Solucionari Petjada 1r Batxillerat Teide

 • View
  4.632

 • Download
  254

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gd Llen1 Bat PetjadaSolucionari Petjada 1r Batxillerat Teide

Text of Solucionari Petjada 1r Batxillerat Teide

 • Petjada1

  LLENGUAI LITERATURA

  J. M. RIPOLLJ. MACI

  A. M. MUOZ

  BATXILLERAT

  Llibre del professorat

 • La reproducci parcial o total daquesta obra per qualsevol procediment,compresos la reprografia i el tractament informtic, i la distribuci dexem-plars mitjanant lloguer o prstec pblic queden rigorosament prohibidessene lautoritzaci escrita dels titulars del copyright i estaran sotmeses a lessancions establertes per la llei.

  Aquesta obra ha estat impresa en paper ecolgic i totalment reciclable.

  CobertaCarles Bonet

  Realitzaci tcnicaEx-Libris, SCCL

  Autors

  A. M. Muoz Morata, J. Maci Guila, J.M. Ripoll Pea

  Primera edici, 2008

  A. M. Muoz Morata, J. Maci Guila, J.M. Ripoll Pea Editorial Teide SA - Viladomat, 291 - 08029 Barcelonainfo@editorialteide.comwww.editorialteide.com

  ISBN: 978-84-307-5276-8Dipsit legal:Imprs a

 • 3NDEX

  Projecte curricular

  Introducci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. El currculum de lmbit de llenges:

  Llengua catalana i Literatura, Llengua castellanai Literatura, Llenges estrangeres . . . . . . . . . . 91.1. Finalitats i objectius del currculum

  oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Competncies generals i comunes del Batxillerat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Competncies especfiques en lmbit de llenges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Connexi amb altres matries . . . . . . . . . 13

  1.2. Competncies del currculum oficial . . . . 111.3. Continguts del currculum oficial . . . . . . . 14

  A. Dimensi esttica i literria . . . . . . . . 14B. Literatura catalana . . . . . . . . . . . . . . . 15C. Dimensi de recerca i tractament

  de la informaci . . . . . . . . . . . . . . . . . 15D. Continguts comuns amb altres

  matries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.4. Criteris davaluaci del currculum oficial . 16

  2. La programaci curricular del llibre de 1r de Batxillerat de Llengua catalana i Literatura delEditorial Teide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.1. Concreci de les finalitats i els objectius . 17

  Estructura del llibre . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Temporitzaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.2. Concreci dels continguts . . . . . . . . . . . . 18

  Unitat 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Unitat 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Unitat 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Unitat 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Unitat 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Unitat 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  2.3. Concreci dels criteris davaluaci . . . . . 31

  Solucionari del llibre de lalumne

  Unitat 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Unitat 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Unitat 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Unitat 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Unitat 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Unitat 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Annex 1. Antologia oficial de poesia . . . . . . . . . . . 63Taller dexpressi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Solucionari del Manual de llengua

  Fontica i ortografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Morfologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Sintaxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Signes de puntuaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

 • Projecte curricular

 • Aquesta programaci curricular desenvolupa i com-pleta el currculum de 1r de Batxillerat correspo-nent a la matria de Llengua catalana i Literaturafixat pel Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qualsestableix lordenaci dels ensenyaments de Batxi-llerat (pg. 59.042).1

  En primer lloc, presenta el currculum oficial delmbit de llenges (Llengua catalana i Literatura, Llen-gua castellana i Literatura, Llenges estrangeres).

  En segon lloc, concreta el currculum de Llenguacatalana i Literatura per a 1r de Batxillerat, continuantla lnia proposada per leditorial als llibres de llenguadESO.

  7

  INTRODUCCI

  1 Les diverses referncies al currculum de Batxillerat i a les com-petncies bsiques de letapa han estat extretes i adaptades apartir daquest decret.

 • 1.1. Finalitats i objectius del currculum oficial

  El Batxillerat t com a finalitat proporcionar a lalumnatformaci, maduresa intellectual i humana, coneixe-ments i habilitats que li permetin desenvolupar fun-cions socials i incorporar-se a la vida activa amb res-ponsabilitat i competncia sense els condicionants degnere. Aix mateix, ha de capacitar lalumnat peraccedir a leducaci superior.

  El Batxillerat s la continuaci de lescolaritzaciobligatria i linici estructurat de la formaci cientfi-ca. Per tant, ha de tenir com a finalitat la consoli-daci dels aprenentatges bsics que necessita qual-sevol ciutad o ciutadana per esdevenir participantcrtic en la vida social, i tamb ha de preparar lalum-nat per a la recerca i el tractament de la informacipropis de lensenyament superior, tot garantint la co-herncia i lequilibri necessaris de la formaci huma-nstica.

  Per a la consolidaci dels aprenentatges bsicsrealitzats durant leducaci obligatria, les matrieslingstiques, de llengua i literatura, shan de centrarfonamentalment en els aspectes de la cultura huma-nstica de la formaci de lalumnat i en el desenvolu-pament de les capacitats comunicatives afavoridoresde les capacitats danlisi, sntesi i crtica per a laccsi elaboraci de la informaci que es genera en la nos-tra societat, la qual cosa es produeix sobretot en lsdels mitjans de comunicaci de massa i les TIC.Shan de centrar tamb en el desenvolupament de la

  potenciaci de les actituds positives davant la diversi-tat i pluralitat de la nostra societat.

  Lensenyament de les llenges sha de fer a partirdel seu s en situacions comunicatives diverses quelomplin de significat. Aix suposa que, en les activi-tats densenyament i aprenentatge de les diferentsmatries, cal considerar com a element central elscontinguts propis de cadascuna. En el cas de lesmatries lingstiques, el contingut especfic s la lite-ratura (oral i escrita) i les construccions lingstiques iaudiovisuals prpies dels diferents mitjans de comuni-caci, i tot all que es pot relacionar amb la funciesttica de la llengua.

  Lestudi de la literatura s un objectiu centralde lensenyament i aprenentatge de llenges; apartir de la lectura, lanlisi, la reflexi, la interpretacii ls dels textos literaris, ser possible mostrar lesveritables capacitats de linstrument lingstic.

  El contacte i lestudi de les obres ms rellevantsde la tradici literria dels nostres mbits lingsticsha de ser un motiu denriquiment que noms el pro-fessorat de la matria pot propiciar. A partir daquestcontext, cal afavorir lanlisi i explicaci dels fetsliteraris, situats en el seu marc social, histric i cultu-ral, per poder procedir a la crtica que representen lainterpretaci i la presa de posicions. Les activitats esbasaran, sobretot, en la lectura i la comprensi delstextos, la qual cosa far possible la redacci danli-sis, comentaris, explicacions i crtiques. Aix mateix,com a tasca complementria es poden tenir en comp-te tamb els exercicis de versionament i imitaci.

  9

  1. EL CURRCULUM DE LMBITDE LLENGES: LLENGUA CATALANA

  I LITERATURA, LLENGUA CASTELLANAI LITERATURA, LLENGES

  ESTRANGERES

 • Actualment, laprenentatge lingstic no pot obli-dar el paper que hi tenen els mitjans de comunicacii les tecnologies de la informaci i la comunicaci. Calfacilitar les eines necessries per comprendren i in-terpretar-ne crticament els productes, com sn la pu-blicitat i els diferents programes o gneres, amb unaatenci especial a les especificitats de les llenges iels llenguatges audiovisuals amb qu es construeixenles seves produccions. Aix contribueix a construirtamb la capacitat per esdevenir productor i comuni-cador de missatges susceptibles de ser vehiculatsmitjanant diferents mitjans i tecnologies (competn-cia meditica i digital).

  La finalitat de lensenyament de les llenges s elprogressiu domini daquestes, essencial en la vivn-cia de la cultura i lobertura al mn, i un dels factorsque contribueix ms plenament a la identitat indi-vidual, social i personal i, en definitiva, al desenvo-lupament de les competncies bsiques. Lobjectiudaquest mbit s educar els nois i les noies perqudesenvolupin aquelles competncies comunicatives ilingstiques que facin possible que tant personal-ment com socialment siguin capaos dactuar i reeixiren el seu entorn i construir els fonaments de la ciuta-dania, del coneixement del que s la condici huma-na, de la comprensi daltri.

  Les matries de Llengua catalana i Literatura,Llengua castellana i Literatura i Llenges estrangeresdel Batxillerat tenen com a objectiu el desenvolupa-ment de les capacitats segents:11. Valorar la llengua i la comunicaci com a mitj per

  a la comprensi del mn dels altres i dun mateix,per a la participaci en la societat plural i diversadel segle XXI, i per a lenteniment i mediaci entrepersones de procedncies, llenges i culturesdiverses, a fi devitar qualsevol tipus de discrimi-naci i estereotips lingstics.

  12. Aconseguir la competncia comunicativa oral,escrita i audiovisual en les llenges de lescolaper comunicar-se amb els altres, per aprendre (enla cerca i lelaboraci dinformaci, i en la transfor-maci dels coneixements), per expressar les opi-nions i concepcions personals, apropiar-se de lesriqueses cul