SOCIOLOGIJA 3

  • View
    1.880

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of SOCIOLOGIJA 3

S O C I O L O G I J A 1.1. Metod (grcki methodos) je: a) mera b) oblik c) sadrzaj d) nacin e) problem 2. Formalisticke teorije polaze od: a) organizma b) funkcije c) strukture d) oblika e) suprotnosti 3. Koji je mislilac podrucje rada nazvao carstvo nuznosti: a) Platon b) Konfucije c) Hegel d) Siler e) Herder 4. Tvrdnju da se svetsko stanovnistvo uvecava po geometriskoj progresiji izrekao je: a) Moreno b) Morgan c) Maltus d) Makijaveli e) Marks 5. U kojem tipu drustva su znanje I informacije osnovni pokretaci: a) predindustrijskom b) industrijskom c) postindustrijskom

1

6. Naucna disciplina koja projektuje buducnost ljudskih drustava naziva se: ________futurizam________________________ 7. Grcka rec ethnos znaci: a) obicaj b) moral c) duh d) narod e) horda 8. Sovinizam je: a) pojedinacna mrznja b) verska mrznja c) nacionalna mrznja d) klasna mrznja 9. Stratifikaciski model strukture drustva utemeljio je : a) Kont b) Veber c) Tenis d) Merton 10. Urbane zajednice su: a) sela b) zadruge c) oblasti d) pokrajne e) gradovi 11. Gvozdeni zakon oligarhije formulisao je: a) Aristotel b) Kont c) Dirkem d) Mihels e) Parson

2

12. Birokratija je: a) klasa b) kasta c) sloj d) stalez e) ustanova 13. Tabu je: a) tajanstvena rodbinska ili bratska veza b) sistem odgovarajucih obicaja I verovanja c) obredni predmet koji ima zastitnu moc d) stroga zabrana koja se smatra svetom I natprirodnom e) prinosenje zrtve 14. Tri najpoznatija kulta u staroj Grckoj su: a) _____apoloniski_____________ b) ______dionizijski ______________ c) ______ orfejski_____________ 15. Istorijska licnost je bio: a) Zevs b) Alah c) Buda 16. Talmud je sveta knjiga: a) hriscana b) budista c) jevreja d) muhamedijanaca e) hindusa 17. Anglikanska crkva nastala je odvajanjem od: a) jevrejstva b) pravoslavlja c) budizma d) katolicanstva e) islama

3

18. Istina I neistina su vrednosni pojmovi: a) estetike b) etike c) logike d) ontologije 19. Navedite bar jedan tip morala: Utilitaristicki, imperativni.. 20. U kojoj vrsti kulture se ispoljava demokratizacija kulture: a) elitnoj kulturi b) masovnoj kulturi c) autohtonoj kulturi

2.1. Tvorac metoda idealnih tipova je: a) Kont b) Spenser c) Veber d) Vorner e) Parson 2. Naturalisticke teorije polaze od: a) organizma b) funkcije c) strukture d) oblika e) suprotnosti 3. Nauka koja proucava stanovnistvo naziva se: a) biologija b) ekologija c) etnologija d) demografija e) antropologija

4

4. Koji su istorijski oblici braka: a) ____________ b) ______________ c) _______________ 5. Oblici svojine prema subjektu ili titularu su: a) ___privatna ______________ b) ___ drzavna___________________ c) ___ grupna___________________ 6. Ruralne zajednice su: a) sela b) gradovi c) zadruge d) oblasti e) opstine 7. Stanoviste da je politika nemilosrdna borba za vlast u kojoj se ne biraju sredstva izrekao je: a) Aristotel b) Akvinski c) Makijaveli d) Kant e) Nice 8. Organizaciona struktura svake stranke sadrzi sledeca tri elementa: a) _____ideologija_______________________ b) _____statut_______________________ c) ______program______________________ 9. Tri najpoznatija modela drustvenih promena su: a) _______ciklicni_____________________ b) ________evolucionisticki____________________ c) ________difuzionisticki____________________

5

10. Horizontalna drustvena pokretljivost je: a) pomeranje pojedinaca I grupa od jedne drustvene uloge do druge u okviru postojece drustveno-profesionalne podele rada b) pomeranje pojedinaca I grupa po hijerarhiskoj lestvici drustvenih polozaja c) pomeranje pojedinaca I grupa sa jedne teritorije na drugu 11. Za Ernsta Kasirera covek je: a) Zoon politikon b) Animal rationale mortale c) Animal simbolicum 12. Stav da su civilizacije u nacelu nadnacionalne a kulture nacionalno omedjene zastupao je: a) Tajlor b) Bril c) Stros d) Malinovski e) Kreber 13. Akulturacija je: a) utapanje jedne kulture u drugu b) aktivno uticanje jedne kulture na drugu c) odbacivanje jedne kulture od strane druge 14. Mojsije je jevrejski: a) prorok b) pesnik c) politicar 15. Luteranska crkva pripada: a) katolicanstvu b) pravoslavlju c) protenstantizmu d) jevrejstvu

6

16. Dobro I zlo su vrednosni pojmovi: a) estetike b) etike c) logike d) ontologije 17. Znanje je moc rekao je: a) Galilej b) Njutn c) Bruno d) Bekon e) Lok 18. Skolasticka filozofija dominirala je u: a) starom veku b) srednjem veku c) renesansi d) novom veku 19. Stav da je covek jedino bice koji stvara I po zakonima lepote izrekao je: a) Hjum b) Humbolt c) Marks d) Seli e) Hauzer 20. Filozofski pravac u kome je licnost najveca vrednost naziva se: a) pragmentizam b) pozitivizam c) personalizam

7

3.1. Filozofsko shvatanje po kome svaka pojava moze biti odredjena (uslovljena ili prouzrokovana) nekom drugom pojavom naziva se: _________________determinizam______________________ 2. Istoricizam u sociologiju je uveo: a) Mil b) Spenser c) Veber d) Moreno e) Parsons 3. Naziv socijalna fiziologija za nauku o drustvu dao je: a) Hobs b) Spinoza c) Monteskje d) Ruso e) Sen-Simon 4. Koji se srpski naucnik bavio balkanskim tipovima naselja, migracijama I mentalitetom: a) Pancic b) Cvijic c) Pupin d) Tesla 5. Fertilitet je: a) radjanje b) umiranje c) plodnost d) pokretljivost e) reprodukcija

8

6. Koji je mislilac sociologiju delio na socijalnu statiku I socijalnu dinamiku : a) Morgan b) Maltus c) Kont d) Zimel e) Merton 7. Pojam zajednice prvi je u sociologiji obrazlozio: a) Levi-Stros b) Markuze c) Mihels d) Tenis e) Vorner 8. Kumstvo je srodstvo: a) prirodno b) tazbinsko c) adoptivno d) duhovno 9. Koja su dva osnovna teoriska pristupa vertikalne strukture drustva: a) _______organskointegrativni_________________________ b) ________konfliktni________________________ 10. Za kojeg su sociologa ustanove tipicne drustvene cinjenice : a) Dirkema b) Gurvica c) Milsa d) Guldnera e) Botomora 11. Najtipicniji oblici novijeg totalitarizma su: a) ________nacifasizam________________________ b) ________boljsevizam____________________ 12. Partije prema velicini su: a) ________kadrovske_______________________9

b)

________masovne________________________

13. Najsiri I glavni kanal drustvene pokretljivosti je: a) politika b) obrazovanje c) brak d) igre na srecu e) sport 14. Bez simbolickog opstanja mi ne bismo imali kulturu izrekao je: a) Paskal b) Siler c) De Ruzmom d) Dimazdije e) Vajt 15. Dva osnovna kulta u drevnim kulturama su: a) _______kult predaka_____________________ b) _______kult prirode_________________________ 16. Klio je muza: a) lirike b) tragedije c) komedije d) istorije e) igre 17. Martin Luter je: a) reformator b) revolucionar c) riter 18. Imperativni moral zasniva se na : a) autoritetu obicaja b) licnoj koristi c) moralnoj teznji d) autoritetu propisa I duznosti e) stvaranju novih vrednosti 19. Radikalno negativna potkultura naziva se:10

______kontrakultura_____________________________ 20.Teorijski inspirator bunta mlade generacije 1968. godine u svetu smatra se da je bio: a) Moren b) Kreber c) Markuze d) Dorfles e) Munije

4.1. Nauku o drustvu nazvao je socijalnom fizikom: a) Monteskje b) Ruso c) Kant d) Sen-Simon e) Kont 2. Tvorac sociometrije je: a) Morgan b) Maltus c) Marks d) Moreno e) Merton 3. Koje su dve osnovne vrste posmatranja drustvenih pojava: a) _________________________________ b) _________________________________ 4. Ko je svoju sociologiju nazvao razumevajucom sociologijom?: a) Zimel b) Veber c) Mils d) Dirkem e) Parsons

11

5. Funkcionalizam je pojam funkcije preuzeo od: a) Vikoa b) Spensera c) Sapira d) Malinovskog e) Sokolova 6. Sistematsku teoriju u sociologiji zastupa: a) Stros b) Gurvic c) Horhajmer d) Luman e) Habermars 7. Tvrdnju da je najbolja I najpravednije uredjena ona drzava (drustvo) u kojoj svako obavlja rad za koji je najsposobniji izrekao je : a) Platon b) Aristotel c) Hegel d) Mils e) Dzems 8. Grupe se prema strukturi moci u grupi dele na: a) _______autoritarne_______________________ b) _______egalitarne_______________________ 9. Sest statusnih slojeva (klasa) izdvojio je: a) Vorner b) Mihels c) Markuze 10. Gvozdeni zakon oligarhije formulisao je: a) Makijaveli b) Mihels c) Markuze 11. Politika bez morala najcesce se oznacava izrazom: ________makijavelizam________________________

12

12. Vertikalna drustvena pokretljivost je: a) pomeranje pojedinaca I grupa od jedne drustvene uloge do druge u okviru postojece drustveno-profesionalne podele rada b) pomeranje pojedinaca I grupa po hijerarhiskoj lestvici drustvenih polozaja c) pomeranje pojedinca I grupa sa jedne teritorije na drugu 13. Covek je prvi slobodnjak u prirodi izrekao je: a) Sokrat b) Hjum c) Herder 14. Termin subkultura uveo je: a) Kasirer b) Kreber c) Koen 15. Soterologija je ucenje o: a) objavljenju b) otkrovenju c) spasenju d) iskusenju 16. Koja tri lika u hriscanskoj religiji ukljucena u pojam bozanstva: a) _________otac______________ b) __________sin__________________ c) _________sveti duh___________________ 17. U kojem tipu morala je licna korist iznad svih drugih principa? : ________utilitaristickom_________________________ 18. Homo ludens je bice koje se: a) nada b) buni c) igra d) tuguje e) prilagodjava

13

19. Stav da kultura sluzi drustvu kao zastita izrekao je: a) Humbolt b) Hajderer c) Hauzer 20.Filozofski pravac u kome je licnost najvisa vrednost naziva se: __________personalizam__________________________

5.1. Osnovni zadatak sociologije, po shvatanju pristalica istorizma, jeste da objasni: a) istoriski razvoj drustva b) uzrokei istoriski razvoj drustvenih pojava c) unutrasnji smisao drustvenog delovanja ljudi d) pokretacke snage istorije e) socijalnu pokretljivost 2. Poznato pozitivisticko nacelo da drustvene cinjenice treba izucavati kao stvari formulisao je: a) Cen Simon b) O. Kont c) M. Veber d) E. Dirkem e) T. Parsons 3. Ko je utemeljivac fenomenoloskog metoda