Smlouva 1488

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Smlouva 1488

 • SMLOUVA O POSKYTOVAN SLUEB. smlouvy objednatele: 05PU-001488

  , smlouvy poskytovatele: 16 19 00

  na realizaci zakzky

  1/39 Pihlov, most ev.. 39-025 - DSP/PDPSV veditelstv silnic a dlnic CRse sdlem:I:DI:osoba jednajc jmnem zadavatele

  osoba oprvnn jednat ve vcech smluvnch:

  (dle jen Objednatel")

  na stran jedn aPSP mosty, s.r.o.se sdlem:I:DI:zpis v obchodnm rejstku zastoupen:osoba oprvnn jednat ve vcech smluvnch: ve vcech technickch:

  (dle jen Poskytovatel") na stran druh

  (Objednatel a Poskytovatel spolen dle t jen Smluvn strany", ppadn Smluvn strana", je-li odkazovno na kterhokoliv z nich).

  echova 59, 370 65 esk Budjovice28063171CZ28063171u Kraj.soudu .Budjovice, odd.C, vloka . 15056

  |, jednatelem spolenosti

  Na Pankrci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle659 93 390CZ65993390

  generln editel RSD R

  editelka Sprvy esk Budjovice

 • VODN USTANOVENI.

  1.1 Tato smlouva o poskytovn slueb (dle jen Smlouva) je uzavena podle ustanoven 1746 odst. 2 Obanskho zkonku na zklad vsledk poptvkovho zen na veejnou zakzku malho rozsahu na sluby: 1/39 Pihlov, most ev.. 39-025 - DSP/PDPS realizovanou mimo zadvac zen v souladu s 18 odst. 5 ve spojen s 12 odst. 3 Zkona o veejnch zakzkch zahjenm psemnou vzvou Objednatele (dle jen Zakzka).

  II.OBCHODN PODMNKY A DAL PLOHY KE SMLOUV

  2.1 Nedlnou soust tto Smlouvy tvo:

  a) Dopis nabdky

  b) Ocenn soupis slueb

  mPEDMT SMLOUVY

  3.1 Na zklad tto Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnut Slueb za elem: vypracovn diagnostiky mostu ev.. 39-025 nedestruktivn zkoukou, vypracovn projektov dokumentace DSP/PDPS, v. DIO a projednn stavebnho povolen, vkon autorskho dozoru pro provdn stavby: opravy mostu ev.. 39-025.

  3.2 Dokumentace bude vypracovna dle Smrnice pro dokumentaci staveb pozemnch komunikac schvlen MD-OI .j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, v platnm znn.

  3.3 Dokumentace bude vypracovna v souladu s vyhlkou 230/2012 Sb., kterou se stanov podrobnosti vymezen pedmtu veejn zakzky na stavebn prce a rozsah soupisu stavebnch prac, dodvek a slueb s vkazem vmr.

  PDPS bude vyhotovena v souladu se smrnici generlnho editele SD R . 10/2014 - lenn a rozsah zadvac dokumentace stavby vetn projektov dokumentace pro provdn stavby (pro vbrov zen na zhotovitele stavby)

  3.4 Projektov dokumentace bude objednateli dodna:PDPS:

  5 par titn dokumentace + 5 x na CD (formt soubor PDF)5x neocenn soupis prac (formt ASPE, EXCEL,PDF)1 x titn ocenn soupis prac

  Diagnostick przkum:2x titn + 1CD

  2

 • 5 Kad vyhotoven bude opateno autorizanm raztkem oprvnnho projektanta.

  6 Pedmt smlouvy bude realizovn v souladu s pslunmi prvnmi pedpisy, technickmi podmnkami a ustanovenmi tto smlouvy.

  7 Bhem zpracovn projektov dokumentace budou svolny minimln dva vrobn vbory.

  8 Soust zakzky je inenrsk innost projednn projektov dokumentace DSP a zajitn vyjden a stanovisek dotench orgn a organizac potebnch k podn dosti o jednotliv stavebn povolen, dodn pravomocnch stavebnch povolen pro tyto stavby.

  (dle jen ,,Sluby).

  IV.DODATEN SLUBY

  Objednatel me poadovat zmnu rozsahu Slueb. Poskytovatel je povinen na zklad tohoto poadavku snit rozsah Slueb a/nebo, pokud mu v tom nebrn skutenosti, kter bez zbytenho odkladu oznm Objednateli, zvit rozsah Slueb o sluby stejnho charakteru jako Sluby sjednan ve Smlouv (dle jen Dodaten sluby) s tm, e:

  a) pi snen rozsahu se Cena odpovdajcm zpsobem sn,b) pi zven rozsahu bude Cena navena o odpovdajcm zpsobem

  vypotenou cenu za Dodaten sluby, tj. cenu stanovenou podle jednotkovch cen uvedench v Soupisu slueb nebo z nich odvozench, pokud jsou pouiteln,

  c) termn dokonen slueb se pimen uprav dohodou Smluvnch stran.

  Postupem dle tohoto nejsou doteny povinnosti Objednatele dle Zkona o veejnch zakzkch.

  V.DOBA PLNN

  Poskytovatel je povinen provst Sluby v termnech:- odevzdn projektov dokumentace DSP/PDPS do: 30.9.2016- odevzdn diagnostickho przkumu do: 30.9.2016- vkon autorskho dozoru do: 30.11.2016

 • Poskytovatel bude mt nrok na prodlouen doby pro dokonen, jestlie dolo nebo dojde ke zdren z dvod, kter nejsou na stran poskytovatele. Po obdren dosti poskytovatele objednatel zv vechny podprn argumenty poskytnut objednatelem a odpovdajcm zpsobem prodlou dobu pro dokonen.

  Poskytovatel spln veker pokyny, kter mu objednatel d ohledn prac, vetn peruen vech prac nebo jejich st. Na povinnosti poskytovatele nebude mt vliv dn schvlen nebo souhlas objednatele nebo jeho povenho zstupce, ani to, e se objednatel nevyjdil.

  VI.CENA ZA PO SK Y T O V N SLU EB

  Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za dn poskytnut Slueb dle tto Smlouvy odmnu v nsledujc vi:

  Nabdkov cena slueb

  bez DPH

  DPH Celkov nabdkov cena

  vetn DPH

  1/39 Pihlov, most ev.. 39-025 - DSP/PDPS

  i)394 000,-K

  (b)

  82 740,-

  (c) = (a)+(b)

  476 740,-K

  (dle jen ,,Cena).

  Plohu . 1 tto Smlouvy tvo ocenn Soupis slueb (vkaz vmr) obsahujc jednotkov ceny za poskytnut jednotlivch Slueb Poskytovatelem bez DPH. Tyto jednotkov ceny jsou zvazn po celou dobu plnn tto Smlouvy Poskytovatelem a pro vechny Sluby poskytovan na zklad tto Smlouvy. Souet celkovch cen vech poloek vech Slueb dle ocennho Soupisu slueb tvo celkovou nabdkovou cenu dle l. 6.1 Smlouvy (bez DPH). Jednotkov ceny uveden v ocennm Soupisu slueb pokrvaj vechny smluvn zvazky a vechny zleitosti a vci nezbytn k dnmu poskytnut Slueb podle Smlouvy Poskytovatelem.

  VII.ZSTUPCE SMLUVNCH STRAN A KOMUNIKACE

  Veker psemn komunikace mezi Smluvnmi stranami bude probhat v eskm jazyce a vhradn osobnm doruenm, doporuenou potou nebo kurrn slubou na ne uveden adresy:

  P doruovn Objednateli: editelstv silnic a dlnic RSprva esk BudjoviceLidick 49/110370 44 esk Budjovice

 • Pi doruovn Poskytovateli: Adresa: PSP mosty, s.r.o.echova 59, 370 65 esk Budjovice

  K. rukm:

  Jin ne psemn komunikace mezi Smluvnmi stranami bude probhat v eskm jazyce prostednictvm nsledujcch kontakt:

  V ppad Poskytovatele: Jmno:

  Tel.:

  7.2 Veker zmny kontaktnch daj uvedench v l. 7.1 je Smluvn strana, j se zmna tk, povinna psemn sdlit druh Smluvn stran s tm, e zmna kontaktnch daj nabv innosti ve vztahu k druh Smluvn stran doruenm tohoto sdlen.

  VITI.ZRUKA ZA PROVEDEN SLUEB A ZA ODSTRANN VAD

  8.1 Pro vylouen pochybnost se Zruka za proveden slueb a Zruka za odstrann vad po Poskytovateli nepoaduje.

  9.1 Zrun doba na proveden prce in 60 msc. Zrun doba pon dnem nsledujcm po dni pedn a pevzet Slueb, nebo sti Slueb.

  9.2 Nebezpe kody na provedench slubch (pedmtu smlouvy) nese poskytovatel a do dne jeho pedn a pevzet objednatelem bez vad a nedodlk.

  10.1 Nedokon-Ii Poskytovatel sluby, resp. st slueb v Dob pro dokonen prac, resp. pslun sti prac, zaplat Objednateli smluvn pokutu za kad kalendn den, o kter se opozdilo dokonen prac, ve vi 0,2 % z hodnoty ceny slueb, maximln vak 10 % ceny uveden ve Smlouv.

  V ppad Objednatele: Jmno:E-mail:Tel.:

  IX.ZRUKA

  X.

  SMLUVN POKUTY

  5

 • 10.2 Pevezme-li objednatel sluby s vadami a nedodlky nebrncmi uvn, stanov v zpise o pedn a pevzet slueb doby k odstrann tchto vad a nedodlk. Za neodstrann vad a nedodlk v dohodnutch dobch je poskytovatel povinen zaplatit smluvn pokutu ve vi 500,- K za kadou vadu a den prodlen.

  10.3 Zrun vady je poskytovatel povinen odstranit v dohodnutm termnu. Poskytovatel je povinen pi reklamaci vad v zrun dob do 15 dn po obdren psemn reklamace od objednatele navrhnout zpsob a termn odstrann vad.

  XI.PLATEBN PODMNKY

  11.1 Podkladem pro hradu bude faktura s nleitostmi daovho dokladu vystavena poskytovatelem po splnn dlch st slueb (tj. po protokolrnm pevzet jednotlivch projekt, pop. doloen pravomocnch stavebnch povolen) a doloena soupisem skuten provedench prac odsouhlasenm oprvnnm pracovnkem objednatele. Faktura mus obsahovat slo smlouvy, nzev veejn zakzky a ISPROFIN. Platba bude provedena na slo tu zhotovitele uveden v zhlav tto smlouvy Zlohy se neposkytuj.

  Na faktue bude jako objednatel uvedeno:editelstv silnic a dlnic R. Na Pankrci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle Faktury podle tto Smlouvy budou zaslny na nsledujc kontaktn adresu Objednatele:

  adresa pro doruen Faktur: editelstv silnic a dlnic RSprva esk Budjovice Lidick 49/1 [0PS 370 44 esk Budjovice K rukm

  11.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za proveden slueb na zklad faktury s dobou splatnosti 30 dn od jejho prokazatelnho doruen na adresu dle i. 7.1. Faktura bude obsahovat veker nleitosti daovho dokladu pedepsan dle zk. . 235/2004 Sb. v platnm znn. NesouhlasMi objednatel s nkterou st faktury zhotovitele, fakturu vrt s uvedenm dvod svho nesouhlasu.

  11.3 Do 15 dn po ukonen pejmky dokonench slueb ped poskytovatel objednateli Zvren soupis provedench slueb a dodvek spolu s vekerou dokumentac, kter se vyaduje v odpovdajc me k tomu, aby mohl objednatel ovit konenou cenu dla.

  XII.PRVA DUEVNHO VLASTNICTV K DOKUMENTACI

  12.1 Objednatel m prvo uvat Dokumentaci v souladu s ely vyplvajcmi ze Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovanch Slueb. Objednatel je v tomto ohledu tak oprvnn poskytnout Dokumentaci tetm osobm i na n

  6

 • Dokumentaci pevst spolu se vemi prvy duevnho vlastnictv, kter Objednateli budou nleet. Objednatel je tak oprvnn postoupit na tet osobu veker licence, pevst prvo vlastnick k hmotnm podkladm a poskytnout veker nezbytn souhlasy ve smyslu prvnch pedpis, kter Poskytovatel Smlouvou udlil Objednateli v souvislosti s Dokumentac, ani by se k tomu vyadovalo dal svolen i vyjden Poskytovatele.

  12.2 Poskytovatel uzavenm Smlouvy opravuje Objednatele a udluje mu veker nezbytn souhlasy (licence) ke vem formm uit Dokumentace a vekerch jinch pedmt prv duevnho vlastnictv, kter Objednatel potebuje k dnmu uvn vsledk Slueb. Objednatel