of 32 /32
Skyltnyckel f˛r h˛gspÌnning och lÔgspÌnning En information frȒn AB Hammarprodukter enligt regelverken frȒn Arbetsmilj˛verket, Boverket, ElsȄkerhetsverket, F˛reningen f˛r industriell elteknik, SEK, Skogsindustriernas Teknik AB och Svensk Energi.

Skyltnyckel - Hammarprodukter...Placering:pkondensatorbatteri ochf˛relektro¢lter,samtpd˛rr ellerluckaellerdyliktsomleder tillkondensatoranlggningens uppstllningsplats. SSF‰B82d

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Skyltnyckel - Hammarprodukter...Placering:pkondensatorbatteri ochf˛relektro¢lter,samtpd˛rr...

 • Skyltnyckelf˛r h˛gsp�nning och l�gsp�nning

  En information fr�n AB Hammarprodukter enligt regelverken fr�nArbetsmilj˛verket, Boverket, Els�kerhetsverket, F˛reningen f˛r industriell elteknik,

  SEK, Skogsindustriernas Teknik AB och Svensk Energi.

 • Allm�ntI denna handbok har samlats uppgifter om vilkaf˛reskrifter som g�ller f˛r varselm�rkning. Det �rfr�mst fr�n ELS�K-FS, men �ven fr�n SvenskEnergi/EBR-standard, ESA publikationer,Underh�ll ledningar - Underh�ll stationer samtAFS:s f˛rfattningssamling, varselm�rkning ochvarselsignalering p� arbetsplatser, samt europa-normen SS-EN61310-1 somuppgifterna �r h�mtade.

  Till�mpning av varselm�rkningInnehavaren av en elanl�ggning skall se till att denvarselm�rkning som beh˛vs i anl�ggningen utf˛rsenligt f˛reskrifterna.

  F˛rebyggande underh�llVid varje inspektion kontrolleras att det ¢nns r�ttskyltar och i r�tt omfattning. Skyltarna skallplaceras s� att de �r v�l synliga.

  Skyltar skall h�llas i gott skick och ers�ttas medaktuella skyltar omg�llande s�kerhetsregler �ndras.

  N�r en varselm�rkning inte l�ngre beh˛vs skallden tas bort.

  F˛rkortningar i SkyltnyckelnAFS Arbetsmilj˛verkets f˛reskrifterBBR Boverkets byggreglerEBR Svensk Energi ^ reglerESA D:o, els�kerhetsanvisningarFIE F˛r f. industriell elteknikHspreg h˛gsp�nningsreglerLspreg l�gsp�nningsreglerSSF starkstr˛msf˛reskrifter,

  ELS�K-FS 2004:1SSG SkogsindustriernasTeknik AB

  Fr�n f˛reskrifter till reglerDen 1 juli 2006 upph�vs i Sverige de detaljeradeelf˛reskrifterna vid installation av l�g- och h˛g-sp�nnings-anl�ggningar enligt ELS�K-FS 1999:5till mer £exibla installationsregler enligt internatio-nell f˛rebild, som anges i svensk standard (SS), seELS�K-FS 2004:1 Starkstr˛msf˛reskrifterna (SSF).

  Standarderna erbjuder ofta £era olika alternativochman f�r �ven f˛resl� egna l˛sningar. Men dessam�ste d� dokumenteras och villkoret �r att de upp-fyller ’’god els�kerhetsteknisk praxis’’, se SSF.

  F˛r l�gsp�nningsinstallationer kommer Elinstalla-tionsreglerna, SS 436 40 00, (Lspreg) att g�lla.

  F˛r anl�ggningar med h˛gre sp�nning �n 1000 Vkommer H˛gsp�nningsregler, SS 4210101,(Hspreg) att g�lla.

  D�rtill f˛rekommer ytterligare n�gra myndighets-f˛reskrifter, som redovisas h�r.

  F˛r special�ndam�l ¢nns en del regler i andrastandarder samt handb˛cker fr�n bransch-organisationer som Skyltnyckeln skall hj�lpaanv�ndarna att hitta.

  Anv�ndarens ansvarSkyltnyckelns uppgift �r att hj�lpa anv�ndaren atthitta i denm�ngd av gamla och nya regler som¢nnsf˛r varselm�rkning i elanl�ggningar. Skyltnyckelnutg˛r ingen komplett f˛rteckning ˛ver alla g�llanderegler eller tolkning av deras inneb˛rd. Ett £ertalnya eller �ndrade regler tillkommer varje �r. An-svaret att f˛lja s�dana regler tillfaller den utbildadefackmannen.

  ’’Hammarprodukter AB �r inte skyldig att ers�ttaskada som skett p� grund av �ndringar i regelverkeller annat som bolaget inte kunnat r�da ˛ver.Hammarprodukter AB f˛rbeh�ller sig vidare r�ttenatt �ndra produkters utf˛rande p� grund avlag�ndringar eller andra f˛rh�llanden som bolagetinte kan r�da ˛ver.’’

  UTG—VANR 4 ˝ 0504

 • Varselm�rkning enligtEU-regler f˛r elanl�ggningarFr�n st�llverk till kundM�rkning av: Sidan

  4St�llverk och f˛rdelningsstationer

  7Luftledning/sambyggnad

  10Flyginspektion

  15Fr�nskiljare

  16N�tstation

  18Jordkabel

  20Matarkabel

  21Serviskabel

  22Gatubelysning

  22Signalkabel

  23Kabelsk�p

  24Optokabel

  25V�g- och placeringsanvisning

  26Sj˛fart

  28�vrigt ^ tillbeh˛r

  3

 • St�llverk och f˛rdelningsstationerViktiga skyltar placerade i och p� st�llverk/f˛rdelningsstationer

  Placering: p� utsidanav d˛rrar, grindar ochstaket runt st�llverkoch f˛rdelningsstationereller kondensatorbatteri.S�tts upp s� att minsten skylt syns n�r manbe¢nner sig utanf˛r detavsp�rrade omr�det.SSF 752.481, 808.1, ‰B82d, ‰B88b.Hspreg 6.2.6, 6.5.5SS 436.21.01. EBRU301K:03. EBR KJ60:04

  F2V1 E 06 68158

  Placering: p� utsidan av d˛rraroch grindar till st�llverk ochf˛rdelningsstationer.AFS 1997:11EBR KJ60:04

  E 06 68114

  Placering: d�r ber˛ringsfaraf˛religger.SSF ‰B77fHspreg 5.2.12.1EBRU301K:03

  F12 E 06 68112

  Placering: p� lucka eller d˛rrtill kopplingsutrustning f˛rh˛gsp�nning.SSF ‰B77fHspreg 7.8.3EBRU301K:03

  V13 E 06 68124

  F˛r l�gsp�nningPlacering: s�tts upp p� luckaeller d˛rr till kopplingsutrustningvid l�gsp�nning.SS-EN 50110-1 pkt 6.2.4.2

  E 06 682 07

  DekalPlacering: n�r alternativmatningsm˛jlighet ¢nnsSSF 514.1, 462.3, 801.1Lspreg 536.2.1.3EBRU301K:03

  V11 E 06 68151

  Placering: tillf�llig skylt vidfr�nkoppling f˛r arbete utan sp�nningSSF 462.2, 463.2, ‰B77f, C62.3Hspreg 6.1.7, 7.8.1Lspreg 563.2.1.2, 536.3.1.2ESA 99, FIE ESA 2000EBRU301K:03

  F14 E 06 68139

  Placering: skylt vid kortvarigfr�nkoppling f˛r arbete utan sp�nningSSF 462.2, 463.2, ‰B77f, C62.3Hspreg 6.1.7, 7.8.1Lspreg 536.2.1.2, 536.3.1.2ESA 99, FIE ESA 2000EBRU301K:03

  F13 E 06 68137

  Placering: vid jordplint i st�llverksrumd�r jordtaget utsetts som prim�rjordtag.EBRU10:94

  E 06 68187

  Placering: p� h˛lje tillh˛gsp�nningsapparat.SSF 805.1.12, ‰B77f SS-EN 50107-1EBRU301K:03

  V12 E 06 68175

  4

 • Placering: p� kondensatorbatterioch f˛r elektro¢lter, samt p� d˛rreller lucka eller dylikt som ledertill kondensatoranl�ggningensuppst�llningsplats.SSF ‰B82dHspreg 7.8.4Lspreg 559.8SS-EN 60 831-1, 60 871-1, 60 931-1EBRU301K:03

  V15 E 06 68131

  Jordnings-utrustningPlacering: p� l�mpligv�ggyta i st�llverk v�lsynligt.Hspreg 7.3.4SS-EN 61230SS-EN 50110-1 pkt 6.2.4.1

  E 06 68116

  Placering: vid anslutningsplintf˛r jordtag. B˛r placeras n�raE 06 68187, sid 4.SSF 3.3.2, 542.4 Hspreg 7.8.1 Lspreg 514.1 EBRU301K:03

  F11 E 06 68138

  Potentialutj�mningHspreg 7.8.1 Lspreg 514.1

  E 06 68140

  FotograferingPlacering: i st�llverksrum d�rljusb�gsvakt ¢nns.Hspreg 7.8.1 Lspreg 514.1

  E 06 68181

  Arbete med sp�nning p�g�r

  SS-EN 50110-1ESA 99

  E 06 68120SS-EN 50110-1ESA 99E 06 68121

  Stationsnummer/namnLitteraskylt f˛r station upps�ttes p� d˛rr eller grind.Utformning enligt f˛retagsinterna rekommendationer.

  Batterier

  Placering: i driftrum ˛ver batteriplats.Hspreg 7.8.1 Lspreg 514.1SS-EN 50171, 50 272-2 SS-EN 61310-1 AFS 1997:11

  E 06 674 57

  Livr�ddning vid elskada

  Placering: p� l�mplig v�ggyta i driftrum.Els�kerhetsverkets broschyr ’’Livr�ddning vid elskada’’�r placerad i broschyrfacket.SSF C42. SS-EN 50110-1 E 06 68148

  Sk˛tsel av elektriskastarkstr˛ms-anl�ggningar

  Placering: p� l�mpligv�ggyta i driftrum.Els�kerhetsverkets’’Utdrag av Avdelning Ci ELS�K-FS 1999:5’’�rplacerad i broschyrfacket.Hspreg 6.1.2.2 Lspreg 514.5.1

  E 06 68149

  H50 Kombinationsskylt alt.H80 Kombinationsskylt

  EBRU301K:03

  5

 • Avsp�rrningslina

  Placering: s�tts upp f˛r tillf�llig anv�ndning p�elarbetsplats d�r farlig ber˛ring eller �tg�rd riskeras.Anv�nds vid behov av avsp�rrning.SSF C 43, C 62.1, C 64.1, C64.3ESA 99, ESA Industri 2000 FIE, EBRU301K:03

  F15 E16 954 26

  Brandsl�ckarePlacering: ovanf˛r brand-sl�ckare. Efterlysande. 8 timmar.AFS 1997:11BBR pkt 5.351SS-EN 61310-1

  E 06 68108

  Till�ggsskyltPlacering:under skylt medbrandsl�ckarsymbol.SS-EN3

  E 06 68123

  Till�ggsskyltPlacering:under skylt medbrandsl�ckarsymbol.SS-EN3

  E 06 68126

  Till�ggsskyltPlacering:under skylt medbrandsl�ckarsymbol.SS-EN3

  E 06 68128

  F˛rbandsl�daPlacering: ovanf˛r f˛rbandsl�da.AFS 1997:11SS-EN 61310-1

  E 06 68110

  Hsp-fackOvanf˛r respektive fack skylt med stationsnummer ochnamn dit kabeln g�r.Skylten popnitas eller skruvas fast.

  Kombinationsskylt H 10Exempel p�m�rkning

  N˛dutg�ng

  Placering: ˛gonh˛jd p� d˛rr.Efterlysande, 8 timmar.BBR 5:351Hspreg 7.6.1SS 4362101SS 4362104SS-EN 50110-1SS-EN 50 272-2SS-EN 60 439-1EBRU301K:03AFS 1997:11

  E 06 68102

  StripesPlacering: p� n˛d˛ppnareoch vid d˛rrhandtag d�r ej

  efterlysandemarkering ¢nns.Efterlysande. 8 timmar.

  Hspreg 7.8.5AFS 1997:11

  E 06 68106

  N˛dutg�ng

  Placering: nertill p� d˛rr. Efterlysande. 8 timmar.Hspreg 7.8.5AFS 1997:11, EBRU301K:03

  E 06 674 60

  6

 • Luftledning/sambyggnad

  Placering: V20 alt V16 anbringas p� tr�stolpar medh˛gsp�nning�100 kV f˛r:s Friledningar med st˛disolatorers Belagd linas H�ngkabels H�ngspiralkabel

  SSF ‰B99kHspreg 10

  V20 E 06 68101

  Placering: som alternativ till V20SSF ‰B99kHspreg 10EBRU301K:03

  V16 E 06 68104

  Placering: p� stolpe i ickebrotts�ker friledning vidkorsning av v�g och andramera tra¢kerade platser ellerd�r m�nniskor ofta vistas.SSF ‰B99kHspreg 10EBRU301K:03

  V17 E 06 68107 f˛r tr�stolparE 06 682 65 f˛r fackverkst.

  Placering: p� stolpe i friledningmed h˛gre systemsp�nning�n 100 kV.SSF ‰B99kHspreg 10EBRU301K:03

  V18 E 06 68109 f˛r tr�stolparE 06 682 66 f˛r fackverkst.

  Placering: p� lucka tillstolpstationer.SSF ‰B99kEBRU301K:03

  F12 E 06 68112

  Skall s�ttas upp n�r alternativ matningsm˛jlighet ¢nns.

  Placering: p� stolptoppen under linjerna.SSF 462.3, 514.1EBRU301K:03

  V11 E 06 68153

  Placering: p� stolpe i h�ngkabel-anl�ggning med skyddsjordad b�rlina.Lsp- och Hsp kabel.EBRU301K:03

  E 06 68180

  Julgransodling underh˛gsp�nningsledningP� vissa str�ckor till�ts mark�garenha julgransodling. Skylt f˛r dessa s�ttsupp av lednings�garen.

  Placering: p� l�mplig stolpe p�vardera sida om odlingen.EBRU301F:99

  E 06 68188

  Varningsskyltar upps�ttning:Skyltarna s�tts upp p� s�dant s�tt att de �r l�tt synligt f˛r passerande, vilket kan inneb�ra att deplaceras b�de p� ’’fram- och baksida’’av stolpe. I parstolpsledningar monteras normalt skyltarna iv�nstra stolpbenet s� att de kan avl�sas mot h˛gre stolpnummer. L�mplig h˛jd ˛ver mark till skyltensunderkant �r 1,5 meter.

  7

 • Sambyggnadsskylt H 12

  Placering: L�gsp�nningsledning skall invid varje stolpep� ledningenmarkeras med skylt med dubbelsidig text’’Starkstr˛m’’. H�ngskylt.SSF B103hHspreg 10EBRU301K:03

  E 06 683 05

  Sambyggnadsskylt KL 45SPlacering: alternativ till H12

  E 06 68310

  Sambyggnadsskylt KL70SPlacering: alternativ till H 12och KL 45S

  E 06 683 20

  Sambyggnadsskylt H12Placering:H˛gsp�nningsledning skallinvid varje stolpe p� ledningenmarkeras med skylt meddubbelsidig text.Hspreg 10EBRU301K:03

  E 06 683 0112000VE 06 683 03 24000V

  Sambyggnad med OptoPlacering: p� stolpe eller sk�pSSF ‰B99kHspreg 10EBRU301K:03EBR B14:00

  E 06 683 07

  VarningsringTelePlacering: vid sambyggnad i stolpe med friledning f˛rl�gsp�nning monteras varningsring enl. sambyggnads-best�mmelserna.

  2 st/satsSSF ‰B99kHspreg 10

  EBRU301K:03

  E 06 68103

  8

 • OrienteringsskyltF˛r att underl�tta orientering fr�mst vidfels˛kningmen�venvid underh�llsarbete p�ledningar s�tts orienteringsskylt upp.

  Placering: p� l�mplig plats i anslutningtill bilv�g.EBRU301K:03

  E 06 682 21

  StolpnummerskyltF˛r att underl�tta t.ex vid stolpbesiktning,fels˛kning och underh�llsarbete p�ledningar s�tts stolpnummerskylt upp.

  Placering: p� varje stolpei h˛gsp�nningsledningEBRU301K:03

  E 06 682 16

  H25 KombinationsskyltPlacering: p� varje stolpei l�gsp�nningsledning.

  Tillsammans med f˛retagets logotype

  Fasm�rkningvid kabelanslutning i hsp. stolpe

  H25 FasPlacering: vid toppregeleller triangelmontage,s�tts horisontellt utvisande fas.L1, L2, L3.EBRU303A:99

  E 06 676 55

  Placering: vid vertikalt krokmontage,s�tts vertikalt med mittenfas utvisande fas.L1, L2, L3.EBRU303A:99

  E 06 676 55

  Placering: i stolpe d�r risk ¢nns att man vid kl�ttringkommer in i det elektriska n�romr�det.Yttre gr�ns f˛r n�r-omr�det �r v�gledande f˛r placering av skyltarna i stolpen.SSF ‰B99kHspreg 10EBRU301K:03

  E 06 682 48

  STP 80180

  STP 80100

  Gruppm�rkningP� l�gsp�nningslinjer m�rks gruppnummer med l˛pandenummerserier f˛r respektive n�tstation eller sk�p.Gruppm�rkning s�tts p� luftledning d�r tveksamhet omgrupptillh˛righet f˛religger.EBR K4:93

  Placering: p� tr�d eller lina

  KL 10 E 06 6841X

  Placering:p� ALUS-ledning

  KL 45 E 06 684 2X

  Placering: p� tr�d, lina eller ALUSsom alternativ till KL 10 och KL 45

  KL 70 E 06 683 2X

  9

 • Flyginspektion

  Skylt med stolpnummer s�tts upp i var 5:e stolpe f˛rh˛gre sp�nningar, annars i var 10:e.Flygnummerskylt typ 2 (text p� tv� sidor) anv�nds.Skylterna skall sitta 90 grader i linjeriktningen.M�tt och placering av skyltar se nedan.

  Flyginspektionsskylt F23Placering: i enkelstolps-ledningar monteras skyltenp� stolpens h˛gra sida,r�knat mot h˛grenummer och s� h˛gt somm˛jligt, dock ej inom detelektriska n�romr�det.I stolpar som f˛rses medkorsningsskylt s� monteras£ygnummerskylt p� h˛gersida sett mot korsningen.SSF ‰B103hHspreg 10EBRU301K:03

  E 06 684 XX

  Placering: i parstolpsledningarmonteras skylten p� v�nsterstolpes h˛gra sida, r�knatmot h˛gre nummer och s�h˛gt somm˛jligt, dock ejinom det elektriska n�romr�det.I stolpar som f˛rses medkorsningsskylt s� monteras£ygnummerskylt p� h˛gersida sett mot korsningen.SSF ‰B103hHspreg 10EBRU301K:03

  Flyginspektionsskylt H160

  Text p� en sida.

  Placering: i fackverksstolpar monterasskylten i stolpens v�nstra ben, r�knatmot h˛gre stolpnummer. Skyltarnaplaceras p� stolpbenets b�da sidor ellerp� regeln ca 0,5 meter fr�n sj�lvastolpbenet.SSF ‰B103hHspreg 10EBRU301K:03

  10

 • Litterabeteckningsskylt H160

  Text p� en sida

  Litterabeteckningskskylt L 24

  Text p� tv� sidor

  Placering: i tv� till tre stolpar som st�r n�rmast st�llverk.Skyltarna s�tts upp vid allm�nna v�gar, som korsas av£era ledningar inom ett begr�nsat omr�de.EBRU301K:03

  Exempel p� placering av littera och nummerskyltara = nummer och litteraskyltb = litteraskylt

  Om£era kraftledningar �r upplagda i gemensamstolpe skall var ochen vara f˛rseddmed litteraskylt, placerad p� regel eller invidfasledarinf�stning. S�tts upp i varje stolpe p� ˛mse sidor av stolpen.EBRU301K:03D� £era ledningar, i gemensam stolpe, �r osymmetriskt upplagda if˛rh�llande till varandra, skall regelskyltar placeras vid varjefasledarinf�stning p� ˛mse sidor om stolpen.

  Exempel: Litteraskyltar kanplaceras p� olika s�tt vilketframg�r av ¢gurerna nedan.

  Ett exempel p� litteram�rkning:

  I huvudlinjens f˛rsta stolpe s�tts linjenummer upp t.exL01. Linjenummer s�tts �ven i stolpen om linjen ˛verg�rtill jordkabel eller slutar. �r sista stolpen n�tstation s�ttslinjenummer upp i stolpen f˛re. D� tv� huvudlinjer m˛tss�tts linjenummer t.ex L01 i slutstolpen p� den linjen somg�r emot den andra huvudlinjen.I avgreningens f˛rsta stolpe s�tts avgreningsnummer uppt.exA01. Avgreningsnummer s�tts �venupp i sista stolpen.

  11

 • TYP 3 TYP 4 TYP 5

  TYP 2

  TYP 1

  E 06 68170

  E 06 68172 E 06 68172

  E 06 682 95

  Korsande ledningVarningsskylt s�tts upp i tre p� varandra f˛ljande stolpar f˛re ledningskorsningen. Av-st�ndet fr�n sista skylten till korsningen skall varaminst 100meter. I stolpar som f˛rsesmed korsningsskyltmonteras eventuell nummerskylt p� h˛ger sida seddmot korsningen.Korsnings och nummerskylt f�r ej monteras p� samma sida.Ansvarig f˛r varningsskyltningen �r ledningsinnehavaren.

  TYP 1, som ett alternativ till TYP 2. Normalt p� fackverksstolpar.

  E 06 68115

  Korsning med en ˛verliggande ledningMed h˛jdskillnadmindre �n 10meter mellan korsande ledning och den inspekteradeledningen s�tts varningsskylt TYP 2. Montering enligt anvisning nedan. EBRU301K:03

  Korsning av tv� eller £era ˛verliggande ledningarMed h˛jdskillnadmindre �n 10 metermellan korsande ledning och den inspekterade led-ningen skall varningsskylt TYP 2 kompletteras med varningsskylt TYP 3. Monteringenligt anvisning nedan. SSF ‰103h

  Hspreg 10EBRU301K:03

  12

 • Extra h˛ga korsningarVidh˛gakorsningar, omkorsande ledning liggermer �n 10meter ˛ver den inspekteradeledningen, skall varningsskylt TYP 2 kompletteras med varningsskylt TYP 5. Monteringenligt anvisning nedan. SSF ‰B103h

  Hspreg 10EBRU301K:03

  Extra h˛ga korsningar med £era ˛verliggande ledningar.Vidh˛gakorsningar, omkorsande ledning liggermer �n 10meter ˛ver den inspekteradeledningen, skall varningsskylt TYP 2 och TYP 3 kompletteras med varningsskylt TYP 5.Montering enligt anvisning nedan. SSF ‰B103h

  Hspreg 10EBRU301K:03

  13

 • TYP 4

  Hinder inom n�rzonenKorsningsskylt TYP 2 monteras 100 meter f˛re den parallella ledningen. Som n�rzonr�knas 100 meter.

  TYP 2

  SSF ‰B103hHspreg 10EBRU301K:03

  SidohinderOm det ¢nns h˛ga hinder som master, skorstenar mm s�tts skylt TYP 4 upp. Spetsen p�triangeln pekarmot den sida somhindret �r p�.Varningsskylten s�tts upp i tre p� varandraf˛ljande stolpar f˛re hindret. Avst�ndet fr�n sista skylten till hindret skall vara minst100meter.

  SSF ‰B103hHspreg 10EBRU301K:03

  E 06 68170

  E 06 68172

  14

 • Fr�nskiljare

  Exempel p� m�rkning av fr�nskiljare:Med H10 kombinationsskylt m�rks fr�nskiljaren med ettid-nummer. Skylten placeras under man˛verdonet.

  H10 Kombinationsskylt

  Linjefr�nskiljare

  H25 Kombinationsskylt

  Placering: vid man˛verhandtag i l˛pande nummerserie.

  H80 Kombinationsskylt

  D� fr�nskiljare �r synlig fr�n v�g: p� stolpe i l˛pandenummerserie. Skylt i skyltf�ste.

  15

 • N�tstationViktiga skyltar placerade i och p� n�tstationer

  Placering: p� utsidan avsamtliga d˛rrar till n�tstationen.SSF ‰B88bHspreg 10EBRU301K:03

  F2V1 E 06 68157

  Placering: p� en av fackd˛rrarnai varje hsp-b�s.EBRU301K:03

  V1 E 06 68141

  Placering: p� insidan av d˛rreller ovanf˛r hsp-apparaternai markstation, h˛gsp�nningsdel.I stolpstationer p� insidanav sk�plucka.SFF ‰B77f, ‰B85eEBRU301K:03

  V13 E 06 68124

  Placering: p� insidan av d˛rreller ovanf˛r lsp-apparaternai markstation, l�gsp�nningsdel.I stolpstationer p� insidanav sk�pluckan.SS-EN 50110-1, pkt 6.2.4.2

  E 06 682 07

  Placering:i fack n�r alternativmatningsm˛jlighet ¢nns.P� hsp fack vid baksp�nning.SSF 462.3, 514.1, 801.1, ‰B85eHspreg 10Lspreg 514.1, 536.2.1.3SS-EN 50110-1EBRU301K:03

  V11 E 06 68150

  Placering: vid fr�nskiljningsst�llef˛r ’’arbete utan sp�nning’’.SSF C 62.3Hspreg 6.1.7, 7.8.1Lspreg 536.2.1.2, 536.3.1.2SS-EN 50110-1ESA 99

  F14 E 06 68139

  Placering:Skylt vid kortvarig fr�nkopplingf˛r ’’arbete utan sp�nning’’.SSF C 62.3Hspreg 6.1.7, 7.8.1Lspreg 536.2.1.2, 536.3.1.2SS-EN 50110-1ESA 99

  F13 E 06 68137

  Stationsnummer/namnPlacering: Vid markstationer,p� d˛rr eller v�gg v�l synligfr�n gata eller v�g.Vid stolp-stationer, p� luckan ellergaveln. I annat fall f�stesskylten p� stolpen meddistansf�ste.EBRU301K:03

  H50 Kombinationsskylt

  16

 • HSP-fack

  Placering: ovanf˛r resp. fack med stn.nummer och namn.Om kabel g�r till f˛rdelningsstation: f˛rdelnings-stationsnamn och hsp-fack nummer. Skylten popnitaseller skruvas fast.Exempel p�m�rkning

  LSP-fack

  Ovanf˛r s�kringsapparaten och p�kabel s�tts m�rkremsa i plastskena,m�rkt med adress, max s�kring ocharea p� kabel.

  Exempel p�m�rkning

  H10 Kombinationsskylt

  17

 • Jordkabel

  Kabelmarkeringsstolpe med skylt.V14

  Kablar utm�rks p� l�mpliga platser med markeringsstolpar, vilka f˛rses med skylt V14.Markeringsstolparna s�tts upp inom omr�de f˛r allm�n v�g om inte kabelns l�ge �ruppenbart.EBRU301K:03

  E 06 682 75 1665mm Stolpemed skyltE 06 682 76 1250mm Stolpemed skylt

  L˛s skyltSSF ‰B93aHspreg 10EBRU301K:03

  V14 E 06 682 77

  Placering p� v�ggSSF ‰B93aHspreg 10EBRU301K:03

  V14 E 06 68143

  18

 • Syrafast m�rkningPlacering p� jord- och optokabel

  Skylt med en textradH˛jd: 10 mm.Texth˛jd: 4,2 mmL�ngd: Beroende av antal tecken.

  Skylt med 2 textraderH˛jd: 14 mm.Texth˛jd: 4,2 mmL�ngd: Beroende av antal tecken.

  E 06 67473 ˝ SMCKabelm�rke exkl. f�stband. En textrad.

  E 06 67476 ˝ SMC2RKabelm�rke exkl. f�stband.Tv� textrader.

  E 06 67474 ˝ SMC2R 316Kabelm�rke inkl. 200 mm syrafast f�stband.Tv� textrader.

  E 06 67471 ˝ SMC 316Kabelm�rke inkl. 200 mm syrafast f�stband.En textrad.

  Best�llningsrutinerSkicka din best�llning som e-post. Anv�nd ett EXCEL kalkylblad och best�ll enligt nedanst�ende exempel:

  I kolumn ’’A’’ I kolumn ’’B’’ I kolumn ’’C’’(Texten p� rad 1) (Texten p� rad 2) (Antal skyltar med samma text)

  KL4 3S44-77 L3845 3

  19

 • Matarkabel

  Exempel p� m�rkningI n�tstation s�tts m�rkremsa i plastskena ovanf˛r s�kringsapparaten och en h�ngs p�kabeln. Kabeln m�rks med andra �ndens adress och area p� kabel samt max s�kring.SSF 514.4 Lspreg 514.4

  I kabelsk�p h�ngs m�rkremsa i plastskena p� ˛vre fas. Kabel m�rks med andra �ndensadress och area p� kabel.

  Matarkabel som g�r fr�n n�tstation eller kabelsk�p till luftledningsgrupp, m�rks medm�rkremsa i plastskena i station eller kabelsk�p. P� luftledningens f˛rsta stolpe s�tts�ven kombinationsskylt H 25medmatande n�tstation eller kabelsk�p.SSF 514.4 Lspreg 514.4

  I station

  H25 kombinationsskylt p� stolpevidmatning fr�n station.

  I kabelsk�p

  H25 kombinationsskylt p� stolpevidmatning fr�n kabelsk�p.

  20

 • Serviskabel

  Exempel p� m�rkningServiser fr�nn�tstation eller kabelsk�pm�rksmed adress och area p�kabelsamt max s�kring. M�rkremsan i plastskena f�sts p� ˛vre fas.SSF 514.4 Lspreg 514.4

  Om ej adress ¢nns s�m�rks servisen i l˛pande serie f˛r resp. station eller kabelsk�p medS1, S2 osv.M�rkremsa i plastskena f�sts p� ˛vre fas.

  I abonnentanl�ggningensm�tarsk�p, s�kringsl�da utv�ndigt p� hus eller vidm�tartavlas�tts motsvarande skylt upp.

  21

 • Gatubelysning

  Exempel p� m�rkning

  GB-kablar fr�n n�tstation, gb-sk�p eller kopplingsl�dorm�rks med gatunamn dit den matar och vid behovv�derstreckocharea p�kabel.M�rkremsa i plastskena f�stsp� n�gon av faserna.

  Vid skiljepunktm�rks sk�pet, kopplingsl�dan ellergb-stolpen med varningsskylt och kombinationsskylt somvisar var matningen kommer ifr�n.

  H10 alternativt H25 kombinationsskylt

  F˛rklaring:matas fr�n T359 och �r skild fr�n T174 och T298 i dennapunkt som kan vara ett sk�p, kopplingsl�da eller en stolpe.

  H10 alternativt H25 kombinationsskylt

  F˛rklaring:matas fr�nT496 och �r skildmot sk�p BEL 16

  Placering: p� stolpen n�r riskf˛r baksp�nning ¢nns.SSF 462.3, 514.1Lspreg 514.1, 536.2.1.3

  E 06 682 05

  H 25 skylt f˛r bandmontage

  SignalkabelSignalkabel fr�n f˛rdelningsstation, n�tstation ellerkabelsk�p m�rks med adress och area p� kabel.M�rkremsa i plastskena f�sts p� n�gon av ledarna.

  22

 • Kabelsk�pYttre m�rkning

  Placering:H25 i CEWE:s m�rklist.

  Placering: i inf�lld m�rkplats.Skruvas eller popnitas.EBRU301K:03

  Placering: D˛rrarna harborrmarkeringar f˛r CEWE:s listeller f˛r H 25 kombinationsskylt.Skruvas eller popnitas.EBRU301K:03

  H 25Kabelsk�p f˛rses med skyltinneh�llande varningsm�rkeV1.

  Placering: enligt kravspeci¢kationf˛r EBR-kabelsk�p, konstruktions-standard KJ 32:94Skruvas eller popnitasEBRU301K:03

  Kabelsk�pstolpePlacering: S�tts p� alla kabelsk�p s� att denmarkerar och skyddar sk�pet vid t.exsn˛r˛jning.EBRU301K:03

  E 07 380 06 L�ngd1665 mmE 07 380 05 L�ngd1250 mmE 07 380 00 L�ngd 2500 mm

  A⁄schering f˛rbjuden

  Placering: Sj�lvh�ftande dekal s�tts upp p�sk�p som �r utsatta f˛r a⁄schering.

  E 06 68129 Dekal

  Gb-kabelsk�pExempel p� m�rkning.Om det enbart �r ett belysningssk�p m�rksdessa med kombinationsskylt H 25 ochtexten BEL- och l˛pnummer. Ex BEL-16. �rsk�pen ihopbyggda med annat kabelsk�pm�rks dessa var f˛r sig.

  H25 Kombinationsskylt

  Signal/opto sk�pSignal och optosk�p m�rks medkombinationsskylt H 25

  H25 Kombinationsskylt

  Placering: p� eller i sk�pet n�rrisk f˛r baksp�nning ¢nns.SSF 462.3, 514.1Lspreg 514.1, 536.2.1.3

  E 06 682 05

  ABB CDC

  CEWE ND

  �vriga Kabelsk�p

  23

 • Optokabel

  Sambyggnad, opto Lsp - Hsp

  Placering: vid sambyggnadmed h˛gsp�nning. S�tts p�varje stolpe eller sk�p.EBR B14:00EBRU301K:03

  OV29 E 06 683 07

  Placering: vid sambyggnadmed l�g eller h˛gsp�nning.S�tts p� kabel vid varje stolpe.EBR B14:00

  KL45 OPTO E 06 683 08

  Placering:Informationsskyltd�r opto f˛rekommerEBR B14:00

  H2 OPTO E 06 68182

  Placering: p� skarvboxar, i kabelbrunnaroch vid v�ggenomf˛ringar.EBR B14:00

  E 06 68317

  Jordf˛rlagd optokabel

  Placering: l�gesbest�mmning ochmarkering av opto-kabel d�r kabelns l�ge ej�r uppenbart. M�rkbricka f˛r instansning avkabelarea avst�nd mm.EBR B14:00

  H11 OPTOStolpemed skyltE 06 682 79 L�ngd1250 mmE 06 682 87 L�ngd1665 mmE 06 682 88 L�ngd1250 mmmed s˛ktr�dE 06 682 89 L�ngd1665 mmmed s˛ktr�d

  Placering: d�r riskf˛r laserstr�lningf˛religger.EBR B14:00

  E 06 68316

  DekalPlacering: p� kabel inomhus.Text p� tv� sidor.EBR B14:00

  E 06 68318 Dekal

  H 25 Kombinationsskylt

  Placering: p� varje stolpevid sambyggnad med OPTO

  Placering: p� varje stolpe i optoledning.

  Exempel p�m�rkning

  24

 • V�g- och placeringsanvisning

  Kombinationsskylt H 80 anv�nds f˛r att anvisa placering eller v�g till respek-tive transformatorstation, linjefr�nskiljare eller KBX. Dessa s�tts upp p� egentr�stolpe eller p� telestolpemed skyltf�ste H 80-1.

  Om inte be¢ntlig stolpe kan anv�ndas eller saknas kan distansstolpeH15med skyltf�ste s�ttas upp som h�nvisningsskylt. Stolpen skall place-ras bortom eventuellt dike. Skylten f�r inte vara synlig i v�griktningenutanm�ste placeras parallellt med v�g, enligt v�gverkets best�mmelser.

  Endast stolpeE 06 682 82 L�ngd1500 mmE 06 682 83 L�ngd 2000 mmE 06 682 84 L�ngd 3000 mm

  Skyltf�ste H80E 06 685 61

  Kombinationsskylt H80

  25

 • SSF 3.4.5EBRU301K:03

  SSF 3.4.2EBRU301K:03

  E 06 688 61 E 06 688 64 E 06 688 67 E 06 688 70 E 06 688 73

  E 06 688 76 E 06 688 79

  Farvatten smalare �n 100 m Farvatten bredare �n 100 m

  Sj˛fartVarselm�rkning till skydd mot elfara skall utf˛ras enligt SSFoch

  Sj˛fartsverkets f˛reskrifter n�r en luftledning dragits ˛ver omr�detf˛r sj˛tra¢k eller en sj˛kabel f˛rlagts.

  Skyltplacering

  Sj˛fartsskyltar(normalstorlek 1530 � 1530mm)

  M1 M2 M3 M4 M5 M7

  M6

  F˛rklaring:M1 Ankringsf˛rbudM2 Allm�n elfaraM3 Segelfri h˛jdM4 Sidledsmarkering v�nsterM5 Sidledsmarkering h˛gerM6 Kabel. F˛r signal - l�gsp�nningM7 Enslinjem�rke

  26

 • LuftledningAnger segelfri h˛jdunder h˛gsp�nningledningSSF 3.4.4EBRU301K:03

  Segelfri h˛jd:Den segelfria h˛jden �r det minstaavst�ndet mellan medelh˛gvatten-yta och ledare vid st˛rsta till�tnanedh�ngning minskat medavst�ndet ’’A’’enligt tabell nedan.

  Sj˛kabelAnger sj˛kabel, h˛gsp�nning.SSF 3.4.5EBRU301K:03

  Anger ankringsf˛rbudvid h˛gsp�nningskabel.SSF 3.4.5EBRU301K:03

  Anger ankringsf˛rbud vidsignal- eller l�gsp�nningskabel.SSF 3.4.5EBRU301K:03

  Anger signal - ellerl�gsp�nningskabelSSF 3.4.5EBRU301K:03

  Angerankringsf˛rbudetsutstr�ckning i sidled.SSF 3.4.5EBRU301K:03

  Kabelstr�ckning kan f˛rtydligasmed enslinjem�rken.

  Vid enslinje placeras skyltarna s�att de tillsammans visarriktningen p� den nedlagdakabeln. Det nedre (fr�mre)m�rket har spetsen upp�t och det˛vre (bakre) m�rket har spetsenned�t.SSF 3.4.5EBRU301K:03

  Sj˛fartsskyltar skall ha n�gon avf˛ljande tre nominella storlekar:

  a:) 1020�1020mmb:) 1530�1530 mm (normalstorlek)c:) 2040�2040 mm

  Om skylt av normalstorlek (1530�1530mm) inte kananses l�sbar av sj˛tra¢kant eller om farvattnets bredd˛verstiger 500 meter b˛r den st˛rsta storleken(2040�2040mm) anv�ndas.Denminsta storleken (1020�1020mm) b˛r anv�ndasendast i undantagsfall, t.ex vid tr�nga kanaler eller f˛rmindre vattendrag.SSF 3.4.3EBRU301K:03

  M3

  M2

  M2

  M6

  M1

  M2

  M1

  M6

  M6

  M4 M1 M5

  M7

  L�gsta ledarevid st˛rsta till�tna nedh�ngning

  A

  Konstruktions-sp�nningkV

  H 70 1.5170 ^ 245 2.0245 ^ 420 2.75

  AminmSegelfrih˛jd

  Medelh˛gvattenyta

  27

 • MonteringsverktygSkruvas p� isolerst�ng.Monteringsanvisningse sid 30.

  E 06 683 30

  Skylth�llarePlacering: bakom skyltar p�staket eller n�tgrind till st�llverkoch f˛rdelningsstationer.Skylten popnitas fast fr�nutsidan.Passar till skyltar med 210 och300 mm l�ngd eller h˛jd.Monteringsanvisning se sid 29

  E06 68196

  Skylth�llare, magnetPlacering: f˛r att f�stat.ex skylt F14 p� fack vid arbetei st�llverksrum. 2 st per skylt.

  E06 68173

  Skyltf�steF�sttving f˛r skyltarp� fackverk och balkar.

  E 06 68145

  Skylt - Distansf�ste H 80Placering: p� tr�stolpe f˛rm�rkning av fr�nskiljare ellerv�ganvisning f˛r transformator-station eller KBX.F˛r kombinationsskylt H 80.

  E 06 685 61

  Skylt - Distansf�ste H 50Placering: p� tr�stolpe f˛rm�rkning av stolpstation.F˛r kombinationsskylt H 50.

  E 06 684 20

  Transparent pro¢lPlacering: f˛r att skyddam�rkremsa.

  E 06 68132

  V�ska f˛r r˛tskadeskyltV�ska i l�der f˛r att

  f˛rvara 50 str˛tskadeskyltar vidr˛tskadebesiktning

  E 06 680 80

  SpikKamg�ngad bleckspik av aluminium.35�3mm500 st

  E 06 68199

  Hackspettskyddlsp och hspPlacering: p�tr�stolpe vid problemmed hackspettskador

  E 06 682 30

  F�gelavvisare

  Placering: d�r f�glarriskerar att kollideramed luftledning.

  E 06 683 49

  �vrigt ^ tillbeh˛r

  28

 • Monteringsanvisningf˛r skylth�llare p� n�tstaket

  F˛r in skylth�llarna genom staketets maskor.(P� ¢nmaskiga n�t s�tts skylth�llaren p� insidan av n�tet)

  F�st skylten med popnit fr�n utsidan.

  29

 • 3-5

  meter

  fr�n

  f˛rsta

  stolpe

  n9-15meter

  3-5

  meter

  3-5

  meter

  Monteringsanvisning f˛r f�gelavvisare KS 70

  Isolerst�ngmed monteringsverktyg

  Rekommenderatavst�nd vidupps�ttning.

  Stolpe

  30

 • UTG—VA NR 4 ˝ 0504

  31

 • ReklamKonsultiR�ttvik˝Originalabab,Leksand˝AvestaO¡set

  Hela produktkatalogenp� internet.F˛retagsinformation och v�ra produkteri ett uppl�gg som f˛ljer katalogen, medregister ˛ver produktgrupperna. Det g�r�ven bra att s˛ka p� E-nummer och snabbtf� upp alla uppgifter om produkten.

  Box 15 ˝ 790 21 Bjurs�sBES�KSADRESS: M�rtsbov�gen 16, Bjurs�s

  TELEFON: 023 -7743 00FAX: 023 - 50842

  [email protected]

  www.hammarprodukter.se

  V�lkommen att bes˛ka v�r fabrik och permanenta utst�llning i Bjurs�s, ^ Dalarnas Schweiz.