of 6 /6
SO" GIAO DVC VA DAO TAO SON LA C0NG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM TRUQfNG PTDT NQl TRU TiNH Doc lap - Ty do - Hanh phuc ' S6: 29/KHTS-PTDTNTT Son La, ngay 22 thdng 4 nam 2019 THONG BAO TUYEN SINH CHINH THU*C Vao lop 10 nam hoc 2019-2020 Can cu Quy die to chuc va hoat dong cua truong ph6 thong dan toe noi tni (ban hanh kern theo Thong tu sd 01/2016/TT-BGDDT ngay 15/01/2016 cua Bo truong Bo Giao due va Dao tao); Can cu Cong van s6 632/SGDDT-KTQLCL, ngay 04 thang 4 nam 2019 cua So Giao due va Dao tao Son La V/v Thong bao tuyen sinh lop 10 PTDT noi tni tinh va PTDTNT-THCS va THPT nam hoc 2019 - 2020; Can cu Quyet dinh so 851 /QD-UBND ngay 12 thang 4 nam 2019 ciia Uy ban nhan dan tinh Son La V6 viec phe duyet KS hoach tuyln sinh lop dau cap Truong THPT Chuyen, cac truong THPT, truong ph6 thong co ckp THPT, Truong PTDTNT tinh, cac truong PTDTNT THCS-THPT va Truong PTDTNT Van H6 nam hoc 2019-2020. Truong ph6 thong dan toe noi tni tinh xay dung K6 hoach va thong bao tuyen sinh vao lop 10 nam hpc 2019-2020. Cu the nhu sau: I. PHiTONG THlTC TUYEN SINH, THOI GIAN, DIA DIEM, TUYEN THANG, CHE DO U*U TIEN, KHUYEN KHICH 1. Phirong thu*c tuyen sinh: Thi tuyen. 2. Mon thi: Toan, Ngu van. 3. Thoi gian thu nhan, ban giao ho so*, dia diem thi, lich thi, chain thi, phuc khao 3.1. Thu nhan h6 so - Tu 06 - 11/5/2019: Thi sinh du tuyen thupc huyen nao nop ho so tai truong PTDTNT THCS-THPT huyen do ( thi sinh du tuyin thuoc huyen Van Ho nop ho so tai truong PTDTNT Van Ho). - Tu 25- 28/5/2019: Cac truong PTDTNT THCS-THPT, Truong PTDTNT Van ho hoan thanh viec: + Kiem tra ho so cua hoc sinh tren dia ban; + Lap danh sach thi sinh (chuy lap rieng danh sach thi sinh duoc tuyen thang). + Ban giao ho so \h Truong PTDT Noi tni tinh. I 3.2. Lich tap trung, dia dikm thi va thoi gian thi: - Sang ngay 04/6/2019: Hoc sinh tap trung tai truong ph6 thong dan toe noi tni tinh. Xem danh sach phong thi, s6 bao danh va cac quy dinh ve thi. Dia dilm: Ban Ka lap, xa Chieng Ngan, Thanh pho Son La, tinh Son ! 1

SO GIAO DVC VA DAO TAO SON LA C0NG HO A XA H0I CHU …sogddtsonla.edu.vn/upload/18413/20190426/29_KHTS-PTDTNTT...Can cu Quyet dinh so 851 /QD-UBND ngay 12 thang 4 nam 2019 ciia Uy

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SO GIAO DVC VA DAO TAO SON LA C0NG HO A XA H0I CHU...

 • SO" GIAO DVC VA DAO TAO SON LA C0NG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM TRUQfNG PTDT NQl TRU TiNH Doc lap - Ty do - Hanh phuc '

  S6: 29/KHTS-PTDTNTT Son La, ngay 22 thdng 4 nam 2019

  THONG BAO TUYEN SINH CHINH THU*C Vao lop 10 nam hoc 2019-2020

  Can cu Quy die to chuc va hoat dong cua truong ph6 thong dan toe noi tni (ban hanh kern theo Thong tu sd 01/2016/TT-BGDDT ngay 15/01/2016 cua Bo truong Bo Giao due va Dao tao);

  Can cu Cong van s6 632/SGDDT-KTQLCL, ngay 04 thang 4 nam 2019 cua So Giao due va Dao tao Son La V/v Thong bao tuyen sinh lop 10 PTDT noi tni tinh va PTDTNT-THCS va THPT nam hoc 2019 - 2020;

  Can cu Quyet dinh so 851 /QD-UBND ngay 12 thang 4 nam 2019 ciia Uy ban nhan dan tinh Son La V6 viec phe duyet KS hoach tuyln sinh lop dau cap Truong THPT Chuyen, cac truong THPT, truong ph6 thong co ckp THPT, Truong PTDTNT tinh, cac truong PTDTNT THCS-THPT va Truong PTDTNT Van H6 nam hoc 2019-2020.

  Truong ph6 thong dan toe noi tni tinh xay dung K6 hoach va thong bao tuyen sinh vao lop 10 nam hpc 2019-2020.

  Cu the nhu sau: I. PHiTONG THlTC TUYEN SINH, THOI GIAN, DIA DIEM,

  TUYEN THANG, CHE DO U*U TIEN, KHUYEN KHICH 1. Phirong thu*c tuyen sinh: Thi tuyen. 2. Mon thi: Toan, Ngu van. 3. Thoi gian thu nhan, ban giao ho so*, dia diem thi, lich thi, chain

  thi, phuc khao 3.1. Thu nhan h6 so - Tu 06 - 11/5/2019: Thi sinh du tuyen thupc huyen nao nop ho so tai

  truong PTDTNT THCS-THPT huyen do ( thi sinh du tuyin thuoc huyen Van Ho nop ho so tai truong PTDTNT Van Ho).

  - Tu 25- 28/5/2019: Cac truong PTDTNT THCS-THPT, Truong PTDTNT Van ho hoan thanh viec:

  + Kiem tra ho so cua hoc sinh tren dia ban; + Lap danh sach thi sinh (chuy lap rieng danh sach thi sinh duoc tuyen

  thang). + Ban giao ho so \h Truong PTDT Noi tni tinh.

  I 3.2. Lich tap trung, dia dikm thi va thoi gian thi: - Sang ngay 04/6/2019: Hoc sinh tap trung tai truong ph6 thong dan toe

  noi tni tinh. Xem danh sach phong thi, s6 bao danh va cac quy dinh ve thi. Dia dilm: Ban Ka lap, xa Chieng Ngan, Thanh pho Son La, tinh Son

  ! 1

 • La. Vi tri: Ngd 3 Tiiu doan Co dong, Duong 6 re vao 2 km; Hoc sinh o xa

  co thi tap trung o truong vao chieu 03/6/2019. ( Truong co bo tri cho an nghi, ngii cho hoc sinh va cha ( me) dua hoc

  sinh din du thi trong khu ky tuc - khu noi tru hoc sinh) -Ngay 04/6/2019: + 14h00: Hop Hoi dong coi thi, kiem tra dieu kien du thi ciia thi sinh,

  kilm tra co so vat chit, thong bao chinh thuc danh sach hoc sinh khong du dieu kien du thi.

  + 16h30: Khai mac hoi dong coi thi, ph6 bien lich thi, quy chi thi. - Dia dilm thi: Truong Ph6 thong dan toe noi tni tinh va Truong THPT

  Chieng Sinh - Thanh ph6 Son La. Can cu so luong thi sinh cua cac huyen se bo tri cu the diem thi khi hoc

  sinh den xem lich thi, So bao danh, phong thi vao ngay 04 thdng 6 nam 2019. - Ngay 05/6/2019: Cac thi sinh du tuyen vao lop 10 THPT Chuyen va

  cac truong PTDTNT tinh, PTDTNT THCS-THPT lam bai thi mon Toan va Ngu van.

  Lich thi ngay 05 - 06/6/2019. Cac mon thi: Ngay Budi Mon thi Thoi gian

  lam bai Thoi gian phat de thi

  Gio- bat dau lam bai

  05/6/2019 SANG Ngu: van 120 phut 7h55' 8h00' 05/6/2019 CHIEU Toan 120 phut 14h25' 14h30'

  Hoc sinh co nguyen vong thi vao THPT Chuyen: Thi m6n chuyen tai THPT Chuyen Son La vao sang 06/6/2019 06/6/2019 Sang Mon Chuyen 150 phut 7h55' 8h00'

  - Ngay 06/6/2019: Thi sinh thi vao truong PTDT noi tni tinh va huyen co nguyen vong du tuyen vao lop 10 truong THPT Chuyen: Lam bai thi mon chuyen..

  3.3. Cham thi, phuc khao, tuyen sinh - Tu 07 - 11/6/2019: Hoi d6ng chlm thi lam viec. - Ngay 12 -13/6/2019: Cac truong PTDTNT THCS-THPT, Truong

  PTDTNT Van Ho: Thong bao ket qua cham thi; nhan don phuc khao cua thi Sinh, t6ng hop va nop danh sach thi sinh xin phuc khao v6 So (Phong KT va QLCLGD) vao ngay 14/6/2019.

  - Ngay 15/6/2019: Hoi ddng phuc khao bai thi lam viec; - Ngay 16/6/2019: Thong bao k6t qua phuc khao. - Tir 18/6/2018: Truong PTDT noi tni tinh t6 chuc xet tuyen, thong bao

  ket qua du kien tiring tuyen. Chi tieu: 6 lop 10-210 hoc sinh.

  2

 • 3 MM

  - Tu ngay 01- 05/7/2019: Can cu ket qua thi, danh sach trung tuyen cua thi sinh vao Truong PTDT noi tni tinh, cac truong PTDTNT THCS-THPT huyen to chuc xet tuyen, thong bao kk qua du kiln tning tuyen.

  Chi tieu: 01 lop 10 - 35 hoc sinh/01 truong 4. Che do tuyin thing, iru tien

  4.1. Ch6 do tuyen thing: Tuyen thang vao truong PTDTNT cac doi tupng sau: - Hoc sinh dan toe thieu s6 rat it ngudi theo Nghi dinh s6 57/2017/ND-

  CP ngay 09/5/2017 ciia Chinh phu ( Son La co dan toe La Ha). Hoc sinh dan toe La Ha: Ghi rd nguyen vong hoc tai truong PTDT noi

  tru tinh hoac truong PTDTNT THCS -THPT huyen di Truong PTDTNT tinh va Truong PTDTNT THCS-THPT tuyen dung theo nguyen vong.

  - Hoc sinh dat giai ca nhan ho&c dong dpi cap Quoc gia: Do Nganh Giao due va Dao tao ph6i hop vdi cac nganh t6 chuc d cap THCS trong cac ky thi van nghe; the due the thao; thi vi6t thu quoc te; thi khoa hoc ky thuat (gidi cd nhan hay dong doi, khong tinh gidi toan doan). Giai dong dpi phai co ban poto va nop ban chinh theo danh sach chung cua truong.

  r

  4.2. Che dp iru tien 4.2.1. Cpng 1,0 diem cho mot trong cac doi tupng: - Hoc sinh la ngudi dan tpc: Mdng, Khang, Kho Mu, Sinh Mun, Dao,

  Lao; - Con liet si; - Con thuong binh, benh binh mdt siic lao dpng 81% tro len; - Con cua ngudi dupe cap Giay chung nhan ngudi huong chinh sach

  nhu thuong binh, bi suy giam kha nang lao dpng 81% tro len. 4.2.2. Cpng 0,5 dilm cho mot trong cac doi tupng: - Hpc sinh la ngudi cac dan tpc con lai (tru ngudi Kinh); - Con cua Ann hung lire lupng vu trang, con ciia Ann hung lao dpng; - Con thuong binh, benh binh mit sue lao dpng dudi 81%; - Con ciia ngudi dupe clp Giay chung nhan ngudi hudng chinh sach

  nhu thuong binh, bi suy giam kha nang lao dpng dudi 81%. 5. Cach thirc xet tuyen 5.1. Diem xet tuyen: La tong diem cac bai thi va diem uu tien, (khong

  cong diem khuyen khich). 5.2. Nguyen tac xet tuyen: - Chi xet tuyen thi sinh da thi du cac bai thi quy dinh, khong vi pham

  Quy che trong thi tuyen sinh va khong cd bai thi bi diem 0. - Doi vdi Truong PTDTNT tinh: Tuyen tu cao xuong thap cho den khi

  du chi tieu. - Hpc sinh khong du diem dd vao truong PTDT npi tni tinh dupe xet

  vao cac truong PTDTNT THCS - THPT d huy?n.

  3

 • * Lira y: So Giao due va Dao tao khong giai quylt chuyln v8 cac truong PTDTNT

  THCS - THPT trong su6t ca cap hoc d6i voi hoc sinh da trung tuyen vao lop 10 Truong PTDTNT tinh (truong hop dac biet do Giam ddc quyit dinh).

  II. D6l TI/ONG TUYEN SINH, DIEU KIEN VA HO SO DlT TUYEN

  1. Doi tirong toy In sinh 1.1. Thanh nien, thi6u nien la ngudi dan toe thigu s6 co ho khau thuong

  tni va dinh cu tu 03 nam trd len (tinh den ngay tuyen sinh) d vung cd dieu kien kinh te - xa hoi dac biet khd khan theo quy dinh hien hanh.

  Hieu truong cac nha truong THCS yd PTDTNT THCS -THPT noi thu hd so: Chiu track nhiem truoc cap tren ve viec xdc dinh dung doi tuong va diiu kien du tuyin cua thi sinh. Xem them phan luuy.

  1.2. Truong PTDTNT tinh va PTDT noi tni THCS-THPT huyen duoc phep tuyen sinh khong qua 5% trong tdng s6 chi tieu duoc tuyen mdi h3ng nam la con em ngudi dan toe Kinh cd ho khau thuong tni va dinh cu tu 03 nam trd len (tinh den ngay tuyin sinh) d vung quy dinh tai khoan 1.1 Dieu nay.

  2. Dieu kien va ho so* du* tuyen 1. Dieu kien du tuyen a) Thuoc doi tuong tuyen sinh quy dinh tai Dieu 1, muc II; b) Tdt nghiep THCS tu Trung binh trd len. c) Trong do tuoi quy dinh: Tuoi ciia hoc sinh vao hoc ldp 10 la 15 tuoi

  den 18 tudi. Doi voi nhung hoc sinh duoc hoc vuot lop d cap hoc truoc hoac hoc

  sinh vao cap hoc o do tuoi cao hon tuoi quy dinh thi tuoi vao lop 10 duoc giam hoac tang can cu vao tuoi cua nam tot nghiep cap hoc truoc.

  Hoc sinh la ngudi dan toe thieu so, hoc sinh co hoan cdnh dac biet kho khan, cd the vao cap hoc o tuoi cao hon 3 tuoi so voi tuoi quy dinh.

  2. Hd so du tuyen a) Phieu dang ky du thi (theo mau quy dinh); b) The du thi cd dan anh 4x6 (dong ddu gidp lai o dnh kem xdc nhan

  cua Truong THCS noi hoc sinh hoc va Truong PTDT noi tru tinh) theo mlu chung.

  c) Giay khai sinh (ban sao cd chung thuc); d) So h khau (ban sao cd chung thuc); e) Hoc ba cap cap THCS: Ban chinh va ban sao cong chung. g) Bang tot nghiep THCS hoac giay chung nhan tdt nghiep THCS tarn

  thoi. h) Giiy xac nhan chi do uu tien do co quan cd tbim quyen cap (neu

  cd); i) Giay cam doan ciia cha (me) hoac ngudi do dau; k). Giay chung nhan hoc sinh dat giai cac cudc thi (neu cd): Hoc sinh

  gidi, VN-TDTT cip huyen, tinh do nganh Giao due va Dao tao hoac phdi hop

  4

 • voi nganh Giao due va Dao tao t6 chuc (di lam co so xet khi co nhitngl hoc sinh cd tdng so diem bang nhau).

  (Tat cd cac giay to tren phdi trung khdp ede thdng tin, khong cd su sua chita, toy xda va dung trong 01 tui hd so, ben ngodi cd liet ke cac loai giay to cd o tren).

  - Nhung hpc sinh tot nghiep 6 cac nam hoc truoc nam hoc 2018-2019 phai nop Bang Tot nghiep THCS ban chinh va co Giay xac nhan cua chinh quyln dia phuong (UBND xa - phuong) trong thoi gian 6 dia phuong khong vi pham phap luat.

  - Khi can lien lac voi s6 DTDD ciia Hieu truong: 0038.667.4868 hoac so dien thoai ciia Van phdng: 0212.3852.071dl duoc giai dap.

  - Cac truong va hoc sinh co thi tai Hd so dang ky du thi, cac quylt dinh lien quan den doi tuong du tuyen va cac bilu mau, cac thong bao ve ky thi tuyen sinh vao 10 tai dia chi: http://ptdt-noitrutinh.sonla.vn

  Thong bao nay thay thi Kl hoach s6 28 /KHTS-PTDTNTT ngay 15 thdng 4 nam 2019 ciia truong PTDT noi tni tinh.

  Kinh mong cac Phong Giao due va Dao tao, cac truong THCS, PTDT nOi tni THCS-THPT cac huyen va truong PTDT noi tni huyen Van H6 quan tarn va tao dilu kien di truong PTDT nOi tni tinh va truong PTDT noi tni THCS-THPT cac huyen hoan thanh nhiem vu duoc So Giao due va Dao tao Son La giao cho.

  Noi nhan: - So GD&DT (b/c) - Cac phdng GD&DT ede hvyen; - Cac truong PTDTNT THCS-THPT; - Cac truong THCS cac huyen; - Luu VP.

  TRlTOfNG

  Xuan Tuy

  http://ptdt-noitrutinh.sonla.vn
 • DE NGHI CAC NHA TRlTCTNG LU"U Y 1. Hoc sinh T6t nghiep tu- Trung binh tror len la du dieu kien du thi

  thay cho doi tuong hoc sinh Tot nghiep THCS loai Kha tr6> len trong Ke hoach s6 28 /KHTS-PTDTNTT ngay 15 thang 4 nam 2019 cua truong PTDT noi tru tinh.

  2. Cac can cu dk xac dinh d6i tuong du thi tuyen Can cu vao ngay ky quyit dinh cua cac quyit dinh dudi day de xet dam

  bao tinh chinh xac v l thoi gian du 3 nam dli voi d6i tuong du dilu kien tham gia du thi.

  - Quyit dinh sd 582/QD-TTg ngay 28/4/2017 v/v Phe duyet danh sach thon dac biet kho khan, xa khu vuc III, khu vuc II, khu vuc I thuoc vung dan toe thieu so va mien nui giai doan 2016-2020.

  Tham khao them Quyit dinh 447/QD-UBDT ngay 19/9/2013: Quyit dinh Cong nhan thon dac biet kho khan, xa khu vuc I, II, III thuoc vung dan toe va mien nui giai doan 2012-2015 de xdc dinh dung doi tuong hoc sinh cd than gian dinh cutu 3 nam tro len).

  - Quyit dinh so: 204/QD-TTg ngay 01 thdng 02 nam 2016 cua Thu tuong Chinh phu ve viec phe duyet danh sach xa dac biet kho khan, xa bien gidi, xa an toan khu vao dien ddu tu cua chuong trinh 135 nam 2016.

  - Nghi quyit 115/NQ-HDND ngay 28/02/2019 vi viec sap nhqp va dat ten ban, xdm tieu khu, to dan phd tren dia ban tinh Son La (dot 1).

  - Cong van sd 188/BDT ngay 15/3/2019 V/v trien khai thuc hien Nghi quyet cua HDND ve viec sap nhdp va dat ten ban, xdm tieu khu, to dan phd tren dia ban tinh.

  3. Hieu truong cac nha truong THCS va PTDTNT THCS -THPT noi thu ho so: Chiu trach nhiem truoc cap tren ve viec xac dinh dung doi tuong va dieu kien du tuyen cua thi sinh theo quy dinh.

  4. Hoc sinh khu vuc Thanh pho: Nop tai Truong PTDT npi tni tinh. 5. Ban giao danh sach thi sinh tham gia du thi, cung h6 so cho Truong

  PTDTNT tinh theo diing thoi gian quy djnh. ( 01 ban cung cd ddu va xdc nhan cua Hieu truong truong PTDT noi tru THCS-THPT, truong PTDT noi tru Van Hd - noi thu nhan hd so va gui 01 ban mem theo dia chi: [email protected]

  va nguventu. sl91 ffigmail. com

  mailto:[email protected]