Strategik 2009 Ting 1 Sejarah

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Strategik 2009 Ting 1 Sejarah

 • 8/14/2019 Strategik 2009 Ting 1 Sejarah

  1/27

  MAKTAB RENDAH SAINS MARAKUALA KLAWANG

  RANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN

  TINGKATAN 1UNIT SEJARAH 2009

  1

 • 8/14/2019 Strategik 2009 Ting 1 Sejarah

  2/27

  RANCANGAN STRATEGIK TINGKATAN 1, TAHUN 2009

  JABATAN / SUBJEK / UNIT : SEJARAH

  OBJEKTIF SASARAN INISIATIF / STRATEGIK

  1. Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam

  subjek Sejarah

  - Semua pelajar mendapat A dalam PMR.

  - Semua pelajar memperolehi 100% A dalam ujiandan peperiksaan.

  - Melaksanakan perancangan akademik oleh

  guru subjek.- Melaksanakan pemantauan akademik pelajaryang berterusan

  - Mengamalkan pendekatan pembelajarankonstruktivisme

  2. Memupuk minat akan subjek Sejarah &menjadikan sejarah sebagai pengajarandalam kehidupan kelak.

  - Pelajar dapat memupuk semangat cintakannegara melalui pembelajaran sejarah

  - lawatan sambil belajar- Menjalankan ulangkaji terancang, latih tubi& kuiz.

  3. Melahirkan guru sejarah yangberketerampilan & profesional.

  - Tugasan yang diberi dapat dilaksanakanseperti yang dirancang.

  - Meningkatkan motivasi di kalangan guru

  sejarah

  - Mengadakan program pembangunan unit- Mengadakan latihan, kursus pengurusan &pentadbiran.

  - Mengadakan & mengelolakan mesyuarat unit.

  4. Meningkatkan motivasi pelajar.

  - Pelajar akan lebih bersaing di antara merekauntuk mencapai keputusan yang terbaik.

  - Meningkakan semangat untuk belajar dikalangan pelajar

  - Mengadakan kuiz topikal, ujian selaras &peperiksaan akhir.

  - Mengadakan ceramah motivasi & klinik sejarah- Memberi penghargaan/anugerah/hadiah kepadapelajar cemerlang

  5. Mewujudkan persekitaran pembelajaranyang kondusif.

  - memberi keselesaan kepada pelajar & gurusemasa aktiviti P&P.

  - Keceriaan kelas dan sekolah

  6. Meningkatkan kreativiti dan inovasi

  pelajar.

  - Pelajar mampu menghasilkan bahan bagi

  meningkatkan pemahaman dalam sejarah.

  - Rekacipta replika sejarah, tayangan filem sejarah

  dan aktiviti sempena sambutan Hari Kemerdekaan

  2

 • 8/14/2019 Strategik 2009 Ting 1 Sejarah

  3/27

  PELAN TINDAKAN URUSAN PENDIDIKAN

  KNOWLEDGE DEVELOPMENT PROGRAMMES

  BIL INISIATIF PENGISIAN OBJEKTIF KUMPULAN

  SASAR

  PELAKSANA TARIKH

  PELAKSANAAN

  CATATAN

  1. KecemerlanganAkademik :

  a) KelasKecemerlangan Akademik

  b) KelasPengayaan

  -Cemarah adatperpatih

  -Teknikmenjawabsoalan PMRsejarah tingkatan1

  c) Klinik Sejarah

  - Latihan topikal

  - Latih tubi

  - Semua pelajar dapatingati fakta pentingSejarah.- Semua pelajar dapatmenjawab set soalanlatihan yang diberikandengan tepat ( 100peratus A)

  - Kehadiran pelajar 100peratus

  - Meningkatkanmotovasi pelajar

  Semua pelajar dapatmenjawab soalanobjektif sejarah dengantepat.

  - Pelajar menjawabsoalan latihan topikalsetiap bab selepas

  tamat P & P- Pelajar mendapat 100peratus A

  - Pelajar dapatmengingati fakta-faktapenting.- pelajar mengemukakan

  Semua pelajarTingkatan 1

  Semua pelajarTingkatan 1

  Semua pelajarTingkatan 1

  Semua pelajarTingkatan 1

  Semua gurutingkatan 1(Pn. JalilahEn. Che Abd AzizPn. NorainPn. Rosminawati)

  Penyelarastingkatan 1(Pn.

  Jalilah )

  Penyelarastingkatan 1(Pn. Jalilah)

  PenyelarasTingkatan 1

  Semester 1 dan2, 2009.

  Ogos 2009

  Sepanjang tahun

  Sepanjang tahun

  3

 • 8/14/2019 Strategik 2009 Ting 1 Sejarah

  4/27

  - Khidmatnasihat

  jawapan dengan tepatpada tahap 100 peratus.

  - Memberi nasihat &teguran kepada pelajaryang bermasalah(face to face)

  Semua pelajartingkatan 1.

  Semua gurutingkatan 1

  Sepanjang tahun

  1 1. Mesyuarat unit - Agihan tugas- PerbincanganP&P- Perancanganunit (penyelarastingkatan 1)- Perkongsian &penyelesaianmasalah

  - Perancangan

  bahanpengajaran

  Menyampaikanmaklumat &membincangkan sertatindakan yang perluperlu diambil di dalamunit Sejarah

  Semua gurusubjek sejarah

  Semua Gurutingkatan 1, subjeksejarah

  Setiap bulan

  1. 2. Melaksanakanpemantauanakademik pelajarsecara berterusan

  Pengggunaanbuku rekodmarkah pelajar

  Pengesanan awal danberterusan

  Semua pelajartingkatan 1

  Semua Gurutingkatan 1,SubjekSejarah

  Sepanjang tahun

  2. 2. Kerja KursusSejarah

  Perbincangankajian sejarahtempatan tajukSejarah KeluargaSaya

  Melatih pelajar membuatkajian sejarah tempatandan menghasilkan folioKajian SejarahTempatan( 10 %markah)

  Semua pelajartingkatan 1

  Semua Gurutingkatan 1,SubjekSejarah

  April-September2009

  Ting. 1 : SejarahKeluarga

  4

 • 8/14/2019 Strategik 2009 Ting 1 Sejarah

  5/27

  1.

  Quality Teaching &learning

  3. Mengamalkanpendekatanpembelajarankontruktivisme( Learning to score)

  MenyediakanRancanganPengajarandenganmenerapkan

  pendekatanpembelajarankontruktivisme

  Pemahaman yangmendalam danberkekalan

  Pelajar kelas Semua gurusejarah tingkatan 1

  Sepanjang tahun

  3. 1. Mengadakanprogrampembangunan dalamunit

  - Pemerhatiankelas

  rakan sekerja- Perbincangan

  perkongsianmaklumat

  bahan& penyelesaian

  masalah.

  Perkongsian kepakarandan pengetahuan dalampengajaran danpembelajaran silibustingkatan 1

  Guru-gurusejarah

  Guru kanan danpenyelarastingkatan 1

  Sepanjang tahun

  3 2. M engikuti kursus-kursus yangdianjurkan oleh MARAatau KPM

  Menyertai kursusberkaitan ko-kurikulum &profesionalismeperguruan

  Mengikutiperkembangan danperubahan terkini

  Guru-gurusejarah

  Guru-guru sejarah KalendarMARA/KPM

  4.

  Excellent Facilities& services

  2. Mengadakan KelasPengayaan

  Ceramah AdatPerpatih danKemahiranmenjawabsoalan PMR( tingkatan 1)

  Meningkatkan motivasi,dan kemahiranmenjawab soalan PMR2009

  PelajarTingkatan 1

  Semua gurusejarah tingkatan 1

  Ogos 2009

  5

 • 8/14/2019 Strategik 2009 Ting 1 Sejarah

  6/27

  4 1. Ujian Selaras danPeperiksaan Akhir

  Penilaianmengikut topik &penilaian akhirsemester 1 dan 2

  Mengukur pencapaianpelajar terhadappelajaran yang telahdipelajari

  Semua pelajar 1 Semua gurusejarah tingkatan 1

  Sepanjang tahun Ujian Selaras 1dan 2PeperiksaanAkhir Semester1 dan 2

  4. 2. Klinik sejarah Latihan topikalLatihtubi soalanpilihan PMR

  (2005-2008).Khidmat nasihat

  Membimbing pelajarbermasalah dalamsubjek sejarah

  Pelajar lemahtingkatan 1 Semua Guru

  Sejarah tingkatan 1Semester 1 dan2

  2. 2. Kelas pengayaantingkatan 1

  Ceramah danBengkelmenjawabsoalan Sejarah.

  Meningkatkankemahiran menjawabsoalan

  Semua pelajartingkatan 1

  Semua GuruSejarah tingkatan 1

  Semester 2

  6

 • 8/14/2019 Strategik 2009 Ting 1 Sejarah

  7/27

  PELAN TINDAKAN URUSAN PENDIDIKAN

  EMOTIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES

  BIL INISIATIF PENGISIAN OBJEKTIF KUMPULANSASAR

  PELAKSANA TARIKHPELAKSANAAN

  CATATAN

  Effective & EfficientManagement :

  4.

  Quality Teaching &Learning

  2. Kelas Pengayaan Ceramah adaptperpatih, motivasi danpesta peta minda.

  Meningkatkankefahaman,motivasi pelajar &kerjasama dalamkumpulan.

  Pelajartingkatan 1

  Penyelarastingkatan 1

  Ogos 2009

  4. 3. Penghargaan Penyampaian hadiah

  dan anugerahcemerlang kepadapelajar-pelajar yangberjaya.

  Menggalakkan

  persainganantara pelajar

  Pelajar

  cemerlang

  penyelaras

  ting. 1

  Selepas ujian dan

  peperiksaan

  4

  Excellent Facilities &Services :

  4. Klinik Sejarah Perbincangan danpertemuan individuantara pelajar danguru

  Membimbingpelajarbermasalahmeningkatkanprestasi

  Pelajar lemah Guru-gurusubjek sejarah

  Semester 1 dan 2

  4 3. Lawatan sambilbelajar

  Lawatan ke tempatbersejarah ( MuziumAdat, Kuala Klawangdan Bandar HilirMelaka)

  Pendedahanterhadapwarisankebudayaan dansejarah negara.

  Pelajartingkatan 1

  Penyelarasting. 1

  Semester1

  7

 • 8/14/2019 Strategik 2009 Ting 1 Sejarah

  8/27

  PELAN TINDAKAN (URUSAN PENDIDIKAN)

  TALENT DEVELOPMENT PROGRAMMES

  BIL INISIATIF PENGISIAN OBJEKTIF KUMP.SASARAN

  PELAKSANA TARIKHPERLAKSANAAN

  CATATAN

  5&6

  Effective & EfficientManagement :

  1. PembudayaanSejarah

  Quality Teaching &Learning :

  Excellent Facilities &Services :

  - Tayangan video/filemsejarah- Merekacipta Replikasejarah- Menghias papan notisunit sejarah denganinfo-maklumat

  - Aktiviti/programsempena SambutanHari Kemerdekaan

  - Pelajar mampumenghasilkan

  bahan yangboleh digunakandalam P&P.- memupuksemangat

  cintakan negara

  Semua pelajardan wargamaktab

  Guru sejarah dansemua pelajar

  Sem. 1 dan 2

  .

  8

 • 8/14/2019 Strategik 2009 Ting 1 Sejarah

  9/27

  MAKTAB RENDAH SAINS MARAKUALA KLAWANG

  RANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKANTINGKATAN 2

  UNIT SEJARAH 2009

  9

 • 8/14/2019 Strategik 2009 Ting 1 Sejarah

  10/27

  RANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2009JABATAN / SUBJEK / UNIT : SEJARAH

  OBJEKTIF SASARAN INISIATIF / STRATEGIK

  7. Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam

  subjek Sejarah

  - Semua pelajar mendapat A dalam PMR.

  - Semua pelajar memperolehi sekurang-kurangnya 96% A dalam ujian &peperiksaan.

  - Melaksanakan perancangan akademik oleh

  guru subjek.- Melaksanakan pemantauan akademik pelajaryang berterusan

  - Mengamalkan pendekatan pembelajarankonstruktivisme