[spmsoalan]Soalan SPM 2014 Physics Paper 2 (Kertas 2 Fizik)

 • View
  21.584

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soalan SPM 2014 Physics Paper 2 or Kertas 2 Fizik Peperiksaan SPM 2014 is provided by Lembaga Peperiksaan Malaysia and shared by SPM Soalan.

Text of [spmsoalan]Soalan SPM 2014 Physics Paper 2 (Kertas 2 Fizik)

 • NO, KAD PENGENALAN

  SULIT

  ANGKAGILIRAN8?--(=-h\ft=g4k

  Uahysa

  LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 453112PHYSICSKertas 2Nov./Dis.

  Zl ian Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAIIU

  1. Tulis nombor kad pengenalan danangka giliran anda pada petak yangdisediakan.

  2. Kertas soalan ini adalahdalam dwibahasa.

  3. Soalan dalam bahasa Inggerismendahului soalan yang sepadan dalambahasa Melayu.

  4. Calon dibenarkan menjawabkeseluruhan atau sebahagian soalansama ada dalam bahasa Inggeris ataubahasa Melayu.

  5. Calon dikehendaki membaca maklumatdi halaman belakang kertas soalan ini.

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Kod Pemeriksa:

  Bahagian SoalanMarkahPenuh

  MarkahDiperoleh

  A

  1 4

  2 5

  3 6

  4 7

  5 I6 8

  7 10

  I 12

  B9 20

  10 20

  C11 20

  t2 20

  Jumlah

  Kertas soalan ini mengandungi 35 halaman bercetak dan I halaman tidak bercetak.

  lLihat halaman sebelah453112 a 2014 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

  | |1il]1ilffi Iilililt ilil ril ffiIl ffi llll4 53112 - 1

  ilI

  More SPM Papers at:spmsoalan.wordpress.com

  https://spmsoalan.wordpress.com/
 • SULIT 453il2

  The following information may be useful. The symbols have their usual meaning'

  Maklumot berikttt mlmgkin berfaedoh. simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.

  sln I16 n=-sin r

  17 ,= '

  18 n=sln c

  real ticpth

  apparent depth

  dalam nyata

  dalam ketara

  lllre 7=i*l20 Linear magnification /

  Pembesaran lineor, m =

  v-ltI o=-t

  2 v2:u2 +2as

  I3 s =ut +-ol-2

  4 Momentum = mv5 F =ma6 Kinetic energy / Tenaga kinetik

  =lr,"2

  7 Gravitational potential energy /Tenaga keupayaan gravili : ntgh

  8 Elastic potential energy i

  Tenaga keupayao, k"nlrat - )F*

  9 Power, P=elergYtlme

  Kuasa. P =tenaSamaso

  mlo p=iF

  1l Pressure I Tekanon, P= O

  12 Pressure I Tekanan, p=hpg

  l3 HeatlHaba, Q=mcl14 HeatlHoba, Q=pl

  15 Pv =ron tunt I pemalarT

  v=.f).

  ox"D

  Q=ttE_VQ

  V=IR

  PowerlKuasa, P=IV

  g=l0ms -

  N, --

  v,

  NP VP

  Efftciency I Kecekapan

  : I, v, x 1oo%oIo V,

  -)c:3.0 x 108 m s-l1 a.m.u. : I .66 x l0 27

  I u j.a.

  Iu

  2t

  22

  ZJ

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  JI

  32

  SULIT453112 c- 2014 Hak cipm Kerajaan Malaysia

  More SPM Papers at:spmsoalan.wordpress.com

  https://spmsoalan.wordpress.com/
 • SULIT 453u2

  Section ABahagian A

  [60 marks]160 markahl

  Answer all questions in this section.Jawab semta soalan dalam bahagian ini.

  Diagram I shows a number ofthumb-tack are attracted by an electromagnet.Rajah I menunjukkan sejumlah paku tekan tertarik kepada satu elektromagnet.

  Iron nail SwitchSalsPoku besi

  ElectromagnetElektromagnet

  Thumb-tackPaku tekan

  Diagram 1Rajah I

  (a) Based on Diagram l,Berdasarkan Rajah 1,(i) Tick (/)the correct answer in the box provided.

  Tanda (/) pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan.Electromagnet is a

  E lektromagnet adalah satu

  temporary magnetmagnet sementara

  permanent magnetmagnet kekal

  [1 mark]l1 markahl

  lLihat halaman sebelahSULIT453112 e 2014 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

  Exqminer'sUse

  l(a)(i)

  More SPM Papers at:spmsoalan.wordpress.com

  https://spmsoalan.wordpress.com/
 • Erominer'sUse

  1(a)(ii)

  l(bxi)

  l(bxii)

  TotalAIE

  SULIT 4

  (ii) At wire PQ, label the direction of current flowPada wayar PQ, label arah pengaliran arus.

  The current flow through wire PQ is increased.

  Arus yang mengalir melalui wayar PQ ditambah.

  (i) State what happens to the number ofthumb-tack attracted by the electromagnet.Nyatakan apa yang berlaku kepada bilangan paku tekan yang tertarikkepada elektromagnet.

  ll marklfl markahf

  (ii) Give one reason for your answer in 1(6)(i).Beri satt sebab bagi jawapan anda di l(b)(t).

  453l/2

  ll marklll markah)

  (b)

  I mark)ll markahl

  453112

 • SULIT 453u2

  2 Diagram2 shows an instrument which is used to measure the atmospheric pressure.Raj ah 2 menunjukkan satu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan dtmosfero.

  Diagram2Rajah 2

  (a) Based on Diagram2,Berdasarkan Rajah 2,

  (i) Name the instrument which is used to measure the atmospheric pressure.Namakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera.

  11, mark)11 markahl

  (ii) State one reason why mercury is used in the instrument.Nyatakan satu sebab mengapa merkuri digunakan dalam alat tersebut.

  Examiner'sUse

  2(a)(t)

  2(aXii)

  ll marklfl markahf

  lLihat halaman sebelahSULIT453112 e 2014 Hak cipta Kerajaan Maraysia

  More SPM Papers at:spmsoalan.wordpress.com

  https://spmsoalan.wordpress.com/
 • ForExaminer's

  Use

  TotalA2G

  z(b)(i)

  2(b)(ti)

  SULIT

  (b)

  6

  Based on Diagram 2,

  Berdasarkan Rajah 2,

  (i) state the atmospheric pressue in the unit of cmHg.nyatakan tekanon atmosfera dalam unit cmHg.

  453y2

  (ii) calculate the atmospheric pressure in the unit ofPascal.I Density of mercury = 13'6 x 103 kg m-3 ]hitung tekanan atmosfera dalam unit Pascal.f Ketilmpatan merkuii: 13'6 x 103 kg m 31

  11 markl11 markahl

  12 marks I12 markahl

  4S3ll2 e 2014 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

  More SPM Papers at:spmsoalan.wordpress.com

  https://spmsoalan.wordpress.com/
 • SULIT 453U2

  Diagram 3.1 shows the electromagnetic spectrum.

  Raj ah 3.1 menunjukkan spektrum electromagnet.

  Diagram 3.1Rajah 3.1

  (a) State the electromagnetic wave R.Ny at akan ge lo mb ang e lektromagnet R.

  ll markl11 markahl

  Give one reason why microwave is used in satellite communication.

  Beri sata sebab mengapa gelombang mikro digunakan dalam komunikasi satelit.

  [1 mark][1 markahl

  (c) A radio station emits radio wave at a frequency of 100 MHz.Sebuah stesen radio mengeluarkan gelombang radio pada frekuensi 100 MHz.

  (i) State the frequency in the unit ofHz.Nyatakan frekuensi dalam unit Hz.

  ll markl11 markahl

  (ii) Calculate the wave length of the radio wave.(Speed ofradio wave is 3 x 108 m s l)

  Hitung panjang gelombang untuk gelombang radio itu.(Laju gelombang radio ialah 3 x 108 m s-l )

  f2 marksl12 markahl

  lLihat halaman sebelahST]LIT

  (b)

  RX-raySinar-X

  Ultra-violetUltra-ungu

  VisibleliChtCahayanampak

  InfraredInframerah

  MicrowaveGelombangmikro

  Radio waveGelombangradio

  453112 a 2014 Hak cipta Kerajaan Malaysia

  Examiner'sUse

  3(a)E3(b)

  3(c)(i)

  3(c)(ii)

  More SPM Papers at:spmsoalan.wordpress.com

  https://spmsoalan.wordpress.com/
 • ForExaminer's

  Use

  3(AE

  TotalA3G

  SULIT

  (d\

  8

  Diagram 3.2 shows a wave form of ultraviolet wave.

  Rajoh 3.2 menunjukkan bentuk gelombang bagi gelombang ultraungu.

  BoxZKotak Z

  453U2

  11 mark)

  ll markahl

  UltravioletUltraungu

  Diagram 3.2Rajah 3.2

  Sketch the wave form of visible tight in Box Z.

  Lakar bentuk gelombang bagi cahaya nampak dalam Kotak Z.

  SI]LIT453112 t- 20t4 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

  More SPM Papers at:spmsoalan.wordpress.com

  https://spmsoalan.wordpress.com/
 • sulrT 9 453u24 Diagram 4.1 shows a 50kg box is pushed by a man with a force of 300N. The box

  moved with a constant velocity.

  Raj ah 4.1 menunjukkan satu kotak 50kg ditolak oleh seorang lelaki dengan satudaya 300N. Kotak itu bergerak dengan halaju serogam.

  Diagram 4. IRajah 4.1

  (a) What is the meaning of force?Apakah yang dimaksudkan dengan daya2

  Exa iner'sUse

  4(a)E4(rxi)

  I mark)11 markahl

  (D) (D What is the frictional force acting on the box?Berapakah daya geseran yang bertindak pada kotak itu?

  [1 mark)11 markahl

  LLihat halaman sebelahSULIT453112 < 2014 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

  More SPM Papers at:spmsoalan.wordpress.com

  https://spmsoalan.wordpress.com/
 • Exominer'sUse

  tETotalA4G

  4(bxiD

  a(c)(i)

  SULIT 10 453u2

  (ii) Sketch a displacement-time graph motion of the box in Diagram 4.2.Lakar satu graf sesaran-maso untuk pergerakan kotok itu dalamRaj ah 4.2.

  Displacement (m)Sesaran (m)

  Time (s)Masa (s)

  Diagram 4.2Rajah 4.2

  [1 mark]ll markahl

  (c) The pushing force ofthe box is increased to 350 N.Daya tolakan kotak itu ditambah kepada 350 N.

  Calculate

  Hitung(i) the resultant force acting on the box.

  daya padtran yong bertindak ke atas kotak itu.

  12 marksl12 markah)

  (ii) the acceleration ofthe boxpecutqn kotak itu.

  12 marks)f2 markahf

  453112 e 2014 Hak cipta Kerajaan Mataysia SULIT

  More SPM Papers at:spmsoalan.wordpress.com

  https://spmsoalan.wordpress.com/
 • ST]LIT 11 453U2

  Diagram 5.1Rajah 5.1

  Diagram 5.2 shows the reading ofthe Bourdon Gauge when the piston ofthe bicyclepump is pushed inwards.

  Rajah 5.2 menunjukkan bacaan Tolok Bourdon apabila omboh pam basikal dilolakke dalam.

  Bicycle pumpPam basikal

  -------+

  5 Diagram 5. I shows the reading ofthe Bourdon Gauge before the piston ofthe bicyclepump is pushed inwards.

  Rajah 5.1 menunjukkan bacaan Tolok Bourdon sebelum omboh pam basikal ditolakke dalam.

  PistonOmboh

  Diagram 5.2Rajah 5.2

  Bourdon GaugeTolok Bourdon

  llihat halaman sebelahSULIT453112 a 2014 Hak cipta Kerajaan Malaysia

  Bourdon GaugeTolok Bourdon

  Bicycle pumpPam basikal