22
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina KANTON SARAJEVO Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice CANTON SARAJEVO Ministry of Labour, Social Policy, Displaced Persons adn Refuges Broj: r~'ol-cr-le,)~.6~ I'~ Sarajevo, 28.11.2014. godine KANTON SARAJEVO EKONOMSKO - SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO Ovdje Predmet: Misljenje na Prijedlog Zakona 0 placama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zastite u Kantonu Sarajevo, trazi se U prilogu se dostavlja Prijedlog Zakona 0 placama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zastite u Kantonu Sarajevo i Izvjestaj 0 provedenoj javnoj raspravi u cilju davanja misljenja na predmetni Prijedlog Zakona. S postovanjern, web: http://mrsri.ks.gov.ba e-mail: [email protected] Tel: + 387 (0) 33 562-089, Fax: + 387 (0) 33 562-090 Sarajevo, Reisa Dzernaludina Causevica 1

SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

• Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and HerzegovinaFederation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVOMinistarstvo za rad, socijalnu

politiku, raseljena lica i izbjeglice

CANTON SARAJEVOMinistry of Labour, Social Policy,Displaced Persons adn Refuges

Broj: r~'ol-cr-le,)~.6~ I'~Saraj evo, 28.11.2014. godine

KANTON SARAJEVOEKONOMSKO - SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO

Ovdje

Predmet: Misljenje na Prijedlog Zakona 0 placama i naknadama u javnim ustanovama izoblasti socijalne zastite u Kantonu Sarajevo, trazi se

U prilogu se dostavlja Prijedlog Zakona 0 placama i naknadama u javnim ustanovama izoblasti socijalne zastite u Kantonu Sarajevo i Izvjestaj 0 provedenoj javnoj raspravi u cilju davanjamisljenja na predmetni Prijedlog Zakona.

S postovanjern,

web: http://mrsri.ks.gov.bae-mail: [email protected]

Tel: + 387 (0) 33 562-089, Fax: + 387 (0) 33 562-090Sarajevo, Reisa Dzernaludina Causevica 1

Page 2: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine KantonaSarajevo", br.1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 5/13 i 6/13) i člana39. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) Skupština KantonaSarajevo, uz saglasnost sindikata ili vijeća uposlenika, na sjednici održanoj dana _____ 2014.godine donijela je

Prijedlog

Z A K O No plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.(Predmet Zakona)

Ovim zakonom se utvrđuju plaće i naknade zaposlenika u javnim ustanovama socijalnezaštite u Kantonu Sarajevo (u daljnjem tekstu: javne ustanove).

Član 2. (Definicije pojmova korištenih u zakonu)

Pojmovi korišteni u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:a) "radno mjesto" je pozicija utvrđena aktom o unutrašnjoj organizaciji javnih ustanova na

kojoj zaposlenik zasniva radni odnos za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,b) "platni razred" predstavlja razvrstavanje radnih mjesta utvrđenih u aktu o unutrašnjoj

organizaciji javnih ustanova u određene pozicije radi određivanja iznosa osnovne plaćezaposlenika,

c) "koeficijent" predstavlja brojčanu vrijednost koja se iskazuje arapskim brojevima zasvaku poziciju radnog mjesta koje su razvrstane u platne razrede javnih ustanova i služeza utvrđivanje visine osnovne plaće,

d) "osnovica za obračun plaće" predstavlja novčani iznos u konvertibilnim markama (udaljnjem tekstu: KM) koji se koristi za određivanje osnovne plaće.

Član 3.(Načela za utvrđivanje visine plaće)

Pri određivanju iznosa plaća i naknada za zaposlene u javnim ustanovama poštivat će se slijedeća načela:

a) ista plaća za isto radno mjesto: prema ovom načelu zaposleni u javnim ustanovama, kojiobavljaju poslove istog radnog mjesta odnosno iste ili slične poslove imaju pravo na istuosnovnu plaću po vrsti i stepenu stručne spreme,

b) fiskalna odgovornost: u skladu sa ovim načelom, vodeći računa o nesmetanomfunkcionisanju organa vlasti Kantona, Vlada Kantona će za korisnike budžeta kojetretira ovaj zakon utvrditi jedinstveni isplatni koeficijent za obračun plaće u određenompostotku za fiskalnu godinu ukoliko to zahtijeva održavanje makroekonomske stabilnostiu skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Page 3: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

Član 4.(Osnovna plaća)

Osnovica plaće zaposlenih u javnim ustanovama utvrđuje se odlukom koju donosi VladaKantona Sarajevo, uz saglasnost sindikata ili vijeća uposlenika, prije donošenja Budžeta i u skladusa članom 5. stav 3. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne iHercegovine.

Član 5.(Elementi za utvrđivanje osnovne plaće)

(1) Osnovna plaća se utvrđuje množenjem osnovice za obraćun plaće utvrđene odlukom VladeKantona Sarajevo, sa utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako utvrđeni iznos uvećavase za 0,5 % za svaku započetu godinu penzijskog staža zaposlenih, a najviše do 20%.

(2) Osnovna plaća ne može biti manja od 70% prosječne neto plaće isplaćene u FederacijiBosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

(3) U slučaju da množenjem utvrđene osnovice i pripadajućeg koeficijenta osnovna plaća iznosimanje od 70% prosječne plaće, zaposleniku će se isplatiti plaća u navedenom postotku.

(4) Osnovna plaća obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnommjestu i odgovarajućem platnom razredu.

(5) Ukoliko zaposlenik radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ilidrugim propisima, osnovna plaća odredit će se srazmjerno vremenu provedenom na radu.

(6) Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 sati sedmično.

Član 6.(Budžetsko osiguranje sredstava za plaće i naknade)

(1) Finansijska sredstva za plaće i naknade i druga primanja zaposlenika u javnim ustanovamapredviđena ovim zakonom planiraju se i osiguravaju u Budžetu Kantona Sarajevo.

(2) Za plaće i naknade i druga primanja zaposlenika u javnim ustanovama ne mogu se koristitidrugi izvori finansiranja (donacije, lično učešće korisnika i drugi izvori).

POGLAVLJE II. PLAĆE I NAKNADE ZAPOSLENIH

Odjeljak A. Osnovna plaća

Član 7.(Određivanje plaće prema radnom mjestu)

Zaposlenik ima pravo na plaću koja odgovara njegovom radnom mjestu za koje je zasnovaoradni odnos.

Page 4: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

Član 8.(Platni razredi i koeficijenti za plaće)

Platni razredi i koeficijenti za obračun plaća zaposlenika u javnim ustanovama razvrstavaju se i utvrđuju kako slijedi:

Redni broj Naziv radnog mjesta Platni razred Koeficijent

1. Direktor I 5,20

2. Šef /rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice

II 4,50

3. Stručni savjetnik III 4,10

4. Viši stručni saradnik IV 3,90

5. Stručni saradnik V 3,70

6. Viši samostalni referent (VŠS) VI 3,10

7. Samostalni referent (VŠS) VII 3,00

8. Viši referent (SSS) IV stepen VIII 2,70

9. Referent VKV radnik IX 2,70

10. Mlađi referent (SSS) III stepen X 2,60

11. Referent KV radnik XI 2,60

12. Pomoćni radnik, i nekvalifikovani radnik (NK radnik)

XII 1,85

Odjeljak B. Naknade

Član 9.(Vrste naknada)

Zaposlenik ima pravo na naknade utvrđene u odredbama čl. 10. do 20. ovog zakona.

Član 10. (Naknada za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad, i rad u dane državnih praznika)

(1) Zaposleniku će se osnovna plaća uvećati: a) za prekovremeni rad 50%b) za rad u neradne dane 30% c) za rad noću 35% d) za rad u dane državnih praznika 50%

(2) Naknade, odnosno uvećanje plaće iz stava (1) ovog člana, ostvaruju se donošenjem rješenjau kojem će biti precizno naznačeni vrsta poslova, period obavljanja poslova i broj izvršilacaza obavljanje poslova.

Page 5: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

Član 11.(Plaćeno odsustvo)

Zaposlenik ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od sedam radnih dana u jednoj

kalendarskoj godini u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca, u skladu sa kolektivnimugovorom i pravilnikom.

Član 12. (Naknada za ishranu tokom rada – topli obrok)

Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini 1%prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine po zadnjem statističkom podatku.

Član 13.(Regres za godišnji odmor)

Zaposlenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini 50%prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine po zadnjem objavljenom statističkompodatku.

Član 14.(Naknada za bolovanje)

(1) Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad(bolovanje) do 42 kalendarska dana u visini njegove neto plaće isplaćene za prethodnimjesec.

(2) Naknada plaće za bolovanje preko 42 dana iz stava (1) ovog člana ostvaruje se po propisuKantona kojim se uređuje naknada za ovo bolovanje, s tim da razliku do pune plaćeisplaćuje javna ustanova u kojoj se zaposlenik nalazi u radnom odnosu.

Član 15.(Naknada za porodiljsko odsustvo)

Zaposlenik za vrijeme porodiljskog odsustva ima pravo na naknadu plaće prema propisimaKantona kojim se uređuje ova oblast, prema mjestu uplate doprinosa, s tim da razliku do visinepune plaće isplaćuje javna ustanova u kojoj se zaposlenik nalazi u radnom odnosu.

Član 16.(Naknada za službeno putovanje)

(1) Zaposlenik ima pravo na naknadu za troškove službenog putovanja na području FederacijeBosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, kao i za putovanja u inostranstvo, nakoje se upućuje na izvršenje službenog zadatka u skladu sa Uredbom o naknadama kojenemaju karakter plaća i Uredbom o naknadama za putne troškove.

(2) Visinu i način ostvarivanja naknade iz stava (1) ovog člana utvrđuje Vlada KantonaSarajevo u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Page 6: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

Član 17. (Mjesečna karta za prijevoz na posao i sa posla)

(1) U pogledu prava na naknadu za prevoz sa posla i na posao primjenjivati će se čl. 3. i 6.Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće („Službene novine Kantona Sarajevo, broj4/12).

Član 18. (Naknada za slučaj povrede na radu, teške invalidnosti i teške bolesti)

(1) U slučaju nastanka povrede na radu, teške invalidnosti ili teške bolesti zaposlenika, ili člana njegove uže porodice, isplaćuje mu se jednokratna novčana pomoć u visini od dvijeprosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema zadnjemobjavljenom statističkom podatku.

(2) Pod teškom bolešću iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju se slijedeće bolesti: akutnatuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirurška intervencija na srcu i mozgu,sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sustava, infarkt (srčani i moždani),oboljenje mišićnog sustava, paraliza i druge teške bolesti određene opštim aktom Federalnogministarstva zdravstva, kao i teške tjelesne povrede. Bolest, odnosno tjelesna povreda sedokazuje na osnovu dijagnoze i potvrde nadležne zdravstvene ustanove i zdravstvenekomisije za kvalifikaciju težine bolesti - JU "Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenikaMUP-a Kantona Sarajevo".

Član 19. (Naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja)

(1) U slučaju smrti zaposlenika, njegovoj porodici se isplaćuju troškovi sahrane u visini odčetiri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema zadnjemobjavljenom statističkom podatku.

(2) Članom uže porodice zaposlenika u smislu stava (1) ovog člana smatraju se: bračni ivanbračni drug ako žive u zajedničkom domaćinstvu, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno,pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje do 18 godina, odnosno do 26 godinastarosti, ako se nalaze na redovnom školovanju i nisu u radnom odnosu, a djeca nesposobnaza rad bez obzira na starosnu dob), roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji), braća isestre bez roditelja do 18, odnosno do 26 godina starosti ako se nalaze na redovnomškolovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik naknade stvarno izdržava ili je obavezanjihovog izdržavanja zakonom utvrđena, a ako su nesposobni za rad, bez obzira na starosnudob, pod uvjetom da s njima živi u zajedničkom domaćinstvu i unučad ako nemaju roditeljai žive u zajedničkom domaćinstvu s zaposlenikom.

(3) Naknada iz stava (1) ovog člana isplaćuje se i u slučaju smrti člana uže porodicezaposlenika,

(4) Ukoliko u javnoj ustanovi rade dva ili više članova porodice, troškovi sahrane iz stava (1)ovog člana se isplaćuju samo jednom zaposlenom članu porodice.

(5) Zaposlenik ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim rizikomod prirodne smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa u javnoj ustanovi.

(6) Visina osiguranja po ovoj osnovi određuje se prema polici osiguranja od posljedicanesretnog slučaja, odnosno polici osiguranja od prirodne smrti.

(7) Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom osiguravajućom kućom zaključuje direktor javneustanove u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Page 7: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

Član 20. (Naknada za rad u komisijama)

(1) Članovi komisija koje se formiraju na osnovu rješenja direktora odnosno odluke Upravnogodbora, imaju pravo na maksimalnu mjesečnu naknadu za rad u komisijama do visine jednei pol (1,5) osnovice iz člana 2. ovog zakona.

(2) Odlukom direktora reguliše se način i uslovi obrazovanja komisija i način ostvarivanjanaknade, a tačan iznos odnosno visinu naknade za rad svojim aktom utvrđuje Upravniodbor, odnosno direktor, za svaku pojedinačnu komisiju.

Član 21.(Otpremnina)

Zaposelnik ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju u visini svojih pet ostvarenihprosječnih neto plaća isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.

Odjeljak C. Plaće za pripravnike i naknade za volontere

Član 22.(Visina plaće za pripravnike)

(1) Plaća pripravnika visoke, više i srednje stručne spreme u ustanovama socijalne zaštiteutvrđuje se u iznosu kako slijedi:a) za visoku školsku spremu u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto stručnog saradnika,b) za višu školsku spremu u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno

mjesto samostalnog referenta;c) za srednju stručnu spremu u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno

mjesto referenta.(2) Početna osnovna plaća iz stava (1) ovog člana predstavlja samo iznos plaće bez dijela plaće

po osnovu penzijskog staža.

Član 23.(Visina naknade za volontere)

(1) Volonteri visoke, više i srednje stručne spreme imaju pravo na naknadu, i to: a) za visoku školsku spremu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika,b) za višu školsku spremu u iznosu od 35% od osnovne plaće samostalnog referenta;c) za srednju stručnu spremu u iznosu od 35% od osnovne plaće referenta.

(2) Visina naknade iz stava (1) ovog člana određuje se od osnovne plaće odgovarajuće školskespreme.

Page 8: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

Odjeljak D. Rješavanje o naknadama i drugimmaterijalnim pravima

Član 24.(Rješenje)

(1) Naknade i druga materijalna prava predviđena u odredbama čl. 10., 11., 18. i 19. ovogzakona ostvaruju se donošenjem rješenja.

(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana donosi direktor javne ustanove.

Odjeljak E. Obračun i isplata plaća

Član 25.(Način obračuna isplate plaća)

(1) Plaća se obračunava za jedan mjesec unatrag, a isplaćuje se za prethodni mjesec u skladu saZakonom o radu i Zakonom o izvršavanju Budeta Kantona Sarajevo.

(2) Plaća iz stava (1) ovog člana utvrđuje se rješenjem koje donosi direktor, a sadrži: ličnepodatke zaposlenika, radno mjesto na kojem je zaposlen, platni razred i sve elemente koji suuzeti u obzir za utvrđivanje visine plaće.

(3) Podaci o plaćama zaposlenika su javni.(4) Sve izmjene u visini plaće vrše se rješenjem kojeg donosi direktor.

POGLAVLJE III. NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG ZAKONA

Član 26.(Organi nadležni za vršenje nadzora)

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, u okvirusvoje nadležnosti.

(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Kantonalna uprava za inspekcijskeposlove, u okviru svoje nadležnosti.

POGLAVLJE IV. KAZNENE ODREDBE

Član 27.(Prekršaji direktora javne ustanove)

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj direktorjavne ustanove:

a) ako ne odredi plaću za radno mjesto na koje je primljen zaposlenik (čl. 3. i 4. ovogzakona),

b) ako odredi naknade suprotno odredbama ovog zakona,c) ako ne donese rješenje o plaći ili rješenje o promjeni visine plaće (član 24. ovog zakona)d) ako se Pravilnik o radu ustanove ne donese u roku propisanom članom 28. ovog zakona.

Page 9: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

POGLAVLJE V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.(Prethodno mišljenje)

(1) Ovaj Zakon dostavlja se na prethodno mišljenje Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo,sindikatu ili vijeću zaposlenika.

(2) Nadležno ministarstvo iz stava (1) ovoga člana, sindikat ili vijeće zaposlenika dužni sudostaviti svoje mišljenje u roku od osam dana. Ako ministarstvo, sindikat ili vijećezaposlenika ne dostave mišljenje u navedenom roku, smatra se da je dato pozitivnomišljenje.

Član 29.(Rok za donošenje Pravilnika o radu)

Direktor javne ustanove je dužan dati prijedlog Upravnom odboru javne ustanove da sePravilnik o radu javne ustanove mora uskladiti sa ovim zakonom u roku od 30 dana od danastupanja na snagu ovog zakona.

Član 30.(Ravnopravnost spolova)

Odredbe ovog zakona odnose se podjednako na lica muškog i ženskog spola, bez obzira narod imenice upotrijebljen u tekstu Zakona.

Član 31.(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u "Službenimnovinama Kantona Sarajevo".

Broj: PREDSJEDAVAJUĆA Sarajevo, SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Prof.dr. Mirjana Malić

Page 10: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

O B R A Z L O Ž E NJ E

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 18. tačka b) UstavaKantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 5/13 i 6/13) kojim je propisano da Skupština Kantona Sarajevo donosizakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovimUstavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona.

Pravni osnov je sadržan i u članu 39. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92,8/93 i 13/94) kojim je propisano da ustanova stiče sredstva za rad, između ostalog, iz sredstavaosnivača - u konkretnom slučaju iz Budžeta Kantona Sarajevo.

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Razlog za donošenje ovog Zakona se sastoji u činjenici da je oblast plaća i naknada u javnimustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo potrebno regulisati posebnim Zakonom, budući da seKantonu Sarajevo daje mogućnost donošenja Zakona kojim se reguliše visina plaće i naknadezaposlenika u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite jer je osnovni izvor finansiranja javnihustanova iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo Budžet Kantona Sarajevo iz kojeg sefinansiraju i plaće i naknade zaposlenika u javnim ustanovama.

Pri tome se polazi od dosadašnjih odnosa sa sindikatom javnih ustanova koji je uvijekinsistirao na izjednačavanju plaća i naknada zaposlenika u javnim ustanovama sa plaćama inaknadama državnih službenika, tako da su do sada ta pitanja bila regulisana pojedinačnimodlukama Vlade Kantona Sarajevo.

Cilj donošenja ovog zakona je ujednačavanje pitanja koja Zakon reguliše polazeći odpretpostavke da je za isto radno mjesto potrebno utvrditi jednaku plaću, a shodno načelu dazaposleni u javnim ustanovama koji obavljaju poslove istog radnog mjesta, odnosno koji obavljajuiste ili slične poslove, imaju pravo na istu osnovnu plaću po vrsti i stepenu stručne spreme.

Kanton Sarajevo, kao osnivač javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite, ima mogućnostida u dogovoru sa sindikatom utvrdi visinu osnovice prema finansijskim mogućnostima Kantona, ašto je regulisano članom 3. ovog zakona.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica iizbjeglice Kantona Sarajevo je u mjesecu junu 2013. godine izradilo tekst Zakona o plaćama inaknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo i isti u formiradnog materijala dostavilo javnim ustanovama i Samostalnom sindikatu državnih službenika inamještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, u ciljuupoznavanja istih sa predmetnim tekstom i dostavljanja Ministarstvu eventualnih primjedbi,prijedloga i sugestija.

Nakon dobijenih primjedbi i sugestija od strane javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštitekao i Sindikata, te održanih sastanaka sa predstavnicima Sindikata, uz uvažavanje određenihprimjedbi i sugestija, tekst Zakona je u formi Nacrta dostavljen na mišljenje nadležnim organima ito: Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvu pravde i uprave KantonaSarajevo, Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo i Samostalnom sindikatu državnih službenika inamještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH (prilog:Saglasnost Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe,sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH od 22.11.2013. godine, Mišljenje Ureda zazakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo od 10.12.2013. godine).

Takođe, i drugi organi su dostavili mišljenja na predloženi tekst Nacrta Zakona, te je unarednom periodu vršeno usaglašavanje predloženog teksta Zakona sa datim mišljenjima, kao iusaglašavanje odnosno ugrađivanje u tekst predmetnog zakona i odredbi određenih podzakonskihakata koje su u međuvremenu izmijenjene (Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće).

Page 11: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

Tako usaglašen tekst Nacrta Zakona dostavljen je na ponovno mišljenje svim relevantnimorganima koji su u konačnici dali pozitivno mišljenje na tekst Nacrta Zakona o plaćama inaknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo.

U daljoj proceduri Skupština Kantona Sarajevo je donijela Zaključak broj: 01-02-24319/14od 10.09.2014. godine kojim se utvrđuje Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u javnimustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, te da će se javna rasprava opredmetnom Nacrtu Zakona održati u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave,naučnim i stručnim ustanovama i trajat će 30 dana.

U utvrđenom roku za provođenje javne rasprave organi i institucije kojima je dostavljenNacrt Zakona nisu dostavili primjedbe, sugestije i mišljenja, što je konstatovano u sačinjenomIzvještaju o provedenoj javnoj raspravi na Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u javnimustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo.

PRAVNA RJEŠENJA

POGLAVLJE I.

Čl. 1. do 6. U ovom poglavlju utvrđen je predmet Zakona – uređivanje plaća i naknada zaposlenika u

javnim ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, date su definicije pojmova datih uZakonu, osnovica za obračun plaće u javnim ustanovama koju utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo udogovoru sa sindikatom, propisano je da se sredstva za plaće i naknade planiraju i osiguravaju uBudžetu Kantona, utvrđeni su elementi za utvrđivanje osnovne plaće za puno radno vrijemezaposlenih koje iznosi 40 sati sedmično i za nepuno radno vrijeme.

POGLAVLJE II.

Čl. 7. do 23. U ovom poglavlju regulisani su platni razredi i koeficijenti za plaće, način utvrđivanja

osnovne plaće, naknade plaće (za prekovremeni rad, za rad u neradne dane, noćni rad i rad u danedržavnog praznika, plaćeno odsustvo, za ishranu tokom rada – topli obrok, regres za godišnjiodmor, naknada za bolovanje, naknada za porođajno odsustvo, naknada za službeno putovanje,mjesečna karta za prijevoz na posao i sa posla, naknada za slučaj povrede na radu, teške invalidnostii teške bolesti, naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja,naknada za rad u komisijama, otpremnina za odlazak u penziju), visina naknade za volontere, visinaplaće za pripravnike.

Član 24. - propisan je način rješavanja o naknadama i drugim materijalnim pravima.Član 25. - propisan je obračun isplate plaća.

POGLAVLJE III.

Član 26. – propisani su organi za vršenje nadzora nad primjenom ovog zakona.

POGLAVLJE IV.

Član 27. – propisani su prekršaji i novčane kazne za direktore.

Page 12: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

POGLAVLJE V.

Čl. 28. do 30. – regulisani su organi koji daju prethodno mišljenje na ovaj zakon, rok zadonošenje pravilnika o radu, ravnopravnost spolova kada su u pitanju odredbe ovog zakona uodnosu na rod imenice upotrijebljen u ovom zakonu, stupanje na snagu ovog zakona.

FINANSIJSKI OKVIR

Finansijska sredstva za provođenje ovog zakona obezbijedit će se preraspodjelom sredstavaili rebalansom Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu.

Page 13: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

IZVJESTAJo provedenoj javnoj raspravi na Nacrt Zakona 0 placarna i naknadama u javnim

ustanovama iz oblasti socijalne zastite u Kantonu Sarajevo

Skupstina Kantona Sarajevo je na sjednici odrzanoj dana 10.09.2014. godine donijelaZakljucak broj: 01-02-24319114 kojim se utvrduje Nacrt Zakona 0 placarna i naknadama ujavnim ustanovama iz oblasti socijalne zastite u Kantonu Sarajevo, te da ce se javna raspravapo predmetnom zakonu odrzati u kantonalnirn organima, jedinicama lokalne samouprave,naucnirn i strucnim ustanovama i trajat ce 30 dana.

Tekst Nacrta Zakona dostavljen je javnim ustanovama iz oblasti socijalne zastite;Samostalnom sindikatu drzavnih sluzbenika i namjestenika u organima drzavne sluzbe,sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH; svim ministarstvima Kantona Sarajevo;Ekonomsko - socijalnom vijecu Kantona Sarajevo; Kantonalnoj upravi za inspekcijskeposlove i Uredu za kvalitet Kantona Sarajevo.

U utvrdenorn roku za provodenje javne rasprave, od strane naprijed navedenihinstitucija nije bilo dostavljenih primjedbi, prijedloga i rnisljenja na tekst Nacrta Zakona 0

placama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zastite u Kantonu Sarajevo.

Page 14: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

r

Bostla i ! lercegovinaBOSllC i

. SKtJP~hl~A KANTO~A SARAJEVO

UV.")<" ' , and! lcrzegovinaBosnia and Ill.,

, _HO "~'N' .'.~.'~~

(:AN1'ON SARAJEVO ASSE\WLY

Na osnovu clana 141. Poslovnika Skupstine Kantona Sarajevo C,Sluzbeno novineKantona Sarajevo-Druqi novi preciscen tskst, bro]: 41/12,15113 i 47/13) Skuosur:aKantona Sarajevo, na sjednici odrzanoj dana 10,09.2014 qodine, oonueta [e slijedeCi

Z A K LJ U CA K

Utvrduje se Nacrt Zakona o placarna j naknadarna u javnim ustanovama iz ootasusocualne zastite u Kantonu Sarajevo.

2 Javna rasprava odrzace se u kantonalnlrn orqanima, jedinicama lokatne sarnouprave,naucnirn i strucnirn ustanova i trajace 30 dana.

3, Prlrniedbe, prijedlozi, suqestije zastupnika i mis!jenja radnih tijeta Skupstinedostavfjaju se Vladi Kantona Saraievo, koja orqanizuje i provodi javnu raspravu.

4. Vlada kantona Sarajevo, duzna je da nakon provedene [avne rasorave podneseSkupstini lzviesta] 0 rezultatirna javne rasprave ko]i sadrzi primjedbe, prijedloge !

misherqa, kao i da da obrazlozenje razloqa zboq kojih pojedine prirnjecbe. pniedtoz: ,misljenja nisu prihvacenl u pripremi Priiedloqa Zakona 0 placama i naknadarna u[avnim ustanovarna iz oblasti socijalne zastite u Kantonu Sarajevo.

8roj:01 02-24319l1410.09.2014 godineSARAJEVO

PREDSJEDAVAJUCASKUPSTlNE K/w,NTONA SARAJEVO

lA /'.~. ~--, "'. C"~.-l'/ (C-t~C:'N,J:~ .

Prof. dr Mirjana Malic

web:c-mail:skupsjinfl@slmpstina ..l<s.~{}~·.b\

1cl J3? (0) 33 562-044, Fax: 1 3~7 (0) J3 ;6 ..>210Sarajevo ..Rcisa Dzemaludiru I

Page 15: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

USTAV KANTONA SARAJEVOI

AMANDMANI I-XLII NA USTAV KANTONA SARAJEVO

Page 16: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

"Sluzbene novinc Kantona Sarajevo"Broj 1196

Na osnovu clanova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbenenovine Federacije BiH", broj 1194), Skupstina Kantona Sarajevo, na sjednici odrzanojdana 11. marta 1996. godine, donosi

USTAVKANTONA SARAJEVO

I - OPCE ODREDBEClan 1.

SadrzajOvim Ustavom ureduju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton),

njegove nadle'nosti i struktura vlasti.Clan 2.

Uspostavljanje KantonaPodrucje grada Sarajeva koje je razgramcenjem izmedu entiteta u Bosni i

Hercegovini izvrsenirn Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim uParizu 14.decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo FederacijiBosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno UstavuFederacije i ovom Ustavu.

Clan 3.Naziv i sjediste Kantona

Sluzbeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.Sjediste Kantona je u Sarajevu.

Clan 4.Tcritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata podrucja opcina Centar Sarajevo, Hadzici, Ilidza,Ilijas, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Tmovo i Vogosca, kakoje to utvrdeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se blize utvrduje posebnim propisomSkupstine Kantona (dalje.Skupstina) sukladno federalnim zakonima.

U slucaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanjakantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupstina daje svojeprethodno misljenje, a radi njegove potvrde moze zatraziti i licno i izjasnjavanje gradanasa podrucja Kantona na neki od propisanih nacina.

Clan 5.Sluzbena obiljezja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svecanu pjesmu i pecat, kao i druga obiljezja 0

kojima odluci Skupstina.Sluzbena obiljezja Kantona upotrebljavat ce se samostalno ili zajedno sa

sluzbenim obilje'jima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to odredeno njihovimpropisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje sluzbenih obiljezja iz prethodnog stava u Skupstini potrebna jekvalifikovana vecina ukupnog broja poslanika.

2

Page 17: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

Clan 6.Odnos prema Bosni i Hercegovini i Federaciji

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to odredenonjihovim ustavima.

Organi vlasti u Kantonu su du'ni obezbijediti punu zastitu interesa Bosne iHercegovine i Federacije u njihovom glavnom gradu. Oni ne mogu donositi bilo kakvepropise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji nacin ogranicavalaprava ili narusavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom podrucju.

IT- ZASTIT A LJUDSKIH PRA VA I SLOBODAClan 7.

Utvrdivanje Ijudskih prava i sIobodaNa podrucju Kantona obezbjeduje se puna zastita Ijudskih prava i sloboda

utvrdenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentimadatim u Aneksu Ustava Federacije.

Skupstina ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati Ijudska prava islobode utvrdene aktima iz prethodnog stava. Oni su duzni u donosenju propisa i unjihovoj primjeni posebno voditi racuna 0 efektima koje ti propisi imaju ili mogu imati uoblasti Ijudskih prava i sloboda.

Clan 8.Zastita Ijudskih prava i sIoboda

Skupstina ce obezbijediti donosenje takvih propisa kojima ce se u prvom reduzastititi utvrdena Ijudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zastite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvrsavanja propisa su obavezni onernogucitisvako narusavanje Ijudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svojenadleznosti radi njihove potpune zastite, Ovo se posebno odnosi na policijske snage kojece efikasnim, preventivnirn i operativnirn radorn obezbijediti punu licnu i irnovinskuzastitu svakog gradanina.

Clan 9.Komisija za Ijudska prava

Radi zastite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona uovoj oblasti, Skupstina obrazuje posebnu Kornisiju za ljudska prava.

Broj clanova, nacin njihovog imenovanja te nadleznosti Komisije iz prethodnogstava utvrduju se posebnirn propisorn Kantona.

Clan 10.Suradnja sa ombudsmenom i medunarodnimorganizacijama

Skupstina i drugi organi vlasti su obavezni pruziti ombudsmenu Bosne iHercegovine, ombudsmenu Federacije i svim medunarodnim posmatrackim tijelima zaljudska prava potrebnu pornoc u vrsenju njihovih funkcija na podrucju Kantona.

U okviru pomoci iz prethodnog stava organi Kantona ce narocito:a) staviti na uvid sve sluzbene dokumente ukljucujuci i one tajnog karaktera, tesudske i upravne spise;

3

Page 18: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

b) osigurati suradnju svake osobe i svakog sluzbenika u davanju potrebnihinforrnacija i podataka;c) osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lisene slobode,zatvorene ili gdje rade;d) ornoguciti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.Nalazi i izvjestaji tijela iz stava 1. ovog clana ce se razmatrati u nadleznirnorganima po hitnom postupku, te ce na osnovu toga biti preduzimaneodgovarajuce mjere gdje to bude potrebno.

In -NADLEZNOSTI KANTONAClan 11.

Odredivanje nadleznostiKanton ima nadleznosti utvrdene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.U slucaju potrebe za tumacenjern, nadle'nosti Kantona utvrdene ovim Ustavom ce

biti tumacene u korist Kantona po principu predpostavljene nadle'nosti, a pojedinacnospomenuta ovlastenja u ovom Ustavu se nece tumaciti kao bilo kakva ogranicenja opcihnadleznosti Kantona.

Clan 12.Iskljucive nadleznosti

U okviru svojih nadle'nosti Kanton je nadlezan za:a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;b) utvrdivanje obrazovne politike, ukljucujuci donosenje propisa 0 obrazovanju iosiguranje obrazovanja;c) utvrdivanje i provodenje kultume politike;d) utvrdivanje stambene politike, ukljucujuci i donosenje propisa koji se ticuuredivanja i izgradnje stambenih objekata;e) utvrdivanje politike koja se tice reguliranja i osiguravanja javnih sluzbi;f) donosenje propisa 0 koristenju lokalnog zemljista.ukljucujuci i zaniranje;g) donosenje propisa 0 unaprijedivanju lokalnog poslovanja i dobrotvomihaktivnosti;h) donosenje propisa 0 lokalnim postrojenjima za proizvodnju energijeosiguranje njihove dostupnosti;i) utvrdivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, ukljucujucidonosenje propisa 0 osiguranju njihovog rada i izgradnji;j) provodenje socijalne politike iuspostava sluzbi socijalne zastite;k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turistickih resursa;I) stvaranje predpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanojsredini;m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencijaoporezivanjem, zaduzivanjern ili drugim sredstvima.

Clan 13.Zajednicke nadleznosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnimvlastima vrsi slijedece nadleznosti:

4

Page 19: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

a) jamcenje i provodenje ljudskih prava;b) zdravstvo;c) politika zastite covjekove okoline;

d) komunikacijska i transportna infrastruktura;e) socijalna politika;f) provodenje zakona i drugih propisa 0 dr'avljanstvu;g) imigracija i azil;h) turizam;i) koristenje prirodnih bogatstava.

Clan 14.Vrsenje nadleznosti

Svoje nadleznosti Kanton izvrsava donosenjem sopstvenih propisa i primjenompropisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadleznosti iz clana 13. ovog Ustava Kanton vrsi u obimu dogovorenom safederalnim vlastima. U slucaju da takav dogovor ne postoji te nadleznosti ce Kantonvrsiti cjelovito i samostalno.

Clan 15.Prenosenje nadleznosti

Svoje nadleznosti iz oblasti obrazovanja, kulture,turizma, lokalnog poslovanja idobrotvomih aktivnosti,radija i televizije Kanton moze prenositi na opcine u svomsastavu. Ove nadle'nosti ce se obavezno prenositi na one opcine u kojima vecinskostanovnistvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovnistvo koje cini vecinu i na podrucjucijelog Kantona.

Kanton moze neke od svojih nadleznosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bise na taj nacin obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vrsenje,

Odluku 0 prenosenju nadle'nosti u smislu ovog clana donosi Skupstina.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODA VNA VLAST

Clan 16.Opca odredbaZakonodavnu vlast u Kantonu vrsi Skupstina Kantona.

Clan 17.Sastav Skupstine

Skupstina je jednodomo predstavnicko tijelo sastavljeno od 45 (cetrdesetpet)poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelompodrucju Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeduje se odgovarajuca zastupljenost predstavnikaBosnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovnistva napodrucju Kantona.

Izbor poslanika u Skupstini provodi se sukladno federalnim izbomim propisima, stim sto izbore raspisuje i provodi Skupstina,

Mandat poslanika u Skupstini trje 2 (dvije) godine.

5

Page 20: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

Nadleznosti SkupstineSkupstina Kantona:a) priprema i dvotrecinskom vecinorn usvaja Ustav Kantona;C3J:' donosi zakone i druge propise u okviru izvrsavanja nadleznosti Kantona,izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadleznost VladeKantona;c) bira i razrjesava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno UstavuFederacije i ovom Ustavu;d) utvrduje politiku idonosi programe razvoja Kantona;e) potvrduje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i clanova VladeKantona;f) osniva kantonalne i opcinske sudove i utvrduje njihove nadleznosti;g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;h) usvaja budzet Kantona i donosi zakone 0 oporezivanju i na drugi nacinosigurava potrebno finansiranje;i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;j) odlucuje 0 prijenosu ovlastenja Kantona na opcine i Federaciju;k) odobrava zakljucivanje ugovora i sporazuma u oblasti medunarodnih odnosa imedunarodne suradnje;I) provodi istragu sukladno ovom Ustavu iposebnirn propisima;m) vrsi i druge poslove utvrdene federalnim propisima, ovim Ustavomkantonalnim propisima.

Clan 19.Nacin rada Skupstine

Skupstina bira predsjedavajuceg i dva njegova zamjenika iz reda izabranihposlanika.

Skupstina zasijeda javno, izuzev u slucajevima kada je to predvideno njenimposlovnikom. Izvjestaji 0 zasjedanjima idonesenim odlukama se objavljuju u sredstvimajavnog informiranja.

Nacin rada Skupstine blize se ureduje poslovnikom.

Clan 20.Poslanicki imunitet

Krivicni postupak ili gradanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnogposlanika, niti kantonalni poslanik moze biti zadrzan u pritvoru ili ka'njen na bilo kojinacin zbog iznesenog misljenja i datog glasa u Skupstini.

Clan 2l.Nacin odlucivanja u Skupstini

U vrsenju svojih nadle'nosti Skupstina donosi zakone,druge propise, te epee ipojedinacne akte (dalje: propisi).

6

Page 21: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

Na osnovu Amandmana LI tacka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine,Predsjednistvo, na prijedlig Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM 0 USTANOV AMA

1- OSNOVNE ODREDBE

Clan I.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke,kulture, fizicke kulture, zdravstva, djecije zastite, socijalne zastite, socijalne sigurnosti idrugih djelatnosti utvrdenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti nije sticanje dobiti.Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Clan 2.

Ustanova moze osnovati domace odnosno strano pravno i fizicko lice (u daljem tekstu:osnivac) u svim oblicima svojine. Zakonom se moze utvrditi da strano i pravno i fizickolice ne moze osnovati ustanovu za obavljanje odredene djelatnosti.

Clan 3.

Za obavljanje javne sluzbe osniva se javna ustanova.Pod javnom sluzbom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se trajno i nesmetanoobavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Republika), opstine ili gradske zajednice.Javnu ustanovu moze osnovati Skupstina Republike Bosne i Hercegovine (u daljemtekstu: Skupstina RBiH), skupstina opstine, skupstina gradske zajednice ivjerskazajednica, samostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizickim licem, kada nadleznaskupstina ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

Clan 4.

Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ipravilima ustanove.

II - OSNIV ANJE USTANOVE

Clan 5.

Ustanova se moze osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i pocetak rada ustanove,u skladu sa zakonom.Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog clana obezbjeduje osnivac.

Page 22: SOCIJALNO VIJECE KANTONA SARAJEVO - mrsri.ks.gov.bamrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/Prijedlog Zakona o plaćama... · Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu

- analizira izvjestaje 0 poslovanju ustanove,- u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godisnji izvjestaj 0

poslovanju i godisnji obracun,- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vodenja poslovnih knjiga,- izvjestava osnivaca, upravni odbor i direktora 0 rezultatima nadzora.

Clan 36.

Ustanova moze imati strucni i drugi organ, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

VI - OPSTI AKTI USTANOVE

Clan 37.

Osnovni opsti akt ustanove odnosno obaveznog oblika udruzivanja su pravila ustanoveodnosno pravila obaveznog oblika udruzivanja.Ustanova moze imati i druge opste akte, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ipravilima ustanove.

Clan 38.

Pravila ustanove sadrze odredbe 0: nazivu i sjedistu ustanove; osnivacu ustanove;obavezama ustanove prema osnivacu; djelatnosti ustanove i 0 nacinu i uslovimaobavljanja te djelatnosti; odnosi prema korisnicima usluga ; pravima i obavezama dijelaustanove iz clana 13. ove uredbe; statusnim promjenama; nacinu rasporedivanja sredstavaza rad; broju clanova upravnog odbora; imenovanju i razrjesenju direktora; drugimorganima ustanove i njihovim pravima, obavezama, odgovornostima, uslovima i nacinunjihovog izbora i razrjesenja; opstim aktima koji se donose u ustanovi i nacinu njihovogdonosenja; licima ovlastenim da, pored direktora, zastupaju ustanovu i njihovimovlastenjima i odgovornostima; nacinu ostvarivanja javnosti rada; drugim pitanjimautvrdenim zakonom i druge odredbe od znacaja za rad ustanove i za ostvarivanje prava,obaveza i odgovornosti radnika ustanove.Pravila obaveznog oblika udruzivanja sadrze odredbe 0 pitanjima utvrdenim zakonom.

VII - SREDSTV A ZA RAD I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE U PRA YNOMPROMETU USTANOVE

SUstanova stice sredstva za rad iz sredstava osnivaca, budzeta Rebuplike, opstine iligradske zajednice, sredstava fonda, od naknade za obavljanje intelektualnih, obrazovnih,kulturnih, zdravstvenih i drugih usluga, od licnog ucesca korisnika usluga, prodajommaterijalnih dobara iz drugih izvora pod uslovima odredenim zakonom ili aktom 0

osnivanju ustanove.

Clan 40.