Stipendier och utdelningar frأ¥n Chalmersstiftelsen, ... Excellenssatsning pأ¥ seniora forskare, kemisk

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Stipendier och utdelningar frأ¥n Chalmersstiftelsen, ... Excellenssatsning pأ¥ seniora forskare,...

 • Stipendier och utdelningar

  från

  Chalmersstiftelsen,

  de anknutna stiftelserna

  och gåvomedelsfonderna

  2015

 • 1

  Inledning

  I denna sammanställning vill vi förmedla information om all den nytta och glädje de utdelningar och stipendier som delas ut genom Chalmersstiftelsen, ger våra forskare, studenter och hela Chalmers.

  Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (nedan kallad Chalmersstiftelsen) är ägare av högskolan. Det är stiftelsens uppgift att stödja ändamål som gagnar Chalmers utveckling. Vi förvaltar ett eget kapital på över två miljarder kronor och avkastningen går till olika projekt vid Chalmers tekniska högskola.

  Chalmersstiftelsen förvaltar också 62 anknutna stiftelser och 33 gåvomedelsfonder (nedan kallat fonderna) som har till uppgift att stödja utbildning, forskning och andra ändamål vid Chalmers tekniska högskola. Tillsammans har stiftelserna ett kapital om 275 miljoner kronor och gåvomedelsfonderna 114 mnkr.

  Stiftelserna har en egen lagstiftning, stiftelselagen, och dessa står under länsstyrelsens tillsyn. Gåvomedelsfonderna har en friare reglering och är ofta tänkta att förbrukas under en viss tidsrymd, medan stiftelserna är tänkte att leva vidare i evig tid. Den äldsta fortfarande levande stiftelsen bildades 1858 och den yngsta 1995. De friare gåvomedelsfonderna tillkommer och avslutas löpande under åren. Bedömning av ansökningar och därefter förslag av stipendiater utförs av berörda institutioners utsedda behöriga forskare, som har bäst kompetens inom ämnesområdena. Beslut om stipendiater fattas av Chalmersstiftelsen, som garant för att de uppsatta riktlinjerna följs.

  Ändamålen för fonderna är skiftande, vissa är specifikt knutna till ämnesområden och institutioner medan andra är mer fria. Gemensamt är att de alla riktar sig till ändamål inom Chalmers. Många fonder ger stöd till forskare så att de kan delta vid konferenser runt omkring i världen. De som beviljas stöd för detta gör oftast en presentation, i form av ett föredrag eller utställande av en poster.

  Donationsstipendierna: Under åren har det gjorts ett flertal donationer till Chalmers, vilka skall användas till behövande och flitiga teknologer vid högskolan. Många donationer är mycket gamla, vissa är större och andra är mycket små. För att kunna hantera de likartade donationerna utlyses dessa samtidigt under benämningen ”Donationsstipendierna”. De utlyses på våren och urvalet sker efter det att sommarens tentamensperiod är över. De studenter som sökt stipendier rangordnas efter betyg och studietakt och beviljas stipendium därefter. Hänsyn tas givetvis också till om stipendiet skall gå till en viss institution. Det beviljade stipendiet är idag 7000 kr per teknolog. Stipendiet betalas ut i december.

  Under året har 321 stycken stipendier utbetalats om 7 000 kr vardera, av 1 636 sökande. Sammanlagt 2 247 000 kr, i form av ”donationsstipendier”.

 • 2

  Några fonder har ett friare ändamål än strikt forskning och utbildning. Dessa benämns ”Högskolans bästa” och kan tilldelas som stöd till föreningar knutna till Chalmers, till särskilda arrangemang eller tillfällen som jubileer osv.

  Sammanlagt har de anknutna stiftelserna delat ut 7,5 mnkr (7,8) och gåvomedelsfonderna har delat ut 7,4 mnkr (14,4) till ändamål vid Chalmers. Chalmersstiftelsen självt har delat ut 82,1 mnkr (47,1). Totalt 97,0 mnkr.

  Tillsammans ger dessa stipendier och bidrag våra forskare och studenter stöd och en möjlighet att utvecklas inom sina områden med hjälp av medel de annars inte hade haft. Vi är mycket tacksamma över de donationer vi erhållit för hela Chalmers bästa och vill här visa allt gott de har åstadkommit.

  Först redovisas utdelningarna vid Chalmersstiftelsen, därefter följer våra anknutna stiftelser och sammanställningen avslutas med våra gåvomedelsfonder. Fonderna presenteras med en kort historik över fondens tillkomst, en ändamålsbeskrivning för fonden samt årets utdelade stipendier och hur de har använts. Fonderna redovisas i fallande ordning efter utdelat belopp.

  * * *

 • 3

  Utdelningar från Chalmersstiftelsen

  Stiftelsens satsningar Chalmersstiftelsen bildades 1994 av svenska staten och är ensam ägare till Chalmers tekniska högskola AB. Stiftelsen skall verka för att högskolan bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå och skall finansiera uppdrag som är till värde för Chalmers. Satsningarna skall snabbare och mer offensivt, än vad som annars vore möjligt, föra Chalmers framåt inom aktivt valda och definierade utvecklingsområden. Under åren har detta gett över tre miljarder till Chalmers enligt följande:

  Stiftelsens utdelningar, satsningar och ägartillskott 1994 - 2015 (kr)

  Ägaråtaganden 1 004 000 000 Förnyelsesatsningar 1 990 000 000 Samverkansuppgiften 350 000 000 Totalt 3 344 000 000

  Ändamål: finansiera uppdrag som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers.

  Utdelning: 82 mnkr delades ut till Chalmers och närstående verksamheter som stiftelsesatsningar. Projekten beskrivs nedan:

  Excellenssatsning på unga forskare, 12 mnkr Grundläggande vetenskaper samt de tre styrkeområden som saknar statliga strategiska fakultetsmedel stöds med stiftelsemedel för forskarassistenter, unga lovande forskare i början av sin karriär, för att hålla högt tempo i utvecklingen av områdena. Områden har valts där Chalmers kan ta ansvar genom gränsöverskridande forskning, utbildning och innovationskraft. Stiftelsesatsningen har varit avgörande i utvecklingen av dessa områden. De tre styrkeområdena utan statligt stöd är: Life Science, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt Samhällsbyggnad.

  Stiftelsesatsningen har skett i två delprojekt, Ung Excellens 1 och 2, fem forskarassistenter har anställs per omgång. Utöver egen lön har villkoren omfattat medel till bl.a. en doktorand, drift och resor. Dessutom har ett mentors-/ coachningspaket och möjlighet till hjälp vid flyttning (”relocation”) ingått.

  Ung excellens 1 avslutades 2015 och Ung excellens 2 är i full verksamhet. En tredje satsningsomgång, ung excellens 3 hade ambitionen att starta 2015 men kommer att påbörjas 2016.

 • 4

  Ung Excellens 1, 2010-2015, ca: 29 mnkr

  Yuliya Kalmykova Daniel Persson Erik Kristiansson Kirsten Kraiberg Knudsen Giuseppe Durisi Bygg- och miljöteknik Fundametal Fysik Matematiska veten. Rymd och geovetenskap Signaler och system Samhällsbyggnad Grundl. Vetenskaper Life Science Grundl. Vetenskaper IKT

  Ung Excellens 2, 2012-2016, ca: 40 mnkr

  York Ostermeyer Aikaterina Mitrokotsa Alastair Ross Tatsiana Lobovkina Michael Björklund Bygg-och miljöteknik Data&IT Biologi och Bioteknik Kemi och kemiteknik Matematiska veten. Samhällsbyggnad IKT Life Science Grundl. Vetenskaper Grundl. Vetenskaper

  Rekrytering av internationella studenter, 12 mnkr Satsningen finansierar Avancez-stipendier, ett tvåårigt stipendium (masterutbildning) för icke EU/EES-studenter och täcker 75 % av terminsavgiften.

  Detta är fortsatt ett nyckelprojekt för Chalmers. 2015 gjorde Stiftelsen en extra satsning för att överbrygga Svenska Institutets indragna stipendier och delar ut 16 miljoner kronor 2015-2017, vilket ökar den tidigare satsningen på 50 miljoner. 2015 har 74 studenter finansierats med satsningen. Denna satsning har varit en viktig faktor, i att Chalmers nu är ett av de fem stora universiteten i Sverige med avseende på antal internationella sökande.

  MOOC – Massive Open Online Course, 3 mnkr MOOCs kan komma att bli en mycket viktig faktor i den framtida universitetsvärlden, Sverige och Chalmers måste utvecklas tillsammans med den nya formen. Med hjälp av stiftelsesatsningen kunde Chalmers agera snabbt och effektivt inom detta område. Chalmers har med finansiering av stiftelsen inlett ett treårigt projekt för att utveckla MOOCs på plattformen edX. Genom projektet har två MOOC-kurser genomförts under 2015 med sammanlagt 18 000 anmälda deltagare. ChalmersX - som

  http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Alastair-Ross.aspx

 • 5

  är vårt "digitala campus" - är en plattform för att nå ut till nya målgrupper och stärka Chalmers varumärke. Erfarenheterna från MOOCs-kurserna driver även på den pedagogiska utvecklingen mot blended learning. Ytterligare kurser genomförs 2016.

  MOOC - ChalmersX

  Excellenssatsning på seniora forskare, IT, 1 mnkr Projektet är inne på sitt femte år och löper vidare ytterligare 2 år. Chalmers rekrytering av professor Jan Bosch, ett världsnamn inom Software Engineering, kunde ske tack vare Stiftelsens startmedel. Jan Bosch rekryterades med uppdraget att bygga upp ett Software center vid Chalmers. Industrin efterfrågade kompetens vid akademin inom detta område och nya samarbeten möjliggörs tack vare utvecklingen av centret. Jan Bosch var tidigare professor vid University of Groningen, Holland. Satsningen syftar ti