Songs Lyrics - EXO - M

 • Published on
  01-Mar-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 Songs Lyrics - EXO - M

  1/8

  SONGS LYRICSEXO M

  GROWL

  XiuMin, Luhan, Kris, Lay, Chen,Tao

  Suho, BaekHyun, ChanYeo, !"O, Kai, Sehun,#LL

  Yo, okay

  Xianzai hen weixian zheng yao jinggao ni(jing gao

  ni)

  Zenme bu zhidao(You didnt know?)

  Baituo bie zai duo gei wo ciji(Ciji)

  Wo huange ziji(!h"oh")

  #ian huxi dou kuai zanting

  $ang ni xiang wo yue zou yue kaojinXiaoe yixia hao %iguai

  &andao ni ye juede guaiyi

  'XChen*+andao yan%ian yiian hei

  You%i ni kanzhe wo ge zhong biao%ing

  &i de huxi -hengyin man man %ingxi

  .uaiyao wo chadian zhixi baituo "+i/"

  +i/ Wo zhen xiang cangzhe ni(cangzhe ni)

  Cang zai wo de huai i zhu(0m -o -e/iou-)

  &axie -hixian /ang wo you yidian bu kaixin(Yo1)

  Wo zhen de kuai -heng%i

  2ei-e de -henying xing zai wo xini

  Cong wo de yanjing i ca chue ji%ing

  Zai ta de 3anwei i %uandou gai chei

  Bu/an wo yiding man man 3a i%i

  Wo eu/eu/ong eu/eu/ong eu/eu/ong ni

  Wo eu/eu/ong eu/eu/ong eu/eu/ong ni

  Wo eu/eu/ong eu/eu/ong eu/eu/ong ni4uguo zaibu ikai jiu hui you weiji

  Woah" meng yiyang -udu

  .uai zhaohuo de jia-udu

  5an-uo ni de mimi

  Xiang yao kan zixi baby

  &i hai-hi zai zhei baby

  .anzhe wo haixiu mei jui

  Wo bu hui %ingyi jiu 3ang kai ni de ah" c/azy

  +i/ zai heibai -hijie i

  &ayang xianyan he meii

  .anzhe ni de yanjing xianzai jingbao xiang%i

  2ei-e de -henying xing zai wo xini

  Cong wo de yanjing i ca chue ji%ing

  Zai ta de 3anwei i %uandou gai chei

  Bu/an wo yiding man man 3a i%i

  Wo eu/eu/ong eu/eu/ong eu/eu/ong ni

  Wo eu/eu/ong eu/eu/ong eu/eu/ong ni

  Wo eu/eu/ong eu/eu/ong eu/eu/ong ni

  4uguo zaibu ikai jiu hui you weiji

  6 X 7

  #ing yige ang zai kan zhege nu/en

  &i jiu-hi zheme wanmei de nu/en

  $uo xiang bao bao ni

  Zai huai i bu 3angxiaYi 3en yi miao guo%u

  Wo bian de xiong han wuchang

  Zuihou ihai de nan/en dedao nu/en xiang(5hat-

  /ight)

  &andao zhen buneng zai you zhuan huan de jihui

  .uai hui%u jie-hue ni de jieguo -hi inge

  4uguo xiang ying ta de xin

  Xian dabai wo zai 3angdian

  Chue women %uanbu -han %u

  8iu-hi zheyang aie'X#292*#iu xiae ai%ing he wo he ni

  'X#292* :uan tingzhi yunxing 7h Yeah "

  2ei-e de -henying xing zai wo xini

  Cong wo de yanjing i ca chue ji%ing

  Zai ta de 3anwei i %uandou gai chei

  Bu/an wo yiding man man 3a i%i

  Wo eu/eu/ong eu/eu/ong eu/eu/ong ni

  Wo eu/eu/ong eu/eu/ong eu/eu/ong ni

  Wo eu/eu/ong eu/eu/ong eu/eu/ong ni4uguo zaibu ikai jiu hui you weiji

  Wo eu/eu/ong eu/eu/ong eu/eu/ong ni

  Wo eu/eu/ong eu/eu/ong eu/eu/ong ni

  Wo eu/eu/ong eu/eu/ong eu/eu/ong ni

  4uguo zaibu ikai jiu hui you weiji

  EXO M

 • 7/25/2019 Songs Lyrics - EXO - M

  2/8

  SONGS LYRICSWOL$

  Kris,Xiu Min,Lu Han,

  Lay,Chen,Tao

  Suho,Baek Hyun,Chan Yeo,

  !"O,Kai,Sehun, #LL

  Ye xing de ben neng nan kang ju

  $uo muo xiang yao yi kou tun xia tian de xiang mi de ni

  Xian wen xiang wei xin -hang ni de xi ni

  Wo yong in chang hong jiu na yang de you ya xiang

  yong ni;

  !h wei he wo na -huang bi -hi %u i %i

  mei e -hi yu eh" bu jian e

  Wo zen me hui -hi chang guai yi

  bu xiang zi ji -hi 3ou de bing!h zen me ban hao1

  .uai xing guo ai

  bie uan cai zhe zhong gan jue jue dui bu ke neng -hi ai

  5a zhi -hi jin ye de wan can

  26Y bie da /ao

  gao -u wo ta -hi ie wu bie zai duo xin

  26Yiu -hi bu tong 9tye e,

  deng dao man yue -heng %i zhi %ian yi diang yao zhua

  dao ni

  Wo -hi W7#< yi tou W7#< !wuuuu"!h 9a/anghaeyo

  &i -hi mei nu wo -hi ang

  Wo -hi W7#< yi tou W7#< !wuuuu"

  !h 9a/anghaeyo

  &i -hi mei nu wo -hi ang

  2ao xiang zou /u ni gei de mi gong

  $iao jin xian jing zhi hou zheng zha zhi hui geng tong

  Wo mu du nei xin yuan ai na ge wo

  man man zhang kai /u huo yan ban de tong kong

  kan kan ta de yan zhong de kong ju

  Zai zuo gu you an %ue -hi zhao bu dao u tao i

  Wo xin i xiang na yi tou -hou

  jiang hui -i ie wo de -hen ti

  $an ta bu ming bai wo yi jing xian /u e kuang ian

  Zhi xiang wan mei de wan mei de wan mei de ni1

  Cheng wei wo de ai wo de ai wo de ai woo"

  Bu yao zai tao bi zai tao bi zai tao bi wo

  (!=2a)

  Bi jin 3eng kuang de 3eng kuang de 3eng kuang de (wo3)

  Bei ni kun zhu de kun zhu de kun zhu de (wo3)Che di mang mu de mang mu de mang mu de (wo3)

  26Y bie tai yao

  gao -u wo ta -hi ie wu bie zai duo xin

  26Y8iu -hi bu tong 9tye e,

  deng dao man yue -heng %i zhi %ian yi diang yao zhua

  dao ni

  Wo -hi W7#< yi tou W7#< !wuuuu"

  !h 9a/anghaeyo

  &i -hi mei nu wo -hi angWo -hi W7#< yi tou W7#< !wuuuu"

  !h 9a/anghaeyo

  &i -hi mei nu wo -hi ang

  Wo -hou gou mao dun 3a nu kuang hou

  7h 7h 7h"

  4en bu iao -hang yin jiu nan hui tou

  9hei" yeah"

  Zhe huang -e man yue zai chao xiao wo

  huo de bu xiang ye -hou tong kuai

  Zhi zhui %iu zhe yang huang miao de ai

  >in ming xiang zhuan bian wo

  dan ta zai ye kong zhi -hang 3a e 3eng

  .e -hi wu 3a zu zhi /ang wo ai ta

  2ao xiang zou /u ni gei de mi gong

  $iao jin xian jing zhi hou zheng zha zhi hui geng tong

  Wo mu du nei xin yuan ai na ge wo

  man man zhang kai /u huo yan ban de tong kong

  2ao xiang tou /u ni gei de mi gong

  $iao jin xian jing zhi hou zheng zha zhi hui geng tong'BaekChen!*Wo mu du nei xin yuan ai na ge wo

  'BaekChen*man man zhang kai /u huo yan ban de tong

  kong

  Yeah yeah yeah"

  Wo -hi W7#< yi tou W7#< !wuuuu"

  !h 9a/anghaeyo

  &i -hi mei nu wo -hi ang

  Wo -hi W7#< yi tou W7#< !wuuuu"

  !h 9a/anghaeyo

  &i -hi mei nu wo -hi ang

  EXO M

 • 7/25/2019 Songs Lyrics - EXO - M

  3/8

  SONGS LYRICSXOXO

  XiuMin, Luhan, Kris, Lay, Chen,Tao, #LL

  X7X7 X7X7 X7X7 Yeah

  :ing %ing wen zhe ni de X jiao .i--

  8in jin yong bao ni de 7 jiao 2ug

  Xiang -huo de hua huo xu ni dong ba

  Yi tian yi 3eng xie xia de zhen xin

  Yin cang zai zui hou yi ju de ai yi

  :ue ji bu dao ni xin de ju i !h"

  Zui jin ni hao ma duo muo ing 3an de wen da

  Wei he nao hai an ju dou -hi u tong hua ti

  Wo de xin -hen -ui -hen mi $eee/ than the -eaXiang dui ni -uo zhe yi ju Be with me

  8i -hi -hen xian zai meng i(zai meng i)

  Wen /ou zhang kai -huang bi(wo huai i)

  :uan xin X7X7 yong bao zhe ni X7X7

  Yue ai yue ji de hu xi(ji dong de X7)

 • 7/25/2019 Songs Lyrics - EXO - M

  4/8

  SONGS LYRICSKris, Xiu Min, Lu Han,

  Lay, Chen,Tao, #LL

  ni jiu bie zai you yu e hao ma

  jiu %ing na chu wo de xin zang

  na xiang yi dao hen ci yan de guang mangian ye de yue guang ba yan jing guan -hang

  /u guo bu -hi wo -hi bie de nan /en

  /u guo zhi -hi xi ju i mian de yi ju hua

  -hao gan e jiu ba

  wo yuan he ni de ai jiao huan -hang hen

  Baby $ont C/y 5onight

  dang hei ye zai ci iang %i ai

  Baby $ont C/y 5onight

  jiu dang zuo mei 3a -heng guo yi yang

  ni yong yuan dou bu hui hua cheng xiang ao mo yi

  yang

  nan dao ni bu zhi dao ma

  9o Baby $ont C/y, C/y

  wo de ai -hou hu ni bu 3en kai

  3ang xia ni zui bu an de xin 3ang

  jiu %ing jie -hou ming yun ba

  wo xiang wo ai ni bi geng duo de ian /en ah

  hai geng jia bei de %u ai -hang

  When You 9mie, 9un 9hinetai can an de /ang wo dou -huo bu chu hua

  zheng ke xin %i bo ang

  ai -ui e jiu ting xia ai

  Baby $ont C/y 5onight

  zai bao 3eng ai xi de ye wan

  (Woo 0 can hod you in my a/m-)

  Baby $ont C/y 5onight

  hao xiang hen -hi he zhe ge ye wan

  dan zhe yi -hun jian de ji %ing bu neng gou yan

  chang%ue yao mu -ong ni i kai

  9o Baby $ont C/y C/y

  jiu /ang wo de ai xiang ji yi ba

  dao chu yin yin de chen chen de eng kong %i

  xian /u e cheng wei i bie de teng tong i

  kuai yao zhi xi tong dao wu i

  wei you ni de xiao /ong cai -hi zhen tong ji ah1

  wo de /en xing yue gui

  xi wang wo men de gu -hi you jie wei

  $ont C/y bu xiang ni bei -hang uo eining yuan ni dui wo -hi eng mo de baby

  9ay &o o/e (Baby)&o o/e($ont C/y)

  bu yao you yu bu yao zheng zha

  dang zhe yi %ie dou kai -hi beng ta

  9ay &o o/e(Baby)&o o/e($ont C/y)

  %ing /ang wo ke yi bao iu zui hou de zun yan

  huo zhe %ing jiang wo zhi jie hui mie

  ni de yan -hen chong man e yue guang Baby, Woo

  wu -heng wu xi zai tong ku i

  iu tang zhe chun jie de guang

  Baby $ont C/y 5onight (C/y)

  dang hei ye bu zai iang %i ai

  (0 Can 2od You 0n y !/m-)

  Baby $ont C/y 5onight

  jiu dang zuo mei 3a -heng guo yi yang

  ni yong yuan dou bu hui hua cheng xiang ao mo yi

  yangyao yong yuan dou bu zhi dao

  9o Baby $ont C/y C/y($ont C/y C/y)

  wo de ai -hou hu ni bu 3en kai(C/y C/y)

  jiu kan %ing chen de yang guang -a xia ai(xia ai)

  xiang ni yi yang yao yan de -a xia ai(

 • 7/25/2019 Songs Lyrics - EXO - M

  5/8

  SONGS LYRICSCa/ee--, ca/ee--; 9hoot anonymou-, anonymou-;

  2ea/te--, minde--; &o one; who ca/e about me?

  -hi uo de gan jue -hui zai hu zhi you /en nai

  wo zai ye wu 3a jie -hou bi -hang e -huang yan

  !! ke bu ke yi %ing gao -u wo

  wei -hen me /en hui bian de bu yi yang

  na xie ting -huo guo de

  mei i /i zi -hi zhen de cun zai guo ma

  zao jiu wang e ying gai yao geng nu i ai zhe ta

  zao jiu wang e xin %u bao /ong ta

  zi gu zi de -heng huo -hi3ou jia zhuang ji xumang

  yin xing zai ni de mian ju bei

  hou chong man xu duo de biao %ingdao zui hou %ue -hi zhong /u yi

  zhen de geng hao ma

  wo men yao zhe yang

  bu zai kan bi ci de yan -hen ma

  bu zai dui wo jiang hua ma

  bu zai -huo ni ai wo ma

  jiu -uan -hou e -hang yan ei ye /u yu de xia

  gai bian jiu neng jie da gai bian jiu neng dao da

  gao -u wo !! !!

  dou wang e -hen me -hi hou

  kai -hi wo men bei guan zai cong ming i tou

  wo de -hi jie zhi zai ing heyi de

  zhi zuo zhong duguo

  mei you -heng ming i mei gan %ing

  mei tian wu hao gen ju

  yue jiu jiu geng ji mo

  zhi you zi ji -hou -hang he nan guo

  xiang yu he %ian -hou

  gan -hou ei he xiao /ongyue tie jin de in uwo men kai xin gan ying

  ke neng hui ai ma

  yin xing zai ni de mian

  ju bei hou chong man xu duo de biao %ing

  dao zui hou %ue -hi zhong /u yi

  zhe yang zhen de geng hao ma

  wo men yao zhe yang

  bu zai kan bi ci de yan -hen ma

  bu zai dui wo jiang hua ma

  bu zai -huo ni ai wo ma

  jiu -uan -hou e -hang yan ei ye /u yu de xia

  gai bian jiu neng jie da gai bian jiu neng dao da

  gao -u wo !! !!

  5u/n back1

  zui hou wo nu hou wo kuang %i wo hui wen

  bu xiang yao -hi jie bian de eng

  %ing bangbang wo

  !! !! !! !! tu/n back

  gao -u wo

  !! !! !! !! /oing back

  zhui zhu -hi kongkan -hui dou hen eng mo

  you xi bu hui zhe yang zuo

  :ing bangbang wo !! !! !!

  !!

  5u/n back1 Yeah

  Ca/ee--, ca/ee--;(!!)9hoot anonymou-, anonymou-; (!!)

  2ea/e--, minde--; (!!)

  &o one, who ca/e about me? (!!)

  yin wei -hou dao e zhu 3u

  wo neng gan jue dao zhen de kuai e

  geng xiang yao mei tian /en -hi geng duo de /en

  ba -ui e de xin chong wen

  zhi yao you ai de dan chun

  zhao hui wo yuan ben xiao /ong i de zhen

  wo men yao zhe yang

  bu zai kan bi ci de yan -hen ma

  bu zai dui wo jiang hua ma

  bu zai -huo ni ai wo ma

  jiu -uan -hou e -hang yan ei ye /u yu de xia

  gai bian jiu neng jie da gai bian jiu neng dao da

  gao -u wo !! !!

  Ca/ee--, ca/ee--; 9hoot anonymou-, anonymou-;

  2ea/te--, minde--; &o one, who ca/e about me?

  EXO M

  His'ory

  Xiu Min, Lu Han, Kris, Lay, Chen,Tao, #LL

  #i-ten gan jue dao mei you?

  wo de xin zang ting diao e jie zou

 • 7/25/2019 Songs Lyrics - EXO - M

  6/8

  SONGS LYRICS(y hea/t be b/eakin)

  ei -hui ceng jing 3en nu de diao uo

  da -heng -i hou A2a1yi bu xiang yi hou

  (y ain be c/eein)

  hui de yan iu ian an de tian

  /ang wu wei jiao xiao bian cheng ao mo

  bu han wei -uo chun cui de zhi zhu

  yuan di ta bu guo duo jiu

  zai zhe xin de %i -hi dian zhan zhu -hi wo

  guan %ia yi yi dou ji o

  3ang %i zai wo zi dian mei u /u guo

  wo men yi 3en iang tou

  ben -hi tai yang ban yi ti jie gou

  7h oh wo jiang uo zhe ge -hi jie de i you

  0 need you and you want me

  zai zhe ke an -e xing ti

  6e/y, ee/y, ee/yday wo chuang zao de 2i-to/y;

  B/eak it1 o chen jiu de gui

  oe it1 /ang huang yan zuo 3ei

  (&o mo/e -hakin ike that)

  dao -hu gui ing hou jiu hui

  xi jing e -hang bei zhan xin de jing wei

  -hi jian hai you kong jian chuan yue yu you zou

  meng xiang wan mei guo du de guang huihui /ang wo men %ian %i -hou 3ei

  yuan di ta bu guo duo jiu

  zai zhe xin de %i -hi dian zhan zhu -hi wo

  guan %ia yi yi dou ji o

  3ang %i zai wo zi dian mei u /u guo

  wo men yi 3en iang tou

  ben -hi tai yang ban yi ti jie gou

  7h oh wo jiang uo zhe ge -hi jie de i you

  0 need you and you want mezai zhe ke an -e xing ti

  7h oh /ang -hi jian ni xiang xing zou

  gai -hi zhu ai bian de -hi hou

  5u/n it u, tu/n it u, tu/n it u (tu/n it on)

  5u/n it u, tu/n it u, tu/n it u

  dang ni -hen me dou ji wang gei yong yuan

  -uo you dou tui chi dao xia yi ge ming tian

  huo xu ming tian zhi hou mei you wei ai

  iu xia de zhi you hui hen de hui jin he chen ai

  zhua zhu ai de -hou ai de -hou ai de -huo

  yue ai yue wan mei nuan /e zhe ge xing %iu

  bei -hang zai zuo -hou

  wo xi yue de you -hou

  wo men 3en xiang tong yi ge i you

  Y!1 wo men bao jin wei yi ti zai dan -heng de chun

  jian

  %ue kai -hi xi guan -hu

  i he yi ge /en de -hi jie

  ju i jian jian jian jian jian yue ai yue yuan

  ge i 3en kai cheng iang bian tai yang

  bu xu yao 3en jie xian

  7ne mo/e, two mo/e, th/ee 3ou/ mo/e

  zhe yi -hun jian ying jie ji wang

  yi jiu meng i wan mei -hi jie

  xin zang kai -hi tiao dong ji -u tiao dong

  $oongdoongdoongdoongdoongdoong

  ai hui guo duo jiu

  zai zhe xin de %i -hi dian zhan zhu -hi wo

  Yeah= 6X7=, 6X7=.

  yao da kai wo men de wei ai 2i-to/y

  wo men yi 3en iang tou

  ben -hi tai yang ban yi ti jie gou

  7h=tong yi ke xin zang tai yang xia

  wo men ian xian wu xian de yan chang xian

  0 need you and you want me

  zai zhe ke an -e xing ti

  6e/y, ee/y, ee/yday wo chuang zao de 2i-to/y;

  EXO M

  O*er+ose

  Xiu Min,Lu Han,Kris,Lay,Chen,Tao, #LL

  Wo du -hang yi %ie e/ he xia e ni

  9hi jian dao zhuan ye wu 3a -hou hui

 • 7/25/2019 Songs Lyrics - EXO - M

  7/8

  SONGS LYRICS8iu -uan mao zhe -hang yin de wei xian

  9o bad, no one can -to he/

  (2e/ oe he/ oe)

  wo xiang yao ta de yi %ie

  5a de ai jiu -hi wei yi de ding

  5a de chun yi wen zhi ming

  Yue huang hu jiu yue wu 3a zi ba

  7h -he want- me

  oh -he- got me

  7h -he hu/t- me

  Wo -hi /u ci ke wang xiang de dao ni

  9omeone ca the docto/

  kuai bang zhu wo dui wo -huo!i %ing zhe bing -hang yin 7e/do-e

  9i nian de -hi jian tai jiu

  kong huang jiu kai -hi zhe mo

  an man yue bei ni -hen -hen mi huo 6h=oh

  5oo much -hi ni

  You/ oeZhe -hi 7e/do-e

  5oo much -hi ni

  You/ oeZhe -hi 7e/do-e

  &i %ing %ing di tiao dou wo de jianei yi ci chu eng dou xiang -hi chu dian

  Xin tiao kuai dao ji xian zhi xi de -hun jian

  Zhan i, tan e yi kou %i

  (2e/ oe he/ oe)

  jiu -hi wei yi de jie yao

  8iu xiang wu 3a jie tuo de $e-tiny

  :uan -hen dong mai 3ei teng zhe Yeah

  Zhong yu neng jia yu zhe gan jue

  7h -he want- meoh -he- got me

  7h -he hu/t- me

  8i xu zhui zhu zhe ni xiang de dao ni

  9omeone ca the docto/

  kuai bang zhu wo dui wo -huo

  !i %ing zhe bing -hang yin 7e/do-e

  9i nian de -hi jian tai jiu

  kong huang jiu kai -hi zhe mo

  an man yue bei ni -hen -hen mi huo 6h=oh

  5oo much -hi ni

  You/ oeZhe -hi 7e/do-e

  5oo much -hi ni

  You/ oeZhe -hi 7e/do-e

  9uo you /en dou zai wen zhe wo

  Zen me wo bian e hen duo

  Cong nei xin -hen chu gan /an ni yi %ie

  &i jiu -hi wei yi de -hi jie

  Zai ye wu 3a dao tui ni tian man de kong jian

  Zai zhe yi -hun jian You/e in my hea/t

  6 X 7

  Wo xiang yao ba ni guan man wo de hou

  :uan -hen dou zai chan dou

  jiu -uan he de zai duo yong yuan dou bu gou

  $u xing yi jing man yan cong tou dao jiao

  dan wo bu %u zhao jia

  Xiang -hou zhe zhe zhong ci jina me tong kuai 0 cant -to

  2ey docto/

  Zhe zhong gan jue jiu ting hao de 2uh

  .ang ju bu iao ni gei de yin i

  /ang wo man man bei ni /ong hua

  &ing yuan chang -hui bu xing /u guo

  zhe zhong gan jue bu cun zai

  Zhong ni tian mi de du

  bian cheng wo huo bu xia %u de %i dai

  (9omeone ca the docto/)

  9omeone ca the docto/;

  5a de ai cai neng jiu wo

  9hi %u ta yi tian dou bu neng huo

  Wo bu xiang i kai

  ni de ai xiang tian tang de you huo

  Zhi ming de mei i zhen han zhe wo...