of 34 /34
a การตัดต่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Sony Vegas [email protected] การตัดต่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Sony Vegas ผู้จัดทา นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ตาแหน่งครู โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ ์คาอนุสรณ์” วท..(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ), กศ..(เทคโนโลยีการศึกษา) Contact : [email protected], facebook.com/teemtaro, teemtaro.wordpress.com, @teemtaro

Sony Vegas 9

  • Upload
    -

  • View
    389

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Sony Vegas 9

Page 1: Sony Vegas 9

a การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

ผจดท า

นายวรวทย ไชยวงศคต ต าแหนงคร โรงเรยนเจรญศลปศกษา “โพธค าอนสรณ”

วท.บ.(วทยาการคอมพวเตอร), กศ.ม.(เทคโนโลยการศกษา)

Contact : [email protected], facebook.com/teemtaro, teemtaro.wordpress.com, @teemtaro

Page 2: Sony Vegas 9

b การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

ค าน า

การผลตสอวดทศนในอดตเปนเรองไกลตวมาก เนองจากตองอาศยเทคโนโลยดานวทย

โทรทศน เครองไมเครองมอราคาแพง และทกษะในการตดตอวดทศนขนสง ซงกวาจะผลตวดทศน

ออกมาไดเรองหนง ตองอาศยความช านาญและงบประมาณคอนขางสง แตในปจจบน เทคโนโลยดาน

คอมพวเตอร กาวหนาไปอยางรวดเรว การผลตวดทศนจงไมใชเรองยากอกตอไป เพราะมโปรแกรม

ตดตอวดทศนใหเลอกใชมากมาย ทง Movie Maker, Ulead หรอ Premier

โปรแกรม Sony Vegas กเปนอกหนงโปรแกรมทไดรบความนยมในแวดวงของผผลตวดทศน

สามารถผลตวดทศนไดอยางสะดวก และรวดเรว อกทงผลงานทผลตออกมา กมความสวยงามไมแพ

โปรแกรมอนๆ ซงภายในเอกสารฉบบน ไดน าเสนอวธการตดตอวดทศน ตงแตขนเรมตน ซงผทไม

เคยตดตอวดทศนมากอน กสามารถเรยนรได

ผจดท าขอขอบพระคณผมสวนเกยวของในการด าเนนการจดการอบรมทกทาน หากเอกสาร

ฉบบนมขอบกพรองประการใด โปรดแจงผจดท าเพอทจะน าไปปรบปรงเอกสารใหสมบรณมากยงขน

และหวงเปนอยางยงวา เอกสารฉบบนจะเปนประโยชนตอผสนใจดานการตดตอวดทศนตอไป

วรวทย ไชยวงศคต

11 มถนายน 2553

Page 3: Sony Vegas 9

c การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

สารบญ

หนา

ตารางอบรม 1

กจกรรมท 1 Introduction 3

กจกรรมท 2 Title 7

กจกรรมท 3 Video 13

กจกรรมท 4 Audio 17

กจกรรมท 5 Movie 19

กจกรรมท 6 One Minute with Me 22

กจกรรมท 7 Render 23

กจกรรมท 8 Special 25

กจกรรมท 9 Present 26

กจกรรมท 10 Education 27

กจกรรมท 11 Relationship 29

กจกรรมท 12 Awards 31

**************

Page 4: Sony Vegas 9

1 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

ตารางการอบรม

การตดตอวดทศนดวยโปรแกรม Sony Vegas

วน / เวลา กจกรรม

11 ม.ย. 53 08.00 น. – 09.00 น. 09.00 น. – 10.30 น.

พธเปดและบรรยายพเศษ กจกรรมท 1 Introduction - การเรยกโปรแกรม และสวนประกอบของโปรแกรม - การปรบแตง สวนประกอบของโปรแกรม

10.30 น. – 10.45 น. พกรบประทานอาหารวางและเครองดม 10.45 น. – 12.00 น. กจกรรมท 2 Title

- การแทรกและปรบแตงตวหนงสอ - การจดการ Time Line - การจดการ Transition

12.00 น. – 13.00 น. พกรบประทานอาหารกลางวน 13.00 น. – 14.30 น. กจกรรมท 3 Video

- การแทรกภาพนงและภาพเคลอนไหว - การปรบแตง Video Effect - การปรบแตง Project Media

14.30 น. – 14.45 น. พกรบประทานอาหารวางและเครองดม 14.45 น. – 16.00 น. กจกรรมท 4 Audio

- การแทรกเสยง - การปรบแตงเสยง - การสราง Sound Effect

12 ม.ย. 53 08.00 น. – 10.30 น.

ทบทวนเนอหาของวนแรก กจกรรมท 5 Movie - ก าหนด Concept และ Theme - เขยน Script - วาด Story Board

Page 5: Sony Vegas 9

2 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

10.30 น. – 10.45 น. พกรบประทานอาหารวางและเครองดม 10.45 น. – 12.00 น. กจกรรมท 6 One Minute with Me

- เขยนเคาโครงวดทศนแนะน าตวเอง ความยาว 1 นาท - ด าเนนการตดตอวดทศน

12.00 น. – 13.00 น. พกรบประทานอาหารกลางวน 13.00 น. – 14.30 น. กจกรรมท 7 Render

- การตงคาการ Render - การ Render แบบตางๆ

14.30 น. – 14.45 น. พกรบประทานอาหารวางและเครองดม 14.45 น. – 16.00 น. กจกรรมท 8 Special

- การใชโปรแกรมพเศษ มาสรางความนาสนใจใหชนงาน 13 ม.ย. 53 08.00 น. – 10.30 น.

กจกรรมท 9 Present - น าเสนอผลงาน - แลกเปลยนความคดเหน - ประเมนผลงาน

10.30 น. – 10.45 น. พกรบประทานอาหารวางและเครองดม 10.45 น. – 12.00 น. กจกรรมท 10 Education

- การน าวดทศนไปใชในการเรยนการสอน - แนวโนมของการใชวดทศน - จรยธรรมในการผลตวดทศน

12.00 น. – 13.00 น. พกรบประทานอาหารกลางวน 13.00 น. – 14.30 น. กจกรรมท 11 Relationship

- เครอขายครนกผลตวดทศนเพอการศกษา 14.30 น. – 14.45 น. พกรบประทานอาหารวางและเครองดม 14.45 น. – 16.00 น. กจกรรมท 12 Awards

- มอบรางวล - แลกเปลยนความคดเหน

Page 6: Sony Vegas 9

3 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

กจกรรมท 1 Introduction

ชอ – นามสกล .......................................................................... ...โรงเรยน ...........................................

แนะน าโปรแกรม Sony Vegas Pro 9

โปรแกรม Sony Vegas Pro 9 เปนหนงในชดโปรแกรมตดตอวดทศน ทผลตโดยบรษทโซน

ซงอ านวยความสะดวกใหผใชสามารถตดตอวดทศนไดอยางงายดาย และผลงานทไดกมความสวยงาม

ไมแพนกตดตอมออาชพ ขอมลลาสดจากเวบไซตของ Sony (ป 2010) มผลตภณฑทใชตดตอวดทศน

ในตระกล Vegas ดงน

ทง 5 โปรแกรมเปนโปรแกรมตดตอทมคณสมบตเฉพาะทแตกตางกนออกไป แตทงหมดลวน

มหลกในการพนฐานทคลายกน ดงนน ไมวาจะใชโปรแกรมใด รนใด กสามารถศกษาตามเอกสาร

ฉบบนไดเชนเดยวกน ซงสามารถไปดาวนโหลดโปรแกรมรนทดลองใชไดฟรจากเวบไซตของโซน

ไดท http://www.sonycreativesoftware.com/

Page 7: Sony Vegas 9

4 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

สวนประกอบของโปรแกรม

โปรแกรม Vegas Pro 9 มสวนประกอบทส าคญดงน

Track เปนสวนแสดง Track ของ Video, Audio

และ Bus Track ใชในการจดการควบคม Track ภาพและ

เสยง จดเรยงล าดบของ Track ตางๆ ควบคมการความดง

ของเสยง เปดปดเสยง เปนตน

Timeline เปนสวนการท างานหลกของโปรแกรม ซง

เราจะท าการตดตอวดโอกนท Timeline โดยในแนวนอน จะ

หมายถงชวงเวลา และแนวตงจะหมายถงล าดบชนของ Track

Transport Toolbar เปนสวนควบคมการเลนวดโอบน

Timeline หลกการท างานกจะคลายกบเครองเลนซดทวไป โดยเมอคลกจะแสดงผลทสวน Preview

Time Display เปนสวนแสดงเวลา โดยจะยดเอา

ต าแหนงของ Curser ทอยบน Timeline เปนส าคญ โดย

แสดงเวลาในรปแบบของ HH:MM:SS;FF นนคอ ชวโมง นาท วนาท สวน FF นนจะหมายถง จ านวน

เฟรมในแตละวนาท

Status Bar ถอเปนสวนหนงของ Timeline

ประกอบดวย 3 ชอง ไดแก เวลาเรมตน เวลาสนสด และ

เวลาทงหมด โดยอางอง Curser ทอยบน Timeline เปนส าคญ

Explorer เปนสวนทชวยอ านวยความสะดวกให

สามารถเรยกดไฟลตางๆ บนเครองไดอยางรวดเรว โดย

สามารถคลกและลาก Video Image หรอ Audio มาวางเรยง

กนบน Timeline ไดอยางรวดเรว

Page 8: Sony Vegas 9

5 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

Trimmer เปนอกทางเลอกในการตดตอวดทศน

โดยสามารถเลอกเพยงบางสวนของ Video หรอสอใดๆ

มาใสในงานของเราได

Audio Control เปนสวนควบคมเสยงของวดทศน โดยสวนนจะหมายถงเสยง

ของชนงานโดยรวมทงหมด จากจดนสามารถตงคณสมบตของ Audio ของงานได

Video Preview เปนสวนแสดง Video โดยจะผนวกเรา

ทงตวหนงสอ effect หรอ Transition ใดๆ ใหไดชมกอน โดยไม

จ าเปนตอง Render ออกมา

Project Media เปนสวนแสดงไฟลทเกยวของกบการตดตอวด

ทศนของเราทงหมด ทงไฟลเสยง ภาพเคลอนไหว ภาพนง ตวหนงสอ

จากจดนสามารถคลกปม import เพอน าเขาไฟลตางๆ เหลานนไดทนท

หากสวนประกอบใดทไมปรากฏบนเจอ สามารถเรยกไดจากเมน View และยงสามารถปรบ

เลอนต าแหนงไดตามความตองการและความถนดของแตละบคคล

**********

หากปรบไปแลว หายหมด จ าไมได สามารถเรยกคนคาเดม ไดโดยกด Alt + D,D

Page 9: Sony Vegas 9

6 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

แบบฝกหด

ค าชแจง เตมตวเลขขางหนาขอความ ใหตรงกบภาพสวนประกอบของโปรแกรมทก าหนดให

.......... Track ……. Timeline

…….. Transport Toolbar ……. Time Display

…….. Status Bar ……. Explorer

.......... Trimmer …….. Audio Control

.......... Video Preview …….. Project Media

***********

2

3

1

6 7

8

9

4 5

Page 10: Sony Vegas 9

7 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

กจกรรมท 2 Title

ชอ – นามสกล ............................................................................โรงเรยน .............................................

ความส าคญของ Title

จะเหนไดวาสงทขาดไมไดส าหรบภาพยนตรทกเรองกคอ Title ซงจะเปนตวบอกถงทมาของ

ภาพยนตรทก าลงจะไดรบชม ประกอบดวย ชอผสรางหรอผผลต ชอเรอง ชอผแสดง และทมงาน แต

บางท Title อาจเปนเพยงขอความสนๆ เพออธบายถงสงทก าลงจะไดรบชม กเปนได

การสราง Title

การสราง Title ในโปรแกรม Vegas Pro 9 นน สามารถท าได 2 วธ ไดแก

1. คลกทเมน Insert แลวเลอกค าสง Text Media

2. คลกขวาท Video track แลวเลอกค าสง Text Media

จากนนจะปรากฏหนาตาง Video Media Generator ส าหรบสราง Text ซงประกอบดวย Tab

ซงรวมรวมค าสงทเกยวของกบการสราง Text ไว ดงน

Page 11: Sony Vegas 9

8 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

Edit เปน Tab ส าหรบก าหนด

ขอความ แบบอกษร ขนาด การจดวาง

ต าแหนง โดยเราสามารถพมพขอความ

ทตองการลงไปได

Placement เปน Tab ทใชจด

ต าแหนงของขอความบนจอ โดย

สามารถใชเมาสลากวตถไปวางบน

ต าแหนงตางๆ ไดดวยตนเอง หรอจะ

เลอกจากค าสง Text Placement กได

เชนเดยวกน นอกจากนยงมการ

ก าหนด Safe Zone เพอปองกนภาพหลดขอบจอ โดยมคาใหเลอกตงแต 0 – 30 %

Properties เปน Tab ทใช

ก าหนดคาสของตวหนงสอ และสของ

พนหลง ซงสามารถปรบเลอกไดทงคา

ส และคาความโปรงใส นอกจากนยงม

ค าสงทนาสนใจอกไดแก

Tracking ใชก าหนดระยะหางระหวางตวอกษร

Scaling ใชก าหนดขนาดของตวอกษร

Leading ใชก าหนดความสงของบรรทด

Effect เปน Tab ทใชก าหนด

คณสมบตพเศษของขอความ

ประกอบดวย Outline, Shadow และ

Deformation ซงสามารถปรบแตงได

Page 12: Sony Vegas 9

9 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

นอกจาก Tab ทง 4 แลว ในสวนของ Video Media Generator ยงมการจดการ Timeline ซงจะ

เปนการก าหนดใหคณสมบตของ Text เปลยนแปลงไปตามระยะเวลาทก าหนดไดอกดวย และเมอ

ก าหนดคณสมบตตางๆ เรยบรอยแลว ใหปดหนาตางนลงไป จะพบวา Text ไดถกเพมลงไปใน Time

Line เรยบรอยแลว

จากน กสามารถเพม Text อนๆ ลงไปใน Timeline ไดอก ตามความตองการ

การปรบแตง Text บน Timeline

อยางทไดกลาวไปแลววา การท างานหลกของโปรแกรม Vegas จะอยบน Timeline ดงนนเมอ

เพมขอความตางๆ ไปบน Timeline กสามารถปรบแตงไดทน ไมวาจะเปน การเลอน การลบ การยาย

หรอการเขาไปแกไขขอความ

Page 13: Sony Vegas 9

10 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

จากภาพแสดง Timeline ม Text จ านวน 3 Text เรยงกนอยบน Video Track เราสามารถปรบ

ยายต าแหนงของ Text ไดดวยวธลากแลวปลอยตามปกต

เมอลาก Text มาเรยงซอนทบกน โปรแกรมจะท าการ Transition ระหวาง Text ใหโดย

อตโนมตในรปแบบ Fade สงเกตสงทเปลยนแปลงไดโดยคลกทปม Play บน Transport Toolbar

การแกไขขอความ

หากตองการแกไขขอความ หรอเปลยน Effect สามารถท าได 2 วธ ดงน

1. คลกขวาบน Text ทตองการแกไข แลวเลอกค าสง Edit Generated Media

2. คลกไอคอน Generated Media ทจะแปะอยบน Text ใน Timeline

คลกแลวลากไปยง

ต าแหนงทตองการ

บรเวณซอนทบจะสราง

Transition ใหโดยอตโนมต

คลกป ม Play เพอ Preview ผลงาน

ไอคอน Generated Media

Page 14: Sony Vegas 9

11 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

ในกรณทไอคอนดงกลาวไมปรากฏ อาจเนองมาจาก Timeline ถกยอใหเลกจนเกนไป ก

สามารถปรบขยาย Timeline ได โดยคลกทปม Zoom In ซงการ Zoom นนเปนเพยงการปรบยอขยาย

มมมองเทานน ไมมผลกระทบตอระยะเวลาการแสดงผลบน Timeline

การปรบแตง Transition

สวนส าคญอกประการ ทท าให Title มความนาสนใจ นนคอการปรบแตง Transition นนเอง

ซงโปรแกรม Vegas ไดรวบรวมเอา Transition ไวมากมาย ซงผตดตอสามารถเลอกใช Transition

เหลานนไดตามความเหมาะสม

วธเพม Transition มดวยกนหลายวธ ในทนจะน าเสนอเฉพาะวธทงายทสด นนคอ การลาก

แลวปลอย โดยเลอก Transition ทตองการแลวลากลงมาปลอยยงต าแหนงทตองการใหเกด Transition

ป ม Zoom IN

1. เลอก Transition ทตองการ คลกคางเอาไวแลวลากไป

2. ปลอยลงต าแหนง ทตองการใหสราง Transition

Page 15: Sony Vegas 9

12 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

ต าแหนงทตองการสราง Transition จะตองเปนต าแหนงทเกดการซอนทบกนเทานน หากไม

มการวางซอนกน กจะไมมการแสดง Transition ใดๆ ให และถาตองการเปลยน Transition เปน

รปแบบอน กสามารถท าได โดยการน า Transition รปแบบอนมาวางทบอนเดม

จะเหนไดวา การสราง Title นนสามารถท าไดอยางงายดาย แตโปรแกรม Vegas ยงม

รายละเอยดปลกยอย ใหศกษาเพมเตม โดยสามารถดาวนโหลดคมอจากเวบไซตของ โซนไดท

http://www.sonycreativesoftware.com/download/manuals/vegaspro

แบบฝกหด

ค าชแจง สราง Title ส าหรบวดทศน 1 เรอง โดยมขอความทจ าเปน ไดแก ชอบรษทผสราง ขอความ

“Present” และชอเรอง โดยไมจ ากดรปแบบในการน าเสนอ

Vegas Pro 9

ผ เขาอบรมสามารถเปดชมไฟลตวอยาง Title ทสรางจากโปรแกรม Sony Vegas ไดในโฟลเดอรกจกรรมท 2

หากไมสามารถเลนไฟลไดใหตดตงโปรแกรม K-Lite Codec Pack 6.0 กอนนะครบ

Present

Teem Studio

Page 16: Sony Vegas 9

13 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

กจกรรมท 3 Video

ชอ – นามสกล ............................................................................โรงเรยน .............................................

การแทรกภาพ

การแทรกภาพในโปรแกรม Vegas สามารถท าไดหลายวธ ซงผใชสามารถเลอกใชไดตาม

ความสะดวก ซงจะขอยกตวอยางมาเพยง 2 วธ ดงน

วธท 1 เลอกรปภาพทตองการจาก หนาตาง Explore แลวลากมาปลอยบน Timeline

วธท 2 คลกปม Import ในหนาตาง Project Manager เพอรวบรวมภาพทตองการ

1. เลอกไฟลภาพทตองการ

2. ลากมาปลอยท Timeline

1. คลกป ม Import Media

2. เลอกภาพทตองการ

3. คลกป ม Open

Page 17: Sony Vegas 9

14 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

แลวจงลากภาพทตองการมาปลอยบน Timeline

ส าหรบการแทรกภาพเคลอนไหว กมขนตอนและวธการท า เชนเดยวกน ซงถาหาก

ภาพเคลอนไหวนนมเสยง โปรแกรมจะด าเนนการแทรกเสยงทตดมากบวดทศนนนใหโดยอตโนมต

ภาพซายเปนภาพนง ภาพขวาเปนภาพเคลอนไหว จะเหนวามคลนเสยงตดมาดวย

หากไฟลวดทศนทน ามาใช ไมสนบสนนการท างานกบโปรแกรม Vegas อาจท าใหมเพยง

เฉพาะภาพแตไมมเสยง ซงหากตองการใหมเสยงตดมาดวย จะตองน าไฟลวดทศนดงกลาว ไปแปลง

ใหอยในรปแบบทโปรแกรม Vegas รองรบ ซงโปรแกรมแปลงไฟลวดทศน มมากมายหลายชนดให

เลอกใช เชน Windows Movie Maker, Xilisoft Video Converter เปนตน

การปรบแตงภาพ

คณสมบตของโปรแกรม Vegas คอ เราสามารถตกแตงภาพ ทงภาพนงและภาพเคลอนไหว

ไดหลากหลายรปแบบ ดวยวธการทสะดวกอกทงยงสามารถปรบแตงไดเพมเตมตามใจชอบ

4. เลอกภาพทตองการ

5. ลากมาปลอยท Timeline

Page 18: Sony Vegas 9

15 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

วธการปรบแตงภาพใน Vegas สามารถท าไดโดย เลอก effect จาก Video FX แลวลากมาวาง

บนภาพทตองการปรงแตง ตวอยางเชน การเพม effect ทชอวา Add Noise

จากนนใหด าเนนการ Preview เพอชมการ

แสดงผล หากไมพอใจ สามารถเปลยน effect ไดโดย

การ ลบ effect เดมออกกอน แลวจงเพม effect ใหม

(หากไมลบออก โปรแกรมน า effect มารวมกน) การ

ลบ effect ท าไดดงน

โปรแกรมจะแสดงหนาตาง Video

Event FX ใหคลกปม Remove แลวหนาตาง

จะปดลง effect ของภาพกจะหายไปดวย

**********

1. เลอก effect ทตองการ

2. ลากมาปลอยตรงภาพ

3. ปรบแตงคณสมบตตาม

ตองการ แลวกดป ม close

1. คลกป ม Event FX

2. คลกป ม Remove

Page 19: Sony Vegas 9

16 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

แบบฝกหด

ค าชแจง จดท าวดทศนแนะน าจงหวดสกลนคร ความยาว 1 นาท โดยน าเอาค าขวญของจงหวด

สกลนคร มาเปนแกนหลกในการด าเนนเรอง

พระธาตเชงชมคบาน พระต าหนกภพานคเมอง

งามลอเลองหนองหาน แลตระการปราสาทผง

สวยสดซงสาวภไท ถนมนในพทธธรรม

ทรพยากรตางๆ ทเตรยมใหไดแก ภาพนง ภาพเคลอนไหว ซงผเขาอบรม สามารถเลอกไฟล

นอกเหนอจากทก าหนดใหกได

พรอมทงตอบค าถามตอไปน

1. เทคนค Transition ททานใชในการผลต มอะไรบาง

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. เทคนค Video FX ททานใชในการผลต มอะไรบาง

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

3. ทานสามารถแทรกเสยงประกอบลงไปในชนงานไดหรอไม ถาท าได ทานมขนตอนในการ

แทรกเสยงประกอบอยางไร

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

**********

Page 20: Sony Vegas 9

17 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

กจกรรมท 4 Audio

ชอ – นามสกล ............................................................................โรงเรยน .............................................

การแทรกเสยง

ในกจกรรมท 3 ไดอธบายเกยวกบวธการแทรกภาพ ถาหากทานสามารถแทรกภาพ ไดทานก

สามารถแทรกเสยงไดดวยเชนกน ดงนนจงขอขามเนอหาในสวนของการแทรกเสยง

การปรบแตงเสยง

เสยงประกอบในวดทศน โดยทวไป ประกอบไปดวย 3 ลกษณะ คอ เสยงพด ซงอาจจะเปน

เสยงทบนทกขณะถายท า หรอพากษใหเสยงภายหลง เสยงเอฟเฟค ทจะชวยเพมความนาสนใจใหกบ

ภาพยนตร และดนตรหรอเพลงประกอบ ซงลกษณะการท างานของ เสยงทงหมดนน สามารถน ามา

ตดตอเขาดวยกน โดยใช Audio Track จ านวน 3 Track ดงภาพ

การปรบแตงเสยง สามารถท าไดท คณสมบตของ Track Audio ไดเลย ดงภาพ

ปรบระดบความดง

ปรบเสยงล าโพงซายขวา

Page 21: Sony Vegas 9

18 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

ในบางครง การปรบความดงของเสยง หากไมตองการทจะปรบทเดยวทงหมด อาจจะตองการ

ปรบเปนบางชวง กสามารถท าได ดงน

1. คลกขวาในบน Track ทตองการปรบแตง

2 . เลอกค าสง Insert/Remove Envelope

3. เลอกค าสง Volume

โปรแกรมจะแสดง เสนก าหนดระดบความดงของเสยง ใหคลกขวา ไปยงบรเวณทตองการ

ปรบระดบ แลวเลอกค าสง Add point จากนนจงปรบต าแหนงของ จด ใหเปนไปตามทตองการ

*********

แบบฝกหด

ค าชแจง น าวดทศนแนะน าจงหวดสกลนคร ในกจกรรมท 3 มาปรบปรงใหมเสยง ดนตรประกอบ

และเอฟเฟค ใชไฟลทเตรยมให หรอเลอกไฟลอนไดตามความตองการ โดยใชดนตรประกอบและ

เอฟเฟคทแตกตางกน อยางนอย 5 แบบ

บอกชอดนตรประกอบและเอฟเฟค ททานใชในการสรางภาพยนตร

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Page 22: Sony Vegas 9

19 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

กจกรรมท 5 Movie

ชอ – นามสกล ............................................................................โรงเรยน .............................................

การสรางวดทศน

การผลตวดทศนนน ตอใหมภาพทด มเพลงทด มอปกรณในการตดตอทด กใชวาวดทศนท

ออกมานนจะดไปดวย เพราะวดทศนเปนสอทตองอาศยความคดสรางสรรคเปนอยางสง ในทก

ขนตอนของการผลต โดยขนตอนการผลตวดทศนนน ประกอบดวย 3P ไดแก

Pre-Production การเตรยมการกอนการผลต

Production การด าเนนการถายท า

Post-Production ขนตอนสดทายของการผลต นนคอการตดตอกอนน าไปเผยแพร

ดงนน การผลตวดทศนทด จงจ าเปนทจะตองมการเตรยมเรอง คด Concept และ Theme เขยน

Script และเขยน StoryBoard เพอใหเหนแนวทางในการผลตทชดเจน โดยเฉพาะในกรณทมทมงาน

ผผลตหลายคน หากไมมสงเหลาน กอาจจะเปนปญหาในการท างานได

Concept และ Theme

เปนการก าหนดแนวคด และทศทางของวดทศน รวมไปถงรปแบบของวดทศนทจะน าเสนอ

เชน โฆษณาการทองเทยวประเทศไทย ม Concept คอ น าเสนอความสวยงามของประเทศไทย ดงนน

Theme ของเรองกคอ เมองไทยเปนประเทศทสวยงาม ซงตอไป การเขยน Scripts และ Storyboard ก

จะตองด าเนนไปตาม Concept และ Theme ของเรองทก าหนดไว

Scripts

สครปตหรอบท ไมไดหมายความถงเฉพาะบทพดของตวละครเทานน แตมความหมายรวมถง

ทกสงทกอยางทจะปรากฎบนจอ ไมวาจะเปน ฉาก มมกลอง การเคลอนกลอง การตดตอ ตวหนงสอ

เสยงเพลง ดนตรประกอบ ซาวดเอฟเฟค ฯลฯ ซงสครปตจะตองบอกรายละเอยดทกอยางไดทงหมด

เพอใหทกฝายทอยในกระบวนการผลตเขาใจตรงกน

Page 23: Sony Vegas 9

20 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

Storyboard

เปนภาพวาดทสรางขนจาก Scripts โดยจะแสดงภาพรางทจะไปปรากฏบนจอจรงๆ ยง

Storyboard ระบรายละเอยดมาเทาไหร กท าใหการท างานสะดวกมาขนเทานน

การสราง Storyboard อาจวาดเปนภาพนง หรอสรางเปนภาพเคลอนไหวแบบ 3D แลวตดตอ

ออกมาเปนวดโอ บนทกเสยงและมดนตรประกอบเสมอนเปนภาพยนตรอกเรองหนง ซงในการสราง

ภาพยนตรทมการลงทนสง มกจะนยมใชวธน

Page 24: Sony Vegas 9

21 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

แบบฝกหด

ค าชแจง ใหเขยนบทวดทศนแนะน าตวเอง ความยาว 1 นาท พรอมทงวาด Storyboard

Concept : แนะน าตวเอง ความยาว 1 นาท

Theme : ………………………………………………………………………………………………..

Scripts : ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Storyboard

Page 25: Sony Vegas 9

22 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

กจกรรมท 6 One Minute with Me

ชอ – นามสกล ............................................................................โรงเรยน .............................................

แบบฝกหด

ค าชแจง เขยนเคาโครงการผลตวดทศนแนะน าตวเอง และด าเนนการผลตวดทศนใหเรยบรอย

เคาโครงการผลตวดทศน

เรอง ...........................................................................

ความยาว 1 นาท

วตถประสงค ...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

เนอเรอง ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ขนตอนการผลต .....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ผลทคาดวาจะไดรบ ..............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

*****************

Page 26: Sony Vegas 9

23 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

กจกรรมท 7 Render

ชอ – นามสกล ............................................................................โรงเรยน .............................................

การ Render

ขนตอนสดทายของกระบวนการตดตอวดทศน คอ การ Render เพอน าวดทศนออกไปใชตาม

รปแบบทตองการ ระยะเวลาในการ Render จะขนอยกบความยาวของวดทศน คณภาพของวดทศน

และประสทธภาพของเครองคอมพวเตอร เปนส าคญ

เนองจากการ Render ในแตละครงตองใชเวลานาน ดงนน จงจ าเปนตองมนใจวา งานตดตอ

ทกอยางเรยบรอย ถกตอง และตรงตามความตองการ โดยควรจะ Preview ดจนมนใจ จงท าการ

Render

วธการ Render มหลายลกษณะ ทง Render บางสวน หรอ ทงหมด

ขนตอนการ Render มดงน

1. คลกทเมน File แลวเลอกค าสง Render

2. โปรแกรมจะแสดงหนาตางของการ Render ขนมา

3. ระบชอไฟล และทเกบไฟล

4. ท Save as type ใหระบชนดของไฟล

5. ท Template ใหระบรปแบบของไฟล ท

โปรแกรมก าหนดไวให

6. คลกทปม Save โปรแกรมจะท าการ

Render ใหทนท

** หากตองการ Render เพยงบางสวนให

เลอก Render loop region only

Page 27: Sony Vegas 9

24 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

ภาพแสดงหนาตางการ Render

เมอโปรแกรม Render เรยบรอยแลว กสามารถเรยกเปดชมวดทศนทส าเรจแลวไดทนท หากม

ขอบกพรอง กสามารถแกไขและ Render ไดใหมเทาทตองการ

แบบฝกหด

ค าชแจง ใหด าเนนการ Render วดทศนแนะน าตวเอง ในรปแบบตางๆ ดงน โดยบนทกไฟลเปนชอ

แตกตางกนเพอเปรยบเทยบ ชนงานทได

1. ชนด MPEG 1 รปแบบ VCD PAL

2. ชนด MPEG 1 รปแบบ Default Template

3. ชนด MP3

4. ชนด WAV

5. ชนด WMV

6. ชนด WMA

น าไฟลทไดทง 6 ไฟลมาเปรยบเทยบกน แลวตอบค าถามตอไปน

1. ชนดทใชเวลา Render ยาวนานทสด ....................................................................................

2. ชนดทใชเวลา Render สนทสด .............................................................................................

3. ไฟลทมขนาดใหญทสด ........................................................................................................

4. ไฟลทมขนาดเลกทสด ..........................................................................................................

5. ไฟลทมเฉพาะเสยง ...............................................................................................................

*************

Page 28: Sony Vegas 9

25 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

กจกรรมท 8 Special

ชอ – นามสกล ............................................................................โรงเรยน .............................................

แบบฝกหด

ค าชแจง ฝกปฏบตโปรแกรมพเศษตางๆ ทวทยากรแนะน า แลวตอบค าถามตอไปน

โปรแกรม .............................................................................................................................................

คณสมบต .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

โปรแกรม .............................................................................................................................................

คณสมบต .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

โปรแกรม .............................................................................................................................................

คณสมบต .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

โปรแกรม .............................................................................................................................................

คณสมบต .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Page 29: Sony Vegas 9

26 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

กจกรรมท 9 Present

ชอ – นามสกล ............................................................................โรงเรยน .............................................

แบบฝกหด

ค าชแจง ใหผเขาอบรมน าเสนอ วดทศนแนะน าตวเอง ความยาว 1 นาทของแตละทาน จากนนให

พจารณาผลงานของสมาชกแตละทาน พรอมทงใหรางวลในแตละหวขอ โดยระบชอผจดท าวดโอ

ตามททานเหนสมควร (หามระบชอตวเอง)

1. รางวลโหด มน ฮา ไดแก ....................................................................................................................

2. รางวลของแปลก ไดแก ......................................................................................................................

3. รางวลอะไรกนน ไดแก ......................................................................................................................

4. รางวลยานอนหลบไดแก ....................................................................................................................

5. รางวลแขงเปนหน ไดแก ....................................................................................................................

6. รางวลสวยเลอกได ไดแก ...................................................................................................................

7. รางวลอยากดซ า ไดแก ........................................................................................................................

8. รางวลขนหง ไดแก .............................................................................................................................

9. รางวลเคอรฟว ไดแก ..........................................................................................................................

10. รางวลอนาคตชองชาต ไดแก ............................................................................................................

******************

Page 30: Sony Vegas 9

27 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

กจกรรมท 10 Edication

ชอ – นามสกล ............................................................................โรงเรยน .............................................

การน าวดทศนไปใชในการจดการเรยนการสอน

วดทศน เปนสอทมลตมเดยทเราความสนใจของผชมไดเปนอยางด เหมาะส าหรบน าไปใชใน

การเรยนการสอน โดยอาจน าเอาเนอหาในรายวชาทสอน ไปพฒนาเปนวดทศนเพอใหนกเรยน

สามารถศกษาไดดวยตนเอง ทงในและนอกเวลาเรยน ซงนอกจากจะชวยเราความสนใจของนกเรยน

แลว ยงสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบคคล กลาวคอ นกเรยนสามารถเรยนรไดบอยครง

เทาทตองการ นอกจากน ยงชวยลดภาระในการสอนใหกบคร สามารถน าเวลาไปใชในการพฒนาการ

เรยนการสอนไดมากขน

นอกจากครจะมบทบาทในฐานะผผลตวดทศนเพอการศกษาแลว นกเรยนเองกสามารถเปน

ผผลตวดทศนไดดวยเชนกน เนองจากปจจบนมเทคโนโลยทชวยในการผลตวดทศนมากมาย

ยกตวอยางเชน กลองจากโทรศพทมอถอทนกเรยนสวนใหญมอยแลว ครควรสงเสรมใหนกเรยนใช

เทคโนโลยเหลานในทางทจะเกดประโยชนตอตนเองและสงคม มากกวาใหเปนเพยงอปกรณเพอ

ความบนเทงเพยงอยางเดยว

แนวโนมการใชงานวดทศนในอนาคต

ดวยเทคโนโลยดานอนเทอรเนตกาวหนาไปมาก การเผยแพรวดทศนผานทางระบบ

อนเทอรเนตกเรมเขามาเปนคแขงส าคญของระบบโทรทศนในปจจบน และมแนวโนมวาผคนจะ

รบชมโทรทศนผานเครอขายอนเทอรเนตมากขน โดยเฉพาะวยรนในสหรฐอเมรกา ทเล อกรบชม

รายการโทรทศนผานทางอนเทอรเนตมากกวาจากเครองรบโทรทศน ทงน เพราะสามารถเลอกรบชม

รายการไดหลากหลาย จากผผลตรายการทวโลก ดงจะเหนไดจากการเตบโตของเวบไซตวดโอ

ออนไลนอยาง Youtube หรอการเปดตวของ Google.TV เมอเรวๆ น (เดอนพฤษภาคม พ.ศ. 2553)

Page 31: Sony Vegas 9

28 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

หากเราเตรยมตวใหพรอมไวตงแตตอนน เมอเทคโนโลยนนมาถงตวเราในวนขางหนา เราก

จะสามารถรบมอกบความเปลยนแปลงไดอยางมนใจ

จรยธรรมในการผลตวดทศน

สอวดทศนเปนสอทเขาถงผชมไดทกเพศ ทกวย ดงนน การผลตวดทศนจงตองค านงถงความ

เหมาะสมตอผชมทกระดบ เพราะเมอเผยแพรออกไปแลว เราไมสามารถคดเลอกผชมได หากวดทศน

ทผลตออกไปนน มเนอหาทรนแรง อาจกอใหเกดปญหาตางๆ ตามมา

นอกจากน ผผลตสอวดทศนตองมส านกรบผดชอบตอตนเองและสงคม การผลตวดทศนชวน

เชอ ดหมน สรางความขดแยงหรอละเมดสทธของผอน เปนสงทผผลตสอวดทศนไมควรกระท า

เพราะนอกจากจะเปนการท าลายสงคมแลว ยงอาจถกด าเนนคดตามกฎหมายได

**************

แบบฝกหด

ค าชแจง ใหเขยนตอบค าถามตอไปน

1. ทานจะน าความรดานการตดตอวดทศนไปใชพฒนาการเรยนการสอนของทานอยางไร

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. ทานจะมวธการในการปองกนเยาวชนจากสอวดทศนทไมเหมาะสมอยางไร

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

*****************************

Page 32: Sony Vegas 9

29 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

กจกรรมท 11 Relationship

ชอ – นามสกล ............................................................................โรงเรยน .............................................

เครอขายครนกผลตวดทศนเพอการศกษา

งานผลตวดทศนเปนงานทจะตองอาศยการท างานเปนกลมและเครอขายเพอแลกเปลยน

ความรและชวยแกปญหา ดงนน จงควรมการท าความรจกกนและสรางเปนเครอขายขนมา เพอท างาน

รวมกนในอนาคต

********************

แบบฝกหด

ค าชแจง ใหท าความรจกกบสมาชกผเขารวมอบรม ใหไดอยางนอย 10 คน โดยบนทกรายละเอยด

ส าคญในการตดตอ ลงในแบบบนทกตอไปน

1. ชอ – นามสกล .................................................................................... ชอเลน ...................................

โรงเรยน .................................................................................................................................................

ลกษณะเดนประจ าตว .............................................................................................................................

ขอมลส าหรบตดตอ (อเมล เบอรโทร เฟซบค ฯลฯ) ...............................................................................

.................................................................................................................................................................

2. ชอ – นามสกล .................................................................................... ชอเลน ...................................

โรงเรยน .................................................................................................................................................

ลกษณะเดนประจ าตว .............................................................................................................................

ขอมลส าหรบตดตอ (อเมล เบอรโทร เฟซบค ฯลฯ) ...............................................................................

.................................................................................................................................................................

Page 33: Sony Vegas 9

30 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

3. ชอ – นามสกล .................................................................................... ชอเลน ...................................

โรงเรยน .................................................................................................................................................

ลกษณะเดนประจ าตว .............................................................................................................................

ขอมลส าหรบตดตอ (อเมล เบอรโทร เฟซบค ฯลฯ) ...............................................................................

.................................................................................................................................................................

4. ชอ – นามสกล .................................................................................... ชอเลน ...................................

โรงเรยน .................................................................................................................................................

ลกษณะเดนประจ าตว .............................................................................................................................

ขอมลส าหรบตดตอ (อเมล เบอรโทร เฟซบค ฯลฯ) ...............................................................................

.................................................................................................................................................................

5. ชอ – นามสกล .................................................................................... ชอเลน ...................................

โรงเรยน .................................................................................................................................................

ลกษณะเดนประจ าตว .............................................................................................................................

ขอมลส าหรบตดตอ (อเมล เบอรโทร เฟซบค ฯลฯ) ...............................................................................

.................................................................................................................................................................

6. ชอ – นามสกล .................................................................................... ชอเลน ...................................

โรงเรยน .................................................................................................................................................

ลกษณะเดนประจ าตว .............................................................................................................................

ขอมลส าหรบตดตอ (อเมล เบอรโทร เฟซบค ฯลฯ) ...............................................................................

.................................................................................................................................................................

7. ชอ – นามสกล .................................................................................... ชอเลน ...................................

โรงเรยน .................................................................................................................................................

ลกษณะเดนประจ าตว .............................................................................................................................

ขอมลส าหรบตดตอ (อเมล เบอรโทร เฟซบค ฯลฯ) ...............................................................................

.................................................................................................................................................................

Page 34: Sony Vegas 9

31 การตดตอวดทศน ดวยโปรแกรม Sony Vegas

[email protected]

กจกรรมท 12 Awards

ชอ – นามสกล ............................................................................โรงเรยน .............................................

การเขยนค านยม

การผลตสอวดทศน เปนงานทตองอาศยความพยายามในการด าเนนการเปนอยางสง ซงผผลต

ทงหลายตางรกนเปนอยางด ดงนน ในระหวางผผลตดวยกนเอง จงควรมอบค านยมใหแกกน เพอเปน

การเสรมสรางก าลงใจในการผลตสอวดทศนเพอการศกษาตอไป

แบบฝกหด

ค าชแจง ใหผผลตสอวดทศน น าวดทศนแนะน าตวเอง ไปใหวทยากร และเพอนสมาชกชม แลวเขยน

ค านยมลงในแบบบนทกทก าหนดให

ค านยมของวทยากร

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ลงชอ ........................................... วทยากร

ค านยมของผเขาอบรม

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ลงชอ ........................................... วทยากร