SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE

  • View
    56

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE. Značenje organizacije. Spontanost, umiranje; Čovjeku je upravo organizacija omogućila da postane dominantna vrsta. Organizacija omogućava da se isti posao napravi uz manje troškova, manji napor, bolje i brže (2+2=5, hijene, Robinzon). - PowerPoint PPT Presentation

Text of SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE

SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE

SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJEZnaenje organizacijeSpontanost, umiranje;ovjeku je upravo organizacija omoguila da postane dominantna vrsta. Organizacija omoguava da se isti posao napravi uz manje trokova, manji napor, bolje i bre (2+2=5, hijene, Robinzon).Meutim, organizacije imaju i negativne strane (konc. logori, birokratizam).

Nastavni ciljevi kolegija:

Temeljni cilj nastave je osposobljavane buduih graevinskih inenjera za upravljanje graevinskim organizacijama.Zbog toga predmet Sociologija organizacije prua uvid u osnovna znanja iz sociologije, socijalne psihologije i teorije organizacije. Istraivat emo ponaanje ljudi unutar organizacija i naine na koji se moe utjecati na njihovo ponaanje.

Osnovna literatura:

Sikavica, Pere. 2011. Organizacija.

Dopunska literatura:Jones, Gareth R. 2004. Organizational Theory, Design and Change. Aronson i dr. 2005. Socijalna psihologija.Zvonarevi, Milan. 1989. Socijalna psihologija. Biljeke s predavanja.

Obveze studenata i nain ocjenjivanja:

Zavrna ocjena zasnivat e se na slijedeim imbenicima:Prezentacija literature na seminaru ili na internetu: 20%;Aktivnost na seminarima i nastavi: 10%;1. kolokvij: 20%;2. kolokvij: 50%;

Obaveze studenata:Studenti su duni prisustvovati predavanjima i seminarima. Student koji izostane s vie od etiri predavanja nee dobiti potpis. Ne kasnite na predavanja!U sluaju dugotrajnije bolesti student je duan odmah me obavijestiti e-mailom ili telefonom, te donijeti mi, nakon izljeenja, potvrdu Slube za kolsku i sveuilinu medicinu.

SeminariSeminarske obveze moete odraditi diskusijama na internet forumu ili prezentacijom jednog lanka na seminaru.Prezentacija u power-pointu.Diskusija: kratki komentar literature (100-200 rijei).Diskusija treba biti poslana u subotu do 24 sata za seminar u ponedjeljak odnosno u srijedu do 24 sata za seminar u petak. SeminariNa kraju semestra studenti su mi duni predati sve svoje diskusije na internetu, ukljuujui i datum i sat kad su diskusije poslali.Studenti koji e prezentirati literaturu na seminaru NE moraju diskutirati i na forumu.

Kako se prijaviti na forum?Prvo je potrebno logirati se u sustav MERLIN: http://merlin.srce.hr/Korisniko ime za logiranje u sustav je elektroniki identitet AAI@EduHr i lozinka. Ukoliko niste primili AAI korisniki identitet i lozinku moete se obratiti administratoru na fakultetu.Na linku: http://moodle.srce.hr/course/category.php?id=14 moete pronai popis fakulteta i odabrati Graevinski fakultet, akademsku godinu 2012./2013. te odabrati kolegij.

Kolokviji1. kolokvij: 11. oujka;2. kolokvij: 19. travnja kad e se odrati i popravni kolokvij za prvi kolokvij.Na prvom kolokviju studenti e odgovarati na pitanja u vazi sa gradivom sa prva etiri predavanja i seminara. Na drugom kolokviju odgovarat e na pitanja s preostalih predavanja i seminara.

KolokvijiStudenti koji izvre sve gore navedene obaveze bit e osloboeni zavrnog ispita. Student koji izostane sa jednog kolokvija ili koji na prvom kolokviju skupi manje od 25% bodova moi e dobiti potpis ako poloi popravni kolokvij, ali ni u kojem sluaju nee moi biti osloboen zavrnog ispita.

Nastavni planU sluaju da imate bilo kakva dodatna pitanja, nemojte se ustruavati poslati mi e-mail ili me nazvati na telefon ili mobitel.Tel.: 46 39 416Mobilni: (95) 199 76 76E-mail: antic@grad.hrKonzultacije: ponedjeljkom od 11-13Soba: 219b Internet adresa: http://www.grad.unizg.hr/predmet/socorg

Nastavne teme25. veljae:Uvodno predavanje (pravila igre)Definiranje temeljnih pojmova2. Seminar Socijalne pojave u ivotinja, Zvonarevi, str. 205-11Drutvene grupeRadne grupe

Nastavne teme3. Seminar Pokoravanje autoritetu, Aronson, str. 288-95. Grupno ponaanjeSocijalna facilitiacija4. Teorija organizacije Maxa WeberaKlasini modeli organizacijeSeminar Suvremeni trendovi u organizacijskom dizajnu, Sikavica, str. 441-53 i 464-8

Nastavne teme5. 1. Kolokvij; Seminar Simboli organizacijske kulture, Sikavica, 745-50KulturaOrganizacijska kultura6. Nastajanje i odravanje organizacijske kultureZnaenje organizacijske kulture; Utjecaj nacionalne kulture na organizacijsku kulturuSeminar Organizacijska kultura Bena i Jerrya, Jones, 220

Nastavne teme7. Primjeri organizacijskih kultura (1)Primjeri organizacijskih kultura (2)Seminar - Organizacijska kultura Graevinskog fakulteta, Anti, Ceri i Lazi 8. Primjeri organizacijskih kultura (3)Specifinosti nacionalnih kulturaSeminar Uloga i mijenjanje organizacijske kulture, Sikavica, str. 751-61

Nastavne teme9. Seminar Pitanja o poslovnoj eticiPoslovna etikaEtika graevinskih inenjera10. Seminar Socijalna mo u animalnim zajednicama, Zvonarevi, 322-3MoMo u organizaciji

Nastavne teme11. Seminar Psihosocijalne osobine voa, Zvonarevi 343-8, 351RukovoenjeUpravljanje organizacijom 12. GlobalizacijaPoslovna organizacija u eri globalizacijeSeminar: Tehnologija i organizacija, Jones, 21, 69, 114, 161, 240, 347, 424

Nastavne teme13. Razvoj organizacija: nastanak, rast, pad i propast organizacijaUpravljanje promjenama u organizacijiSeminar: generalna diskusija o obraenim temama14. Potpisi, ocjenjivanje nastavnikaDrugi kolokvij

to je organizacija?Odakle dolazi rije organizacija?Rije organizacija dolazi od grke rijei organon a oznaava alat, instrument, spravu, napravu, glazbalo.to je organizam?Organizam je iva prirodna cjelina sa svrhovito povezanim dijelovima (organima) od kojih svaki obavlja posebnu funkciju ali su ti organi meusobno povezani i usklaeni.

Definicija organizacijaOrganizacija je plan rasporeda poslova i meusobnih veza meu ljudima koji obavljaju te poslove (Pusi).Pod organizacijskom strukturom (dizajnom) podrazumijevamo formalne veze i hijerarhijske odnose koji postoje u nekoj organizaciji (Sria). Organizacija je sinonim za red.Organizacija je proces ali i rezultat procesa.Zajednike karakteristike svih organizacija:1. lanovi organizacije imaju zajednike interese i zajedniki cilj i potuju pravila.2. Svaka organizacija ukljuuje podjelu rada.3. Organizacije se zasnivaju na hijerarhiji i nejednakosti moi. 4. Organizacija ima granice. 5. Svaka organizacija koristi sirovine, transformira ih i daje proizvode i usluge.

Karakteristike organizacija6. Vee organizacije sastoje se od meusobno povezanih manjih organizacija. Postoje formalne i neformalne organizacije.Uspjene organizacije opstaju, neuspjene propadaju.Stalno se poveava broj i veliina organizacija vanost tehnologije.

Sociologija organizacijeto je sociologija?Sociologija je znanost o drutvu.Sociologija organizacije je grana sociologije koja prouava drutvene pojave u organizaciji (npr. formalne i neformalne grupe, strukturu organizacija, organizacijsku kulturu).Francuska

Sociologija organizacijeZnanost o organizaciji je drutvena znanost (svaka organizacija sadri drutvene grupe). Stoga je sociologija jedan od temelja te znanosti.Organizacijska znanost srodna je ekonomiji (prouava kako postii maksimalne uinke uz minimalne trokove).Srodna je i politologiji, jer prouava odnose moi u organizaciji, voenje, hijerarhiju, itd.

to emo prouavati?Anatomiju organizacija Funkcioniranje organizacija Utjecaj okoline na organizacijuUtjecaj tehnologije na organizacijuMijenjanje organizacija

O emu ovisi struktura organizacije?Tip djelatnostiVeliinaTehnologijaLjudski potencijaliLokacijaOkolini

Kako formirati organizaciju?Podjela radaKoje su prednosti a koje mane specijalizacije?Kako otkloniti mane pretjerane specijalizacije?2) Hijerarhija formalna raspodjela moi i ovlasti (piramida);Koliko je potrebno hijerarhijskih nivoa? Koliko ljudi moete nadgledati?Moe li se vie ljudi nadgledati na viim ili na niim nivoima hijerarhije?

3. Centralizacija

to je centralizacija?To je stupanj koncentracije odluivanja na vrhu organizacije.Da li je bolje centralizirano ili decentralizirano odluivanje?Koje su prednosti a koje mane centralizacije?Prednosti decentralizacije: fleksibilnost, bre odluivanje, bolja motivacija, bolje uenje.Mana: oteano planiranje (kole, zdravstvo).

Primjeri dobrih i loih organizacijaKikaNalaz e-mailomNajava doktoruDM Kaufland - YamahaPota (brojevi)NSKHlae.