Somalia, mon amour - mon amour... de Specialistul Clasa 1 in comunicarea cu presa T.S. Hall, Combined

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Somalia, mon amour - mon amour... de Specialistul Clasa 1 in comunicarea cu presa T.S. Hall,...

 • BOODAN

  Sofia I

 • Bogdan Hrib, Sofia Matei

  SOMALIA,

  MON AMOUR

  Seria Stelian Munteanu

  volumullll

  edilia a ll-a

 • E dimineali. Dimineafi foarte devreme Ei bate vAntul' inci

  intuneric. soarele st6 ascuns gi mi-am uitat ochelarii acasi. cei

  de vedere. Am condus fbri ei 9i acum mi usturi ochii de la

  intuneric gi de la vAnt. $i e foarte frig. Am Pus pe mine tot ce

  am avut prin geantl: 9i geaca, 9i hanoracui cu glugi, 9i Eapca,

  toate peste tricou gi cimaqi... Md simt ca o minge' O minge

  din cArpe. Aproape tremur de frig 9i de nervi. N-a fost o idee

  buni si vin cu ei. Acest martie nu vrea sd fie prea prietenos'

  Balta e undeva in judelul Giurgiu. Nu Etiu unde' Am con-

  dus cu ochii mijifi in fundul unui Logan bleumarin' Maqina

  Q Ei-a fbcut datoria. $i eu, cu greu. Balta nu e prea mare'

  vreo o suti cincizeci de metri Pe vreo trei sute.. ' Se numegte

  Migura plus un numir. Nu-l vdd pe foaia de tabl[ uEor ru-

  giniti. $i nici nu conteaz[. Sunt ciufut. Mi gAndesc daci si intru din nou in magini, sl pornesc motorul, si caut un post

  cu muzicd' qi si incerc sd dorm. Poate risare soarele qi se mai

  opre$te vdntul.

  Pescarii - deja sunt vreo gapte vehicule - sunt instalali pe pozilie.N-am inleles niciodati acest sport. Stai cu ochii fixafi

 • 20 | BOGDAN HRtB, soFtA MATET

  pe un fir! Poate e pentru cei mai calmi. Balta e linigtitd. De fapt e linigte in jur. Doar vdntul. pe mal e noroi gi gleaurile sunt addnci. O clisd maronie. A plouat azi_noapte... Loganul a cam patinat Ei o clipd am crezut cI o si cidem in balta.

  Cei qase amici care m_au adus aici s_au agezatgi ei la dis_ tanfe egale, cu lansetele aliniate. pe o masi de camping, veche gi putin indoitd, se zbat qerve{ele, pahare gi farfurii de-plastic, mdncare impachetatd gi doui recipiente: unul mic, de un li_ tru, cu |uic5 gi o damigeanl de cinci litri cu vin. ,,Jiricd de Argeq gi vin de Focgani!', mi s_a precizat.

  Md intreb din nou ce caut aici. Stiu rispunsul, dar incerc sd uit. E simplu. Sunt singur. Am fost la ai mei la masi, apoi am petrecut o zi cu Lulu gi ultima zi din minivacanfi m_am trezit ci nu am cu cine si o petrec. Aventura americani. sau cea germani, Africa de Sud, New york sau Bremen... Aproape trei ani de la divorf. Eleni care nu md mai agteaptd gi,ri.i rro mai gtiu ce face, acolo in sud, in Salonic. Ioana si cifelul ei... RAnd pe rAnd, pasiun i andtoare stinse de manuscrise tdmpite gi griji cotidiene, lansiri de carte gi autori megalomani, acte contabile si, mai ales, in ultimele luni, cuvdntul bau_bau: cri_ za. Acea crizd,in care ne bilicim cu tofii de anul trecut, din '89 sau din '45 sau chiar din 1918... dintotdeauna...

  Mai trag o datd aer in piept, acoperind un oftat, gi privesc in jur' o fafi prierenoasi imi zambeqte gi imi intinde sticra de plastic cu luici. Fird dop.

  - Nu vrei? Te mai incdlzegti ni{el? Dau din cap afirmativ. Apuc recipientul gi beau o guri

  serioasd. E tare gi nu foarte. E aromatd. Se scurge arzdnd. pe gdt. Mai beau o datd. Omul imi zAmbeqte _ i_am uitat numele sau nu l-am gtiut niciodatd.

  - Mulpmesc. E bunI.

 • soMALlA, MON AMOUR 121

  $i ii intind sticla. ii Pune capacul 9i o aqazd atent pe masi'

  - E aici. Daci mai vrei, te rog si te serveqti" ' - Mullumesc. Ajunge... maqina.'. Ridici din umeri gi se intoarce la undila lui. Dar e o scuzi

  jalnici, nu eu sunt goferul.

  Printre norii denqi se taie o figie de lumind roqiatici' V6ntul

  bate tot mai tare. String hainele mai bine pe mine' Aroma bi-

  uturii mi linigtegte. O si ajung un alcoolic' Aq wea si vor-

  besc la telefon. Ag vrea s[ sune. Aq vrea sl se intAmple ceva'

  Md uit la ceas. E prea devreme s[ sun eu. Nici Lulu, matinala

  rnea fiicd, nu s-a trezit acum. Mai ales cI e vacan|6' $i nu sun6

  nimeni. Nimeni nu-mi trimite vreun email sau vreun mesaj'

  Sunt singur. Singur la pescuit, pe balti, printre pescari" ' Sunt

  singur Ei mi lamentez... $i nu se intAmpli nimic' " Ba nu! Mint. Fala prietenoasi imi aratl ci a prins un peqte'

  - Uite, el clasico! Ridic din umeri. E un peqte mic de vreo juma de kil' O fi

  un crap.

  - Da. Felicitiri'.. - Nu-i cine gtie ce, dar micar muEcl... PAni diseari prin-

  dem ceva. Ji-e foame?

  - Nu. Merci. Mai tirziu'.. Mi duc in maEini Ei pornesc motorul. A9 fi vrut sd plec' in

  lume. Deschid radioul:

  - ... Ei pdnd la gtirile de la ora opt, mai avem cinci minute' Aga ci vl propun un |ames Blunt cu Tears and Rain" '

  Trist. Ufff, prea trist. inchid ochii 9i imagini imi defileazd

  sub pleoape...

  V6ntul puternic clatinl maqina' Afipesc?

 • 22 | BOGDAN HRtB, SOFTA MArEt

  Stire

  USS BOXER devine navd amiral a CTF 151 Nr. gtire: NNS0903 10-06 Data publicirii: t0/312009 5:04:00 pM

  de Specialistul Clasa 1 in comunicarea cu presa T.S. Hall, Combined Task Force l5l public Afairs.

  USS Boxer (pe mare): USS Boxer, avdnd portul-mami San Diego, gi_a asumat

  rolul de navi amiral a CTF 151 incepAnd din data de g mar_ tie, dupi sosirea in zona de operafii a Flotei a V_a, conform graficului stabilit in prealabil.

  infiinfati la inceputul lunii ianuarie, CTF 151 a primit mandatul de a preveni gi de a descuraja pirateria in Golful Aden, Marea Arabiei, Oceanul Indian gi Marea Rogie gi in_ clude acum forfe navale din Statele Unite, Marea Britanie, Danemarca qi Turcia.

  ,,Am avut un real succes in descurajarea pirateriei pdn6 in acest momentj' declar[ Contra_amiralul Terence McKnight, comandantul CTF l5l. ,,Am dus operafiunile anti_piraterie cu nava-doc de transport amfibiu USS San Antonio,cu doui cruciqitoare lansatoare de rachete ghidate, USS Vella Gulf gi USS Monterey, gi vom continua misiunea pe Boxer, care duce mai departe linia noastrd in platforme de acfiune flexibile. Boxer are multe de oferit in lupta impotriva piraterieil,

 • soMALlA, MON AMOUR I23

  McKnight a sPus c[ CTF 151 a ac]ionat in coordonare cu multe nafiuni pentru a aiuta la combaterea pirateriei in

  regiune.

  ,,Pirateria nu este o problemi care afecteaz|tna sau doui

  nafiunil'a declarat el. ,,Este o problemi care afecteaz|lumea

  intreagi gi liberul comer! pe rutele maritime. Pirateria cere o

  solufie internafionalil' Cipitanul Mark Cedrun, comandantul USS Box er, a decla-

  rat ci aceasti navl de asalt amfibiu oferi o gami excepfionali

  qi diversi de opfiuni pentru depistarea, identificarea Ei descu-

  rajarca pirateriei Pe mare.

  ,,Noi aducem instrumente unice pe teatrul de operafiuni

  pentru a indeplini orice misiunel' spune el. ,,Indiferent dacl

  e vorba de asistenfl umanitari sau de lupta impotriva pirate-

  riei, noi suntem gata."

  Unitifile imbarcate pe Boxer includ Escadrila Amfibie (PHIBRON) 5, Escadrila 2l de Elicoptere Navale de lupti, Detagamentul 3, Grupul Naval 1 de acostare, Assault Craft

  Unit (ACU) 5, ACU 1, Beach Master Unit 1, Echipa 5 de

  chirurgie a flotei qi Unitatea Expedilionar[ Navali 13 (MEU)'

  MEU 13 este alcltuit din Escadrila Naval[ de Elicoptere

  Medii (intlriti), Batalionul 13 de luptl (logistici) 9i Batalionul

  1/1 de debarcare. (".)

 • 2 ,,Iar trebuie sd md duc, sd fac frumos! Nu am niciun chef.

  Mai bine stau acas6. Spil nigte rufe... E mai productiv.,, Conceptul de ,,masi de nuntf' nu i_a plicut niciodatd

  Sofiei. O obosea ideea de a se intdlni cu mulli oameni la re_ staurant, chiar daci pe unii dintre ei ii cunogtea, iar allii chiar ii erau prieteni.

  Se gdndi si sune de pe drum gi si se scuze in fala Laurei, una dintre prietenele ei ;i cea care o invitase. Chiar daci Laura insistase gi ii spusese cdar fipicat sd nu se mai relaxeze gi ea... ,,LasI cd o si mi relaxezintr_o alti zi. Astd.zimd duc sI spil rufe, cd nu mai am cu ce sd md imbrac,l gAndi Sofia, in timp ce igi lui geanta de pe birou gi stinse lumina in incdperea de la serviciu, unde igi petrecea mai mult de doudsprezece ore pe 2i... ,,.Lh, iar nu mi_am spilat cana de cafea! $i oare ce naiba car in geanta asta, de ce e atiftde grea?,,

  Iegi din clddire cu zAmbetul pe buze, a$a cum frcea de fie_ care datd cAnd ii spunea,,serviciu ugor,, portarului de noap_ te. CAnd portarul i-a urat tradilionalul ,,O seari minunatd, domniqoari Matei'l a avut o revelafie. ,,Si daci totugi md duc

 • SOMALIA, MON AMOUR l2s

  la sindrofie? Mininc ceva bun, dulce' beau o cafea, dau bund

  seara qi plec?"

  A ajuns la ,,Pearl Harbour" destul de repede' Restaurantul

  era plin, dar gil[gia de la ,,masa de nunti' seatzeade undeva

  clin spate, ceea ce fbcea grupul ugor de identificat' A fost ,,de-

  tectatf imediat de Laura.

  - Heeei! Pe tine te aqteptam! Egti ultima 9i tocmai mi pre

  giteam si te sun, si vid daci nu cumva dai bir cu fugi{ii, in-

  vocdnd nu gtiu ce gedinli misterioasi'

  - Bunl seara! Am reuEit si ajung. in timp ce ciuta un scaun' Sofia se gdndea c[ ar trebui

  s6 nu mai lase mereu impresia cd muncegte atAt de mult' in

  fond, toli cunoscufii gi prietenii ei fac ore peste program'

  - Uite, stai aici,lAngl mine. $i hai sn-fl facprezenthrile, ci

  m-am gAndit si mai cunoEti 9i tu oameni noi, sd maivezi cd

  existd' lume pe Planeta asta!

  intotdeauna Laura era zdmbitoare qi glumea' ,,Fata asta

  nu e niciodatl tristi. D-aia roiesc blrbafii in jurul ei'l iqi

  spuse Sofia, incercind s[ adopte zAmbetul business, ,,pen- tru publicul necunoscut'l i9