SOLUCIONARI Unitat 5 - xtec. de Espaa, S.A.U. Matemtiques 2. Batxillerat 53 SOLUCIONARI Unitat 5. Fig. 5.2 No es poden tallar, ja que les expressions al

 • View
  268

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of SOLUCIONARI Unitat 5 - xtec. de Espaa, S.A.U. Matemtiques 2. Batxillerat 53 SOLUCIONARI Unitat 5....

 • Comencem

  Escriu lexpressi algbrica de cinc funcionsque tinguin per derivada la funci f(x) = 2x + 3.

  Resposta oberta. Per exemple:

  F1(x) = x2 + 3x; F2(x) = x2 + 3x + 1;

  F3(x) = x2 + 3x + 10; F4(x) = x2 + 3x ;F5(x) = x2 + 3x p

  Se sap que la derivada duna funci G(x) sg(x) = ex. Si la grfica de la funci G(x) passapel punt (0,3), quina de les funcions se-gents s G(x)?

  a) G(x) = ex + 3 b) G(x) = ex + 2 c) G(x) = ex 3

  G(x) = ex + 3, ja que G(0) = 3.

  Escriu lequaci de tres funcions que tinguinper derivada la funci f(x) = 2. Representa-les grficament i comprova que pots obtenirla grfica de cadascuna daquestes funcionsper translaci duna qualsevol de les altresdues.

  Resposta oberta. Per exemple:

  F1(x) = 2x; F2(x) = 2x + 3; F3(x) = 2x 2;

  Figura 5.1

  El vector = (0, 3) permet passar de la grfica

  de F1(x) a la de F2(x), i el vector , de la grfi-

  ca F2(x) a la de F1(x). El vector = (0, 2) tras-llada la grfica de F1(x) a la de F3(x), i el vector

  , la grfica de F3(x) a F1(x). Finalment, el

  vector = (0, 5), permet passar de la grfica

  de F2(x) a la de F3(x), e el vector , de la grfi-ca de F3(x) a la de F2(x).

  Exercicis

  1. Escriu lexpressi general de les primitivesde cadascuna de les funcions segents:

  a) f(x) = 3x2

  F(x) = x3 + C

  b) g(x) = sin x

  G(x) = cos x + C

  c) h(x) = 5

  H(x) = 5x + C

  d) i(x) =

  I(x) = ln x + C

  2. Determina la funci primitiva de la funci:

  f(x) = cos x

  la grfica de la qual passi pel punt de coor-denades .

  F(x) = sin x + C

  F = 4 4 = sin + C 4 = 1 + C C = 3

  F(x) = sin x + 3

  3. Se sap que la funci:

  s una primitiva de la funci f(x). Quina sla funci f(x)?

  4. Comprova que totes les primitives de lafunci f(x) = ln x sn del tipus F(x) = x (ln x 1) + C.

  F '(x) = ln x 1 + x = ln x + 1 1 = ln x = f(x)

  5. Si G1 i G2 sn dues primitives duna mateixafunci g, es poden tallar els seus grfics?Dibuixa la grfica de la funci G1 sabentque passa pel punt (0, 4) si la grfica de lafunci G2 s el de la figura 5.4.

  1

  x

  2 2

  2 2 2 2

  2 ( 1) ( 1) 2 4( ) '( )

  ( 1) ( 1)

  x x x x xf x F x

  x x

  - - + -= = =

  - -

  2

  2

  1( )

  1x

  F xx

  ++==

  --

  2

  p2

  p

  1x

  t-r

  tr

  w-ur

  wur

  v-r

  vr

  2-

  McGraw-Hill/Interamericana de Espaa, S.A.U. Matemtiques 2. Batxillerat

  53

  SOLUCIONARI Unitat 5

 • Fig. 5.2

  No es poden tallar, ja que les expressions al-gebraiques de les funcions G1(x) i G2(x) noms

  es diferencien en una constant.

  6. Calcula la derivada de les funcions se-gents i escriu-ne desprs les correspo-nents integrals indefinides:

  a) f(x) = tg x

  b) g(x) = 23x+5

  c)

  d) i(x) = ln2 x

  7. Troba la derivada de les funcions segents:

  a) f(x) = x 3x dx

  f '(x) = x3x

  b) g(x) = cos2 x dx

  g'(x) = cos2 x

  c) h(x) = (tg x ln x) dx

  h'(x) = tg x ln x

  d) i(x) = x2 ex dx

  i ' (x) = x2 ex

  8. Un mbil recorre una trajectria rectilniaamb una acceleraci constant de 2 m/s2. Sesap que en el moment de comenar acomptar el temps, v(0) = 3 m/s i s(0) = 5 m.

  Troba les expressions de les funcions v =v(t) i s = s(t) corresponents al seu movi-ment.

  Cal que recordis:

  v(0) = 3 m/s 3 = 20 + C C = 3 m/sv(t) = 2t + 3 m/s

  s(0) = 5 m 5 = 02 + 30 + C C' = 5 ms(t) = t2 + 3t 5 m

  9. Comprova que les derivades de les fun-cions segents:

  F(x) = , n , n 1 i G(x) =

  sn, respectivament, f(x) = xn i g(x) = ax.

  1'( ) ln ( )

  lnx xG x a a a g x

  a= = =

  1'( ) ( 1) ( )

  1n nF x n x x f x

  n= + = =

  +

  ln

  xaa

  R1

  1

  nxn

  ++

  ++

  2( ) (2 3) 3 's t t dt t t C= + = + +

  ( ) 2 2v t dt t C= = +

  ( ) ( ) ( )derivant derivants s t v v t a a t== == ==

  21 2ln 2ln'( ) 2ln lnx x

  i x x dx x Cx x x

  = = = +

  2

  2 2 2

  8

  ( 4) 4

  x xdx C

  x x

  - = +

  - -

  2 2

  2 2 2 2

  2 ( 4) 2 8'( )

  ( 4) ( 4)

  x x x x xh x

  x x

  - - -= =

  - -

  2

  2( ) 4x

  h xx

  ==--

  3 5 3 5 3 5'( ) 2 3ln2 2 3ln2 2x x xg x dx C+ + += = +

  2(1 )tg x dx tgx C+ = +

  22 2

  1 1'( ) 1

  cos cosf x tg x dx

  x x= = + =

  McGraw-Hill/Interamericana de Espaa, S.A.U. Matemtiques 2. Batxillerat

  54

 • 10. Troba x1 dx.

  11. Calcula les primitives segents:

  a)

  b)

  c)

  d)

  12. Determina la primitiva de la funci f(x) = 1 +tg2 x la grfica de la qual cont el punt

  .

  13. Calcula:

  a)

  b) -sin x cos2 x dx

  c)

  d)

  e)

  f)

  14. Troba la primitiva de la funci f(x) = sin xcos x la grfica de la qual passa pel punt

  .

  15. Justifica el motiu pel qual podem afirmarque no hi ha cap primitiva de la funci f(x) =

  que presenti mxims ni mnims re-

  latius en el seu domini.

  Sigui F(x) una primitiva de f(x).

  Per trobar els mxims i mnims relatius de F(x)cal resoldre lequaci F '(x) = 0. s senzill ob-servar que aquesta equaci no t soluci.

  2

  1'( ) ( )

  ( 2)F x f x

  x= =

  -

  2

  1

  ( 2)x --

  2sin( ) 7

  2

  xF x = +

  15 17

  2 2C C = + =

  2sin15 15 2

  2 2 2 2F C

  p p = = +

  2sin( ) sin cos

  2

  xF x x xdx C= = +

  p 15,

  2 2

  22

  2sin cosln(1 sin )

  1 sin

  x xdx x C

  x= + +

  +

  2

  2sin cos1 sin

  x xdx

  x++

  22

  2 1ln 10

  10

  xdx x x C

  x x

  += + - +

  + -

  2

  2 110

  xdx

  x x

  ++++ --

  1

  3C

  x

  -= +

  -

  12

  2

  1 ( 3)( 3)

  1( 3)

  xdx x dx C

  x

  -- -= - = + =

  --

  2

  1( 3)

  dxx --

  2

  2 2

  arctg 1 (arctg )arctg

  21 1

  x xdx x C

  x x= = +

  + +

  2

  arc tgx1 + x

  dx

  32 cossin cos

  3

  xx xdx C- = +

  32 22 3(1 ) 2 (1 )

  3 32

  xC x C

  += + = + +

  12 2 22 1 2 (1 )x x dx x x dx+ = + =

  22 1x x dx++

  ( ) tg 2F x x= +

  3 3 tg 3 1 24 4

  F C C Cp p = = + = + =

  2( ) (1 tg ) tgF x x dx x C= + = +

  p,3

  4

  4 34( )3 3344 ln4

  x x

  xdx dx C

  = = +

  34

  x

  x dx

  1/ 2 2 /335 /3

  2 2 3 2

  3

  2 / 3 2

  x x xdx dx x dx dx C

  x x x

  -- -= = = = +

  -

  3

  2

  xdx

  x

  7434 43 74

  4

  7 4 7

  xx dx x dx C x C= = + = +

  4 3x dx

  34

  4 3

  1 1

  3 3

  xdx x dx C C

  x x

  -- -= = + = +

  -

  4

  1dx

  x

  1 1 lnx dx dx x Cx

  - = = +

  McGraw-Hill/Interamericana de Espaa, S.A.U. Matemtiques 2. Batxillerat

  55

 • 16. Troba la primitiva de la funci f(x) = sin xecos x la grfica de la qual talla leix dabscis-

  ses en x = .

  17. Calcula:

  a) 4x3 sin (x4 3) dx

  b) dx

  c) dx

  d) dx

  e) dx

  f) (tg2 x + tg4 x) dx

  18. Calcula:

  a) (3x2 1) cos (x3 x) dx

  b) dx

  c) 3x2 sin x3 dx

  d) dx

  e) dx

  f) dx

  19. Determina les asmptotes de la funci:

  F(x) = dx sabent que F(2) = 2

  Asmptota vertical: la recta x = 3

  Asmptota horitzontal: la recta y = 3

  3 8lim ( ) lim 3

  3x xx

  F xx

  += =

  +

  3 0 3x x+ = = -

  1 1 3 9 3 8( ) 3

  3 3 3

  x xF x

  x x x

  - - + + += + = =

  + + +

  1( 2) 2 2 3

  2 3F C C

  -- = + = =

  - +

  1( 3) 1

  1 ( 3)

  xC C

  x

  -+ -= + = +

  - +

  22

  1( ) ( 3)

  ( 3)F x dx x dx

  x-= = + =

  +

  2

  1

  ( 3)x ++

  cos 1cos sin

  2 2

  xdx x dx x C

  x x= = +

  cos

  2

  x

  x

  ln arcsin x C= +

  2

  2

  1

  1 1arcsin1 arcsin

  xdx dxxx x

  -= =-

  2

  1

  1 arcsinx x--

  ln( 9)9

  xx

  x

  edx e C

  e= + +

  +

  9

  x

  x

  ee ++

  2 3 33 sin cosx x dx x C= - +

  12 22(1 ) 2 1

  12

  xC x C

  += + = + +

  12 2

  2

  22 (1 )

  1

  xdx x x dx

  x

  -= + =

  +

  2

  2

  1

  x

  x++

  2 3 3(3 1)cos( ) sin( )x x x dx x x C- - = - +

  3tg

  3

  xC= +

  32 4 2 2 tg(tg tg ) tg (1 tg )

  3

  xx x dx x x dx C+ = + = +

  21 tgln tg

  tg

  xdx x C

  x

  += +

  21 tg xtgx

  ++

  24 2 2

  2 2arctg

  1 1 ( )

  x xdx dx x C

  x x= = +

  + +

  4

  21

  xx++

  ln lnln4 1 44

  ln4

  x xxdx dx C

  x x= = +

  ln4 x

  x

  tgtg tg

  2 2

  1

  cos cos

  xx xe dx e dx e C

  x x= = +

  2cos

  tgxex

  3 4 44 sin( 3) cos( 3)x x dx x C- = - - +

  cos( ) 1xF x e= -

  cos20 0 0 1 1

  2F e C C C

  pp = = + = + = -

  cos cos( ) sin x xF x xe dx e C= - = +

  p2

  McGraw-Hill/Interamericana de Espaa, S.A.U. Matemtiques 2. Batxillerat

  56

 • 20. Calcula:

  a) (2x3 3x2 + 5x 1) dx

  b) dx

  c) (32x e4x + 1) dx

  d) dx

  e) (2x 3)(2x + 3) dx

  f) dx

  g) dx

  h) dx

  21. Se sap que la grfica duna funci passapel punt P(1, 4) i que el pendent de la rectatangent en qualsevol punt daquesta grficasexpressa mitjanant m(x) = 2x2 3x + 5.Determina lexpressi algbrica daquestafunci.

  22. Troba la primitiva de la funci f(x) =

  que sanulla