26
ANG PANLIPUNANG UGAT NG PERSONALIDAD SOSYALISASYON

SOSYALISASYON

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SOSYALISASYON

ANG PANLIPUNANG UGAT NG PERSONALIDAD

SOSYALISASYON

Page 2: SOSYALISASYON

Sosyalisasyon

Proseso ng pagkatutong panlipunan: -katayuan(status) -angkop na papel - personalidadProsesong pang-interaksyon - binabago ng gawi ang isang tao upang

umayon sa inaasahan sa grupong kanyang kinabibilingan.

Page 3: SOSYALISASYON

Kahalagahan ng Sosyalisasyon

Naililipat ang kultura sa mga kasunod na salinlahi (transmission of culture)

Naiaangkop sa organisadong lipunan ang mga kabataan. Nagkakamit ang indibidwal ng :

-sariling lipunan (social self) -kakayahan makita at makilala ang sarili -personalidad (saloobin/paninindigan,

paniniwala, pag0uugali at pagkilos)

Page 4: SOSYALISASYON

Epekto ng pagkawalay ng bata:

Walang kakayahan ang bata o sanggol para matulungan ang sarili kaya’t ang mga social isolates, mga batang ibinuklod sa lipunan, ay hindi man lang makapagsalita, makalakad, umakto sa senyas ng mga tao, kumain mag-isa at maglinis ng sarili.

Page 5: SOSYALISASYON

Epekto ng pagkawalay ng bata:

2 Klasikong tungkol sa social isolates na itinala ni Kingley Davis (1940, 1947)

1. Anna Isang anim-na-taong gulang Itinago ng lolo sa Pennsylvania Natagpuan ng social worker Dinala sa country home Makalipas ang 6 na buwan, dinala sa foster home Pinag-aral Namatay sa murang edad na 10 dahil sa sakit sa dugo Kapantay ng dalawang-taong0gulang kakayahang

sosyal at mental ni Anna.

Page 6: SOSYALISASYON

Epekto ng pagkawalay ng bata:

2. Isabelle Anim na taong gulang Ikinulong sa madilim na lugar sa Ohio kasama

ang inang bingi Nakatanggap ng pagmamahal sa ina ngunit hindi

natutong magsalita (senyas at kumpas lamang) Natuklasan at tinuruang magsalita ng mga

dalubhasang doktor at sosyolohista Pagsapit niya sa 8 ½ gulang, siya ay ipinasok sa

paaralan.

Page 7: SOSYALISASYON

Saligan ng sosyalisasyon

Tungkulin ng Sosyalisasyong pambata: - kasanayan sa pananalita - ubod ng personalidad (core personality) - pagkatuto ng mga pangunahing

pamantayan at halagahang sentral (central norms and values)

pundasyon para sa buhay panlipunan sa hinaharap

Page 8: SOSYALISASYON

Mga katulong sa sosyalisasyonPangunahing grupo (primary groups) : pamilya at

grupong pangkaibigan Charles Horton Cooley- “alagaan ng kalikasan ng

isang tao”

1. Pamilya: Pangunahing ahensiya ng sosyalisasyon.2. Barkada: peer group3. Paaralan: nagpapakilala sa kanya sa lipunan4. Media: tagapaghatid ng sosyalisasyon sa lipunan

Page 9: SOSYALISASYON

Paglinang ng Sarili at Pagkatao

Paglikha ng sarili (creation of the self)Self- salitang Anglo-Saxon “pareho o

katulad”Persona- personality. Hango sa maskarang

panteatro ng mga Romano sa mga dulang Griyego at Latin.

may pakiwaring “tunay na sarili” ang bawat isa.

Page 10: SOSYALISASYON

Paglinang ng Sariling Panlipunan (Social Self)

Pagbigay sa kanya ng pangalanPagkatuto sa wika ng grupoPagkaunawa sa mga pananaw ng ibang tao

Page 11: SOSYALISASYON

Salamin sa sarili (Looking Glass self):Charles Horton Cooley

Ang katauhan ng tao ay nahuhubog base sa impresyon ng mga taong nakaksalamuha nya.

Page 12: SOSYALISASYON

Salamin sa sarili (Looking Glass self):Charles Horton Cooley

Tatlong elemento:1. Imahinasyon ng anyo ng sariling kilos o

gawi sa ata ng ibang tao2. Imahinasyon kung paano hahatulan o

huhusgahan ng ibang tao ang sariling kilos o gawi

3. Pansariling damdamin, gaya ng pagmamalaki o pagkahiya, hinggil sa hatol ng ibang tao.

Page 13: SOSYALISASYON

Salamin sa sarili (Looking Glass self):Charles Horton Cooley

“Isang salamin ang mundo at nagpapakita sa bawat tao ng ;arawan ng kaniyang sariling mukha. Ismiran mo ito at makikita mong nakasimangot ito sa iyo;tawanan mo ito at mapatutunayan mong masaya at mabuting kasamang ito” (Hango sa Vanity Fair ni Thackeray)

Page 14: SOSYALISASYON

Sariling Panlipunan: George Herbert Mead

Apat na yugto ng paglitaw ng sarili

Preverbal period

(Mula pagsilang -1 taon)

Senyas at kumpas (body

language), pagunawa sa ngiti at iyak

Verbal period and preparatory

stage(1-3 taon)

Tinutularan ang kilos ng mga tao sa paligid niya

Page 15: SOSYALISASYON

Play stage (3-7 taon)

Panahon ng “mahahalagang mga iba”– nagsisilbing mga modelo o huwaran ng pagkilos ng bata

Game Stage (7-8 taon)

Panahon ng “kalahatang mga iba” ; nauunawaan ang kaniyang kalagayan sa grupo na nauugnay sa iba pang mga kasapi

Page 16: SOSYALISASYON

Sariling Panlipunan: George Herbert Mead

Dalwang bahagi ng pagsusuri sa sarili: 1. “I” (creative and spontaneous leaf) 2. “Me” (conventional or socialized self)

Ugnayan sa pagitan ng “I” at “me”:1. Pantay na pagkakabahagi” – normal na

pagkilos ng indibidwal2. Higit ang “I” – undersocialized3. Higit ang “Me” - oversocialized

Page 17: SOSYALISASYON

Paglinang ng personalidad (psychoanalysis)

Sigmund Freud- nagtayo ng pundasyon para sa psychoanalysis

Ang instinct ang nagdidiktang pwersa sa likod ng personalidad ng isang tao.

Binubuo ang personalidad ng tatlong systema:1. Id (biological core of the self) – bahaging biolohikal

at minanang likas na simbuyo na si sinisikap supilin ng lipunan.

2. Ego (rational part of the self) – sumusupil sa kamalayang pansarili.

3. Superego (konsensya) – nagsisilbing moral na bisig ng personalidad.

Page 18: SOSYALISASYON

Psychosexual stages of development:

Oral stage (pagsilang hanggang sa isang taon)

kasiyahan mula sa pagkain oral fixation – sanhi ng mga bisyo,

pagkamadaldal at katakawan sapagkain.

Anal Stage (1- 3 taon) toilet trainingAnal fixation – sanhi ng pagkamaramot,

sobrang mapag-angkin, at ubod ng linis sa katawan.

Page 19: SOSYALISASYON

Psychosexual stages of development:

Phallic stage (4-5 taon) Oedipus complexElectra complex sanhi ng pagkatomboy o pagkabakla ng batoPaglitaw ng superegoLatency stage (5 taon – pagdadalaga o

pagbibinata)Pagunlad ng intelektuwal at panlipunan

Page 20: SOSYALISASYON

Psychosexual stages of development:

Genital stage (11-14 taon)Sexual na pagnanasa at pagkilos na

pangmatanda

Page 21: SOSYALISASYON

EGOPSYCHOLOGY: Erik H. Erikson

Ang ego ay may sariling katangian at pangagailangan

Page 22: SOSYALISASYON

PSYCHOSOCIAL STAGES OF DEV’T:

Basic Trust vs Mistrust (birth – 1 taon) - natututong magtiwala ang sanggol kapag

sensitibo at handang tumugon sa kanyang mga pangangailangan ang tagapag-alaga.

Autonomy vs shame and doubt (2-3 taon) - nakadarama ng katiyakan sa sarili kapag

nagpapakita ng pagsangayon sa kusang pagkilos ng bata ang magulang

Page 23: SOSYALISASYON

Initiative vs Guilt (4-5 taon) Kapag ang bata ay binigyan ng kalayaang sumubok at

tumuklas at ng sagot sa kanyang mga katanungan, ang bata ay hinihikayat na magkusa.

Industry vs Inferiority (6-11 taon) Nagiging masipag ang bata kapag ito ay hinihikayat na

lumikha ng bagay, pinapabayaang matapos ang gawain at pinupuri ang kanyang pagsisikap

Identity vs. role confusion (12 – 20 taon) Nabubuo ang pagkilala sa sarili kapag napagsama-sama ang

kanyang mga papel na ginagampanan upang maranasan ang pagpapatuloy ng kaniyang mga pansariling pakiwari.

PSYCHOSOCIAL STAGES OF DEV’T:

Page 24: SOSYALISASYON

PSYCHOSOCIAL STAGES OF DEV’T:

Intimacy vs. Isolation (20-24) Maaaring bumuo ang indibidwal ng matalik na

pakikipag-ugnayan sa kapwa kapag siya ay may matatag na identidad o pagkilala sa sarili

Generativity vs. self-absorption/stagnation (gitnang gulang) Generativity – pagkakaroon ng kinalaman sa

pagtataguyod at paggabay sa susunod na mga salinlahi.

Integrity vs. despair (katandaan – kamatayan)

Page 25: SOSYALISASYON

COGNITIVE DEVELOPMENT: Jean Pagiet

Sensimotor stage (birth – 18 mo. ) Matalas na pakiramdam upang makakuha ng

impormasyon tungkol sa mundo. Object permanence – nananatili ang mga bagay at tao

na hindi nya nakikita o nahahawakan

Preoperational stage (18 mo. – 7 taon) Nakapag bubuo ang bata ng simbolo ng isang bagay

na nananatili sa kanyang alaala kahit wala na ito (total object permanence)

Page 26: SOSYALISASYON

COGNITIVE DEVELOPMENT: Jean Pagiet

Concrete operational stage (7 – 11 taon) Principle of observation

Formal operational stage (pagdadalaga/pagbibinata) Systematiko at siyentipikong paraan ng pag-iisip.