Soal-bentuk Pangkat Dan Akar Kelas x

  • Published on
    25-Jul-2015

  • View
    158

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

1 SOAL BENTUK PANGKAT DAN AKAR KELAS X Oleh: ADRIANY OWP MATEMATIKANET.COM 1.Nilai 318 sama dengan.... A.2 B. 21C. 21 D.1 E.2 2.Hasil dari 687 adalah. A.7 7B. 27 7C. 37 7D. 47 7E. 67 7 3.Nilai dari p q q px x +++ 1111 adalah. A. 21 B.1 C.2 D. q px x +1 E. q px x 1 4.Bentuk sederhana dari ( )( )5 21 3++++aay xy x adalah. A.( )4 +ay xB.( )4 + +ay x2 C.( )6 5 ++ay xD.1 E.0 5.Bentuk sederhana dari 34322acbcb a|||

\| adalah.... A. 34cb a B. 97 5cb a C. 57cab D. 9 7 5c b aE. 8 6 4c b a 6.Jika6 3 3 = +x x, maka = +x x9 9A.36 B.34 C.16 D.12 E.8 7.Nilai x dari persamaan 3229133=||

\| x adalah.... A. 32 B. 214C. 313 D. 313E. 214 3 8.Nilai dari ( )63393128|||

\| adalah.... A. 21 B. 41 C.1 D.2 E.4 9.Hasil sederhana dari =3 2827 A.321 B.621 C.631 D.661 E. 3621 10. Jika0 > a , maka 2212122121|||

\|+|||

\| a a a asama dengan.... A.( )22211 aa B.( ) 1142 aa C.( ) 112 42+ a aa D.( )4211 aa E.( ) 1142+ aa 4 11. Jika3 1+ = p , maka22 padalah.... A.P B.2p C.1 pD.1 + p E.2(1 + p) 12. Jika( )xa x f = , maka untuk setiap x dan y berlaku.... A.( ) ( ) ( ) xy f y f x f =B.( ) ( ) ( ) y x f y f x f + =C.( ) ( ) ( ) ( ) y f x f y f x f + =D.( ) ( ) ( ) xy f y f x f = +E.( ) ( ) ( ) y x f y f x f + = + 13. Hasil dari( ) = 35 5u zA. 15 15u z B. 8 8u z C. 8 8u zD. 15 15u zE. 15 151u z 14. Bentuk sederhana dari 346632: |||

\||||

\|xyyx adalah. A.1 B.( )123 2 y xC. 24xD. 18yE. 36 y 15. Nilai dari 9 , 00036 , 0 adalah.... 5 A.0,004 B.0,04 C.0,02 D.0,4 E.0,2 16. Nilai x dari persamaan 3 2 1 24 8+ =x x adalah. A. 211 B. 21C. 21 D. 211E.1 17. Jika yx3 27 9 3 = , maka nilai = + y xA.9 B.11 C.15 D.18 E.19 18. Hasil dari ( )( )n nn n2 , 0 52 , 0 512+ adalah. A.4 B.5 C.6 D.7 E.8 19. Himpunan penyelesaian dari0 1 5 6 51 2= + + x x adalah. A.{-1, 0} B.{1/5, -1} 6 C.{0, 1} D.{1/5}E.{-2/10, -1} 20. Himpunan penyelesaian persamaan0 27 3 2 91 3 3= + x x adalah.... A. )`32 B. )`34 C. )`38 D. )`34,32 E. )`38,32 21. Bentuk 3562|||

\| dapat ditulis sebagai.... A. 45 8B. 54 4C. 4581D. 54141E. 58181 22. Hasil dari 255 5 5 3 adalah.... A.3 B.5 C.10 D.15 E.25 7 23. Nilai dari 55 10 adalah.... A.2 1+ B.2 1C.2 1+D.2E.0 24. Bentuk rasional dari 3 2 35 adalah. A. 22 5 B.3 221+C.3 221D.3312 +E.3312 25. Hasil operasi dari72 50 18 +adalah. A.2 2B.2 3C.3 2D.3 3E. 1 26. Nilai dari416 21 936 31 +adalah.... A.2 5B.5 2C.8D.13E.21 8 27. Diketahui 63 23 2b a + =+; jika a dan b bilangan bulat, makab a + =.... A. 5 B. 3 C. 2 D.2 E.3 28. Bentuk sederhana dari =mn paA. mnpaB. pmna1 C. nmpaD. pmnaE. pnma 29. Jika80 18 + = m , maka nilai( )( ) 2 7 2 7 + m madalah. A.98 B.10 24C.10 12D.1 E.0 30. Bentuk sederhana dari200 324118 8 2 + + +adalah.... A.2 14B.2 17C.2 18D.2 20E.2 21 9 31. Jikaa =3 3 3 349 49 49 , maka nilai a adalah. A.49 B. 349C.7 D.343 E.729 32. Bentuk sederhana dari 218 2 24 3 adalah.... A.6 6 2 6 +B.6C.6 6 2 6 D.3 6 6 E.3 12 24 33. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang alas( ) 2 5 +cm dan tinggi( ) 2 5 cm. Maka keliling segitiga tersebut adalah. A.6 3 5 +cm B.6 10 5 +cm C.6 5 10 +cm D.6 3 10 +cm E.6 3 25 +cm 34. Diketahui jari-jari sebuah bola adalah( ) 6 2 2 +cm. Maka luas permukaan bola adalah....cm2. A.3 22B.3 88C.( ) 3 8 14 +D.( ) 3 16 28 +E.( ) 3 32 56 + 10 35. Jika f(x) = 2x, maka ( )( ) =+13x fx f A.f(2) B.f(4) C.f(16) D. ||

\|+13xxfE.f(2x + 2) 36. Jika 3229133=||

\| x, maka x = . A.2/3 B.9/2 C.-10/3 D.10/3 E.-9/2 37. Nilai x yang memenuhi persamaan 5 5 327 3 +=x x adalah.... A.-20 B.-15 C.0 D.15 E.20 38. Nilai x yang memenuhi persamaan( )5 2 48 25 , 0 +=x x adalah. A.1 B.0,1 C.0,01 D.-0,1 E.-0,01 39. Hasil sederhana dari =27 3210811 A. 31 3 19 + B.3 3 3 +C.-2 D.27 2 6 +E.108 4 40. Bentuk sederhana dari ( )( ) =32 1 223 233q pq p A.27p B.81p/q C.81p D.9q E.81q

Recommended

View more >