17
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Kraków, 15 stycznia 2018 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

Kraków, 15 stycznia 2018 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 2: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACHKRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 3: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

Celem KSOW jest:

• zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich,

• podniesienie jakości wdrażania PROW,

• informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i możliwościach finansowania,

• wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich

• aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Zadania KSOW realizowane są w Oparciu o Plan Działania KSOW na lata 2014-2020 oraz dwuletnie Plany Operacyjne.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w PROW 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 4: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

• Zadania KSOW realizowane są w ramach schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

• Beneficjentem środków PT PROW 2014-2020 jest Jednostka Regionalna KSOW Województwa Małopolskiego

• Środki PT PROW 2014-2020 są dotacją dla Województwa Małopolskiego i rozliczane są przez JR KSOW WM w ARiMR

• JR KSOW WM otrzymuje corocznie dotacje na prefinansowanie wydatków ze środków budżetu państwa za pośrednictwem wojewody

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w PROW 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 5: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

Budżet na realizację zadań KSOW dla Woj. Małopolskiego: 2.627.765 EURO,w tym 25 % na funkcjonowanie struktury KSOW.W efekcie na realizację Planu Działania 2014-2020 w Województwie Małopolskimprzeznaczone będzie 1.970.823 EURO.

2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023

221 139 € 449 167 € 502 333 € 455 260 € 342 923 €

Projekty partnerów (≥60%)

Projekty własne (≤ 40%)

Promocja i informacja (≥10%)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w PROW 2014-2020

Page 6: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

Zrealizowano jedynie zadania własne JR KSOW WM:

• kampania „Zasmakuj w Małopolsce”

• promocja małopolskich produktów regionalnych i tradycyjnych na targach Smaki

Regionów w Poznaniu i na targach Horeca-Gastrofood w Krakowie

• promocja tradycji i kultury ludowej Małopolski podczas dożynek prezydenckich w Spale

• promocja efektów PROW 2007-2013 poprzez cykl reportaży TV „ODMIENIONA

MAŁOPOLSKA”

• konferencja „Wsparcie rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich oraz małych miast

w perspektywie finansowej 2014-2020”

• Konkurs na najaktywniejsze gminy oraz LGD i LGR w pozyskiwaniu środków z PROW

2007-2013

• spotkania/szkolenia dla LGD

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 (II połowa 2015 r.)2014-2015

221 139 €

Plan 2014-2015 (II połowa 2015 r.)- wg planu w budżecie WM (zawyżony VAT)

910.000,00 zł brutto

Wykonanie Planu 892.310,00 zł brutto

Wykonanie Planu 98%

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 7: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

• Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

w ramach PROW 2014-2020 nałożyła obowiązek realizacji w ramach kolejnych

planów operacyjnych zarówno projektów własnych, jak i partnerskich, lecz

zabrakło w niej zapisów pozwalających na skuteczne przyznanie partnerom dotacji na realizacje ich projektów.

• Wobec powyższego MRiRW zdecydowało się na podzielenie realizacji Planu

Operacyjnego KSOW 2016-2017 na dwa roczne etapy.

• W grudniu 2015 r. zrealizowany został nabór propozycji operacji partnerów do

realizacji na 2016 rok, z tym, że faktyczna ich realizacja prowadzona była przez poszczególne JR KSOW.

• Nabór wniosków partnerów na II etap realizacji PO KSOW 2016-2017 obejmujący rok 2017 r. nastąpił już po nowelizacji ustawy i przyjęciu nowych rozporządzeń wykonawczych w lutym 2017 r.

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 8: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

Wynik naboru propozycji operacji partnerów KSOW do realizacji w ramach Planu

Operacyjnego KSOW 2016-2017 - Etap I w 2016 r.:

• Liczba złożonych wniosków: 28

• Globalna kwota złożonych wniosków: 2.011.851,22 zł brutto

• Pokrycie zapotrzebowania: 25 % - możliwa była realizacja 7 projektów na kwotę

503.200,00 zł brutto

Projekty partnerów w 2016 r.

Pstrąg Ojcowski M. WęgielPromocja małopolskich producentów należących do Sieci

Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska podczas V edycji Targów Produktów Regionalnych REGIONALIA w Warszawie

72 400,00

Małopolska Organizacja Turystyczna

Rozwój oraz promocja szlaku kulinarnego "Małopolska Trasa Smakoszy" w oparciu o potencjał obszarów wiejskich "Wieś dla

smakoszy"111 700,00

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce 136 500,00

Małopolska Izba RolniczaWyjazd studyjny - produkty regionalne i tradycyjne dobrym przykładem integracji i współpracy rolników w Małopolsce

9 000,00

Małopolska Sieć LGDTradycja i nowoczesność polskiej wsi - stoisko promocyjno-

informacyjne podczas targów AGROTRAVEL 201665 500,00

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Przygotowanie i emisja 4 audycji TV promujących ideę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska

59 000,00

Małopolska Izba Rolnicza

Identyfikacja i prezentacja najlepszych praktyk z zakresu wytwarzania i promocji produktów lokalnych i regionalnych na

terenie Województwa Małopolskiego oraz promocja mechanizmów dostaw i sprzedaży bezpośredniej produktów

lokalnych

49 100,00

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 9: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

Zasady realizacji i rozliczania projektów partnerskich zawarte są w:

1. ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zasadach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ze zmianami

2. rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 ze zmianami

3. rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020 realizowane od 2017 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 10: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

Nabór propozycji operacji do realizacji w ramach Planu Operacyjnego

KSOW 2016-2017 - Etap II w 2017 r.:

• Rodzaje wspieranych operacji: zgodnie z planem działania KSOW 2014-2020

(np. konferencje, szkolenia, wyjazdy studyjne dot. rozwoju obszarów wiejskich,

w tym wymiana dobrych praktyk; udział w targach; promocja turystyki wiejskiej

i agroturystyki; promocja rolnictwa ekologicznego i inne) wg przypisanych kwot

dla poszczególnych działań (!!)

• Do kogo adresowany: partnerzy KSOW – konieczność rejestracji w bazie

• Główne zasady: wypełnienie formularza wniosku wraz z załącznikami

• Środki przeznaczone na nabór: 628.000,00 zł brutto

• Termin naboru: luty 2017 r. (ogłoszenie Jednostki Centralnej KSOW)

• Miejsce składania wniosków: UMWM, Departament Funduszy Europejskich,

ul. Wielicka 72A, Dziennik Podawczy

• Informacje o naborze: www.prow.malopolska.pl; www.małopolskie.ksow.pl;

Projekty partnerów w 2017 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 11: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

• Łączna liczba złożonych wniosków: 22

• Łączna kwota wnioskowanych środków: 657.184,12 zł (dostępny limit: 628.000,00 zł)

• Działanie 4 (szkolenia dla LGD) : złożono 1 wniosek na kwotę 62.900,00 zł

(dostępny limit 104.000,00 zł)

• Działanie 6 (ułatwianie wymiany wiedzy nt. rozwoju obszarów wiejskich):

złożono 10 wniosków na łączną kwotę 288.494,09 zł (dostępny limit: 145.000,00 zł)

• Działanie 9 (promocja współpracy w sektorze rolnym): złożono 3 wnioski na łączną

kwotę 78.147,05 zł (dostępny limit: 136.000,00 zł)

• Działanie 10 (organizacja i udział w targach): złożono 3 wnioski na łączna kwotę

46.982,60 zł (dostępny limit: 143.000,00 zł)

• Działanie 11 (inicjatywy służące włączeniu społecznemu): złożono 2 wnioski na

łączną kwotę 59.888,80 zł (dostępny limit: 50.000,00 zł)

• Działanie 12 (dobre praktyki): złożono 3 wnioski na łączna kwotę 120.771,58 zł

(dostępny limit: 50.000,00 zł)

Projekty partnerów w 2017 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 12: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

• Zgodnie z procedurą określoną w art. 57c-57d ustawy o wspieraniu rozwoju

obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014-

2020 Jednostka Regionalna KSOW Województwa Małopolskiego dokonała

oceny formalnej złożonych wniosków.

• W stosunku do wszystkich złożonych wniosków skierowano wezwaniao wyjaśnienia i uzupełnienia (wezwania zostały wysłane pocztą za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru, a ich skany przesłano na wskazane we wniosku adresy poczty elektronicznej).

• W określonym w art. 57 d ust 5 ww. ustawy terminie (7 dni od dnia otrzymania

wezwania pocztą) 2 partnerów poinformowało JR KSOW WM o

niedokonywaniu uzupełnień, 1 partner nie odebrał zawiadomienia, w stosunku

do 19 wniosków złożono uzupełnienia lub wyjaśnienia.

• Mimo złożonych uzupełnień/wyjaśnień 7 wniosków spośród 19 uzupełnionych nie spełniało warunków wyboru określonych w ogłoszeniu (!!!)

• Do oceny merytorycznej przekazano 12 wniosków.

• Wynik oceny: 10 wniosków uzyskało finansowanie na łączna kwotę 219.228,93 zł (łączny dostępny limit: 628.000,00 zł).

Projekty partnerów w 2017 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 13: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

Projekty partnerów w 2017 r.Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Kwota

Działanie 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich - limit 145.000,00

1Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Tworzenie i funkcjonowanie obiektów sportowych na przykładzie Unii Europejskiej

32 360,00

2 Gmina Słomniki Promocja gospodarstw ekologicznych i nowych odmian roślin w rolnictwie 5 477,74

3 Małopolska Izba Rolnicza Nowe możliwości - rolniczy handel detaliczny 27 931,50

4 Małopolska Izba Rolnicza Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole 12 236,55

5Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Innowacyjność w przetwórstwie produktów żywnościowych Małopolski 12 399,85

6 Tarnowska Organizacja Turystyczna Praktyczne warsztaty oceny wina dla małopolskich winiarzy 23 829,50

Działanie 9 Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacja przez rolników wspólnych inwestycji - limit 136.000,00

7 Małopolska Izba Rolnicza Przetwórstwo lokalne na małą skalę podstawą marketingu na wsi 8 856,19

Działanie 10 Organizacja i udział w targach, wystawach na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi – limit 143.000,00 zł

8 Stowarzyszenie Grupa Odrolnika Małopolskie produkty regionalne potencjałem do rozwoju obszaru 36 346,60

Działanie 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz włączenia społecznego, osób starszych, niepełnosprawnych itp. – limit 50.000,00 zł

9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska – wianki na Dunajcu 10 591,00

Działanie 12 – Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – limit 50.000,00 zł

10Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Zachodnie nowatorskie „drogowskazy” na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce

49 200,00

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 14: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

NOWE WYZWANIA WE WDRAŻANIU PLANU DZIAŁANIA KSOW 2014-2020

• Plan Działania KSOW 2014-2020 zakłada realizację 9 obligatoryjnych

działań określonych przez Komisję Europejską oraz 4 dodatkowych

wprowadzonych na wniosek MRiRW.

• Część działań dedykowana jest tylko IZ, czy SIR, a część wszystkim

instytucjom oraz partnerom Sieci zaangażowanym we wdrażanie KSOW.

• Z uwagi na zbyt duże dotychczasowe zaangażowanie środków na działania

dodatkowe, JC KSOW zobligował jednostki regionalne do alokowania

środków w głównej mierze na działania podstawowe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 15: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

Składanie projektów przez partnerów KSOW w wyznaczonym terminie

Ocena projektów przez Zespół oceniający (Jednostka Regionalna KSOW)

Opinia Małopolskiej Grupy Roboczej ds. KSOW

Zatwierdzenie listy rankingowej przez Zarząd Województwa Małopolskiego

Przyjęcie Planu Operacyjnego KSOW przez Grupę Roboczą ds. KSOW przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zawarcie umowy dotacyjnej z partnerem

Realizacja operacji przez partnera KSOW, a następnie złożenie wniosku o refundację

Jednostka regionalna KSOW sprawdza i zatwierdza wniosek o refundację oraz dokonuje wypłaty środków partnerowi KSOW

Procedura realizacji projektów partnerów KSOW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 16: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 17: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ … · 2018-01-18 · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja,

JEDNOSTKA REGIONALNA KSOWWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Departament Funduszy EuropejskichUrząd Marszałkowski Województwa

Małopolskiegoul. Wielicka 72a, Kraków, pok. 406

Tel. 12 299 0 670, 12 299 0 968, 12 63 03 178

www.malopolskie.ksow.plwww.prow.malopolska.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie