Click here to load reader

SLUŽBENI GLASNIK013 IZBORNI SUSTAV 013-01 01 Izborni sustav – općenito 013-02 01 Birački spiskovi 013-03 01 Izbori i opozivi 013-04 01 Rad predstavničkih tijela 013-05 01 Ostalo

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK013 IZBORNI SUSTAV 013-01 01 Izborni sustav – općenito 013-02 01 Birački...

 • Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2telefon: 881-162

  LIST IZLAZI PREMA POTREBI

  GODINA XXII., BROJ 16.

  SENJ, 31. prosinca 2018.

  SLUŽBENI GLASNIKGRADA SENJA

  SLUŽBENI LIST GRADA SENJA

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  662

  AKTI GRADONAČELNIKA GRADA SENJANa temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i

  područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15- ispr. i 123/17), članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju ( „Narodne novine“ broj 7/09), članka 46. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 - pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18, 3/18 – pročišćeni tekst), razmatrao je Prijedlog plana klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata u Gradu Senju za 2019. godinu, na 40. Kolegiju, održanom dana 20. prosinca 2018. godine, donio je sljedeći

  Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata u Gradu Senju za 2019. godinu.

  2. Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata u Gradu Senju za 2019. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

  3. Nalaže se stručnom suradniku – tajniku, koordinatoru za lokalnu samoupravu, upravu i akte Grada da predmetni Plan klasifikacijskih oznaka utvrđen u točki 1. ovog Zaključka objavi u „Službenom glasniku Grada Senja.“

  4. Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Senja.

  KLASA: 035-02/18-01/01 URBROJ: 2125- 03/02-18-02 Senj, 20. prosinca 2018.

  GRADONAČELNIK

  Sanjin Rukavina, dipl. oec., v.r.

  Na temelju odredbi članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“, broj 38/88), te članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17) i članka 46. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 6/09, 2/13, 6/13, 10/13, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Senja donosi, sljedeći

  PLANklasifikacijskih oznaka

  stvaratelja i primatelja akata u Gradu Senju za 2019. godinu

  Članak 1.

  Planom klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2019. godinu (u daljnjem tekstu Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Gradonačelnika, Gradskog vijeća i upravnih tijela Grada Senja.

  Članak 2.

  Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broj dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. Godine kako slijedi:

  Oznake klasifikacije po sadržaju, broj dosjea i opis djelatnosti unutar podgrupe:

  Oznaka klasifikacije po sadržaju

  Broj dosjea OPIS DJELATNOSTI UNUTAR PODGRUPE

  004 SLOBODE, PRAVA I DUŽNOSTI ČOVJEKA I GRAĐANINA004 – 01 01 Slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina005 DRUŠTVENI NADZOR I ZAŠTITA005 – 01 01 Općenito006 DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE006 – 01 Društveno-političke organizacije

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  663

  006 – 04 01 Sindikati007 DRUŠTVENE ORGANIZACIJE007- 01 01 Društvene organizacije – općenito008 DRUŠTVENO INFORMIRANJE008-01 01 Informiranje – općenito008-02 01 Javno informiranje010 ORGANIZACIJA DRŽAVE010-01 01 Općenito010-05 Županije010-06 Gradovi i općine011 DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE PROPISA011-01 01 Donošenje i objavljivanje propisa – općenito011-03 01 Objavljivanje propisa012 USTAVNI PROPISI I STATUTI012-01 01 Ustavni propisi i statuti – općenito012-02 01 Ustavni propisi012-03 01 Statuti013 IZBORNI SUSTAV013-01 01 Izborni sustav – općenito013-02 01 Birački spiskovi013-03 01 Izbori i opozivi013-04 01 Rad predstavničkih tijela013-05 01 Ostalo014 REFERENDUM I DRUGI OBLICI OSOBNOG IZJAŠNJAVANJA014-01 01 Referendum i drugi oblici osobnog izjašnjavanja 014-02 01 Referendum014-03 01 Drugi oblici osobnog izjašnjavanja015 TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA015-01 01 Teritorijalna razgraničenja – općenito015-05 01 Područja općina i gradova015-07 01 Gradovi i naselja015-08 01 Ulice i trgovi016 NARODNOSTI016-01 01 Narodnosti (manjine) – općenito016-02 01 Prava narodnosti (manjina)017 GRBOVI, AMBLEMI, ZASTAVE I HIMNE017-01 01 Grbovi, amblemi, zastave i himne – općenito018 POLITIČKI ODNOSI S INOZEMSTVOM018-01 01 Politički odnosi s inozemstvom – općenito018-02 01 Odnosi s drugim državama018-04 01 Odnosi s međunarodnim organizacijama i savezima018-07 01 Diplomatsko-konzularna predstavništva019 MIGRACIJE,ISELJENICI,IZBJEGLICE019-01 01 Iseljenici – općenito021 ORGANIZACIJA I RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  664

  021-01 01 Organizacija i rad hrvatskog državnog sabora i predstavničkih tijela lokalne samouprave i uprave – općenito021-01 02 Vijećnička pitanja021-03 01 Hrvatski državni sabor021-04 01 Županijska skupština021-05 01 Gradsko vijeće – sjednice021-05 02 Odbori Gradskog vijeća 021-06 01 Ostalo – Gradsko vijeće022 ORGANIZACIJA I RAD IZVRŠNIH TIJELA022-01 01 Organizacija i rad izvršnih tijela – općenito022-03 01 Vlada Republike Hrvatske022-04 01 Županijska tijela i župan022-05 01 Kolegij gradonačelnika – sjednice022-05 02 Gradonačelnik – ostalo022-06 01 Ostalo 023 ORGANIZACIJA I RAD UPRAVE023-01 01 Organizacija i rad uprave – općenito023-03 01 Državna uprava023-04 01 Upravna tijela županije023-05 01 Upravna tijela grada – izvješća 023-07 01 Mjesni uredi

  023-08 01 Ostalo

  024 0RGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA024-01 01 Organizacije udruženog rada – poduzeća026 MJESNA SAMOUPRAVA026-01 01 Mjesna samouprava – općenito030 ORGANIZACIJA,METODE I TEHNIKA RADA030-01 01 Organizacija, metode i tehnika rada – općenito030-02 01 Organizacija rada i radni postupci030-03 01 Informatička djelatnost, računarska oprema i računarski sistem030-04 01 Telekomunikacijska oprema030-06 01 Uredska pomagala i strojevi030-07 01 Organizacija i oprema radnih prostorija031 OZNAKE,PRIJEM,DEŽURNO-SIGURNOSNE SLUŽBE031-01 01 Općenito031-02 01 Natpisne i oglasne ploče031-03 01 Prijemne službe, pisarnica031-06 01 Poštanske usluge031-07 01 Fizičko-tehnička zaštita032 INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA SLUŽBA032-01 01 Informacijsko – dokumentacijska služba – općenito032-05 01 Stručni časopisi, službena glasila i druga stručna literatura033 TISKANJE I UMNOŽAVANJE MATERIJALA033-01 01 Tiskanje i umnožavanje materijala – općenito

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  665

  034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR034-01 01 Upravni postupak i upravni spor – općenito034-04 01 Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda – općenito034-01 02 Potvrde o dugovanju prema Gradu034-06 01 Izvještaji o stanju rješavanja upravnih stvari034-07 01 Upravni i upravno računski spor035 UREDSKO POSLOVANJE035-01 01 Uredsko poslovanje – općenito035-02 01 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi036 ARHIVIRANJE036-01 01 Arhiviranje predmeta i akata – općenito036-03 01 Čuvanje registraturnog gradiva036-04 01 Izlučivanje arhivskog gradiva036-05 01 Ostalo037 OVJERE037-01 01 Ovjere – općenito038 PEČATI,ŽIGOVI I ŠTAMBILJI038-01 01 Pečati, žigovi i štambilji – općenito038-02 01 Odobrenje za izradu pečata i žigova s grbom RH038-03 01 Upotreba, čuvanje i uništavanje040 01 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU AKATA 040-01 01 Nadzor nad zakonitošću akata – općenito041 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA041-01 01 Nadzor nad zakonitošću rada – općenito042 INSPEKCIJSKI NADZOR042-01 01 Inspekcijski nadzor – općenito043 UPRAVNA INSPEKCIJA043-01 01 Upravna inspekcija – općenito050 PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD TIJELA UPRAVE050-01 01 Predstavke i pritužbe na rad tijela uprave – općenito050-02 01 Pojedinačni predmeti052 OSTALE PREDSTAVKE I PRITUŽBE052-01 01 Ostale predstavke i pritužbe – općenito053 MOLBE I PRIJEDLOZI053-01 01 Molbe i prijedlozi građana – općenito053-02 01 Pojedinačni prijedlozi – pisma namjere060 ODLIKOVANJA060-01 01 Odlikovanja općenito060-02 01 Postupak dodjele061 JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA061-01 01 Javne nagrade i priznanja – općenito070 ODNOS DRŽAVE I CRKVE070-01 01 Općenito070-03 01 Vjerske zajednice

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  666

  080 DUŽNOSNICI,RUKOVODEĆI I DRUGI DJELATNICI080-01 01 Dužnosnici, rukovodeći i drugi djelatnici u organima uprave – općenito080-06 01 Evidencija kadrova u organima uprave080-07 01 Ocjenjivanje rada djelatnika u organima uprave080-08 01 Ovlaštenja o potpisivanju i zamjenjivanju100 POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA100-01 01 Politika zapošljavanja – općenito101-01 01 Kretanje zaposlenosti – općenito102-01 01 Nezaposlenost – općenito103 USMJERAVANJE U ZANIMANJA103-01 01 Usmjeravanje u zanimanja –općenito104 ZANIMANJA104-01 01 Zanimanja110 RADNI ODNOSI DJELATNIKA U ORGANIMA UPRAVE110-01 01 Radni odnosi – općenito110-03 01 Prava i obaveze radnika .- općenito

  112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA,UGOVOR O DJELU,DOPUNSKI RAD112-01 01 0pćenito112-02 01 Na neodređeno vrijeme112-03 01 Na određeno vrijeme112-04 01 Ugovor o djelu112-06 01 Pripravnici

  113 RADNO VRIJEME,ODMORI,DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA113-01 01 Općenito113-02 01 Radno vrijeme113-04 01 Dopusti113-05 01 Bolovanja

  114 RADNI SPOROVI,RADNA DISCIPLINA,MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST114-01 01 0pćenito114-02 01 Radni sporovi114-03 01 Radna disciplina114-04 01 Disciplinska odgovornosti i postupak114-05 01 Materijalna odgovornost115 ZAŠTITA NA RADU115-01 01 Zaštita na radu – općenito115-04 01 Nesreća na radu115-05 01 Zaštitna sredstva116 INSPEKCIJA RADA116-01 01 Općenito117 RADNI STAŽ117-01 01 Radni staž – općenito

  118 STRUČNA SPREMA,KVALIFIKACIJA,STRUČNA OSPOSOBLJENOST I PRIZNANJE SVOJSTVA

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  667

  118-01 01 Općenito119 KADROVSKA POLITIKA I EVIDENCIJE119-01 01 Općenito120 OSOBNI DOHOCI120-01 01 Osobni dohoci – općenito120-02 01 Utvrđivanje, raspoređivanje, raspodjela120-03 01 Po osnovi tekućeg rada121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA121-01 01 Ostala primanja po osnovi rada – općenito121-02 01 Dnevnice121-05 01 Prijevoz na posao121-07 01 Regres za godišnji odmor121-09 01 Pomoć u slučaju smrti121-10 01 Jubilarne nagrade121-11 01 Otpremnina121-13 01 Nagrade učenicima i studentima121-15 01 Ostala primanja po osnovi rada130 STRUČNO USAVRŠAVANJE130-01 01 Tečajevi, savjetovanja i stručna putovanja – općenito130-02 01 Tečajevi130-03 01 Savjetovanja (seminari)

  131 SPECIJALIZACIJE,PRIMARIJATI I DRUGA STRUČNA USAVRŠAVANJA131-01 01 Općenito132 STRUČNA PRAKSA (PRIPRAVNICI,VJEŽBENICI I DRUGI)132-01 01 Stručna praksa 133 STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI133-01 01 Općenito133-02 01 Stručni ispiti133-03 01 Pravosudni ispiti140 MIROVINSKO OSIGURANJE140-01 01 Mirovinsko osiguranje140-02 01 Starosno141 INVALIDSKO OSIGURANJE141-01 01 Općenito141-02 01 Invalidska mirovina200 DRŽAVNA SIGURNOST200-01 01 Državna sigurnost općenito210 JAVNI RED I MIR210-01 01 Javni red i mir općenito211 POSLOVI PROMETA211-01 01 Općenito211-04 01 Kontrola i regulacija prometa214 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA214-01 01 Općenito

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  668

  214-02 Mjera zaštite od požara i eksplozija-Sjednice stožera ZIS214-03 01 Protupožarna inspekcija220 GRAĐANSKA STANJA220-01 01 Prebivalište i boravište građana – općenito223 MATIČARSTVO223-01 01 Općenito230 OSTALI UNUTARNJI POSLOVI230-01 01 Udruženje građana – općenito – udruge231 JAVNI SKUPOVI231-01 01 Javni skupovi – općenito300 PRIVREDNI SISTEMI I EKONOMSKA POLITIKA300-01 01 Privredno planiranje – općenito301 PRIVREDNA KRETANJA301-01 01 Privredna kretanja – općenito302 PRIVREDNI RAZVOJ302-01 01 Privredni razvoj – općenito302-02 01 Programi razvoja303 PRIVREDNA SURADNJA303-01 01 Općenito304 PRIVREDNO NEDOVOLJNO RAZVIJENI304-01 01 Općenito306 EKONOMSKA POLITIKA I STABILIZACIJA306-01 01 Ekonomska politika i stabilizacija – općenito310 INDUSTRIJA I RUDARSTVO310-01 01 Općenito310-02 01 Elektroprivreda310-09 01 Rudarska inspekcija310-17 01 Proizvodnja kamena, šljunka i pijeska311 ZANATSTVO I MALA PRIVREDA311-01 01 Zanatstvo i mala privreda-općenito311-01 02 Povjerenstvo za dodjelu poduzetničkih kredita311-08 01 Obrt,malo i srednje poduzetništvo320 POLJOPRIVREDA320-01 01 Poljoprivreda – općenito320-02 01 Poljoprivredno zemljište320-08 01 Stočarstvo320-09 01 Pčelarstvo321 ŠUMARSTVO321-01 01 Općenito321-02 01 Šume i šumsko zemljište322 VETERINARSTVO322-01 01 Općenito323 LOVSTVO323-01 01 Lovstvo – općenito

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  669

  324 RIBARSTVO324-01 01 Ribarstvo – općenito325 VODOPRIVREDA325-01 01 Vodoprivreda općenito325-05 01 Vodoprivredna inspekcija326 ZADRUGARSTVO326-01 01 Zadrugarstvo općenito330 TRGOVINA330-01 01 Unutarnja trgovina općenito330-04 01 Trgovačke radnje 331 VANJSKA TRGOVINA331-01 01 Općenito333 OPSKRBA333-01 01 Opskrba općenito334 TURIZAM334-01 01 Turizam općenito334-05 01 Razvoj i planiranje –općenito334-06 01 Priprema sezone i opskrba334-08 01 Turistička djelatnost335 UGOSTITELJSTVO335-01 01 Općenito336 GOSPODARSKA INSPEKCIJA336-01 01 Općenito336-02 01 Pojedinačni predmeti340 SAOBRAĆAJ I VEZE340-01 01 Cestovni promet općenito340-03 01 Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture340-05 01 Prijevoznička djelatnost340-08 01 Sigurnost u cestovnom prometu – studija340-09 01 Ostalo342 POMORSKI,RIJEČNI I JEZERSKI PROMET342-01 01 Pomorski promet općenito342-18 01 Prijevoznička djelatnost342-21 01 Luke i pristaništa342-23 01 Lučke kapetanije i kapetanije pristaništa342-24 01 Inspekcijski poslovi342-29 01 Zagađenje mora i unutrašnjih voda342-35 01 Ostalo 344 VEZE 344-01 01 Veze općenito344-02 01 Poštanski promet344-03 01 Telefonski i telegrafski promet344-07 01 Inspekcijski poslovi350 PROSTORNO UREĐENJE,PROSTORNO PLANIRANJE

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  670

  350-01 01 Prostorno planiranje općenito350-02 01 Prostorni planovi – općenito350-02 02 Provedba javne rasprave350-02 03 Primjedbe građana350-03 01 Provedbeni planovi350-03 02 Pojedinačni predmeti – UPU Senj350-03 03 Pojedinačni predmeti350-05 01 Uvjeti uređenja prostora – zahtjevi 350-05 02 Lokacijske dozvole, rješenja350-06 01 Uređenje građevinskog zemljišta350-07 01 Prostorno planiranje-ostalo351 ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE351-01 01 Zaštita čovjekove okoline općenito351-02 01 Mjere zaštite čovjekove okoline351-03 01 Studije utjecaja na okoliš351-04 01 Ostalo360 GRAĐEVINSKI POSLOVI360-01 01 Građevinski poslovi općenito, zahtjevi za ozakonjenje360-01 02 Suglasnosti za ozakonjenje360-01 03 Zahtjevi za ozakonjenje- Agencija AZONIZ360-01 04 Zahtjevi za ozakonjenje od strane Grada360-02 01 Pojedinačni predmeti360-02 02 Pojedinačni predmeti360-02 03 Pojedinačni predmeti360-02 04 Pojedinačni predmeti360-02 05 Pojedinačni predmeti 360-02 06 Pojedinačni predmeti360-02 07 Pojedinačni predmeti 360-02 08 Pojedinačni predmeti 360-02 09 Pojedinačni predmeti – Igralište i plaža Sveti Juraj360-02 10 Pojedinačni predmeti - Šetnica Škver361 IZGRADNJA OBJEKTA361-01 01 Općenito361-02 01 Izgradnja objekta361-02 02 Rješenja o izvedenom stanju361-03 01 Građevinska dozvola – zahtjevi361-03 02 Građevinska dozvola –potvrde,rješenja361-05 01 Dozvola za uporabu objekta361-05 02 Uporabne dozvole361-06 01 Rješenja o uvjetima uređenja prostora-izjašnjenja361-06 02 Rješenja o uvjetima uređenja prostora361-08 01 Ostalo 362 GRAĐEVINSKO-URBANISTIČKA INSPEKCIJA362-01 01 Općenito362-02 01 Pojedinačni predmeti

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  671

  363 KOMUNALNI POSLOVI363-01 01 Komunalni poslovi općenito363-02 01 Komunalna djelatnost363-02 02 Komunalni doprinos363-02 03 Naknada za priključak na vodne građevine363-02 04 Komunalni doprinos – ozakonjenje363-02 05 Komunalni doprinos- ozakonjenje- Agencija363-03 01 Komunalna naknada363-04 01 Komunalno redarstvo363-04 02 Zapisnici komunalnog redara363-04 03 Zapisnici komunalnog redara 363-04 04 Zapisnici komunalnog redara363-04 05 Zapisnici komunalnog redara363-04 06 Zapisnici komunalnog redara363-05 01 Javna površina363-05 02 Zakup javne površine – terase363-05 03 Zakup javne površine – privremeni objekti363-05 04 Zakup javne površine –ambulantna prodaja363-05 05 Zakup javne površine – Frankopanski trg370 STAMBENA PRIVREDA I STAMBENI ODNOSI370-01 01 Stambena politika općenito370-03 01 Stanovi i stanovanje370-04 01 Ugovori o najmu neotkupljenih stanova370-05 01 Ostalo371 STAMBENI ODNOSI371-01 01 Stambeni odnosi općenito371-02 01 Korištenje stanova u društvenom vlasništvu371-03 01 Stanarsko pravo371-04 01 Stanarina371-05 01 Ostalo372 POSLOVNI PROSTOR372-01 01 Poslovni prostor općenito372-03 01 Najam odnosno zakup372-05 01 Ostalo

  373 REPREZENTATIVNI OBJEKTI I OBJEKTI POD POSEBNOM ZAŠTITOM373-01 01 Općenito373-02 01 Čuvanje i održavanje stambene zgrade373-03 01 Restauriranje380 PRIVREDNE MANIFESTACIJE380-01 01 Gospodarska predstavljanja- općenito381 TEHNOLOŠKI RAZVOJ381-01 Općenito382 EKONOMSKA PROPAGANDA I MARKETING382-01 01 Općenito

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  672

  400 FINANCIJE 400-01 01 Financijsko planski dokumenti općenito400-02 01 Financijski planovi i planovi nabave400-03 01 Predračuni400-04 01 Periodični obračuni400-05 01 Završni računi400-06 01 Proračun400-07 01 Bilance400-08 01 Proračuni400-09 01 Ostalo- Odbor za financije i gradski proračun401 KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE401-01 01 Općenito401-03 02 Računi401-03 02 Sudski nalozi za naplatu401-05 01 Ostalo402 FINANCIRANJE402-01 01 Općenito402-02 01 Privrednih djelatnosti402-03 01 Društvenih djelatnosti402-04 01 Opće društvene potrebe402-05 01 Zajedničke društvene potrebe402-06 01 Refundacije402-07 01 Sufinanciranje402-08 01 Financiranje iz proračuna403 KREDITIRANJE403-01 01 Općenito403-02 01 Zajmovi403-03 01 Jamstva403-04 01 Anuiteti403-05 01 Potraživanja403-06 01 Fondovi403-06 01 Ostalo404 INVESTICIJE404-01 01 Investicije općenito404-02 01 Privredne404-03 01 Investicije neprivredne404-04 01 Investicijsko održavanje404-05 01 Ostalo405 DEPOZITNO POSLOVANJE405-01 01 Općenito405-02 02 Depozitno poslovanje406 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE406-01 01 Općenito406-02 01 Ekonomsko poslovanje406-03 01 Osnovna sredstva

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  673

  406-04 01 Obrtna sredstva406-05 01 Sredstva opreme406-06 01 Inventar406-07 01 Obvezni odnosi406-08 01 Inventure406-09 01 Nabavljanje imovine –ostalo410 POREZI410-01 01 Porezi općenito410-07 01 Porezi građana410-13 01 Porez na stambenu zgradu ili stan410-14 01 Porez na poslovni prostor410-15 01 Porez na kuću za odmor410-23 01 Porez na tvrtku – ostalo411 DOPRINOSI411-01 01 Općenito412 TAKSE412-01 01 Općenito413 CARINE413-01 01 Općenito415 NAPLAĆIVANJE POREZA,DOPRINOSA I DRUGIH OBVEZA415-01 01 Općenito415-02 01 Porezi415-03 01 Doprinosi415-06 01 Pljenidba415-07 01 Ostalo416 POREZNO KNJIGOVODSTVO416-01 01 Porezno knjigovodstvo420 REGRESI, PREMIJE I KOMPENZACIJE420-01 01 Regresi, premije i kompenzacije općenito421 DOTACIJE I SUBVENCIJE421-01 01 Dotacije i subvencije općenito422 SREDSTVA SOLIDARNOSTI422-01 01 Sredstva solidarnosti općenito422-02 01 Izdvajanje423 GUBICI, SANACIJE, STEČAJEVI,LIKVIDACIJE423-01 01 Gubici, sanacije, stečajevi i likvidacije – općenito430 RASPOLAGANJE DRUŠTVENIM SREDSTVIMA430-01 01 Općenito431 DOHODAK431-01 01 Općenito431-03 01 Materijalni troškovi431-07 01 Ostalo432 POSLOVANJE PODUZEĆA432-01 01 Poslovanje poduzeća općenito440 DEVIZNO POSLOVANJE

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  674

  440-01 01 Općenito441 KREDITNI ODNOSI S INOZEMSTVOM,441-01 01 Kreditni odnosi s inozemstvom općenito450 BANKARSTVO450-01 01 Bankarstvo općenito451 PLASMANI I NOVČANA KRETANJA451-01 01 Općenito,dionice452 ŠTEDIONIČKI POSLOVI452-01 01 Općenito453 POSLOVI OSIGURANJA453-01 01 Poslovi osiguranja453-02 01 Osiguranje460 LUTRIJA460-01 01 Igre na sreću461 TOMBOLA I IGRAONICE461-01 01 Općenito470 DRUŠTVENA KONTROLA470-01 01 Općenito470-02 01 Financijska agencija470-05 01 Financijska inspekcija470-06 01 Kontrola financijskog poslovanja – ostalo471 INSPEKCIJA DRUŠTVENIH PRIHODA471-01 01 Općenito500 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE500-01 01 Općenito501 MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 501-01 01 Mjere zdravstvene zaštite općenito501-05 01 Zaštita od zaraznih bolesti502 PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA502-01 01 Općenito503 KORISNICI PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU503-01 01 Općenito504 ZDRAVSTVENE USLUGE S INOZEMSTVOM504-01 Općenito510 RADNE ORGANIZACIJE ZDRAVSTVA510-01 01 Općenito510-11 01 Ljekarne530 LIJEKOVI I MEDICINSKA OPREMA530-01 01 Općenito530-08 01 Promet i proizvodnja droga540 SANITARNA INSPEKCIJA540-01 01 Sanitarna inspekcija – općenito541 ZDRAVSTVENI NADZOR541-01 01 Općenito

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  675

  542 ZAŠTITA OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA I SIGURNOST NUKLEARNIH OBJEKATA I POSTROJENJA542-01 01 Općenito550 SOCIJALNA ZAŠTITA550-01 01 Općenito550-02 01 Planiranje potreba u oblasti socijalne skrbi550-04 01 Socijala550-05 01 Crveni križ Hrvatske550-06 01 Socijalna zaštita – ostalo551 OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE551-01 01 Općenito 551-06 01 Novčane pomoći za stanovanje551-06 02 Troškovi ogrjeva551-06 03 Pomoć za novorođenčad551-06 04 Troškovi boravka djece u jaslicama i vrtićima551-06 05 Troškovi javnog prijevoza učenicima srednje škole551-06 06 Pogrebni troškovi551-06 07 Pomoć za umirovljenike s malim mirovinama551-06 08 Pomoć za slijepe i slabovidne551-06 09 Jednokratna novčana pomoć551-07 01 Pomoć i njega u kući552 OBLICI (MJERE) OBITELJSKE-PRAVNE ZAŠTITE552-01 01 Općenito552-02 01 Starateljstvo552-07 01 Usvajanje552-08 01 Ostalo553 IZVRŠAVANJE ODGOJNIH MJERA553-01 01 Izvršavanje odgojnih mjera555 KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE555-01 01 Korisnici socijalne zaštite561 ZAŠTITA BORACA NOR-a561-01 01 Zaštita boraca domovinskog rata i NOR-a561-02 01 Novčane naknade561-06 01 Zaštita Hrvatskih branitelja562 INVALIDSKA ZAŠTITA562-01 01 Invalidska zaštita564 SPOMEN OBILJEŽJA564-01 01 Općenito564-02 01 Grobovi i spomenici Domovinskog rata564-05 01 Ostalo600 PROSVJETA600-01 01 Prosvjeta i prosvjetne službe općenito600-05 01 Prosvjetna inspekcija600-06 01 Prosvjeta i prosvjetne službe – ostalo600 PREDŠKOLSKI ODGOJ

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  676

  601-01 01 Predškolski odgoj općenito601-02 01 Ustanove predškolskog odgoja601-04 01 Predškolski odgoj – ostalo602 ŠKOLSTVO602-01 01 Školstvo općenito602-02 01 Osnovno obrazovanje602-03 01 Srednje obrazovanje602-04 01 Visokoškolsko obrazovanje602-07 01 Obrazovanje odraslih602-10 01 Auto škole602-11 01 Prosvjeta – ostalo603 JAVNA PREDAVANJA I TRIBINE603-01 01 Javna predavanja i tribina općenito604 STIPENDIRANJE604-01 01 Stipendiranje općenito604-05 01 Stipendiranje – ostalo610 KULTURA610-01 01 Manifestacije, komemoracije i žalosti općenito610-02 01 Kulturne manifestacije610-03 01 Komemoracije i žalosti610-04 01 Ostalo – pokroviteljstva

  611 ZAŠTITA I OBILJEŽAVANJE LIKOVA I DJELA POVIJESNIH LIČNOSTI611-01 01 Zaštita i obilježavanje likova i djela povijesnih ličnosti općenito612 KULTURNE DJLATNOSTI612-01 01 Kulturne djelatnosti općenito612-02 01 Likovna djelatnost612-03 01 Glazbeno scenska djelatnost612-04 01 Knjižničarska djelatnost612-05 01 Muzejsko galerijska djelatnost612-06 01 Arhivska djelatnost612-07 01 Zaštita prirode612-08 01 Zaštita spomenika kulture612-10 01 Izdavačko novinska djelatnost612-11 01 Kinematografija612-12 01 Radio i televizija620 SPORT620-01 01 Sport općenito620-02 01 Sportske organizacije620-03 01 Sportska natjecanja i priredbe620-04 01 Sportaši620-05 01 Obavljanje sportske djelatnosti620-08 01 Ostalo621 REKREACIJA

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  677

  621-01 01 Općenito630 TEHNIČKA KULTURA630-01 01 Općenito640 ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI POTENCIJALI640-01 01 Znanost općenito643 ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE643-01 01 Općenito643-02 01 Postdiplomski studij643-03 01 Doktorat znanosti643-04 01 Ostalo650 INFORMATIKA650-01 01 Općenito650-02 01 Informatička oprema650-03 01 Informatički sustavi650-04 01 Kadrovi u informatici700 PRAVOSUĐE 700-01 01 Opći poslovi – općenito701 ODVJETNIŠTVO I PRAVNA POMOĆ701-01 01 Odvjetništvo i pravna pomoć701-02 01 Odvjetništvo701-03 01 Služba pravne pomoći702 NAKNADA ŠTETE702-01 01 OPĆENITO710-01 0PĆI POSLOVI710-01 01 Općenito710-02 01 Teritorijalne promjene i promjene nadležnosti711 ORGANIZACIJA I RAD SUDOVA711-01 01 Općenito713 ORGANIZACIJA I RAD JAVNIH PRAVOBRANILAŠTVA713-01 01 Općenito740 OSTALO –OPĆENITO740-01 01 Općenito740-02 01 Kazneno pravo740-03 01 Privredni prijestupi740-04 01 Prekršaji740-08 01 Parnični postupak740-09 01 Nasljeđivanje740-11 01 Izvršni postupak – ovrhe740-12 01 Uknjiženje nekretnina740-15 01 Ostalo800 UPRAVA ZA OBRANU800-01 01 Vojna obaveza – općenito810 CIVILNA ZAŠTITA810-01 01 Civilna zaštita općenito

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  678

  810-02 01 Osobna i uzajamna zaštita810-03 01 Mjere zaštite i spašavanja810-04 01 Skloništa810-05 01 Jedinice Civilne zaštite810-06 01 Zapovjedna tijela810-07 01 Popuna810-08 01 Obuka i vježba810-09 01 Ostalo811 SISTEM OSMATRANJA I OBAVJEŠTAVANJA811-01 01 Općenito814 PRIPREME PRIVREDNIH I DRUŠTVENIH TIJELA814-01 01 Općenito814-06 01 Robne rezerve815 PRIPREME ORGANA UPRAVE815-02 01 Pripreme organa uprave821 INSPEKCIJA CIVILNIH STRUKTURA DRUŠTVA821-01 01 Općenito822 VOJNA INSPEKCIJA822-01 01 Općenito900 DOMAĆA SURADNJA900-01 01 Općenito900-03 01 Odnosi među gradovima i mjestima900-04 01 Počasni građani900-05 01 Počasni nazivi i priznanja910 SURADNJA S INOZEMSTVOM910-01 01 Prijateljska suradnja općenito910-03 01 Odnosi sa stranim regijama i gradovima920 GEOFIZIKA920-01 01 Hidrometeorološki poslovi općenito920-11 01 Elementarne nepogode922 GEOLOŠKI POSLOVI922-01 01 Geološki poslovi općenito930 GEODETSKO KATASTARSKI POSLOVI930-01 01 Općenito930-02 01 Planiranje i programiranje930-03 01 Privatna geodetska djelatnost931 GEODETSKA IZMJERA931-01 01 Općenito932 KATASTAR ZEMLJIŠTA932-01 01 Općenito932-07 01 Promjene na zemljištu933 KATASTAR VODOVA933-01 01 Katastar vodova općenito934 KATASTAR POMORSKOG DOBRA934-01 01 Katastar pomorskog dobra općenito

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  679

  935 ČUVANJE I KORIŠTENJE DOKUMENTACIJE935-05 01 Korištenje planova i karata935-06 01 Kopije katastarskih planova935-07 01 Izvodi iz posjedovnih listova935-08 01 Izdavanje uvjerenja i potvrda935-11 01 Geodetske podloge za izradu prostornih planova mišljenja i ovjere936 OSTALI GEODETSKI POSLOVI936-01 01 Općenito936-02 01 Parcelacijski i geodetski elaborati940 EVIDENCIJA NEKRETNINA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU940-01 01 Evidencije nekretnina – općenito940-01 04 Povjerenstvo za priznavanje prava vlasništva940-02 01 Građevinsko zemljište – zahtjevi za mirno rješenje spora940-02 02 Građevinsko zemljište- Natječaji940-03 01 Stambenih zgrada940-04 01 Poljoprivrednog zemljišta940-05 01 Šumskog zemljišta940-06 01 Imovinsko-pravni poslovi- rješenja iz gruntovnice941 AGRARNO-PRAVNE MJERE941-01 01 Općenito941-04 01 Arondacija941-05 01 Komasacija942 NACIONALIZACIJA942-01 01 Nacionalizacija općenito942-05 01 Ostalo- denacionalizacija943 PROMJENA REŽIMA VLASNIŠTVA943-01 01 Promjena režima vlasništva općenito943-04 01 Izvlaštenje – eksproprijacija943-05 01 Utvrđivanje pravične naknade za izvlašteno zemljište i zgrade943-06 01 Promjena vlasništva – ostalo944 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE944-01 01 Građevinsko zemljište općenito944-02 01 Prijenos u društveno vlasništvo944-03 01 Pravo prvokupa944-04 01 Utvrđivanje površine za redovnu upotrebu zgrade944-05 01 Oduzimanje i davanje na korištenje944-06 01 Dobrovoljna predaja u posjed944-07 01 Naknada za oduzeto građevinsko zemljište944-09 01 Priprema građevinskog zemljišta944-12 01 Protupravno zauzimanje građevinskog zemljišta944-15 01 Zakup građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu944-17 01 Ustanovljenje služnosti

  945 IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI U SVEZI S POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM945-01 01 Općenito

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  680

  946 IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI U SVEZI S ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM946-01 01 Općenito947 OSTALO O IMOVINSKO-PRAVNIM POSLOVIMA947-01 01 Ostalo općenito947-02 01 Prava na zgradama950 STATISTIKA950-01 01 0pćenito951 OPĆI STATISTIČKI PREDMETI951-01 01 Opći statistički predmeti općenito953 DRUŠTVENA STATISTIKA953-01 01 Općenito953-03 01 Statistika rada953-04 01 Zdravstvena statistika954 PRIVREDNA STATISTIKA954-01 01 Privredna statistika - općenito958 STATISTIČKI PODACI958-01 01 Općenito96 OSTALO960-01 01 Državni blagdani960-03 01 Ostalo

  Članak 3.

  Ovim Planom određuju se i brojčane oznake unutarnjih organizacijskih jedinica, i to:

  Red.br. Naziv čelnika, službe i radnog mjesta

  Brojčana oznaka

  službeBrojčana oznaka

  radnog mjesta

  1. GRADSKO VIJEĆE 01

  2. GRADONAČELNIK 023. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 03

  PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG OD-JELA 03/1

  SAVJETNIK - KOORDINATOR ZA GRADSKU IM-OVINU, ODLUKE I PROPISE 03/2

  SAVJETNIK - KOORDINATOR ZA GRADSKU IM-OVINU, ODLUKE I PROPISE 03/3

  SAVJETNIK - KOORDINATOR ZAKULTURU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 03/4

  SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA DRUŠT-VENE DJELATNOSTI 03/5

  SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, ODNOSE S JAVNOŠĆU, UDRUGE I KADROVSKU EVI-DENCIJU

  03/6

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  681

  STRUČNI SURADNIK - TAJNIK, KOORDINATOR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, UPRAVU I AKTE GRADA 03/7

  VIŠI REFERENT ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU 03/8

  VIŠI REFERENT ZA INFORMACIJSKI SUSTAV, ODRŻAVANJE I ARHIVU 03/9REFERENT ZA ORGANIZACIJU RADA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA 03/10

  REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, PISARNICU I ARHIVU 03/11

  SAVJETNIK - KOORDINATOR ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADITELJSTVO 03/12SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA URBAN-IZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADITEL-JSTVO 03/13

  SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOOR-DINACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA I JAVNU NABAVU 03/14

  VIŠI REFERENT ZA JAVNU NABAVU I

  ZAŠTITU OKOLIŠA03/15

  VIŠI REFERENT ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADITELJSTVO 03/16STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSP-ODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA 03/17

  REFERENT ZA PRAĆENJE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH I KOMUNALNIH POSLOVA 03/18STRUČNI SURADNIK - KOORDINATOR ZA KO-MUNALNI SUSTAV I JAVNE POVRŠINE 03/19SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMU-NALNI SUSTAV I JAVNE POVRŠINE 03/20

  VIŠI REFERENT ZA JAVNE POVRŠINE 03/21

  VIŠI REFERENT - KOMUNALNI I PROMETNI REDAR 03/22REFERENT - KOMUNALNI I PROMETNI REDAR 03/23

  REFERENT - KOMUNALNI REDAR 03/24

  SAVJETNIK - KOORDINATOR ZA GOSP-ODARSTVO, FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE

  03/25

  SAVJETNIK - KOORDINATOR ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GRADSKE PRIHODE 03/26

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  682

  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I PRO-RAČUN 03/27

  SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA UT-VRĐIVANJE I NAPLATU GRADSKIH PRIHODA 03/28

  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU GRADSKIH PRIHODA 03/29

  VIŠI REFERENT ZA GRADSKE PRIHODE 03/30

  REFERENT FINANCIJSKO -RAČUNOVODST-VENIH POSLOVA 03/31

  RAČUNOVODSTVENI REFERENT I 03/32

  RAČUNOVODSTVENI REFERENT II 03/33

  RAČUNOVODSTVENI REFERENT III 03/34

  4. GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 04

  5. MJESNI ODBORI 05

  6. JAVNE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SENJ

  GRADSKI MUZEJ SENJ 06

  POU M. C. NEHAJEVA 07

  JVP SENJ 08

  D.V. TRAVICA 09

  GRADSKA KNJIŽNICA SENJ 10

  USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA SENJA 11

  Članak 4.Danom stupanja na snagu ovog Plana

  klasifikacijskih oznaka prestaje važiti Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata u Gradu Senju za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 14/17).

  Članak 5.

  Ovaj Plan klasifikacijskih oznaka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2019. godine i biti će objavljen u Službenom glasniku Grada Senja.

  KLASA: 035-02/18-01/01URBROJ: 2125-03/02-18-01Senj, 20. prosinca 2018.

  GRADONAČELNIKSanjin Rukavina, dipl. oec., v.r.

  Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13- pročišćeni tekst, 6/14, 10/17,

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  683

  11/17, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Senja na 29. Kolegiju održanom 10. svibnja 2018. godine razmatrao je Prijedlog Odluke o korištenju sredstva Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika sa kriterijima raspodjele za 2018. godinu, te donio sljedeću

  ODLUKUo korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za

  subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika sa kriterijima raspodjele

  za 2018. godinu

  Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se korištenje sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika sa kriterijima raspodjele za 2018. godinu, planiranih u Proračunu Grada Senja za 2018. godinu i Projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 14/17), u Razdjelu 001 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05 Gospodarstvo, poljoprivreda, malo i srednje poduzetništvo, Program P 1015 Poticanje djelatnosti informiranja, poljoprivrede i turizma, Aktivnost A1015 03 Djelatnost poljoprivrede, račun 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora, u ukupnom iznosu od 140.000,00 kuna.

  Članak 2. Grad Senj će kroz subvencije poljoprivrednicima sufinancirati prijevoz vode nositeljima OPG-a u naseljima na područjima Grada Senja u kojima nema vodoopskrbnog sustava, u iznosu od 87.000,00 kuna. Prijevoz vode nositeljima OPG-a za svakih 10 evidentiranih grla krupne stoke ili preko 150 evidentiranih komada sitne stoke sufinancirat će se sa 70%. Prijevoz vode nositeljima OPG-a sa manje od 10 evidentiranih grla krupne stoke ili manje od 150 komada evidentirane sitne stoke sufinancirat će se sa 40%. Sufinanciranje prijevoza vode nositeljima OPG-a vršit će se temeljem prijavljenih potreba i pisanog naloga izdanog od strane nadležnog službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja, a koji će ujedno i vršiti nadzor prilikom isporuke vode.

  Članak 3. Za sufinanciranje šteta OPG-ima kroz subvencije poljoprivrednicima planiran je ukupan iznos od 7.000,00 kuna. Za uginuće krupne stoke (goveda i konji) kroz subvencije će se sufinancirati do 1.500,00 kuna po grlu, a za uginuće sitne stoke (ovce i koze) do 250,00 kuna po grlu, a isplaćivat će se na temelju zahtjeva kojem je

  potrebno priložiti:1. potvrdu veterinara o uginuću stoke, 2. dokaz o predaji lešine na zbrinjavanje, 3. evidencijski broj uginule stoke, 4. potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama sa

  svih osnova prema Gradu Senju,5. broj žiro računa za isplatu.

  Štete na osnovnim sredstvima OPG-a sufinanciraju se do 50% nastale štete, maksimalno do 2.000,00 kuna, a temeljem zahtjeva kojem je potrebno priložiti:

  1. rješenje o registriranom OPG-u, 2. dokaz o visini nastale štete,3. potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama sa

  svih osnova prema Gradu Senju,4. broj žiro računa za isplatu.

  Članak 4. Za sufinanciranje programa za unapređenje proizvodnje OPG-ima kroz subvencije poljoprivrednicima planiran je ukupan iznos od 26.000,00 kuna i to za:

  1. Nositelje OPG-a sa 10 ili više evidentiranih grla krupne stoke ili preko150 komada evidentirane sitne stoke, za nabavu opreme i strojeva, iznos do 5.000,00 kuna

  2. Nositelje OPG-a koji se bave ekološkom proizvodnjom povrća na prostoru većem od 0,5 ha, za nabavu opreme i strojeva do 60%, iznos do 5.000,00 kuna

  3. Nositelje OPG-a koji se bave proizvodnjom mlijeka s evidentiranih 20 ili više komada krava, za nabavu opreme i strojeva u iznosu od 60%, maksimalno do 7.000,00 kuna

  4. Ostale nositelje OPG-a, male proizvođače i početnike za nabavu opreme i strojeva u iznosu do 2.000,00 kuna.

  Članak 5. Subvencioniranje obavljanja pretežite djelatnosti gospodarskog ribolova na moru planirano je u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna. Subvencije iz stavka 1. ovog članka namijenjene su za nabavu ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje pretežite djelatnosti gospodarskog ribolova na moru, a maksimalno do 2.000,00 kuna po obrtniku profesionalnom ribaru, ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru na području Grada Senja.

  Članak 6. Subvencije iz članka 4. ove Odluke isplaćivat će se na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:

  1. rješenje o registriranom OPG-u,2. podatke o evidentiranom broju stoke,

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  684

  3. ponudu, predračun, račun ili kupoprodajni ugovor,

  4. dokaz o korištenju obradive površine zemljišta na prostoru većem od 0,5 ha,

  5. izjavu da se poljoprivredna oprema i strojevi za koje je dodijeljena subvencija neće otuđiti prije proteka roka od 3 godine,

  6. potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama sa svih osnova prema Gradu Senju,

  7. broj žiro računa za isplatu.

  Članak 7. Subvencije iz članka 5. ove Odluke isplaćivat će se na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:

  1. rješenje o obavljanju gospodarskog ribolova na moru / obrtnicu,

  2. ponudu, predračun, račun ili kupoprodajni ugovor,

  3. izjavu da se ribolovni alat, oprema i pogonski strojevi za koje je dodijeljena subvencija neće otuđiti prije proteka roka od 3 godine,

  4. potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama sa svih osnova prema Gradu Senju,

  5. broj žiro računa za isplatu.

  Članak 8. Po odobrenim i isplaćenim sredstvima po zahtjevima iz članka 6. i 7. ove Odluke, a po izvršenoj kupovini, odnosno nabavi poljoprivrednih i ribolovnih alata, opreme i strojeva, korisnici sredstava su u obvezi u roku od 30 dana od dana realizacije nabave dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja dokaz o namjenskom utrošku sredstava (kopija računa, kupoprodajnog ugovora, virmanske uplate i izvadak sa žiro računa). U slučaju da se poljoprivredni i ribolovni alat, oprema i strojevi za koje je dobivena subvencija otuđe prije proteka roka od 3 godine, korisnik subvencije dužan je izvršiti povrat dobivenih sredstava.

  Članak 9. Subvencije će se isplaćivati do utroška predviđenih proračunskih sredstava za 2018. godinu.

  Članak 10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Senja“.

  KLASA: 320-01/18-01/06 URBROJ: 2125-03/02-18-02 Senj, 10. svibnja 2018.

  GRADONAČELNIK Sanjin Rukavina, dipl. oec., v.r.

  Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13- pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Senja, dana 29. studenoga 2018. godine, donosi

  ODLUKUo izmjenama Odluke o korištenju sredstava

  Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika sa

  kriterijima raspodjele za 2018. godinu

  Članak 1. U Odluci o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika sa kriterijima raspodjele za 2018. godinu, KLASA: 320-01/18-01/06, URBROJ: 2125-03/02-18-02 od 10. svibnja 2018. godine, u članku 4. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:

  „4. Ostale nositelje OPG-a, male proizvođače i početnike za nabavu opreme i strojeva u iznosu do 5.000,00 kuna.“

  Članak 2. Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

  Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Senja“.

  KLASA: 320-01/18-01/16BROJ: 2125-03/02-18-01Senj, 29. studenoga 2018.

  GRADONAČELNIKSanjin Rukavina, dipl. oec., v.r.

  Na temelju članka 10. stavka 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18), članka 46. stavka 1. alineja 11. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 - pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18, 3/18 - pročišćeni tekst), u skladu s Konsolidiranim Proračunom Grada Senja za 2018. godinu i projekcijama

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  685

  za 2019. i 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Senja“ br. 14/17), Gradonačelnik Grada Senja dana 21. lipnja 2018. godine utvrđuje, slijedeći

  PLANprijema u službu u upravna tijela Grada Senja za

  2018. godinu

  II. IZMJENE I DOPUNE

  Članak 1. Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Senja u 2018. godini. Riječi i pojmovi u ovom Planu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

  Članak 2. Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu („Službeni glasnik Grada Senja“ 12/17, 1/18), u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja predviđeno ukupno 36 službeničkih radnih mjesta i 3 namještenička radna mjesta, od kojih je, na dan utvrđivanja ovog Plana, popunjeno 28 službeničkih radnih mjesta i 4 namještenička radna mjesta.

  Članak 3. Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2018. godini, u Jedinstveni upravni odjel Grada Senja u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu, planira se popuniti potreban broj službenika na neodređeno vrijeme i to: 1 službenik/ca VSS, magistar struke ili stručni speci-

  jalist društvenog ili tehničkog smjera, na radno mjesto Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela

  1 službenik/ca VSS, magistar struke ili stručni speci-jalist društvenog smjera, na radno mjesto Samostalni upravni referent za lokalnu i mjesnu samoupravu, od-nose s javnošću, udruge i kadrovsku evidenciju

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili struč-ni prvostupnik društvenog smjera, na radno mjesto Stručni suradnik-tajnik, koordinator za lokalnu samo-upravu, upravu i akte Grada

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik prometnog smjera, na radno mjesto Viši referent- komunalni i prometni redar

  1 službenik/ca VSS, magistar struke ili stručni speci-jalist društvenog smjera, na radno mjesto Samostalni upravni referent za financije i proračun

  1 službenik/ca VSS, magistar struke ili stručni speci-jalist društvenog smjera, na radno mjesto viši stručni

  suradnik za utvrđivanje i naplatu gradskih prihoda, 1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni

  prvostupnik društvenog smjera, na radno mjesto Viši referent financijsko – računovodstvenih poslova

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvenog smjera, na radno mjesto Viši referent za gradske prihode,

  te potreban broj vježbenika i to: 1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili

  stručni prvostupnik društvenog smjera, na radno mjesto Viši referent za lokalnu i mjesnu samoupravu

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske struke, na radno mjesto Viši referent za urbanizam, prostorno plani-ranje i graditeljstvo

  1 službenik/ca VSS, magistar struke ili stručni spe-cijalist društvenog smjera, na radno mjesto Samo-stalni upravni referent za utvrđivanje i naplatu grad-skih prihoda

  Članak 4.Slobodna radna mjesta službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja popunjavaju se na temelju Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilnika o unutarnjem redu, te financijskim sredstvima osiguranim Konsolidiranim Proračunom Grada Senja za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, osim u slučaju potrebe prijama u službu na određeno radno vrijeme.

  Članak 5.Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u „Službenom glasniku Grada Senja“ i na web stranici Grada Senja.

  KLASA: 112-01/18-01/01 URBROJ: 2125-03/02-18-2 Senj, 21. lipnja 2018.

  Gradonačelnik: Sanjin Rukavina, dipl. oec. v. r

  Na temelju članka 10. stavka 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18), članka 46. stavka 1. alineja 11. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18, 3/18- pročišćeni tekst), u skladu s Konsolidiranim Proračunom Grada Senja za 2018. godinu i projekcijama

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  686

  za 2019. i 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Senja“ br. 14/17), Gradonačelnik Grada Senja dana 24. rujna 2018. godine utvrđuje, slijedeći

  PLANprijema u službu u upravna tijela Grada Senja za

  2018. godinuIII. IZMJENE I DOPUNE

  Članak 1. Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Senja u 2018. godini. Riječi i pojmovi u ovom Planu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

  Članak 2. Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu („Službeni glasnik Grada Senja“ 12/17, 1/18), u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja predviđeno ukupno 37 službeničkih radnih mjesta i 3 namještenička radna mjesta, od kojih je, na dan utvrđivanja ovog Plana, popunjeno 30 službeničkih radnih mjesta i 3 namještenička radna mjesta.

  Članak 3. Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2018. godini, u Jedinstveni upravni odjel Grada Senja u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu, planira se popuniti potreban broj službenika na neodređeno vrijeme i to: 1 službenik/ca VSS, magistar struke ili stručni spe-

  cijalist društvenog ili tehničkog smjera, na radno mjesto Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela

  1 službenik/ca VSS, magistar struke ili stručni speci-jalist društvenog smjera, na radno mjesto Samostal-ni upravni referent za lokalnu i mjesnu samoupravu, odnose s javnošću, udruge i kadrovsku evidenciju

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvenog smjera, na radno mjesto Stručni suradnik-tajnik, koordinator za lo-kalnu samoupravu, upravu i akte Grada

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik prometnog smjera, na radno mjesto Viši referent- komunalni i prometni redar

  1 službenik/ca VSS, magistar struke ili stručni spe-cijalist društvenog smjera, na radno mjesto Samo-stalni upravni referent za financije i proračun

  1 službenik/ca VSS, magistar struke ili stručni spe-cijalist društvenog smjera, na radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu gradskih prihoda,

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvenog smjera, na radno mjesto Viši referent financijsko – računovodstvenih poslova

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvenog smjera, na radno mjesto Viši referent za gradske prihode,

  1 službenik/ca - VSS, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto savjetnik – koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise

  1 službenik/ca – VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik tehničkog smjera na radno mje-sto – Viši referent za informacijski sustav, održava-nje i arhivu,

  1 službenik/ca – SSS, srednja stručna sprema druš-tvenog ili tehničkog smjera na radno mjesto Refe-rent - komunalni redar

  te potreban broj vježbenika i to: 1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili

  stručni prvostupnik društvenog smjera, na radno mjesto Viši referent za lokalnu i mjesnu samoupravu

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske struke, na radno mjesto Viši referent za urbanizam, prostorno plani-ranje i graditeljstvo

  1 službenik/ca VSS, magistar struke ili stručni spe-cijalist društvenog smjera, na radno mjesto Samo-stalni upravni referent za utvrđivanje i naplatu grad-skih prihoda

  Članak 4.Slobodna radna mjesta službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja popunjavaju se na temelju Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilnika o unutarnjem redu, te financijskim sredstvima osiguranim Konsolidiranim Proračunom Grada Senja za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, osim u slučaju potrebe prijama u službu na određeno radno vrijeme.

  Članak 5.Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u „Službenom glasniku Grada Senja“ i na web stranici Grada Senja.

  KLASA: 112-01/18-01/08 URBROJ: 2125-03/02-18-01 Senj, 24. rujna 2018.

  Gradonačelnik: Sanjin Rukavina, dipl. oec. v. r

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  687

  Na temelju članka 10. stavka 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), u skladu s Konsolidiranim Proračunom Grada Senja za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 14/17, 4/18, 9/18, 12/18 i 13/18), Gradonačelnik Grada Senja dana 18. prosinca 2018. godine utvrđuje, slijedeći

  P L A N

  prijema u službu u upravna tijela Grada Senja za 2018. godinu

  V. IZMJENE I DOPUNE

  Članak 1. Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Senja u 2018. godini. Riječi i pojmovi u ovom Planu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

  Članak 2. Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 12/17, 1/18, 13/18, 14/18 te Izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA: 023-01/18-01/06, URBROJ: 2125-03/02-18-01 od 05. studenoga 2018. godine), u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja predviđeno ukupno 36 službeničkih radnih mjesta i 3 namještenička radna mjesta, od kojih je, na dan utvrđivanja ovog Plana, popunjeno 30 službeničkih radnih mjesta i 3 namještenička radna mjesta.

  Članak 3. Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2018. godini, u Jedinstveni upravni odjel Grada Senja u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu, planira se popuniti potreban broj službenika na neodređeno vrijeme i to:1 službenik/ca VSS, magistar struke ili stručni

  specijalist društvenog ili tehničkog smjera, na radno mjesto Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvenog smjera, na radno mjesto Stručni suradnik-tajnik, koordinator za lokalnu samoupravu, upravu i akte Grada

  1 službenik/ca VSS, magistar struke ili stručni specijalist društvenog smjera, na radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu

  gradskih prihoda1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili

  stručni prvostupnik društvenog smjera, na radno mjesto Viši referent financijsko – računovod-stvenih poslova

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvenog smjera, na radno mjesto Viši referent za gradske prihode

  1 službenik/ca - VSS, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto savjet-nik – koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise

  1 službenik/ca – VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik tehničkog smjera na radno mjesto – Viši referent za informacijski sustav, održavanje i arhivu, te potreban broj vježbenika i to:

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvenog smjera, na radno mjesto Viši referent za lokalnu i mjesnu samou-pravu

  1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske struke, na radno mjesto Viši referent za urbanizam, prostorno pla-niranje i graditeljstvo

  2 službenika/ce VSS, magistar struke ili stručni specijalist društvenog smjera, na radno mjesto Samostalni upravni referent za utvrđivanje i na-platu gradskih prihoda

  1 službenik/ca – SSS, srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera na radno mjesto Referent - komunalni redar.

  Članak 4. Slobodna radna mjesta službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja popunjavaju se na temelju Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilnika o unutarnjem redu, te financijskim sredstvima osiguranim Konsolidiranim Proračunom Grada Senja za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, osim u slučaju potrebe prijama u službu na određeno radno vrijeme.

  Članak 5. Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u „Službenom glasniku Grada Senja“ i na web stranici Grada Senja.

  KLASA: 112-01/18-01/10URBROJ: 2125-03/02-18-01Senj, 18. prosinca 2018.

  Gradonačelnik:Sanjin Rukavina, dipl. oec., v.r.

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  688

  Na temelju članka 46. Statuta Grada Senja („ Službeni glasnik Grada Senja“ broj 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 - pročišćen tekst, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 3. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) i odredbom članka 26. i 27. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17), nakon objavljenog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom, Gradonačelnik Grada Senja, razmatrajući navedeno dana 31. listopada 2018. godine, donio je sljedeće

  IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU

  Članak 1.

  U članku 43. stavku 3. Pravilnika o radu („ Službeni glasnik Grada Senja“ broj 9/10, 5/11, 4/12, 7/14, 3/16, 6/17, 6/18 i 13/18) mijenja se brojka 3.157,90, te se umjesto te brojke stavlja brojka 3.529,42.

  Članak 2.

  Ove izmjene i dopune Pravilnika o radu stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Senja i bit će objavljene u „Službenom glasniku Grada Senja“.

  KLASA: 110-01/18-01/04URBROJ: 2125-03/02-18-01U Senju, 31. listopada 2018. god.

  Gradonačelnik Sanjin Rukavina, dipl. oec. v. r.

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17), članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 - pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 - pročišćeni tekst), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Senja, dana 05. studenoga 2018. godine, donosi

  IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

  Članak 1.

  U Pravilniku o unutarnjem redu („Službe-ni glasnik Grada Senja“ br. 12/17, 1/18 te Izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA: 023-01/18-01/02, UR-BROJ: 2125-03/02-18-05 od 29. svibnja 2018. godine i KLASA 023-01/18-01/03, URBROJ: 2125-03/02-18-01 od 28. rujna 2018. godine), u Sistematizaciji radnih mjes-ta Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova i uvjetima za svako radno mjesto, ukidaju se radna mjesta pod rednim brojem 32. REFERENT ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU GRADSKIH PRIHODA I i rednim brojem 33. REFERENT ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU GRADSKIH PRIHODA II.

  Članak 2. Za radno mjesto pod rednim brojem 30. VIŠI REFERENT ZA GRADSKE PRIHODE, mijenja se opis poslova radnog mjesta i glasi:„Opis poslova radnog mjesta: vodi i ažurira postojeću bazu podataka obveznika,

  izdaje rješenja o visini komunalne naknade i ispostavlja izlazne račune za najam stanova i zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada,

  utvrđuje nove obveznike komunalne naknade, te izdaje rješenja o svim promjenama (po službenoj dužnosti, po zahtjevu stranke, po izjavljenoj žalbi),

  provodi zaduživanje i prati naplatu prihoda komunalne naknade, najma stanova i zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada,

  kontrolira podatke iz ugovora o najmu stanova i ugovora o zakupu poslovnog prostora,

  sastavlja mjesečne obračune i naloge za prijenos sredstava u Državni proračun s osnove uplata za otplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

  obavlja poslove ispostavljanja izlaznih računa za ostale proračunske prihode,

  daje naloge za knjiženje računovodstvene dokumentacije, izrađuje izvještaje o financijskom stanju, stanju računa obveznika i naplati prihoda komunalne naknade, najma i zakupa, te ostalih proračunskih prihoda,

  svakodnevno i kontinuirano prati naplatu i pretražuje financijske kartice dužnika radi pravovremenog iniciranja pokretanja ovrhe za sva nenaplaćena potraživanja,

  predlaže provođenje mjera radi poboljšanja stanja naplate, obavlja usmene kontakte s dužnicima, sastavlja i šalje opomene, te vodi korespondenciju s dužnicima u vezi s dugovanjima, uz usklađenje potraživanja slanjem IOS-a tijekom godine, a

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  689

  obvezno u posljednjem kvartalu fiskalne godine, kao jednog od preduvjeta vjerodostojnog popisa imovine i obveza temeljem potvrde otvorenih stavaka potraživanja i obveza,

  daje prijedlog i priprema dokumentaciju za pokretanje postupka utuživanja i prisilne naplate prihoda od najma stanova i zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada,

  vrši obračun zakonske zatezne kamate, rješava prigovore po obračunatim kamatama, te provodi odgovarajuća knjiženja,

  sudjeluje u pripremi izrade rješenje za prisilnu naplatu pravnim, fizičkim osobama i građanima za dospjela nenaplaćena potraživanja za sve vrste gradskih prihoda,

  po žalbama izjavljenim na prvostupanjska rješenja, sukladno zakonskim mogućnostima, donosi izmijenjena ili nova rješenja i/ili prosljeđuje spise nadležnom drugostupanjskom tijelu,

  otvara i vodi knjigovodstvo sumnjivih i spornih potraživanja koje zatvara dovršetkom ovrhe,

  vodi evidenciju i prati tijek naplate potraživanja po pokrenutim postupcima prisilne naplate,

  izdaje odgovarajuća uvjerenja i potvrde o stvarima o kojima vodi evidenciju,

  obavlja poslove samostalnog upravnog referenta za utvrđivanje i naplatu gradskih prihoda, u slučaju potrebe službe ili u njegovoj odsutnosti,

  odgovoran je za praćenje i primjenu zakona i drugih propisa iz djelokruga svog rada,

  obavlja i druge srodne poslove po uputama savjetnika - koordinatora za financije, proračun i gradske prihode, te po nalogu pročelnika ili Gradonačelnika.“

  Članak 3. Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 34., 35. i 36. postaju radna mjesta rednih brojeva 32., 33. i 34.

  Članak 4. U preostalom dijelu Pravilnik sa Sistematizacijom radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela ostaje neizmijenjen.

  Članak 5. Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Senja i bit će objavljene u „Službenom glasniku Grada Senja“.

  KLASA: 023-01/18-01/06URBROJ: 2125-03/02-18-01Senj, 05. studenoga 2018. godine

  GRADONAČELNIKSanjin Rukavina, dipl. oec., v.r.

  Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. stavak 1. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, a nakon obavljenog sav-jetovanja iz članka 150. vezano uz članak 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17), Gradonačelnik Grada Senja, dana 13. prosinca 2018. go-dine, donosi

  IZMJENE I DOPUNE

  PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

  Članak 1.

  U Pravilniku o unutarnjem redu („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 12/17, 1/18, 13/18 i 14/18 i Izmjenama i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu od 5. studenoga 2018. godine, KLASA: 023-01/18-01/06, URBROJ: 2125-03/02-18-01), u Sistematizaciji rad-nih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova i uvjetima za svako radno mjes-to, radno mjesto pod rednim brojem 20. „VIŠI STRUČNI SURADNIK –KOORDINATOR ZA KOMUNALNI SUSTAV I JAVNE POVRŠINE“ se briše i zamjenjuje novim koje glasi:

  „ 20. STRUČNI SURADNIK – KOORDINA-TOR ZA KOMUNALNI SUSTAV I JAVNE POV-RŠINE

  Kategorija: III.

  Potkategorija: Stručni suradnik

  Razina: -

  Klasifikacijski rang: 8.

  Broj izvršitelja: 1

  Potrebno stručno znanje (uvjeti za radno mjesto):

  - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  690

  društvenog ili tehničkog smjera, najmanje 3 go-dine radnog iskustva na odgovarajućim poslovi-ma, poznavanje rada na računalu, položen vozač-ki ispit „B“ kategorije, položen državni stručni ispit

  Opis poslova radnog mjesta:

  obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red (Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnom redu i dr.),

  obavlja nadzor nad korištenjem javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Senja, koje su dane na korištenje za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta (kiosci, montažni i privremeni objekti, ugostiteljske terase, pokretne naprave i sl.) ili se koriste u neke druge svrhe,

  obavlja nadzor nad pravnim i fizičkim osobama kojima je dodijeljena koncesija radi obavljanja komunalne djelatnosti (dimnjačarska služba, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i sl.), djelatnosti na pomorskom dobru (koncesijska odobrenja) ili druge djelatnosti,

  koordinira i surađuje s gradskim trgovačkim/komunalnim društvima (GKD Senj d.o.o. i Vodovod i odvodnja d.o.o.) koji obavljaju poslove iz područja komunalnog i vodnog gospodarstva te prikupljanja i postupanja s otpadom,

  obavlja nadzor nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave,

  vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge odluka,

  u slučaju kada utvrdi povrede propisa čiju primjenu je dužan nadzirati podnosi optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, izdaje obvezatni prekršajni nalog i naplaćuje novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, donosi rješenja o otklanjanju i nalaže postupanje,

  sastavlja zapisnike o postupcima i radnjama, vodi evidenciju o izvršenom nadzoru i dnevnik rada,

  sastavlja mjesečna, godišnja i druga izvješća o radu komunalno prometnih redara,

  zaprima dojave, pitanja i pritužbe građana te po istima postupa odnosno nalaže postupanje,

  obavlja izvide na terenu, u svezi čega radi zapisnike o poduzetim radnjama, utvrđenim činjenicama i drugim okolnostima,

  obavlja poslove dežurstva, obavlja izmjere objekata i površina na licu mjesta

  radi utvrđivanja ili kontrole podataka na temelju kojih se utvrđuju obveze plaćanja gradskih prihoda te izrađuje zapisnike o izvršenoj izmjeri,

  kada za to postoje razlozi naređuje uklanjanje ruševine zgrade, uklanjanje građevine, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje te poduzima i druge mjere predviđene Zakonom o građevinskoj inspekciji,

  izrađuje nacrte prijedloga općih akata i stručnih materijala kojima se uređuje komunalni red,

  sudjeluje u izradi planova i programa s područja komunalnih djelatnosti,

  obavlja najsloženije poslove nadzora i rješava u najsloženijim upravnim predmetima,

  koordinira radom ostalih komunalno prometnih redara te po potrebi obavlja sve poslove koji se nalaze u opisu radnog mjesta komunalno prometnih redara i višeg referenta za javne površine,

  obavještava ostale komunalne redare o povredama propisa i po potrebi dodjeljuje predmete u rad,

  u slučaju povećane potrebe posla ili odsutnosti obavlja poslove savjetnika - koordinatora za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo, samostalnog upravnog referenta za komunalni sustav i javne površine, višeg referenta za javne površine i višeg referenta – komunalnog i prometnog redara,

  obavlja pripremu predmeta iz nadležnosti komunalno prometnih redara za Kolegij Gradonačelnika,

  surađuje s ostalim državnim službama (policijska postaja, inspekcijske službe i dr.),

  pomaže pročelniku i drugim koordinatorima pri rješavanju najsloženijih pitanja,

  obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika ili Gradonačelnika.

  Članak 2.

  Iza radnog mjesta pod rednim brojem 20., dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 20 a., koje gla-si:

  “ 20 a. SAMOSTALNI UPRAVNI REFER-ENT ZA KOMUNALNI SUSTAV I JAVNE POVRŠINEKategorija: IIPodkategorija: Samostalni upravni referentRazina: - Klasifikacijski rang: 6.

  Broj izvršitelja: 1

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  691

  Potrebno stručno znanje (uvjeti za radno mjesto):

  - magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili tehničkog smjera, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznava-nje rada na računalu, položen vozački ispit „B“ kategorije, položen državni stručni ispit

  Opis poslova radnog mjesta:

  obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red (Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnom redu i dr.),

  obavlja nadzor nad korištenjem javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Senja, koje su dane na korištenje za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta (kiosci, montažni i privremeni objekti, ugostiteljske terase, pokretne naprave i sl.) ili se koriste u neke druge svrhe,

  obavlja nadzor nad pravnim i fizičkim osobama kojima je dodijeljena koncesija radi obavljanja komunalne djelatnosti (dimnjačarska služba, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i sl.), djelatnosti na pomorskom dobru (koncesijska odobrenja) ili druge djelatnosti,

  surađuje s gradskim trgovačkim/komunalnim društvima (GKD Senj d.o.o. i Vodovod i odvodnja d.o.o.) koji obavljaju poslove iz područja komunalnog i vodnog gospodarstva te prikupljanja i postupanja s otpadom,

  obavlja nadzor nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave,

  vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge odluka,

  u slučaju kada utvrdi povrede propisa čiju primjenu je dužan nadzirati podnosi optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, izdaje obvezatni prekršajni nalog i naplaćuje novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, donosi rješenja o otklanjanju i nalaže postupanje,

  sastavlja zapisnike o postupcima i radnjama, vodi evidenciju o izvršenom nadzoru i dnevnik rada,

  zaprima dojave, pitanja i pritužbe građana te po istima postupa odnosno nalaže postupanje,

  obavlja izvide na terenu, u svezi čega radi zapisnike o poduzetim radnjama, utvrđenim činjenicama i drugim okolnostima,

  obavlja izmjere objekata i površina na licu mjesta radi utvrđivanja ili kontrole podataka na temelju kojih se utvrđuju obveze plaćanja gradskih prihoda te izrađuje zapisnike o izvršenoj izmjeri,

  kada za to postoje razlozi naređuje uklanjanje ruševine zgrade, uklanjanje građevine, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje te poduzima i druge mjere predviđene Zakonom o građevinskoj inspekciji,

  sudjeluje u izradi nacrta prijedloga općih akata i stručnih materijala kojima se uređuje komunalni red,

  sudjeluje u izradi planova i programa s područja komunalnih djelatnosti,

  u slučaju povećane potrebe posla ili odsutnosti obavlja poslove stručnog suradnika – koordinatora za komunalni sustav i javne površine i višeg referenta za javne površine,

  surađuje s ostalim državnim službama (policijska postaja, inspekcijske službe i dr.),

  obavlja i druge poslove po nalogu stručnog suradnika – koordinatora za komunalni sustav i javne površine, pročelnika ili Gradonačelnika.

  Članak 3.

  U Pravilniku o unutarnjem redu u cijelom tek-stu Sistematizacije radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova i uvjeti-ma za svako radno mjesto, riječi: „viši stručni suradnik – koordinator za komunalni sustav i javne površine“ zamjenjuju se riječima: „stručni suradnik – koordinator za komunalni sustav i javne površine “ u odgovarajućem padežu.

  Članak 4.

  U preostalom dijelu Pravilnik sa Sistematizaci-jom radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela ostaje neizmijenjen.

  Članak 5.

  Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na sna-gu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Senja i bit će objavljene u „Službenom glasniku Grada Senja“.

  KLASA: 023-01/18-01/07URBROJ: 2125-03/02-18-01Senj, 13. prosinca 2018. godine

  GRADONAČELNI Sanjin Rukavina, dipl. oec., v.r.

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  692

  Temeljem članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 4. Zako-na o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-ručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. stavak 1. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), na prijedlog pročelnika Jedin-stvenog upravnog odjela, Gradonačelnik Grada Senja, dana 18. prosinca 2018. godine, donosi

  IZMJENE I DOPUNE

  PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

  Članak 1.

  U Pravilniku o unutarnjem redu (Službeni glasnik Grada Senja“ br. 12/17, 1/18, 13/18, 14/18 te Izmjenama i dopunama Pravilnika KLASA: 023-01/18-01/06, UR-BROJ: 2125-03/02-18-01 od 05. studenoga 2018. go-dine), u Sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog up-ravnog odjela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova i uvjetima za svako radno mjesto, kod radnog mjesta pod rednim brojem 30. VIŠI REFERENT ZA GRADSKE PRIHODE broj izvršitelja „1“ zamjenjuje se brojkom „2“.

  Članak 2.

  U preostalom dijelu Pravilnik sa Sistematizaci-jom radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela ostaje neizmijenjen.

  Članak 3.

  Ova izmjene i dopune Pravilnika stupaju na sna-gu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Senja i bit će objavljene u „Službenom glasniku Grada Senja“.

  KLASA: 023-01/18-01/08URBROJ: 2125-03/02-18-01Senj, 18. prosinca 2018. GRADONAČELNIK Sanjin Rukavina, dipl. oec., v.r.

  Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 46. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13- pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Senja na 29. Kolegiju, održanom 10. svibnja 2018. godine donosi

  ODLUKU

  o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima za

  sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama na području

  Grada Senja

  Članak 1.

  Ovom Odlukom utvrđuje se:

  a) način isplate i uvjeti za dobivanje naknade plaće za dobrovoljne vatrogasce koji su u radnom odno-su, za vrijeme provedeno u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Senja,

  b) visina i uvjeti za dobivanje naknade za dobro-voljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, za vrijeme provedeno u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Senja.

  Članak 2.

  Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odno-su, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Senja za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće od Grada Senja. Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od 4 sata, imaju pravo na ne-radne sate u dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće za to vrijeme od Grada Senja. Naknada iz stavka 1. i 2. ovog članka isplaćuje se poslodavcu po obrazloženom i dokumentiranom zahtje-vu, kojem se prilaže potvrda Dobrovoljnog vatrogasnog društva o vremenu, mjestu i trajanju vatrogasne inter-vencije i izračun visine naknade plaće, sukladno pravima koje dobrovoljni vatrogasci ostvaruju iz radnog odnosa kod obrtnika ili u pravnoj osobi kod koje su u radnom odnosu. Zahtjev za naknadu plaće iz prethodnog stavka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu, najkasnije u roku od 15 dana od završetka vatrogasne intervencije.

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  693

  Članak 3.

  Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom od-nosu, kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Grada Senja, imaju pravo na naknadu od Grada Senja u bruto 2 iznosu od 45,00 kuna po satu.

  Pravo na isplatu naknade iz stavka 1. ovog član-ka ostvaruje se temeljem obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva Dobrovoljnog vatrogasnog društva, uz koji se za svakog dobrovoljnog vatrogasca koji je sudjelovao u vatrogasnim intervencijama prilaže potvrda o vremenu, mjestu i trajanju vatrogasne intervencije, te potvrda Hr-vatskog zavoda za zapošljavanje da je u vrijeme inter-vencije imao status nezaposlene osobe, odnosno potvrda obrazovne institucije ako je u vrijeme intervencije imao status redovitog studenta.

  Zahtjev za naknadu iz prethodnog stavka podno-si se Jedinstvenom upravnom odjelu, najkasnije u roku od 15 dana od završetka vatrogasne intervencije.

  Članak 4.

  Obračunska jedinica za isplatu naknade plaće iz članka 2. stavka 1. i 2., odnosno naknade iz članka 3. stavka 1. ove Odluke je 1 (jedan) puni sat, s time da se naknada neće obračunavati ukoliko intervencija započeta u slijedećem satu traje kraće od 30 (trideset) minuta.

  Članak 5.

  Naknade utvrđene ovom Odlukom isplaćivat će se iz Proračuna Grada Senja, a temeljem odobrenja na-dležnog službenika Jedinstvenog upravnog odjela.

  Članak 6.

  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce na području Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 9/15).

  Članak 7.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Senja“.

  KLASA: 214-01/18-01/11URBROJ: 2125-03/02-18-02Senj, 10. svibnja 2018.

  GRADONAČELNIK Sanjin Rukavina, dipl. oec., v.r.

  Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13- pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17 i 2/18), Gradonačelnik Grada Senja na 29. Kolegiju, održanom 10. svibnja 2018. godine razmatrao je Prijedlog Zaključka o utvrđivanju cijene prijevoza vode nositeljima OPG-a u naseljima na područjima Grada Senja za 2018. godinu, te donio sljedeći

  Z A K LJ U Č A K

  1. U postupku utvrđivanja cijene prijevoza vode nosi-teljima OPG-a sa područja MO Vratnik, i Crni Kal – Vrzići za 2018. godinu, prihvaća se ponuda obrta Usluge prijevoza „DADO“, vlasnika Damira Neki-ća iz Vratnika, Vratnik 51, sa cisternom zapremnine 7m3, u iznosu od 480,00 kuna bez PDV-a, odnosno 600,00 kuna s PDV-om.

  2. U postupku utvrđivanja cijene prijevoza vode nosite-ljima OPG-a sa područja MO Krivi Put i Sveti Juraj (Hrmotine, Gromile, Gornja Klada) za 2018. godinu, prihvaća se ponuda obrta Iskopi u građevinarstvu i prijevoz „PERDAS“, vlasnika Branka Lopca iz Se-nja, Nehajski put 7, sa cisternom zapremnine 12m3, u iznosu od 840,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.050,00 kuna s PDV-om.

  3. Kriteriji za prijevoz vode nositeljima OPG-a u na-seljima na područjima Grada Senja u kojima nema vodoopskrbnog sustava, a koje će obavljati prijevo-znici iz točke 1. i 2. ovog Zaključka, utvrđeni su u članku 2. stavku 2. i 3. Odluke o korištenju sredsta-va Proračuna Grada Senja za subvencioniranje po-ljoprivrednika i obrtnika sa kriterijima raspodjele za 2018. godinu, KLASA: 320-01/18-01/06 ,URBROJ: 2125-03/02-18-02 od 10. svibnja 2018. godine, a koji glase:

  „Prijevoz vode nositeljima OPG-a za svakih 10 evidentiranih grla krupne stoke ili preko 150 evidentiranih komada sitne stoke sufinancirat će se sa 70%.“„Prijevoz vode nositeljima OPG-a sa manje od 10 evidentiranih grla krupne stoke ili manje od 150 komada evidentirane sitne stoke sufinanci-rat će se sa 40%.“

  4. Sufinanciranje prijevoza vode nositeljima OPG-a vršit će se temeljem prijavljenih potreba i pisanog naloga izdanog od strane nadležnog službenika Je-

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  694

  dinstvenog upravnog odjela Grada Senja, a koji će ujedno i vršiti nadzor prilikom isporuke vode.

  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Senja“.

  KLASA: 320-01/18-01/05URBROJ: 2125-03/02-18-10Senj, 10. svibnja 2018. GRADONAČELNIK

  Sanjin Rukavina, dipl. oec., v.r.

  Na osnovi članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Senja za 2018. godinu (“Službeni glasnik Grada Senja” broj 14/18), gradonačelnik Grada Senja, dana 05. travnja 2018. godine, donosi

  PROGRAM

  korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu

  II. IZMJENE I DOPUNE

  Članak 1.

  Sredstva proračuna za 2018. godinu za pokrovi-teljstva i promidžbu u iznosu od 1.250.450,00 kuna nam-ijenjena su za:

  1. Zimski maškarani balovi – 360. mesopust ............... 150.000,00 kn

  2. Obilježavanje Dana Grada Senja – 23. travnja ........ 75.000,00 kn

  3. Biciklistička utrka Senj-Zavižan – lipanj ................. 10.000,00 kn

  4. Taekwondo turnir “Senjski vitezovi” – lipanj .......... 8.000,00 kn

  5. Zimska malonogometna liga . ............ 25.000,00 kn

  6. Festival klapa “Senj 2018.” ................. 20.000,00 kn

  7. Škola pjevanja za mlade i odrasle u Senju – srpanj . 8.000,00 kn

  8. Bunjevački nogometni turnir – lipanj, srpanj ........... 3.000,00 kn

  9. Memorijalni nogometni turnir “Senjski vitezovi Do-movinskog rata” ................................... 3.000,00 kn

  10. MNT “Heroji domovinskog rata” – kolovoz ............ 115.000,00 kn

  11. Senjsko glazbeno ljeto – kolovoz ....... 15.000,00 kn

  12. Međunarodni senjski ljetni karneval – kolovoz .......240.000,00 kn

  13. Jedrličarska regata “Senj 2018.” ........... 5.000,00 kn

  14. Memorijalni turnir “Robert Barbić Beli” – kolovoz 8.000,00 kn

  15. Uskočki dani ..................................... 100.000,00 kn

  16. Festival Sambe .................................... 50.000,00 kn

  17. Suveniri, međugradska suradnja ......... 35.000,00 kn

  18. Maya’s dance nation ............................. 4.000,00 kn

  19. Senjske klape ...................................... 10.000,00 kn

  20. Svetojuračka noć ................................ 65.000,00 kn

  21. Ribarska fešta u Svetom Jurju ............ 40.000,00 kn

  22. Promidžbeni film grada Senja i okolice ...................30.000,00 kn

  23. Uređenje šetnice “Senjski dragulj” .... 10.000,00 kn

  24. Dani gljiva .......................................... 15.000,00 kn

  25. Mesopust Sveti Juraj ...........................15.000,00 kn

  26. MNT Tenis .......................................... 15.000,00 kn

  27. Uskočka postrojba – izrada oružja ...... 35.000,00 kn

  28. Obilježavanje 110. godišnjice smrti S.S. Kranjčevića i Dani glagoljice ................................. 70.700,00 kn

  29. Koncert simfonijskog orkestra HRM i klape HRM Sveti Juraj ............................................. 8.000,00 kn

  30. Otkrivanje spomen ploče akademiku pok. Milanu Mogušu ................................................. 5.000,00 kn

  31. Advent u Senju .................................... 15.000,00 kn

  32. Biciklistička utrka “Tour of Croatia” .. 30.000,00 kn

  33. FECC .................................................... 2.750,00 kn

  34. Tekuća pričuva .................................... 10.000,00 kn

  35. UKUPNO: ..................................... 1.250.450,00 kn

 • br. 16. - od 31. prosinca 2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA

  695

  Članak 2.

  Nalog za isplatu namjene iz članka 1. odobrava gradonačelnik Grada Senja. Sredstva će se koristiti pre-ma namjenama i u terminima izvršenja navedenog pro-grama.

  Članak 3.

  Od sredstava navedenih u članku 1. za 10% neu-trošenih, gradonačelnik može bez posebne odluke izvršiti preraspodjelu unutar pojedinih stavki.

  Gradonačelnik Grada Senja odobravat će svojom Odlukom korištenje sredstava pričuve.

  Članak 4.

  Ove II. izmjene Programa stupaju na sna-gu danom donošenja i bit će objavljene u “Službenom glasniku Grada Senja”.

  KLASA: 400-06/18-01/09URBROJ: 2125-03/02-18-01Senj, 05. travnja 2018.

  GRADONAČELNIKSanjin Rukavina, dipl. oec., v.r.

  Na osnovi članka 7. Odluke o izvršavanju Pro-računa Grada Senja za 2018. godinu (“Službeni glasnik Grada Senja” broj 14/18), gradonačelnik Grada Senja, dana 06. lipnja 2018. godine, donosi

  PROGRAM

  korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu

  III. IZMJENE I DOPUNE

  Članak 1.

  Sredstva proračuna za 2018. godinu za pokrovi-teljstva i promidžbu u iznosu od 1.250.450,00 kuna nam-ijenjena su za:

  1. Zimski maškarani balovi – 360. mesopust ...............150.000,00 kn

  2. Obilježavanje Dana Grada Senja – 23. travnja ........75.000,00 kn

  3. Biciklistička utrka Senj-Zavižan – lipanj .................10.000,00 kn

  4. Taekwondo turnir “Senjski vitezovi” – lipanj ..........8.000,00 kn

  5. Zimska malonogometna liga .............. 25.000,00 kn

  6. Festival klapa “Senj 2018.” .................20.000,00 kn

  7. Škola pjevanja za mlade i odrasle u Senju – srpanj .8.000,00 kn

  8. Bunjevački nogometni turnir – lipanj, srpanj ...........3.000,00 kn

  9. Memorijalni nogometni turnir “Senjski vitezovi Domovinskog rata” .............................. 3.000,00 kn

  10. MNT “Heroji domovinskog rata” – kolovoz ............115.000,00 kn

  11. Senjsko glazbeno ljeto – kolovoz ........15.000,00 kn

  12. Međunarodni senjski ljetni karneval – kolovoz .......160.000,00 kn

  13. Jedrličarska regata “Senj 2018.” ........... 5.000,00 kn

  14. Memorijalni turnir “Robert Barbić Beli” – kolovoz 8.000,00 kn

  15. Uskočki dani .....................................100.000,00 kn

  16. Festival Sambe ................................... 50.000,00 kn

  17. Suveniri, međugradska suradnja ........ 35.000,00 kn

  18. Maya’s dance nation ............................. 4.000,00 kn

  19. Senjske klape ...................................... 10.000,00 kn

  20. Svetojuračka noć ......................................................65.000,00 kn

  21. Ribarska fešta u Svetom Jurju ..................................40.000,00 kn

  22. Multimedijska promidžba Grada Senja ....................110.000,00 kn

  23. Uređenje šetnice “Senjski dragulj” .... 10.000,00 kn

  24. Dani gljiva ...........................................15.000,00 kn

  25. Mesopust Sveti Juraj .......................... 15.000,00 kn

  26. MNT Tenis ......................................... 15.000,00 kn

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 16. - od 31. prosinca 2018.

  696

  27. Uskočka postrojba – izrada oružja ......35.000,00 kn

  28. Obilježavanje 110. godišnjice smrti S.S. Kran-jčevića i Dani glagoljice ..................... 70.700,00 kn

  29. Koncert simfonijskog orkestra HRM i klape HRM Sveti Juraj ............................................8.000,00 kn

  30. Otkrivanje spomen ploče akademiku pok. Milanu Mogušu ..................................................5.000,00 kn

  31. Advent u Senju ................................... 15.000,00 kn

  32. Biciklistička utrka “Tour of Croatia” ..30.000,00 kn

  33. FECC .................................................... 2.750,00 kn

  34. Tekuća pričuva .................................... 10.000,00 kn

  UKUPNO: ............................................. 1.250.450,00 kn

  Članak 2.

  N