of 12 /12
MBA İslami Finans ve Ekonomi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, Türkçe) MBA

İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik...

Page 1: İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

1

MBAİslami Finans ve EkonomiYüksek Lisans Programı (Tezsiz, Türkçe)

MBA

Page 2: İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

2

NedenŞEHİR?• Uluslararası yetkinliğe ve sektör tecrübesine sahip eği-tim kadrosu

• Disiplinel yaklaşım yerine, disiplinler arası bakış açısı ile analitik eğitim

• Programa özel tasarlanmış, işletmeye, hayata ve uygula-maya dönük müfredat

• Esnek yapısı ve geniş seçmeli ders havuzu sayesinde Executive MBA, İş Analitiği, Finans, Bankacılık, Altın ve Kıymetli Metaller, Yeni Nesil MBA ve Stratejik Marka Yö-netimi gibi farklı alanlarda sertifika sahibi olarak uzman-laşma imkanı

• Hafta içi ve/veya hafta sonu (Cumartesi) programı

• Türkçe eğitim

• Bugünün liderleri ile geleceğin liderlerinin buluştuğu yüksek lisans programlarına özgü iş dünyası seminerleri

Page 3: İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

33

Page 4: İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

44

Page 5: İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

5

ŞEHİR’de Lisansüstü

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve İşletme Enstitüsü çatısı altında MBA Executi-ve programları dahil olmak üzere 19 yüksek lisans ve 4 doktora programı ile akademik faaliyetlerini sürdüren ŞEHİR, kurulduğu günden itibaren lisan-süstü çalışma sahasında Türkiye’nin ve dünyanın öncü vakıf üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Özgün, katılımcı, evrensel ve özgür-lükçü bir yaklaşım ile disiplinler arası ve dinamik bir müfredata sahip olarak tasarlanan lisansüstü programlarımız, içinde yaşadığımız toplumun, do-ğanın ve dünyanın bilgisini üretmeyi ve paylaşma-yı hedeflemektedir.

Köklü geçmişi ile 1986 yılından bu yana eğitim ve düşünce hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı’nın kurduğu İstanbul Şehir Üniversitesi, gerçek bir araştırma üniversitesi olma hedefiyle yola çıkarak 2010–2011 akademik yılında ilk öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerin akademik hedeflerini ve yönelimlerini göz önünde bulunduran etkin danışmanlık sistemi, eleştirel bakma yeteneğini geliştirmeyi ve ente-lektüel derinlik kazandırmayı amaçlar. Alanında uzman, saha deneyimine sahip, profesyonel kadro öncülüğünde yürütülen yüksek lisans ve dokto-ra programlarımız; toplumsal insani duyarlılığını, araştırma ilgileriyle bir araya getiren akademis-yenlerin yetişmesini destekler.

ŞEHİR lisansüstü programlarına kabul edilen lisansüstü öğrencilerimiz, yurt içi ve yurt dışı çeşitli araştırma bursları, proje destekleri ve kurum işbirlikleri sayesinde hem akademik hem profesyonel hayatta tam donanımlı bir şekilde hazırlanır.

Page 6: İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

6

İslami Finans ve Ekonomi Nedir?

Neden MBA İslami Finans ve Ekonomi Yüksek Lisans Programı?• İslami finans ve katılım bankacılığı Türkiye’deki pazar payını her geçen gün artırmakta, yeni banka ve kurumlar açılmaktadır. Dolayısıyla özellikle ka-tılım bankalarında yetişmiş insan kaynağına olan talep hızla artmaktadır.

İslami finans ve ekonomi basit bir ifadeyle günümüzün finansal ve ekonomik meselelerine İslami pers-pektiften çözüm arama gayretidir. Çözüm gayretinin bir sonucu olarak İslami bankacılık ve finans sek-törü küresel ölçekte sürekli büyüme kaydetmektedir. Bugün sektörün ulaştığı büyüklük 2.2 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Ülkemizde bilinen adıyla katılım bankacılığı da yüksek büyüme hedeflerine sahiptir. Katılım bankalarının bankacılık sektörü içinde payının 2025 yılında yüzde 5’lerden yüzde 15’lere artması hedeflenmektedir.

Page 7: İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

77

Page 8: İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

88

Page 9: İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

9

Programın Hedefi ve Önemli Özellikleri• İslami finans dünyasının taleplerine uygun esnek, yaratıcı ve konusunda uzman geleceğin lider fi-nans yöneticilerini yetiştirmek

• İslami bankacılık ve finans, İslam ekonomisi, İsla-mi finansta risk yönetimi gibi konularda uzmanlaş-ma imkanı sağlamak

• Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim

ve organizasyon, finansal raporlama ve işletme muhasebesi gibi iş dünyasının temel fonksiyonla-rında yönetsel beceri kazandırmak

• Uluslararası üne sahip öğretim üyeleri ve iş dünyasından üst düzey profesyonellerden oluşan seçkin kadro ile teori ve pratiği harmanlayarak özellikle vaka analizi çalışmalarıyla katılımcıları iş dünyasında karşılaştıkları/karşılaşacakları sorunla-ra karşı daha donanımlı hale getirmek

Kimler için?• Tercihen üniversitelerin İşletme, Mühendislik ve benzeri fakültelerinden mezun, İslami finans ve ekonomi alanında kariyer yapmayı hedefleyen ya da bulundukları şirketlerde ilgili departmanlarda çalışan profesyoneller.

• Dersler, hafta içi ve/veya hafta sonu (Cumartesi) Dragos Kampüsünde yapılacaktır.

• Öğretim dili Türkçe’dir. Öğrencilerin okuma ve anlama seviyesinde İngilizce bilmeleri beklenmek-tedir.

• Lisans ve Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ya da öğreniminin son yarıyılında olmak.• Tezsiz programlar için ALES zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başvuru belgeleri ve detaylı bilgi için www.sehir.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru Şartları

9

Page 10: İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

10

MBA İslami Finans ve Ekonomi Alanında Önerilen Dersler ve İçerikleriİslami Finansta Risk Yönetimi Bu ders öğrencilerin İslami finans yapısının ve işlemlerinin temel özel-liklerini anlamalarını sağlamaktır. Özellikle, öğrencilere İslami bankacılık ile ilişkili olarak, risk yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamaktır. İlave olarak, İslami risk yönetimi ile ilgili ulusla-rarası perspektifteki düzenlemeler ve denetim konularıyla ilgili geniş bir anlayışla donatmak, İslami mikrofinans, bankacılık ve sigortacılığı içeren İslami finans için temel risk yönetimini kapsamaktadır.

İslami Bankacılık ve Finans Bu dersin amacı, İslami Bankacılık ve Finans ile ilgili temel konular ve temel problemler hakkında öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilere İslami finansal sistem, İslami finansmanın temel ilkeleri ve temel modelleri hakkında genel bir bakış açısı sunacak ve bu finansal sistemi anlamak için kapsamlı bir çerçeve sağlayacaktır.

İslami Hukuk ve Finansal İşlemlerBu dersin amacı öğrencilere, İslam Hukukuna göre İslami bankacılık ve finansal işlemlerin uygulanması ve prosedürünün kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. Ayrıntılı olarak ele alınacak konular arasında İslami Bankacılık ve Finansın Şerri temelleri; İslami Bankacılık ve Finan-sın temel unsurları; İslami Bankacılık ve Finansın dayandığı, kanuni ve

Şerri hükümler altında finansal altyapısı; mevduat, finansman ve yatı-rım gibi İslami finansal ürünler; arabulucular için İslami Bankacılık ve Finans ürünlerinin yasal evrakları; gizlilik, uluslararası tahkim ve anlaş-mazlıkların çözümlenmesi hakkında olacaktır.

Bankacılık ve Finansta Kantitatif YöntemlerBu ders finans alanında gerekli istatistik yöntemlerine bir giriş sağla-maktadır. Öğrenciler günümüz finans literatürünü anlayacak ve finans sektörünün rekabetçi ortamı için gerekli istatistiki yöntem ve program-lama becerilerine sahip olacaklardır. Dersin ardından öğrenciler basit ekonometrik analizleri yapabilecek ve bunları projelerinde ya da tezle-rinde kullanabilecek donanıma kavuşacaktır.

İslam EkonomisiBu ders, İslam ekonomisinin temel kavramlarının ve fikirlerinin çağdaş ekonomik teori ve uygulamayla nasıl ilişkili olduğunu incelemektir. Bu dersin amacı, İslam ekonomisinin prensipleri ve İslami ekonomik sis-tem hakkında temel bilgiler vermek; bireylerin ekonomik davranışlarını yorumlamak için yaygın olarak bilinen geleneksel ekonomik yaklaşım-larından farklı bir alternatif sunmak; öğrencilerin kapitalist ve sosyalist ekonomik sistemlerin dışında düşünmeye yardımcı olacak gerekli be-cerileri geliştirmektir.

MBA İslami Finans ve EkonomiAlanı Dışında Önerilen Dersler• Finansal Yönetim• Pazarlama Yönetimi• İnsan Kaynakları Yönetimi• Stratejik Yönetim• Operasyonel Yönetim• Yönetim ve Organizasyon• Finansal Raporlama ve İşletme Muhasebesi

10

Page 11: İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

11

Page 12: İslami Finans ve Ekonomi - Sehir · • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim, operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon, finansal raporlama ve

12

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No:21, 34865 Dragos, Kartal - İstanbulTel: 44 44 0 34 Faks: 0216 474 53 53 | [email protected] | www.sehir.edu.tr

IstanbulSehirUniversitesi SehirUniversite SehirUniversite

MBA