Click here to load reader

SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SI Il7FBNOSTl

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SI Il7FBNOSTl

/
iu ÍSLO SAP: 16010-049526 NÁZEV AKCE: VPI Odolena Voda - pístavba školy
r l . Msto Odolena Voda
Se sídlem: Dolní námstí 14, 250 70 0dolena Voda IO: 00240559 DI: CZOO240559 Zastoupená: Hana Plecitá, starostka msta Bankovní spojení: Komerní banka a.s., íslo útu: 19-28129201/01 00 (,,Ob'Uený")
a
eská telekomunikaní infrastruktura a.s. sídlo: Olšanská 2681/6, ikov, 130 00 Praha 3 IO: 04084063 DI: CZO4084063 zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, odd. B, vloka 20623
zastoupena na základ Plné moci ze dne 8.3.2018 spoleností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Zábhlického zámku 233/15, PS 106 00 IO: 25740253, DI CZ25740253, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vloka5803 dále zastoupena Richardem Plako na základ Plné moci ze dne 18.12.2018
(,,Oprávnný")
(Obtíený a Oprávnný jednotliv dále jako ,,Strana': spolen jako ,,Strany") uzaveli
SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUV O ZÍZENÍ SI Il7FBNOSTl (,,Smlouva")
l. l Úvodem
1. Obtíený vlastní pozemek parc. . 205/13 zapsaný na LV . 10001, pro katastrální území Odolena Voda [708992] , obec Odolena Voda [538574], u Katastrálního úadu pro Stedoeský kraj, katastrální pracovišt Praha-východ (,,Pozemek").
2. Oprávriný je podnikatelem zajišt'ujícím sít elektronických komunikací dle zákona . 127/2005 sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon (,,Zákon o elektroníckých komunikacích").
3. Oprávnný bude realizovat vynucenou pekládku sít elektronických komunikací pod oznaením ,,16010-049526 VPI Odolena Voda - pístavba školy" (dále jen ,,Stavba") v jejím rámci bude na Pozemku umístna sít' elektronických komunikací (dále jen ,,Zaízení veejné komunikam sít")
4. Pedpokládaná poloha umístní Komunikaního vedení a zaízení na Pozemku je vyznaena v situaním zákresu, který je Pílohou . 1 této Smlouvy. Skutená poloha umístní Komunikaního vedení a zaízení na Pozemku bude zamena po realizaci Stavby na Pozemku. (,ást Pozemku, k ní bude sluebnost dle budoucí smlouvy zízena, bude po umístní Stavby na Pozemku vyznaena v geometrickém plánu v následujícím rozsahu:
- v šíce O,25 m na kadou stranu od osy podzemního komunikaního vedení veejné komunikaní sít umístného na Pozemku a v délce tohoto vedení na Pozemku, se
16010-049526 VPI Odolena Voda - pístavba školy
ÍSLO SAP: 16010-049526 NÁZEV AKCE: VPI Odolena Voda - pístavba školy
s zohlednním skutenosti, e uvedená šíka a délka jsou limitovány hranicemi Pozemku (,,Geometrický plán").
l. II Pedmt této Smlouvy
1. Oprávnný a Obtíený se zavazují uzavít na písemnou výzvu spolenosti Oprávnného smlouvu o zízení sluebnosti s podstatnými náleitostmi uvedenými v této Smlouv (,,Budoucí smlouva").
S
2. Oprávnný se zavazuje, e do 6 msíc od dokonení Stavby, nejpozdji však do 40 msíc ode dne uzavení této Smlouvy, písemn vyzve Obtíeného k uzavení Budoucí smlouvy a pedloí mu návrh Budoucí smlouvy vetn Geometrického plánu.
3. Obtíený uzave Budoucí smlouvu nejpozdji do 2 msíc ode dne doruení písemné výzvy dle odst. 2 tohoto lánku.
4. Nesplní-Ii Oprávnný povinnost písemn vyzvat Obtíeného ve Iht dle odst. 2 tohoto lánku, zavazuje se Obtíený písemn vyzvat Oprávnného ve Iht 6 msíc po uplynutí Ihty dle odst. 2 tohoto lánku k pedloení Geometrického plánu a k uzavení Budoucí smlouvy. Oprávnný se zavazuje uzavít Budoucí smlouvu nejpozdji do 2 msíc ode dne doruení písemné výzvy Obtíeného.
5. Nedojde-Ii do doby dle l. ll odst. 4 této Smlouvy, nejpozdji však do doby 50 msíc ode dne uzavení této Smlouvy, k uzavení Budoucí smlouvy, má kadá ze Stran právo domáhat se, aby soud svým rozhodnutím uril obsah Budoucí smlouvy a Strany k uzavení Budoucí smlouvy zavázal.
l. Ill Obsah Budoucí smlouvy
1. Budoucí smlouvou zídí Obtíený ve prospch Oprávnného k ásti Pozemku vyznaené Geometrickým plánem sluebnost umístní a provozování Komunikaního vedení a zaízení (,,Sluebnost").
2. Sluebnost bude sjednána na dobu neuritou za náhradu ve výši 800 K, slovy osm set korun eských) (,,Náhrada"). Obtíený je plátcem DPH, bude k Náhrad pipotena da z pidané hodnoty ve výši stanovené platným právním pedpisem.
3. Oprávnný zaplatí náhradu Obtíenému na základ daového dokladu (,,Faktura"). Obtíený vystaví Fakturu a poté, co mu bude dorueno vyrozumní katastrálního úadu o provedení zápisu Sluebnosti do katastru nemovitostí. Splatnost Faktury bude 60 dn ode dne jejího doruení. Faktura Obtíeným vystavená bude obsahovat všechny náleitosti daového dokladu dle zákona . 235/2004 sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis, a rovn bude obsahovat íSLO SAP a NÁZEV AKCE, tedy údaje uvedené v záhlaví Budoucí smlouvy. Fakturu Obtíený zašle na adresu spolenosti Oprávnného uvedenou v Budoucí smlouv. Dnem uskutenní zdanitelného plnní je den zápisu Sluebnosti do katastru nemovitostí. Oprávnný zaplatí Náhradu Obtíenému na jeho úet uvedený v Budoucí smlouv, do 60 dn ode dne, kdy bude Oprávnnému dorueno vyrozumní katastrálního úadu o provedení zápisu Sluebnosti do katastru nemovitostí.
16010-049526 VPI Odolena Voda - pístavba školy
l
ÍSLO SAP: 16010-049526 NAZEV AKCE: VPI Odolena Voda - pístavba školy
l. IV Práva a povinnosti z Budoucí smlouvy
l
1 . Oprávnný se zavazuje, e pi výkonu oprávnní ze Sluebnosti bude šetit práv Obtíeného. l
2. Po skonení prací uvede Oprávnný Pozemek na vlastní náklady do pedchozího, popípad náleitého stavu.
3. Neuplatní se § 1263 obanského zákoníku; Oprávnný nenese náklady na udrování a zachování Pozemku.
4. Oprávnný oznámí Obtíenému kadý vstup na Pozemek. Obtíený a Oprávnný se dohodli, e Oprávnný bude kadý vstup na Pozemek oznamovat Obtíenému na [email protected] , tel.: 283116 411 .
5. Návrh na zápis Sluebnosti do katastru nemovitostí podá Oprávnný do 60 dn ode dne uzavení Budoucí smlouvy. Oprávnný se zavazuje zajistit vyhotovení Geometrického plánu na své náklady a uhradít správní poplatek za ízení o povolení zápisu Sluebnosti do katastru nemovitostí.
l. V Zvláštm ujednání
l
1. Do doby uzavení Budoucí smlouvy jsou Strany vázány touto Smlouvou a zavazují se, e neuiní ádná právní jednání, která by vedla ke zmaení úelu této Smlouvy. Pokud by Obtíený ješt ped uzavením Budoucí smlouvy pevádl na tetí osobu vlastnické právo k Pozemku, pak Obtíený postoupí práva a povinnosti z této Smlouvy na nového Obtíeného ve stejném rozsahu. Oprávnný udluje k postoupení souhlas.
l,,
2. Závazek Stran uzavít Budoucí smlouvu zanikne, pokud do 36 msíc ode dne uzavení této Smlouvy nedojde k zahájení realizace Stavby na Pozemku.
3. Uzavením této Smlouvy Obtíený udluje Oprávnnému souhlas Stavbu na Pozemku umístit a provozovat ji. Souasn pro poteby realizace Stavby udluje Obtíený Oprávnnému a/nebo zhotoviteli Stavby souhlas ke vstupu na Pozemek, a to za podmínek uvedených v l. IV odst. 4 této Smlouvy.
l. Vl Ujednání na závr
1 . Tato Smlouva nabývá platnosti a úinnosti dnem podpisu obma Stranami. l
2. Strany ujednaly a potvrzují si, e zmny Smlouvy sjednají výhradn písemn v listinné podob.
3. Písemnou výzvou pro úely této Smlouvy je výzva doruená na adresu druhé Strany uvedenou v hlavice této Smlouvy. Za písemnou formu nebude pro tento úel povaována výmna e- mailových i jiných elektronických zpráv.
l
4. Ze strany Oprávnného rne v nkterých pípadech docházet ke zpracování osobních údaj Obtíeného. Pokud ke zpracování osobních údaj Obtíeného dojde (pouze v relevantních pípadech, nikoli vdy), je toto zpracování provádno vdy vsouladu s platnými právními pedpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údaj spoleností OPRAVNNÝ jsou dostupné na adrese https://www.Oprávnný.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.
5. SmlouvabylaschválenaRadoumstaOdolenaVoda.11/2019,usnesením.4.l2-11-2019 ze dne 17.06.2019.
ÍSLO SAP: 16010-049526 NÁZEV AKCE: VPI Odolena Voda - pístavba školy
6. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o pedmtu Smlouvy a všech náleitostech, které Strany mly a chtly ve Smlouv ujednat, a které povaují za dleité pro závaznost této Smlouvy. ádný projev Stran uinný pi jednání o této Smlouv ani projev uinný po uzavení této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá ádný závazek ádné ze Stran.
7. Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, po jednom (1 ) obdrí kadá Strana. 8. Souástí této Smlouvy jsou následující Pílohy:
Píloha . 1 - Pedpokládaná poloha umístní Komunikaního vedení a zaízení na Pozemku
Ve V!l ?CI 7.6.2019 v e??i/e4' dne ,[r ';'. í» / 7
OPRAVNENÝ: Obtíený:
53- - - - =---------------- -- ?----- - -
16010-049526 VPI Odolena Voda - pístavba školy
« 7 (3'
StáVajÍCÍSÍtCEnN Im:í[J(enépozemk}
n2 Název zakázky:
islo SAP:
VPI Odolena Voda - píisíavba skoly 16010-049526?VPI Onlíní Voa - ýíiilívbí s{% 4
aXa mím%Uu4ukú wN{IIX
Foíínál Kaíaslíálni územi: Odolena Voda Míiíko: l 1:250
l Obsah yýkíeiu
Zvýraznni VB - SoSB? KM i Síupe PDI IIR p Q [)ATUM: 021 islovýkíesu. 3a ]
)c ESKATIN TELKOMUNIKANÍ }NFRA5TRUKTURA
l l
l lWká telekomunikaní infrastruktura a.s., akciová spolenost zaloená a existujícííy-»ws,a íyssi«sííysvnisrsms-*ís aa«í«cí-iímyniuía ai.o-, laíl%-I%Jva -5pUlT;%-II(J;X 4allj4Glía m zisl-»lupul»odle práva Ceské republiky, se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSC 130 00,podl
ío.: OÁ0840B3, DI: CZO4084063, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstskýmsoudem vPraze pod spz. B20623, zastoupena Ing. Martinem Vlkem, pedsedoupedstavenstva a Ing. Petrem Slovákem, místopedsedou pedstavenstva(dále jen ,,Zmocnitel"),
l l
I
k tomu, aby na základ RAMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO pro pípravu výstavby a výstavbusít elektronických komunikací uzavené mezi Zmocnitelem a Zmocnncem (,,Smlouva"): zastupoval Zmocnitele a inil jménem Zmocnítele právní jednání ve vztahukpíslušným správním orgánm, korgánm místní správy, samosprávy jakoívevztahu ktetím osobám vrámci vykonávání inností Zmocnnce jakotoZhotovitele dle Smlouvy ria území eské republiky, oznamoval jménem Zmocnitele vlastníkm nemovitostí doteným provádním Díla,pípadn správcm nebo uivatelm takových nemovitostí, vstup í vjezdnanemovítost a provádní dalších inností dle ustanovení § 104 zákonao elektronických komuníkacích a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znnípozdjších pedpis (,,Zákon o elektronických komunikacích"), projednával s vlastníky nemovitostí zízení vcných bemen k pozemkm i stavbámdoteným provádním Díla dle Smlouvy, a to v souladu se Smlouvou a v souladu seZákonem o elektronických komunikacích, sdloval vlastníkm nemovitostí dotenýmprovádním Díla, e nemovitost je zatíena právem vcného bemene, které svdíZmocniteli a vlastníkm nemovitostí doteným provádním Díla oznamoval, e takovéprávo je titulem, který Zmocnitele a v jeho zastoupení rovn Zrnocnnce opravuje kevstupu na nemovitost dotenou provádním Díla a k provádní inností v souladu seZákonem o elektrOnických komunikacích na/v doteríých nemovitostech,
inil veškerá právní jednání smující ke zízení vcných bemen k nemovítostemdoteným provádním Díla Smlouvy rozhodnutím vyvlastovacího úadu, a tov souladu se Smlouvou, a v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích, uzavíral jménem Zmocnitele s vlastníky dotených nemovitostí smlouvy o smlouvbudoucí o zízení sluebnosti, jako i smlouvy o zízení sluebnosti a smlouvyo zrušerí sluebnosti, s4nlouvy o umístní zaízení veejné komunikaní sít i jinésmlouvy k pozemkm nebo stavbám doteným provádním Díla dle Smlouvyvýhradn v souladu se Smlouvou, piem bez pedchozího písemného souhlasuZmocnitele ie oprávnn v takových smlouvách sjednat závazek k tíí Zmocnitele, jehovýše nepesáhne 200.000,- K (slovy: dv st tisíc korun eských),
projednával s viastníky dotených nemovítostí umístní koncového bodu veejnékomunikaní sít,
*
*
*
*
*
IO: 04084063, DI,: CZO4084063 Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, . ú 20í 9160003/6000eská telaíkomunikaní infrastruktura a. s. se sídlem OI+anská 2681/6, F'raha 3, PS 130 00,reg. u Mstského soudu v Praze spís. zn. B 20623?
l
i
l
l l l l l l l l l l l l l l l
l i
1 W
*
*
*
*
*
*
*
*
*
uzavíra! jménem Zmocnitele s tetími osobami smíouvy o stanoverí rozhraní veejné komunikaní sít, zastupoval Zmocnitele vízení o povolení vkladu, výmazu i záznamu sluebnosti/vcného bemene ped píslušným katastrálním úadem, inil veškerá právní jednání, vetn pebírání písemností, smující k vydání rozhodnutí o umístní stavby i územního souhlasu ve vztahu ke všem ásteíí díla dle Smlouvy, a to vetn zajištní vydání veškerých správních rozhodnutí, povolení, souhlas a vyjádení orgán veejné správy, správc sítí, vlastník i uivatel nemovitostí, a vyhotovení dalších píslušných podklad, je jsou pro vydáríí takového rozhodnutí o urríístní stavby i územního souhlasu potebné, zastupoval Zmocnítele pi prohlídce stavby a ini! veškerá právní jednání smující k tomu, aby Zmocnitel získal veškerá povolení a souhlasy dle zákona . 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) nezbytné k ádnému uz:ívání díla zhotoveného Zmocnncem dle Smlouvy a Zmocnitele ve správních ízeních o získání povolení a souhlas dle zákona . 183/2006 sb., o územnim plánování a stavebním ádu (stavební zákon) nezbytných k ádnému uívání díla zhotoveného Zmocnncem dle Smlouvy zastupoval, provádl vytýení inenýrských sítí v konkrétním míst stavby a vyjadoval se k existenci jím budované komunikaní sít, projednával podmínky stanovené ve správním ízení, týkající se zvláštního uívání dotených nemovitostí, inil veškeré právní úkony smující k vydání veškerých správních rozhodnutí, povolení, souhlas a vyjádení orgárí veejné správy, správc sítí, nebo vlastník i uivatel nemovitostí, která jsou nezbytná k provedení Díla d!e Smlouvy, zastupoval Zmocnitele zejména ped píslušnými správními orgány, jako i ped orgány samosprávy, vlastníky a správci dotených nemovitostí pi ohlašování havárií a poruch na veejné komunikaní síti a takové havárie a poruchy na veejné komunikaní síti následn opravoval, zastupoval Zmocnitele v ízeních o úhrad poplatku za uívání veejného prostranství ped píslušným správcem dan dle zákona . 280/2009 sb., daový ád, projednával podmínky k umonní záchranného archeologického výzkumu, inil veškerá právní jednání smující k vydání rozhodnutí o povolení stavby samostatného odbrného místa nebo podruného odbrného místa jako i projednával s vlastníky dotených nemovitostí i s k tomu oprávnnou tetí osobou zízení samostatného odbrného místa nebo podruného odbrného místa, projednával svlastníky nemovítostí pípadn správci inenýrských sítí vyuití vcí v jejich vlastnictví k umístní vedení i zaízení veejné komunikaní sít Zmocnitele, jednal s dodavateli a distributory energií, uzavíral smlouvy, jejich pedmtem je zízení nebo zrušení odbrného místa pro odbr energie, a to vetn dodatk k nim, piern bez pedchozího písemného souhlasu Zmocnítele je oprávnn vtakových smlouvách sjednat závazek ktíi Zmocnítele, jeho výše nepesáhne 500.000,- K (slovy: pt set tisíc korun eských) roního plnní na jednot!ivou smlouvu a/nebo odbrné místo,
pebíral od tetích osob a potvrzoval tetím osobám práce provedené tetími osobami v rámci energetické sluby.
I
]