32
Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkól w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe Strona: 2 Faza: PROJEKT WZMOCNIENIA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI ............................................................................................................................. 2 1. Podstawa opracowania. .................................................................................................. 3 2. Cel i zakres opracowania................................................................................................ 4 3. Dane ogólne o obiekcie. ................................................................................................. 5 3.1. Lokalizacja i ogólna charakterystyka budynku sali sportowej............................... 5 3.2. Charakterystyka konstrukcji budynku sali sportowej. ........................................... 5 4. Opis konstrukcji budynku. ............................................................................................. 5 4.1. Warunki gruntowe.................................................................................................. 5 4.2. Fundamenty. ........................................................................................................... 7 4.3. Wiązary lukowe...................................................................................................... 8 4.4. Ściany szczytowe. .................................................................................................. 9 4.5. Ścianki fundamentowe. .......................................................................................... 9 4.6. Posadzka................................................................................................................. 9 4.7. Pokrycie dachu. ...................................................................................................... 9 5. Ocena stanu elementów konstrukcji budynku hali sportowej. ..................................... 10 5.1. Fundamenty. ......................................................................................................... 10 5.2. Wiązary lukowe.................................................................................................... 11 5.3. Ściany szczytowe. ................................................................................................ 11 5.4. Ścianki fundamentowe. ........................................................................................ 11 5.5. Posadzka............................................................................................................... 12 5.6. Pokrycie dachu. .................................................................................................... 12 6. Zakres prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji i remontem sali. ................... 13 7. Opis wzmocnienia konstrukcji. .................................................................................... 14 8. ZaloŜenia projektowe. .................................................................................................. 18 9. Obliczenia..................................................................................................................... 23 9.1. Zebranie obciąŜeń. ............................................................................................... 23 9.2. Model obliczeniowy. ............................................................................................ 32

SPIS TRE ŚCI

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

2

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI ............................................................................................................................. 2 1. Podstawa opracowania. .................................................................................................. 3 2. Cel i zakres opracowania................................................................................................ 4 3. Dane ogólne o obiekcie. ................................................................................................. 5

3.1. Lokalizacja i ogólna charakterystyka budynku sali sportowej............................... 5 3.2. Charakterystyka konstrukcji budynku sali sportowej. ........................................... 5

4. Opis konstrukcji budynku. ............................................................................................. 5 4.1. Warunki gruntowe.................................................................................................. 5 4.2. Fundamenty. ........................................................................................................... 7 4.3. Wiązary łukowe...................................................................................................... 8 4.4. Ściany szczytowe. .................................................................................................. 9 4.5. Ścianki fundamentowe. .......................................................................................... 9 4.6. Posadzka................................................................................................................. 9 4.7. Pokrycie dachu. ...................................................................................................... 9

5. Ocena stanu elementów konstrukcji budynku hali sportowej. ..................................... 10 5.1. Fundamenty. ......................................................................................................... 10 5.2. Wiązary łukowe.................................................................................................... 11 5.3. Ściany szczytowe. ................................................................................................ 11 5.4. Ścianki fundamentowe. ........................................................................................ 11 5.5. Posadzka............................................................................................................... 12 5.6. Pokrycie dachu. .................................................................................................... 12

6. Zakres prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji i remontem sali.................... 13 7. Opis wzmocnienia konstrukcji. .................................................................................... 14 8. ZałoŜenia projektowe. .................................................................................................. 18 9. Obliczenia..................................................................................................................... 23

9.1. Zebranie obciąŜeń. ............................................................................................... 23 9.2. Model obliczeniowy............................................................................................. 32

Page 2: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

3

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

1. Podstawa opracowania. [1] Zlecenie od: Miasto i Gmina Skępe

ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe,

[2] Udostępniona przez zleceniodawcę dokumentacja :

[2.1] Projekt Architektoniczny, „Sala Sportowa z zapleczem przy Szkole Podstawowej w

Skępem.”

opracowany przez: MBP mapro Sp. z o.o. – Mazowieckie Biuro Projektów w Płocku,

ul. Kolegialna 28, 09-402 Płock,

projektant: arch. Czesław Korgul (upr. z art. 361/59r.),

data opracowania: listopad 1997 r.

parafowany jako Pozwolenie na budowę z dn. 17.12.97r., nr NB-I-7351/9-478/97

[2.2] P.T. konstrukcji Sali sportowej – adaptacja:

Sala sportowa przy szkole podstawowej w Skępem,

opracowany przez: MBP mapro Sp. z o.o. – Mazowieckie Biuro Projektów w Płocku,

ul. Kolegialna 28, 09-402 Płock,

projektant adaptujący: mgr inŜ. Janusz Zawadzki (upr. bud. Nr 127/88),

data opracowania: październik 1997 r.

parafowany jako Pozwolenie na budowę z dn. 17.12.97r., nr NB-I-7351/9-478/97

[2.3] P.T. konstrukcji budynków pomocniczych i pokrycia Sali sportowej:

Sala sportowa przy szkole podstawowej w Skępem,

opracowany przez: MBP mapro Sp. z o.o. – Mazowieckie Biuro Projektów w Płocku,

ul. Kolegialna 28, 09-402 Płock,

projektant: mgr inŜ. Janusz Zawadzki (upr. bud. Nr 127/88),

data opracowania: grudzień 1997 r.

[2.4] Dziennik Budowy nr 198/2002: „Hala Sportowa w Skępem”, wydany dnia 02 lipca

2002r.

[3] Wizja lokalna, odkrywka fundamentu i posadzki budynku,

[4] „Wyniki badań geotechnicznych” opracowane przez

ZAKŁAD BADAŃ GEOLOGICZNYCH GEO-GRUNT, 87-100 TORUŃ, ul. Ogrodowa

16, autorzy opracowania: mgr T. Flik (upr. CUG 070736), mgr H. Kwiatkowski (upr.

CUG 070711),

[5] „Opinia geotechniczna z dokumentacja badań podłoŜa gruntowego” opracowana

przez:

GEOsolutions Tomasz Michałek

Page 3: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

4

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz,

[6] „Ekspertyza techniczna. Sala sportowa przy szkole podstawowej w Skępem.”

opracowana przez: mgr inŜ. Adam Słomski (upr. nr KUP/BO/0189/10) oraz mgr inŜ.

Józef Abramowicz, we wrześniu 2016r.

[7] Normy i przepisy budowlane:

[7.13][5.1] PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości.

[7.2] PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe.

[7.3] PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe

[7.4] PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem.

[7.5] PN-80/B-02010/Az1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie

śniegiem.

[7.6] PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem.

[7.7] PN-B-02011:1977/Az1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia

wiatrem.

[7.8] PN-82/B-02004 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne.

ObciąŜenie pojazdami.

[7.9] PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone.

[7.10] PN-B-03002/2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia.

[7.11] PN-81/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

[7.12] PN-86/B02015 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne środowiskowe.

ObciąŜenie temperaturą.

[8] Projekt budowlany architektoniczny „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim

Zespole Szkół w Skępem”, zlokalizowanego w: ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630

Skępe, dz. nr 525, 526/1, obr. 7; opracowany przez: mgr inŜ. mgr inŜ. arch. Hanna

Falkiewicz-Marciniak (nr upr. BUA-III-16/63) , data opracowania.: styczeń 2017r.

2. Cel i zakres opracowania. W związku z planowanym remontem sali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w

Skępem, sporządzono ekspertyzy techniczne, które wykazały niewystarczającą nośność

konstrukcji sali.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wzmocnienia konstrukcji Sali na potrzeby

planowanego remontu.

Page 4: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

5

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

3. Dane ogólne o obiekcie.

3.1. Lokalizacja i ogólna charakterystyka budynku s ali sportowej. Budynek sali sportowej zlokalizowany jest przy Szkole Podstawowej w Skępem, po

stronie południowej budynku dydaktycznego, połączony jest z łącznikiem w poziomie parteru.

Sala sportowa usytuowana jest osią podłuŜną o kierunku północ-południe.

Sala sportowa o eliptycznym przekroju zaprojektowana została z przeznaczeniem do gier

i gimnastyki. Powierzchnia sali o wymiarach konstrukcyjnych 30x45,10m, projektowana była

pod moŜliwość wykonania boiska do siatkówki (18,0x9,0m), tenisa (23,77x10,97m),

koszykówki (28,0x15,0m), piłki ręcznej (40,0x20,0m). Po obu stronach sali zaprojektowano

widownię z trybun z typowych elementów o 5 rzędach dla 450 osób. Na fragmencie ściany

wschodniej zaprojektowano drabinki do ćwiczeń gimnastycznych. W sali zaprojektowano trzy

wyjścia: do hallu dla widzów, do hallu dla zawodników i uczniów oraz wyjście bezpośrednie

na zewnątrz poprzez wrota dla pojazdów dostawczych i technicznych. Sala sportowa

wyposaŜona jest w wentylację grawitacyjną i mechaniczną.

3.2. Charakterystyka konstrukcji budynku sali sport owej. Hala sportowa o wymiarach konstrukcyjnych osiowych 30,0x45,0m zaprojektowana

została w konstrukcji stalowej z wiązarów łukowych o wysokości 9,3m w rozstawie 4,10m,

połączonych między sobą stęŜeniami. Dwugałęziowy łuk eliptyczny, aproksymowany łukami

kołowymi (krzywa koszowa) ze skratowaniem. Ściany szczytowe murowane wzmocnione

słupami i wieńcami Ŝelbetowymi.

Budynek sali sportowej o eliptycznej konstrukcji łukowej, opartej na duŜej osi elipsy L=2a,

przenosząca rozpór bezpośrednio na fundamenty. Fundamenty pod wiązary łukowe w

postaci stóp fundamentowych z trzonami. Dolną warstwę nośną pokrycia hali stanowi blacha

T-40, warstwę górną blacha T15 mocowana do płatwii.

4. Opis konstrukcji budynku.

4.1. Warunki gruntowe. a) W projekcie budowlanym [2.2] oraz [2.3] podano Ŝe: z dokumentacji geologiczno-

inŜynierskiej opracowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „Geowiert”

z Włocławka we wrześniu 1997r. wynika, Ŝe w miejscu lokalizacji budynku sali

sportowej pod warstwą humusu o maksymalnej miąŜszości 0,90m zalega seria

Page 5: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

6

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

piasków średnioziarnistych, których miąŜszość wynosi ok. 5,4m. Piaski te są

nawodnione juŜ na głębokości ok 1,1-1,5m poniŜej poziomu terenu. Pod nimi

zalega glina piaszczysta, której miąŜszości nie określono. Posadowienie

fundamentów zaprojektowano na poziomie 1,0m poniŜej poziomu terenu, na

rzędnej w poziomie piasków średniozagęszczonych o ID = 0,43.

b) W sierpniu 2016 r. w rejonie sali sportowej badania geotechniczne wykonał ZBG

„Geogrunt” [4]. W południowej części sali wykonano:

• 2 wykopy-odkrywki fundamentów przy stopach fundamentowych, na których

oparta jest konstrukcja sali, pogłębionych wierceniami penetracyjnymi i

sondowaniami sondą dynamiczną DPL do głębokości 4m;

• 1 otwór penetracyjny i sondowanie sondą DPL wewnątrz sali do głębokości 4m.

PodłoŜe podzielono na trzy warstwy geotechniczne ze względu na ich zróŜnicowany

stopień zagęszczenia:

• warstwa IIa o ID(n)=0,35 zalega bezpośrednio pod fundamentami do głębokości

ok. 0,5m poniŜej poziomu posadowienia;

• warstwa IIb o ID(n)=0,25 zalega na głębokości 1,2-1,4m poniŜej poziomu

posadowienia;

• warstwa IIc o ID(n)=0,40 zalega na głębokości ok. 2m poniŜej poziomu

posadowienia.

PoniŜej betonowej posadzki sali (rzędna 115,80m npm) o grubości 0,25m

stwierdzono nasyp budowlany z piasku średniego (warstwa I) zagęszczony do

stopnia zagęszczenia o ID(n)=0,70. Nasyp zalega do głębokości posadowienia

fundamentów tj. do 1,3m.

Swobodne lustro wody występuje na głębokości 1,65m poniŜej posadzki sali tj. na

rzędnej 114,15m npm.

Na podstawie wykonanej odkrywki fundamentu stwierdzono, Ŝe konstrukcja sali jest

oparta na stopach fundamentowych posadowionych na głębokości 1,3m poniŜej

posadzki sali.

Page 6: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

7

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

c) We wrześniu 2016 r. badania gruntowe uzupełniono wykonując „Opinię

geotechniczną z dokumentacją badań podłoŜa gruntowego” [5]. Wykonano dwa

otwory wiertnicze o głębokości 6,0m. Występujące grunty niespoiste poddano

sondowaniu sondą dynamiczną.

Wykonano odkrywkę istniejącego fundamentu łącznika w bezpośrednim

sąsiedztwie ściany szczytowej zasadniczej części sali.

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwę I – współczesne nasypy niekontrolowane w stanie luźnym i

średniozagęszczonym (piaski drobne z domieszkami humusu, gruzu);

warstwa ta występuje powyŜej posadowienia fundamentów;

Warstwę II - czwartorzędowe wodnolodowcowe piaski drobne z przewarstwieniami

piasku pylastego i pyłów w stanie średniozagęszczonym o średniej wartości

stopnia zagęszczenia ID = 0,52;

Warstwę III – plejstoceńskie utwory lodowcowe w postaci glin piaszczystych z

przewarstwieniami piasków gliniastych w stanie twardoplastycznym o

średniej wartości stopnia plastyczności IL = 0,19.

W wykonanej odkrywce fundamentów budynku stwierdzono spód fundamentu (ławy

betonowej) na rzędnej 1,33 m poniŜej poziomu terenu (na 114,43 m npm) o wysokości

łącznie około 110 cm. Odsadzka zewnętrzna około 8 cm, brak izolacji poziomej i pionowej

poniŜej poziomu terenu. Fundament posadowiony bezpośrednio na piaskach drobnych w

stanie średniozagęszczonym (grunty warstwy II). Wodę stwierdzono około 0,3 m poniŜej

spodu fundamentu (na 114,16 m npm). PowyŜej spodu fundamentu podłoŜe budują

przypowierzchniowo występujące nasypy.

Szkic odkrywki oraz dokumentację fotograficzną odkrywki znajduje się w Opinii

geotechnicznej [5].

4.2. Fundamenty. Dźwigary łukowe stanowiące główną konstrukcję sali gimnastycznej opierają się na

stopach fundamentowych o wymiarach 95,0x220,0cm i wysokości przekroju 40cm. Ściany

szczytowe i podłuŜne posadowiono na ławach fundamentowych. Pod słupami Ŝelbetowymi

ścian szczytowych zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 140x80cm.

Fundamenty zaprojektowano z betonu B15 zbrojonego stalą St0.

Page 7: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

8

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

W projekcie przyjęto pod stopami fundamentowymi warstwę wyrównawczą z chudego

betonu o grubości 10cm.

Zasadniczy poziom posadowienia w projekcie przyjęto na rzędnej -1,3m poniŜej poziomu

posadzki sali (114,50 m npm).

W wykonanej w sierpniu 2016r.odkrywce stopy fundamentowej [4] wyznaczony poziom

posadowienia stóp zlokalizowanych przy ścianie szczytowej elewacji od strony południowej

wynosi 114,50 m npm i zgadza się z projektem. Zmierzona szerokość odsadzki zewnętrznej

wynosi 95cm, wysięg mierzony od ścianki fundamentowej wynosi 60-70cm (w zaleŜności od

ścianki fundamentowej). Wymiary te pokrywają się z wymiarami zawartymi w projekcie

budowlanym [2.2].

Odkrywka ławy fundamentowej budynku łącznika [5] wykazała nieznaczną róŜnicę

poziomu od załoŜonej w projekcie, wynoszącą 7cm.

Nie stwierdzono występowania uszkodzeń fundamentów. Stwierdzono brak

występowania podkładu z chudego betonu pod stopą fundamentową.

Wyniki badań geotechnicznych przeprowadzonych w sierpniu 2016r. [4] wykazały

występowanie bezpośrednio pod stopami fundamentowymi w południowej części sali

gruntów słabonośnych.

Badania wykonane w północnej części obiektu [5] wykazały występowanie gruntów o

parametrach nie gorszych od załoŜonych w projekcie.

Ze względu na zaginięcie pierwotnego dziennika budowy – wpis w drugim dzienniku

budowy [2.4] z dnia 05.07.02. – nie ma informacji, czy grunty przed wykonaniem

fundamentów zostały odebrane przez geologa.

4.3. Wiązary łukowe. Wiązar łukowy zaprojektowano jako dwugałęziowy łuk eliptyczny, aproksymowany łukami

kołowymi (krzywa koszowa) ze skratowaniem, gałęzie z rur kwadratowych 100x100x4,

skratowanie z rur kwadratowych 50x50x4 pochylone pod kątem 45°. Wysoko ść dźwigara w

osiach gałęzi 65cm, wysokość całkowita przekroju 75cm. Złącza gałęzi dźwigarów w środku

łuku.

Schemat statyczny wg projektu pierwotnego: łuk dwuprzegubowy.

W projekcie [2.2] załoŜono, Ŝe stabilizację ściskanych pasów górnych dźwigarów

zapewnia połączenie ze sztywną warstwą nośną przekrycia. W pasmach przypodporowych

przyjęto po 4 stęŜenia kratownicowe z kaŜdej strony, w co drugim przęśle. StęŜenia te

połączone są równieŜ z pasami dolnymi dźwigarów i mają usztywnić je w strefach gdzie siła

ściskająca występuję w pasach dolnych.

Page 8: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

9

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

Konstrukcja stęŜeń kratowe identyczne jak konstrukcja dźwigara. Pas górny stęŜeń z rury

100x100x4 ciągły. W przęsłach gdzie nie ma stęŜeń słuŜy do mocowania blachy nośnej

przekrycia.

4.4. Ściany szczytowe. Ściany szczytowe murowane z gazobetonu gr. 24cm, ocieplone styropianem. Ściany

szczytowe usztywnione słupami oraz wieńcami Ŝelbetowymi. W ścianie szczytowej

południowej zaprojektowano pięć słupów Ŝelbetowych usztywniających o wymiarach

24x24cm. W ścianie szczytowej od strony budynku szkoły zaprojektowano dwa słupy

Ŝelbetowe usztywniające o przekroju 24x24cm. Ściany szczytowe na wierzchu łączone są

ze skrajnym wiązarem stalowym.

4.5. Ścianki fundamentowe. Ścianki fundamentowe sali sportowej (ścianki podwalinowe) warstwowe: beton

grubości 12cm, styropian, ścianka dociskowa z cegły ceramicznej pełnej grubości 12cm. Od

zewnątrz ściankę obłoŜono płytkami. W projekcie przyjęto pokrycie powierzchni betonowych

abizolem. Od strony zachodniej na warstwę dociskową z cegły pełnej doklejono warstwę

styropianu, na styropian nałoŜono tynk cienkowarstwowy na siatce. Warstwę tą nałoŜono

tylko ponad powierzchnią gruntu. Ścianki fundamentowe u góry wykończone są obróbką

blacharską.

4.6. Posadzka. W sali gimnastycznej zaprojektowano posadzkę z tworzywa typu Pulastic 2000. Wg

archiwalnej dokumentacji projektowej [1] warstwami posadzki są: nawierzchnia, płyta

betonowa z betonu B20 (wodoszczelna) gr. 10cm, 2x papa na lepiku, chudy beton grubości

15cm, podsypka piaskowa 15cm.

W odkrywce stwierdzono pod nawierzchnią występowanie podłoŜa betonowego o

grubości 10cm, izolacji z foli oraz podkładu z chudego betonu o grubości około 12-15cm.

4.7. Pokrycie dachu. Konstrukcję pokrycia sali sportowej zaprojektowano z dwóch warstw blach fałdowych

ocieplonych wewnątrz wełną mineralną gr. 18cm. Na warstwie dolnej ułoŜono folię. Warstwę

dolną, usztywniającą konstrukcję hali i będącą elementem nośnym ocieplenia

zaprojektowano z blachy T-40 gr. 0,88mm. Warstwę górną stanowiącą poszycie hali

zaprojektowano z blachy fałdowej T18 gr. 0,5mm opartej na płatwiach stalowych.

Page 9: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

10

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

Po obu stronach hali wykonano doświetla - przezroczyste przekrycia.

5. Ocena stanu elementów konstrukcji budynku hali s portowej.

5.1. Fundamenty. Fundamenty pod wiązary łukowe wykonano w postaci stóp fundamentowych z trzonami.

W wykonanej odkrywce stopy fundamentowej wyznaczony poziom posadowienia stóp

zlokalizowanych przy ścianie szczytowej elewacji od strony południowej wynosi 114,50 m

npm. Zmierzona szerokość odsadzki zewnętrznej wynosi 95cm, wysięg mierzony od ścianki

fundamentowej wynosi 70cm. Wymiary stopy pokrywają się z wymiarami stopy

fundamentowej zawartymi w projekcie budowlanym [2.2]

Nie stwierdzono występowania uszkodzeń fundamentów. Stwierdzono brak

występowania podkładu z chudego betonu pod stopą fundamentową skrajnego wiązara, co

zwłaszcza w istniejących warunkach gruntowych – wysoki poziom wody gruntowej – jest

nieodpowiednie. Stopę fundamentową pośrednią, od strony zachodniej sali, posmarowano

izolacją. Dla stopy w odkrywce przy ścianie szczytowej brak jest powleczenia izolacją

przeciwwodną.

Mierzona w pionie odległość od poziomu posadowienia do poziomu posadzki wewnątrz

hali wynosi około 1,3m.

Z przeprowadzonych badań gruntowych wynika, Ŝe podłoŜe gruntowe lokalnie ma

inne parametry niŜ przyjęte w projekcie. W opisie technicznym do projektu budowlanego [2.2]

oraz [2.3] podano, Ŝe posadowienie fundamentów projektuje się w poziomie piasków

średniozagęszczonych (ID=0,43). Badania przeprowadzone w północnej części hali [5]

wykazały występowanie pod fundamentami piasków drobnych z przewarstwieniami piasku

pylastego i pyłów o średniej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,52, poniŜej stwierdzono

występowanie piasków gliniastych w stanie twardoplastycznym (IL = 0,19). Natomiast

badania przeprowadzone w południowej części obiektu [4] ujawniły występowanie warstwy

piasków w stanie luźnym o ID=0,25.

Ze względu na punktowy zakres badań, w rejonie posadowienia budynku nie moŜna

wykluczyć bardziej złoŜonej budowy podłoŜa gruntowego.

W ekspertyzie technicznej [6] wykazano, Ŝe nośność stóp fundamentowych jest

niewystarczająca i wymagają one wzmocnienia polegającego na zabezpieczeniu przed

przesuwem.

Page 10: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

11

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

5.2. Wiązary łukowe. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono widocznych uszkodzeń wiązarów stalowych.

Widoczne są pęknięcia na stykach obudowy wiązarów łukowych ze ścianą szczytową, które

mogą świadczyć o pracy konstrukcji (przemieszczeniach) konstrukcji.

W ekspertyzie technicznej [6] wykazano, Ŝe nośność dźwigarów stalowych jest

niewystarczająca i wymagają one wzmocnienia.

5.3. Ściany szczytowe. Ściany szczytowe murowane z gazobetonu gr. 24cm, ocieplone styropianem. Ściany

szczytowe usztywnione słupami oraz wieńcami Ŝelbetowymi. W ścianie szczytowej

południowej zaprojektowano pięć słupów Ŝelbetowych usztywniających o przekroju 24x24cm.

W ścianie szczytowej od strony budynku szkoły zaprojektowano dwa słupy Ŝelbetowe

usztywniające o przekroju 24x24cm. Ściany szczytowe na wierzchu łączone są ze skrajnymi

wiązarami stalowymi.

Na ścianach szczytowych stwierdzono występowanie licznych rys i pęknięć. Występują

one na obu ścianach szczytowych – zarówno na ścianie szczytowej od strony południowej

jak i na ścianie szczytowej od strony północnej. Widoczne są od strony wewnętrznej

budynku. Występują takŜe pęknięcia na styku ścian szczytowych z obudową wiązarów

stalowych wykonaną z płyt G-K, które mogą świadczyć o wzajemnych przemieszczeniach

konstrukcji oraz o niewłaściwym połączeniu elementów.

W ekspertyzie technicznej [6] wykazano, Ŝe nośność słupów wzmacniających ścianę

szczytową jest niewystarczająca, ich smukłość jest zbyt duŜa, mają za mały przekrój. Stopy

fundamentowe pod słupami ściany szczytowej mają za małe wymiary dla utwierdzenia.

Konstrukcja ścian szczytowych nie ma wystarczającej wytrzymałości i wymaga

wzmocnienia i ocieplenia.

5.4. Ścianki fundamentowe. Ścianki fundamentowe sali sportowej (ścianki podwalinowe) warstwowe: beton grubości

12cm, styropian, ścianka dociskowa z cegły ceramicznej pełnej grubości 12cm. Od zewnątrz

ściany obłoŜono płytkami powyŜej poziomu gruntu. Od strony zachodniej na warstwę

dociskową doklejono warstwę dwa cm styropianu, na styropian nałoŜono tynk

cienkowarstwowy na siatce. Warstwę tą nałoŜono tylko ponad powierzchnią gruntu. Ścianki

fundamentowe u góry wykończone są obróbką blacharską.

Stwierdzono liczne uszkodzenia ścianek fundamentowych widoczne od zewnątrz ponad

powierzchnią gruntu. Uszkodzenia warstwy dociskowej wykonanej z cegły ceramicznej

Page 11: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

12

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

pełnej. ZauwaŜono ubytki tynku, wyraźne uszkodzenia korozyjne warstwy ceglanej, spękania

muru. Uszkodzenia pojedynczych cegieł jak i całych fragmentów warstwy ceglanej –

szczególnie widoczne od strony zachodniej na połączeniu sali gimnastycznej z budynkiem

magazynu. Obróbki blacharskie ścianki fundamentowej skorodowane. Ściankę

fundamentową od strony wschodniej, powyŜej gruntu, pokryto tynkiem na warstwie 2cm

styropianu, co moŜe świadczyć, Ŝe w przeszłości uległa takŜe uszkodzeniom, które chciano

zasłonić. ZauwaŜalne jest takŜe wybrzuszenie ściany fundamentowej wzdłuŜ długości

budynku, szczególnie widoczne na obróbce blacharskiej. Wybrzuszenie to moŜe być w

warstwie ceglanej, jednak moŜe teŜ być wynikiem przesuwu stóp fundamentowych, dlatego

nie naleŜy bagatelizować problemu posadowienia.

5.5. Posadzka. W sali gimnastycznej występuje posadzka z tworzywa typu Pulastic 2000.

Zgodnie z opinią geotechniczną poniŜej betonowej posadzki sali (rzędna 115,80m npm) o

grubości 0,25m stwierdzono nasyp budowlany z piasku średniego (warstwa I) zagęszczony

do stopnia zagęszczenia o ID(n)=0,70. Nasyp zalega do głębokości posadowienia

fundamentów tj. do 1,3m. Ze względu na punktowy zakres badań, w rejonie posadzki nie

moŜna wykluczyć bardziej złoŜonej budowy podłoŜa gruntowego.

Projektuje się wymianę posadzki wraz z podbudową. Projekt posadzki wg opracowania

branŜy architektury.

5.6. Pokrycie dachu. Konstrukcję pokrycia Sali sportowej wykonano z dwóch warstw blach fałdowych

ocieplonych wewnątrz wełną mineralną gr. 18cm. Na warstwie dolnej ułoŜono folię. Warstwę

dolną, stanowi blacha fałdowa T40mm. Warstwę górną stanowiącą poszycie hali

zaprojektowano z blachy fałdowej T18 gr. 0,5mm, opartej na płatwiach.

Po obu stronach hali wykonano doświetla - przezroczyste przekrycia.

Warstwa wierzchnia ułoŜona została rowkami trapezów wzdłuŜ spadku hali. W tym

celu została wygięta w kształt łuku hali, przez co widoczne są wyboczenia na jej powierzchni.

ZauwaŜono wygięcia i przegięcia blachy, uszkodzenia w miejscach łączeń.

Warstwa dolna ułoŜona została rowkami trapezów w kierunku prostopadłym do

wiązarów łukowych. Stanowi ich usztywnienie. Nie zauwaŜono wyraźnych uszkodzeń

warstwy dolnej.

Page 12: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

13

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

Podczas opadów deszczu dach przecieka. Przecieki pojawiają się głównie w strefie

doświetli. Świadczyć mogą o nieszczelnym pokryciu oraz o źle wykonanych obróbkach

blacharskich przy doświetlach, braku uszczelnienia. Zdaniem inwestora, podczas opadów i

podmuchów wiatru, nieszczelności występują takŜe w strefie połączenia pokrycia dachu ze

ściankami fundamentowymi. RównieŜ świadczy to o złym wykończeniu pokrycia, źle

wykonanych obróbkach blacharskich, braku uszczelnienia.

Problem nieszczelności pokrycia dachu ma wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji.

Gromadzenie się większych zastoisk wodnych miedzy warstwami blachy trapezowej moŜe

prowadzić do niekontrolowanego zwiększenia obciąŜenia konstrukcji.

Konieczna jest co najmniej naprawa lub wymiana całkowita obróbek blacharskich,

odpowiednie wykończenie i uszczelnienie. Przez uszkodzenia w pokryciu dachowym, moŜe

to nie zapewnić jednak długotrwałej bezproblemowej eksploatacji obiektu. Zaleca się

wymianę pokrycia dachu w całości, projektując pokrycie z elementów przeznaczonych do

kształtów łukowych.

6. Zakres prac zwi ązanych ze wzmocnieniem konstrukcji i remontem sali.

Przewiduję się wzmocnienie konstrukcji i remont sali polegający na:

- rozebraniu górnej blachy trapezowej i płatwi, usunięciu izolacji z wełny mineralnej,

- zamontowaniu nowych płatwi i stęŜeń,

- wykonaniu ściągów między stopami fundamentowymi dźwigarów łukowych,

- wzmocnieniu podstaw dźwigarów,

- wzmocnieniu pasów dźwigarów,

- wzmocnieniu wskazanych węzłów,

- wymianie dolnej blachy trapezowej,

- ułoŜeniu izolacji z wełny mineralnej,

- zamontowaniu górnej blachy trapezowej,

Page 13: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

14

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

- wzmocnieniu pionowych rdzeni Ŝelbetowych w ścianie szczytowej za pomocą

kształtowników stalowych,

- przemurowaniu spękanych ścian szczytowych i fundamentowych.

Prace naleŜy prowadzić etapami tak, aby zachować stateczność konstrukcji. Pasy

górne dźwigarów stabilizowane są przez dolna blachę trapezowa oraz płatwie. Pasy

dolne stabilizowane są przez stęŜenia kratownicowe.

Podczas wzmacniania konstrukcji moŜe ona być obciąŜona jedynie cięŜarem

własnym oraz jedną warstwą blachy trapezowej.

7. Opis wzmocnienia konstrukcji.

7.1. Fundamenty.

Przyjęto odciąŜenie stóp fundamentowych dźwigarów głównych polegające na

zlikwidowaniu rozporu przekazywanego z dźwigarów za pomocą ściągów łączących

naprzeciwległe stopy.

W tym celu naleŜy wykonać obejmy spawane ceowników C220 osadzone na cokołach

stóp fundamentowych. Do nich mocować ściągi wykonane z rur RO101.6x4. Ściągi

ułoŜone zostaną pod posadzką sali i obetonowane.

Przyjęto odciąŜenie stóp fundamentowych zewnętrznej ściany szczytowej.

Zaprojektowano stęŜenia połaciowe między skrajnym i przedskrajnym dźwigarem

łukowym, zdolne do przeniesienia obciąŜenia wywołanego przez wiatr przy załoŜeniu

podpory przegubowej.

NaleŜy uzupełnić izolacje przeciwwodne fundamentów. Zabezpieczyć naleŜyte

odprowadzenie wód dachowych oraz powierzchniowych w sposób nie zaburzający

równowagi gruntu pod fundamentami.

7.2. Dźwigary łukowe.

Wzmocnienie konstrukcji głównej polega na zwiększeniu przekroju odcinków pasów

górnych i dolnych, wzmocnieniu części węzłów, wzmocnieniu podstaw oraz uzupełnieniu

stęŜeń.

Page 14: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

15

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

Pasy dźwigarów zostaną wzmocnione za pomocą blach dospawanych po bokach profilu

RK100x4.

Pas górny dźwigarów skrajnych wzmocniony zostanie blachami gr. 4 mm, pas dolny

blachami gr. 6 mm. Wysokość blach wzmacniających równa jest wysokości

wzmacnianego profilu (100mm).

Pasy górne dźwigarów wewnętrznych wzmocnione zostanie blachami gr. 6 mm i

wysokości 100 mm, pas dolny blachami gr. 8 mm i wysokości 140mm.

Blachy spawać do dźwigarów spoina ciągłą a = 2,5 mm.

W dolnej strefie dźwigarów naleŜy wzmocnić węzły pas – krzyŜylce za pomocą blach

węzłowych gr. 10mm spawanych spoiną pachwinową a=2.5mm.

Wzmocnienie podstaw dźwigarów wewnętrznych polega na dospawaniu podłuŜnych

Ŝeber z blachy 140x10 mm oraz uzupełnieniu Ŝeber poprzecznych.

W celu zmniejszenia długości wyboczeniowych pasów dolnych naleŜy uzupełnić

stęŜenia kratownicowe w środkowej strefie dźwigarów.

UWAGA:

NaleŜy pamiętać, Ŝe obliczeniowe wytęŜenie wzmacnianej konstrukcji jest sumą

wytęŜenia konstrukcji niewzmocnionej, obciąŜonej przed wzmocnieniem (cięŜarem

własnym) oraz wytęŜeniem wywołanym obciąŜeniami przyłoŜonymi po wzmocnieniu

(izolacja termiczna, śnieg, wiatr). Dlatego blachy zwiększające przekrój pasów,

wzmocnienia podstaw oraz węzłów naleŜy spawać do dźwigarów obciąŜonych jedynie

cięŜarem własnym, cięŜarem płatwi i stęŜeń oraz jednej warstwy blachy poszycia.

Elementy stęŜające pasy dźwigarów w kierunku poprzecznym, które wymagają

czasowego demontaŜu podczas prowadzonych prac (np. stęŜenia kratownicowe pasów

dolnych) naleŜy zastąpić tymczasowymi stęŜeniami tak, aby nie dopuścić do

zwiększenia długości wyboczeniowych pasów dźwigara.

Page 15: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

16

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

7.3. StęŜenia.

Jak podano powyŜej naleŜy uzupełnić stęŜenia pasów dolnych w środkowej strefie

dźwigarów. Przyjęto stęŜenia takie jak istniejące: w co drugim przęśle kratownice z rur

kwadratowych, w co drugim przęśle tęŜniki między pasami górnymi.

Przyjęto stęŜenia połaciowe zlokalizowane w skrajnym przęśle przy zewnętrznej ścianie

szczytowej oraz w przęśle przedskrajnym przy istniejacym budynku. StęŜenia

zaprojektowano w postaci ściągów z prętów ∅24 mm skręcanych za pomocą nakrętek

napinających o nośności F >65 kN, mocowanych do płatwi pełniących funkcje tęŜników.

7.4. Ściany szczytowe.

Przyjęto wzmocnienie pionowych rdzeni Ŝelbetowych usztywniających zewnętrzną

ścianę szczytową za pomocą stalowych dwuteowników IPE300 mocowanych do rdzeni

kotwami wklejanymi. Stalowe wzmocnienia połączyć z pasami górnymi dźwigarów w

sposób umoŜliwiający przesuw w kierunku poziomym.

Spękane fragmenty ściany naleŜy przemurować. Uzupełnić izolacje termiczną. Naprawić

i uszczelnić obudowy skrajnych wiązarów.

7.5. Ścianki fundamentowe.

Uszkodzone ścianki fundamentowe naleŜy przemurować od nowa. Murowaną warstwę

dociskową naleŜy połączyć z warstwą betonową poprzez kołki. NaleŜy naprawić lub

wykonać nowe obróbki blacharskie, zabezpieczające ściankę fundamentową przed

wodą. PowyŜej poziomu gruntu wykonać warstwę zabezpieczającą np. z płytek

cokołowych. Ścianę fundamentową wewnętrzną (warstwę betonową) przesmarować

izolacją przeciwwodną. Wykonać izolację poziomą przeciwwodną ścianki

fundamentowej. Wykonać izolację termiczną. Wykonać opaskę dookoła budynku,

ograniczającą odpryski wodne. Projekt wykonania ścianek fundamentowych wg branŜy

architektury.

7.6. Posadzka.

Projektuje się wymianę posadzki wraz z podbudową. Projekt posadzki wg

opracowania branŜy architektury.

Przyjęto płyty posadzki Ŝelbetowej z betonu ze zbrojeniem rozproszonym.

Page 16: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

17

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

Dokładne obliczenia oraz technologia wykonania posadzki (dylatacje, podbudowa,

nacięcia przeciwskurczowe) zostanie przedstawiona przez wykonawcę posadzki z

uwzględnieniem lokalnych warunków gruntowych w projekcie wykonawczym. NaleŜy

równieŜ zwrócić uwagę na odpowiednie wypełnienie tworzywem elastycznym szczelin

dylatacyjnych w betonie dla uniknięcia pęknięć. NaleŜy wykonać posadzkę zgodnie z

wytycznymi wybranego producenta nawierzchni sportowej (klasa betonu, spadki itp.).

Wykonać wg projektu branŜy architektonicznej.

NaleŜy odpowiednio osadzić i uszczelnić osadzenie wpustów oraz miejsca osadzenia

słupków i innych urządzeń montowanych do posadzki.

7.7. Pokrycie dachowe.

Blacha trapezowa poszycia górna i dolna zostanie wymieniona. Przyjęto blachę górną

T18 x720 gr. 0,5mm oraz blachę dolną TR60x235, gr. 0,88mm (S320). Rodzaj blachy,

powłoki blachy, powłoki, zabezpieczeń itp. wykonać tak, aby przekrycie spełniało

wymagania odporności ogniowej budynku – wg projektu architektury. Wszelkie

połączenia, mocowania blach itp. wg wytycznych danego producenta, tak aby przekrycie

spełniało wymagania odporności ogniowej budynku. Zabezpieczyć przeciwogniowo

przejścia, otwory, miejsca przenikania elementów itp. za pomocą systemowych

zabezpieczeń. Zabezpieczenie p.poŜ przekrycia dachowego wg projektu architektury.

Blachę mocować do konstrukcji za pomocą wkrętów samogwintujących min. w kaŜdej

fali . Wzajemne połączenia blach dachowych wzdłuŜ kolejnych arkuszy oraz połączenie

blachy wzdłuŜ fal do podkonstrukcji dachowych – na wkręty samowiercące co najmniej

co 30 cm.

NaleŜy naprawić lub wymienić całkowicie obróbki blacharskie. Zapewnić szczelne

wykończenie, zwłaszcza przy doświetlach oraz połączeniach pokrycia dachu ze ścianką

fundamentową oraz ścianami szczytowymi.

Wymieniona zostanie izolacja termiczna z wełny mineralnej. Łączna grubość izolacji

wynosi 25cm. Stosować wełnę o gęstości nie większej niŜ 1,2 kN/m3.

NaleŜy zwrócić uwagę na prawidłowe odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji.

Wykonać odpowiednią izolację odgromową.

7.8. Zabezpieczenie p.poŜ konstrukcji oraz zabezpieczenie antykorozyjne.

Wg opisu architektury projektowany budynek zaliczono do klasy „C” odporności poŜarowej.

Wszystkie materiały nierozprzestrzeniające ognia.

Page 17: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

18

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

Konstrukcję naleŜy zabezpieczyć p.poŜ. do stopnia odporności wg wytycznych zawartych w

projekcie architektury poprzez zastosowanie odpowiednich powłok malarskich. Zestaw

malarski zostanie dobrany przez zakład produkujący konstrukcję w uzgodnieniu z

inwestorem.

Odpowiednio zabezpieczona antykorozyjnie oraz p.poŜ ma być zarówno konstrukcja nowa

jak i istniejące elementy.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przyjęto powłokę malarską. Zestaw

malarski zostanie dobrany przez zakład produkujący konstrukcję w uzgodnieniu z

inwestorem.

WAśNE: PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI BEZWZGLĘDNIE NAKAZUJE SIĘ WYKONANIE POMIARÓW W NATURZE CELEM WERYFIKACJI DANYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

8. ZałoŜenia projektowe. 8.1. Materiały.

Kształtowniki walcowane, profile zimnogięte, rury, blachy:

- stal S235J2G3

- stal S235JRH

8.2. Ochrona przeciwpoŜarowa konstrukcji.

Wg opisu architektury projektowany budynek zaliczono do klasy „C” odporności poŜarowej.

Wszystkie materiały nierozprzestrzeniające ognia.

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)

Klasa odporności poŜarowej budynku

główna konstrukcja

nośna

konstrukcja

dachu strop1)

ściana zewnętrz-

na1), 2),

ściana wewnę - trzna1),

przekrycie dachu3),

1 2 3 4 5 6 7

„C” R 60 R15 R E I 60 E I 30 (o↔i) EI 15 R E 15

Uwarunkowania odnośnie odporności ogniowej budynku wg projektu architektury.

Konstrukcję zabezpieczyć p.poŜ. do stopnia odporności poŜarowej wg projektu architektury.

Odpowiednio zabezpieczona antykorozyjnie oraz p.poŜ ma być zarówno konstrukcja nowa

jak i istniejące elementy.

Page 18: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

19

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

8.3. Uwarunkowania lokalne.

- strefa obciąŜenia śniegiem: strefa II wg PN-80/B-02010/Az1

- strefa obciąŜenia wiatrem: strefa I wg PN-B-02011:1977/Az1

- kategoria korozyjności środowiska:

C3 (średnia – miejska) wg PN-EN ISO 12944-2:2001

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej za pomocą powłoki malarskiej.

Zestaw malarski zostanie dobrany przez zakład produkujący konstrukcję w uzgodnieniu z

inwestorem.

8.4. Uwagi.

- Zakres projektu budowlanego obejmuje zakres dokumentacji wymagany przez Prawo

Budowlane jako podstawa do wydania pozwolenia na budowę. Nie jest to zakres

dokumentacji w ujęciu kompleksowym niezbędnej do realizacji obiektu. Uzupełnieniem

niniejszej dokumentacji powinien być szczegółowy projekt wykonawczy

- Materiały budowlane oraz elementy powinny odpowiadać atestom technicznym oraz

ustaleniom odnośnych norm.

- Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

- Podane w opracowaniu wymiary naleŜy sprawdzić na miejscu prowadzenia robót.

- Kolejność wykonywania robót musi zapewniać zachowanie stateczności konstrukcji.

- Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu uzgadniać z projektantem.

- W trakcie prac przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru prac budowlano-

montaŜowych

- W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od załoŜonych w projekcie niezwłocznie

powiadomić Projektanta.

- Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji naleŜy wszelkiego rodzaju wątpliwości

dotyczące wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej

wyjaśnić z projektantami poszczególnych branŜ.

- Roboty związane z remontem lub przebudową budynku powinny być poprzedzone

opracowaniem przez wykonawcę projektu wykonawczo-warsztatowego.

Projektował: Sprawdził:

mgr inŜ. Adam Słomski mgr inŜ. Józef Abramowicz

Page 19: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

20

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

INFORMACJA BIOZ

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 1994.07.07 PRAWO BUDOWLANE z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia

23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zakres robót i kolejność realizacji

W ramach zamierzenia budowlanego Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół

w Skępem realizowane będą następujące roboty budowlane:

roboty ziemne,

wykonanie wzmocnień fundamentów,

wykonanie wzmocnienia konstrukcji,

wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z podkonstrukcją,

wymiana wykończeń,

montaŜ instalacji,

Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce

W ramach zamierzenia budowlanego nie występują obiekty istniejące podlegające wyburzeniu

bądź adaptacji.

Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi

W ramach zamierzenia budowlanego nie występują elementy zagospodarowania działki bądź

terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagroŜenia podczas realizacji robót budowlanych

W ramach zamierzenia budowlanego mogą wystąpić następujące zagroŜenia (wg

powołanych w pkt. 1 aktów prawnych):

roboty ziemne,

roboty, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku z wysokości (m.in. wykonanie

konstrukcji i połaci dachu),

roboty przy montaŜu i spawaniu konstrukcji stalowej,

Page 20: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

21

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

ryzyko poraŜenia prądem elektrycznym podczas montaŜu instalacji,

Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego naleŜy zapewnić co najmniej następujące szkolenia

pracowników pod względem bezpieczeństwa pracy:

wstępne szkolenie BHP przy rozpoczęciu budowy lub przyjęciu do pracy,

szkolenie na budowie, przygotowujące do spodziewanych zagroŜeń i uwzględniające

miejscowe uwarunkowania – przy rozpoczynaniu budowy,

instruktaŜ na stanowisku pracy omawiający sposób wykonania konkretnego elementu

bądź roboty, spodziewane zagroŜenia i konieczne zabezpieczenia – kaŜdorazowo przed

przystąpieniu danego pracownika do wykonania danego rodzaju robót.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania

robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Dla zapobieŜenia niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych w strefach

szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie naleŜy zastosować następujące środki

techniczne i organizacyjne:

wstęp na teren budowy wyłącznie dla osób uprawnionych,

osoby wizytujące budowę zaopatrzyć w kaski ochronne;

pracownicy wykonujący prace budowlane muszą posiadać aktualne badania lekarskie

dopuszczające do wykonania określonych prac (na wysokości, przy obsłudze maszyn etc.) oraz

przeszkolenie BHP na stanowisku pracy,

pracownicy wykonujący pracę na terenie budowy muszą być wyposaŜeni w sprzęt

ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy,

w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn naleŜy umieścić instrukcję bezpiecznej obsługi

urządzeń, zawierające równieŜ niezbędne czynności konserwacyjne,

bezwzględnie uniemoŜliwić uruchamianie maszyn i urządzeń nie w pełni sprawnych

technicznie, nie posiadających badań i atestów, bądź z uszkodzoną izolacją

dla pracy w strefach szczególnego zagroŜenia naleŜy zapewnić ponadto:

bezwzględny zakaz wstępu do stref niebezpiecznych dla osób nie wykonujących

bezpośrednio prac w strefach,

stały nadzór nad pracownikami wykonującymi prace w strefach niebezpiecznych,

Page 21: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

22

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wyłącznie pracowników

posiadających oprócz badań lekarskich, takŜe odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie

wysokościowe, uprawnienia energetyczne, etc.).

Projektował: Sprawdził:

mgr inŜ. Adam Słomski mgr inŜ. Józef Abramowicz

Page 22: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

23

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

9. Obliczenia.

9.1. Zebranie obci ąŜeń.

9.1. CięŜar Rodzaj: cięŜar Typ: stałe

9.1.1. Poszycie dachu, Izolacja termiczna Charakterystyczna wartość obciąŜenia: Qk = 0,46 kN/m2. Obliczeniowe wartości obciąŜenia: Qo1 = 0,58 kN/m2, γf1 = 1,26, Qo2 = 0,38 kN/m2, γf2 = 0,82. Składniki obciąŜenia: Blacha trapezowa

Qk = 0,1 kN/m2 = 0,10 kN/m2. Qo1 = 0,11 kN/m2, γf1 = 1,10, Qo2 = 0,09 kN/m2, γf2 = 0,90. Izolacja termiczna z wełny mineralnej 30cm

Qk = 1,2 kN/m3 · 0,3 m = 0,36 kN/m2. Qo1 = 0,47 kN/m2, γf1 = 1,30, Qo2 = 0,29 kN/m2, γf2 = 0,80.

9.1.2. Poszycie dachu, płatwie Charakterystyczna wartość obciąŜenia: Qk = 0,29 kN/m. Obliczeniowe wartości obciąŜenia: Qo1 = 0,32 kN/m, γf1 = 1,10, Qo2 = 0,26 kN/m, γf2 = 0,90. Składniki obciąŜenia: Blacha trapezowa

Qk = 0,07 kN/m2 · 1,3 m = 0,09 kN/m. Qo1 = 0,10 kN/m, γf1 = 1,10, Qo2 = 0,08 kN/m, γf2 = 0,90. Płatew

Qk = 0,2 kN/m = 0,20 kN/m. Qo1 = 0,22 kN/m, γf1 = 1,10, Qo2 = 0,18 kN/m, γf2 = 0,90.

9.2. Śnieg Rodzaj: śnieg Typ: zmienne

9.2.1. Śnieg - wariant I (zmiana Az1)

Page 23: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

24

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

ObciąŜenie charakterystyczne śniegiem gruntu qk = 0,90 kN/m2 przyjęto zgodnie ze

zmianą do normy Az1, jak dla strefy II. Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachu łukowego lub kopuły (schemat obciąŜenia

wg wariantu I).

10,8

31,2

60°

28,87

C

C1

Charakterystyczna wartość obciąŜenia śniegiem: Qk = 0,9 kN/m2 · 0,8 = 0,72 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciąŜenia śniegiem: Qo = 1,08 kN/m2, γf = 1,50.

9.2.2. Śnieg - wariant II (zmiana Az1) ObciąŜenie charakterystyczne śniegiem gruntu qk = 0,90 kN/m2 przyjęto zgodnie ze

zmianą do normy Az1, jak dla strefy II. Współczynnik kształtu C = 2,30 jak dla dachu łukowego lub kopuły (schemat obciąŜenia

wg wariantu II).

10,8

31,2

60°

28,87

C

C2

C2/2

Page 24: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

25

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

Charakterystyczna wartość obciąŜenia śniegiem:

Qk = 0,9 kN/m2 · 2,3 = 2,07 kN/m2. Obliczeniowa wartość obciąŜenia śniegiem: Qo = 3,10 kN/m2, γf = 1,50.

9.3. Wiatr Rodzaj: wiatr Typ: zmienne

9.3.1. Wiatr II, a (zmiana Az1) Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I . Współczynnik ekspozycji Ce = 1,02 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem

gruntu z = 10,80 m. PoniewaŜ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyŜszego.

10,8

0

2

1010,810,80

Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia ∆ = 0,06; okres drgań własnych T = 0,19 s).

Współczynnik aerodynamiczny C odcinka a połaci dachu walcowego (f/B = 0,346) wg wariantu II równy jest C = Cz - Cw = 0,51, gdzie: Cz = 0,51 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego, Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Page 25: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

26

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

31,2

45

10,8

0,4*B0,2*B

a

b

Cz

c

Wiatr

Wiatr

Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem: Qk = 0,3 kN/m2 · 1,02 · ( 0,51 - 0,00 ) · 1,8 = 0,28 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem: Qo = 0,42 kN/m2, γf = 1,50.

9.3.2. Wiatr II, b (zmiana Az1) Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I . Współczynnik ekspozycji Ce = 1,02 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem

gruntu z = 10,80 m. PoniewaŜ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyŜszego.

Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia ∆ = 0,06; okres drgań własnych T = 0,19 s).

Współczynnik aerodynamiczny C odcinka b połaci dachu walcowego (f/B = 0,346) wg wariantu II równy jest C = Cz - Cw = -0,97, gdzie: Cz = -0,97 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego, Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem:

Page 26: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

27

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

Qk = 0,3 kN/m2 · 1,02 · ( - 0,97 - 0,00 ) · 1,8 = -0,53 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem: Qo = -0,80 kN/m2, γf = 1,50.

9.3.3. Wiatr II, c (zmiana Az1) Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I . Współczynnik ekspozycji Ce = 1,02 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem

gruntu z = 10,80 m. PoniewaŜ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyŜszego.

Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia ∆ = 0,06; okres drgań własnych T = 0,19 s).

Współczynnik aerodynamiczny C odcinka c połaci dachu walcowego (f/B = 0,346) wg wariantu II równy jest C = Cz - Cw = -0,40, gdzie: Cz = -0,40 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego, Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem: Qk = 0,3 kN/m2 · 1,02 · ( - 0,40 - 0,00 ) · 1,8 = -0,22 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem: Qo = -0,33 kN/m2, γf = 1,50.

9.3.4. Dach podrywanie C=0,9 (zmiana Az1) Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I . Współczynnik ekspozycji Ce = 1,02 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem

gruntu z = 10,80 m. PoniewaŜ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyŜszego.

Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia ∆ = 0,06; okres drgań własnych T = 0,19 s).

Współczynnik aerodynamiczny C odcinka a połaci dachu jednospadowego (α = 0°) wg wariantu I i kierunku wiatru 1 równy jest C = Cz - Cw = -0,90, gdzie: Cz = -0,90 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego, Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Page 27: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

28

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

45

31,2

10,8

B/2 B/2

a b

Cz

Wiatr

Wiatr

Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem: Qk = 0,3 kN/m2 · 1,02 · ( - 0,90 - 0,00 ) · 1,8 = -0,50 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem: Qo = -0,75 kN/m2, γf = 1,50.

9.3.5. Dach podrywanie C=0,45 (zmiana Az1) Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I . Współczynnik ekspozycji Ce = 1,02 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem

gruntu z = 10,80 m. PoniewaŜ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyŜszego.

Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia ∆ = 0,06; okres drgań własnych T = 0,19 s).

Współczynnik aerodynamiczny C odcinka b połaci dachu jednospadowego (α = 0°) wg wariantu I i kierunku wiatru 1 równy jest C = Cz - Cw = -0,45, gdzie: Cz = -0,45 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego, Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Page 28: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

29

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

45

31,2

10,8

B/2 B/2

a b

Cz

Wiatr

Wiatr

Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem: Qk = 0,3 kN/m2 · 1,02 · ( - 0,45 - 0,00 ) · 1,8 = -0,25 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem: Qo = -0,38 kN/m2, γf = 1,50.

9.3.6. Wiatr na ścianę nawietrzną (zmiana Az1) Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I . Współczynnik ekspozycji Ce = 1,02 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem

gruntu z = 10,80 m. PoniewaŜ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyŜszego.

Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia ∆ = 0,06; okres drgań własnych T = 0,19 s).

Współczynnik aerodynamiczny C powierzchni nawietrznej budynków i przegród równy jest C = Cz - Cw = 0,70, gdzie: Cz = 0,70 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego, Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Page 29: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

30

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

45

31,2

10,8

Wiatr

Wiatr

Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem: Qk = 0,3 kN/m2 · 1,02 · ( 0,70 - 0,00 ) · 1,8 = 0,39 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem: Qo = 0,58 kN/m2, γf = 1,50.

9.3.7. Wiatr na ścianę boczną (zmiana Az1) Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I . Współczynnik ekspozycji Ce = 1,02 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem

gruntu z = 10,80 m. PoniewaŜ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyŜszego.

Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia ∆ = 0,06; okres drgań własnych T = 0,19 s).

Współczynnik aerodynamiczny C powierzchni bocznej budynków i przegród równy jest C = Cz - Cw = -0,70, gdzie: Cz = -0,70 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego, Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Page 30: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

31

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

31,2

45

10,8

Wiatr

Wiatr

Charakterystyczna wartość obciąŜenia wiatrem: Qk = 0,3 kN/m2 · 1,02 · ( - 0,70 - 0,00 ) · 1,8 = -0,39 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciąŜenia wiatrem: Qo = -0,58 kN/m2, γf = 1,50.

Page 31: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

32

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA

9.2. Model obliczeniowy.

Page 32: SPIS TRE ŚCI

Obiekt: Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, ul. Aleja 1-go Maja 89, 87-630 Skępe

Strona:

33

Faza:

PROJEKT WZMOCNIENIA