Click here to load reader

Slovinsko - Love Story, True Story, My Story

 • View
  277

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Obecný katalog slovinského cestovního ruchu

Text of Slovinsko - Love Story, True Story, My Story

 • www.slovenia.info#ifeelsLOVEnia

  SLOVINSKO

 • 2#ifeelsLOVEnia

  Spojuje Alpy, Stedozemn moe a Panonskou ninu.

  Tam jsou i draci zamilovan!

  Navtiv Zlatoroga.

  Kde lska je slan.

  V ROZMANITOSTI! ODHAL LSKU: V LUBLANI.

  V ALPCH.

  U STEDOZEMNHO MOE.

  469

  12

 • 3Jdi hloubji, pmo k srdci!

  Peuj o sebe.

  Pisednte si! Je to dobr.

  Troufni si oekvat vc.

  ODHAL LSKU: NA KRASU.

  V LZNCH.

  U STOLU.

  MEZI LIDMI.

  V PROD

  1619232628V objet strom.

 • 4ODHAL LSKU

  #sLOVEnia

  Star slovinsk povst vyprv, e pi vzniku svta dostala kad

  zem nco svho: jedna hory, druh moe, ta zase nekonen

  pole a tamta hust lesy. Na konec, kdy u kad zem mla

  svou krsu, ozvalo se Slovinsko: A co j? I tu se z brany

  vysypalo, co tam ekalo a na konec: to nejlep od kadho!

  Bylo toho dost na stvoen jet jednoho svta. A aby to ve

  drelo pkn pohromad, pidala se nejdleitj ingredience:

  hrst lsky. Tahle lska m zvltn moc. Spojila moe s horami,

  lesy s vodami, pole s vinicemi, zvltnosti podsvt se svtlost

  nebe, a proto se ve Slovinsku krsy navzjem dotkaj. Svou

  blzkost zmnily prvn zalben na zelenou lsku, kter trv;

  svou existenc podntily aktivn hledn dobra; zitky, kter

  umouj, urychlily zdrav tlukot srdce. A proto je Slovinsko

  zelen, aktivn a zdrav. V takov zemi mete najt lsku

  a poctit ji doista po svm.

  Objevte sv Slovinsko, neboli sLOVEniji!

 • 5Slovinsko je jedin evropsk zem, kter na snadno dostup-nch vzdlenostech spojuje Alpy, Stedozemn moe a Panonskou ninu. A to zdaleka nen ve: je

  tu i Kras a dal krsy!

  LSKA SPOJUJERZNORODOST

 • 6TAM JSOUI DRACIZAMILOVAN! Lubla. Centrum Slovinska.Odtud je ve blzko!

 • 7Jurij Lozi, inovtor. Na kole je jeho pvodn blatnk M

  usguard.

  k se Ljubljana je ljubljena, neboli Lubla je milovna. Slova

  Ljubljana (Lubla) a ljubljena (je milovna) maj ve slovinti-

  n skoro stejn zvuk. Pro toho, kdo Lubla opravdu dobe zn,

  maj i stejn vznam. Hlavn msto sttu, kter m lsku ve

  svm jmnu, je kiovatkou rozmanitost Slovinska. Pradvnou

  kulturu klovch dom spojuje s dobami msk Emony, baroko

  s krsami secese, slovanskou dui s vtvory Joe Plenika, v-

  znamnho architekta a urbanistu Evropy. Muzea a galerie, ka-

  vrny podl eky a na nmstch, divadla a koncertn sly, festi-

  valy, kter se na lto sthuj do ulic, se ad nedaleko Plenikova

  Trojmost. Srdce msta, Plenikovo trit, chrn zkrocen draci

  na most z 19. stolet a zmky lsky oznaen most s modernmi

  sochami.

  Z centra msta Lublan, msta, kter se pyn titulem Evropsk

  zelen msto roku 2016, je proda tak snadno dostupn! A do

  msta zasahuje lesopark, krtk je i cesta na Lublask blata

  (Ljubljansko barje), pln pbh o ivot ped tisci lety.

  Na pozstatcch jednoho z jeho klovch obydl bylo objeveno

  nejstar devn kolo s osou na svt, star dobrch 5 200 let!

  Kdo v - snad u s nm byla cesta k milovan snaz. V souasn

  dob, je Lubla pln kol!

  Lubla je kiovatkou rznch ob-

  dob. V letech 2014 a 2015 slav

  msto 2000 let msk Emony.

  Pozstatky prehistorick kultury

  klovch obydl jsou zapsny

  na seznam svtovho ddictv

  UNESCO. Ulice Plenikovy Lubla-

  n nabz setkn s ptomnost

  i budoucnost!

  LSKA JMNEM HLAVNHO MSTA

  Na kole i pky ke vem pozoruhodnostem!

  Z centra msta kolem eky Lublanice je to kousek

  k antickm pozstatkm msk Emony, mocnho

  msta, kter v roce 2015 oiv nejrznj akce,

  na hrad nad mstem i do mstskch park.

  LUBLA:ZELEN HLAVN MSTO EVROPY

  #Ljubljana

 • 8V centru Lublan vs ek mnoho festival, jimi se vyznauj i ostatn slovinsk msta. Sledujte kalend akc na www.slovenia.info! Slovinsk msta jsou atraktivn volbou pro podn kongres a konferenc. Nabzej nejen modern vdobytky, ale i pekvapiv msta se zvltnmi pbhy. A tetina slovinskch mst je chrnnou pamtkou!

  V Lublani vedou vechny cesty ke slavnmu Trojmost, kde socha France Preerna pokukuje po Julii, jeho nevyslyen lsce. V blzkosti je run nbe a Plenikova trnice.

  Ti v dui mlad pro sebe najdou ten sprvn koutek na kadm kroku - v zelen Lublani, v rznch slovinskch mstech, na pohostinnm venkov. Slovinsko je tak zaujme originlnmi hostely: v bvalm vojenskm vzen, s ndechem doby elezn, v chrnnm starm statku, atd.

 • 9NAVTIVZLATOROGA.Poklady Alp a Triglavskho nrodnho parku chrn pohdkov hrdinov.

 • 10

  Bla Kajdi, pletna. Jeho rodina se na Bledu plav ji vce ne sto let.

  ZITKY MEZIHORAMITam, kde je Slovinsko nejvy,

  bydl Triglav. Hora, znzornn

  i ve slovinskm znaku, se jmenuje

  stejn jako staroslovansk bh, jen

  ovld nebe, zemi a podsvt. Zde je

  nejvt poklad, kter ped lidskou

  chamtivost chrn pohdkov

  Zlatorog. Toto krlovstv prody

  je jednm z nejstarch nrodnch

  park v Evrop. Pod vrcholky

  Julskch Alp je jezero Bled, o nm

  nejvt slovinsk bsnk pravil,

  e je obrazem rje. Zazvonte-li na

  zvon kostela na ostrov uprosted

  jezera, spln se vm pn.

  Tady a v okol se odehrvaj

  vznamn sportovn vtzstv.

  K pekonvn sebe sama lkaj

  stezky prodou. A jakpak je

  to proda! Mocn a dostupn

  souasn. Alpy ve Slovinsku

  propojuj krajiny a lidi.

  Triglavsk nrodn park zahrnuje

  skoro 84 hektar neboli

  4 procenta slovinskho zem

  mezi Itli a Rakouskem. Park,

  poprv chrnn u roku 1924, je

  jednm z nejstarch nrodnch

  park v Evrop.

  #Bled

  RJ POD TRIGLAVEM

  Kdy pijedete na Bled, vyjete na ostrov uprosted

  jezera pletnou (slovinsky pletnja) - zvltn bledskou

  zasteenou lokou! Zvon v kostele je symbolem

  splnnch pn. Ten, kter dala odlt mlad vdova

  na pamtku svho manela, skonil podle legendy

  na dn jezera a ona odela do kltera. Jej pn

  vak bylo splnno: zvon, kter pozdji dorazil na

  ostrov a kter posvtil sm pape, dodnes zvon na

  poest lsky. Tomu v mnoho mladch novoman-

  el, kte si pro svou svatbu vyberou Bled.

 • 11

  Z Bledskho hradu nad jezerem se rozprostr pohled na jedinenou produ Bledu a Alp. Takzvan slunen lka Arnold Rikli zde ji v polovin 19. stolet zaal provdt jedinen lzesk terapie. Jeho cesty vedou tak k nedalek nhorn ploin Pokljuka, s nejvtm zaoblenm lesnm povrchem v Triglavskm nrodnm parku. Rj pro aktivn!

  Na Bohinjsk jezero, kter zasahuje do Triglav-skho nrodnho parku, z blzkch vrcholk urit shl bl kamzk se zlatmi rohy, zvan Zlatorog. Tento pohdkov ochrnce dobra a p-rody Julskch Alp byl ped dvnmi asy koist pytlka. Kdy ho vak stelil, vyrostla z jeho krve kouzeln triglavsk kvtina. Uzdravila Zlatoro-ga, jen tak dodnes ochrauje prodn poklady Alp ped lidskou haminost. S alpskm kvtm, asto s livmi inky, se mete seznamovat na letnm festivalu u Bohinjskho jezera.

  dol eky Soa je povstn dky vodnm sportm mezi peejemi a tnmi na smaragdov ece, jej kraje, hory a alpsk vrchy pbhy mru. dol vjimench prodnch zajmavost bylo za prvn svtov vlky djitm nejvtho konfliktu v horskm prosted v djinch lidstva. Pozstatky jsou soust Stezky mru od Alp a po Jadran.

  Nhorn ploina Pokljuka, kter se pyn nej-vtm zaoblenm lesnm povrchem v Triglavskm nrodnm parku, lk po cel rok bkae a biatlonisty z celho svta. Labyrin-tem prodnch krs a energetickch bod vedou p a cyklistick stezky. Ty tak zvou na vechny strany Slovinska. Zem se pyn vce ne 10 tisci km znaench turistickch stezek. Cyklistick trat vech obtnost vedou i pes horsk sedla, jakm je Vri spojujc dol Soi s Kraskou Gorou.

  Kranjska Gora pat mezi nejoblbenj slovinsk stediska pro aktivn dovolenou v prod ve vech ronch obdobch. Krom zimnch sport na djitch zvod svtovho pohru v alpskm lyovn nabz celou adu pch, cyklistickch i jinch vzev. Rodiny lk pohdkovmi zitky. Nedaleko je tzv. Kekeva deela (Kekcova zem), v n ns ekaj dobrodrustv nejznmjho slovinskho dtskho literrnho hrdiny. Pbhy o pastch a obrech i dalch hrdinech lkaj tak do mench msteek pod Triglavem.

 • 12

  KDE LSKAJE SLAN.U nejsevernji poloench salin Stedozemnho moe.

 • 13

  SL A LID STEDOZEMNHO MOESl je moe, kter se nemohlo vrtit do

  nebe, pe se na soli z Piranu, kter se vyrb

  stle stejnm postupem u od doby, kdy byli

  slan mliny Jadranu zdrojem nejkrsnj-

  ho msta na slovinskm pobe.

  Dobr sl, to ale nen jen ist moe, pjem-

  n slunce a ten typick vtr. Slovint salin-

  i vd, e na tu nejlep je teba tak lska!

  Ta lkala cel rodiny na saliny, kde dodnes

  tradinmi postupy vznik soln kvt s n-

  dechem rovch krystal, patc mezi ty

  nejlep na svt. To, jak hrd jsou na svou

  skvlou tradici, poznte kad rok na jarnm

  festivalu Solinarski praznik v Piranu. Na slo-

  vinsk pobe pijdj lid za pohodou. Ve

  vnitrozem je lkaj olivovnky a vinn rva,

  laskan slanm vtrem. Jejich zvan se ms

  s hudbou virtuz, jakmi byl Tartini, a hla-

  sy ptk, kte se sem vracej do chrnnch

  mokad.

  Cel ptina slovinskho pobe,

  kter m 46,6 kilometr, je chr-

  nn zem. Piransk saliny jsou

  nejsevernji lec a stle funkn

  saliny ve Stedomo. Prodn park

  Seoveljske soline je dleit mezi-

  nrodn hnzdit vodnho ptactva.

 • 14

  Portoro je u odedvna znm jako msto blahobytu. Zde benediktini ji ve 13. stolet peovali o zdrav za pomoci mosk vody a bahna z blzkch salin. Dnes tu najdete termln prameny, wellness, upraven ple u istho moe, zitky v prod i na akcch, poten nabzen mstnmi kulini, a to ve s podporou vynikajcch hotel pmo na pobe.

  Dr. Peter B

  ossman, starosta m

  sta Piran. Prvn ernosk starosta slovinskho msta.

  MEZI MOEM A ISTRI

  Akoli je Pir