of 89 /89
GRAD BJELOVAR Strategija izjednacavanja mogucnosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u razdoblju od 2012. – 2015. godine Bjelovar, lipanj 2012.

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Embed Size (px)

Text of Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Page 1: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

GRAD BJELOVAR

Strategija izjednac avanja moguc nosti za

osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u

razdoblju od 2012. – 2015. godine

Bjelovar, lipanj 2012.

Page 2: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Sadrz aj

1. Uvod ................................................................................................................................... 1

2. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.

do 2015. godine ........................................................................................................................ 2

2.1. Ujedinjeni narodi ............................................................................................................. 3

2.2. Vijeće Europe .................................................................................................................. 4

2.3. Europska unija ................................................................................................................ 5

3. Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara ....... 6

4. Pregled stanja u Gradu Bjelovaru po pitanjuosoba s invaliditetom .............................. 8

4.1. Temeljni podaci o osobama s invaliditetom ..................................................................... 8

4.2. Do sada učinjeno po pitanju osoba s invaliditetom u gradu Bjelovaru .............................12

5. Program djelovanja po područjima ................................................................................28

5.1. Obitelj i ţivot u zajednici .................................................................................................28

5.2. Odgoj i obrazovanje .......................................................................................................40

5.3. Zdravstvena zaštita ........................................................................................................47

5.4. Socijalna skrb i mirovinsko osiguranje ............................................................................50

5.5. Stanovanje, mobilnost i pristupačnost ............................................................................56

5.6. Profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje i rad .............................................................61

5.7. Pravna zaštita i zaštita od nasilja i zlostavljanja ..............................................................67

5.8. Informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti ......................................................69

5.9. Sudjelovanje u kulturnom ţivotu .....................................................................................72

5.10. Sudjelovanje u političkom i javnom ţivotu .....................................................................75

5.11. Rekreacija, razonoda i šport .........................................................................................77

5.12. Udruge osoba s invaliditetom u civilnom društvu ..........................................................82

6. Završne odrednice ...........................................................................................................87

Page 3: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

1

1. Uvod

Imajući u vidu specifične potrebe osoba s invaliditetom i njihov udio u ukupnom broju

stanovnika grada Bjelovara i na dosadašnje rezultate Grada Bjelovara postignute u

ostvarivanju potreba osoba s invaliditetom i suradnju s udrugama koje okupljaju osobe s

invaliditetom, a koje djeluju na području grada, izraĎena je Strategija izjednačavanja

mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u razdoblju od 2012. - 2015.

godine.

Strategija će u potpunosti djelovati na temeljima socijalne kohezije kao glavnoga

temelja izgradnje i odrţavanja socijalnog društva. Povezivanjem i integriranjem svojih

vrijednih ljudskih i materijalnih potencijala Grad Bjelovar moţe jamčiti odreĎenu razinu

dobrobiti svim svojim graĎanima, osobito vrlo ranjivim grupama kao što su to osobe s

invaliditetom.

Prihvaćanjem i provoĎenjem mjera Strategije uspostavlja se učinkovit i odgovoran

sustav cjelovite skrbi o osobama s invaliditetom Grada Bjelovara putem mjera i

aktivnosti koje će gradski uredi i sluţbe poduzimati i provoditi samostalno ili u suradnji s

tijelima drţavne uprave, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada

Bjelovara, udrugama osoba s invaliditetom i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Page 4: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

2

2. Nacionalna strategija izjednac avanja moguc nosti za osobe s

invaliditetom od 2007. do 2015. godine

Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike

Hrvatske („Narodne novine“, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), na

sjednici odrţanoj 5. lipnja 2007. godine, donijela Nacionalnu strategiju izjednačavanja

mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015. godine (dalje u tekstu Nacionalna

strategija), pri čemu je usmjerena prema snaţenju zaštite

prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Ustav Republike Hrvatske predstavlja temeljni pravni okvir

za ureĎivanje odnosa na svim područjima koja se tiču

ljudskih prava, kao i suzbijanja diskriminacije. U članku 3.

proklamirano je načelo jednakosti kao najviša vrednosta

ustavnog poretka i temelj za tumačenje Ustava, a odredbom

članka 14. jamče se prava i slobode, neovisno o bilo kojoj

osnovi diskriminacije. Navedeno je u potpunosti primjenjivo

za osobe s invaliditetom, dok konkretna odredba predstavlja

najuţu poveznicu ove kategorije s Ustavom u članku 57. koji jamči posebnu skrb drţave

u zaštiti osoba s invaliditetom i pri njihovu uključivanju u ţivot. Prava djece s teškoćama

u razvoju dodatno se štite člankom 63. kojim se uspostavlja njihovo pravo na posebnu

njegu, obrazovanje i dobrobit.1

Nacionalna strategija zasniva se na suvremenim meĎunarodnim standardima, koji

uključuju i temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije, načelo

meĎuzavisnosti i nedjeljivosti ljudskih prava, što čini nuţnim ostvarivanje pristupačnosti

svih graĎanskih i političkih, socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s

1 Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od

2007.-2015.godine, Intergrafika-TTŢ d.o.o., Zagreb, 2007., str. 11

Page 5: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

3

invaliditetom. Pritom suradnja s udrugama osoba s invaliditetom u okviru partnerskog

odnosa Vlade Republike Hrvatske i civilnog društva, pridonosi integraciji osoba s

invaliditetom u ţivot zajednice, odnosno uključenje u društvo.

Republika Hrvatska svojim je dosadašnjim praćenjem i usvajanjem meĎunarodne

regulative pokazala pripadnost krugu demokratskih zemalja koje uvaţavaju načela

demokracije, pravne drţave i vladavine prava te poštivanja ljudskih prava. Republika

Hrvatska je u svoj pravni sustav ugradila načela Opće deklaracije o ljudskim pravima te

postala stranka: MeĎunarodnog pakta o graĎanskim i političkim pravima,

MeĎunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencije o

uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencije o uklanjanju svih oblika

diskriminacije ţena, Konvencije protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, nečovječnog ili

poniţavajućeg postupanja ili kaţnjavanja, Konvencije o pravima djeteta, kao i njihovih

dodatnih protokola, a od posebnog su značaja za osobe s invaliditetom.

2.1. Ujedinjeni narodi

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda

rezultat je kontinuiranog i učinkovitog djelovanja osoba s

invaliditetom u svojim sredinama, ali i njihove aktivnosti na

globalnoj razini. Vrlo značajan meĎunarodni skup osoba s

invaliditetom odrţan je 2002. godine u Japanu na kojemu je u

prisutnosti izaslanstava iz 109 drţava, donesena Deklaracija iz

Sappora kojom se traţilo donošenje Konvencije Ujedinjenih naroda, kao i aktivno

sudjelovanje osoba s invaliditetom u njezinoj izradi.2

Svrha Konvencije o pravima osoba s invaliditetom sadrţana je u I. članku koji ju definira

kao „unaprjeĎivanje, zaštitu i osiguranje punog i ravnopravnog uţivanja ljudskih prava i

temeljnih sloboda osoba s invaliditetom i unaprjeĎenje njihovog uroĎenog dostojanstva“.

2 Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od

2007.-2015.godine, Intergrafika-TTŢ d.o.o., Zagreb, 2007., str. 8

Page 6: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

4

Tematska područja Konvencije ogledaju se u općim načelima: nedskirminacija,

jednakost izmeĎu muškaraca i ţena, poštivanje djece s teškoćama u razvoju. Uz

Konvenciju usvojen je Fakultativni protokol kojim se uspostavlja sustav pojedinačnih

prituţbi za osobe kojima su od strane drţava stranaka povrijeĎena prava po

Konvenciji.3

2.2. Vijeće Europe

Dokument koji usmjerava djelovanje europskih

drţava na području problematike osoba s

invaliditetom je Akcijski plan Vijeća Europe za

promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu

osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete ţivota

osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015.

Dokument sadrţi smjernice za unaprjeĎenje svih

temeljnih područja djelovanja od interesa za osobe

s invaliditetom, i to na načelima nediskriminacije, jednakih mogućnosti te uključivanja

osoba s invaliditetom u društvene procese i procese odlučivanja. Republika Hrvatska je

ratificirala Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe i sve

dosadašnje protokole4.

Vrlo vaţan je Protokol br.12 uz Konvenciju, koji sadrţi odredbu o općoj zabrani

diskriminacije i omogućuje osobama s invaliditetom u zemljama strankama rješavanje

sporova pri Europskom sudu za ljudska prava. TakoĎer, Republika Hrvatska je stranka i

Europske socijalne povelje, koja člankom 15. propisuje kako svaka osoba s

invaliditetom ima pravo na profesionalnu izobrazbu, socijalnu i profesionalnu

rehabilitaciju, neovisno o podrijetlu i naravi svojeg invaliditeta uz istovremeno

3 Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od

2007.-2015.godine, Intergrafika-TTŢ d.o.o., Zagreb, 2007., str. 8 4 Protokol – instrument kojima se jamče graĎanska i politička prava pojedincima, kojima je utemeljen

Europski sud za ljudska prava kao mehanizam zaštite

Page 7: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

5

obvezivanje drţava stranaka na poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju ostvarenja

navedenih prava.5

2.3. Europska unija

Republika Hrvatska ima obvezu u prilagodbi

zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije, koje

se izmeĎu ostalog odnosi i na područje vezano uz

osobe s invaliditetom. Poštivanje ljudskih prava i

temeljnih sloboda kao jedno od načela na kojima počiva

ustrojstvo Europske unije sadrţano je u članku I.

Ugovora iz Amsterdama, a u okviru članka 2. st.5. omogućava se poduzimanje mjera od

strane Europske unije u cilju suzbijanja diskriminacije gdje se konkretno navodi i

invaliditet. U okviru Povelje o temeljnim pravima Europske unije jamče se politička i

graĎanska prava, iako neće imati pravno obvezujući učinak na Republiku Hrvatsku dok

se ne proglasi Ustav Europske unije. Poveljom se štiti dostojanstvo čovjeka, zabranjuje

diskriminacija i to konkretnim navoĎenjem invaliditeta, traţi se uključivanje osoba s

invaliditetom u ţivot zajednice.6

Tijekom Europske godine osoba s invaliditetom (2003.) na Europskom kongresu osoba

s invaliditetom 2002. donesena je Madridska deklaracija kojom se objavljuju prava

osoba s invaliditetom kao punopravnih, integriranih i nedskriminiranih graĎana s

ravnopravnim pristupom svim društvenim bogatstvima. Ostali izvori Europske unije koji

pridonose daljnjem usklaĎivanju nacionalnog zakonodavstva7 na području od posebnog

interesa za osobe s invaliditetom:

5 Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od

2007.-2015.godine, Intergrafika-TTŢ d.o.o., Zagreb, 2007., str. 9 6 Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od

2007.-2015.godine, Intergrafika-TTŢ d.o.o., Zagreb, 2007., str. 10 7 Obveza usklaĎivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a uspostavljena je

Sporazumom o stabilizaciji i pridruţivanju izmeĎu Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih drţava članica, kojim je odreĎeno da »stranke pridaju vaţnost usklaĎivanju postojećega hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice.

Page 8: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

6

Preporuka Vijeća od 4.lipnja 1998. o parkirnoj kartici za osobe s invaliditetom

98/379/EZ

Rezolucija Vijeća od 17.lipnja 1999. o jednakim mogućnostima zapošljavanja

osoba s invaliditetom 31999Y0702(01)

Rezolucija Vijeća od 15.srpnja 2003. o promicanju zapošljavanja i socijalnoj

integraciji osoba s invaliditetom 32003G0724(01)

Rezolucija Vijeća od 6.veljače 2003. – Mogućnost pristupa kojom se poboljšava

uključivanje osoba s invaliditetom u društvo temeljeno na znanju

320003G0218(03)

Rezolucija Vijeća od 5.svibnja 2003. o jednakim mogućnostima obrazovanja i

izobrazbe za učenike i studente s invaliditetom 320030604(01)

Rezolucija Vijeća od 6.svibnja 2003. o dostupnosti kulturne infrastrukture i

kulturnih aktivnosti osobama s invaliditetom.

3. Strategija izjednac avanja moguc nosti za osobe s

invaliditetom Grada Bjelovara

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave duţne su izraditi lokalne

strategije/programe u svrhu izjednaćavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

sukladno Nacionalnoj strategiji. Sukladno tome, izraĎena je Strategija izjednačavanja

mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u razdoblju od 2012.-2015.

godine (u daljnjem tekstu Bjelovarska strategija), koja prati strukturu i sadrţaj

Nacionalne strategije.

U okviru Bjelovarske strategije, navedeni su prioriteti, mjere i aktivnosti za čije se

provoĎenje traţi suradnja lokalne razine, odnosno koje će poduzimati i provoditi gradski

upravni odjeli samostalno ili u suradnji s tijelima drţavne uprave, ustanovama i

Page 9: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

7

trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Bjelovara, udrugama osoba s invaliditetom i

udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom te drugima.

Mjere i aktivnosti Bjelovarske strategije provodit će se u okviru slijedećih područja:

Obitelj i život u zajednici, Odgoj i obrazovanje, Zdravstvena zaštita, Socijalna skrb i

mirovinsko osiguranje, Stanovanje, mobilnost i pristupačnost, Profesionalna

rehabilitacija, zapošljavanje i rad, Pravna zaštita i zaštita od nasilja i zlostavljanja,

Informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti, Sudjelovanje u kulturnom životu,

Sudjelovanje u političkom i javnom životu, Rekreacija, razonoda i šport i Udruge osoba

s invaliditetom u civilnom društvu.

Svrha Bjelovarske strategije je unapreðivanje, zaštita i osiguravanje punog i

ravnopravnog uţivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom i

unapreĎivanje i poštivanje njihova uroĎenog dostojanstva.

Temeljna načela Bjelovarske strategije su poštivanje uroĎenog dostojanstva, osobne

autonomije uključujuć slobodu izbora i neovisnost osoba; nediskriminaciju; puno i

učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo; poštivanje razlićitosti i prihvaćanje

invaliditeta kao dijela ljudske različitosti i čovječnosti; jednakost mogućosti;

pristupaćnost; jednakost muškaraca i ţena; poštivanje sposobnosti razvoja djece s

teškoćma u razvoju i poštivanje prava djece s teškoćma u razvoju na očuvanje vlastitog

identiteta.

Ciljevi Bjelovarske strategije usmjereni su prema osiguravanju potpune integracije

osoba s invaliditetom u vaţnim ţivotnim područjima uz ukidanje diskriminacije na

temelju invaliditeta i uvaţavanje njihove poruke.

Page 10: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

8

4. Pregled stanja u Gradu Bjelovaru po pitanju

osoba s invaliditetom

4.1. Temeljni podaci o osobama s invaliditetom

Invaliditet predstavlja vaţan medicinski, gospodarski, socijalni i politički problem svakog

društva. Procjenjuje se (WHO, 1980) da u svijetu ţivi oko 500 milijuna ljudi (80% ţivi u

zemljama u razvoju) osoba s invaliditetom, odnosno da u svijetu pribliţno 10% popula-

cije čine osobe s invaliditetom. (WHO, 1980: Intenacional Classification of Funtioning.

Disability and Health - ICF)). Broj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj procjenjivao se do

2001. na oko 400.000. budući da do tada osobe s invaliditetom nisu bile posebno regi-

strirane u okviru popisa stanovništva (Urbanc, 2005).8

Popisom stanovništva iz 2001. godine, koje obuhvaća nekoliko posebnih pitanja za

osobe s invaliditetom utvrĎeno je da u Hrvatskoj ţivi 429.421 osoba s invaliditetom

(9.7%). Svjetska zdravstvena organizacija je preinakom svoje klasifikacije invaliditeta

(ICIDH) u MeĎunarodnu klasifikaciju funkcionalnosti, invaliditeta i zdravlja (1986) termin

«invaliditet» predstavila kao rezultat meĎusobne interakcije oštećenja i negativnih

utjecaja socijalne okoline (Leutar i Štambuk, 2006:91).9

Stanje na dan 12.01.2012. prikazuje da u Hrvatskoj ţivi 518 081 osoba s invaliditetom

od čega su 311.995 muški (60,2%) i 206.086 ţene (39,8%) te na taj način osobe s

invaliditetom čine oko 12,1% ukupnog stanovništva RH. Prema Zakonu o hrvatskom

registru osoba s invaliditetom (NN, 64/2001), invaliditet predstavlja trajno oštećenje,

smanjenje ili gubitak sposobnosti izvršenja neke fizičke aktivnosti ili psihičke funkcije

primjerene ţivotnoj dobi osobe i odnosi se na sposobnosti, u obliku sloţenih aktivnosti i

8 Najman Hiţman, E., Leutar, Z., Kancijan,S., Stavovi graĎana prema osobama s invaliditetom, Soc. ekol.

Zagreb, Vol. 17 (2008.), No. 1, str. 71 9 Najman Hiţman, E., Leutar, Z., Kancijan,S., Stavovi graĎana prema osobama s invaliditetom, Soc. ekol.

Zagreb, Vol. 17 (2008.), No. 1, str. 72

Page 11: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

9

ponašanja koje su općenito prihvaćene kao sastojci svakodnevnog ţivota. Zakon o

hrvatskom registru osoba s invaliditetom (NN, 64/2001) i Pravilnik o sastavu i načinu

rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po

posebnim propisima (NN, 64/2002) navode sljedeću klasifikaciju oštećenja: vida, sluha,

govorno-glasovne komunikacije, oštećenja lokomotornog sustava, središnjeg ţivčanog

sustava, drugih organa i organskih sustava, mentalnu retardaciju, autizam, duševne

poremećaje i više vrsta oštećenja.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 33/12), u okviru članka 2. invaliditet se definnira

kao:

Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna,

intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim

preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na

ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta.

Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih,

komunikacijskih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu potporu za učenje i razvoj

kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost.10

Vrsta i stupanj teškoće, odreĎuje se «Orijentacijskom listom vrsta i stupnjeva teškoća u

razvoju» prema Prilogu I – Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika

s teškoćama u razvoju (NN, br. 23/91). Prema toj listi postoje sljedeće vrste oštećenja:

Oštećenja vida: sljepoća i slabovidnost

Oštećenja sluha: gluhoća i nagluhost

Poremećaji govorno-glasovne-jezične komunikacije i specifične teškoće u

učenju. Ovo moţe podrazumijevati da je govorna komunikacija oteţana ili nije

uopće moguća. Ova kategorija takoĎer uključuje specifične teškoće učenja u

10

NN 33/2012, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_03_33_798.html

Page 12: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

10

jednom od sljedećih područja: čitanja (disleksija, aleksija); pisanja (disgrafija,

agrafija); i/ili računanja (diskalkulija, akalkulija)

Tjelesni invaliditet (motorička oštećenja), uključujući: lokomotorna oštećenja,

sustavnu leziju, oštećenje centralnog nervnog sustava, oštećenja perifernog

nervnog sustava, te oštećenja izazvana kroničnim bolestima ili drugim tjelesnim

sustavima

Mentalna retardacija, koja moţe biti laka (IQ 50-69), umjerena (IQ 35-49), teţa

(IQ 20-34) teška (IQ 0-20)

Poremećaji u ponašanju uvjetovani organskim faktorima ili progredirajućim psiho-

patološkim stanjima

Autizam

Postojanje više vrsta i stupnjeva teškoća u psihofizičkom razvoju.

U Registru osoba s invaliditetom na dan 16.05.2012., registrirani su parametri za

517.637 osoba s invaliditetom od kojih 5.276 (1%) ima prebivalište u općini Bjelovar.

Invaliditet u općini Bjelovar učestaliji je kod muškog spola (54%) u odnosu na ţene

(46%), a prisutan je u svim dobnim skupinama pri čemu je najveći broj registriranih u

radno aktivnoj dobi, njih 2.610 (49,5%). Zabiljeţeni su parametri i za 490 (9,3%) djece

te 2.176 (41,2%) osoba starijih od 65 godina (tablica 1).

Page 13: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

11

Tablica 1. Tablica 1. Prikaz broja osoba s invaliditetom u općini Bjelovar, prema spolu i dobni skupinama

Dobna skupina

Spol Ukupno

M Ţ 0-4 12 3 15 5-9 39 31 70 10-14 120 97 217 15-19 117 71 188 20-24 54 45 99 25-29 31 20 51 30-34 38 16 54 35-39 75 33 108 40-44 186 31 217 45-49 271 84 355 50-54 291 179 470 55-59 349 275 624 60-64 331 301 632 65-69 265 230 495 70-74 260 291 551 75-79 206 288 494 80-84 144 244 388 85+ 77 171 248 Ukupno 2.866 2.410 5.276

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo (16.5.2012.)

Najčešći uzroci invaliditeta te komorbiditetnih dijagnoza koje pridonose funkcionalnom

oštećenju osobe su iz skupine oštećenja lokomotornog sustava (32% osoba), oštećenja

drugih organa i organskih sustava - posljedice kroničnih bolesti (23,4%) te duševnih

poremećaja (20,3%). Kod oko 29% osoba s invaliditetom prisutna su višestruka

oštećenja koje dodatno smanjuju funkcionalnu sposobnost osobe (tablica 2).

Page 14: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

12

Tablica 2. Prikaz vrsti oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze utječu na funkcionalnu sposobnost osobe, kod osoba s invaliditetom s područja općine Bjelovar

Vrsta oštećenja

Broja osoba11

% osoba

s invaliditetom

oštećenje lokomotornog sustava 1688 32

oštećenje drugih organa 1235 23,4

duševni poremećaji 1068 20,3

oštećenje središnjeg živčanog sustava

889 16,8

mentalna retardacija 251 4,8

oštećenje vida 168 3,2

oštećenje glasovno govorne komunikacije

148 2,8

oštećenje perifernog živčanog sustava

137 2,6

oštećenje sluha 100 1,9

prirođene anomalije i kromosomopatije

93 1,8

autizam 9 0,2

višestruka oštećenja 1505 28,5

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo (16.5.2012.)

4.2. Do sada učinjeno po pitanju osoba s invaliditetom u gradu Bjelovaru

Grad Bjelovar je u svom dosadašnjem radu provodio aktivnosti potpore, financijske,

potporne i slične, udrugama osoba s invaliditetom pri čemu su razvijeni partnerski

odnosi s ostalim institucijama i organizacijama, a sve u svrhu omogućavanja osobama s

invaliditetom kvalitetan i pristupačan ţivot u lokalnoj zajednici i provedbi mjera

Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-

2015. godine.

11

Napomena: ukupan broj oštećenja je veći od ukupnog broja osoba jer postoje višestruka oštećenja

Page 15: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

13

Grad Bjelovar podupire rad udruga osoba s invaliditetom s područja grada Bjelovara i

koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom kroz:

financijske potpore u okviru Proračuna Grada Bjelovara (financijska potpora

za sportske i natjecateljske aktivnosti osoba s invaliditetom, jednokratne

pomoći....)

omogućavanjem korištenja prostora za rad udruga u vlasništvu Grada

Bjelovara,

partnerstvom u okviru prijave projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga

koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom prema Ministarstvima

RH te predpristupnim fondovima EU,

tehničkom i stručnom pomoći i podrškom prilikom drugih aktivnosti koje

provode udruge osoba s invaliditetom i udruga koje programski djeluju u

korist osoba s invaliditetom na području grada Bjelovara.

Osim navedenih oblika potpora, Grad Bjelovar sudjelovao je u izradi vaţnijih

dokumenata za osobe s invaliditetom na razini Bjelovarsko-bilogorske ţupanije, koji su

podloga u pristupu rješavanja odreĎenih problemskih područja, poput zapošljavanja,

čije su mjere i aktivnosti specificirane u Akcijskom planu za zapošljavanje osoba s

invaliditetom za područje Bjelovarsko – bilogorske ţupanije za 2011. – 2013. godine.

Osim navedenog, Grad Bjelovar se početkom 2011. godine priključio inicijativi

promicanja pristupačnosti javnih prostora, usluga i informacija, potpisivanjem Povelje o

pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom, pri čemu će se

prilagodbom gradskih površina omogućiti osobama s invaliditetom lakše uključivanje u

svakodnevni ţivot. Povelja je dio projekta Pravo na ţivot u zajednici: Socijalno

uključivanje i osobe s invaliditetom, koji u Hrvatskoj provodi Program Ujedinjenih naroda

za razvoj (UNDP).

Page 16: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

14

Page 17: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

15

Početkom 2011. godine završeno je osnovno ureĎenje objekta u Bjelovaru u Ulici T.

Masaryka 8 namijenjenoj za Centar udruga Grada Bjelovara. Unutar objekta smješteno

je 28 udruga, od kojih je nekoliko udruga osoba s invaliditetom i udruga koje programski

djeluju u korist osoba s invaliditetom. U okviru prostora, ureĎena je dvorana koja pruţa

mogućnost odrţavanja kreativnih radionica i drugih tematskih radionica i seminara koje

mogu koristiti udruge osoba s invaliditetom. TakoĎer, u okviru Centar za udruge Grada

Bjelovara, prilagoĎen je sanitarni čvor osobama s invaliditetom. Vrijednost investicije

iznosila je oko 700.000,00 kuna, no obnova nije u potpunosti završena.

Seminar u Centru udruga Grada Bjelovara – Društvo multiple skleroze BBŽ

Uskršnja radionica u Centru

udruga Grada Bjelovara –

Društvo multiple skleroze BBŽ

Page 18: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

16

Prema programskim područjima djelovanja u okviru kojih su predviĎene mjere i

aktivnosti u svrhu unaprjeĎenja i potpune integracije osoba s invaliditetom u svim

ţivotno vaţnim područjima te osiguravanja kvalitete ţivljenja u lokalnoj zajednici, Grad

Bjelovar do sada je sudjelovao u ostvarivanju slijedećih mjera i aktivnosti kroz

partnerske suradnje:

Obitelj i ţivot u zajednici

Dostupnost izvaninstitucionalne skrbi u obliku poludnevnog boravka koje provodi

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama u prostoru veličine oko 110 m2 u

vlasništvu Caritasa ţupe sv. Antuna, pri čemu je Društvo osloboĎeno plaćanje naknade.

TakoĎer, Klub Bilogora koristi isti prostor za potrebe osoba s mentalnom retardacijom, a

rad Društva za pomoć mentalno retardiranim osobama i Kluba Bilogora sufinancira se

sredstvima iz proračuna Grada Bjelovara.

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama

Page 19: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

17

Na području Bjelovarsko-bilogorske ţupanije postoji jedan tumač znakovnog jezika za

gluhe osobe, koji je prošao edukaciju Ministarstva obitelji, branitelja i meĎugeneracijske

solidarnosti i Hrvatskog saveza gluhih 2009. godine.

Od 2009. godine G.B. je počeo provoditi program javnih radova preko Hrvatskog

zavoda za zapošljavanje Područna sluţba Bjelovar, a u tijeku 2011. godine ukupno je

zaposleno na odreĎeno 48 djelatnica za Pomoć u kući. Od ukupno 70 korisnika

obuhvaćenih programom, njih 36 su osobe s invaliditetom, odnosno članovi su udruga

OSI.

(foto: Dubravka Dragičević)

Odgoj i obrazovanje

U gradu Bjelovaru djeluje četiri vrtića, od kojih tri vrtića su pristupačna, odnosno imaju

ulaz u razini ili prag razine do 3 cm. Jedan objekt je djelomično pristupačan te ima

kosinu nagiba do 15%, više od jedne stepenice te ima sanitarni čvor kojega mogu koristi

osobe s invaliditetom. Sva četiri objekta predškolske ustanove imaju širinu vrata

najmanje 90 cm te osigurano parkirališno mjesto.

Page 20: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

18

U Dječjem vrtiću Bjelovar već 12 godina postoji

igraonica za djecu s teškoćama u razvoju. Igraonicu

pohaĎaju djeca koja nisu redovni polaznici vrtića. U

stjecanju mnogih vještina vaţnih za dječji razvoj pomaţu

im djeca polaznici poslijepodnevnog rada. Zajednička

dobit ovakvih druţenja je prihvaćanje različitosti i razvoj empatije. Ako postoje

višestruke teškoće kod djece u igraonici, koje zahtjevaju konstantnu pomoć defektologa,

djeca u igraonici se osim integracije u poslijepodnevnom radu uključuju i u

prijepodnevnim terminima. Isto tako, djeca s teškoćama integrirana su uredovite

skupine u Dječjem vrtiću Bjelovar. Djeca s posebnim potrebama imaju prava kao i

ostala djeca, ali zahtijevaju posebnu paţnju društva jer im je potrebna veća pomoć i

podrška odraslih.

Uz obitelj, predškolska ustanova svojim obiljeţjima, radom ljudi u ustanovi te dobrim

promišljanjem i uočavanjem specifičnosti svakog pojedinog djeteta moţe djelovati

stimulirajuće na razvoj djeteta, takoĎer i spriječiti ili umanjiti djelovanje nekih čimbenika

koji djeluju nepovoljno na razvoj. Uspješnost integracije ovisiti će osim aktiviranja

stručnog tima najviše o radu odgojitelja iz skupina gdje su integrirana djeca s posebnim

potrebama.

Tijekom protekle pedagoške godine dvanaestero djece integrirano je u skupine.

ProvoĎene aktivnosti o meĎusobnim različitostima pomaţu djeci u razvoju spoznaje da

svi imaju ista prava i jednako su vrijedni kao osobe. Tako se kroz igru i suţivot razvija

tolerancija i mijenjaju odnosi prema pojedincu s odreĎenom teškoćom. Roditelje se u

cilju dobrobiti djeteta informira o značajkama djetetovog razvoja. TakoĎer su upoznati s

primjerenim postupcima, poticajima i o svemu što se djetetu moţe ponuditi u vrtiću i

izvan njega, kako bi djetetu mogli odabrati i pruţiti sve što mu je potrebno za svestran

razvoj i specifičnosti u razvoju. Roditelji ostale djece u skupinama gdje borave djeca s

teškoćama reagiraju na boravak djeteta s teškoćom u razvoju pozitivno ili kako i na

svako drugo dijete u skupini osim ako ugroţava njihovo dijete.

Page 21: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

19

U individualnom radu s pojedinim djetetom nastoji se poštivati pristupe koji odgovaraju

djetetovim razvojnim potrebama te razvijati djetetove vještine i sposobnosti kroz sva

područja (komunikaciju, spoznaju, motoriku, emociju, socijalizaciju. Svakodnevnim

ţivotnim situacijama kroz predvidljive rutine (odijevanje, hranjenje, pripremanje za

dnevni odmor) djeca zadovoljavaju potrebu za samoaktualizacijom, samopoštovanjem,

pripadanjem, sigurnošću i slično.

Djecu se potiče na razvoj njihovih stvaralačkih i istraţivačkih

mogućnosti, uvjeţbavaju osnovne vještine , te potiče na

proširivanje vještina i sposobnosti. Sva uključena djeca

nemaju utvrĎen stupanj i vrstu teškoće po propisima iz

socijalne skrbi, no imaju nešto od medicinsko-psihološko-

defektoloških nalaza. Za djecu za koju je stručni tim vrtića

uočio postojanje nekih poteškoća, gdje su roditelji upoznati s

onim što je u vrtiću uočeno te im je savjetovano gdje mogu

otići na preglede, obrade, eventualne tretmane no

roditeljima je ponekad teško prihvatiti da razvoju njihova djeteta je potrebna veća

podrška te da djetetov razvoj neće teći spontano kako oni očekuju.

Od pet bjelovarskih osnovnih škola, jedna objekt je pristupačan, a tri objekta su

djelomično pristupačna te jedan objekt je nepristupačan osobama s invaliditetom. Četiri

osnovne škole imaju rezervirano parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom. Tri škole

imaju kosinu nagiba do 5% i više od jedne stepenice. Jedna škola ima prilagoĎen

sanitarni čvor kojega mogu koristiti osobe s invaliditetom, a svih pet objekata imaju

vrata širine najamnje 90 cm. Od devet objekata područnih škola, jedan objekt je

pristupačan, jedan objekt je djelomično pristupačan, a preostalih sedam je

nepristupačno osobama s invaliditetom.

Tijekom 2011. godine zaposleno kroz program “Asistent u nastavi” preko javnih radova,

ukupno 15 asistenata u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, a tijekom 2010. četiri

Page 22: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

20

asistenta. U 2011. ukupno je 15-ero djece s teškoćama u razvoju koristilo usluge

asistenta u nastavi, dok je tijekom 2010. šestero djece s teškoćama u razvoju.12

Zdravstvena zaštita

U okviru zdravstvene zaštite na području grada Bjelovara do sada se nisu ostvarili veći

pomaci, no osnovne aktivnosti odnosile su se na osiguranje potpune ili djelomične

pristupačnosti zdravstvenim objektima. Opća bolnica Bjelovar i Dom zdravlja

Bjelovarsko-bilogorske ţupanije pristupačni su objekti osobama s invaliditetom, a od

postojeće dvije stomatološke ordinacije, jedna je pristupačna osobama si invaliditetom.

Ljekarne takoĎer nisu sve pristupačne osobama s invaliditetom, već samo tri objekta.

(foto: Bjelovarski list)

Socijalna skrb i mirovinsko osiguranje

Udruge osoba s invaliditetom s područja grada Bjelovara u okviru svojih projektnih

aktivnosti te redovnih aktivnosti rada udruga, organiziraju okrugle stolove, tribune te

radionice u svrhu informiranja svojih članova o načinima ostvarivanja prava iz područja

socijalne skrbi i zdravstva, uz tisak brošura i kataloga koji omogućavaju dostupnost

informacija. Ustanove u okviru kojih se osobama s invaliditetom omogućava

12

interni podaci Dječjeg vrtića Bjelovar

Page 23: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

21

ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi i zdravstva su prisupačne osobama s

invaliditetom uz osigurano parkirališno mjesto te kosina nagiba do 5% i to za

pristupačnost Centru za socijalnu skrb Bjelovar, Hrvatskom zavodu za zdravstveno

osiguranje Područne sluţbe Bjelovar i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

zaštite zdravlja.

Stanovanje, mobilnost i pristupačnost

Tijekom 2011. godine dovršena je izgradnja dviju stambenih zgrada s ukupno 38

stanova za hrvatske vojne invalide Domovinskog rata pri čemu je Ministarstvo obitelji,

branitelja i meĎugeneracijske solidarnosti financiralo izgradnju. Stanovi su prilagoĎeni i

pristupačni osobama s invaliditetom, kao i ulaz u zgrade. Udruga za promicanje inkluzije

i Organizirano samostalno stanovanje provode program samostalno stanovanje

odraslim osobama s intelektualnim teškoćama uz podršku. Na području grada Bjelovara

ima 6 lokacija u sklopu kojih je 9 stambenih jedinica u kojima je smješteno 40 osoba uz

podršku prema njihovoj potrebi, od 0-24 sata. Program je u potpunosti financiran od

strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Udruge koriste prostor Grada Bjelovara u

Centru udruga, ukupne veličine 50m².

Od ukupno 1371 parkirnog mjesta pod naplatom, 63 parkirna mjesta rezervirana su za

osobe s invaliditetom bez naplate. U gradu postoje tri kombija za potrebe OSI: Udruga

gluhih Bjelovar, Udruga mentalno retardiranih odraslih osoba i Udruga tjelesnih invalida

Bjelovar. U toku 2011. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar nabavila je specijalizirani

kombi s podiznom rampom za osobe u invalidskim kolicima u okviru projekta “I mi i Vi

za kombi svi. Za sufinanciranje pri kupnji kombija s podiznom rampom osigurano je u

proračunu Grada Bjelovara 45.000,00 kn što je i namjenski utrošeno. (slike preuzete s

www.utib.hr)

Page 24: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

22

Page 25: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

23

Profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje i rad

Grad Bjelovar do sada je sudjelovao kao partner na projektima na temu poticanja

zapošljavanja osoba s invaliditetom u okviru prijava na predpristupne fondove IPA IV

komponente, no još uvijek su u fazi očekivanja pozitivnih odgovora od Ugovornog tijela.

Pri izradi Akcijskog plana za zapošljavanje osoba s invaliditetom Bjelovarsko-bilogorske

ţupanije za razdoblje od 2011. do 2013. godine, Grad Bjelovar sudjelovao je u radnoj

skupini za izradu tog dokumenta čiji je opći cilj poboljšanje socijalne uključenosti osoba

s invaliditetom i njihova integracija na trţište rada, dok je njegova svrha promovirati i

poticati zapošljavanje osoba s invaliditetom na regionalnoj razini (uvaţavajući partnerski

pristup) kroz razvoj i provedbu aktivne politike trţišta rada

U 2011. i 2012. godini, Grad Bjelovar sudjelovao je kao partner u provedbi projekta

Udruge slijepih Bjelovar, “Informatika mijenja mogućnosti”, financiranog od strane

Ministarstva socijalne politike i mladih, u okviru kojega je osposobljeno tri člana udruge

za rad na računalu po porgramu računalnog operatera s upisom u radnu knjiţicu, a

program edukacije provodilo je Pučko otvoreno učilište Bjelovar. Svrha projekta bila je

omogućavanje osnovnih informatičkih znanja u cilju lakšeg zapošljavanja ili zadrţavanja

radnog mjesta. Pritom su nabavljena tri računala s prilagoĎenim softverom (govorna

jedinica i čitač ekrana) za potrebe slijepih i slabovidnih osoba.

Dodjela certifikata polaznicima

(foto:privatna zbirka)

Page 26: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

24

Pravna zaštita i zaštita od nasilja i zlostavljanja

Iz područja pravne zaštite i zaštite od nasilja i zlostavljanja, na području grada Bjelovara

djeluje Udruga za zaštitu ţena i djece ţrtava obiteljskog nasilja „Iris“ Bjelovar koja je

izdala vodič s odgovorima na najčešća pitanja s kojima se susreću ţrtve obiteljskog

nasilja pod nazivom „SOS-Savjetovanje, osnaţivanje, samopoštovanje”. Na području

grada Bjelovara postoji sklonište za ţene ţrtve obiteljskog nasilja, ali nije pristupačno

ţenama s invaliditetom.

Informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti

Udruge osoba s invaliditetom i udruga koje programski djeluju u korist osoba s

invaliditetom s područja grada Bjelovar provode u okviru svojih redovnih djelatnosti te u

okviru aktivnosti informiranja i podizanja razine svijesti kroz projekte koje provode uz

financijsku potporu Ministarstava RH i drugih izvora, a u korist osoba s invaliditetom i

djece s teškoćama u razvoju, a uz partnerstvo s Gradom Bjelovarom.

Rekreacija, razonoda i sport

Sportski objekti Školsko-športska dvorana, Športska dvorana srednjih škola i Društvo za

športsku rekreaciju „Sokol“ pristupačni su osobama s invaliditetom. U suradnji Grada

Bjelovara i Društva sportaša invalida “Sokol” 2008. godine u Školsko-sportskoj dvorani

otvorena je teretana namijenjena svim osobama s invaliditetom. Grad Bjelovar potiče

rad Bjelovarskog sportskog saveza osoba s invaliditetom kroz razne potpore, prilikom

čega sportaši s invaliditetom ostvaruju odlične sportske rezultate.

Page 27: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

25

Teretana za osobe s invaliditetom

(foto: www.utib.hr)

Bjelovarski paraolimpijci

(foto: Bjelovarac)

(foto: Bjelovar info medij)

Page 28: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

26

Grad Bjelovar je zajedno s Bjelovarsko-bilogorskom ţupanijom sudjelovao u

sufinanciranju nabave elektronskog pikada za Udrugu slijepih Bjelovar, čija je ukupna

vrijednost iznosila 27.000,00 kuna, dok su Grad Bjelovar i Ţupanija osigurali po

10.000,00 kuna.

Elektronski pikado za Udrugu slijepih Bjelovar

(foto:www.slijepi-bjelovar.com)

(foto:www.slijepi-bjelovar.com)

Page 29: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

27

U 2011. godini u Športsko-rekreacijskom centru Bjelovar uz sufinanciranje Ministarstva

turizma te Ministarstva obitelji, branitelja i meĎugeneracijske solidarnosti, provedene su

aktivnosti osiguranja pristupačnosti gradskih bazena osobama s invaliditetom i to kroz

izgradnju rampe za osobe s invaliditetom, postavom sanitarnog čvora prilagoĎenog

osobama s invaliditetom te bazenskog dizala za ulazak u vodu za nepokretne i osobe

smanjene pokretljivosti.

Osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom na Gradskim bazenima Bjelovar

(foto: www.utib.hr)

Sanitarni čvor prilagođen osobama s invaliditetom

(foto: Grad Bjelovar)

Page 30: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

28

5. Program djelovanja po područjima

5.1. Obitelj i život u zajednici

Obitelj je najstarija i najvaţnija društvena institucija, odnosno obitelj je prirodni socijalni

sustav koji ima svoju strukturu, funkcije, pravila, uloge, načine komuniciranja, način

suočavanja s problemima i njihovim rješavanjem.13 S obzirom na spomenuto

suočavanje obitelji s problemima i potrebom za pronalaţenjem adekvatnog načina

njihovog rješavanja, problemi i promjene koje obitelji doţivljavaju u tijeku svoga

postojanja su specifične kod obitelji osoba s invaliditetom.

Upravo suočavanje s djetetovom dijagnozom i dijagnozom odraslog člana obitelji, jedna

je od najvećih promjena koja uzrokuje krizu i stres unutar obitelji, a samo podizanje

djeteta s teškoćama u razvoju zahtijeva dodatne napore u obitelji. Roditeljima je iz tog

razloga potrebno osigurati pomoć i podršku na samom početku suočavanja s

problemima koji se pojavljuju u obiteljima djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba

s invaliditetom kroz savjetovališta, odnosno Obiteljske centre.

Kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe obitelji osoba s invaliditetom pri uspostavi

ravnoteže obiteljskih i profesionalnih obveza te organiziranim aktivnostima djece u

slobodnom vremenu, naglašena je potreba za jačanjem izvaninstitucijskih oblika skrbi,

posebno u manjim gradovima14 te se upravo na taj način nastoji spriječiti

institucionalizacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, a samim time

osigurati kvalitetan ţivot u obitelji.

U okviru Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom te

drugih strategija, zagovaraju se dva modela u okviru kojih su definirana djelovanja

prema osobama s invaliditetom. Prvi je socijalni model u okviru kojega se preuzima

13

Štalekar, V., Dinamika obitelji i prvi teorijski koncepti, Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb, 2010., str. 243 14

Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015.godine, Intergrafika-TTŢ d.o.o., Zagreb, 2007., str. 14

Page 31: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

29

obveza stvaranja uvjeta koji će osobama s invaliditetom omogućiti ostvarivanje prava na

izbor i kvalitetu vlastitog ţivota, a ujedno je to i preduvjet za neovisno ţivljenje osobe s

invaliditetom. Kako bi se omogućila kvaliteta ţivota osoba s invaliditetom, potrebno je

osigurati prilagoĎavanje društva prema potrebama osoba s invaliditetom kako bi se

njihov društveni poloţaj unaprijedio, ali i prihvatio u okviru pune ravnopravnosti.

Drugi model je u zajednici utemeljene rehabilitacije, odnosno osigurati

izvaninstitucionalnu zaštitu u okviru koje će se stvoriti uvjeti za razvoj rehabilitacije,

ravnopravnosti i socijalne integracije osoba s invaliditetom.15 Odnosno, potrebno je

omogućiti:

uključenost i stvaranje jednakih mogućnosti ţivota u zajednici

jednakopravni pristup uslugama iz područja obrazovanja, zdravstva,

zapošljavanja i slobodnog vremena

usklaĎivanje meĎuresornog djelovanja i ujednačenost ostvarivanja prava kroz

različite sustave.16

U svrhu poboljšanja kvalitete ţivota osoba s najteţom vrstom i stupnjem invaliditeta te

osiguranja neovisnosti ţivljenja u lokalnoj zajednici, Grad Bjelovar će provoditi mjere i

aktivnosti, koje su sukladne Nacionalnoj strategiji izjednačavanja osoba s invaliditetom

od 2007.-2015. godine, a mjere i aktivnosti ostvarivat će se kroz postojeće razvijene

partnerske odnose izmeĎu Grada Bjelovara i drugih vaţnih institucija i organizacija te

kroz ostvarivanje novih partnerskih odnosa, a u svrhu uključivanja osoba s invaliditetom

u kvalitetniji ţivot zajednice.

15

Grad Velika Gorica, str 8 16

Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015.godine, Intergrafika-TTŢ d.o.o., Zagreb, 2007., str. 20

Page 32: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

30

Priortitet 1. Stvaranje uvjeta i podizanje kvalitete života za OSI17 u

obitelji i životu u zajednici

Mjera 1.1. Omogućavanje dostupnosti izvaninstitucionalnih usluga za osobe s

invaliditetom

Aktivnost 1.1.1. Osiguranje dostupnosti izvaninstitucionalne skrbi u obliku

poludnevnog boravka

Poludnevni boravaka je oblik izvaninstitucionalne skrbi za osobe s invaliditetom u okviru

kojega se odvijaju radno-proizvodne aktivnosti, odnosno kreativne radionice, aktivnosti

svakodnevnog ţivljenja, aktivnosti slobodnog druţenja, sportsko-rekreativne aktivnosti i

slično. Omogućavanje prostora za pruţanje usluga u obliku poludnevnog boravaka za

osobe s invaliditetom uz financijsku potporu za rad Udruga koje pruţaju navedene

usluge od strane nadleţnih Ministarstava te proračuna Grada Bjelovara.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Caritas ţupe

sv. Antuna, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist

osoba s invaliditetom, razvojne agencije

Rok: Kontinuirano

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije, donacije

Indikatori: broj institucija za poludnevni boravak prema različitim kategorijama, kapacitet

boravaka - m2, broj osoba

17

OSI – osobe s invaliditetom

Page 33: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

31

Aktivnost 1.1.2. Organiziranje samostalnog stanovanja za osobe s

invaliditetom s intelektualnim teškoćama

Omogućavanje korištenja prostora u Centru za udruge Grada Bjelovara te stambenih

jedinica za potrebe provedbe programa samostalnog stanovanja odraslih osoba s

intelektualnim poteškoćama, uz financijsku potporu nadleţnih Ministarstava.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel

za gospodarstvo, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u

korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije

Rok: Kontinuirano

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije, donacije

Indikatori: broj osoba uključenih u program samostalnog stanovanja, broj

novouključenih osoba u program samostalnog stanovanja, broj projekata izraĎenih za

razvoj programa samostalnog stanovanja

Aktivnost 1.1.3. Organizacija pomoći u kući za osobe s invaliditetom

Pomoć u kući za osobe s invaliditetom organizira se kroz dva programa i to kroz javne

radove, te pojedinačnim projektima udruga osoba s invaliditetom. Osiguranje programa

javnih radova u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje PS Bjelovar,

omogućava se osobama s invaliditetom pomoć u kući radi poboljšanja kvalitete ţivota u

okviru obiteljskog doma.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom,

razvojne agencije

Page 34: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

32

Rok: kontinuirano

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije, proračun RH

Indikatori: broj osoba ukljućenih u program javnih radova za pomoć u kući, broj osoba

kojima je pomoć namjenjena, anketirane osobe koje primaju pomoć u kući i njihovo

zadovoljstvo te daljnje potrebe, broj projekata izraĎenih za osiguranje pomoći u kući

izvan programa javnih radova

Aktivnost 1.1.4. Osiguranje osobnog asistenta za osobe s najteţim stupnjem i

vrstom invaliditeta

Omogućavanje dostupnosti osobnog asistenta kako bi se što kvalitetnije zadovoljile

potrebe osoba s najteţom vrstom invaliditeta te kako bi im se omogućio što neovisniji i

kvalitetniji ţivot. Osobni asistenti pomaţu invalidnim osobama obaviti poslove koje zbog

prirode oštećenja ne mogu obaviti sami. Tako im asistent pomaţe u odrţavanju osobne

higijene, fizioloških potreba, pri ustajanju ili odlasku u postelju, odijevanju, hranjenju,

pripremanju obroka ili davanju lijekova, sitnim kućanskim poslovima, kupnji,

administrativnim poslovima, odlascima liječniku i slično. Grad Bjelovar će u okviru ove

aktivnosti omogućavati udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski

djeluju u korist osoba s invaliditetom omogućavati stručnu i tehničku pomoć u provedbi

projekata kojima se osigurava osobni asistent za osobe s najteţim stupnjem i vrstom

invaliditeta.

Nositelji i partneri: udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju

u korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije, Grad Bjelovar

Rok: kontinuirano

Izvori financiranja: Ministarstva RH, fondovi Europske unije, proračun RH, donacije

Page 35: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

33

Indikatori: broj osobnih asistenata, broj osoba koje koriste usluge osobnog asistenta,

analiza anketa o zadovoljstvu korisnika, broj izraĎenih projekata za financiranje osobnih

asistenata

Aktivnost 1.1.5. Osiguranje radnog terapeuta i fizioterapeuta za osobe s

invaliditetom

Radni terapeut procjenjuje ograničenja i preostale sposobnosti pacijenta kako bi mogao

izraditi program radne terapije. Ciljevi terapije usmjereni su prema sve većoj

sposobnosti za brigu o sebi (hranjenje, higijena, odijevanje itd.) i samostalnosti u

voĎenju domaćinstva te uključivanju u posao i slobodne aktivnosti. Prilikom terapije

radni terapeut prati pacijentove reakcije i napredak kako bi prema potrebi mogao

prilagoĎavati program. U cjelokupni program terapije uključuju članove obitelji i suraĎuju

s drugim zdravstvenim osobljem – fizioterapeutima, medicinskim sestrama, liječnicima i

psiholozima.

Fizioterapeuti pomaţu bolesnim i ozlijeĎenim osobama u povećanju pokretnosti,

ublaţavanju boli te sprečavanju i ublaţavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda. Njihovi

su pacijenti bolesnici s ozljedama glave i kraljeţnice, prijelomima, upalom zglobova,

moţdanim udarom, bolovima u kriţima te s bolestima ţivčanog, krvoţilnog, dišnog

sustava i drugih tjelesnih sustava. Uloga fizioterapeuta proširuje se i na sprečavanje

bolova i bolesti sustava za kretanje poučavanjem ljudi o pravilnom drţanju i kretanju te

savjetovanjem o ureĎenju okruţenja (stolaca, radnih površina, pomagala).

Nositelji i partneri: udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju

u korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije, zdravstvene institucije, Grad Bjelovar

Rok: do kraja 2015. (prema potrebi)

Izvori financiranja: Ministarstva RH, fondovi Europske unije, donacije

Page 36: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

34

Indikatori: broj osoba koje su uključene u program usluga radnog terapeuta i

fizioterapeuta, broj osoba zaposlenih za radno mjesto radnog terapeuta i fizioterapeuta,

potreban broj fizioterapeuta s obzirom na broj osoba kojima je potrebna usluga

fizioterapeuta

Aktivnost 1.1.6. Poticanje programa namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju

i osobe s invaliditetom

Osigurati adekvatan prostor za pruţanje izvaninstitucionalnih usluga poludnevnog

boravka za djecu s teškoćama u razovoju u obliku radionica, terapijske radionice i

slično, ovisno o potrebama. Potrebno je ostvariti partnerske odnose s institucijama i

organizacijama koje mogu predstaviti probleme i načine njihovog rješavanja u svrhu

omogućavanja usluga za djecu s teškoćama u razvoju uz pomoć njihovim obiteljima.

Grad Bjelovar će podrţavati prijedloge o načinima poboljšanja ţivota osoba s

invaliditetom u okviru obiteljskog ţivota i podizanja kvalitete ţivota u lokalnoj zajednici,

kroz partnersku suradnju na projektnim prijedlozima po prijedlogu udruga koje okupljaju

osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, razvojnih

agencija te drugih institucija i organizacija koje svojim aktivnostima mogu pridonijeti

neovisnosti osoba s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel

za gospodarstvo, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u

korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije, Obiteljski centar BBŢ

Rok: kontinuirano

Izvori financiranja: Ministarstva RH, fondovi Europske unije, donacije, Grad Bjelovar

Indikatori: broj izraĎenih i provedenih projekata koji utječu na poboljšanje neovisnosti

osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razovju, broj ostvarenih partnerstva na

Page 37: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

35

projektima, broj obuhvaćenih korisnika, broj provedenih programa za djecu s teškoćama

u razvoju, broj djece uključenih u programe, broj projekata izraĎenih za provoĎenje

programa

Mjera 1.2. Uspostavljanje neformalne strukture unutar Grada Bjelovara za

implementaciju programa OSI i djece s teškoćama u razvoju

Aktivnost 1. 2.1. Uspostavljanje povjerenstva za osobe s invaliditetom

U svrhu jednostavnije komunikacije izmeĎu udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom i

koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom te jedinice lokalne samouprave,

uspostavit će se neformalna struktura u okviru Grada Bjelovara koju će činiti

predstavnici institucija i organizacija ili pojedinaca, koji u okviru svog osnovnog

djelovanja, rade i na područjima od vaţnosti za osobe s invaliditetom i djece s

teškoćama u razvoju.

Povjerenstvo bi prikupljalo odreĎene statističke podatke o osobama s invaliditetom na

području Grada Bjelovara, osmišljavati i predlagati projektne prijedloge prema

fondovima Europske unije te nacionalnih fondova u okviru Ministarstava zajedno s

predstavnicima udruga osoba s invaliditetom i onih koji rade na područjima od vaţnosti

za OSI i djece s teškoćama u razvoju. Svoj rad bi odrţavali transparentnim, informirajući

javnost o aktivnostima, dogaĎanjima, novim saznanjima, koristeći internet i lokalne

medije.

Nositelj: Grad Bjelovar

Rok: do kraja 2013. godine

Indikator: uspostavljeno povjerenstvo, izraĎen plan rada, broj i opis provedenih

aktivnosti

Page 38: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

36

Aktivnost 1. 2.2. Uspostavljanje registra OSI za područje grada Bjelovara

U svrhu praćenja broja OSI u gradu Bjelovaru, njihovih potreba, vrste invaliditeta i teţine

oštećenja, problemi s kojima se susreću, vlastite predodţbe o potrebnim programima i

uslugama koji nedostaju, potrebno je izraditi registar osoba s invaliditetom koristeći

postojeće statističke podatke te provoĎenjem anketa koje će nadopuniti registar.

Registar će omogućiti planiranje daljnjih aktivnosti u cilju rješavanja problema osoba s

invaliditetom u gradu Bjelovaru, odnosno pridonijeti poboljšanju kvaliteti ţivljenja u

lokalnoj zajednici uz zajedničku suradnju i razvoj partnerskih odnosa izmeĎu institucija i

organizacija te udruga osoba s invaliditetom, ali i njihovih obitelji.

Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara, Upravni odjel za

društvene djelatnosti

Rok: do kraja 2014. godine

Indikatori: izraĎen registar osoba s invaliditetom za područje grada Bjelovara

Mjera 1.3. Senzibiliziranje javnosti o važnosti obiteljskog života djece s

teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Aktivnost 1.3.1. Obiljeţavanje vaţnijih datuma

U svrhu senzibilizacije javnosti o problemima i potrebama s kojima se suočavaju obitelji

s djecom s teškoćama u razvoju te obitelji i osobe s invaliditetom, potrebno je provoditi

aktivnosti informiranja u obliku organizacije tematskih tribina, okruglih stolova, tisak

informativnog materijala, informiranje korištenjem društvenih mreţa na internetu te

internet stranica organizacija koje obiljeţavaju vaţnije datume ili provode aktivnosti

senzibiliziranja.

Page 39: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

37

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom,

razvojne agencije, mediji

Rok: kontinuirano

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije, donacije

Indikatori: broj odrţanih aktivnosti informiranja, broj i vrste tiskanog materijala, broj

obiljeţenih vaţnijih datuma, broj osoba i organizacija uključenih u aktivnosti informiranja

Aktivnost 1.3.2. Poticanje i organizacija volonterskih programa za pomoć

osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

Poticanje mladih osoba, učenika, studenata, zaposlenih i nezaposlenih osoba u

ukljućivanje u razvoj i provedbu volonterskih programa za pomoć osobama s

invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju kroz postojeće i nove programe i mjere

aktivnosti koje se organiziraju u lokalnoj zajednici. Najbolji način senzibilizacije javnosti,

odnosno graĎana, upravo je njihovo direktno uključivanje u volonterske programe

kojima se nastoji poboljšati kvaliteta ţivota osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u

razvoju. Način uključivanja i pomoći je raznolik, od rada u izvaninstitucionalnim oblicima

usluga, poludnevnim radionicama, pomoć u aktivnostima informiranja i slično.

Nositelj i partneri: Grad Bjelovar, Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada

Bjelovara, Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge koje okupljaju osobe s

invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije,

Obiteljski centar BBŢ, Centar za socijalnu skrb u Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji,

odgojno-obrazovne ustanove, udruge mladih, mediji

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije, donacije

Page 40: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

38

Rok: kontinuirano (prema potrebi)

Indikatori: broj volonterskih programa, broj osoba uključenih u volonterske programe,

broj odraĎenih volonterskih akcija

Aktivnost 1.3.3. Analiza stanja na području grada Bjelovara o potrebama djece s

teškoćama u razvoju i invaliditetom

U okviru udruga osoba s invaliditetom i sličnih organizacija koje imaju podatke o broju

djece i njihovim vrstama oštećenja, potrebama koje nisu obuhvaćene u okviru redovnih

aktivnosti koje se provode u svrhu omogućavanja pristupačnosti odgojno-obrazovnih

ustanova i drugim organizacijama koje provode slične programe, takoĎer, potrebno u

okviru izrade analize uvaţiti mišljenja i stajališta roditelja te djece, kako bi se mogao

izraditi plan aktivnosti za osiguravanje pristupačnosti odgojno-obrazovnim programima.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, odgojno-

obrazovne ustanove, Obiteljski centar BBŢ, Centar za socijalnu skrb BBŢ, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom,

razvojne agencije

Rok: do kraja 2015.

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Indikatori: izraĎena analiza, izraĎen plan aktivnosti, identificirane potrebe za uvoĎenjem

programa i potrebe za osiguravanjem pristupačnosti

Page 41: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

39

Aktivnost 1.3.4. Informiranje o mogućnostima financiranja infrastrutkurne

potrebe za djecu u teškoćama u razvoju i invaliditetom

Kako bi se potaknulo odgojno-obrazovne ustanove i druge organizacije koje provode

neke oblike odgojno-obrazovnih programa za ulaganjima u infrastrukturu te

omogućavanje prilagodbe prostora i opreme za djecu s teškoćama u razvoju i

invaliditetom, provodit će se aktivnosti informiranja o dostupnim izvorima financiranja te

dostupne tehničke i stručne podrške za realizaciju projekata. Koristeći dostupne online

alate informiranja poput biltena, e-maila, društvenih mreţa, sluţbenih internet stranica

Grada Bjelovara i drugih organizacija i institucija, zatim kroz organizaciju informativnih

tribina i okruglih stolova u okviru kojih se mogu dobiti sve potrebne informacije i upute

za poduzimanjem projektnih aktivnosti.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje

programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije

Rok: do kraja 2014. godine

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Indikatori: broj organiziranih informativnih radionica, tribina i okruglih stolova, broj

izraĎenih alata informiranja, broj izraĎenih projekata

Page 42: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

40

5.2. Odgoj i obrazovanje

Odgoj18 je nastavom organiziran proces kojim se izgraĎuju pozitivne osobine ličnosti,

stavovi, pogled na ţivot i svijet, te karakterne i moralne, radne i društvene vrijednosti.

Iako je odgoj moguć unutar odreĎenog kulturnog i povijesnog temelja, najvaţniji dio

odgoja je obrazovanje. Iz tog razloga, vaţan je odnos prema odgoju i odnos prema

odreĎenoj kulturi i njenoj budućnosti. Obrazovanje se odnosi na sva životna razdoblja,

od predškolskoga do profesionalnogga obrazovanja i usavršavanja te cjeloživotnog

učenja.19

Postupanje s osobama s teškoćama u razvoju prošlo je u povijesti, kako u svijetu, tako i

u Hrvatskoj, kroz cijeli niz faza, od izravne diskriminacije, preko samilosnog pristupa, do

konačnog priznavanja i donošenja propisa o obrazovanju. Osobama s posebnim

potrebama tako se postupno pruţila mogućnost pristupa jednakom obrazovanju i obuci,

što im omogućuje da do maksimuma razviju svoje potencijale. Obrazovna izolacija u

posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja zamjenjuje se politikom inkluzije20.

Temeljnu društvenu uključenost osoba s invaliditetom te njihovu neovisnost

predstavljaju odgoj i obrazovanje, odnosno, kvalitetan odgoj i obrazovanje jamče

jednake mogućnosti za puni razvoj potencijala svakog pojedinca s posebnim odgojno-

obrazovnim potrebama. Za djecu predškolske dobi potrebno je provoditi prilagoĎen

program ovisno o njihovim potrebama, a da pritom ne budu izolirana od druge djece u

vrtiću. U redovnim osnovnim školama školuju se učenici s lakšim teškoćama u razvoju,

učenici sa senzoričkim i motoričkim oštećenjima, učenici s lakom mentalnom

retardacijom.

18

odgoj - ukupnost postupaka kojima se u okviru odreĎene kulture slobodonosno razvijaju djetetove, odnosno čovjekove moći 19

Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015.godine, Intergrafika-TTŢ d.o.o., Zagreb, 2007., str. 23 20

Inkluzija podrazumijeva pruţanje prilika svima, kao i maksimalnu prilagodljivost u zadovoljavanju specifičnih obrazovnih i širih društvenih potreba sve školske djece koja su u neku ruku različita i zahtijevaju prilagoĎavanje nastavnih metoda i tehnika, individualizirane programe, prilagoĎene sadrţaje i tehnike komunikacije. (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj, http://www.oecd.org/dataoecd/17/26/38614202.pdf, 2012.)

Page 43: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

41

Učenici s većim teškoćama u razvoju školuju se prema posebnim planovima i

programima u posebnim organizacijama odgoja i obrazovanja zdravstva, socijalne skrbi

i pravosuĎa koja su uglavnom smještena izvan grada Bjelovara. U gradu Bjelovaru

djeluje V. osnovna škola u okviru koje se provode dva programa:

program za učenike na stupnju lake mentalne retardacije s utjecajnim teškoćama

u razvoju,

program za učenike na stupnju umjerene i teţe mentalne retardacije.

Učenici se potpuno ili djelomično integriraju u redovne srednje škole, odnosno, učenici s

većm teškoćma u razvoju školuju se u posebnim ustanovama prosvjete, zdravstva,

socijalne skrbi i pravosuĎa. Učenici s većm teškoćma, umjerenom ili teţom mentalnom

retardacijom i učenici s autizmom ne obrazuju se već se osposobljavaju do 21. godine

ţivota sukladno članku 22. Zakona o srednjem školstvu («Narodne novine», broj 19/92,

26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, i 81/05) te Pravilniku o srednjoškolskom

obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju («Narodne novine», broj

86/92).

Osim prilagodbe odgojno-obrazovnih programa, potrebno je omogućiti pristupačnost

odgojno-obrazovnim ustanovama te omogućiti prilagodbu učionica, odnosno školskih

prostora za djecu, odnosno učenike s posebnim potrebama s većim motoričkim

oštećenjima te omogućiti potrebnu didaktičku opremu za slabovidne učenike, a za gluhe

i nagluhe učenike omogućiti pomoćnika u nastavi koji poznaje znakovni jezik, uz

pruţanje mogućnosti pomoćnika u nastavi za djecu s posebnim potrebama.

TakoĎer, potrebno je poduzeti korake u svrhu rješavanja problema vezanih uz

omogućavanje dostupnosti obrazovanja svima, odnosno i djeci koja ne mogu direktno

sudjelovati u obrazovanju u ustanovi, već zbog nemogućnosti dolaska uzrokovanih

zdravstevnim problema i duţeg boravka u bolnici ili prevelike udaljenosti od škole i

nedostatka prijevoznog sredstva. Toj djeci potrebno je omogućiti obrazovanje na

Page 44: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

42

daljinu, obrazovanje u kući i obrazovanje u bolnici sukladno Nacionalnoj strategiji

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015. godine.

Kako bi se postigla potpuna integracija osoba s invaliditetom u obrazovni sustav u bilo

kojem ţivotnom razdoblju, potrebno je razvijati i poticati obrazovne institucije koje

provode programe cjeloţivotnog obrazovanja u osposobljavanju prostora i opremanje

didaktičkim pomagalima te prilagoĎenom informatičkom opremom za potrebe osoba s

invaliditetom, a osim prilagodbe nastave, potrebno je omogućiti i pristupačnost

objektima u kojima se provode programi cjeloţivotnog obrazovanja. Cjeloţivotno

obrazovanje podrazumijeva: stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti,

interesa, znanja i kvalifikacija od predškole do razdoblja nakon umirovljenja.

U kontekstu cjeloţivotnog obrazovanja uvaţavaju se svi oblici obrazovanja: Formalno

obrazovanje označava djelatnost koja se izvodi prema programima koje je odobrilo

Ministarstvo radi stjecanja stručnog znanja, vještina i sposobnosti. Nakon završetka

takvog programa polaznici dobivaju javnu ispravu. Neformalno obrazovanje označava

organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje i usavršavanje za rad, za

različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj. Provodi se u ustanovama za

obrazovanje odraslih, trgovačkim društvima, tvrtkama, udrugama, sindikatima, političkim

strankama, sportskim društvima, različitim centrima itd. Provodi se neovisno od

sluţbenog obrazovnog sustava i ne vodi izdavanju javnih isprava. 21

Kako bi se pridonijelo djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom k potpunoj

integraciji u odgojno-obrazovni sustav u gradu Bjelovaru te osigurala pristupačnost

odgojno-obrazovnim ustanovama, Grad Bjelovar će u suradnji s odgojno-obrazovnim

institucijama, udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u

korist osoba s invaliditetom te razvolnim agencijama provoditi slijedeće mjere i

aktivnosti.

21

FSB, http://www.fesb.hr/Cjelo%C5%BEivotnoobrazovanje/tabid/423/Default.aspx, 2012.

Page 45: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

43

Prioritet 2. Osigurati uključivanje djece s teškoćama u razvoju i OSI u

odgojno-obrazovni sustav na svim razinama

Mjera 2.1. Osigurati pristupačnost odgojno-obrazovnim ustanovama

Aktivnost 2.1.1. Poboljšanje pristupačnosti odgojno-obrazovnim ustanovama

U okviru ove aktivnosti, nastavit će se prilagodba pristupačnosti odgojno-obrazovnim

ustanovama u gradu Bjelovaru, pri čemu će se prilagoditi prilazi i ulazi ustanovama za

potrebe osoba s invaliditetom, odnosno djeci s teškoćama u razvoju, prilagodbu ili

zamjenu vrata čija širina treba biti minimalno 90 cm, prilagodba sanitarnih čvorova te

parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom, ali i dizala ukoliko je zbog veličine

ustanove potrebna ugradnja i osposobljavanje pristupa dizalom.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel

za komunalne djelatnosti i ureĎenje prostora, odgojno-obrazovne ustanove, razvojne

agencije

Rok: kontinuirano (prema potrebi)

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Indikatori: broj prilagoĎenih ulaza, broj prilagoĎenih sanitarnih čvorova, broj dostupnih

parkirališnih mjesta, broj škola i vrtića koja su pristupačna osobama s invaliditetom, broj

dizala ugraĎenih u odgojno-obrazovne ustanove

Page 46: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

44

Aktivnost 2.1.2. PrilagoĎavanje prostora za potrebe provoĎenja programa

prilagoĎenih djeci s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom ili

jednostavniju integraciju u redovan program

PrilagoĎavanje prostora didaktičkom opremom, opremom koja će smanjiti mogućnost

ozljeĎivanja kao što su zidne i podne obloge od raznih materijala, opremanje prostora s

potrebnom informatičkom opremom u školama za djecu s oštećenjem vida ili odrasle

osobe. TakoĎer, potrebno je poticati provoĎenje i organizaciju igraonica u vrtićima za

djecu s teškoćama u razvoju s tendencijom smanjenja izdvajanja od ostale djece

ukoliko je to moguće.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, odgojno-

obrazovne ustanove, Obiteljski centar BBŢ, Centar za socijalnu skrb Bjelovarsko-

bilogorske ţupanije, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski

djeluju u korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije

Rok: kontinuirano

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Indikatori: broj osposobljenih prostora za potrebe provoĎenja programa prilagoĎenih

djeci s teškoćama u razvoju, broj osposobljenih prostora ili prilagoĎenih postojećih

prostora za osobe s invaliditetom, izraĎena analiza potreba za prilagoĎavanjem

prostora

Page 47: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

45

Mjera 2.2. Osiguranje stručne potpore djeci s teškoćama u razvoju i invaliditetom

Aktivnost 2.2.1. Osiguranje pomoćnika u nastavi i obrazovnog prevoditelja

U okviru ove aktivnosti, provodit će se osiguranje asistenta u nastavi za djecu s

teškoćama u razvoju i učenika s invaliditetom kako bi se djeci omogućila integracija u

redovni obrazovni sustav i osigurala pomoć u svladavanju školskog programa. TakoĎer,

poticat će se udruge osoba s invaliditetom na provoĎenje programa za osposobljavanje

obrazovnog prevoditelja za djecu s oštećenjem sluha i vida, odnosno asistenata s

poznavanjem znakovnog jezika i ostalih oblika komunikacije kojima se učenici koriste,

ovisno o potrebama.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, odgojno-

obrazovne ustanove, Obiteljski centar BBŢ, Centar za socijalnu skrb BBŢ, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom,

razvojne agencije

Rok: kontinuirano

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije, Hrvatski

zavod za zapošljavanje

Indikatori: broj osiguraih asistenata u nastavi, broj osposobljenih obrazovnih

prevoditelja, broj projekata u okviru kojih se osiguravaju osobni asistenti i obrazovni

prevoditelji

Page 48: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

46

Aktivnost 2.2.2. Mobilni stručni timovi

Mobilni stručni tim ima ulogu u sustavnoj podršci učiteljima i asistentima u nastavi radi

prijenosa znanja i vještina pomoću kojih se mogu ostvariti preduvjeti za inkluziju djece s

teškoćama u razovju, učenika s teškoćama u učenju, učenika i studenata s invaliditetom

u obrazovni sustav. Samim time se učenicima s teškoćama i njihovim obiteljima te

vršnjacima podiţe kvaliteta ţivota. Mobilni stručni tim treba biti organiziran od strane

stručnjaka koji poznaju problematiku te imaju iskustva u radu s djecama s teškoćama u

razovju, ali i asistentima u nastavi. Prijenos znanja i iskustva provodit će se kroz

informativno-edukativne radionice te po potrebi.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, odgojno-

obrazovne ustanove, Obiteljski centar BBŢ, Centar za socijalnu skrb Bjelovarsko-

bilogorske ţupanije, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski

djeluju u korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije

Rok: do kraja 2015. godine (prema potrebi)

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Indikatori: broj mobilnih stručnih timova, ostvarene aktivnosti mobilnog tima, analiza

potreba za stručnim mobilnim timovima

Page 49: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

47

5.3. Zdravstvena zaštita

Osobe s invaliditetom imaju pravo na uživanje najvećega mogućega zdravstvenog

standarda bez diskriminacije temeljem invaliditeta.22 Zdravstvena zaštita odreĎena je

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 85/06, 105/06 i

118/06) koji propisuje da je zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj obvezno i

dobrovoljno te Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine

85/06) ureĎuje vrste, uvjete i način provoĎenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a

provode ga društva za osiguranje. Dijeli se na dopunsko, dodatno i privatno

zdravstveno osiguranje.

U Planu i programu mjera iz obveznoga zdravstvenog osiguranja (Narodne novine

126/06), ugraĎene su i neke mjere za osobe s invaliditetom kao zdravstveno osobito

osjetljivu skupinu. UgraĎeni su prijedlozi za prevenciju oštećenja zdravlja koja dovode

do invaliditeta i prijedlozi za poboljšavanje kvalitete zdravstvene zaštite osoba s

invaliditetom. Omogućavanje lakšeg pristupa zdravstvenoj zaštiti, potrebno je provoditi

mjere koje se osobama s invaliditetom osigurava pristup zdravstvenim uslugama i

uslugama rehabilitacije, a pritom omogućiti isti ospeg usluga koje se pruţaju i ostalim

graĎanima.

Sukladno navedenom, osobama s invaliditetom se treba omogućiti zdravstvene i

rehabilitacijske usluge koje su posebno usmjerene potrebama osoba s invaliditetom,

ukljućujući prevenciju invaliditeta, ranu identifikaciju i intervenciju te usluge namijenjene

sprječavanju pogoršanja invaliditeta. TakoĎer, potrebno je osigurati provoĎenje mjera u

cilju podizanja svijesti te informiranja o ljudskim pravima, dostojanstvu, nezavisnosti i

potrebama osoba s invaliditetom kroz izobrazbu i promicanje etičkih standarda na svim

područjima pruţanja zdravstvene zaštite.

22

Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015.godine, Intergrafika-TTŢ d.o.o., Zagreb, 2007., str.29

Page 50: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

48

U svrhu osiguranja sustavnog informiranja u vezi s individualnim zdravstevnim

potrebama ili uslugama za osobe s invaliditetom te omogućavanja pristupa

zdravstvenim uslugama i ustanovama u cilju zadovoljavanja konkretnih potreba osoba s

invaliditetom, Grad Bjelovar će provoditi slijedeće mjere i ativnosti u suradnji s

udrugama osoba s invaliditetom te institucija i organizacija iz područja zdravstvene

zaštite.

Prioritet 3. Osiguranje zdravstvene zaštite za osobe s invaliditetom

Mjera 3.1. Omogućavanje pristupačnosti zdravstvenim uslugama i zdravstvenim

ustanovama za osobe s invaliditetom

Aktivnost 3.1.1. Osiguranje pristupačnosti zdravstvenim ustanovama osobama s

invaliditetom

Opća bolnica Bjelovar i Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske ţupanije su pristupačne

zdravstvene ustanove osobama s invaliditetom, a od postojeće dvije stomatološke

ordinacije samo jedna je pristupačna, a druga djelomično.Od postojećih 5 ljekarni, dvije

su pristupačne, dvije djelomično a jedna je nepristupačna osobama s invaliditetom. U

okviru ove aktivnosti, poticat će se omogućavanje pristupačnosti za osobe s

invaliditetom, kako bi se kroz odreĎeni vremenski period omogućile sve zdravstvene

ustanove pristupačnim. Aktivnost će se provoditi u suradnji s drugim institucijama iz

područja zdravstva u okviru čijih ustanova je potrebno prilagoditi pristupe osobama s

invaliditetom kako bi omogućili punopravno pruţanje zdravstvene zaštite svim

graĎanima. TakoĎer, potrebno je ustanove dodatno prilagoditi potrebama slijepih i

gluhih osoba. Uklanjanjem graĎevinskih prepreka i postavljanja linija vodilja te

informacijsku podršku prilagoĎenu slijepim i gluhim osobama.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel

za graditeljstvo i ureĎenje prostora, Opća Bolnica Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska

Page 51: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

49

ţupanija, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist

osoba s invaliditetom, razvojne agencije, Dom zdravlja, ljekarne

Rok: kontinuirano

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Indikatori: broj zdravstvenih ustanova koje su pristupačne osobama s invaliditetom, broj

zdravstvenih ustanova u kojima su uklonjene graĎevinske barijere, broj zdravstvenih

ustanova u kojima je osigurana informacijska podrška za gluhe i slijepe osobe

Mjera 3.2. Provođenje aktivnosti podizanja svijesti i informiranja o potrebama

osoba s invaliditetom u zdravstvu

Aktivnost 3.2.1. ProvoĎenje aktivnosti podizanja svijesti za javnost i djelatnike u

zdravstevnim ustanovama o posebnostima bolesti i stanja osoba s invaliditetom

U cilju omogućavanja bolje zdravstvene skrbi o osobama s invaliditetom, potrebno je

informirati zdravstvene djelatnike te javnost o potrebama osoba s invaliditetom.

Posebnost informiranja zahtjeva usmjerenost prema ustanovama koje pruţaju usluge

smještaja osoba s invaliditetom i to domove za starije i nemoćne osobe. Do sada su se

ispred Udruge slijepih Bjelovar provodile aktivnosti informiranja u Domu za starije i

nemoćne osobe Bjelovar u okviru kojih je smješteno nekoliko članova udruge. Udruge

osoba s invaliditetom u okviru svih projekata koje provode, uključuju aktivnosti

informiranja i podizanja svijesti javnosti o pravima osoba s invaliditetom uz naglasak s

problemima s kojima se susreću.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom,

razvojne agencije

Page 52: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

50

Rok: kontinuirano

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Indikatori: broj provedenih edukacija, broj provedenih aktivnosti informiranja i podizanja

svijesti o temama vaţnih za osobe s invaliditetom i zdravstvene zaštite

5.4. Socijalna skrb i mirovinsko osiguranje

Socijalna skrb u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima supsidijarnosti, pravičnosti,

slobode izbora i dostupnosti, individualizacije, uključivanja korisnika u zajednicu,

pravodobnosti, poštivanja ljudskih prava i integriteta korisnika, zabrane diskriminacije,

informiranosti o pravima i uslugama, sudjelovanja korisnika u donošenju odluka, tajnosti

i zaštiti osobnih podataka, privatnosti te podnošenja pritužbi.23

Socijalna skrb je sastavni dio sustava socijalne zaštite, usmjerena prema zbrinjavanju i

uključivanju u društvo socijalno najugroţenijih graĎana, odnosno socijalno osjetljivih

skupina. Socijalne usluge uključuju i socijalnu akciju kao aktivnost usmjerenu na

promicanje prava korisnika i povezivanje svih pružatelja socijalnih usluga u lokalnoj

zajednicu u cilju podizanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina.24

Prilikom ostvarivanja socijalne skrbi moţe se govoriti o dvije kategorije korisnika. Prvi su

oni koji se smatraju siromašnima zbog toga što nemaju vlastitih prihoda ili su ti prihodi

manji od propisanih cenzusa, odnosno nedostatni su za podmirenje osnovnih ţivotnih

potreba. Druga kategorija je ona koja socijalnu skrb ostvaruje u svrhu zadovoljavanja

specifičnih potreba, nastalih uglavnom zbog invaliditeta, starosti, psihičke bolesti,

ovisnosti i drugo. Socijalna skrb ostvaruje se putem mreţe zavoda za socijalnu skrb te

domova socijalne skrbi i centara za pomoć i njegu.

23

NN 33/2012, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_03_33_798.html 24

IBID

Page 53: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

51

Djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice,

druge pravne i fizičke osobe, pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom i

posebnim zakonima i propisima za njihovo provođenje25. Domovi socijalne skrbi pruţaju

usluge stanovanja, dnevnog boravka, prehrane, odijevanja, odrţavanja osobne higijene,

njege i brige o zdravlju, odgoja i obrazovanja, osposobljavanja, radnih aktivnosti,

psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena. Usluge socijalne skrbi

pružaju se korisnicima u pravilu kada su za to ispunjeni uvjeti u njihovim domovima i/ili

njihovoj lokalnoj zajednici kroz izvaninstitucijske oblike skrbi koje osiguravaju različiti

pružatelji usluga, s ciljem poboljšanja kvalitete života korisnika i njegove uključenosti u

zajednicu.26

U pruţanju socijalnih usluga koje se ostvaruju putem institucijskih i izvaninstitucijskih

oblika skrbi u domovima za različite kategorije korisnika, centrima za pomoć i njegu u

kući, udomiteljskim obiteljima i organiziranom stanovanju, posljednjih godina dobivaju

sve najznačajniju ulogu.

Socijalne usluge uključuju i socijalnu akciju kao aktivnost usmjerenu na promicanje

prava korisnika i povezivanje svih pružatelja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici s

ciljem podizanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina. (2) Prva socijalna usluga,

savjetovanje i pomaganje, obiteljska medijacija, pomoć i njega u kući, stručna pomoć u

obitelji, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja,

boravak te stručna potpora u obavljanju poslova i zapošljavanju su usluge skrbi u obitelji

i lokalnoj zajednici i smatraju se izvaninstitucijskim uslugama.27

(3) Smještaj je usluga skrbi izvan vlastite obitelji, koja se ostvaruje kao institucijska skrb

u domovima ili drugim pravnim osobama ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj

obitelji, obiteljskom domu, organiziranom stanovanju ili u zajednici stambenih jedinica.

25

NN 33/2012, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_03_33_798.html 26

IBID 27

IBID

Page 54: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

52

Osobama s invaliditetom potrebno je osigurati odgovarajuću razinu informiranosti,

pruţanje brzih i dostupnih informacija o ostvarivanju pojedinih prava koja se mogu

ostvariti u sustavu socijalne skrbi. Tu ulogu uglavnom preuzimaju udruge osoba s

invaliditetom u suradnji s jedinicom lokalne samouprave. Na lokalnoj razini potrebno je

osigurati pravo korištenja socijalne skrbi za osobe s invaliditetom ukljućujući korisnike u

proces donošenja odluka, odnosno odabira načina ţivota prema vlastitim kriterijima i

vrijednosnom sustavu.

U svrhu razvoja skrbi za osobe s invaliditetom od velikog je značenja pomoć koju

organizacije civilnog društva mogu pruţiti na području socijalne skrbi. Upravo se u

razvoj sustava socijalne skrbi nastoji uključiti jedinicu lokalne i područne (regionalne)

samouprave, organizacije koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom te

drugih institucija i organizacija koje mogu pridonijeti poboljšanju skrbi za osobe s

invaliditetom. Poboljšanje skrbi za osobe s invaliditetom takoĎer znači i osiguranje

dostupnosti informacija o pravima u okviru socijalne skrbi, izrada i provoĎenje projektnih

aktivnosti prema specifičnim zahtjevima i potrebama osoba s invaliditetom u cilju

zajedničkog unaprjeĎenja lokalne zajednice u omogućavanju dostupnosti socijalne skrbi

osobama s invaliditetom.

S obzirom da udruge osoba s invaliditetom provode projekte i programe koje financiraju

Ministarstva RH, a u cilju unaprjeĎenja znanja i vještina te dostupnošću informacija o

pravima osoba s invaliditetom, Grad Bjelovar će poticati provoĎenje sličnih projekata i

programa u okviru kojih će kao nositelj ili partnerska institucija pridonijeti ostvarenju

istoga.

Page 55: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

53

Prioritet 4. Osiguranje socijalne skrbi i mirovinskog osiguranja za

osobe s invaliditetom

Mjera 4.1. Pružanje podrške i potpore OSI sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi

Aktivnost 4.1.1. ProvoĎenje istraţivanja o socijalnom i materijalnom statusu

OSI i njihovih obitelji s ciljem utvrĎivanja stanja i mjera za poboljšanje

socijalne sigurnosti, zaštite i integracije

Uspostavljanjem Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara te izradom

registra osoba s invaliditetom na području Grada Bjelovara, provest će se istraţivanje o

socijalnom i materijalnom stanju OSI i njihovih obitelji u svrhu izrade plana mjera u

okviru kojih bi se omogućilo poboljšanje socijalne sigurnosti, zaštite i integracije OSI na

području grada Bjelovara. Rezultati istraţivanja će se koristiti i u svrhu izrade proračuna

Grada Bjelovara te kao izvor podataka za razvoj projektnih prijedloga udruga koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom.

Nositelji i pratneri: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara, Upravni odjel

za društvene djelatnosti, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski

djeluju u korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije

Rok: do kraja 2015. godine

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Indikatori: izraĎena analiza provedenog istraţivanja, broj osoba koji su sudjelovali u

istraţivanju, broj osoba koji su teţeg socijalnog i materijalnog stanja

Page 56: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

54

Aktivnost 4.1.2. Pruţanje podrške obiteljima koje imaju djecu s invaliditetom i

OSI u vidu edukacije i rehabilitacije, nabavu tehničkih pomagala, adaptacije

stana/zgrade, prijevoza i komunikacije

Aktivnost će se provoditi kroz omogućavanje i sufinanciranje ili financiranje nabave

ortopedskih pomagala i didaktičke opreme za djecu s invaliditetom i osoba s

invaliditetom za potrebe edukacije i rehabilitacije. Aktivnost se provodi po potrebi i

dostavljenim zahtjevima za nabavu tehničkih pomagala i didaktičke opreme te

sufinanciranje troškova edukacije i rehabilitacije, potrebe za prilagodbom/adaptacijom

stana ili zgrade te prijevoza osoba s invaliditetom koje se pruţa kroz omogućavanje

dostupnosti vozila prilagoĎenog za OSI u vlasništvu Grada Bjelovara te vozila u

vlasništvu Udruge tjelesnih invalida koji se financirao i sredstvima Grada Bjelovara.

Nositelji i pratneri: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za

gospodarstvo, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u

korist osoba s invaliditetom

Rok: kontinuirano (prema potrebi)

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Indikatori: broj ostvarenih potpora, namjene potpora

Mjera 4.2. Pružanje podrške i potpore razvoju sustava informiranja te razvoja

projektnih inicijativa za OSI

Aktivnost 4.2.1. ProvoĎenje programa informiranja o pravima iz područja

socijalne skrbi za OSI i njihove obitelji

Page 57: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

55

Udruge osoba s invaliditetom u okviru svojih projekata koje uglavnom financiraju

Ministarstva RH, provode aktivnosti informiranja članova udruge, njihovih obitelji te

organizacija i institucija koje djeluju iz područja socijalne skrbi i mirovinskog osiguranja.

TakoĎer, u okviru tih aktivnosti, redovno se izraĎuju publikacije kojima se provode

aktivnosti informiranja te se u okviru obiljeţavanja vaţnijih datuma za osobe s

invaliditetom provode aktivnosti informiranja i edukacija u suradnji s Gradom Bjelovarom

i drugim institucijama. U tu svrhu, Grad Bjelovar će i dalje podrţavati i sudjelovati u

aktivnosti informiranja osoba s invaliditetom te njihovih obitelji.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom,

razvojne agencije, mediji

Rok: kontinuirano

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Indikatori: broj izraĎenih publikacija, broj obiljeţenih vaţnijih datuma za OSI, broj osoba

koje sudjeluju u aktivnostima informiranja

Aktivnost 4.2.2. Pruţanje podrške u prijavljivanju na javne pozive i provedbi

projekata

U okviru javnih poziva Ministarstava RH, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i

koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom imaju mogućnosti prijavljivati

projekte koji imaju svrhu unaprjeĎivanja znanja i vještina OSI, a samim time pokrivaju

područja koja se nalaze u okviru ove strategije, a financiraju se iz proračuna RH ili

prihoda od igara na sreću. Grad Bjelovar će pruţiti partnersku suradnju udrugama koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom s

područja grada Bjelovara te sudjelovati na druge načine kako bi se osigurala kvalitetna

Page 58: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

56

provedba projektnih aktivnosti u korist OSI. Ali i projektnih prijedloga za čiju se

provedbu traţe financijska sredstva iz fondova Europske unije.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel

za gospodarstvo, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i ureĎenje prostora, udruge

koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s

invaliditetom, razvojne agencije, mediji

Rok: kontinuirano

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Indikatori: broj apliciranih projektnih prijedloga, broj provedenih projekata te odobreni

iznosi, broj OSI uključenih u provedbu projekata, saţetak provedenih projekata s

konkretnim rezultatima i indikatorima

5.5. Stanovanje, mobilnost i pristupačnost

Mobilnost, pristupačnost, stanovanje i prijevoz osnovni su preduvjeti za uključivanje

osoba s invaliditetom u aktivnosti svakodnevnog ţivota u zajednici. Područje

pristupačnosti u Republici Hrvatskoj ureĎeno je Zakonom o prostornom ureĎenju

(«Narodne novine», broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Zakonom o gradnji

(Narodne novine 175/03 i 100/04), Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti graĎevina

osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (Narodne novine 151/05). Zakonom

o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04) ureĎeno je područje elektroničkih

usluga gluhim osobama, a mobilnost Zakonom o sigurnosti prometa na cestama

(«Narodne novine», broj 105/04), Zakonom o javnim cestama («Narodne novine», broj

112/06), Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu («Narodne novine», broj 178/04,

48/05, 151/05/ 111/06), Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

(«Narodne novine», broj 97/00), Pravilnikom o znaku pristupačnosti («Narodne novine»,

Page 59: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

57

broj 16/05, 66/05, 15/06 i 12/06), Zakonom o kretanju slijepe osobe s pomoću psa

vodiča («Narodne novine», broj 131/98) i brojnim drugim propisima.

Grad Bjelovar će, kao i do sada, primjenjivati Zakon o gradnji i Pravilnik o pristupačnosti

graĎevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kako bi graĎanima osigurao

pristupačnost javnim graĎevinama, javnim površinama i prijevoznim sredstvima i

osigurati pristupačnost usluga u prometu. Na području grada Bjelovara, od postojećih

1371 parkirnog mjesta, 63 parkirna mjesta su rezervirana za osobe s invaliditetom bez

naplate. TakoĎer, u gradu Bjelovaru postoje tri kombija koja su prilagoĎena osobama s

invaliditetom i to u okviru Udruge gluhih, Udruge mentalno retardiranih odraslih osoba i

Udruge tjelesnih invalida. Grad Bjelovar je sufinancirao nabavu specijaliziranog kombija

s podiznom rampom za osobe u invalidskim kolicima za Udrugu tjelesnih invalida i

Udrugu mentalno retardiranih odraslih osoba.

Grad Bjelovar nastoji prilagoĎavati stajališta i perone, parkirališna mjesta, javne

pješačke površine, semafore, pješačke prijelaze, pješačke otoke i raskriţja osobama s

invaliditetom kako bi se osigurala pristupačnost u prometu. TakoĎer, u 2011. godini,

započela je prilagodba Sportsko-rekreacijskog centra Bjelovar, prilikom čega se uz

financijsku potporu Ministarstva turizma osigurala izgradnja rampe, bazenskog dizala i

sanitarnog čvora prilagoĎenog osobama s invaliditetom, pri čemu je započeo proces

prilagodbe sportskih i turističkih sadrţaja osobama s invaliditetom u gradu Bjelovaru.

U cilju osiguravanja ravnopravnih mogućnosti u ekonomiji, izgraĎenom okruţenju,

komunikacijama, uslugama, kulturi, turizmu, športu i dr., u razdoblju provoĎenja

Strategije, jedna od zadaća bit će promicanje »Univerzalnog dizajna«. »Univerzalni

dizajn« označava oblikovanje proizvoda, okruţenja, programa i usluga na način da ih

mogu koristiti svi ljudi u najvećoj mogućoj mjeri, bez potrebe prilagoĎavanja ili posebnog

oblikovanja. »Univerzalni dizajn« neće isključivati pomoćne naprave za odreĎene

skupine osoba s invaliditetom u onim slučajevima kada je to potrebno. Grad Bjelovar će

kontinuirano provoditi aktivnosti na području osiguranja pristupačnosti, mobilnosti te

prilagodbi stanovanja za osobe s invaliditetom.

Page 60: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

58

Prioritet 5. Osiguranje pristupačnosti, mobilnosti i stanovanja

osobama s invaliditetom

Mjera 5.1. Osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i

osobama smanjene pokretljivosti

Aktivnost 5.1.1. Prilagodba postojećih graĎevina osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti

Identifikacija potreba za prilagodbom postojećih graĎevina u vlasništvu Grada Bjelovara

pojednostavljuje se s obzirom na dostupnost Vodiča za osobe s invaliditetom u okviru

kojega su prikazani svi elementi pristupačnosti najvaţnijih graĎevina u Bjelovaru, ali i

svim drugim gradovima u Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji. U okviru ove aktivnosti

nastavit će se osiguravanje pristupačnosti i elemenata informacijske potpore za djecu s

teškoćama u razvoju u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, prema planu upisa djece

i mladih s teškoćama u razvoju te osiguravanje pristupačnosti i elemenata informacijske

potpore za osobe s invaliditetom u kulturnim ustanovama kojih je osnivač Grad

Bjelovar, prema utvrĎenim prioritetima udruga osoba s invaliditetom.

Pristupačnost sportskim i rekreacijskim ustanovama, graĎevinama i površinama te

graĎevinama turističke namjene takoĎer su aktivnosti koje će Grad Bjelovar u suradnji s

udrugama osoba s invaliditetom te drugim instucijama pridonijeti osiguranju

pristupačnosti postojećim graĎevinama osobama s invaliditetom i osobama smanjenje

pokretljivosti.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i ureĎenje prostora,

udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s

invaliditetom, razvojne agencije

Page 61: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

59

Rok: kontinuirano

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Indikatori: broj intervencija na postojećim graĎevinama u kojima je bilo potrebno

osigurati pristupačnost i njihova namjena

Aktivnost 5.1.2. Poticanje pravnih i fizičkih osoba na području grada Bjelovara na

prilagoĎavanje postojećih javnih i poslovnih objekata te poštivanje zakonskih

normi vezanih uz prilagodbu prostora za osobe s invaliditetom pri izgradnji novih

objekata te postojećih objekata koji se koriste u javne i poslovne svrhe

Kako bi se pridonijelo osiguranju pristupačnosti graĎevina koje nisu u vlasništvu Grada

Bjelovara, nastojat će se u okviru drugih aktivnosti koje se provode u suradnji s pravnim

i fizičkim osobama na području grada Bjelovara, informirati i poticati na poštivanje

zakonskih normi vezanih uz prilagodbu prostora za osobe s invaliditetom koje se koriste

u javne i poslovne svrhe u cilju omogućavanja pristupačnosti svim graĎanima.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, javne i fizičke osobe, udruge koje okupljaju osobe s

invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije

Rok: kontinuirano

Izvori financiranja: nije potrebno

Indikatori: broj prilagoĎenih graĎevina koje nisu u vlasništvu Grada Bjelovara, broj

informiranih pravnih i fizičkih osoba

Page 62: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

60

Mjera 5.2. Osiguranje pristupačnosti javnog prometa

Aktivnost 5.2.1. UnapreĎivanje signalizacije u prometu i drugih područja

vaţnih za neovisno kretanje i komunikaciju osoba s invaliditetom

Aktivnost sadrţava nekoliko podaktivnosti koje se obuhvaćaju pojedine potrebe osoba s

invaliditeom s obzirom na vrstu invaliditeta. U prometu i drugim područjima potrebno je

prilagoditi i postaviti odgovarajuću signalizaciju koja olakšava kretanje i pojednostavljuje

komunikaciju s osobama s invaliditetom u gradu Bjelovaru. U okviru toga, provodit će se

slijedeće podaktivnosti:

postavljanje zvučnih semafora i servisiranje istih

postavljanje polja upozorenja na mjestima u blizini pješačkog prijelaza i linija

vodilja

postavljanje betonskih/gumenih rampi za osobe u kolicima u ustanovama radi

lakšeg kretanja osobe u kolicima

upuštanje rubnjaka tijekom rekonstrukcije i gradnje prometnica

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i ureĎenje

prostora, Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom

i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije

Rok: kontinuirano (prema potrebi)

Indikatori: broj prilagoĎenih semafora, broj prilagoĎenih pješačkih prijelaza, broj

ustanova/graĎevina u kojima su postavljene gumene rampe za osobe u kolicima, broj

obavljenih rekonstrukcija prometnica u svrhu upuštanja rubnjaka

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Page 63: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

61

5.6. Profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje i rad

„Profesionalna rehabilitacija predstavlja samo jedan od aspekata rehabilitacijskog

procesa koji još čine pravni, biološki, ekonomski, medicinski, sociološki, psihološki,

edukacijski i tehnološki. Profesionalna rehabilitacija nema za cilj samo osposobljavanje

osobe s invaliditetom za rad, već je on mnogo sloţeniji, a u sebi sadrţi i radno-socijalnu,

kao i širu socijalnu ntegraciju osobe. Sustatv profesionalne rehabilitacije sastoji se od tri

uzastopne komponente:

profesionalnog usmjeravanja

osposobljavanja za produktivni rad

zapošljavanja.“28

Pravo na zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom jedno je od temeljnih ljudskih prava,

a onemogućavanje ostvarivanja tog prava predstavlja njihovo kršenje i diskriminaciju. S

obzirom da osobe s invaliditetom imaju nepovoljan poloţaj na trţištu rada zbog

prethodno neusklaĎenog obrazovnog sustava potrebama osoba s invaliditetom te

osposobljavanjem za zanimanja koja su traţena na trţištu rada, takoĎer zbog

postojanja odreĎenih negativnih stavova poslodavaca prema osobama s invaliditetom

koje dodatno onemogućavaju integraciju na trţište rada.

Upravo je zbog toga, broj nezaposlenih osoba s invaliditetom svake godine sve veći, a

mjere i programi u cilju smanjenja tog broja ne provode se ili se ne provodi u dovoljnoj

mjeri. Omogućavanje prava na rad i zapošljavanje, osobi s invaliditetom donosi brojne

pozitivne učinke poput povećanja samopoštovanja, samopouzdanja, potiče društvenu

aktivnost, smanjenje učestalosti oboljenja u odnosu na nezaposlene osobe s

invaliditetom i druge pozitivne reakcije koje nisu direktno povezane s povećanjem

prihoda u kućnom budţetu.

28

Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015.godine, Intergrafika-TTŢ d.o.o., Zagreb, 2007., str.49

Page 64: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

62

TakoĎer, porebno je uloţiti dodatne napore u cilju informiranja poslodavaca o potrebi i

mogućnostima prilagodbe radnog mjesta potrebama osobe s invaliditetom te

mogućnosti sufinanciranja istoga. Upravo je zbog toga donesen Zakon o profesionalnoj

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 143/02, 33/05) pri

čemu obvezuje tijela drţavne uprave, tijela sudbene vlasti i druga drţavna tijela, tijela

lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne sluţbe, izvanproračunske fondove,

te pravne osobe u vlasništvu ili u preteţitom vlasništvu Republike Hrvatske, da na

primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima,

odreĎenom dinamikom zapošljava propisani udio osoba s invaliditetom.

U okviru Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

navedena je Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s

invaliditetom (NN 8/08, 20/09, 96/09, 44/10) u okviru koje Fond za profesionalnu

rehabilitaciju i zapošljavanje koji je osnovan na temelju Uredbe o osnivanju Fonda za

profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 116/03, 48/04,

68/08) u okviru koje se navode vrste poticaja za poslodavce ukoliko zapošljavaju osobu

s invaliditetom:

Redovni poticaji obuhvaćaju slijedeće poticajne mjere:

1) novčane poticaje - naknadu u visini uplaćenog doprinosa za osnovno

zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje,

2) naknadu razlike radi smanjenog radnog učinka, te

3) sufinanciranje troškova osobnog asistenta - pomagača u radu.

Posebni poticaji obuhvaćaju dodjelu slijedeće poticajne mjere:

1) jednokratna materijalna davanja - obrazovanje zaposlenih osoba s invaliditetom,

2) sredstva za prilagodbu radnog mjesta (arhitektonska prilagodba),

3) sredstva za prilagodbu uvjeta rada (tehnička prilagodba),

4) kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima namijenjena kupnji strojeva, opreme,

alata ili pribora,

Page 65: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

63

5) sufinanciranje troškova radnog terapeuta. Poslodavac i invalidna osoba koji

podnose zahtjev za samozapošljavanje takoĎer ostvaruju pravo na posebne

poticaje za koje se sklapa poseban ugovor s Fondom za profesionalnu

rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Grad Bjelovar će pridonijeti omogućavanju pristupa trţištu rada osobama s invaliditetom

u cilju uključenja u ţivot zajednice i u svrhu podizanja kvalitete ţivota, kroz slijedeće

mjere i aktivnosti:

Prioritet 6. Osiguranje profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i

rada osoba s invaliditetom

Mjera 6.1. Pridonijeti poboljšanju pristupa tržištu rada i zapošljavanju osoba s

invaliditetom

Aktivnost 6.1.1. ProvoĎenje informiranja poslodavaca o mogućnostima

zapošljavanja osoba s invaliditetom

Grad Bjelovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Bjelovar te udruge koje okupljaju

osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom provodit će

aktivnosti informiranja poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja osoba s

invaliditetom, odnosno o promicanju mogućnosti u okviru poticaja iz Fonda za

profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Kroz organizaciju

tribina, tisak promotivnih materijala i drugih aktivnosti informiranja u svrhu poticanja

zapošljavanja osoba s invaliditetom na području grada Bjelovara. Kroz dosadašnje

aktivnosti informiranja poslodavaca od strane udruga osoba s invaliditetom kroz

tematke okrugle stolove i tiribne, pri čemu je sudjelovao mali broj poslodavaca (< 10).

Od prisutnih predstavnika poduzeća potvrdili su pretpostavku o nedovoljnoj

informiranosti poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja osobe s invaliditetom.

Page 66: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

64

Upravo zbog toga potrebno je u okviru nekog susreta predstavnika Grada Bjelovara,

HZZ PS Bjelovar te samih udruga osoba s invaliditetom s poslodavcima iskoristiti priliku

i predstaviti poticaje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s

invaliditetom te osigurati aktivnosti koje će omogućiti susret nezaposlenih osoba s

invaliditetom s potencijalnim poslodavcima.

Nositelji i partneri: Hrvatska gospodarska komora – Ţupanijska komora Bjelovar,

Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske ţupanije, Grad Bjelovar, Hrvatski zavod za

zapošljavanje PS Bjelovar te udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje

programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije

Rok: kontinuirano (prema potrebi)

Indikatori: broj odrţanih tribina/okruglih stolova, broj i vrste tiskanih informativnih

materijala, broj informiranih poslodavaca, porast stope zapošljavanja i stope

zaposlenosti OSI, broj aktivnosti korištenjem interneta

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Aktivnost 6.1.2. Organizacija godišnjih nagrada za poslovne subjekte koji

zapošljavaju osobe s invaliditetom

Kako bi se osigurala javna pohvala poslovnih subjekata koji zapošljavaju osobe s

invaliditetom uz prijenos iskustva i znanja te pozitivnih rezultata zaposlene osobe s

invaliditetom, potrebno je osmisliti program dodjele godišnjih nagrada za poslovne

subjekte koji su se istaknuli u lokalnoj zajednici zbog zapošljavanja osoba s

invalidietom. U okviru Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara potrebno

je definirati kriterije koji će se nagraĎivati za pojedina područja, uz definiranje područja

koja se nagraĎuju (broj zaposlenih osoba s invaliditetom, broj prilagoĎenih radnih

mjesta i uvjeta rada i slično).

Page 67: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

65

Nositelji i partneri: Hrvatska gospodarska komora – Ţupanijska komora Bjelovar,

Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske ţupanije, Grad Bjelovar, Povjerenstvo za

osobe s invaliditetom Grada Bjelovara

Rok: do kraja 2015.

Indikatori: broj nagraĎenih poslovnih subjekata, broj organiziranih dogaĎanja

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, donacije

Aktivnost 6.1.3. Provesti istraţivanje o mogućnostima zapošljavanja OSI s

elementima poboljšanja postojećih obrazovnih modela te mogućnosti

poticanja modela samozapošljavanja

Kako bi se utvrdili modeli poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom na području

grada Bjelovara uz raspoloţive resurse, potrebno je napraviti analizu stanja s obzirom

na slijedeće segmente:

nezaposlene OSI koje se ţele zaposliti i/ili samozaposliti

razina obrazovanja te stečena dodatna stručna usavršavanja

modeli zapošljavanja

potrebna stručna podrška

posebne vještine i znanja.

U okviru navedenih segmenata potrebno je definirati točnu brojnost osoba s

invaliditetom koje se ţele zaposliti ili sudjelovati u aktivnostima samozapošljavanja,

analizirati i odrediti strukturu i razinu obrazovanja uz analizu posebnih znanja i vještina

koje posjeduju te definirati mogućnosti razvoja istih. Razvoj vještina i znanja, odnosno

stjecanje novih, moguće je provoditi kroz dodatna usavršavanja pri čemu je potrebno

definirati postojeće modele obrazovanja za odrasle osobe te predvidjeti nedostatke i

Page 68: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

66

moguću organizaciju novih modela. TakoĎer, osobe s invaliditetom je potrebno poticati i

informirati o mogućnostima samozapošljavanja kroz razne modele zapošljavanja

(zadruge, radionice...i slično) te analizirati postojeće resurse u vlasništvu Grada

Bjelovara i drugih institucija i organizacija koje mogu pridonijeti lakšem zapošljavanja

osoba s invaliditetom. Navedene analize će pridonijeti lakšem planiranju budućih

aktivnosti i mjera za zapošljavanje OSI u gradu Bjelovaru.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, razvojna agencija, udruge koje okupljaju osobe s

invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom

Rok: do kraja 2012. godine

Indikatori: dokument s prikazanim analizama istraţivanja, broj anketiranih osoba, power

point prezentacija

Izvori financiranja: nije potrebno29

Aktivnost 6.1.4. Poticanje aktivnog uključivanja socijalno isključenih skupina

na trţište rada kroz poticanje socijalnog poduzetništva

U cilju poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i integracijom na trţište rada kroz

samozapošljavanje i razvoja socijalnog poduzetništva, osigurat će se partnerska

suradnja na projektima koji omogućuju uključivanje većeg broja osoba s invaliditetom te

koji omogućuju stvaranje preduvjeta za razvoj kapaciteta za uspostavljanje soijalnog

poduzetništva, prvenstveno kroz prijave na programe EU s obzirom na visinu

raspoloţivih financijskih sredstava za realizaciju istih.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, razvojne agencije, udruge koje okupljaju osobe s

invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, HZZ PS Bjelovar

29

potrebno je osigurati stručnu i tehničku pomoć prilikom provoĎenja istraţivanja

Page 69: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

67

Rok: kontinuirano

Indikatori: broj prijavljenih projekata, broj provedenih projekata, broj zaposlenih osoba s

invaliditetom, vrste uspostavljenih socijalnih poduzeća

Izvori financiranja: Ministarstva RH, fondovi Europske unije

5.7. Pravna zaštita i zaštita od nasilja i zlostavljanja

Prema osobama s invaliditetom te djeci s teškoćama u razvoju potrebno je istaknuti veći

stupanj osjetljivosti i osigurati veći stupanj zaštite, što je i naglašeno u okviru Ustava

Republike Hrvatske pri čemu se jamči jednakost pred zakonom, jednakost pred

sudovima i tijelima koje imaju javne ovlasti te pravna pomoć. TakoĎer, ranjivost s kojom

se susreću osobe s invaliditetom pogodna je za zlouporabu, prilikom čega su pojedine

društvene skupine učestalije podvrgnute nasilju, što povećava opasnost od višestruke

viktimizacije. Upravo zbog toga, zahtijeva se provoĎenje edukacije i aktivnosti podizanja

svijesti o potrebi poštivanja ljudskih prava kao i o vaţnosti prevencije i zaštite osoba s

invaliditetom od svih oblika nasilja te provedbe nediskriminirajuće politike.

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji iz 2003. godine, u okviru članka 4. nasilje se

definira kao svaka primjena fizičke sile ili psihičke prisile na integritet osobe; svako

drugo postupanje jednoga člana obitelji koje moţe prouzročiti ili izazvati opasnost da će

prouzročiti fizičku i psihičku bol; prouzročen osjećaj straha ili osobne ugroţenosti ili

povrede dostojanstva; fizički napad bez obzira na to je li nastupila tjelesna ozljeda ili ne;

verbalne napade, vrijeĎanje, psovanje, nazivanje pogrdnim nazivima i druge načine

grubog uznemiravanja; spolno uznemiravanje; uhoĎenje i svi drugi načini

uznemiravanja; protupravnu izolaciju ili ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja

s trećim osobama; oštećivanje ili uništavanje imovine ili pokušaj da se to učini.

Page 70: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

68

Grad Bjelovar će pridonijeti omogućavanju pristupa pravnoj zaštiti te sprječavanju

nasilja i zlostavljanja nad osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,

provoĎenjem aktivnosti koje bi za rezultat trebale omogućiti otkrivanje i suzbijanje

nasilja te pruţanju pomoći ţrtvama i njihovoj zaštiti u suradnji s drugim institucijama i

organizacijama.

Prioritet 7. Osiguranje pravne zaštite i zaštite od nasilja i zlostavljanja

OSI i djece s teškoćama u razvoju

Mjera 7.1. Pridonijeti osiguranju pravne zaštite i smanjenju nasilja i zlostavljanja

nad osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

U okviru mjere 7.1. nastojat će se osigurati provoĎenje slijedećih aktivnosti u suradnji s

nadleţnim institucijama i organizacijama koje djeluju u području pravne zaštite te zaštite

od nasilja i zlostavljanja kako bi se osigurala kvaliteta ţivota osjetljivih skupina te

spriječilo neţeljene situacije te teške fizičke i psihičke povrede tih osoba.

Aktivnost 7.1.1. Poticanje provoĎenje edukacija i psihosocijalno osnaţivanje

osoba s invaliditetom te voditelja i članova udruga koje okupljaju osobe s

invaliditetom

Aktivnost 7.1.2. Poticanje edukacije stručnjaka koji rade s djecom s teškoćama u

razvoju te ţrtvama nasilja i zlostavljanja o specifičnostima i potrebama djece s

teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Aktivnost 7.1.3. Poticanje rada organizacija za zaštitu ţrtava nasilja u svrhu

provoĎenja informativnih kampanja te rješavanja problema pristupačnosti

skloništa za ţrtve nasilja osobama s invaliditetom

Page 71: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

69

Aktivnost 7.1.4. Poticanje organizacije aktivnosti u svrhu uklanjanja stereotipa o

oštećenju kod osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju kao mogućem

uzroku nasilja nad njima te u svrhu borbe protiv stigmatiziranja

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom,

Centar za socijalnu skrb, Obiteljski centar, Udruga za zaštitu ţena i djece ţrtava

obiteljskog nasilja „Iris“ Bjelovar, zdravstvene ustanove i organizacije, policija,

pravosudna tijela

Rok: kontinuirano

Indikatori: broj tiskanih publikacija, broj organiziranih radionica, tribina, edukacija, broj

sudionika, broj osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uklljučenih u

programe informiranja, edukacije i ostale aktivnosti

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

5.8. Informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti

Obveza Republike Hrvatske, pa tako i lokalne samouprave i svih dionika u zajednici, je

poduzimanje i provoĎenje odgovarajućih mjera pri čemu se trebaju uvaţiti potrebe

osoba s invaliditetom uz osiguranje pristupa informacijama i komunikacijama, odnosno

davatelji informacija moraju osigurati primanje i prosljeĎivanje informacija osobama s

invaliditetom na onoj razini kvalitete i kvantitete koja je omogućena ostalim članovima

društva, a uvaţavajući pritom specifičnosti njihovih potreba.30

30

Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015.godine, Intergrafika-TTŢ d.o.o., Zagreb, 2007., str.65

Page 72: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

70

TakoĎer, potrebno je mjerama potaknuti informiranje javnosti o objektivnim spoznajama

o invaliditetu i njegovim posljedicama te o načinu i ţeljenoj kvaliteti zadovoljavanja

potreba osoba s invaliditetom potaknute negativnim stavovima i nerazumijevanjem

okoline. Korištenjem odgovarajućeg komunikacijskog sustava potrebno je osigurati

pristup informacijama osobama s invaliditetom te je potrebno uključiti osobe s

invaliditetom u sva sredstva elektroničke komunikacije što moţe osigurati kvalitetu

meĎusobnih interakcija, zanisvanja i voĎenja posla, informiranja i ostvarenja prava,

sudjelovanja u odlučivanju i veće samostalnosti u okviru svakodnevnog ţivota.

Osobama s invaliditetom komunikacija predstavlja govorne i znakovne jezike,

prikazivanje teksta, Brailleovo pismo i taktilnu komunikaciju, krupni tisak, zvučne zapise,

pristupačne multimedije, osobne čitače i alternativne oblike, sredstva i oblike

komunikacije, uključujući pristupačne informacijske i komunikacijske tehnologije, a jezik

obuhvaća govorne i znakovne jezike i druge oblike negovornih jezika.

Oštećenje ne smije biti razlog nedostupnosti informacijama i tehnologiji, a upravo

se javne službe trebaju pobrinuti za to da svoje informacije učine dostupnima i

prilagođenima osobama s različitim vrstama oštećenja,.31 u suradnji s udrugama

osoba s invaliditetom u cilju podizanja kvalitete ţivota i osiguranja samostalnosti

ţivljenja.

Prioritet 8. Osiguranje pristupa informacijama i komunikacijama

osobama s invaliditetom te provođenje aktivnosti podizanja razine

svijesti javnosti

Mjera 8.1. Osiguranje pristupa informacijama i komunikacijama osobama s

invaliditetom

U okviru mjere 8.1. provodit će se nekoliko aktivnosti kojima će se nastojati pridonijeti

osiguranju pristupa informacijama i komunikacijama osobama s invaliditetom. U okviru

31

Grad Velika Gorica, str 47

Page 73: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

71

tih aktivnosti, Grad Bjelovar će u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom provoditi i

poticati provoĎenje slijedećih aktivnosti:

Aktivnost 8.1.1. Postavljanje znaka „Ako ste uzeli moje parkirno mjesto, hoćete li

uzeti i moj invaliditet?“ na parkirališna mjesta označena znakom pristupačnosti

Aktivnost 8.1.2. Osigurati dostupnost svih obrazaca na sluţbenim stranicama

Grada Bjelovara te poticanje drugih javnih institucija za istim

Aktivnost 8.1.3. Obiljeţavanje MeĎunarodnog dana osoba s invaliditetom i ostalih

vaţnijih dana za osobe s invaliditetom

Aktivnost 8.1.4. Provedba informativne kampanje o izjednačavanju mogućnosti

za osobe s invaliditetom uz upoznavanje javnosti sa iskustvima i problemima

osoba s invaliditetom

Aktivnost 8.1.4. Medijsko praćenje rada udruga koje okupljaju osobe s

invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba a invaliditetom (prezentacija

rada udruga)

Za sve navedene aktivnosti, očekuje se nastavak provoĎenja s obzirom da udruge

osoba s invaliditetom u stalnoj podršci Grada Bjelovara nastoje svoje aktivnosti

predstaviti medijima kako bi se utjecalo na podzianje razine svijesti javnosti. TakoĎer,

nastojat će se na sluţebim stranicama Grada Bjelovara učiniti dostupnim svi sluţbeni

obrasci u okviru Upravnih odjela te poticati druge institucije za istim kako bi se učinile

sve informacije dostupnima i osobama s invaliditetom.

U suradnji s udrugama osoba s invaliditetom nastojat će se identificirati potrebna

poboljšanja istih kako bi se u potpunosti omogućio pristum informacijama i

komunikacijama osobama s invaliditetom. Uz prisustvo predstavnika Grada Bjelovara te

pruţanjem stručne i tehničke pomoći, osigurat će se obiljeţavanje svih vaţnijih datuma

osoba s invaliditetom čiji stručni skupovi, javne tribine te sportska i druga dogaĎanja

Page 74: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

72

koriste upravo podizanju svijesti javnosti o problemima i potrebama osoba s

invaliditetom.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom,

Centar za socijalnu skrb, Obiteljski centar, razvojne agencije

Rok: kontinuirano

Indikatori: broj tiskanih publikacija, broj organiziranih radionica, tribina, edukacija, broj

sudionika, broj osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uklljučenih u

programe informiranja, edukacije i ostale aktivnosti

Izvori financiranja: Grad Bjelovar (stručna i tehnička pomoć), Ministarstva RH, fondovi

Europske unije

5.9. Sudjelovanje u kulturnom životu

Osobe s invaliditetom takoĎer imaju pravo sudjelovanja u kulturnom ţivotu u zajednici te

uključivanju u razne kulturne aktivnosti. Problem se zapravo pojavljuje kod osiguranja

pristupačnosti kulturnih ustanova osobama s invaliditetom s obzirom da su zgrade u

kojima se odvijaju kulturne aktivnosti starijih izdanja ili povijesno kulturni spomenici te je

iz tog razloga ponekad nemoguće u potpunosti učiniti kulturni objekt pristupačnim.

Organizacija manifestacija i kulturnih dogaĎanja često se odvijaju tokom ljetnih mjeseci

te se izvedba istih odvija na otvorenim prostorima koji su pristupačni osobama s

invaliditetom ili u Školsko-sportskoj dvorani Bjelovar koja je djelomično pristupačna

osobama s invaliditetom. Gradski muzej Bjelovar i Narodna knjiţnica „Petar Preradović“

su pristupačni objekti osobama s invaliditetom te sadrţe dizalo i potrebnu širinu vrata.

Page 75: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

73

Dom kulture i Bjelovarsko kazalište su nepristupačni kulturni objekti osobama s

invaliditetom.

Uključivanje osoba s invaliditetom u kulturni ţivot grada Bjelovara, potrebno je osim

osiguranja pristupačnosti kulturnim ustanovama, osigurati i uključivanje osoba s

invaliditetom u kulturne programe. U gradu Bjelovaru osobe s invaliditetom u okviru

udruga u kojima djeluju ne sudjeluju u kulturnim aktivnostima. Grad Bjelovar će kao i do

sada, provoditi slijedeće mjere u svrhu omogućavanja pristupačnosti kulturnih sadrţaja

osobama s invaliditetom:

Prioritet 9. Osiguranje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s

invaliditetom

Mjera 9.1. Osiguranje pristupačnosti kulturnih objekata i kulturnih događanja

osobama s invaliditetom

Aktivnost 9.1.1. Osiguranje pristupačnosti kulturnim objektima

U svrhu osiguranja dostupnosti kulturnih ustanova osobama s invaliditetom, nastojat će

se prema identificiranim potrebama osigurati prilagodba kulturnih ustanova uklanjanjem

arhitektonskih barijera, osim u slučaju ako to nije moguće zbog starosti graĎivene i

njezinih arhitektonskih ograničenja.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom,

kulturne ustanove i organizacije

Rok: kontinuirano (prema potrebi)

Indikatori: broj kulturnih ustanova u kojima je osigurana pristupačnost za OSI

Page 76: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

74

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Aktivnost 9.1.2. Organizacija kulturnih dogaĎanja i integracija OSI u kulturni

ţivot

Organizacija kulturnih dogaĎanja u gradu Bjelovaru u posljednje vrijeme se organiziraju

u dvorištu zgrade Grada Bjelovara koje je u potpunosti pristupačno osobama s

invaliditetom te Gradskom muzeju, kao i za ostale graĎane. Osim organizacije kulturnih

dogaĎanja u kulturnim i ostalim objektima, potrebno je poticati udruge osoba s

invaliditetom za uključivanjem svojih članova u razne kulturne sekcije kako bi se

osiguralo potpuno sudjelovanje OSI u kulturnom ţivotu lokalne zajednice. U okviru ove

aktivnosti podrazumijevaju se slijedeće podaktivnosti:

organizacija kazališnih predstava za osobe s invaliditetom i ostale sugraĎane

organizacija različitih kulturnih dogaĎanja za osobe s invaliditetom i ostale

sugraĎane.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom,

kulturne ustanove i organizacije

Rok: kontinuirano

Indikatori: broj organiziranih kazališnih predstava za OSI i ostale graĎane, broj

organiziranih kulturnih dogaĎanja za OSI i ostale graĎane, broj osoba s invaliditetom

uključeno u neki oblik kulturnih aktivnosti samostalno ili putem udruge

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Page 77: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

75

5.10. Sudjelovanje u političkom i javnom životu

Prema Deklaraciji o pravima osoba s invaliditetom, koju je donio Hrvatski sabor na

sjednici odrţanoj 1. travnja 2005. godine, osobe s invaliditetom imaju sva prava i

slobode koje proizlaze iz Utava, a diskriminacija prema osobama s invaliditetom je

svako njihovo izdvajanje, isključivanje ili ograničavanje, čime se krše njihova ljudska

prava i temeljne slobode. Diskriminacija osoba s invaliditetom očituje se kroz

nepoduzimanje mjera za uklanjanje prepreka u okolišu i općem stavu društva ili

stvaranju novih prepreka kojima se usporava dostupnost sluţbi i punog sudjelovanja

osoba s invaliditetom u aktivnostima civilnog, kulturnog, ekonomskog, političkog i

društvenog ţivota.32

Upravo zbog omogućavanja političke ravnospravnosti uključivanjem osoba s

invaliditetom u politički ţivot na lokalnoj razini kroz omogućavanja ostvarivanja biračkih

prava, mogućnosti sudjelovanja u političkim raspravama, pokretanju i oblikovanju

graĎanskih inicijativa i olakšanju sudjelovanja u radu predstavničkih tijela. Odnosno,

potrebno je:

stvoriti pretpostavke za okruţenje u kojemu će osobe s invaliditetom moći

sudjelovati u političkom ţivotu kao ravnopravni graĎani;

promicati sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim oblicima javnog ţivota i svim

procesima političkog odlučivanja;

uključivati osobe s invaliditetom i nevladine organizacije osoba s invaliditetom;

promicati sudjelovanje osoba s invaliditetom u radu političkih stranaka;

promicati sudjelovanje ţena i maldih osoba s invaliditetom u političkom

djelovanju.

Grad Bjelovar će pridonijeti osiguranju sudjelovanja u političkom i javnom ţivotu osoba s

invaliditetom i udruga osoba s invaliditetom kako bi u lokalnoj zajednici osigurala

primjena Deklaracije o pravima osoba s invaliditetom. U gradu Bjelovaru, predstavnici

32

Vlada Republike Hrvatske, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015.godine, Intergrafika-TTŢ d.o.o., Zagreb, 2007., str. 75

Page 78: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

76

udruga osoba s invaliditetom te njihovi članovi su bili uključeni u javni ţivot u okviru

raznih aktivnosti koje su provoĎene te su članovi udruga uključeni u privatnom ţivotu u

rad političkih stranaka. Kako bi se osiguralo sudjelovanje u političkom i javnom ţivotu

osoba s invaliditetom, poticat će se provoĎenje slijedećih aktivnosti:

Prioritet 10. Omogućavanje sudjelovanja osoba s invaliditetom u

političkom i javnom životu

Mjera 10.1. Poticanje uključivanja u politički i javni život osoba s invaliditetom

Aktivnost 10.1.1. Osiguranje tehničke ili druge oblike pomoći kako bi se OSI

osigurali dostupni temeljni dokumenti od značaja za političko djelovanje i

uključenje u javni ţivot na lokalnoj razini

U suradnji s drugim institucijama i organizacijama koje politički djeluju, pridonijet će se

pruţanjem tehničke ili prema potrebi druge oblike pomoći koje će omogućiti dostupnost

potrebne dokumentacije u prilagoĎenom obliku (Braillevo pismo, ostalo). TakoĎer, u

okviru ove aktivnosti nastojat će se provoditi informiranje javnosti o osnivnim načelima i

načinima uključivanja osoba s invaliditetom u politički i javni ţivot u zajednici kroz

suradnju s udrugama osoba s invaliditetom. Osim osiguranja temeljnih dokumenata,

omogućit će se informiranje predstavnika izvršne vlasti i javnih sluţbenika te širu

javnost o načelima Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Gradsko

vijeće , udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist

osoba s invaliditetom

Rok: do kraja 2015. godine

Indikatori: broj organiziranih tribina, radionica, savjetovanja, seminara o načinima i

mogućnostima uključivanja i sudjelovanja u javni i politički ţivot za OSI, broj i vrste

Page 79: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

77

tiskanih materijala u svrhu informiranja o načinima i mogućnostima uključivanja i

sudjelovanja u javni i politički ţivot za OSI, broj aktivnosti koje su pridonijele osiguranju

dostupnosti dokumenata

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

5.11. Rekreacija, razonoda i šport

Vaţnost rekreacije, razonode i športa za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama je u

poboljšanju općeg stanja organizma, samopotvrĎivanja i uključivanja u društvenu

zajednicu. Športske aktivnosti i različiti programi prilagoĎeni djeci s teškoćama u razvoju

i osobama s invaliditetom značajni su za jedinice lokalne samouprave te se smatraju

javnim potrebama u športu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinice lokalne

samouprave.

Osim osiguranja dijela financijskih sredstava iz proračuna Grada Bjelovara za rad

Športskog saveza invalida Bjelovarsko-bilogorske ţupanije te poticanja rada pikado

sekcije Udruge slijepih Bjelovar uz omogućavanje nabave prilagoĎenog pikado ureĎaja

za slijepe osobe, potrebno je provoditi aktivnosti prilagodbe športskih objekata

potrebama djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, kako u smislu

prostornog ureĎenja (vanjskog i unutarnjeg) tako i opremljenosti.

Grad Bjelovar će uz suradnju udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje

programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, obrazovnim institucijama, športskim

organizacijama pridonijeti uključivanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s

invaliditetom u aktivnosti rekreacije, razonode i športa kako bi se osigurala potpuna

integracija u ţivot lokalne zajednice. Upravo zbog toga, provodit će se slijedeće

aktivnosti:

Page 80: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

78

Prioritet 11. Omogućavanje pristupa rekreaciji, razonodi i športu

osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju

Mjera 11.1. Omogućavanje pristupačnosti objektima namijenjenim za razonodu,

rekreaciju i šport OSI i djeci s teškoćama u razvoju

Aktivnost 11.1.1. Dostupnost prostora za djecu i mlade s teškoćama u razvoju

u svrhu omogućavanja športskih i drugih aktivnosti osoba s invaliditetom

U gradu Bjelovaru su tri sportska objekta pristupačna osobama s invaliditetom uz

gradsko plivalište na kojemu je omogućen osobama s invaliditetom pristup samom

bazenskom plivalištu. U suradnji s udrugama osoba s invaliditetom nastojat će se

identificirati potrebe i vrste prilagodbe sportskih objekata osobama s invaliditetom te

posebnih prostora za potrebe djece s teškoćama u razvoju s obzirom na njihove

potrebe. Osim osiguranja športskih objekata, poput športskih dvorana i navedenog

bazena, poticat će se jačanje kapaciteta i prilagodba konjičkih klubova za provoĎenje

terapijskog jahanja za djecu s teškoćama u razovju te osoba s invaliditetom. Za

osiguranje dostupnosti prostora namjenjenih razonodi, rekreaciji i športu, provodit će se

i slijedeće podaktivnosti:

prilagodba športskih objekata potrebama osoba s invaliditetom ili posebnih

objekata prilagoĎenih ovisno o vrsti oštećenja i potrebama za opremanjem

nabava športske opreme za osobe s invaliditetom

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel

za gospodarstvo, Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara, udruge

koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s

invaliditetom, športske organizacije i klubovi, razvojne agencije, ustanove

osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja

Page 81: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

79

Rok: kontinuirano (prema potrebi)

Indikatori: broj prilagoĎenih športskih objekata i prostora koji se koriste u rekreacijske,

športske i druge aktivnosti, vrste prilagodbi, broj djece s teškoćama u razvoju i osoba s

invaliditetom koje koriste prilagoĎene objekte čija je namjena športska, rekreativna i za

razonodu

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Aktivnost 11.1.2. Izgradnja i opremanje „didaktičkih parkova (igrališta)“ i

edukativne staze za šetanje za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s

invaliditetom

Postojeća dječja igrališta ili parkove u okviru kojih postoje dječja igrališta, potrebno je

prilagoditi i/ili dodatno opremiti didaktičkim spravama kako bi djeca s teškoćama u

razvoju mogla koristiti kao i druga djeca. TakoĎer, potrebno je planirati izgradnju i

opremanje didkatičkih parkova na mjestima na kojima je Urbanističkim planom

predviĎen prostor za igralište. Osim didaktičkih parkova, potrebno je planirati i prilagoditi

edukativne staze prilagoĎene osobama s invaliditetom koje bi osim prostora za šetnju

sadrţavali info panoe na kojima bi bili sadrţani edukativni podaci na Brailleovom pismu,

zvučni opis i slične prilagodbe.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel

za gospodarstvo, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i ureĎenje prostora,

Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara, udruge koje okupljaju osobe s

invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, razvojne agencije

Rok: do kraja 2015.

Indikator: prilagoĎeno minimalno 1 dječje igralište i/ili edukativna staza didaktičkom

opremom za djecu s teškoćama u razovoju

Page 82: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

80

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Mjera 11.2. Iniciranje športsko-rekreativnih aktivnosti za OSI i djecu s teškoćama

u razvoju i aktivnosti senzibilizacije javnosti

Aktivnost 11.2.1. Poticanje organizacije športsko-rekreativnih programa za

OSI i djecu s teškoćama u razovju

Osim postojećih šprotsko-rekreativnih programa za osobe s invaliditetom i djecu s

teškoćama u razvoju, poticat će se širenje postojećih programa kako bi se veći broj

osoba s invaliditetom uključilo u športsko-rekreativne aktivnosti ovisno o vlastitim

afinitetima i mogućnostima s obzirom na tjelesna i druga oštećenja. TakoĎer, aktivnost

će pridonijeti organizaciji i ispunjenju slobodnog vremena potencirajući veći broj osoba s

invaliditetom u sudjelovanju u kreiranju športsko-rekreativnih aktivnosti i razvoju

natjecateljskih šprtsko-rekreativnih aktivnosti.

Inicirat će se aktivnosti informiranja članova udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom

i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom s područja grada Bjelovara kako

bi upoznali svoje članove s drugim mogućnostima uključivanja u športsko-rekreativne

aktivnosti te o športskoj opremi koja je prilagoĎena osobama s invaliditetom te djeci s

teškoćama u razvoju.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Povjerenstvo

za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara, udruge koje okupljaju osobe s

invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, športske

organizacije i klubovi, razvojne agencije, ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog

obrazovanja, Obiteljski centar

Rok: do kraja 2015. godine (prema potrebi)

Page 83: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

81

Indikatori: broj novoorganiziranih športsko-rekreativnih programa (sekcija), broj osoba

uključenih u športsko-rekreativne aktivnosti, broj organiziranih natjecateljskih športsko-

rekreativnih aktivnosti

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom

Aktivnost 11.2.2. Poticanje programa osposobljavanja za rad s OSI i djecom s

teškoćama u razvoju u okviru športsko-rekreativnih aktivnosti

S obzirom na teţinu invaliditeta ili teškoća u razvoju, potrebno je osigurati stručnu

podršku i pomoć kako bi se mogućnost dodatnih ozljeda smanjila na minimum, ali i

osigurati pomoć provoditeljima športsko-rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i

djece s teškoćama u razvoju u provedbi tih altivnosti. Osposobljavanjem osoba, pri

čemu prednost imaju nezaposlene osobe koje su stekle odreĎene stručne kvalifikacije

školovanjem na visokim učilištima i sveučilištima iz područja kineziologije, defektologije,

socijalnog rada i sličnih područja, osigralo bi se nekoliko „športskih“ asistenata.

Osposobljavanje bi se organiziralo od strane organizacija i institucija koje provode

slične športsko-rekreativne aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u

razvoju.

S obzirom na osiguranu pristupačnost Gradskog bazena osobama s invaliditetom, pri

čemu je izgraĎena rampa koja osigurava pristup bazenskom kompleksu, podizna rampa

za omogućavanje pristupa samom bazenskom plivalištu osobama smanjene

pokretljivosti ili potpune nepokretljivosti, omogućio bi se razvoj plivačkih programa za

djecu s teškoćama u razvoju, ali i osobama s invaliditetom za vrijeme ljetnih mjeseci.

Hidroterapija je vrlo vaţna za osobe s invaliditetom, a osposobljavanjem osoba za rad s

Osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju, postavili bi se temelji za

organizacijiom tih programa, koji trenutno nedostaju u gradu Bjelovaru, ali i uspostavilo

moguće nove volonterske programe.

Page 84: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

82

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Povjerenstvo

za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i

koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, športske organizacije i klubovi,

razvojne agencije, Obiteljski centar

Rok: do kraja 2015. godine (prema potrebi)

Indikatori: broj uspostavljenih programa osposobljavanja, broj osposobljenih osoba

(učitelja, trenera, voditelja), broj osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

uključenih u športsko-rekreativne programe uz stručnu podršku

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom

5.12. Udruge osoba s invaliditetom u civilnom društvu

Aktivan doprinos u izgradnji demokratskih procesa u društvu, dale su upravo osobe s

invaliditetom koje su se organizirale u udruge osoba s invaliditetom i udruge koje

programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, saveze i mreţe, formalne i

neformalne. Upravo organizacije civilnog društva pridonose stvaranju pozitivne

predodţbe osoba s invaliditetom u javnosti i njihovim potrebama te na taj način promiču

uključivanje osoba s invaliditetom u ţivot zajednice.

Uključivanje osoba s invaliditetom u ţivot zajednice označava pruţanje jednakih

mogućnosti koje podrazumijevaju jednak pristup obrazovanju, sudjelovanju u kulturnom

ţivotu, pristupu zdravstvenim i socijalnim uslugama, zapošljavanju, koji su preduvjeti za

socijalnu (društvenu) uključenost i sudjelovanje te neovisnost osoba s invaliditetom.

Povećani rizik od isključenosti iz ţivota u zajednici imaju posebne kategorije osoba s

invaliditetom i to: ţene i djevojke s invaliditetom, osobe s najteţom vrstom i stupnjem

oštećenja, djeca s teškoćama u razvoju i mladi s invaliditetom i starije osobe s

invaliditetom.

Page 85: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

83

Upravo zbog toga, potrebno je osigurati kontinuitet provoĎenja aktivnosti podizanja

svijesti javnosti o značaju udruga osoba s invaliditetom te njihovim rezultatima rada,

poticati suradnju udruga osoba s invaliditetom s ostalim organizacijama civilnog društva

te pridonijeti uspostavljanju mehanizama koji će omogućiti učinkovitiju suradnju izmeĎu

udruga osoba s invaliditetom te lokalne vlasti, a s ciljem smanjenja socijalne

isključenosti.

Prioritet 12. Osiguranje potpore udrugama osoba s invaliditetom u

cilju izgradnje demokratskih procesa u društvu

Mjera 12.1. Osiguranje dostupnosti financijske potpore udrugama osoba s

invaliditetom

Aktivnost 12.1.1. Potpora udrugama osoba s invaliditetom u ostvarivanju

prava i pomoći

Kako bi se udrugama osoba s invaliditetom osigurala financijska podrška za ostvarenje

prava i pomoći osoba s invaliditetom prijavom na razne natječaje Ministarstava RH,

drugih organizacija te natječaje Europske unije, osigurat će se pomoć kod prijave na

objavljene natječaje, upućivanje pisma potpore za dobivanje donacija te osigurati

potrebna partnerstva na prijavljenim projektnim prijedlozima.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom,

razvojne agencije

Rok: kontinuirano (prema potrebi)

Page 86: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

84

Indikatori: broj ostvarenih partnerstava u okviru prijavljenih projekata, broj upućenih

pisama potpore, broj prijavljenih i realiziranih projekata čiji su prijavitelji udruge osoba s

invaliditetom i/ili Grad Bjelovar i ostale partnerske organizacije i institucije

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Aktivnost 12.1.2. Financijska podrška udrugama koje okupljaju osobe s

invaliditetom i programski djeluju u korist osoba s invaliditetom te njihovim

programima i projektima

Grad Bjelovar će osigurati financijsku podršku udrugama osoba s invaliditetom u okviru

raspoloţivih proračunskih mogućnosti te s obzirom na kvalitetu predloţenih programa i

projekata.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge koje

okupljaju osobe s invaliditetom i koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom

Rok: kontinuirano (prema potrebi)

Indikatori: ukupan godišnji iznos financijskih sredstava za rad udruga iz proračuna

Grada Bjelovara, broj udruga osoba s invaliditetom koje koriste financijska sredstva iz

proračuna Grada Bjelovara, broj prijavljenih programa i projekata koji su

financirani/sufinancirani sredstvima iz proračuna Grada Bjelovara, prikaz ostvarenih

rezultata udruga osoba s invaliditetom čiji su programi i projekti financirani/sufinancirani

iz proračuna Grada Bjelovara

Izvori financiranja: Grad Bjelovar

Page 87: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

85

Mjera 12.2. Poticanje podizanja razine svijesti javnosti o značaju udruga osoba s

invaliditetom

Aktivnost 12.2.1. Poticanje suradnje udruga osoba s invaliditetom s ostalim

organizacijama civilnog društva

Poticanje suradnje organizacija civilnog društva kroz organizaciju i provoĎenje raznih

aktivnosti koje su usmjerene ka informiranju javnosti o potrebama i pravima osoba s

invaliditetom te vaţnosti postojanja takvih udruga, utjecat će se na podizanje razine

svijesti javnosti u lokalnoj zajednici. Cilj suradnje je osigurati dodatnu podršku

udrugama osoba s invaliditetom, ali i djece s teškoćama u razvoju u okviru kojih bi se

osigurala socijalna (društvena) uključenost isticanjem odreĎene problematike s kojima

se susreću te koja im oteţava potpunu integraciju u ţivot lokalne zajednice.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje

programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, organizacije civilnog društva

Rok: kontinuirano (prema potrebi)

Indikatori: broj ostvarenih suradnji, broj udruga osoba s invaliditetom i organizacija

civilnog društva koje sudjeluju u suradnji, vrste aktivnosti ostvarenih suradnji

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Aktivnost 12.2.2. Poticanje volonterstva u udrugama koje programski djeluju u

korist osoba s invaliditetom i koje okupljaju osobe s invaliditetom

U gradu Bjelovaru volonterizam nije posebno razvijen niti se promovira kao jedan od

načina pomoći i uključivanja u aktivnosti koje imaju za cilj dobrobit lokalne zajednice,

osim u pojedinim udrugama koje nisu vezane uz osobe s invaliditetom te jedino na taj

Page 88: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

86

način mogu djelovati. Iz tog razloga, potrebno je udruge osoba s invaliditetom poticati i

motivirati za uključivanjem u volonterske programe i razvojem vlastitih te prednosti i

mogućnosti koje im provedba volonterskih programa donosi. Isto se odnosi na

informiranje onih koji bi postali volonterima. U okviru ove aktivnosti, poticat će se

informiranje udruga osoba s invaliditetom te suradnje s volonterskim centrima diljem

Republike Hrvatske, kako bi se mnoge potrebe udruga osoba s invaliditetom ostvarile

putem volonterskih programa i uključivanja graĎana u razne programe i aktivnosti.

Nositelji i partneri: Grad Bjelovar, udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i koje

programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, organizacije civilnog društva

Rok: do kraja 2015. godine

Indikatori: uspostavljen minimalno 1 volonterski program u okviru jedne udruge koja

okuplja osobe s invaliditetom ili koja programski djeluje u korist osoba s invaliditetom,

broj volontera koji su uključeni u program

Izvori financiranja: Grad Bjelovar, Ministarstva RH, fondovi Europske unije

Page 89: Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

87

6. Zavrs ne odrednice

Funkciju praćenja pojedinih područja djelovanja, koordinaciju i usklaĎivanje pojedinih

područja djelovanja na razini Grada Bjelovara obavljat će osnovano Povjerenstvo čije

će zadaće i nadleţnosti u provoĎenju Strategije, odrediti Gradonačelnik svojim aktom.

Mjere i aktivnosti navedene u Strategiji uspješno će se i pravodobno provoditi samo uz

stalnu inicijativu za provoĎenjem aktivnosti izmeĎu pojedinih izvršitelja. Pored

navedenog, Povjerenstvo pruţa stručnu i savjetodavnu pomoć nositeljima i suradnicima

provoĎenja mjera i aktivnosti.

Upravna tijela Grada Bjelovara, ustanove i trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu

Grada Bjelovara duţni su provoditi mjere i aktivnosti iz Strategije radi promicanja prava i

unapreĎivanja poloţaja osoba s invaliditetom na području grada Bjelovara i

osiguravanja uvjeta za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Upravna tijela Grada Bjelovara i Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, obvezuju se

jednom godišnje dostaviti izvješće o provedbi mjera i aktivnosti Strategije

Gradonačelniku koji će o tome izvijestiti Gradsko vijeće Grada Bjelovara.

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u

razdoblju od 2012. - 2015. objavit će se u Sluţbenom glasniku Grada Bjelovara te na

sluţbenim web stranicama Grada Bjelovara.

Klasa:

Ur.broj:

Bjelovar, 2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Ţeljko Maletić, dipl.ing