne aktivnosti: tijekom kolske godine osnovna namjena slobodne aktivnosti: Primjena naela CK - humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo, univerzalnost trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: / nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Prezentacije nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Primjena savladanih vjetina

  naziv slobodne aktivnosti: Dramska druina (2.abc) ime i prezime voditelja: Ivana Ivkovi Boac (zamjena: Selena Rojni) planirani broj uenika: 10 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Usvajanje jezinog izraavanja, razvoj samopouzdanja u prezentaciji nauenog nain realizacije slobodne aktivnosti: Individualni i grupni rad, posjet priredbama vremenski okviri slobodne aktivnosti: Prema rasporedu kojeg sastavlja voditelj osnovna namjena slobodne aktivnosti: Usvajanje jezinog izraavanja, razvoj samopouzdanja u prezentaciji nauenog trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: Trokovi prijevoza, ulaznica, organizacije igrokaza (izvedbe) oko 200,00 kuna nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Pohvale, poticaji, uoavanje i ispravljanje pogreaka nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Prezentacija na kolskim priredbama, usmjeravanje i motiviranje uenika za dramske aktivnosti

 • 11

  naziv slobodne aktivnosti: Sportska grupa (2./4. PO Valtura) ime i prezime voditelja: Keti Melnjak (zamjena: Marija Martinovi) planirani broj uenika: 16 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: - osposobljavanje uenika za primjenu teorijskih u motorikih znanja koja omoguuju samostalno tjelesno vjebanje radi vee kvalitete

  ivljenja, - mijenjanje i razvijanje sposobnosti kojima se osigurava promicanje zdravlja nain realizacije: individualni, grupni rad, izleti, terenska nastava, posjeti i sudjelovanje na sportskim priredbama vremenski okvir: prema rasporedu kojeg sastavlja razrednik trokovnik: Trokovi prijevoza i ulaznica nain vrednovanja: testiranja, praenje, provjeravanje motorikih znanja i dostignua nain koritenja rezultata vrednovanja: prezentacije na roditeljskim sastancima, usmjeravanje i motiviranje uenika za sportske aktivnosti, plakati s prezentacijama

  rada

  naziv slobodne aktivnosti: Dramsko-recitatorska druina (3.abc) ime i prezime voditelja: Suzana Bilukovi planirani broj uenika: 8 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Sustavnim vjebanjem, pravilnim govornim izraavanjem, izraajnim recitiranjem, mimikom i glumom razvijati ljubav prema glumi,

  izraajnom recitiranju i ljubavi prema hrvatskom jeziku nain realizacije slobodne aktivnosti: Individualizirani rad, skupni rad, grupni rad te uporaba didaktikih materijala vremenski okviri slobodne aktivnosti: Prema rasporedu kojeg utvruje razrednik osnovna namjena slobodne aktivnosti : Sustavnim vjebanjem, pravilnim govornim izraavanjem, izraajnim recitiranjem, mimikom i glumom razvijati ljubav prema

  glumi, izraajnom recitiranju i ljubavi prema hrvatskom jeziku trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: Trokovi scene, kostima nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Usmeno, pismeno, pohvale, poticaji, ukazivanje na pogreke nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti : Prezentacija rada na kolskim priredbama, roditeljskim sastancima, tijekom kolske godine prema

  nastavnom planu i programu

  naziv slobodne aktivnosti: Likovna druina (2.abc, 3.abc, 4.abc) ime i prezime voditelja: Helena Velikovski, Lorena Percan, Nataa Miljani planirani broj uenika: 13 + 10 + 11 planirani broj sati tjedno: 1 + 1 + 1

 • 12

  ciljevi slobodne aktivnosti:Likovna kultura pouava samodisciplini, jaa samopouzdanje, potie osvjetavanje elemenata likovnog izraavanja, razvija kreativnost,vjetinu sluenja likovnim tehnikama,ue likovnim izrazom povezivati sadraje razliitih predmeta kao i obiljeavanje raznih prigodnih dana,

  nain realizacije slobodne aktivnosti: Kroz realizaciju godinjeg plana i programa (roza knjiga). vremenski okviri slobodne aktivnosti: Prema rasporedu kojeg sastavlja razrednik - voditelj grupe osnovna namjena slobodne aktivnosti: Likovna kultura pouava samodisciplini, jaa samopouzdanje, potie sposobnosti miljenja, razvija ljubav, smisao, vjetine i

  kreativnosti te ispunjava elje djece s izraenim smislom za likovnim izraavanjem pouava vanost timskog rada i suradnje trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: Trokovi vezani za odreene tehnike rada (nabavka materijala) oko 50,00 kuna. nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Individualnim radom, radom u grupi, radom u paru i terenskim radom ( promatranje i usmjeravanje ). nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: ureenje kolskog prostora (uionica, hodnik, pano); izloba radova za roditelje, Dan kruha, Dan planete

  Zemlje; sudjelovanje u kolskom listu "Neven"; Izloba uenikih radova - razredni pano, kolski ueniki list.; Izrada plakata; Prezentacije na roditeljskim sastancima tijekom kolske godine na kolskim priredbama (izlobi) prema nastavnom programu.

  naziv slobodne aktivnosti: Talijanska druina (3. PO Munti) ime i prezime voditelja: Manuela Debeljuh planirani broj uenika: 5 - 8 planirani broj sati tjednog: 1 ciljevi slobodne nastave: Voenje uenika ka stjecanju osnovnih znanja u talijanskom jeziku i upotreba jezika u jednostavnim, konkretnim ivotnim situacijama. nain realizacije slobodne aktivnosti: Kroz ciljane aktivnosti (itanje, pisanje, sluanje, konverzacija, izvedba malih projekata i plakata) individualni i skupni rad vremenski okviri slobodne aktivnosti: Tijekom kolske godine osnovna namjerna slobodne aktivnosti: Uenje talijanskog jezika (obogaivanje leksika) trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: / nain vrednovanja slobodne aktivnosti: promatranje i uoavanje pogreaka, razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku. nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: steeno znanje koristiti u svakodnevnom ivotu, utjecaj na zavrnu ocjenu iz predmeta

  naziv izvannastavne aktivnosti: Mali Englezi (3.-4.) ime i prezime voditelja: Dijana Vlaisavljevi planirani broj uenika: 10 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: usvajanje pravilnog govornog izraavanja i izraajnog recitiranja koristei mimiku, glumu, glazbu, ples i rekvizite; razvijanje ljubavi prema

  engleskom jeziku nain realizacije slobodne aktivnosti: individualni i grupni rad, izrada plakata, ples, sudjelovanje na priredbama, recitiranje, gluma i igre vremenski okviri slobodne aktivnosti: k.god.2015./2016. osnovna namjena slobodne aktivnosti: razvijati ljubav prema engleskom jeziku, proirivanje steenog znanja kroz igru, ples, recitacije i drutvene aktivnosti

 • 13

  trokovnik za slobodnu aktivnost: izrada plakata, fotografija, tisak s prikupljenim materijalima, film i rekviziti, 150 200kn nain vrednovanja slobodne aktivnosti: priredbe, u redovnoj nastavi kroz aktivnosti, plakati, prezentacije u razredu nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: sudjelovanja i prezentacije na kolskim priredbama, izrada plakata, prezentacija realizacije projekata

  naziv aktivnosti: Zbor/DVS Lastavice (5.-8.) ime i prezime voditeljice: Irena Giorgi planirani broj uenika: 30 - 40 (od 4. do 8. razreda) planirani broj sati tjedno: 3 ciljevi slobodne aktivnosti: 1. Razvijati i njegovati ljubav prema zborskom pjevanju uz meusobnu toleranciju u zajednikom radu.

  2. Razvijati lijepo i izraajno pjevanje (razvijati glazbene sposobnosti: ritamsko- intonativne i interpretacijske). 3. Suradnja sa Domom za starije i nemona Vila Marija i Grdaskom knjinicom Pula.

  nain realizacije slobodne aktivnosti: 1. Individualni i grupni rad u nastavi. 2. Praenje kolskih priredbi i sveanosti te sudjelovanje na raznim glazbenim dogaanjima diljem Istre (smotre, festivali, koncerti...).

  vremenski okviri slobodne aktivnosti: tri kolska sata tjedno tijekom k. god. 2015./2016. osnovna namjena slobodne aktivnosti: 1. Svladavanje i usavravanje vjetine pjevanja: od lijepog i izraajnog jednoglasnog do dvoglasnog i troglasnog pjevanja

  2. Glazbeno upotpuniti dogaanja i sveanosti u koli ali i izvan kole. detaljni trokovnik za slobodnu aktivnost: 1. Putni trokovi prilikom odlaska na glazbene smotre ili djeje festivale (600 kn- vonja autobusom).

  2. Trokovi fotokopiranja notnog materijala (papir). nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Rezultati rada prezentirani putem javnih nastupa pohvaliti e se usmeno (uitelji, uenici, roditelji...), ali i pismeno

  (pohvalnice, zahvalnice za sudjelovanje na raznim smotrama ili festivalima). nain koritenja rezultata vrednovanja slobodnih aktivnosti: Nastupi u koli i izvan kole.

  naziv slobodne aktivnosti: Folklor (4.-8.) ime i prezime voditeljice: Irena Giorgi planirani broj uenika: 15 20 (od 4.-8. razreda) planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: 1. Njegovati ljubav prema narodnoj batini (tradicijskoj glazbi) i promicati tradiciju naeg zaviaja. 2. Razvijati motoriku spretnost i

  koordinaciju pokreta pri svladavanju narodnih plesova. nain realizacije slobodne aktivnosti: 1. Individualni i grupni rad u nastavi. 2. Sudjelovanje na raznim smotrama narodne glazbe diljem Istre i ire. 3.Suradnja s

  raznim folklornim skupinama (mlaom folklornom skupinom nae kole, KUD-ovima Istre i ire...) vremenski okviri slobodne aktivnosti: jedan kolski sat tjedno tijekom k. god. 2015./2016. osnovna namjena slobodne aktivnosti: 1. Svladavanje i usavravanje vjetine izvedbe narodnih plesova Istre. 2. Glazbeno upotpuniti dogaanja i sveanosti u koli

  ali i izvan kole. 3. Promocija kole.

 • 14

  detaljni trokovnik za slobodnu aktivnost: 1. Nabava narodnih nonji. 2. Putni trokovi prilikom odlaska na smotre narodne glazbe (600 kn- vonja autobusom). nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Rezultati rada ostvareni putem javnih nastupa pohvalit e se usmeno (uitelji, uenici, roditelji...), ali i pismeno (pohvalnice,

  zahvalnice za sudjelovanje na raznim smotrama i sl.). nain koritenja rezultata vrednovanja slobodnih aktivnosti: Nastupi u koli i izvan kole.

  naziv slobodne aktivnosti: ZRNO - vjeronauna druina (4.-8.) ime i prezime voditelja: Gabrijela Kai planirani broj uenika: 10 planirani broj sati tjedno: 2 ciljevi slobodne aktivnosti: Poticati i razvijati kreativnost uenika i ljubav prema izraajnom recitiranju i glumi. Razvijati motorike sposobnosti i osjeaj za estetiku.

  Razvijati ljubav prema lutkarstvu i izradi lutaka, te prigodnih ukrasa i oblika od filca. nain realizacije slobodne aktivnosti: Rad u grupi, individualizirani rad, skupni rad. vremenski okviri slobodne aktivnosti: Tijekom kolske godine. osnovna namjena slobodne aktivnosti: Kontinuirano razvijanje stvaralake mogunosti djeteta. poticanje uenika za otvorenost umjetnikom doivljaju i sklonost

  scenskom izriaju Biblijskih i proznih tekstova. trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: Materijal potreban za rad (filc, punilo, ljepilo), struna literatura o lutkarstvu. nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Vrednuje se redovito pohaanje satova, aktivnost i zainteresiranost uenika. Uenici se ocjenjuju opisno. nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Nastup povodom Dana kruha, izloba i prezentacija lutaka, prodaja izraenih materijala povodom

  Boinog sajma i uoi Uskrsa areni Uskrs, plakati, praktini rad, kolska priredba, sudjelovanje u upnim misijama uoi doaa i ostalim upnim aktivnostima.

  naziv slobodne aktivnosti: Novinarska druina i objava na WEB-u (5.-8.) ime i prezime voditelja: Nada Puljiz planirani broj uenika: 10 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Poticati i razvijati kreativnost uenika u literarnom i novinarskom izrazu. Razvijati samostalnost izraza uenika. nain realizacije slobodne aktivnosti: Uionika i izvanuionika nastava. Individualiziran pristup uenicima. Posjet novinskoj redakciji, tiskari, radiju, ureenje

  kolskih novosti, objava lanaka na web-stranici. Rad na Unicefovom projektu kole za Afriku kole za ivot vremenski okviri slobodne aktivnosti: Tijekom kolske godine - tjedno 2 sata. osnovna namjena slobodne aktivnosti: Razvijanje samostalnosti, senzibiliteta za dogaanja (u literarnom smislu -doivljavanja), kritiko osvrtanje, raspravljanje trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: Papir, asopisi, fotokopiranje nastavnih listia, knjige -zbirke (prozne i poetske, za lit. grupu), tisak (dnevni, tjedni,

  mjeseni) oko 100,00 kn nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Novinarsko stvaralatvo

 • 15

  nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Prezentacija vrjednijih uradaka u razredu, kolskoj priredbi, web stranici

  naziv slobodne aktivnosti: Recitatorska druina (5.-8.) ime i prezime voditelja: Branka Cvek planirani broj uenika: 15 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Poticati i razvijati kreativnost uenika u govorenju poezije i proze. Razvijati samostalnost, osjeaj za ljepotu i umjetnost uope. nain realizacije slobodne aktivnosti: Uionika i izvanuionika nastava. vremenski okviri slobodne aktivnosti: Tijekom kolske godine. osnovna namjena slobodne aktivnosti: Stjecanje dodatnih znanja o govorenju poezije i proze, jaanje samopotovanja, prepoznavanje umjetnikog djela i njegovo

  vrjednovanje. trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: Fotokopirni papir, rekviziti, kostimi, prirunici, Modra lasta, knjige oko 100,00 kuna nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Prezentacija u razrednom odjelu, na kolskim priredbama, na literarnim veerima, na roditeljskim

  sastancima, smotrama.

  naziv aktivnosti: Likovna druina (5.-8.) ime i prezime voditelja: Roberta Na planirani broj uenika: 15 razred ili razredi: 5.-8. planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi aktivnosti: 1. Izrada murala sa umjetnikom Valter Mocceni i uenici

  2. Razvijanje kreativnog miljenja, motorike spretnosti i estetskog procjenjivanja u likovnom izraavanju. 3. Upoznavanje sa novim nainima rada i upoznavanje sa novim likovnim tehnikama. 4. Njegovanje, ouvanje i promicanje kulturne batine, tradicijskih obiaja naeg zaviaja i izvan granica Hrvatske sudjelovanjem u meunarodnim projektima 5. pokretanje keramike radionice u koli

  nain realizacije aktivnosti: 1. Posjete muzejima i likovnim dogaanjima u gradu. 2. Sudjelovanje na raznim natjecanjima i izlobama. 3. Posjete kulturno povijesnim nalazitima, crkvama ueg zaviaja i samostanu. 4. Suraivanje sa ostalim kolskim grupama.

  vremenski okviri aktivnosti: tijekom kolske godine 2015./2016. osnovna namjena aktivnosti: Likovno popratiti vanija dogaanja u koli, gradu i iroj okolini, te likovno obiljeiti prigodne praznike i blagdane. detaljni trokovnik za aktivnost: Uenici sami nabavljaju potrebni pribor, a za Dan kole, Boi, Uskrs i kola uestvuje u djelominoj nabavi materijala (1000 kn). nain vrednovanja aktivnosti: Samoprocjenjivanje, te izlaganje likovnih radova koji su dostupni javnoj procjeni ire zajednice, uitelja, roditelja i uenika.

 • 16

  nain koritenja aktivnosti: Rezultati vrednovanja se koriste za razvijanje interesa za likovno izraavanje i samopouzdanja kod uenika.

  naziv aktivnosti: Likovna druina (6.-8.) ime i prezime voditelja: Nada unec, Vinja Levak planirani broj uenika: 10 + 10 planirani broj sati tjedno: 1 + 1 ciljevi aktivnosti : 1. Razvijanje kreativnog miljenja, motorike spretnosti i estetskog procjenjivanja u likovnom izrazu 2. Upoznavanje sa novim nainima rada te novim likovnim tehnikama (keramika, batik) 3. Njegovanje, ouvanje i promicanje kulturne batine, tradicijskih obiaja naeg zaviaja nain realizacije aktivnosti: posjete muzejima i likovnim dogaanjima u gradu, sudjelovanje na natjecanjima i izlobama, suraivanje sa ostalim kolskim grupama vremenski okvir aktivnosti: tijekom kolske godine 2015./2016. osnovna namjena aktivnosti: likovno popratiti vanija dogaanja u koli, gradu i iroj okolini, te likovno obiljeiti prigodne praznike i blagdane detaljni trokovnik za aktivnost: uenici sami nabavljaju potrebni pribor, a za Dan kole, Boi, Uskrs i kola uestvuje u djelominoj nabavi materijala (1000 kn) nain vrednovanja aktivnosti: samo procjenjivanje, izlaganje likovnih radova koji su dostupni javnoj procjeni ire zajednice, uitelja, roditelja i uenika nain koritenja aktivnosti: rezultati vrednovanja se koriste za razvijanje interesa za likovno izraavanje i samopouzdanja kod uenika

  naziv slobodne aktivnosti: Mladi prirodnjaci (5.-8.) ime i prezime voditelja: Elizabeta Mileti, Dubravka temberger planirani broj uenika: 15 + 10 planirani broj sati tjedno: 2 + 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Poticanje i razvijanje ekoloke svijesti, ciljane eko-akcije kao doprinos svakog od nas u potrebi ouvanja prirode. nain realizacije slobodne aktivnosti: Uionika nastava, terenski rad i posjete ustanovama vremenski okviri slobodne aktivnosti: Tijekom cijele nastavne godine, tjedno osnovna namjena slobodne aktivnosti: Razvijati svijest od najranije dobi o potrebama ouvanja nae planete kroz razliite aktivnosti. trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: Radni materijali (listii, plakati) 5,00 kuna po ueniku nain vrednovanja slobodne aktivnosti: redovnoj nastavi kroz opisne i brojane ocjene. nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Ocjene iz zalaganja i aktivnosti na satu.

  naziv slobodne aktivnosti: Povijesna druina (5.-8.) ime i prezime voditelja: Marija Belullo planirani broj uenika: 10-15 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: razvijanje zanimanja i ljubavi prema zaviaju, domovini i cijelom ovjeanstvu. Njegovanje, uvanje i promicanje kulturno- povijesne

 • 17

  batine kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta. Razvijanje i snaenje osobne i drutvene odgovornost o potrebama brige, zatite i obnove kulturno-povijesnih spomenika, osobito u svjetlu razvijanja tzv. kulturnog turizma kao potencijala u turistikom razvoju Grada i cijele Hrvatske, a iznad svega o neprestanoj potrebi i zahtjevu za ouvanjem svjetskog mira.

  nain realizacije slobodne aktivnosti: Radionica i izloba BARON GAUTSCH u Povijesnom i pomorskom muzeju u Puli, terenska nastava o pulskim antikim spomenicima i obilazak stare gradske jezgre. Istraivanje povijesnih izvora i prouavanje relevantne literature. Posjeta vanim izlobama sa kulturno- povijesnim temama, osobito onima o Prvom svjetskom ratu. Intervjuiranje stanovnika Grada ili okolice, povjesniara, muzejskih i turistikih djelatnika. Snimanje, gledanje dokumentarnih filmova i druge videodokumentacije, predavanja i pomo strunjaka (turistikih djelatnika, povjesniara, politiara i sl.) iz lokalne zajednice. Korelacije su potrebne sa svim ostalim predmetima radi realizacije tzv. integrirane nastave na temu Stogodinjica Prvog svjetskog rata. Sudjelovanje u projektu "Istra u Domovinskom ratu".

  vremenski okviri slobodne aktivnosti: tijekom kolske godine osnovna namjena slobodne aktivnosti: Sinteza znanja iz zaviajne, nacionalne i ope povijesti. trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: Posjet izlobi u Svetim srcima Istra Lav i orao - 10 kn. nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Evaluacijskim listiom samovrednovanja te procjenom tima uitelja, uenika i roditelja. nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti : Za poboljavanje i daljnje razvijanje zanimanja za povijesne teme i dogaaje te njihove uzrono-

  posljedine sveze, za poboljanje uinkovitosti i ukljuenosti u rad, razvijanje samostalnosti i unaprjeivanje odnosa uenika prema kolegama s kojima je radio. Iskustva i rad prezentirati putem PowerPoint-a, izlobe na kraju nastavne godine za Dan kole, te pisanih radova za k. list Neven i web stranicu kole.

  naziv aktivnosti: Modelarska druina (5.-8.) ime i prezime voditelja: Mirza Salihovi planirani broj uenika: 10 uenika razred ili razredi: od 5. do 8. razreda planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: 1. Razvijanje kreativnog miljenja, motorike spretnosti i potrebe za suradnjom.

  2. Upoznavanje s novim nainima rada i obrade materijala. 3. Ureenje kole i stvaranje lijepog i ugodnog ozraja u koli.

  nain realizacije slobodne aktivnosti: 1. Individualni i timski rad. 2. Sudjelovanje na natjecanjima. 3. Suraivanje s ostalim kolskim druinama, a posebno s likovnom druinom.

  vremenski okviri slobodne aktivnosti: Tijekom kolske godine 2015./2016. osnovna namjena slobodne aktivnosti: Uenike koji pokazuju interes na ovom podruju usmjeriti na svladavanje i usavravanje vjetina prilikom izrade i obrade

  predmeta od drva. detaljni trokovnik za slobodnu aktivnost: kola uestvuje u djelominoj nabavi materijala (200 kn). nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Izlaganje radova koji su dostupni javnoj procjeni ire zajednice, uitelja, roditelja i uenika, praenje, provjeravanje

  usvojenih vjetina, pohvale, poticaji, ukazivanje na pogreke, ispravljanje. nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Rezultati vrednovanja se koriste za razvijanje interesa za modeliranjem, izradom predmeta,

 • 18

  samopouzdanja kod uenika i za osobno napredovanje u radu.

  naziv slobodne aktivnosti: Odbojka - uenice (5.-8.) ime i prezime voditelja: Leo Radolovi planirani broj uenika: 15 planirani broj sati tjedno: 2 ciljevi slobodne aktivnosti: Ostvarivanje odgojnih i obrazovnih zadataka, motorikih sposobnosti, potreba za suradnjom, pravilan odnos prema igraima, potivanje

  pravila igre. nain realizacije slobodne aktivnosti: Individualnim i grupnim radom, razgovor promatranje, treninzi, trening utakmice, prvenstvene utakmice. vremenski okviri slobodne aktivnosti: kolska god. 2015./2016. osnovna namjena slobodne aktivnosti: Razvijanje sposobnosti za vrhunsko stvaralatvo motorikim izrazom prema individualnim karakteristikama. trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: / nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Praenje, provjeravanje usvojenih vjetina, pohvale, poticaji, ukazivanje na pogreke, ispravljanje. nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Usmjeravanje i motiviranje na igru koarke, sudjelovanje na prvenstvu osnovnih kola.

  naziv slobodne aktivnosti: Nogomet - uenici (5.-8.) ime i prezime voditelja: Branko Popovi planirani broj uenika: 15 planirani broj sati tjedno: 2 ciljevi slobodne aktivnosti: Ostvarivanje odgojnih i obrazovnih zadataka, motorikih sposobnosti, potreba za suradnjom, pravilan odnos prema igraima, potivanje

  pravila igre. nain realizacije slobodne aktivnosti: Individualnim i grupnim radom, razgovor promatranje, treninzi, trening utakmice, prvenstvene utakmice. vremenski okviri slobodne aktivnosti: kolska god. 2015./2016. osnovna namjena slobodne aktivnosti: Razvijanje sposobnosti za vrhunsko stvaralatvo motorikim izrazom prema individualnim karakteristikama. trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: nogometne lopte - 600,00 kn nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Praenje, provjeravanje usvojenih vjetina, pohvale, poticaji, ukazivanje na pogreke, ispravljanje. nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Usmjeravanje i motiviranje na igru koarke, sudjelovanje na prvenstvu osnovnih kola.

  naziv slobodne aktivnosti: Badminton (5.-8.) ime i prezime voditelja: Leo Radolovi planirani broj uenika: 15 planirani broj sati tjedno: 2

 • 19

  ciljevi slobodne aktivnosti: Ostvarivanje odgojnih i obrazovnih zadataka, motorikih sposobnosti, potreba za suradnjom, pravilan odnos prema igraima, potivanje pravila igre.

  nain realizacije slobodne aktivnosti: Individualiziranim i grupnim radom, razgovor promatranje, treninzi, trening utakmice, prvenstvene utakmice. vremenski okviri slobodne aktivnosti: kolska god. 2015./2016. osnovna namjena slobodne aktivnosti: Razvijanje sposobnosti za vrhunsko stvaralatvo motorikim izrazom prema individualnim karakteristikama. trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: badminton loptice, reketi 200,00 kn nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Praenje, provjeravanje usvojenih vjetina, pohvale, poticaji, ukazivanje na pogreke, ispravljanje. nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Usmjeravanje i motiviranje na igru odbojke, sudjelovanje na prvenstvu osnovnih kola.

  naziv slobodne nastave: Vjeronauna druina Sol zemlje (5.-8.) ime i prezime voditelja: Agneza Brnabi planirani broj uenika: 10 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Proirivanje i produbljivanje odreene teme, priprema za kolske priredbe i natjecanja, Dan darovitih, sudjelovanje u kolskim projektima

  i karitativnim akcijama. nain realizacije slobodne aktivnosti: rad u grupi i individualno vremenski okviri slobodne aktivnosti: Tijekom kolske godine 2015./2016. osnovna namjena slobodne aktivnosti: Stjecanje dodatnih znanja. trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: / nain vrednovanja slobodne aktivnosti: natjecanje, kolska priredba nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: priredbe, natjecanja, utjecaj na zavrnu ocjenu iz predmeta, sudjelovanje u upnim misijama uoi

  doaa i ostalim upnim aktivnostima

  naziv slobodne aktivnosti: Crveni kri (5.-8.) ime i prezime voditelja: Agneza Brnabi planirani broj uenika: 6 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Upoznavanje uenika s osnovnim naelima CK - humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo, univerzalnost nain realizacije slobodne aktivnosti: Radionice CK, priprema uenika za natjecanje vremenski okviri slobodne aktivnosti: 1.X.2015. - 1.VI.2016. osnovna namjena slobodne aktivnosti: kolska, upanijska i natjecanja trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: paket papira za kopiranje nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Postignuti rezultati s natjecanja

 • 20

  nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Nagraivanje uenika ovisno o postignutim rezultatima (Kamp CK)

  naziv slobodne aktivnosti: Talijanska druina (8.ab) ime i prezime voditelja: Magda Neljak Lazari planirani broj uenika: 5 - 6 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Poticanje razvoja darovitih uenika i omoguavanje njihova stvaralatva kroz razliite aktivnosti uvaavajui njihovu samostalnost,

  inicijativnost i istraivaki duh te priprema za natjecanja. nain realizacije slobodne aktivnosti: Individualizirani, grupni, istraivaki rad, pismene i govorne vjebe sve radi razvijanja znatielje za jezikom. vremenski okviri slobodne aktivnosti: Tijekom kolske god. 2015./2016. osnovna namjena slobodne aktivnosti: Prihvaanje novih drutveno-kulturalnih vrijednosti, novih standarda u svim ivotnim podrujima te opredijeljenost za budui

  europski suivot. Primjena znanja u usmenoj i pisanoj komunikaciji. trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: / nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Samovrjednovanje uenika, meusobno vrjednovanje uenika. nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Analiziranje, razmjena miljenja, zajedniko planiranje u cilju poboljanja rezultata.

  naziv izvannastavne aktivnosti: Gruppo Boccioli di Calendola (Druina Pupoljci Nevena) - Talijanski jezik (5.a, 5.b) naziv projekta: Dalla A alla Z ime i prezime voditelja: Vlasta Radosavljevi planirani broj uenika: 8 -10 planirani broj sati tjedno: 1 osnovna namjena izvannastavne aktivnosti: uenici petih razreda (5.a,5.b) koji ue talijanski jezik kao izborni predmet, unaprijedit e i proiriti znanje talijanskog,

  posebno na razini leksika. Tijekom rada nastojat e se kod uenika razviti i odreene kompetencije predviene kurikulumom graanskog odgoja, posebno na drutvenoj strukturalnoj dimenziji: drutvene komunikacijske vjetine, suradnja i timski rad; uenici e uiti jasno iznositi i obrazlagati svoje ideje i stajalita, istraivati i kritiki analizirati informacije iz raznih izvora. Usvajat e vjetine javnog nastupa, prezentacije rezultata vlastitog rada i rada tima.

  ciljevi izvannastavne aktivnosti: razvijanje osjeaja za timski rad, osposobljavanje uenika za rad u grupi (organiziranje formalne drutvene grupe podjelom radnih pozicija i uloga, podjela radnih zadataka), proirivanje i usvajanje leksika slijedei abecedni redoslijed uz knjigu: G. Valle; Il vocabolario dei piccoli; IX edizione 1980; La scuola Editrice Brescia. Naglasak izvannastavne aktivnosti je na jaanju govorne kompetencije usvajanjem leksika u tematskim cjelinama (albero, animali, bosco, autunno, campagna, casa, citt, colori, corpo umano, Natale, terra, uccelli la ricetta per lo zabaione), usvajanje znanja i spoznaja o sadrajima predvienim temama projekta, ortografija, fonologija, morfologija, sintaksa - produbljeno i proireno gradivo predvieno godinjim planom i programom nastave talijanskog jezika - izborna nastava u 5. razredu osnovne kole

  nain realizacije izvannastavne aktivnosti: rad u grupama u koli; timski rad, individualni rad kod kue (sastavljanje kratkih tekstova koristei rijei i izraze nauene u koli), priprema za Mali boini sajam i sudjelovanje na sajmu (projekt kole za Afriku), izrada plakata

  vremenski okviri izvannastavne aktivnosti: k.god.2015./2016. 1 k. sat tjedno; ukupno 36 k. sati trokovnik za izvannastavnu aktivnost: izrada plakata, boje, ljepilo, papir u boji100 -150 kn nain vrednovanja izvannastavne aktivnosti: praenje i biljeenje postignute razine kompetencija; poticanje uenika na samovrednovanje (usmeno i pisanim

 • 21

  radovima) koritenje rezultata vrednovanja izvannastavne aktivnosti: jaanje samopouzdanja uenika pri komunikaciji na stranom jeziku; poticanje na sudjelovanje u slinim

  projektima, prezentacija realizacije projekta: plakati; uenici opisuju i tumae plakat na Danu darovitih uenika; naglasak na temi kolskog projekta Svijet boja napomena: projekt je zamiljen kao rad s darovitim uenicima talijanskog jezika, dijelom je osmiljen kao dio kolskih projekata kole za Afriku i Svijet boja; kljune rijei: tim, podjela drutvenih uloga, talijanski alfabet, tematske skupine rijei, boje

  naziv izvannastavne aktivnosti: Gruppo Calendola - Talijanski jezik (6.ab, 6.c, 7.a, 7.bc) naziv projekta: ALLA FONTE ime i prezime voditelja: Vlasta Radosavljevi planirani broj uenika: 8 - 10 planirani broj sati tjedno: 2 osnovna namjena izvannastavne aktivnosti: uenici estih i sedmih razreda koji ue talijanski jezik kao izborni predmet, unaprijedit e i proiriti znanje talijanskog te

  istodobno razviti odreene kompetencije koje su kurikulumom graanskog odgoja predviene za trei odgojno-obrazovni ciklus ciljevi izvannastavne aktivnosti: razvijanje osjeaja za timski rad, osposobljavanje uenika za rad u grupi (organiziranje formalne drutvene grupe podjelom radnih

  pozicija i uloga, podjela radnih zadataka), upoznavanje uenika s osnovama znanstveno-istraivakog projekta: faze istraivanja definiranje predmeta, biranje metoda, metodoloki postupci prikupljanja podataka, obrada podataka, analiza i interpretacija, predstavljanje rezultata naglasak izvannastavne aktivnosti je na jaanju govorne kompetencije uz produbljivanje znanja gramatike usvojenog na redovnim satima usvajanje znanja i spoznaja o sadrajima predvienim temama projekta, ortografija, fonologija, morfologija, sintaksa - produbljeno i proireno gradivo predvieno godinjim planom i programom nastave talijanskog jezika - izborna nastava u 6. i 7. razredu osnovne kole

  nain realizacije izvannastavne aktivnosti: rad na tekstovima iz knjige: Eufemia Budicin Sugar; Alla fonte; Edit Fiume Rijeka 1982., individualni rad kod kue (rad na tekstu, uenje novih rijei i izraza na talijanskom jeziku), rad u grupama u koli; timski rad, priprema za Mali boini sajam i sudjelovanje na sajmu (projekt kole za Afriku), izrada plakata

  vremenski okviri izvannastavne aktivnosti: k.god.2015./2016. 2 k. sata tjedno; ukupno 72 k. sata trokovnik za izvannastavnu aktivnost: izrada plakata, boje, ljepilo, papir u boji100 -150 kn nain vrednovanja izvannastavne aktivnosti: praenje i biljeenje postignute razine kompetencija, poticanje uenika na samovrednovanje (usmeno i pisanim

  radovima) koritenje rezultata vrednovanja izvannastavne aktivnosti: jaanje samopouzdanja uenika pri komunikaciji na stranom jeziku; poticanje na sudjelovanje u slinim

  projektima, prezentacija realizacije projekta: plakati; uenici opisuju i tumae plakat na Danu darovitih uenika; naglasak na temi kolskog projekta Svijet boja napomena: projekt je zamiljen kao rad s darovitim uenicima talijanskog jezika, dijelom je osmiljen kao dio kolskih projekata kole za Afriku i Svijet boja; kljune rijei: tim, podjela drutvenih uloga, tekstovi na talijanskom jeziku talijanskih i svjetskih autora za djecu, boje svaki uenik dobit e iz kolske knjinice na posudbu knjigu E. Budicin Sugar Alla Fonte te e lako moi pratiti rad Druine Calendola kod kue i u koli

  naziv slobodne aktivnosti: Informatika druina (5.-6. i 7.-8.) ime i prezime voditelja: Vesna Lorencin planirani broj uenika: 8 + 8 planirani broj sati tjedno: 1 + 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Produbljivanje znanja uenika na podruju informatike. Pripremanje naprednijih i zainteresiranijih uenika za natjecanja (Informatika

 • 22

  tafeta, kolsko natjecanje i vie razine koje ga slijede, Pula - Moj grad). nain realizacije slobodne aktivnosti: Kroz individualizirani pristup ili grupni rad rjeavanje zadataka koji zahtijevaju viu razinu poznavanja sadraja. vremenski okviri slobodne aktivnosti: U prosjeku jedan kolski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine 2015./2016. osnovna namjena slobodne aktivnosti: Rad s darovitim uenicima koji s lakoom svladavaju redoviti program i s onima koji pokazuju vei interes za produbljivanje

  znanja i svladavanje problema koji se obrauju u nastavi informatike. trokovnik detaljni za slobodnu aktivnost: 20 kn po ueniku nain vrednovanja slobodne aktivnosti: Individualno praenje uspjenosti usvajanja planiranih sadraja te vrednovanje rezultata kroz natjecanja. Na dodatnoj

  nastavi nema klasinih provjera znanja. nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Rezultati e se koristiti u cilju poveanja kvalitete rada uitelja i daljnjeg poticanja darovitih uenika u

  skladu s njihovim potrebama, interesima i sposobnostima. nain koritenja rezultata vrednovanja slobodne aktivnosti: Rezultati na natjecanjima.

 • 23

  DODATNA NASTAVA PLAN

  naziv dodatne nastave: Hrvatski jezik (1.a, 1.b, 1.c, 1. PO Munti) ime i prezime voditelja: Anica Valenta, Miranda Fabris, Hana Milohanovi (zamjena: Branka Kontoi), Lara Breevi planirani broj uenika: 10 po odjeljenju, 3 planirani broj sati tjedno: 1 po odjeljenju ciljevi dodatne nastave: Voenje uenika k stjecanju dodatnih znanja u hrvatskom jeziku nain realizacije dodatne nastave: Uioniki i izvanuioniki tip nastave; individualizirani i timski rad, rad u paru; dodatni listii, CD-i, prezentacije, knjige vremenski okviri dodatne nastave: Prema rasporedu kojeg utvruje razrednik osnovna namjena dodatne nastave: Proirivanje i produbljivanje znanja i sposobnosti prema sklonostima i interesu uenika, primjena u usmenoj i pisanoj

  komunikaciji. trokovnik detaljni za dodatnu nastavu: / nain vrednovanja dodatne nastave: Kvizovi, pisani materijali nain koritenja rezultata vrednovanja dodatne nastave: Prezentacija rjeenih zadataka, kvizovi znanja

  naziv dodatne nastave: Hrvatski jezik (7.abc, 8.abc) ime i prezime voditelja: Biserka Butkovi-Mrdea planirani broj uenika: 8 + 10 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi dodatne nastave: Voenje uenika ka stjecanju dodatnih znanja u hrvatskome jeziku. nain realizacije dodatne nastave: Uioniki i izvanuioniki tip nastave, terenska nastava (zaviajne teme). Individualizirani i timski rad, rad u paru, nastavni listii

  namijenjeni dodatnoj nastavi, CD-i, pretraivanje Interneta i knjine grae. vremenski okviri dodatne nastave: Tijekom kolske godine osnovna namjena dodatne nastave: Stjecanje dodatnih znanja iz hrvatskog jezika i primjena u usmenoj i pisanoj komunikaciji. trokovnik detaljni za dodatnu nastavu: Fotokopirni papir, nastavni listii, Pravopis, Gramatika hrvatskog jezika, prirunici, Rjenik HJ, igrani, dokumentarni i

  animirani filmovi - oko 50,00 kuna nain vrednovanja dodatne nastave: Usmena i pisana provjera znanja u redovnoj nastavi nain koritenja rezultata vrednovanja dodatne nastave: Utjecaj na zavrnu ocjenu iz predmeta.

 • 24

  naziv dodatne nastave: Engleski jezik (8.a, 8.bc) ime i prezime voditelja: Jadranka Veizovi Senka Orki, planirani broj uenika: 4-6 + 6-10 planirani broj sati tjedno: 1 + 1 ciljevi dodatne nastave: proirivanje znanja iz gramatikih i leksikih podruja te poseban osvrt na kulture zemalja engleskog govornog podruja nain realizacije dodatne nastave: individualni rad vremenski okvir dodatne nastave: tijekom cijele kolske godine osnovna namjena dodatne nastave: za uenike koji pokazuju dodatni interes za Engleski jezik trokovnik detaljni za dodatnu nastavu: 0 nain vrednovanja dodatne nastave: samovrednovanje, meusobno vrednovanje, rezultati na kolskom i upanijskom natjecanju

  naziv dodatne nastave: Matematika (2.a, 2.b, 2.c, 3.abc, 3. PO Munti) ime i prezime voditelja: Mirjana Grgi, Ivana Ivkovi Boac (zamjena: Selena Rojni), Helena Velikovski, Suzana Bilukovi, Karin Barbancich planirani broj uenika: 4 + 5 + 4 + 4 + 3 planirani broj sati tjedno: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ciljevi dodatne nastave: Razvijanje matematikog miljenja i zakljuivanja. Razvijanje sposobnosti rjeavanja zahtjevnijih matematikih problema nain realizacije dodatne nastave: Uvjebavanje i istraivanje, meusobno natjecanje. Individualni i skupni rad. vremenski okviri dodatne nastave: Prema rasporedu kojeg utvruje razrednik osnovna namjena dodatne nastave: Razvijanje matematikog miljenja i zakljuivanja, sposobnosti rjeavanja zahtjevnijih matematikih problema, samostalnosti,

  upornosti i dosljednosti u radu,brzine i tonosti u rjeavanju matematikih problema. trokovnik detaljni za dodatnu nastavu: / nain vrednovanja dodatne nastave: Kvizovi, pisani materijali nain koritenja rezultata vrednovanja dodatne nastave: Prezentacija rada na redovnoj nastavi, natjecanja

  naziv dodatne nastave: Matematika (4.a, 4.b, 4.c, 2./4. PO Valtura) ime i prezime voditelja: Nataa Miljani, Patricija Goldin Kai, Vesna Bukovac (zamjena: Stela Tijani), Keti Melnjak (zamjena: Marija Martinovi) planirani broj uenika: 6 + 3 + 4 + 2 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi dodatne nastave: Razvijanje matematikog miljenja i zakljuivanja. Razvijanje sposobnosti rjeavanja zahtjevnijih matematikih problema. nain realizacije dodatne nastave: Uvjebavanje i istraivanje, meusobno natjecanje. Individualni i skupni rad. vremenski okviri dodatne nastave: Prema rasporedu kojeg utvruje razrednik osnovna namjena dodatne nastave: Razvijanje matematikog miljenja i zakljuivanja, sposobnosti rjeavanja zahtjevnijih matematikih problema, samostalnosti,

 • 25

  upornosti i dosljednosti u radu, brzine i tonosti u rjeavanju matematikih problema. trokovnik detaljni za dodatnu nastavu: Trokovi su u okviru redovnih zaduenja uitelja nain vrednovanja dodatne nastave: Kvizovi, pisani materijali nain koritenja rezultata vrednovanja dodatne nastave: Prezentacija rada na redovnoj nastavi, natjecanja

  naziv dodatne nastave: Matematika (5.abc i 7.abc, 6.abc i 8.abc) ime i prezime voditelja: Anita Antunovi, Mirjana Buljevi planirani broj uenika: 10 + 10 planirani broj sati tjedno: 1 + 1 ciljevi dodatne nastave: Razvijati znatielju i sklonost istraivanju, razvijanje sposobnosti prenoenja znanja u nove situacije i umijea rjeavanja matematikih

  problema nain realizacije dodatne nastave: Individualni, rad u paru i grupi u koli i kod kue vremenski okviri dodatne nastave: Tijekom nastavne godine osnovna namjena dodatne nastave: Produbljivanje i proirivanje znanja te sposobnosti rjeavanja sloenijih zadataka, problema i "mozgalica" trokovnik detaljni za dodatnu nastavu: / nain vrednovanja dodatne nastave: Redovitost dolaska, pismeno provjeravanje po nastavnim cjelinama, samostalni rad kod kue nain koritenja rezultata vrednovanja dodatne nastave: Izbor uenika za natjecanje

  naziv dodatne nastave: Biologija (7.abc, 8.abc) ime i prezime voditelja: Elizabeta Mileti planirani broj uenika: 10-15 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi dodatne nastave: Proiriti znanja iz redovne nastave, osamostaljivanje uenika u istraivanju, poticanje kreativnosti i elje za istraivakim procesima koji su

  osnova svih prirodnih znanosti. nain realizacije dodatne nastave: Uionika nastava, rad na terenu ili nekoj instituciji. vremenski okviri dodatne nastave: Tijekom cijele kolske godine, tjedno. osnovna namjena dodatne nastave: Priprema uenika za natjecanja u znanju i samostalnom istraivakom radu. trokovnik detaljni za dodatnu nastavu: Nastavni listii za vjebanje (fotokopiranje), materijali za istraivaki rad - oko 10,00 kuna. nain vrednovanja dodatne nastave: Uenici koji sudjeluju na natjecanjima dobivaju priznanja i diplome, a kroz redovnu nastavu - ocjene iz aktivnosti. nain koritenja rezultata vrednovanja dodatne nastave: Ocjene u redovnoj nastavi.

 • 26

  naziv dodatne nastave: Kemija (7.-8.) ime i prezime voditelja: Ljiljana Ulei (zamjena: Kerol Kovaevi) planirani broj uenika: 5 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi dodatne nastave: Proiriti postojee gradivo s teim zadacima. nain realizacije dodatne nastave: Grupni rad, eksperimentalni rad. vremenski okviri dodatne nastave: tijekom nastavne godine osnovna namjena dodatne nastave: Priprema uenika za natjecanje. trokovnik detaljni za dodatnu nastavu: / nain vrednovanja dodatne nastave: Nema ocjenjivanja, testovi radi uviaja o usvojenosti gradiva. nain koritenja rezultata vrednovanja dodatne nastave: Za unapreenje kvalitete rada.

  naziv dodatne nastave: Povijest (5.-8., 5.ab) ime i prezime voditelja: Marija Belullo, Miljana Skrobe Damjani planirani broj uenika: 7-10 + 7-10 planirani broj sati tjedno: 1 + 1 ciljevi slobodne aktivnosti: Razvijanje ljubavi prema zaviaju, domovini i cijelom ovjeanstvu. Njegovanje, uvanje i promicanje kulturno- povijesne batine kao

  dijela nacionalnog i kulturnog identiteta. Razvijanje i snaenje osobne i drutvene odgovornost o potrebama brige, zatite i obnove kulturnopovijesnih spomenika.

  nain realizacije slobodne aktivnosti: Terenska nastava o pulskim antikim spomenicima i obilazak stare gradske jezgre. Istraivanje povijesnih izvora i prouavanje relevantne literature. Posjet vanim izlobama sa kulturno - povijesnim temama.

  vremenski okviri dodatnog nastavnog rada: tijekom nastavne godine osnovna namjena dodatnog nastavnog rada: Proirivanje uenikog znanja, razvijanje sposobnosti za samostalno uenje i istraivanje te razumijevanje suvremenog

  svijeta. trokovnik detaljni za dodatni nastavni rad: ulaznice za muzej nain vrednovanja dodatnog nastavnog rada: evaluacijskim listiem samovrednovanja te procjenom tima uitelja, uenika i roditelja. nain koritenja rezultata vrednovanja dodatnog nastavnog rada: Za poboljavanje i daljnje razvijanje zanimanja za povijesne teme i dogaaje te njihove

  uzronoposljedine veze, poboljanje uinkovitosti i ukljuenosti u rad, razvijanje samostalnosti i

  naziv dodatne nastave: Geografija (5.-8.) ime i prezime voditelja: Jadranka Vukani Bukili planirani broj uenika: 8 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi dodatne nastave: proirivanje i produbljivanje geografskih znanja i vjetina, priprema uenika za natjecanje, sudjelovanje u projektu "kole za Afriku"

 • 27

  nain realizacije dodatne nastave: uioniki rad, grupni oblici rada, izvanuionika nastava, terenska nastava . vremenski okviri dodatne nastave: listopad 2015. svibanj 2016. osnovna namjena dodatne nastave: poticanje uenika na samostalni i istraivaki rad, i priprema uenika za natjecanje. trokovnik detaljni za dodatnu nastavu: prema potrebi za dodatne materijale i izvanuioniku nastavu nain vrednovanja dodatne nastave: kroz uspjeh na natjecanjima. nain koritenja rezultata vrednovanja dodatne nastave: promocija rezultata kroz kolski list, motivacija uenika za dodatno produbljivanje znanja iz geografije.

  naziv dodatne nastave: Tehnika kultura (5.-8.) ime i prezime voditelja: Mirza Salihovi planirani broj uenika: 10 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi dodatne nastave: Proirivanje znanja i umijea iz razliitih podruja tehnike; priprema za natjecanje. nain realizacije dodatne nastave: Individualni i timski rad. vremenski okviri dodatne nastave: kolska godina 2015./2016. osnovna namjena dodatne nastave: Priprema uenika za natjecanje. trokovnik detaljni za dodatnu nastavu: / nain vrednovanja dodatne nastave: Kroz uspjeh na natjecanjima nain koritenja rezultata vrednovanja dodatne nastave: Motivacija uenika za dodatno produbljivanje znanja iz tehnike. Primjena usvojenih sadraja u

  svakodnevnim situacijama, prezentiranje na kolskim i drugim priredbama, prisustvovanje natjecanjima.

 • 28

  DOPUNSKA NASTAVA PLAN

  naziv dopunske nastave: Matematika/Hrvatski jezik (1.a, 1.b, 1.c, 1. PO Munti) ime i prezime voditelja: Anica Valenta, Miranda Fabris, Hana Milohanovi (zamjena: Branka Kontoi), Lara Breevi planirani broj uenika: 5 + 5 + 5 + 2 planirani broj sati tjedno: 1 + 1 + 1 + 1 ciljevi dopunske nastave: Pomo uenicima koji imaju potekoa u svladavanju matematikih sadraja ili su propustili dio nastave te je potrebno sustavnim

  vjebanjem ukloniti nedostatke uenike osposobiti za samostalno rjeavanje primjerenih zadataka / Sustavnim vjebanjem i ponavljanjem pomoi uenicima u uenju, svladavanju gradiva, razvijanje pisanog i usmenog izraavanja te gramatikih i knjievnoteorijskih znanja i vjetina

  nain realizacije dopunske nastave: Individualizirani pristup svakom ueniku u skladu s njegovim potrebama. U radu e se koristiti razliiti didaktiki materijali vremenski okviri dopunske nastave: Prema rasporedu tijekom kolske godine osnovna namjena dopunske nastave: Pomo uenicima koji imaju potekoa u svladavanju matematikih sadraja ili su propustili dio nastave te je potrebno

  sustavnim vjebanjem ukloniti nedostatke uenike osposobiti za samostalno rjeavanje primjerenih zadataka / Sustavnim vjebanjem i ponavljanjem pomoi uenicima u uenju, svladavanju gradiva, razvijanje pisanog i usmenog izraavanja te gramatikih i knjievnoteorijskih znanja i vjetina

  trokovnik detaljni za dopunsku nastavu: Trokovi su u okviru redovnih zaduenja uitelja nain vrednovanja dopunske nastave: Usmena i pisana provjera nain koritenja rezultata vrednovanja dopunske nastave: Prezentacije, lake ukljuivanje u redovnu nastavu

  naziv dopunske nastave: Hrvatski jezik/Matematika (2.a, 2.b, 2.c) ime i prezime voditelja: Mirjana Grgi, Ivana Ivkovi Boac (zamjena: Selena Rojni), Helena Velikovski planirani broj uenika: 5 + 5 + 5 planirani broj sati tjedno: 1 + 1+ 1 ciljevi dopunske nastave: sustavnim vjebanjem i ponavljanjem pomoi uenicima u uenju, svladavanju gradiva, razvijanje pisanog i usmenog izraavanja te

  gramatikih i knjievnoteorijskih znanja i vjetina, pomo uenicima koji imaju potekoa u svladavanju matematikih sadraja ili su propustili dio nastave te je potrebno sustavnim vjebanjem ukloniti nedostatke; uenike osposobiti za samostalno rjeavanje primjerenih zadataka

  nain realizacije dopunske nastave: individualizirani pristup svakom ueniku u skladu s njegovim potrebama. U radu e se koristiti razliiti didaktiki materijali vremenski okviri dopunske nastave: prema rasporedu kojeg utvruje uitelj u suradnji s uenicima osnovna namjena dopunske nastave: pomaganje uenicima u svladavanju osnovnih sadraja trokovnik detaljni za dopunsku nastavu: trokovi su u okviru redovnih zaduenja uitelja nain vrednovanja dopunske nastave: usmena provjera, pismeni ispiti, evaluacijska lista nain koritenja rezultata vrednovanja dopunske nastave: upitnik, mapa s uenikim radovima, prezentacije, lake ukljuivanje u redovnu nastavu

 • 29

  naziv dopunske nastave: Hrvatski jezik/Matematika (3.a, 3.b, 3.c, 3. PO Munti) ime i prezime voditelja: Lorena Percan, Biserka Drndi, Suzana Bilukovi, Karin Barbancich planirani broj uenika: 3 + 3 +2 +3 planirani broj sati tjedno: 1 + 1+ 1 + 1 ciljevi dopunske nastave: Sustavnim vjebanjem i ponavljanjem pomoi uenicima u uenju, svladavanju gradiva, razvijanje pisanog i usmenog izraavanja te

  gramatikih i knjievnoteorijskih znanja i vjetina. Pomoi uenicima koji imaju potekoa u svladavanju matematikih sadraja ili su propustili dio nastave te je potrebno sustavnim vjebanjem ukloniti nedostatke; uenike osposobiti za samostalno rjeavanje zadataka

  nain realizacije dopunske nastave: Individualizirani rad s uenicima, skupni rad, ciljani didaktiki materijali. vremenski okviri dopunske nastave: Prema rasporedu tijekom kolske godine osnovna namjena dopunske nastave: Sustavnim vjebanjem i ponavljanjem s uveanim individualiziranim radom pomoi uenicima u uenju, svladavanju gradiva,

  razvijanje pisanog i usmenog izraavanja te gramatikih i knjievnoteorijskih znanja i vjetina. Pomoi uenicima koji imaju potekoa u svladavanju matematikih sadraja ili su propustili dio nastave te je potrebno sustavnim vjebanjem ukloniti nedostatke; uenike osposobiti za samostalno rjeavanje zadataka kako bi se lake ukljuili u redovnu nastavu

  trokovnik detaljni za dopunsku nastavu: trokovi su u okviru redovnih zaduenja uitelja nain vrednovanja dopunske nastave: Usmena i pisana provjera, evaluacijska lista nain koritenja rezultata vrednovanja dopunske nastave: Prezentacije, Lake ukljuivanje u redovnu nastavu, mapa s uenikim radovima

  naziv dopunske nastave: Hrvatski jezik/Matematika (4.a, 4.b, 4.c, 2./4. PO Valtura) ime i prezime voditelja: Nataa Miljani, Patricija Goldin-Kai, Vesna Bukovac (zamjena: Stela Tijani), Keti Melnjak (zamjena: Marija Martinovi) planirani broj uenika: 4 + 4 + 4 + 3 planirani broj sati tjedno: 1 +1 +1 + 1 ciljevi dopunske nastave: Sustavnim vjebanjem i ponavljanjem pomoi uenicima u uenju, svladavanju gradiva, razvijanje pisanog i usmenog izraavanja te

  gramatikih i knjievnoteorijskih znanja i vjetina. Pomo uenicima koji imaju potekoa u svladavanju matematikih sadraja ili su propustili dio nastave te je potrebno sustavnim vjebanjem ukloniti nedostatke te uenike osposobiti za samostalno rjeavanje primjerenih zadataka

  nain realizacije dopunske nastave: Individualizirani pristup svakom ueniku u skladu s njegovim potrebama. U radu e se koristiti razliiti didaktiki materijali vremenski okviri dopunske nastave: Prema rasporedu kojeg utvruje uitelj u suradnji s uenicima osnovna namjena dopunske nastave: Sustavnim vjebanjem i ponavljanjem pomoi uenicima u uenju, svladavanju gradiva, razvijanje pisanog i usmenog

  izraavanja te gramatikih i knjievnoteorijskih znanja i vjetina. Pomo uenicima koji imaju potekoa u svladavanju matematikih sadraja ili su propustili dio nastave te je potrebno sustavnim vjebanjem ukloniti nedostatke uenike osposobiti za samostalno rjeavanje primjerenih zadataka

  trokovnik detaljni za dopunsku nastavu: trokovi su u okviru redovnih zaduenja uitelja nain vrednovanja dopunske nastave: usmena provjera, pismeni ispiti, evaluacijska lista nain koritenja rezultata vrednovanja dopunske nastave: Prezentacije, lake ukljuivanje u redovnu nastavu, upitnik, mapa s uenikim radovima

 • 30

  naziv dopunske nastave: Hrvatski jezik (5.ab, 7.ab) ime i prezime voditelja: Branka Cvek planirani broj uenika: 15 planirani broj sati tjedno: 1 (jedan tjedan 5. razredi, a drugi tjedan 7. razred) ciljevi dopunske nastave: Voenje uenika ka stjecanju osnovnih znanja u hrvatskome jeziku. nain realizacije dopunske nastave: Uioniki tip nastave -individualizirani pristup ueniku. Koritenje nastavnih listia namijenjenih dopunskoj nastavi. vremenski okviri dopunske nastave: Tijekom cijele kolske godine. osnovna namjena dopunske nastave: Stjecanje osnovnih znanja i spoznaja o hrvatskome jeziku. Primjena steenih znanja u svakodnevnom ivotu usmenoj i pisanoj

  komunikaciji. Trokovnik detaljni za dopunsku nastavu: Fotokopirni papir, nastavni listii, krede u boji, prozirnice oko 50,00 kuna Nain vrednovanja dopunske nastave: Usmena i pismena provjera znanja u redovnoj nastavi Nain koritenja rezultata vrednovanja dopunske nastave: Utjecaj na zavrnu ocjenu iz predmeta

  naziv dopunske nastave: Hrvatski jezik (5.c, 6.a, 7.c, 8.c) ime i prezime voditelja: Nada Puljiz planirani broj uenika: 15 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi dopunske nastave: Voenje uenika ka stjecanju osnovnih znanja u hrvatskome jeziku. nain realizacije dopunske nastave: Uioniki tip nastave -individualizirani pristup ueniku. Koritenje nastavnih listia namijenjenih dopunskoj nastavi. vremenski okviri dopunske nastave: Tijekom cijele kolske godine. osnovna namjena dopunske nastave: Stjecanje osnovnih znanja i spoznaja o hrvatskome jeziku. Primjena steenih znanja u svakodnevnom ivotu usmenoj i pisanoj

  komunikaciji. Trokovnik detaljni za dopunsku nastavu: Fotokopirni papir, nastavni listii, krede u boji, prozirnice oko 50,00 kuna Nain vrednovanja dopunske nastave: Usmena i pismena provjera znanja u redovnoj nastavi Nain koritenja rezultata vrednovanja dopunske nastave: Utjecaj na zavrnu ocjenu iz predmeta

  naziv dopunske nastave: Hrvatski jezik (6.bc, 8.ab) ime i prezime voditelja: Biserka Butkovi-Mrdea planirani broj uenika: 15 planirani broj sati tjedno: 1 (jedan tjedan 6. razredi, a drugi tjedan 8. razredi) ciljevi dopunske nastave: Voenje uenika k stjecanju osnovnih znanja u hrvatskome jeziku. nain realizacije dopunske nastave: Uioniki tip nastave -individualizirani pristup ueniku. Koritenje nastavnih listia namijenjenih dopunskoj nastavi.

 • 31

  vremenski okviri dopunske nastave: Tijekom cijele kolske godine. osnovna namjena dopunske nastave: Stjecanje osnovnih znanja i spoznaja o hrvatskome jeziku. Primjena steenih znanja u svakodnevnom ivotu usmenoj i pisanoj

  komunikaciji. Trokovnik detaljni za dopunsku nastavu: Fotokopirni papir, nastavni listii, krede u boji, prozirnice oko 50,00 kuna Nain vrednovanja dopunske nastave: Usmena i pismena provjera znanja u redovnoj nastavi Nain koritenja rezultata vrednovanja dopunske nastave: Utjecaj na zavrnu ocjenu iz predmeta

  naziv dopunske nastave: Engleski jezik (3.-4.) ime i prezime voditelja: Dijana Vlaisavljevi planirani broj uenika: 10 planirani broj sati tjedno: 2 ciljevi dopunske nastave: Voenje uenika ka stjecanju osnovnih znanja u engleskom jeziku i upotreba jezika u jednostavnim i konkretnim ivotnim situacijama nain realizacije dopunske nastave: Uioniki tip nastave- individualizirani pristup ueniku uz upotrebu razliitih metoda uenja vremenski okviri dopunske nastave: Tijekom cijele kolske godine dva sata tjedno osnovna namjena dopunske nastave: Pomo ueniku pri usvajanju i primjeni osnovnih znanja engleskog jezika trokovnik detaljni za dopunsku nastavu: Fotokopirni papir, flomasteri - 50 kn nain vrednovanja dopunske nastave: Usmena i pismena provjera u redovnoj nastavi nain koritenja rezultata vrednovanja dopunske nastave: Utjecaj na zavrnu ocjenu iz predmeta

  naziv dopunske nastave: Engleski jezik (5.8.) voditelj: Jadranka Veizovi, Senka Orki razredi: 5.-8. broj uenika: 20 broj sati tjedno: 1 + 1 ciljevi: voenje uenika ka stjecanju dopunskog znanja u Engleskom jeziku nain realizacije: uioniki tip / individualizirani pristup vremenski okvir: tijekom cijele kolske godine namjena: stjecanje osnovnih znanja Engleskog jezika i primjena u svakodnevnom ivotu trokovnik: 0 nain vrednovanja: usmena i pismena provjera u redovnoj nastavi nain koritenja rezultata dopunske nastave: utjecaj na zakljunu ocjenu iz Engleskog jezika

 • 32

  naziv dopunske nastave: Njemaki jezik (7.abc) ime i prezime voditelja: Rita Raspar planirani broj uenika: 10 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi dopunske nastave: voenje uenika ka stjecanju dopunskih znanja u njemakom jeziku. nain realizacije dopunske nastave: uioniki tip nastave- individualizirani pristup. Koritenje jednostavnijih zadataka i vjebi prilagoenih dopunskoj nastavi vremenski okviri dopunske nastave: tijekom cijele kolske godine 2015./2016. osnovna namjena dopunske nastave: stjecanje osnovnih znanja u njemakom jeziku i primjena znanja, u svakodnevnom ivotu. trokovnik detaljni za dopunsku nastavu: / nain vrednovanja dopunske nastave: usmena i pisana provjera u redovnoj nastavi nain koritenja rezultata dopunske nastave: utjecaj na zavrnu ocjenu iz predmeta

  naziv dopunske nastave: Matematika (5.abc, 7.abc) ime i prezime voditelja: Anita Antunovi planirani broj uenika: 20 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi dopunske nastave: Pomo uenicima koji imaju potekoa u svladavanju matematikih sadraja ili su propustili dio nastave nain realizacije dopunske nastave: Individualizirani rad s uenicima, rad u paru i grupi, ciljani didaktiki materijali vremenski okviri dopunske nastave: Prema rasporedu tijekom nastavne godine osnovna namjena dopunske nastave: Sustavnim vjebanjem osposobiti uenike za svladavanje odgovarajuih razina znanja i samostalno rjeavanje trokovnik detaljni za dopunsku nastavu: / nain vrednovanja dopunske nastave: Usmena i pisana provjera, redovitost dolaska nain koritenja rezultata vrednovanja dopunske nastave: Lake ukljuivanje u redovnu nastavu

  naziv dopunske nastave: Matematika (6.abc, 8.abc) ime i prezime voditelja: Mirjana Buljevi planirani broj uenika: 24 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi i namjena: pomo uenicima koji imaju potekoa u svladavanju matematikih sadraja ili su propustili dio nastave nain realizacije: individualizirani rad s uenicima, rad u paru i grupi, ciljani didaktiki materijali vremenski okvir: prema rasporedu tijekom nastavne godine osnovna namjena dopunske nastave: sustavnim vjebanjem osposobiti uenike za svladavanje odgovarajuih razina znanja samostalno rjeavanje njima primjerenih

 • 33

  zadataka trokovnik: trokovi su u okviru redovnih zaduenja nastavnika nain vrednovanja: usmena i pisana provjera, redovitost dolaska nain koritenja rezultata vrednovanja: Lake ukljuivanje u redovnu nastavu

  naziv dopunske nastave: Kemija (7.abc, 8.abc) ime i prezime voditelja: Ljiljana Ulei (zamjena: Kerol Kovaevi) planirani broj uenika: 10 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi dopunske nastave: Uz individualni rad s uenicima pomoi im da usvoje osnovne iz kemije i potakne ih na logino razmiljanje. nain realizacije dopunske nastave: Individualni pristup ueniku prema njihovim sposobnostima i napretku. vremenski okviri dopunske nastave: tijekom godine osnovna namjena dopunske nastave: Da im olaka dalje praenje nastave. trokovnik detaljni za dopunsku nastavu: / nain vrednovanja dopunske nastave: Nema ocjenjivanja. nain koritenja rezultata vrednovanja dopunske nastave: Prezentacija roditeljima koliko ueniku koristi takav vid nastave, lake ukljuivanje u nastavne procese.

  naziv dopunske nastave Fizika (7.abc, 8.abc) ime i prezime voditelja: Eda Bernobi planirani broj uenika: 15 planirani broj sati tjedno: 1 ciljevi dopunske nastave: Pomo uenicima koji imaju tekoa u savladavanju nastavnih sadraja fizike ili su propustili dio nastave. nain realizacije dopunske nastave: Individualni pristup ueniku prema njihovim sposobnostima i napretku vremenski okviri dopunske nastave: Prema rasporedu i u dogovoru s uenicima. osnovna namjena dopunske nastave: Sustavnim vjebanjem osposobiti uenike, u skladu s njihovim potrebama, za samostalno uenje i rjeavanje primjerenih

  zadataka. trokovnik detaljni za dopunsku nastavku: / nain vrednovanja dopunske nastave: Redovitost pohaanja nastave, pismena i usmena provjera nain koritenja rezultata vrednovanja dopunske nastave: Prezentacija roditeljima koliko ueniku koristi takav vid nastave, lake ukljuivanje u nastavne procese.

 • 34

  IZVANUIONINA NASTAVA: KOLSKI IZLETI, KOLSKE EKSKURZIJE,

  TERENSKA NASTAVA I KOLA U PRIRODI

  naziv i opis aktivnosti: Poludnevni kolski izlet Kauni - Vodnjan ime i prezime voditelja: Anica Valenta, Miranda Fabris, Hana Milohanovi (zamjena: Branka Kontoi), Lara Breevi planirani broj uenika: Svi uenici razrednog odjela razred ili razredi: 1.a, 1.b, 1.c, 1. PO Munti ciljevi aktivnosti: Upoznavanje zaviajne posebnosti nain realizacije aktivnosti: etnja,autobus, vlaki vremenski okviri aktivnosti: svibanj / lipanj osnovna namjena aktivnosti: razvoj prometne kulture, zatita i uvanje okolia trokovnik detaljni za aktivnosti: cca 70,00 kn nain vrednovanja aktivnosti: individualna zapaanja u usmenom, pismenom i likovnom izraavanju nain koritenja rezultata vrednovanja aktivnosti: Motiviranje uenika za ljepote zaviaja i ouvanje okolia, primjena usvojenog znanja u nastavi i svakodnevnom

  ivotu.

  Naziv i opis aktivnosti: Poludnevni kolski izlet Pazin Ime i prezime voditelja: Mirjana Grgi, Selena Rojni, Helena Velikovski, Keti Melnjak Planirani broj uenika: 78 Razred ili razredi: 2.a, 2.b, 2.c, 2/4 PO Valtura Ciljevi aktivnosti: upoznavanje zaviajne posebnosti Nain realizacije aktivnosti: etnja, vlak Vremenski okviri aktivnosti: svibanj Osnovna namjena aktivnosti: upoznavanje prometa u zaviaju i kulturnih ustanova Trokovnik detaljni za aktivnosti: cca 50 kn Nain vrednovanja aktivnosti: individualna zapaanja u usmenom, pismenom i likovnom izraavanju, nastavni listi Nain koritenja rezultata vrednovanja aktivnosti: motiviranje uenika za aktivno sudjelovanje u prometu, te primjena znanja u nastavi i svakodnevnom ivotu

 • 35

  naziv i opis aktivnosti: Istra - cjelodnevni kolski izlet ime i prezime voditelja: Lorena Percan, Biserka Drndi, Suzana Bilukovi, Karin Barbancich planirani broj uenika: Svi uenici razrednih odjela razred ili razredi: 3.a, 3.b, 3.c, 3. PO Munti ciljevi aktivnosti: Upoznavanje zaviaja nain realizacije aktivnosti: autobus vremenski okviri aktivnosti: svibanj osnovna namjena aktivnosti: Upoznavanje ireg zaviaja trokovnik detaljni za aktivnosti: 250,00 kn nain vrednovanja aktivnosti: individualna zapaanja u usmenom, pismenom i likovnom izraavanju

  naziv i opis aktivnosti: Viednevni kolski izlet ili kola u prirodi Zagreb i Hrvatsko zagorje ime i prezime voditelja: Nataa Miljani, Patricija Goldin Kai, Vesna Bukovac, Keti Melnjak (zamjena: Marija Martinovi) planirani broj uenika: 68 razred/razredi: 4.a, 4.b, 4.c, 4. PO Valtura ciljevi i namjena aktivnosti: Sistematizacija nauenog znanja iz prirode i drutva nain realizacije: autobus, smjetaj (Turistika agencija) vremenski okvir: svibanj trokovnik detaljni za aktivnosti: 1200,00 kn nain vrednovanja: Obavjeivanje o obavljenom zadatku nain koritenja rezultata vrednovanja: Prezentacije uenikih radova, primjena znanja u svakodnevnom ivotu

  Naziv i opis aktivnosti: Izvanuionina nastava - poludnevni izlet uenika petih razreda - Brijuni ime i prezime voditelja/pratitelja: Jadranka Vukani Bukili, Irena Giorgi, Miljana Skrobe Damijani planirani broj uenika: 60 razredi: 5.a,b,c ciljevi: upoznavanje i vrednovanje specifine prirodne i povijesne batine brijunskog otoja naini realizacije: putovanje,razgledavanje,usmeno izlaganje,snimanje vremenski okviri: svibanj 2016. osnovna namjena: stvaranje osjeaja zajednitva unutar grupe,razvijanje pozitivnog stava prema kulturnoj batini zaviaja,njezinoj vrijednosti i znaaju trokovnik: cca 120,00 kuna nain vrednovanja: izradba plakata,prezentacije,pisanje sastavaka

 • 36

  nain koritenja rezultata vrednovanja: kroz nastavu povijesti, hrvatskoga jezika, prirode, geografije, SRO (primjena u daljnjem radu i uenju)

  naziv i opis aktivnosti: Poludnevni izlet/terenska nastava: Hum-Ro ime i prezime voditelja: Nada Puljiz, Biserka Butkovi Mrdea, Branko Popovi, Marija Belullo, Milena Percan planirani broj uenika: oko 55 uenika razred ili razredi: 6.a, 6.b, 6.c ciljevi aktivnosti: razvijanje svijesti o ljepoti i osobitostima naega zaviaja, upoznavanje kulturno-povijesne batine neposrednim kontaktom nain realizacije aktivnosti: putovanje, razgledavanje, snimanje, povezivanje s prethodno nauenim gradivom vremenski okviri aktivnosti: travanj 2016. osnovna namjena aktivnosti: spoznaja o potrebi i vanosti ouvanja nae kulturne batine detaljni trokovnik za aktivnost: oko 100,00.- kn nain vrednovanja aktivnosti: izrada plakata, radni listii, pisani sastavci, usmena i pisana provjera znanja nain koritenja aktivnosti: objava na web-stranici kole, primjena steenih spoznaja u svakodnevnom ivotu

  naziv i opis aktivnosti: kolski cjelodnevni izlet 7.a i 7.c Cres, Veli Loinj ime i prezime voditelja: razrednik Mirza Salihovi i Leo Radolovi, uitelj biologije Elizabeta Mileti planirani broj uenika: 40 50 razredi: 7.a i 7.c ciljevi aktivnosti: upoznavanje s prirodnim i kulturnim znamenitostima otoka Cresa i Velog Loinja te radom i aktivnostima Instituta za istraivanje i zatitu mora

  Plavi svijet. nain realizacije: jednodnevni izlet autobusom i trajektom vremenski okviri: travanj svibanj 2016. osnovna namjena: upoznavanje i produbljivanje kvalitete znanja o Jadranskom projektu Dupin. trokovnik: oko 350.00 kn nain realizacije: izrada referata, plakata, prezentacija. nain koritenja rezultata vrednovanja: na satovima razrednog odjela, hrvatskog jezika, povijesti, geografije, biologije.

  naziv i opis aktivnosti: kolski cjelodnevni izlet uenika 7.b Zagreb Posjet Predsjednici Republike Hrvatske ime i prezime voditelja: Vernesa Kaltak, Branka Cvek planirani broj uenika: 25 razredi: 7.b ciljevi aktivnosti: upoznavanje prirodnih i kulturnih osobitosti metropole Zagreba i Ureda predsjednice, druenje s Predsjednicom nain realizacije aktivnosti: putovanje, razgledavanje, povezivanje s nauenim gradivom vremenski okviri aktivnosti: tijekom 2015./2016.

 • 37

  osnovna namjena aktivnosti: upoznavanje ivota i djela Predsjednice Republike Hrvatske trokovnik detaljni za aktivnosti: trokovi prijevoza nain vrednovanja aktivnosti: analiza, sinteza i evaluacija gradiva, novi usvojeni pojmovi, snalaenje u vremenu i prostoru. Izradba plakata, prezentacije, pisanje

  sastavaka nain koritenja rezultata vrednovanja: proirivanje znanja o kulturno-povijesnim znamenitostima zaviaja na satovima povijesti i hrvatskog jezika.

  naziv i opis aktivnosti: Viednevni izlet osmih razreda Varadin Graz - Be ime i prezime voditelja: Jadranka Veizovi, Eda Bernobi, Senka Orki, Leo Radolovi, Marija Bellulo planirani broj uenika: 50-55 razred ili razredi: 8.a, 8.b, 8.c ciljevi aktivnosti: upoznavanje sj. zap. Hrvatske i Austrije nain realizacije aktivnosti: putovanje, razgledavanje, snimanje, povezivanje s ranije steenim spoznajama vremenski okviri aktivnosti: travanj 2016./svibanj 2016. osnovna namjena aktivnosti: spoznaja o potrebi ouvanja batine, uvrivanje svijesti o specifinostima nacionalnoga i kulturnoga identiteta, upoznavanje novih

  kultura detaljni trokovnik za aktivnost: cca 2000 kn 2500 kn nain vrednovanja aktivnosti: kvizovi, plakati, razgovor, pisani sastavci nain koritenja aktivnosti: u nastavnom procesu u prouavanju kulturno-povijesne i prirodne batine Hrvatske i Austrije, objavljivanje priloga u kolskom listu

 • 38

  DRUGE ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI IZVAN KOLE (posjeti i sudjelovanja u kulturnim i sportskim manifestacijama)

  naziv i opis aktivnosti: Posjet Gradskoj djejoj knjinici ime i prezime voditelja: sve uiteljice razredne nastave planirani broj uenika: svi uenici razrednih odjela ciljevi i namjena aktivnosti: Sluenje rjenikom i kolskim pravopisom nain realizacije aktivnosti: etnja. autobus vremenski okviri aktivnosti: tijek