Solventnost u Osiguranju

Embed Size (px)

DESCRIPTION

solventnost u osiguranju

Citation preview

 • 1SOLVENTNOST U OSIGURANJU

  Doc. dr. sc. Jasmina Selimovi

  Solventnost je

  a) Sposobnost podmirivanja obavezab) Sposobnost podmirivanja obaveza u roku

  dospijeac) Sposobnost podmirivanja obaveza u dospjelom

  iznosud) Sposobnost podmirivanja obaveza u roku

  dospijea i u dospjelom iznosue)

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 2Solventnost

  je platena sposobnost preduzea; Sposobnost poduzea da raspoloivim novanim sredstvima podmiri sve svoje dospjele obveze plaanja u rokovima njihova dospijea.

  je situacija u kojoj je imovina poduzea vea od njegovih dugova;

  je, po financijskim smjernicama Evropske ekonomske zajednice najmanji iznos vlastitog kapitala osiguravatelja prema prihodima od premije i obvezama za tete u neivotnim osiguranjima. doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Struktura izlaganja

  I Teorijski okvir solventnosti

  II Modeli ocjene solventnosti u osiguranju

  III Solventnost u Bosni i Hercegovini

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 3Problem istraivanja

  Nauno ispitivanje solventnosti se moe svesti na dva osnovna problema:

  dostatnost i adekvatnost teorijskih odrednica modela ocjene solventnosti i

  mogunosti apliciranja standardnog i internog (internih) modela na promatrano trite

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Koncept solventnosti

  Lat. solvere platena sposobnost preduzea, odnosno sposobnost preduzea da raspoloivim novanim sredstvima podmiri svoje dospjele obaveze plaanja u rokovima njihovog dospijea; to je situacija u kojoj je imovina preduzea vea o njegovih dugova. (Rjenik osiguranja, 1997.)

  Tri koncepta solventnosti going concern, breakup, run-off

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 4Koncept solventnosti contd

  Tri koncepta solventnosti going concern, breakup, run-off Going concern - osiguravatelj je solventan kada

  plaa svoje obaveze u rokovima dospijea Break up - osiguravatelj plaa obaveze ne po

  dospijeu, nego u trenutku kada doe do likvidacije poslovanja

  Run off - podrazumijeva nemogunost inicijalnog osiguravatelja da ispunjava svoje obaveze po zakljuenim policama, ve prenosi obaveze (i portfelj u cjelini) na drugog osiguravatelja koji je to voljan prihvatitidoc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Evolucija koncepta

  Klasini modeli ocjene solventnosti tehnike rezerve, mortalitet, kamatna stopa

  Ekonomski modeli ocjene solventnosti izloenost rizicima

  Evropski modeli ocjene solventnosti direktive EU

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 5Klasini model ocjene solventnosti

  Osnovne odrednice solventnosti osiguravatelja su postavljene 1966. godine. Osnovni uvjeti koje kompanije trebaju ispuniti su: obaveze osiguravatelja trebaju biti vrednovane na nain da mogu

  obezbijediti jake rezerve; Zillmerova rezerva je prihvatljiv alat s obzirom da je potrebno kreirati

  model optereenja neto premije trokovima akvizicije; kod vrednovanja obaveza neophodno je proraunati dodatna

  rezerviranja (s obzirom na budue mogue uveanje trokova); mortalitetne tablice koje se koriste moraju biti paljivo odabrane; vrednovanje obaveza treba biti po stopi koja je nia od stope koja se

  primjenjuje kod vrednovanja imovine; ukupna matematika rezerva mora u svakom trenutku biti najmanje

  jednaka sumi otkupnih vrijednosti koje su garantirane ugovorima.doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Ekonomski model ocjene solventnosti

  Razvijeni u zadnjih 30-ak godina Za razliku od prethodno koritenih, klasinih

  modela ocjene solventnosti, ekonomski modeli su u obzir kod ocjene solventnosti uzeli sve rizike kojima je izloen osiguravatelj Rizik loe procjene imovine Rizik neadekvatne neto premije Rizik neusklaenosti imovine i obaveza

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 6Evropski model ocjene solventnosti

  Direktive Evropske unije o solventnosti

  Solventnost 0 70-e godine C. Campagne

  Solventnost 1 90-e godine Mller

  Solventnost 2 2009. godina

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Teorijski okvir istraivanja

  Solvency 0 tri direktive ivotnog osiguranja tri direktive neivotnog osiguranja

  Solvency I (2002/83/EC i 2002/13/EC)

  Solvency II (2009/138/EC)

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 7Solvency 0

  Neivotno osiguranje Prva direktiva objavljena 24. jula 1973. godine 1987. 1992.

  ivotno osiguranje Prva direktiva objavljena 5. marta 1979. godine 1990. 1992.

  Cornelius Campagnedoc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Solvency 0 contd

  Solvency 0 omjer slobodnih sredstava (aktive) i tehnikih

  rezervi omjer slobodnih sredstava i riziko osigurane

  sume omjer slobodnih sredstava i osigurane sume

  omjer iznosa gubitka u promatranoj godini i iznosa tehnikih rezervi

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 8Solvency 0 contd N

  Margina solventnosti se rauna kao via vrijednost od sljedee dvije veliine Indeksa premija Indeksa teta

  Indeks premija 18% bruto premije do 10 M 16% bruto premije preko 10 M

  Indeks teta 26% bruto prosjeka nastalih teta do 7 M 23% bruto prosjeka nastalih teta iznad 7 M

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Solvency 0 contd

  Mjera solventnosti iz 1961. godine

  OG oekivani gubitak SR slobodne rezerve (omjer slobodnih

  sredstava osiguravatelja (aktive) i tehnikih rezervi predstavljaju iznos slobodnih sredstava iznad iznosa koji je potreban za pokrie tehnikih rezervi)

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  )( SROGP

 • 9Solvency 0 contd

  Margina solventnosti kao % TR

  Uz vjerovatnou 95%, tvrdi se da e OG biti manji od SR, te je MS 4% TR

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  VaR OG 1 godina 2 godine 3 godine 5 godina 10 godina

  =0,001 9 10 10 12 14

  =0,01 7 7 7,5 8 9

  =0,05 3,5 4 4 4 3

  =0,1 2,5 2,5 2 2 1

  Solvency 0 contd

  Tri mogua rjeenja za raunanje MS: margina solventnosti se rauna kao 24% ukupno

  bruto naplaene premije; margina solventnosti se rauna kao 34% ukupnih

  teta; margina solventnosti se rauna kao 19%

  tehnikih rezervi; Vremenski period promatranja je prosjek tri

  godine.

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 10

  Solvency 0 - pro et con

  Prednosti Nedostaci

  Lako primjenljivi obrauni Rizici nisu eksplicitno obuhvaeni

  Lako administriranje Ne uvaava poveanje trine kompleksnosti

  Principi jednostavni za shvaanje Ne uvaava poveane potrebe zatite osiguranika

  Vrednovanje imovine nije usaglaeno

  Poveanje nivoa sigurnospoveanje rezervi

  poveanje RSMmanje raspoloivog kapitala

  Izrauni su vreni samo na posljednji dan

  poslovne godine

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Australija Kanada Danska Holandija Singapur vicarska V. Britanija SADVrednovanje

  Pasiva BE aktuarski BE BE BE BE BE aktuarskiTehnike rez. FV aktuarski MV FV FV FV FV aktuarskiAktiva MV MV MV MV MV MV MV troak MV

  Solventnost

  Fiksni omjer 1973. EU EU EU EU

  Riziko faktori da da da da da da

  Scenarij da da da da da da MCR da

  Principi da da da da ECR

  Kapital

  Fiksiran 2 mil $ EU EU 5 mil $ EU EU

  MCR da100% MCT

  120% TAAMda EU da EU da EU da EU % RBC

  SCR150% od

  MCT/TAAM TC TRR TC ECR RBC

  Interni modeli

  Upotreba da da da da da da ALM

  Vremenska odrednica

  Period (god.) trajno 5 1 1 trajno 1 1 1

  Intervencija

  Intervencija da da semafor da da da da 5 nivoa

  Nivo pouzdanosti

  Pouzdanost %VaR 99,0 i

  99,5VaR 99,5 ES 99,0 99,5

  Dostupni solventni kapital

  Postojanje kapital TAAM ASC ASC FR ASC ASC TAC

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 11

  Lista skraenica

  ALM engl. assets liability management, upravljanje imovinom i obavezama ASC engl. available solvency capital, dostupni solventni kapital BE engl. best estimate, najbolja procjena ECR- engl. Enhanced capital requirement, pojaani kapitalni zahtjevi ES ili TVaR engl. expected shortfall, tail value at risk, oekivani krajnji gubitak EU European Union FR engl. financial resources, finansijska imovina FV engl. future value, budua vrijednost MCR engl. minimum capital requirement, minimalni kapitalni zahtjev MCT engl. minimum capital test, minimalni test za kapital MV engl. market value, trina vrijednost RBC engl. risk-based capital, riziko bazirani kapital TAAM engl.test of adequacy of assets, test adekvatnosti imovine TAC engl. total adjusted capital, ukupni prilagoeni kapital TC engl. target capital, ciljani iznos kapitala TRR engl. total risk requirement, ukupni riziko zahtjev VaR engl. value at risk, riziko vrijednost

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Solvency I

  Mller-ov izvjetaj Zahtijevani iznos solventnosti (zakonski

  propisana margina solventnosti) je predstavljen kao zbir dva rezultata: prvi rezultat 4% iznosa matematike rezerve; drugi rezultat 0,3% riziko kapitala (riziko kapital

  je razlika izmeu maksimalnog iznosa naplaene premije po sklopljenim ugovorima i matematike rezerve).

  Rezultati trebaju umanjeni za faktor reosiguranja (prvi rezultat se mnoi sa 0,85 a drugi sa 0,50).doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 12

  Solvency I contd

  Raspoloiva margina solventnosti

  Zahtijevana margina solventnosti

  Garantni fond

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Solvency I contd

  Tehnike rezerve matematika rezerva diskontna stopa reijski dodatak uee u dobiti

  Margina solventnosti omjer solventnosti

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  1002/1

  TR

  TSMSMR

  42

  7322

  81 RRRRRRTR

 • 13

  Margina solventnosti

  Omjer solventnosti

  SMR - omjer solventnosti (vrijednost se izraava u %)

  TSM - ukupan iznos margine solventnosti TR - ukupna vrijednost rizika

  TSM = kapital+rezerve-odbitne stavke

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  100

  21

  TR

  TSMSMR

  42

  7322

  81 RRRRRRTR

  Margina solventnosti contd

  rizik osiguranja (rizik proizlazi iz mogunosti nenadanih katastrofa, to moe rezultirati masovnim isplatama)

  pretpostavljeni rizik kamatne stope (rizik da e povrat od ulaganja biti manji od pretpostavljene kamatne stope)

  rizik upravljanja imovinom (rizik gubitka vrijednosti imovine, to je rezultat globalnih turbulencija u ekonomiji)

  rizik upravljanja (poslovni rizik koji nadilazi oekivane vrijednosti) rizik garancija (rizik isplata bonusa i ostalih garancija po ugovorima

  varijabilnih ivotnih i rentnih osiguranja) rizik osiguranja (rizik isplata treim osobama po sklopljenim

  ugovorima rizici oboljenja)doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  42

  7322

  81 RRRRRRTR

 • 14

  Solvency I contdKategorija SMR Mjere

  Nije kategorizirano Mjere se ne poduzimaju

  Kategorija 1 Kreiranje plana poslovnog unapreivanja

  Kategorija 2

  a. Kreiranje i implementacija plana osiguravanja solventnosti

  b. Zabrana ili ograniavanje isplata dividendic. Zabrana ili ograniavanje isplata dobiti vlasnicima

  policad. Promjena metoda kalkulacija premija za nove

  ugovoree. Zabrana ili ograniavanje isplata bonusa

  menaderimaf.

  Kategorija 3 Djelomina ili potpuna suspenzija poslovanja na odreeni period

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  %200SMR

  %200%100 SMR

  %100%0 SMR

  %0SMR

  Margina solventnosti contd

  Raspoloiva margina solventnosti - ASM uplaeni dioniki kapital (gdje se u sluaju da se radi o osiguravatelju

  koji se bavi uzajamnim osiguranjem, ovdje misli na sredstva koja ini inicijalni fond osnivaa uvean za druga sredstva osnivaa koja trebaju ispunjavati precizne uvjete;

  rezerve (statutarne i neobavezne); iznos dobiti ili gubitka koji se dobiju nakon sto se finansijski rezultat

  umanji za iznos dividendi koje se isplauju;

  iznos profitnih rezervi (ukoliko je njihovo postojanje predvieno zakonom), koje se upotrebljavaju za pokrie eventualnih gubitaka ali nisu raspoloive za distribuciju osiguranicima (pripisivanje dobiti po policama).

  Iznos ASM treba umanjiti za iznos dionica osiguravatelja koje dri kod drugog osiguravatelja.

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 15

  Margina solventnosti contd

  Zahtijevana margina solventnosti RSM

  Iznos vei od ASM

  Dva rezultata

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  RSM

  Iznos RSM je jednak zbiru sljedea dva rezultata: Prvi rezultat: zasniva se na matematikoj rezervi

  4% matematike rezerve od poslova ivotnog osiguranja i reosiguranja (bruto od reosiguranja) se mnoi faktorom koji je dobijen od podataka posljednje finansijske godine (faktor se dobije kao kolinik ukupnog iznosa matematike rezerve neto do reosiguranja i ukupnog iznosa bruto matematike rezerve faktor koji se dobije kao omjer dvije spomenute veliine ne smije biti manji od 0,85);

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 16

  RSM

  Drugi rezultat: zasniva se na riziko kapitalu za sve police ivotnog osiguranja iji riziko kapital nije

  negativan broj, faktor od 0,3% se mnoi sa omjerom neto iznosa riziko kapitala i bruto iznosa riziko kapitala omjer ove dvije veliine ne smije biti manji od 0,50; ukoliko su u portfelju privremena riziko osiguranja, iji je rok trajanja do tri godine, tada se omjer rizikokapitala mnoi sa 0,1%; ukoliko su u portfelju privremena riziko osiguranja, iji je rok trajanja vie od tri godine, ali manje od pet godina, tada se omjer riziko kapitala mnoi sa 0,15%;

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Garantni fond

  =1/3 RSM Min 3,0 M EUR Za uzajamno osiguranje dozvoljeno umanjenje od

  25% Revidiranje svakih 5 godina (za 9 godina povean

  za 0,7 M EUR) Bazni iznos se automatski poveava za onoliko procenata

  koliko je promjena u vrijednosti Indeksa potroakih cijena izmeu 20.03.2002. godine i datuma kada se vri revidiranje. Uoeni procent se mnoi sa 100,000 EUR i za taj iznos se poveava inicijalni garantni fond. Ukoliko je procentualna promjena u odnosu na posljednje revidiranje manja od 5%, tada se izmjene ne vre u tom periodu.

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 17

  Solvency I pro et conPrednosti Nedostaci

  I pored izvrenih unapreenja, sistem je zadrao

  jednostavnostModel nije sofisticiran

  Administriranje jednostavno i jeftino Model nije sveobuhvatan

  Povean je stepen zatite osiguranika u odnosu

  na S 0

  U odnosu na svjetske standarde sistem je zastario (u SAD je ve u upotrebi riziko-bazirani sistem RBC)

  Osim iznosa margine solventnosti, u obzir se uzima i sastav margine solventnosti i garantnog fonda

  Upravljanje rizikom postaje nezaobilazan dio svakog poslovanja - ovaj sistem to ne prepoznaje

  Izrauni se kontinuirano provjeravaju i

  osiguravatelj u svakom trenutku treba raspolagati sredstvima

  Rizici nisu eksplicitno obuhvaeni

  Zemlje lanice EU su, ukoliko ele, za svoja

  osiguravajua drutva mogla i pootriti kriterije

  Rezultati izmeu osiguravajuih drutava se

  mogu komparirati doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Determinante ocjene

  Margina solventnosti = viak imovine u odnosu na obaveze

  Relevantne mjere MCR minimalni kapitalni zahtjev SCR solventni kapitalni zahtjev (definiran

  zakonom, ciljni iznos) ASM raspoloivi iznos

  ASMMCR - statika solventnost ASMSCR dinamika solventnost

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  ASMSCRMCR

 • 18

  Tretman solventnosti

  Solventnost kao neophodnost:

  osiguravanja poslovanja drutva za osiguranje (to je primarni cilj uprave kompanije), ili

  obezbjeivanja sredstava koja su dovoljna za ispunjavanje obaveza prema vlasnicima polica osiguranja (to je primarni cilj supervizora osiguranja).

  Komplementarni i/ili iskljuivi uslovi?!?doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Determinante ocjene contd

  Matematika rezerva

  Aktiva osiguravatelja

  Premija osiguranja

  Rizici

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 19

  Matematika rezerva

  Determinanta samo u ivotnom osiguranju Najvaniji dio tehnikih rezervi

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Aktiva osiguravatelja

  Koncepti vrednovanja aktive: Knjigovodstvena vrijednost Likvidacijska vrijednost Trina vrijednost U odnosu na ekonomsku vrijednost drutva za

  osiguranje Trina vrijednost generalno predstavlja

  vrijednost koju imovina kompanije moe postii ukoliko se nudi i prodaje na tritu. Ova vrijednost se oznaava i kao fer vrijednost (potena vrijednost)doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 20

  Premija osiguranja

  je materijali odraz visine rizika Vjerovatnoa a posteriori

  Neivotno osiguranje Zakon velikih brojeva

  ivotno osiguranje Aktuarske tablice

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Rizici

  Teorija razlikuje veliki broj podjela

  Sluajne fluktuacije teta (teorija rizika) Varijacije u trendovima uoenim u tablicama i

  vjerovatnoama Gubitak iz investicija Ostali rizici

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 21

  Solvency I

  Tehnike rezerve Matematika rezerva Kamatna stopa Reijski dodatak Uee u dobiti

  Margina solventnosti Garantni fond

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Osiguranje u BiH

  Osnovni pokazatelji u 2012.

  EU27 Hrvatska SrbijaCrna Gora

  BiH

  Broj drutava za osiguranje

  5.086 27 27 11 25

  Ukupna premija (milioni EUR)

  1.063.713 1.197 539 67 258

  Od toga ivotno (milioni EUR)

  622.890 326 98 9 44

  Premija ukupno/stanovnik (EUR)

  1.922 279 73 108 67

  Premija ivotnog os./stanovnik (EUR)

  1.142 76 13 15 11

  Udio premije u BDP 7,70 2,69 1,86 2,04 1,95doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 22

  Solvency I u BiH

  Pravilnim o elementima i kontroli margine solventnosti u FBiH (Sl. novine FBiH 80/06)

  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o elementima i kontroli margine solventnosti (Sl. novine FBiH 50/13)

  Pravilnim o elementima i kontroli margine solventnosti u RS (Sl. glasnik RS 103/12)

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Solvency I u BiH contd

  Margina solventnosti ivotna osiguranja Neivotna osiguranja

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 23

  Solvency I u BiH contd

  Kapital je adekvatan ukoliko je ve od sljedee tri kategorije margine solventnosti, 1/3 margine solventnosti (odnosno garantnog

  fonda), minimalnog iznosa garantnog fonda propisanog

  odredbama Zakona (to je u sluaju ivotnih osiguranja u Federaciji BiH 3.000.000 KM).

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Solvency I u BiH contd

  Garantni fond ne moe biti manji od 1/3 margine solventnosti, minimalnog iznosa garantnog fonda

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 24

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Solvency II

  Sistem ocjene tri stuba Sistem je baziran na riziku Razmatra se bilans stanja Stepen zatite sredstava Vremenska odrednica Rizici

  mjere rizika korelacije

  Pristupi ocjeni rizikadoc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 25

  Elementi ocjene solventnosti u ivotnom osiguranju

  Rizici klasifikacija korelacije

  Imovina i obaveze

  Vrednovanje tehnikih rezervi

  Procjena kapitalnih zahtjevadoc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 26

  Klasifikacija rizika

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Nivo 2 rizika

  rizik osiguranja

  rizik u polici

  biometrijski rizik

  mortalitet

  morbiditetrizik isteka ugovora i

  otkupa

  rizik trokova

  kreditni rizik

  trini rizik

  operativni rizik

  rizik likvidnosti

  Imovina i obaveze

  QIS 5 ukazuje na sljedee: osiguravatelji moraju koristiti mark-to-market

  pristup (dakle, vrednovanje aktive i pasive prema trinim veliinama koje su poznate), te na taj nain kvantificirati ekonomsku vrijednost aktive i pasive

  u situacijama gdje odreivanje vrijednosti na osnovu trinih informacija nije mogue koristi se mark-to-model pristup (podrazumijeva vrednovanje na bazi dijela informacija koje su dostupne sa trita).

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 27

  Tehnike rezerve

  predstavljaju izvor sredstava kojima se pokrivaju sve obaveze osiguravatelja prema osiguranicima vlasnicima polica i korisnicima osiguranja

  Iznos tehnikih rezervi mora biti jednak iznosu koji bi osiguravatelj ili reosiguravatelj platio drugoj strani, ukoliko bi dolo do trenutnog transfera obaveza po osnovu sklopljenih ugovora na tu drugu stranu

  Vrijednost TR = zbir najbolje procjene i rizikomargine doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Najbolja procjena

  Najbolja procjena treba opisivati vjerovatnoomponderisani prosjek buduih novanih tokova (uz uvaavanje koncepta vremenske vrijednosti novca oekivana sadanja vrijednost buduih novanih tokova)

  Nerizina kamatna stopa

  EIOPA sugerira vladine obveznice rejtinga AAA kao benchmark

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 28

  Najbolja procjena contd

  Neizvjesnost u pogledu vremena nastanka, frekvencije i intenziteta teta,

  Neizvjesnost u pogledu iznosa tete i vremenu koje je potrebno za njeno rjeavanje,

  Neizvjesnost u pogledu iznosa trokova, Nesigurnost u indeksne i/ili trine vrijednosti koje utjeu na

  iznos tete, Neizvjesnost u pogledu zakonskih, drutvenih i ekonomskih

  faktora, Neizvjesnost u kontekstu ponaanja vlasnika police osiguranja, Nesigurnost novanih tokova (pogotovo onih koji su u direktnoj

  vezi sa vrijednostima na neki proli datum), Zavisnost (direktna ili indirektna) meu uzrocima neizvjesnosti.

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Riziko margina

  Iznos koji treba da osigura da je vrijednost tehnikih rezervi ekvivalentna iznosu koji (re)osiguravatelj moe potraivati da bi ispunio obaveze iz osiguranja i reosiguranja

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  11

  01

  1

  0

  )1(

  )(

  )1(

  )(

  t

  t

  tRU

  tt

  tRU

  r

  tSCRCoC

  r

  tEOFCoCCoCM

 • 29

  Kapitalni zahtjevi

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Stub 1

  Solvency Capital Requirement - SCR

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  IASCRBSCRSCR ops

  ji

  jiji SCRSCRCorrBSCR,

  ,

 • 30

  Stub 1 contd

  Minimum Capital Requirement - MCR

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  **lifelifelifenonlifenon MCRMCRMCRMCRMCR

  i

  jji

  iilife CARTPMCR

  lob

  lobloblobloblife PTPMCR ;max*

  SCR standardni modul

  ivotna osiguranja

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  ji

  jijilife SCRSCRCorrSCR,

  ,

  i j smrtnost dugovjenost invalidnost istek trokovi revizija CAT

  smrtnost 1

  dugovjenost -0,25 1

  invalidnost 0,25 0 1

  istek 0 0,25 0 1

  trokovi 0,25 0,25 0,5 0,5 1

  revizija 0 0,25 0 0 0,5 1

  CAT 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0 1

 • 31

  SCR interni modul

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Stres testoviRizik Stres test

  Smrtnost - 15% porast mortaliteta

  Dugovjenost - 20% smanjenje mortaliteta

  Invalidnost

  - 35% porast invaliditeta tokom prve godine,

  - 25% - tokom narednih godina

  - Trajno smanjenje stope oporavka od 20%

  Istek- Utvrditi efekte razlike izmeu predaje i davanja najbolje procjene

  - Maksimum od: Poveanje odnosno smanjenje mogunosti isteka za 50% ilimasovni istek od 30% svih polica

  Trokovi- Poveanje buduih trokova 10%

  - Poveanje inflacije trokova od 1% godinje

  Revizija- Korekcija anuiteta zbog neoekivane promjene postupka potraivanja

  odtete

  - Poveanje isplate beneficija koje su izloene reviziji za 3%

  CAT - Apsolutni porast rizika mortaliteta od 1.5doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 32

  MCR

  Izraun treba biti jasan i jednostavan, Izraun treba dati rezultat koji e predstavljati najnii nivo

  sredstava koji osiguravatelj treba odravati, Za kvantificiranje se koristi metoda VaR, uz nivo pouzdanosti

  85% u toku jedne godine; Identificirani su apsolutni minimumi za razliite vrste

  osiguranja, gdje za ivotno osiguranje najnia donja granica iznosi 3,200,000 EUR (ukljuujui i uzajamna drutva);

  Iznos MCR-a ne smije biti nii od 25% SCR-a ili biti vii od 45% SCR-a (bez obzira da li je SCR izraunat standardnom formulom ili internim obrascem).

  Usklaivanje do oktobra 2014. godine

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Mjere rizika

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 33

  Mjere rizika contd

  Osnovni pristup mjerenju nivo 0 minimum konzervativizma nivo 1 nivo 2 potpuni konzervativizam

  Benchmark pristup

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Solvency II u praksi BiH

  ivotna osiguranja

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  ji

  jijilife SCRSCRCorrSCR,

  ,

  i j smrtnost dugovjenost invalidnost istek trokovi revizija CAT

  smrtnost 1

  dugovjenost -0,25 1

  invalidnost 0,25 0 1

  istek 0 0,25 0 1

  trokovi 0,25 0,25 0,5 0,5 1

  revizija 0 0,25 0 0 0,5 1

  CAT 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0 1

 • 34

  Mortality risk

  tehnike rezerve i riziko kapital

  Standardni obrazac i pojednostavljenje

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  00;max CaRTPCRLife MRmort

  mortshockNAVLifemort 2/1

  , 1,110,0 nsmort nqTotalCaRLife

  Longevity risk

  Standardni obrazac i pojednostavljenje

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  hocklongevitysNAVLifelong 2/1

  , 1,110,0 nslong nqBELife

 • 35

  Morbidity risk

  Standardni obrazac i pojednostavljenje

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  disshockNAVLifedis

  20,25,35,, tririrsdis CRCRCRLife

  1,1,35, morbdisir qCaRCR

  2/22,2,25, 1,110,0

  nmorbdisir nqCaRCR

  2/12, 1,110,0

  ntermtr nqTPCR

  Lapse risk

  Standardni obrazac

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  ;;;max massupdownlapse LapseLapseLapseLife

 • 36

  Expenses risk

  Standardni obrazac i pojednostavljenje

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  shockNAVLife expexp

  Eii

  kk

  EnLife nn

  1111111,0exp

  Revision risk

  Standardni obrazac

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  revshockNAVLiferev

 • 37

  CAT risk

  Standardni obrazac i pojednostavljenje

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  cklifeCATshoNAVLifeCAT

  i

  CAT CaRLife 0015.0

  Stres testoviRizik Stres test

  Smrtnost - 15% porast mortaliteta

  Dugovjenost - 20% smanjenje mortaliteta

  Invalidnost

  - 35% porast invaliditeta tokom prve godine,

  - 25% - tokom narednih godina

  - Trajno smanjenje stope oporavka od 20%

  Istek- Utvrditi efekte razlike izmeu predaje i davanja najbolje procjene

  - Maksimum od: Poveanje odnosno smanjenje mogunosti isteka za 50% ilimasovni istek od 30% svih polica

  Trokovi- Poveanje buduih trokova 10%

  - Poveanje inflacije trokova od 1% godinje

  Revizija- Korekcija anuiteta zbog neoekivane promjene postupka potraivanja

  odtete

  - Poveanje isplate beneficija koje su izloene reviziji za 3%

  CAT - Apsolutni porast rizika mortaliteta od 1.5doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 38

  Solvency II u BiH

  Da li Vaa kompanija ima jasnu strategiju i viziju implementacije sistema Solvency II?

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Kako biste ocijenili strategiju Vae kompanije prema Direktivi 2009/138?

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 39

  Kako biste ocijenili stepen razumijevanja Vae uprave sistema Solvency II?

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Da li ste poeli testiranje Solvency II u Vaem drutvu za osiguranje?

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 40

  Prema Vaem miljenju, da li uvoenje novog Solvency II pristupa predstavlja materijalno znaajnu promjenu koncepta ocjene solventnosti u pogledu kvantitativnih zahtjeva (vrednovanje tehnikih rezervi, imovine, obaveza, vlastitih fondova) u odnosu na sistem koji se trenutno upotrebljava u Vaoj kompaniji?

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Da li trenutni nain obrauna solventnosti u Vaoj kompaniji obuhvata rizike?

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 41

  Da li je u Vaem drutvu za osiguranje inicijalno, u svrhu testiranja, primijenjena standardna formula ocjene solventnosti (Solvency Capital Requirement SCR)?

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Da li je u Vaem drutvu za osiguranje inicijalno razvijen interni model ocjene solventnosti (model ili neki njegov modul)?

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 42

  Prema Vaoj procjeni na koji e se od sljedeih naina Solvency II odraziti na Vae poslovanje?

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Na koji nain planirate primijeniti Solvency II u Vaoj kompaniji?

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 43

  Molimo Vas da identificirate podruja gdje smatrate da e za implementaciju Solvency II biti dovoljni vlastiti resursi i/ili resursi matine kompanije?

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  U kojoj od oblasti u primjeni oekujete najvie problema?

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 44

  Mogunosti primjene

  Iako je rok pomjeren za januar 2015. godine 40% bh osiguravatelja radi na izradi strategije implementacije SII

  Proaktivno djeluje svega 10% osiguravatelja

  Uposlenici su primjereno upoznati sa novim zahtjevima

  Uticaj na poslovanjedoc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Ogranienja primjene

  Iako se razmilja o strategiji, osiguravatelji nemaju plana implementacije Direktive

  Uprave se u velikom procentu nedovoljno ukljuuju u problematiku

  Testiranja SII nisu poela u konkretnom obliku (preteno na stratekom nivou)

  20% ispitanika ne planira ni poeti testiranje u narednih 12 mjeseci

  50% ispitanika ne smatra da novi sistem predstavlja materijalno znaajnu promjenu u koncepta ocjene solventnosti!!!doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 45

  Ogranienja primjene contd

  40% ispitanika smatra da su odredbe SII nedovoljno precizirane

  Standardna forma nije ni testirana kod 60% drutava

  90% osiguravatelja nema interni model, niti o njemu razmiljaju

  70% ispitanika u budunosti planira primijeniti iskljuivo standardni model ocjene

  Problemi

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Zakljuak

  Nedostaju podaci koji bi omoguili da se kvalitetno procjene razliite vrste rizika u okviru modula ivotnog osiguranja

  Ne postoji adekvatan zakonski okvir koji bi podrao novi sistem

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 46

  Standardni model ocjene solventnosti bolje od prethodnog modela (SI) kvantificira osiguravateljne veliine Tehnike rezerve Ukljuuje rizika Diskontna stopa Oprezne metode

  Bolja kvantifikacija implicira manji rizik i izloenost riziku nesolventnosti

  To je preduslov za uspjeno poslovanjedoc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  Omnibus II

  1. januar 2016. !!!

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

 • 47

  HVALA NA PANJI

  doc. dr. sc. Jasmina Selimovi, april, 2014.

  SOLVENTNOST U OSIGURANJU

  Doc. dr. sc. Jasmina Selimovi