16
KONSORCJUM FIRM: DEDECO SP Z O.O. MD-POLSKA SP Z O.O. PROJEKT BUDOWLANY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ Szczecin 01.10.2010r. 2 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY - kopia warunków technicznych podlączenia do miejskiej sieci WOD-KAN - kopia warunków technicznych podlączenia do sieci gazu - kopia warunków technicznych podlączenia do sieci cieplnej SPIS RYSUNKÓW SKALA NR PLAN SYTUACYJNY - 1:500 SZ-01 PROFIL WODOCIĄGU - 1:100/250 SP-02 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - 1:100/250 SP-03 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - 1:100/250 SP-04.1 i 4.2. RZUT POMIESZCZENIA WODOMIERZA 1:100 SR-05 SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNYCH FI1200mm --- SS-06 i 07 SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNYCH FI425mm --- SS-08 SCHEMAT BUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 1:50 SS-09

SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

2

SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

- kopia warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci WOD-KAN

- kopia warunków technicznych podłączenia do sieci gazu

- kopia warunków technicznych podłączenia do sieci cieplnej

SPIS RYSUNKÓW SKALA NR PLAN SYTUACYJNY - 1:500 SZ-01 PROFIL WODOCIĄGU - 1:100/250 SP-02 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - 1:100/250 SP-03 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - 1:100/250 SP-04.1 i 4.2. RZUT POMIESZCZENIA WODOMIERZA 1:100 SR-05 SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNYCH FI1200mm --- SS-06 i 07 SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNYCH FI425mm --- SS-08 SCHEMAT BUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 1:50 SS-09

Page 2: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

3

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania. - zlecenie inwestora, - P.B. architektury, - warunki przyłączenia, - plan sytuacyjny 1:500, - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania są przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne dla inwestycji: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W TORUNIU, adres: TORUŃ, ul. Gen. Bema 73-89 działki nr: 179/3, 180/1, 180/3, 179/6, 179/1, 178 - obręb 2, 207/2 – obręb 6

Projekt swym zakresem obejmuje: - projekt przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej, - projekt przyłącza i instalacji wodociągowej, - projekt instalacji kanalizacji deszczowej, - projekt instalacji gazu na potrzeby technologii kuchni - projekt instalacji chłodniczej do zewnętrznych agregatów dla potrzeb lodowiska 3. PRZYŁĄCZE i INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Warunki włączenia. Przewidziano wykonanie przyłącza wodociągowego dla przedmiotowego obiektu z

wykorzystaniem wskazanej w warunkach technicznych projektowanej sieci miejskiej w ulicy Bema. Przyłącze obsługiwać będzie zaopatrzenie w wodę budynku wraz z instalacją przeciwpoŜarową realizowaną hydrantami nadziemnymi DN80 zlokalizowanymi w sąsiedztwie budynku. Włączenie przewidziano realizowane trójnikiem wbudowanym na sieci w trakcie jej realizacji (materiał i szczegół połączenia po określeniu materiału i średnicy sieci miejskiej na etapie projektu wykonawczego – wg informacji dostawcy wody będzie to Ŝel.dn200mm). Przewidziano wstępnie, wybudowanie odrzutu od sieci projektowanej na potrzeby hydrantów p.poŜ. wzdłuŜ ul. Bema bez Opomiarowanie jak hydranty na sieci oraz włączenie w Opomiarowanie hydrantów w części północno zachodniej nieruchomości. Opomiarowanie wody zuŜywanej przez obiekt przyjęto w pomieszczeniu technicznym kondygnacji podziemnej – ogrzewane i odwadniane pomieszczenie pompowni na potrzeby stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych. Przewidziano wbudowanie wodomierza sprzęŜonego MW/JS 100/2,5. Określono parametry odbioru wody na potrzeby budynku przy średnim obciąŜeniu uŜytkowników stałych (powyŜej 6godzin) 150-300osób w ciągu doby: Q śr. dobowe - 9,0 m

3/d

Q max. godzinowe - 2,3 m3/h

q sek. - 4,8 dm3/s

na potrzeby zewnętrznego gaszenia poŜaru 20,0dm3/s, na potrzeby wewnętrznego gaszenia

hydrantami dn25 i dn52mm oraz dla wody na potrzeby stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych zgromadzonej w całości w wbudowanym zbiorniku. Układ wodomierza zgodnie ze schematem w części rysunkowej.

Zastosowane materiały i uzbrojenie. Przyłącze wykonać z rur Ŝeliwnych o średnicach zgodnei z częścią rysunkową; instalację na terenie wykonać z rur PE do wody pitnej koloru niebieskiego. Przewidziano zastosowanie rur w sztangach o połączeniach zgrzewanych doczołowo dla średnic większych od de90mm. Dla średnic mniejszych i równych od de90mm połączenia wykonywać za pomocą muf elektrooporowych - rury w zwojach. Dla rur Ŝeliwnych połaczenia kielichowe i z armaturą kołnierzowe złączami RK. Podejścia do hydrantu i same hydranty zewnętrzne wykonać z rur Ŝeliwnych z Ŝeliwa sferoidalnego GGG. Armatura odcinająca Ŝeliwna kołnierzowa. Na całej trasie wodociągu przyłącza i instalacji na wysokości 20 [cm] nad rurą naleŜy ułoŜyć taśmę magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe.

Roboty ziemne. Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 10cm z przesianego piasku. Po ułoŜeniu wodociągu naleŜy wykonać obsypkę z piasku o grubości min. 30cm powyŜej powierzchni rury. Resztę wykopu naleŜy wypełnić gruntem rodzimym. Pod drogami zasypkę naleŜy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Page 3: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

4

Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montaŜu tych rur. Armaturę na projektowanej sieć wodociągowej naleŜy oznakować tabliczkami emaliowanymi umieszczonymi na słupkach.

Roboty dodatkowe. - Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z normą PN-B 10725:1997 Próbę naleŜy wykonać po ułoŜeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie złącza powinny być odkryte w celu moŜliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Ciśnienie próbne powinno wynosić nie mniej niŜ 1MPa. -Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewód naleŜy poddać płukaniu uŜywając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umoŜliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego upowaŜnionej. W razie potrzeby dokonać dezynfekcję rurociągu podchlorynem sodu w stęŜeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunięciu wody dezynfekującej z rurociągu naleŜy ją zobojętnić tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodociąg naleŜy ponownie wypłukać i przeprowadzić analizę bakteriologiczną. Wodę po próbie szczelności, płukaniu i zobojętnioną wodę po dezynfekcji rozprowadzić po terenie działki Inwestora.

Odbiory: - Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te etapy robót, które podlegają zakryciu przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu. - zakres i procedury odbioru przyłączy i sieci po stronie dostawcy wody określono szczegółowo w warunkach technicznych przyłączenia, -Przed przekazaniem przewodów wodociągowych do eksploatacji naleŜy dokonać odbioru końcowego. W zakres odbioru końcowego wchodzi: a) sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych b) sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją wykonania przyłączy i obiektów na przyłączach c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 4. KANALIZACJA SANITARNA

Warunki podłączenia kanalizacji sanitarnej. Przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej sieci miejskiej wskazanej w warunkach technicznych na skrzyŜowaniu ulic Bema i Matejki. Przyjęto wybudowanie instalacji kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji i wykorzystanie istniejącego przyłącza do budynku na działce 179/6 – po jego przebudowie na projektowane średnice metodą bezwykopową. Budynek którego przyłącze planuje się wykorzystać podlegać będzie rozbiórce w ramach bieŜącego zadania inwestycyjnego. Na podstawie załoŜonych scenariuszy uŜytkowania i projektowanych przyborów sanitarnych określono ilości ścieków jako: Q śr. dobowe - 8,0 m

3/d

Q max. godzinowe - 2,0 m3/h

q sek. - 9 dm3/s

Zastosowane materiały. Projektuje się instalację wykonane z rur i kształtek PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. Dla odcinka na trasie istniejącego przyłącza (pomiedzy S1 a Sistn) przyjęto zastosowanie rur PE-HD np. TS firmy Wavin. Projektuje się studzienki inspekcyjne i rewizyjne w układzie kombinowanym zaleŜnie od obciąŜenia i włączenia części istniejących jako wykonane z kręgów betonowych klasy nie gorszej niŜ B45 łączonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym dnem oraz dla instalacji uŜytkownika o mniejszym obciąŜeniu po stronie jego instalacji wykonane z rury tworzywowej np. systemu Tegra z kinetą PP typu przepływowego, zwieńczone stoŜkiem betonowym z pokrywą Ŝeliwną typu cięŜkiego. Roboty ziemne i układanie kanałów. Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyŜej 1,6 m szeroko-przestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułoŜona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał uŜyty do podsypki nie moŜe zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyŜej 30 mm. Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.

Page 4: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

5

Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiał uŜyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania podłoŜa. Obsypka rur musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką naleŜy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu naleŜy usunąć duŜe i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę naleŜy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Przewody z rur PVC naleŜy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montaŜu tych rur.

5. KANALIZACJA DESZCZOWA Warunki podłączenia kanalizacji deszczowej.

Przyjęto zgodnie z warunkami odprowadzenie wód opadowych do elementów sieci miejskich projektowanych w ramach innego zadania przebudowy ulicy Bema. Przyjęto wykonanie przyłącza zgodnie z projektem tej drogi do studni przy granicy nieruchomości. Kanalizacja deszczowa obsługuje projektowane powierzchnie pieszojezdni na terenie obiektu o łącznej powierzchni 13600m2 i powierzchnię dachu ok16000m2. Zgodnie z wymaganiami warunków technicznych obliczenia wykonano dla deszczu o prawdopodobieństwie p=0,02 (126,6dm3/sha przy czasie trwania 10min.). Dla takich parametrów przyjęto zgodnie z warunkami przetrzymanie wód opadowych na czas ok. 15minut po przez zastosowanie zbiornika retencyjnego w pobliŜu Obliczenia:

Tab.1.opad normatywny dla p=0,02 130dm3/sha

opis pow. [m2] pow.[ha] Ψi qi [dm3/s]

dach 16000 1,6 1 208,0

chodniki 4600 0,46 0,6 35,9

ciągi pieszojezdne i parkingi 9000 0,9 0,6 70,2

wyniki:

pow.zred. 2,42 ha

qs= 314,1 dm3/s

Qd 188,4 m3/d

tab.2. obliczenie objętości zbiornika retencyjnego

C t qs Powierzchni zred. zlewni

Wsp spływu

Dopływ zbiornika

Odpływ ze zbiornika

Stosunek (al)

Metoda 1 f(b)

Metoda 2 f(a)

Met 1 Błaszczyk

Met 2 radzeicka

[lata] [min] [l/s*ha] [ha] [m3/s] [m

3/s] [m3] [m3]

2 10 126,6 2,42 0,940 0,288 0,080 0,278 0,553 0,614 95,623 106,056

2 20 79,57 2,42 0,940 0,181 0,080 0,442 0,312 0,417 67,837 90,544

2 30 60,64 2,42 0,940 0,138 0,080 0,580 0,177 0,272 44,017 67,603

2 40 50,01 2,42 0,940 0,114 0,080 0,703 0,090 0,162 24,675 44,146

2 45 46,22 2,42 0,940 0,105 0,080 0,761 0,059 0,117 16,880 33,176

2 50 43,07 2,42 0,940 0,098 0,080 0,817 0,036 0,079 10,448 23,081

2 55 40,40 2,42 0,940 0,092 0,080 0,870 0,018 0,047 5,471 14,140

2 60 38,11 2,42 0,940 0,087 0,080 0,923 0,007 0,021 2,040 6,706

Budowa układu, dobór zbiornika i regulatora odpływu:

1) objętość rur zapewniająca zwierciadło wody nie mniej niŜ 50cm poniŜej najniŜszej pokrywy studni (D3):

81,62 [m3]

2) wymagana objętość zbiornika:

- wg Błaszczyka: 14,00 [m3] zgodnie z literaturą jako poprawniejsze

3) wysokość piętrzenia dla regulatora:

- rzędna zwierciadła wody zretencjonowanej: 50,05 mnpm

- rzędna najniŜszego punktu instalacji (WLOT DO D3): 48,83 mnpm

- załoŜona wysokość wody w zbiorniku 0,7 [m]

- wymagane piętrzenie do doboru regulatora 1,9 [m]

- wymiary zbiornika retencyjnego w rzucie: 4,0x5,0 [m]

- wysokość komory zbiornika 2,5 [m]

- średnica odpływu ze zbiornika Dn200

- rzędna dna zbiornika 48,12 mnpm Regulator– dla parametrów pracy j.w. dobrano firmy Hauraton AQUAFIX RGS50/100 - o przepływie 80l/s na dn200

Page 5: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

6

Zbiornik jako podziemny Ŝelbetowy o rzucie prostokątnym 4x5m. Przyjęto prefabrykowany zbiornik Ŝelbetowy AQUAFIX ZRB 25000 w układzie dwóch zbiorników połączonych górą i dołem. Zastosowane materiały. Projektuje instalację i przyłącza wykonane z rur i kształtek PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. Projektuje się studzienki inspekcyjne i rewizyjne: dla sieci wykonane z kręgów betonowych klasy nie gorszej niŜ B45 łączonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym dnem, dla instalacji uŜytkownika po stronie jego instalacji miejscami dla sieci o mniejszym obciąŜeniu jako wykonane z rury karbowanej 425mm z dennicą PP lub PVC jak studnie osadnikowe, zwieńczone stoŜkiem betonowym z pokrywą Ŝeliwną typu cięŜkiego. Układ kanalizacji deszczowej zabezpieczony przed zamuleniem po przez stosowanie osadników po stronie instalacji wewnętrznej na wszystkich elementach odwodniania (odwodnienia liniowe, drenaŜ z podwójnym filtrem, osadniki na wpustach itp.). Wody z dachu odprowadzane układem podciśnieniowym podwójnym (układ główny i rezerwowy). Ciągi odwodnień: Przy klatkach schodowych przewidziano odwodnienie FASERFIX SUPER 100 KS typ 01 (wys. bud 160 mm, szer. bud 160 mm, grubość ścianek bocznych 30 mm) wraz z rusztem Ŝeliwnym z wąską szczeliną ( 100 mm / 6 mm - zabezpiecza przed nadmiernym zabrudzaniem oraz uszkodzeniami obuwia damskiego). Ruszty pokryte powłoką KTL zabezpieczającą Ŝeliwo przed utlenianiem - co gwarantuje estetyczny wygład na długi czas Na rampach wjazdowych do garaŜu przewidziano FASERFIX SUPER 200 KS typ F 200 ( wys. bud 200 mm , szer. bud 260 mm, grubość ścianki bocznej 30 mm ) wraz z rusztem Ŝeliwnym kratowym ( 30 mm / 20mm wielkość oczka - co gwarantuje bardzo dobry odbiór wody przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed zabrudzaniem koryt liśćmi i papierami ) . Ruszty pokryte powłoką KTL. W tych miejscach przewidziano dodatkowe kotwienie koryt w zabudowie za pomocą prętów stalowych przechodzących przez dno koryta na wylot w ilości 2 szt. na metr . Otwory w dnie koryta osłonięte tulejami Przy budynku hali - nad garaŜem przewidziano odcinek 46 mb FASERFIX SUPER 200 KS typ F 110 ( wys. bud 110 mm , szer. bud 260 mm, grubość ścianki bocznej 30 mm ) wraz z rusztem Ŝeliwnym kratowym ( 30 mm / 20mm wielkość oczka - co gwarantuje bardzo dobry odbiór wody przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed zabrudzaniem koryt liśćmi i papierami ) . Ruszty pokryte powłoką KTL zabezpieczającą Ŝeliwo przed utlenianiem - co gwarantuje estetyczny wygład na długi czas . Ze względu na niska podbudowę w tym miejscu pomiędzy stropem, a korytem przewidziano dodatkowe kotwienie koryt za pomocą prętów stalowych przechodzących przez dno koryta na wylot w ilości 2 szt. na metr . Otwory w dnie koryta osłonięte tulejami. Przy fasadzie przewidziano koryta wykonane z POLIOLEFINU – materiału odznaczającego się wysoką odpornością chemiczną, na działanie mrozu i soli , oraz jest całkowicie szczelny . Koryta będą łączone na pióro - wpust plus dodatkowo uszczelniane uszczelniaczem . Koryta o szer. wew. 200 mm i zew 254 mm i wysokości budowlanej 100 mm będą przykryte rusztem Ŝeliwnym kratowym ( 30 mm / 20mm wielkość oczka - co gwarantuje bardzo dobry odbiór wody przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed zabrudzaniem koryt liśćmi i papierami , natomiast w miejscach wejść do budynku będą ruszty wąskom szczeliną ( 100 mm / 6 mm - zabezpiecza przed nadmiernym zabrudzaniem oraz uszkodzeniami obuwia damskiego) Ruszty pokryte powłoką KTL zabezpieczającą Ŝeliwo przed utlenianiem Miejsce połączenia koryta z fasadą wypełnić uszczelniaczem SIKA W rejonie parkingów i ciągów pieszych projektuje się wpusty uliczne Ŝeliwne na studzience osadnikowej z prefabrykowanej studzienki betonowej lub polimerobetonowej 500mm. Dla wszystkich podejść do koryt odwodnień liniowych oraz korytek betonowych przewidziano zastosowanie rury PVC klasy S. Wszystkie wpusty odwodnień liniowych i korytek muldowych wykonać jako osadniki.

Na elementach ciągów pieszych, pod ścianami budynku, w sąsiedztwie wjazdów do garaŜy odwodnienia realizowane układem koryt liniowych z rusztami Ŝeliwnymi (dla sąsiedztwa budynku układ rusztu z elementami oświetlenia ścian budynków)

Roboty ziemne i układanie kanałów. Dla PVC zgodnie z pkt.4 niniejszego opracowania. 6. INSTALACJA GAZU W zakresie niniejszego projektu wskazano lokalizację szafki gazowej z kurkiem głównym i opomiarowaniem. Gaz do budynku dostarczany na potrzeby projektowanej technologii kuchni przyszłego najemcy lokalu gastronomicznego parteru. Gaz dostarczany na potrzeby wstępnie określonych standardowych elementów wyposaŜenia zakładu gastronomicznego jako frytkownica, gril, kuchnie 4-ro palnikowe z piekarnikiem. Gaz w ilości nominalnej q=7Nm3/h dostarczany do punktu

Page 6: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

7

redukcyjno-pomiarowego na ścianie budynku od strony ul. Bema. 7. INSTALACJA CHŁODNICZA Zgodnie z projektem instalacji wewnętrznych TOM IIS.03 – instalacje CO, CT, WL, GAZ, źródło ciepła i chłodu przyjęto budowę w obiekcie układu orurowania na potrzeby chłodzenia tafli boiska i wytwarzania lodu dla potrzeb areny do hokeja i łyŜwiarstwa figurowego. Układ wewnętrzny zakończony w projekcie tafli chłodzącej na granicy budynku. W zakresie instalacji zewnętrznych wykonać podejście z budynku do miejsca usytuowania tymczasowych agregatów chłodniczych (rozkładane okresowo na potrzeby organizacji lodowiska). Instalację chłodniczą wykonać z rur PEHD lub PE100 160x 9,5 (DN 150) w izolacji ze spienionego kauczuku z ochronnym płaszczem zewnętrznym z PVC. Połączenia rurociągów PE jako doczołowe zgrzewane, połączenia izolacji w postaci lokalnych muf izolacyjnych z płaszczem z mufy termokurczliwej. Alternatywnie wykonać z rur preizolowanych stalowych spawanych w izolacji standard np. zgodnie z systemem ZPU Międzyrzecz. Rurociągi układać na głębokości 0,5-0,8m na podsypce piaskowej o grubości min. 10cm z piasków średnich i grubych bez kamieni, gruzu czy ostro krawędziowych elementów. Instalacja zakończona na ścianie obudowy śmietnikowej układem zaworów odcinających i odpowietrzających. Ukłąd zaworów i układ podłączeń elektrycznych agregatu w obudowie w formie szafki stalowej. Zakończenie instalacji, sposób podłaczenia rurociągów elastycznych do agregatu itp. KaŜdorazowo do wykonania przez wynajmującego agregaty zgodnie z DTR tych urządzeń. Roboty ziemne, montaŜowe i demontaŜowe Roboty ziemne i montaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 , BN-72/8932-01 oraz „Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” tom I i II wyd. COBRTI „Instal” Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych oraz przed zasypaniem, w szczególności w miejscach prowadzenia robót przy dolnej krawędzi skarpy. W miejscu skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem i przy zbliŜeniach do istniejącego uzbrojenia równoległego roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie, w miejscach bezkolizyjnych roboty wykonywać mechanicznie . Roboty ziemne w obszarze projektowanych dróg ( zasypka, zagęszczenie) zgodnie z BN-72/8932-01. Wymagany wskaźnik zagęszczenia zasypki : - pod projektowanymi drogami do głębokości 1,0 m - Is = 1,0 - pozostałe tereny - min. Is = 0,97 Rurociągi naleŜy układać na podłoŜu nośnym i w suchym wykopie. Wymagany min. wskaźnik zagęszczenie gruntu pod sieci powinien wynosić Is = 0,97 . PodłoŜe pod projektowaną siecią powinno być odebrane przez uprawnionego geologa 8. Uwagi końcowe. -Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – montaŜowych – cz. III”. -Materiały uŜyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektant : dr inŜ. Adam Krupiński

Page 7: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

8

Za zgodność z oryginałem:

Dr inŜ. Adam Krupiński 25.09.2010

Page 8: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

9

Za zgodność z oryginałem:

Dr inŜ. Adam Krupiński 25.09.2010

Page 9: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

10

Za zgodność z oryginałem:

Dr inŜ. Adam Krupiński 25.09.2010

Page 10: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

11

Za zgodność z oryginałem:

Dr inŜ. Adam Krupiński 25.09.2010

Page 11: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

12

Za zgodność z oryginałem:

Dr inŜ. Adam Krupiński 25.09.2010

Page 12: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

13

Za zgodność z oryginałem:

Dr inŜ. Adam Krupiński 25.09.2010

Page 13: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

14

Za zgodność z oryginałem:

Dr inŜ. Adam Krupiński 25.09.2010

Page 14: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

15

Za zgodność z oryginałem:

Dr inŜ. Adam Krupiński 25.09.2010

Page 15: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

16

Za zgodność z oryginałem:

Dr inŜ. Adam Krupiński 25.09.2010

Page 16: SPIS TRE ŚCI OPIS TECHNICZNY DOKUMENTY

KONSORCJUM FIRM:

DEDECO SP Z O.O.

MD-POLSKA SP Z O.O.

PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W TORUNIU

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Szczecin 01.10.2010r.

17

Za zgodność z oryginałem: Dr inŜ. Adam Krupiński 25.09.2010