Slovensko-maarsk© pomedzie v rokoch 1938 – 1945

 • View
  282

 • Download
  45

Embed Size (px)

Text of Slovensko-maarsk© pomedzie v rokoch 1938 – 1945

 • Slovensko-maarsk pomedziev rokoch 1938 1945

  Martin HetnyiNitra 2008

  Mar

  tin

  Het

  nyi

  S

  love

  nsk

  o-m

  aar

  sk

  po

  med

  zie

  v ro

  koch

  193

  8

  1945

  9 788080 944445

  ISBN 978-80-8094-444-5

 • Slovensko-maarsk pomedzie v rokoch 1938 1945

 • Univerzita Kontantna Filozofa v NitreFilozofick fakulta

  Martin Hetnyi

  SLOVENSKO-MAARSK POMEDZIE V ROKOCH 1938 1945

  Nitra 2008

 • Recenzenti: Doc. PhDr. Ida Zubcka, CSc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

  Publikcia vyla v rmci rieenia grantovej lohy Vedeckej grantovej agen-try Ministerstva kolstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadmie vied (VEGA) . 1/0596/08 upn zriadenie na Slovensku v rokoch 1940 1945. Systm, truktra, regionlne pecifik, mechanizmy fungovania a psobenia upnho zriadenia.

  PhDr. Martin Hetnyi, PhD.ISBN 978-80-8094-444-5

 • / 5 /

  OBSAH

  vodom 7Nrt slovensko-maarskch vzahov v rokoch

  1938 1945 13Pohranin styk medzi Slovenskom a Maarskom

  po Viedenskej arbitri 31Spravodajsk aktivity na slovensko-maarskom pomedz 63Obmedzenie vycestovania do Maarska 70Nedostatky po vymedzen hraninej iary 74Uteenci z maarskho zemia 77Vyhostenia a teky Maarov zo Slovenska 104Prechody antifaistov, prenasledovanch osb

  a ich prevdzaov 115Prechody paerkov a kupujcich 124Prechody prslunkov ozbrojench zloiek 126Naruenie hranc vo vzdunom priestore 161Cezhranin propaganda 163Zverom 181Pouit pramene a literatra 188Prloha 199Zoznam tabuliek, mp a obrzkov 200Summary 201 208

 • / 7 /

  VODOM

  Tradin spoluitie Slovkov a Maarov vykazuje v dejinch mno-ho pozitvnych javov. ia, je tie zaaen viacermi nedorozume-niami a historickmi problmami. Sporadicky a elovo prenikaj na povrch niektor z nich. Medzi udalosti spsobujce traumu i krivdu patr asto spomnan prv Viedensk arbitr z roku 1938. Predmetom rznych politickch sporov sa stali tie nsledky slovensko-maarskej interakcie z rokov 1938 1945.

  Sledovanie vvinu pohraninho diania na junom Slovensku v tchto rokoch, ktor do vekej miery determinovali nemeck moc i nezdrav bilaterlne slovensko-maarsk vzahy, tvor ne-oddeliten sas regionlnych dejn Slovenska. Mono poveda, e situcia na pomedz ovplyvovala rzne strnky ivota na celom slovenskom teritriu mala teda ir dosah. V kontexte sloven-sko-maarskej interakcie sa tto publikcia upriamuje vo svojom obsahu na niektor akosti a rzne svislosti spojen so ivotom na novoutvorenom pomedz po viedenskom akte najm z pohadu slovenskho ttneho apartu, z oho vyplva, e sa sstred na teritrium autonmnej Slovenskej krajiny a nsledne Slovenskho ttu. Ohniskom nesvru medzi slovenskmi a maarskmi tt-nymi orgnmi boli neraz rozlin incidenty na pohrani. Sloven-sk mocensko-represvny apart sa po Viedenskej arbitri musel vyrovnva s novmi problmami ako organizane zabezpei nov ttne hranice a vyti hranice, ako sa postara o uteencov zo zabranho zemia, ako zabrni tekom do Maarska, ako po-stupova pri prechodoch ozbrojencov cez hranice, ako si poradi s maarskou propagandou, at.

  Medzi najdleitejie udalosti pre prihranin vvoj patrila Viedensk arbitr z 2. novembra 1938, ktor rozhodla o strate junho zemia s obyvatestvom (a vetko, o jej predchdzalo),

 • / 8 /

  ako i udalosti z marca 1939 (vznik Slovenskho ttu a tzv. mal vojna).

  Problematike a komplexnmu zisovaniu exaktnch poznatkov o situcii na slovensko-maarskom pohrani a rekontrukcii le-glnych a ileglnych prechodov ttnych hranc, t. j. skr okrajovej zleitosti doterajieho vskumu, zatia nebola venovan dostato-n pozornos. Komplexnej analze diania v slovensko-maarskom pomedz v rokoch 1938 1945 sa hlbie nevenoval iadny sloven-sk ani maarsk historik. Plat to nielen v celottnych relcich, ale aj pre regionlnu rove. Do uritej miery som sa mohol oprie o niekoko zvanch prc. Teoretick vchodisk mi poskytli hlavne diela zaoberajce sa medzittnymi slovensko-maarskmi vzahmi. Z ideologickho dvodu prce, ktor kriticky prihliadali na vzjomn historick ovinizmus, mohli v mohutnejej podobe vychdza a od konca 80-tych rokov. S drazom na bilaterlne vzahy sa najrznejm aspektom vvoja v obdob 1938 1945 venovali vo svojich publikcich Dagmar ierna-Lantayov, Ladislav Dek, Juraj Fabian, ubomr Liptk, Istvn Janek, Eva Irmanov a al, ktor prispeli k osvetleniu zloitej problematiky. Faktograficky bohat a itatesky prstupn vsledky historikov umonili vyjadri aj mj zujem o alie nezodpovedan otzky.

  Z hadiska histrie arbitneho zemia s relevantn monogra-fie Ladislava Tilkovszkeho a Martina Vietora. Treba podotkn, e vyli na prelome 60-tych a 70-tych rokov. Martin Vietor v pr-ci Dejiny okupcie junho Slovenska 1938 1945 hadal vade momenty nrodnooslobodzovacieho a triedneho boja Slovkov v Maarsku. Ladislav Tilkovszky v diele Jun Slovensko v rokoch 1938 1945 pri vetkej kritike poinov maarskch vldnych kruhov zotrvval na princpe celistvosti a ttnej zvrchovanosti maarskho ttu na obsadench zemiach. Obaja autori urobili zkladn archvny prieskum a s materilovo najzvanejie. Na-priek tomu sa o situcii v pohrani na slovenskej strane zmieuj len okrajovo.

  Tematikou dejn hranc pred rokom 1939 sa podrobne zapo-dievali Jozef Klimko (Politick a prvne dejiny hranc predmnchov-

 • / 9 /

  skej republiky 1918 1938) a Juraj udel (Zmeny eskoslovensko-maarskch hranc v dsledku viedenskej arbitre. In: Slovensk archivistika, ro. 26, 1991, . 2, s. 34-43). Podrobn a kritick demografick analzu obyvatestva (za obdobie pred Viedenskou arbitrou; s tendenciou dokazova slovensk nroky), ktor me taktie posli k hlbiemu pochopeniu niektorch javov sledova-nch v tejto prci, spracovali Branislav Varsik (Nrodnostn hranica slovensko-maarsk v ostatnch dvoch storoiach) a Jn Bobk (Po-znmky k vvinu a stavu nrodnostnho zloenia obyvatestva junho Slovenska. In: Historick zbornk, ro. 7, 1997, s. 88-105).

  Vsledkom nrtu sasnho stavu historiografickej literatry je skontatovanie, e v poslednom ase narast poet odbornch prc regionlneho charakteru, resp. prc venujcich sa iastkovm otzkam a rznym aspektom slovenskch dejn v rokoch 1938 1945. Niektor z nich poskytovali platformu aj pre tto publikciu. Je prznan, e ich autormi s predovetkm predstavitelia mlad-ej genercie historikov. Perifrne skmal problematiku pomedzia na regionlnej rovni vo viacerch prcach Martin Pekr. Tento historik dodal dleit fakty hlavne o maarskej propagande na vchodnom Slovensku (v vode jeho monografie Vchodn Slo-vensko 1939 1945 sa meme tie bliie oboznmi s vvojom bdania v oblasti dejn Slovenska vo svojom najkontroverznejom obdob). Z alch autorov by som vyzdvihol najm vedeck pro-dukciu Karola Janasa, Pavla Tiliara, Michala migea, Petra Mika, Miroslava Michelu, Ondreja Podolca, Michala Schvarca, Martina Lacka, Attilu Simona, Istvna Kollaia i Miklsa Zeidlera.

  V prcach, ktor sa zaoberaj slovensko-maarskmi vzahmi zo irieho asovho spektra, je tomuto obdobiu venovan mini-mlna pozornos. V svislosti so ivotom maarskej meniny, kto-r zotrvala na slovenskom zem po Viedenskej arbitri, njdeme maximlne zmienky o politickom reprezentantovi Maarov Jno-sovi Esterhzym a o existencii recipronch opatren udckeho reimu; v svislosti s pohranim sa objavuj jedine zmienky o uteencoch a diverznej spravodajskej innosti maarskch or-gnov na Slovensku. Musm skontatova, e aj v syntzach alebo

 • / 10 /

  prcach o druhej SR a Slovenskom tte je badaten deficit mnou sondovanho problmu. Ani tdie, ktor sa zaoberali obdobm medzi Mnchovom a oslobodenm, nevenovali tejto problematike na Slovensku iadnu pozornos. Marginlne spomnaj tudovan problematiku aj fundovan monografie historikov skmajcich povojnov meninov vvin na Slovensku.

  O vchodiskovom postaven maarskej meniny na Slovensku sa zmieuje najm tdia Lszla G. Kovcsa A szlovkiai magyarsg a msodik vilghbor veiben 1939 1945 a monografia Imre Molnra Esterhzy Jnos. Tto maarsk historici podali zkladn sondu do problematiky, i ke treba poveda, e hlbie sa kauzalitou jednotlivch skmanch prvkov nezaoberali. Tejto problematike sa exaktne venoval vo viacerch dielach i Peter Zelenk.

  Via as ostatnch publikci, ktor sa akmkovek spso-bom zaujmali o slovensko-maarsk antagonizmus v danej re, je znane tendenn. Namiesto odbornej analzy neraz nasledo-vali slovensk obrany proti interpretcim publicistov a historikov spoza hranc. Nevan stereotypy v maarsko-slovenskom vzahu na oboch stranch zatia z historiografie nevymizli. Politick skres-lenia zanechali stopy aj v historiografii. Vemi zjednoduene, a, ia, na kodu samotnch historikov, ich meme zaradi do dvoch protichodnch nrodnch koiarov.

  Odborn nzory na tto tmu sa lia a bud li. Urit n-zorov konfrontcia m aj pozitvnu odozvu, nti toti k vej vskumnej precznosti a iniciatve na oboch stranch. Slovensk historici zdrazuj medzinrodnopolitick okolnosti Viedenskej arbitre a s ou svisiacich udalost, nedodranie etnickho prin-cpu aktu z Viedne, revizionistick charakter vtedajej maarskej politiky, meninov politiku a s ou spojen represvne zsahy proti Slovkom. Maarsk historiografia vyzdvihuje predovetkm etnick otzku viedenskho rozhodnutia. Poprie platnos jednej i druhej interpretcie by bolo nesprvne. Histria je podstatne zloitejia, komplikovanejia a nejednoznan. Jedine pri zodpo-vednom, seriznom prstupe, pri pokuse o neskreslen pohad a spsob vkladu, ktor je zrove pokusom o zsadnej vplyv na

 • / 11 /

  formovanie skutonho historickho vedomia Slovkov i Maarov k ich rznotvrnym spolonm dejinm meme tieto dejiny v ich mnohotvrnosti pochopi.

  Vskum k zameraniu tejto publikcie som realizoval v Sloven-skom nrodnom archve, kde som sa sstredil na psomn ma-terily vtedajch strednch radov a bezpenostno-represvnych orgnov, alej vo Vojenskom historickom archve v Bratislave, v ttnych archvoch v Bratislave, Nitre, Byti, Banskej Bystrici, Preove