Slovensko skladenjsko besedotvorje

 • View
  255

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

S konsistentnimi opredelitvami bistvenih skladenjskobesedotvornih pojmov kot skladenjska podstava, besedotvorna vrsta, besedotvorni pomen se je monografija uveljavila kot eno temeljnih del slovenskega jezikoslovja.

Text of Slovensko skladenjsko besedotvorje

 • Ada

  Vid

  ovi

  Muh

  a

  9 789612 374839

  ISBN 978-961-237-483-9

  ISBN 978-961-237-483-9

  Ada Vidovi Muha, zasluna profesorica lju-bljanske univerze, predava na slovenistinem oddelku Filozofske fakultete. Diplomirana slavistka je po konanem tudiju v Ljubljani 1963. leta nadaljevala podiplomski tudij na Karlovi univerzi v Pragi, kjer se je seznanjala zlasti s funkcionalistinim strukturalizmom. Na Intitutu za slovenski jezik FR je bila soav-torica prvih treh knjig Slovarja slovenskega knjinega jezika. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je leta 2010 upokojila kot redna profesorica. Znanstveno deluje predvsem na podroju skladnje s pretvorbeno-tvorbenim besedotvorjem Slovensko skladenj s ko besedotvorje ob primerih zloenk (1988), in leksikologije Slovensko leksikalno pome-noslovje (2000); objavlja razprave iz teorije jezika, jezikovnosistemske stilistike, razvoja knjinega jezika, sociolingvistike. Bila je (so)urednica vsaj dvanajstih zbornikov. Kot nacionalna koordinatorica vseslovan-skega projekta Najnowsze dzieje jzykw sowiaskich je bila lanica redakcijskega komiteja 14 zbornikov, med katerimi je v njeni redakciji izel Slovenski jezik (1998).

  Prva izdaja monogra je o zloenkah avtorice Ade Vidovi Muha je bila tako v slovenskem kakor tudi v drugih, zlasti slovanskih jeziko-slovjih delena velike znanstvene pozornosti. Ideja skladenjskega besedotvorja, ki izhaja iz spoznanja o monosti pretvorbeno-tvorbenih povezav skladenjskih razmerij z medmorfem-skimi razmerji znotraj tvorjenke, ostaja ogrod-je tudi druge izdaje. Gre za strukturalistino jezikoslovno izhodie, postavljeno na trdna tla sistemskega razumevanja jezika.

  Erika Krinik

  Delo utrjuje besedotvorno skladnjo, uvedeno e s prvo besedotvorno monogra jo avtori-ce. S konsistentnimi opredelitvami bistvenih skladenjskobesedotvornih pojmov kot skla-denjska podstava, besedotvorna vrsta, besedo-tvorni pomen se je monogra ja uveljavila kot eno temeljnih del slovenskega jezikoslovja. Dopolnjena razliica je ohranila teoretini okvir, za nadaljnji razvoj slovenskega besedo-tvorja pa so pomembne dopolnitve zlasti iz avtoriinih lastnih jezikoslovnih izkuenj.

  Andreja ele

  Ada Vidovi Muha

  Slovensko skladenjsko besedotvorje

  Slov

  ensk

  o sk

  lade

  njsk

  o be

  sedo

  tvor

  je

  Naslovka_SSB_FINAL.indd 1 7.2.2012 8:59:02

 • Slovensko skladenjsko besedotvorje

  Ada Vidovi Muha

 • Slovensko skladenjsko besedotvorje

  Zbirka: Razprave FF

  Avtorica: Ada Vidovi MuhaRecenzentki: Erika Krinik, Andreja elePrevod povzetka in spremne besede v angleino: Tatjana Marvin in Velemir GjurinTehnino urejanje in prelom: Jure PreglauFotografija na naslovnici: Joe PreglauFotografija avtorice na zavihku: Polona Potr, 2011

  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2011.Vse pravice pridrane.

  Zaloila: Znanstvena zaloba Filozofske fakultete Univerze v LjubljaniIzdal: Znanstvenoraziskovalni intitut Filozofske fakulteteZa zalobo: Andrej erne, dekan Filozofske fakultete

  Oblikovanje: Lavoslava BeniTisk: Birografika Bori, d. o. o.Ljubljana, 2011Druga razirjena in dopolnjena izdajaTisk na zahtevoCena: 29,90 EUR

  Publikacijo je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

  CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  811.163.6'367811.163.6'373.611

  VIDOVI-Muha, Ada Slovensko skladenjsko besedotvorje / Ada Vidovi Muha ; [prevod povzetka in spremne besede v angleino Tatjana Marvin in Velemir Gjurin]. - 2. razirjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Znanstvena zaloba Filozofske fakultete, 2011. - (Razprave FF)

  ISBN 978-961-237-483-9

  259892736

 • 3Kazalo vsebine

  Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Preface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  1 Zaetki skladenjske razlage tvorjenk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  1.1 Skladenjska besedotvorna teorija, enevski strukturalizem . . . .15

  1.2 Vzpostavitev razmerja med skladnjo in besedotvorjem J. Toporii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  2 Tipoloke lastnosti besedotvorne skladnje . . . . . . . . . . . . . . . . .23

  2.1 Izrazna prepoznavnost tvorjenk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

  2.2 Pretvorbeno-tvorbeni vzorci samostalnikov in pridevnikov . . . .27

  2.2.1 lenitev tvorjenk glede na pretvorbeno vrednost obrazilnih morfemov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

  2.2.1.1 Tvorjenke tipa (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

  2.2.1.2 Tvorjenke tipa (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

  2.2.1.3 Tvorjenke tipa (c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

  2.2.2 Povzetek tvorbenih vzorcev samostalnikov in pridevnikov. . 35

  2.2.3 Skladenjska razlenitev samostalnikih modifikacijskih izpeljank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

  2.2.3.1 Tabelarni prikaz pogostnosti modifikacijskih priponskih obrazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

  2.2.3.2 Pomenska razlenitev modifikacijskih priponskih obrazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

  2.2.4 Nekaj vzorcev besedotvorne stilistike . . . . . . . . . . . . .61

  2.3 Tvorbeni vzorci glagola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

  2.3.1 Tvorjenke tipa (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

  2.3.1.1 Navadne izpeljanke tip (a1). . . . . . . . . . . . . .65

  2.3.1.2 Tvorjenke iz predlone zveze tip (a2). . . . . . . .68

  2.3.1.3 Medponsko-priponske zloenke tip (a3) . . . . .69

  2.3.2 Medponskoobrazilne glagolske zloenke tip (b). . . . . .70

  2.3.3 Glagolske tvorjenke tip (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

  2.3.3.1 Modifikacijske izpeljanke tip (c1) . . . . . . . . . .70

  2.3.3.2 Glagolske sestavljenke tip (c2). . . . . . . . . . . .72

 • 4 2.3.3.2.1 Glagolske sestavljenke tip (c2) skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti . . . . . . . . . . 76

  2.4 O pomenu pri tvorjenkah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

  2.4.1 Propozicijski besedotvorni pomen samostalnika . . . . . .84

  2.4.2 Propozicijski besedotvorni pomen glagola . . . . . . . . . .91

  2.4.2.1 Pomen glagolskih tvorjenk tip (a) . . . . . . . . .92

  2.4.2.2 Pomen glagolskih sestavljenk z vidika propozicije stavne povedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

  2.4.3 Nepropozicijski besedotvorni pomen tvorjenega samostalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

  2.4.4 Nujnost upotevanja besedotvornega pomena pri tvorjenkah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

  2.4.5 Razmerje med besedotvornim in slovarskim pomenom . . 100

  2.5 Tvorbene stopnje na zgledu predvidljive razvrstitve pridevnikih priponskih obrazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  2.6 Posebnosti zlaganja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  2.6.1 Besedotvorne sestavine zloenk . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  2.6.1.1 Pomen in izrazna podoba besedotvorne podstave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  2.6.1.2 Pomen in izrazna podoba obrazilnih morfemov. . 106

  2.6.1.2.1 Medponski morfem . . . . . . . . . . . . . . . . 107

  2.6.1.2.2 Pripona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

  2.6.1.3 Konniki pomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  2.6.2 Definicija zloenke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  2.7 Sklapljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

  3 Iz zgodovine obravnavanja tvorjenk slovenskega knjinega jezika . . 113

  3.1 Obdobje slovensko-nemke normativne protistave . . . . . . . . 113

  3.2 Oblikoslovno-pomensko (analitino) obdobje . . . . . . . . . . . 116

  3.2.1 F. Mikloi primerjalna analiza zloenk v slovanskih jezikih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

  3.2.1.1 Sinhrona delitvena merila . . . . . . . . . . . . . . 117

  3.2.1.2 Diahrona utemeljevalna merila . . . . . . . . . . . 119

  3.2.1.3 Pregled Mikloievih oblikoslovno-pomenskih skupin sklopov in zloenk . . . . . . . . . . . . . . 120

 • 53.2.2 A. Breznik pojav skladenjskih meril . . . . . . . . . . . . . 123

  3.2.3 A. Bajec merilo jezikovnega uta . . . . . . . . . . . . . . 126

  3.2.4 Normativna uveljavitev Mikloievih sinhronih in diahronih meril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  3.2.4.1 F. Levstik poudarek na trdnosti morfemskih razmerij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  3.2.4.2 R. Peruek tvorbena normativnost . . . . . . . . 134

  3.3 Skladenjskopomensko (sintetino) obdobje . . . . . . . . . . . . . 136

  4 O gradivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

  5 Delitev zloenk na podlagi zgradbe skladenjske podstave . . . . . . 141

  5.1 Podredne zloenke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

  5.1.1 Zloenke z dvomorfemskim medponsko-priponskim obrazilom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

  5.1.1.1 Zloenke iz glagola izglagolske zloenke. . .