Solucionari Petjada 1r Batxillerat Teide

 • Published on
  08-Oct-2015

 • View
  1.845

 • Download
  30

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gd Llen1 Bat PetjadaSolucionari Petjada 1r Batxillerat Teide

Transcript

 • Petjada1

  LLENGUAI LITERATURA

  J. M. RIPOLLJ. MACI

  A. M. MUOZ

  BATXILLERAT

  Llibre del professorat

 • La reproducci parcial o total daquesta obra per qualsevol procediment,compresos la reprografia i el tractament informtic, i la distribuci dexem-plars mitjanant lloguer o prstec pblic queden rigorosament prohibidessene lautoritzaci escrita dels titulars del copyright i estaran sotmeses a lessancions establertes per la llei.

  Aquesta obra ha estat impresa en paper ecolgic i totalment reciclable.

  CobertaCarles Bonet

  Realitzaci tcnicaEx-Libris, SCCL

  Autors

  A. M. Muoz Morata, J. Maci Guila, J.M. Ripoll Pea

  Primera edici, 2008

  A. M. Muoz Morata, J. Maci Guila, J.M. Ripoll Pea Editorial Teide SA - Viladomat, 291 - 08029 Barcelonainfo@editorialteide.comwww.editorialteide.com

  ISBN: 978-84-307-5276-8Dipsit legal:Imprs a

 • 3NDEX

  Projecte curricular

  Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. El currculum de lmbit de llenges:

  Llengua catalana i Literatura, Llengua castellanai Literatura, Llenges estrangeres . . . . . . . . . . 91.1. Finalitats i objectius del currculum

  oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Competncies generals i comunes del Batxillerat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Competncies especfiques en lmbit de llenges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Connexi amb altres matries . . . . . . . . . 13

  1.2. Competncies del currculum oficial . . . . 111.3. Continguts del currculum oficial . . . . . . . 14

  A. Dimensi esttica i literria . . . . . . . . 14B. Literatura catalana . . . . . . . . . . . . . . . 15C. Dimensi de recerca i tractament

  de la informaci . . . . . . . . . . . . . . . . . 15D. Continguts comuns amb altres

  matries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.4. Criteris davaluaci del currculum oficial . 16

  2. La programaci curricular del llibre de 1r de Batxillerat de Llengua catalana i Literatura delEditorial Teide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.1. Concreci de les finalitats i els objectius . 17

  Estructura del llibre . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Temporitzaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.2. Concreci dels continguts . . . . . . . . . . . . 18

  Unitat 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Unitat 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Unitat 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Unitat 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Unitat 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Unitat 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  2.3. Concreci dels criteris davaluaci . . . . . 31

  Solucionari del llibre de lalumne

  Unitat 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Unitat 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Unitat 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Unitat 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Unitat 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Unitat 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Annex 1. Antologia oficial de poesia . . . . . . . . . . . 63Taller dexpressi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Solucionari del Manual de llengua

  Fontica i ortografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Morfologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Sintaxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Signes de puntuaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

 • Projecte curricular

 • Aquesta programaci curricular desenvolupa i com-pleta el currculum de 1r de Batxillerat correspo-nent a la matria de Llengua catalana i Literaturafixat pel Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qualsestableix lordenaci dels ensenyaments de Batxi-llerat (pg. 59.042).1

  En primer lloc, presenta el currculum oficial delmbit de llenges (Llengua catalana i Literatura, Llen-gua castellana i Literatura, Llenges estrangeres).

  En segon lloc, concreta el currculum de Llenguacatalana i Literatura per a 1r de Batxillerat, continuantla lnia proposada per leditorial als llibres de llenguadESO.

  7

  INTRODUCCI

  1 Les diverses referncies al currculum de Batxillerat i a les com-petncies bsiques de letapa han estat extretes i adaptades apartir daquest decret.

 • 1.1. Finalitats i objectius del currculum oficial

  El Batxillerat t com a finalitat proporcionar a lalumnatformaci, maduresa intellectual i humana, coneixe-ments i habilitats que li permetin desenvolupar fun-cions socials i incorporar-se a la vida activa amb res-ponsabilitat i competncia sense els condicionants degnere. Aix mateix, ha de capacitar lalumnat peraccedir a leducaci superior.

  El Batxillerat s la continuaci de lescolaritzaciobligatria i linici estructurat de la formaci cientfi-ca. Per tant, ha de tenir com a finalitat la consoli-daci dels aprenentatges bsics que necessita qual-sevol ciutad o ciutadana per esdevenir participantcrtic en la vida social, i tamb ha de preparar lalum-nat per a la recerca i el tractament de la informacipropis de lensenyament superior, tot garantint la co-herncia i lequilibri necessaris de la formaci huma-nstica.

  Per a la consolidaci dels aprenentatges bsicsrealitzats durant leducaci obligatria, les matrieslingstiques, de llengua i literatura, shan de centrarfonamentalment en els aspectes de la cultura huma-nstica de la formaci de lalumnat i en el desenvolu-pament de les capacitats comunicatives afavoridoresde les capacitats danlisi, sntesi i crtica per a laccsi elaboraci de la informaci que es genera en la nos-tra societat, la qual cosa es produeix sobretot en lsdels mitjans de comunicaci de massa i les TIC.Shan de centrar tamb en el desenvolupament de la

  potenciaci de les actituds positives davant la diversi-tat i pluralitat de la nostra societat.

  Lensenyament de les llenges sha de fer a partirdel seu s en situacions comunicatives diverses quelomplin de significat. Aix suposa que, en les activi-tats densenyament i aprenentatge de les diferentsmatries, cal considerar com a element central elscontinguts propis de cadascuna. En el cas de lesmatries lingstiques, el contingut especfic s la lite-ratura (oral i escrita) i les construccions lingstiques iaudiovisuals prpies dels diferents mitjans de comuni-caci, i tot all que es pot relacionar amb la funciesttica de la llengua.

  Lestudi de la literatura s un objectiu centralde lensenyament i aprenentatge de llenges; apartir de la lectura, lanlisi, la reflexi, la interpretacii ls dels textos literaris, ser possible mostrar lesveritables capacitats de linstrument lingstic.

  El contacte i lestudi de les obres ms rellevantsde la tradici literria dels nostres mbits lingsticsha de ser un motiu denriquiment que noms el pro-fessorat de la matria pot propiciar. A partir daquestcontext, cal afavorir lanlisi i explicaci dels fetsliteraris, situats en el seu marc social, histric i cultu-ral, per poder procedir a la crtica que representen lainterpretaci i la presa de posicions. Les activitats esbasaran, sobretot, en la lectura i la comprensi delstextos, la qual cosa far possible la redacci danli-sis, comentaris, explicacions i crtiques. Aix mateix,com a tasca complementria es poden tenir en comp-te tamb els exercicis de versionament i imitaci.

  9

  1. EL CURRCULUM DE LMBITDE LLENGES: LLENGUA CATALANA

  I LITERATURA, LLENGUA CASTELLANAI LITERATURA, LLENGES

  ESTRANGERES

 • Actualment, laprenentatge lingstic no pot obli-dar el paper que hi tenen els mitjans de comunicacii les tecnologies de la informaci i la comunicaci. Calfacilitar les eines necessries per comprendren i in-terpretar-ne crticament els productes, com sn la pu-blicitat i els diferents programes o gneres, amb unaatenci especial a les especificitats de les llenges iels llenguatges audiovisuals amb qu es construeixenles seves produccions. Aix contribueix a construirtamb la capacitat per esdevenir productor i comuni-cador de missatges susceptibles de ser vehiculatsmitjanant diferents mitjans i tecnologies (competn-cia meditica i digital).

  La finalitat de lensenyament de les llenges s elprogressiu domini daquestes, essencial en la vivn-cia de la cultura i lobertura al mn, i un dels factorsque contribueix ms plenament a la identitat indi-vidual, social i personal i, en definitiva, al desenvo-lupament de les competncies bsiques. Lobjectiudaquest mbit s educar els nois i les noies perqudesenvolupin aquelles competncies comunicatives ilingstiques que facin possible que tant personal-ment com socialment siguin capaos dactuar i reeixiren el seu entorn i construir els fonaments de la ciuta-dania, del coneixement del que s la condici huma-na, de la comprensi daltri.

  Les matries de Llengua catalana i Literatura,Llengua castellana i Literatura i Llenges estrangeresdel Batxillerat tenen com a objectiu el desenvolupa-ment de les capacitats segents:11. Valorar la llengua i la comunicaci com a mitj per

  a la comprensi del mn dels altres i dun mateix,per a la participaci en la societat plural i diversadel segle XXI, i per a lenteniment i mediaci entrepersones de procedncies, llenges i culturesdiverses, a fi devitar qualsevol tipus de discrimi-naci i estereotips lingstics.

  12. Aconseguir la competncia comunicativa oral,escrita i audiovisual en les llenges de lescolaper comunicar-se amb els altres, per aprendre (enla cerca i lelaboraci dinformaci, i en la transfor-maci dels coneixements), per expressar les opi-nions i concepcions personals, apropiar-se de lesriqueses culturals i transmetre-les, i satisfer les ne-cessitats individuals i socials.

  13. Aconseguir la competncia en la llengua cata-lana com a vehicle de comunicaci parlada oescrita, per a la construcci dels coneixements,per al desenvolupament personal i lexpressi, i

  Llengua catalana i Literatura Batxillerat

  per a la seva participaci en les creacions cul-turals.

  14. Aconseguir la competncia en llengua castellanade manera que sigui possible que, al final del Bat-xillerat, sutilitzin normalment i correctament lesdues llenges oficials.

  15. Aconseguir la competncia en llenges estrange-res com a eina daprenentatge de continguts di-versos, com a font de plaer i de creixement per-sonal, i com a porta oberta a altres persones i cul-tures.

  16. Utilitzar amb autonomia i esperit crtic els mitjansde comunicaci social i les tecnologies de la infor-maci i comunicaci per obtenir, interpretar, elabo-rar i presentar en diferents formats informacions,opinions i sentiments diversos i per participar enla vida social.

  17. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment,per escrit o audiovisualment, de manera coherenti adequada als contextos acadmic, social i cultu-ral, adoptant una actitud respectuosa i de coope-raci.

  18. Escoltar i comprendre informaci general i espe-cfica, i expressar-se i interactuar en llengua es-trangera en situacions habituals de comunica-ci adoptant una actitud adequada, participativa,oberta i respectuosa i amb un cert grau dautono-mia.

  19. Comprendre discursos orals i escrits en els diver-sos contextos de lactivitat acadmica, social i cul-tural, tot valorant la lectura com a font de plaer,denriquiment personal i de coneixement dun ma-teix i del mn, i consolidar hbits lectors.

  10. Comprendre i crear textos literaris utilitzant elsconeixements bsics sobre les convencions delsgneres, els temes i motius de la tradici literriai els recursos estilstics, tot valorant el coneixe-ment del patrimoni literari com una manera desimbolitzar lexperincia individual i collectiva.

  11. Aplicar de manera reflexiva els coneixements so-bre el funcionament de la llengua i les normesds lingstic per comprendre i produir missat-ges orals i escrits amb adequaci, coherncia,cohesi i correcci, i transferir aquests conei-xements a les altres llenges que saprenen apartir de la reflexi sobre els processos dapre-nentatge propis.

  12. Conixer la realitat plurilinge de Catalunya, dEs-panya i del mn actual, i valorar les varietats de la

  10

 • llengua i la diversitat lingstica del mn com unariquesa cultural.

  13. Manifestar una actitud receptiva, interessada i deconfiana en la capacitat daprenentatge i dsprpia de les llenges i participar activament enel control i lavaluaci de laprenentatge propi i eldels altres.

  1.2. Competncies del currculumoficial

  Totes les competncies prpies de lmbit de les llen-ges estan totalment relacionades amb altres mat-ries curriculars. En el currculum es destaquen lesconnexions segents: La competncia comunicativa esdev la clau en

  totes les matries, i en la lingstica articula elsaprenentatges que shan de fer en totes les llen-ges.

  El paper que tenen la llengua i la comunicacien els processos daprenentatge i el fet que la ba-se dels seus ensenyaments se situ en ls socialimpliquen que els aprenentatges lingstics i co-municatius que es produeixen en qualsevol mat-ria, amb una bona coordinaci docent, es puguinaplicar a laprenentatge de les altres i, alhora, afa-voreixin la competncia plurilinge i interculturalde lalumnat.

  Competncies generals i comunes del Batxillerat

  En el Batxillerat sidentifiquen com a competncies ge-nerals i comunes les sis competncies segents: com-petncia comunicativa, competncia en recerca,competncia en la gesti i el tractament de la infor-maci, competncia digital, competncia personali interpersonal i competncia en el coneixement i lainteracci amb el mn, que tot seguit es comenten.Aquestes competncies generals continuen el desen-volupament de les competncies bsiques de letapaeducativa anterior i preparen per a la vida activa i peractuar de manera eficient en els estudis superiors.

  A continuaci es descriuen els aspectes nuclearsde les competncies generals del Batxillerat, que cal-dr exercitar en tots dos cursos i des de totes lesmatries, la tutoria i les diferents activitats del centreper aconseguir un aprenentatge competencial global.

  Projecte curricularCompetncies del currculum oficial

  Competncia comunicativa

  s de les llenges en contextos comunicatiusdiversos.

  Mobilitzaci dels recursos lingstics orals i escritsper poder-los aplicar a les diverses circumstn-cies acadmiques i socials.

  Actitud destimaci de la creativitat implcita enlexpressi didees, experincies o sentiments.

  Organitzaci i autoregulaci del pensament propi,i tamb per a la gesti de les prpies emocions ila conducta.

  Desenvolupament de les diverses activitats da-prenentatge, en les quals t un paper fonamentallexpressi oral.

  Possibilitat de dileg i interacci adequada ambaltres persones.

  Facilitat per acostar-se a altres cultures. Foment de ls no sexista del llenguatge. Foment de la comunicaci creativa en qualsevol

  tipus de llenguatge.

  Competncia en recerca

  Construcci, dins lepistemologia de cada matriadel Batxillerat, de la capacitat delegir amb criteripropi, dimaginar projectes i demprendre les ac-cions necessries per desenvolupar les opcions iels plans en el marc dels projectes individuals ocollectius amb responsabilitat, rigor...