78

Stratejik Planı İndirin

  • Upload
    vodan

  • View
    267

  • Download
    12

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Stratejik Planı İndirin
Page 2: Stratejik Planı İndirin

2

2

1- GİRİŞ Devlet Planlama Teşkilatının Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve

stratejilerini, hedef ve önceliklerini, performans ölçümlerini, hedeflere ulaşmada izlenilecek stratejilerini izlenecek yöntem ve kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır.

Stratejik Planın amacı, ulusal ve bölgesel plan hedefleri ve politikalarıyla uyum içinde, ilin potansiyelini harekete geçirmek ve kaynaklardan azami yararlanarak sürekli bir gelişmeyi planlayarak, İl Özel İdaresi Kanunu ile mevzuattaki diğer İl Özel İdarelerine verdikleri yetki dahilinde İlde yaşayanlara standartlara uygun bir yaşam hazırlamak için izlenecek stratejileri oluşturmaktır.

Stratejik planlarla, dünyaya ayak uydurmak için fırsat ve tehditler analiz edilerek, bilimsel verilerden yararlanarak mevcut durum gösterilmeye çalışılır. Analizlerin sonucunda; bunlara uygun olarak misyon, vizyon, amaçlar, hedefler ve faaliyetler ortaya çıkarılır.

Sakarya İl Özel İdaresinin hazırlamış olduğu stratejik plan 2006-2010 yılları için hazırlanmıştır. Stratejik Planın gelecekteki başarısı, performans değerlendirmesinden sonra ortaya çıkacaktır.

YASAL DAYANAK 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ile 5302 sayılı İl Özel

İdaresi Kanunun 31. maddesine göre İl Özel İdareleri Stratejik plan ve yıllık performans planı hazırlamakla yükümlü kılınmıştır. İlkeler : Stratejik plan sürecinde;

1- Kamu İdaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve ilgili diğer tarafların katkıları alınarak katılımı sağlandı.

2- Çalışmalar, kamu idaresinin tek bir birimi tarafından değil, tüm birimlerin katılımlarıyla yürütüldü.

3- Stratejik planda yer alan kamu idareleri birleriyle uyum, işbirliği, koordinasyon ve birbirlerini tamamlama ile, hesap verme sorumluğunu dikkate alarak çalışmışlardır.

Stratejik Planın Hazırlanması, Onaylanması, Kullanımı ve Revizyonu Süreci:

Başbakanlık DPT tarafından hazırlanan Stratejik Planlama Kılavuzu çerçevesinde Kalkınma Planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili programlar ve yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının tekliflerinin dikkate alınarak hazırlanan Sakarya İl Özel İdaresi Birinci Stratejik planı, 5302 sayılı kanunda belirtilen süreçlerden geçerek yürürlüğe girer.

İl Özel İdaresi ile ilgili bulunan, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları bütçe tekliflerini stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerine uygun hazırlamakla yükümlüdürler.

Bütçeleme sürecinde kuruluşlar, onaylanmış stratejik planlarına uygun olmayan proje ve faaliyetlerini teklif etmeyeceklerdir. Stratejik planda yapılacak temel değişiklikler planın onaylanmasına ilişkin sürece tabidir.

Kapsam

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6. maddesinde İl Özel İdarelerinin görevleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Buna göre, İl Özel İdaresi Birinci Stratejik Planında;

Page 3: Stratejik Planı İndirin

3

3

a) 5302 Sayılı kanunun 6. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen, İl sınırları içinde kalan hizmetleri: “Gençlik ve Spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlar, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler”

b) 5302 Sayılı kanunun 6. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen belediye sınırları dışındaki hizmetleri: “İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesislerine ilişkin hizmetler.”

c) İlin mahalli ve müşterek nitelikli hizmetlerini kapsamaktadır.

2- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM

Stratejik planın hazırlanması çalışmaları Valiliğin 19.10.2005 tarihinde kurduğu Stratejik Plan hazırlık komisyon görevlendirme yazısı ile başlamıştır. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10 ve 31. maddele-rine göre, İlin Stratejik Planının hazırlanmasında 10.10.2005 tarihli Valilik Makamının “Olur” u ile aşağıda ad ve ünvanları yazılı üyelerden oluşan komisyonun teşkili sağlanmıştır. Beyin fırtınası süreci 33 kişiden oluşan çeşitli meslek ve kurumlara mensup kişilerce 26.12..2005 tarihli toplantı ile başlamıştır.

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK KOMİSYONU

1- Başkan : İl Özel İd. Gen. Sek. – Orhan ALİMOĞLU 2- Büyükşehir Bel.Gen.Sek.veya Yard. - 3- SAÜ Rek. Tems. – Doç.Dr. Recai COŞKUN 4- SAÜ Rek. Tems. – Yard.Doç. Hayrettin ZENGİN 5- SAÜ Rek. Tems. – Araş.Gör.Umut Sanem ÇİTÇİ 6- SAÜ Rek. Tems. – Araş.Gör.Özer KÖSEOĞLU 7- Akyazı Kaymakamı – Hasan KARAHAN 8- Geyve Kaymakamı – Seyfettin AZİZOĞLU 9- Tarım İl Müdürü – Abdurrahman ÇAKAR 10- Köy Hiz.Müdürü – Samih TOSUNOĞLU 11- Milli Eğitim Müdürü – Murat YAZICI 12- Bay. Ve İskan Müdürü – Cengiz ALBAYRAK 13- İl Sağlık Müdürü – Dr.Sedat AYDIN 14- Orman Bölge Müdürü – Hasan YILDIZ 15- Çevre Müdürü – Nurettin TAŞ 16- Sanayi ve Ticaret Müdürü – Özcan KESKİN 17- Gençlik ve Spor Müdürü – Ömer KALKAN 18- Kültür ve Turizm Müdürü – Fehim YILDIRIM 19- Merkez Belediye – Adnan ÇOMAKLI 20- TSE Müdürü – Yılmaz ÖZTÜRK 21- İl Planlama Müdürü – Hüsamettin AYTAŞ 22- Karayolları 17. Şube Müd. M.Sait GÖNDENİZ 23- Anadolu Lisesi Müdürü – Turan IŞIK 24- Hanlıköy İlköğ. Okulu Müdürü – Sabri DOĞAN 25- Okul Aile Birliği – Dilek UYANIK 26- ATSO Temsilcisi – Uğur TIN 27- Besiciler Odası Başkanı- M.Şinasi ODABAŞ 28- Mimarlar Odası Başkanı – Fatma Gülay SAYGILI 29- Ziraat Odası Temsilcisi – Hikmet KARABAYIR 30- Borsa Temsilcisi – Cahit KILIÇ 31- Tabipler Odası Başkanı – Dr. Dursun BOSTANCI 32- Dr. Sadık CANLI 33- Araştırmacı Yazar – Necati MERT

Page 4: Stratejik Planı İndirin

4

4

26 Aralık 2005 teki toplantıda Stratejik Plan Hazırlık Değerlendirme Kurulu ve Komisyonların

kurulması ve çalışmaların bu yönde devam edilmesine karar verilmiştir. Stratejik Plan Hazırlık Değerlendirme Kurulu: Başkan: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri: Orhan ALİMOĞLU Üye : Geyve Kaymakamı : Seyfettin AZİZOĞLU Üye : Ferizli Kaymakamı : Selda ÖZGÜVEN Üye : SAÜ Rektörlüğü Temsilcisi : Pr.Dr. Engin YILDIRIM Üye : SAÜ Rektörlüğü Temsilcisi : Doç.Dr.Recai COŞKUN Üye : Tarım İl Müdürü : Abdurrahman ÇAKAR Üye : Milli Eğitim Müdürü : Murat YAZICI Üye : Bayındırlık ve İskan Müdürü : Yusuf Ziya SAKZEKİ Üye : Kültür ve Turizm Müdürü : Fehim YILDIRIM Üye : Köy Hizmetleri Müdürü : Samih TOSUNOĞLU Komisyonlar: 1- Tarım, Bayındırlık, Çevre ve Orman Komisyonu Başkanı A.ÇAKAR 2- Milli Eğitim Komisyon Başkanı Murat YAZICI 3- Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyon Başkanı Dr.Sedat AYDIN 4- Köy Hizmetleri Komisyon Başkanı Samih TOSUNOĞLU 5- Kültür Turizm ve Spor Komisyon Başkanı Fehim YILDIRIM 6- Sanayi ve Ticaret Komisyon Başkanı Özcan KESKİN Şeklinde oluşturulmuş ve çalışmaların komisyonlarca yürütülmesi sağlanmıştır. Ekipler halinde

çalışmalar sürdürülmüştür. Stratejik plan çalışmalarının 1. aşamasında misyon-vizyon, gzft matrisi, genellikle 2006-2010

yılları arasında programlar ve çalışmalar ile sorunlar ve çözümleri araştırılmıştır. Daha mükemmel bir çalışma yapılabilmesi maksadıyla ve İl Genel Meclisinin 62 sayılı kararı ile

Stratejik plan çalışmalarının 2007 yılı bütçe görüşmelerine kadar devam etmesine karar verilmiştir. Çalışmaların hazırlanmasından sonra Komisyon başkanları 3. toplantısını 08 Haziran 2006

tarihinde yapmıştır. Anket çalışmalarının devam etmesi aşamasında Komisyonlar faaliyetlerinin de yer aldığı 5 yıllık programlarını da ekleyerek 21 Haziran tarihinde kurum strateji dosyalarını Genel Sekreterliğin görevlendirdiği elemana teslim etmişlerdir.

Gerekli tasnif ve düzeltmelerden sonra 12/07/2006 tarihinde hazırlanan stratejik plan taslağı

nihai komisyona teslim edilmiştir.

3- DURUM ANALİZİ A - İÇ ÇEVRE ANALİZİ: I-Görev ve Yetkileri:

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluklarını

belirtirken, bu görev ve sorumlulukları iki bölümde ele almıştır. Birinci bölümde yer alan görev sorumluluklar “İl sınırları içinde”, ikinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar “belediye sınırları dışında” İl Özel İdarelerine görev olarak verilmiştir. 5302 sayılı Kanunun dışında, değişik kanunlarla da İl Özel İdaresine verilmiş görevler mevcuttur.

Page 5: Stratejik Planı İndirin

5

5

a) İL SINIRLARI İÇİNDEKİ GÖREVLERİ: - Gençlik ve Spor - Sağlık - Tarım - Sanayi ve Ticaret - İlin Çevre Düzeni Planı - Bayındırlık ve İskan - Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi

- Kültür, Sanat, turizm - Sosyal Hizmet ve Yardımlar - Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi - Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları - İlk ve Ortam Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım, Bakım ve Onarımları ile Diğer İhtiyaçlarının Gîderilmesi

b) BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDAKİ GÖREVLERİ: - İmar - Yol, Su, Kanalizasyon - Katı Atık, Çevre Düzenlemesi - Acil Yardım ve Kurtarma - Orman Köylerinin Desteklenmesi - Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi

c) DİĞER KANUNLARLA VERİLEN GÖREVLER:

- 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun - 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu - 3194 Sayılı İmar Kanunu - 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu - 2872 Sayılı Çevre Kanunu - 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu - 2510 Sayılı İskan Kanunu - 7478 Sayılı Köy İçme Suları Kanunu - 3998 Sayılı Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkındaki Kanun - 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu - 5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda

Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun - 5286 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun

- 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu - 927 Sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile İlgili Kanun - 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu - 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun

II- Teşkilat Yapısı

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, özel idarelerin teşkilat yapısını da yeniden düzenlemiştir. Kanunun 35. maddesine göre, il özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur.

Page 6: Stratejik Planı İndirin

6

6

III-İl Özel İdaresinin Organları: Vali: Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcidir.

İl Genel Meclisi: İl genel meclisi, İl özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre

ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi üye sayısı: 41 İlçelere göre Dağılımı aşağıdaki gibidir.

1 Fethi SARIOĞLU MERKEZ AKP 2 Bilal ŞİMŞEK MERKEZ AKP 3 Alaettin TOY MERKEZ AKP 4 İbrahim AKÇALI MERKEZ AKP 5 Ethem ÇINAR MERKEZ AKP 6 Tacettin ÖZTÜRK MERKEZ AKP 7 Bahattin AYDIN MERKEZ DYP 8 Mehmet YAŞA AKYAZI AKP 9 Hüseyin DÜZCAN AKYAZI AKP 10 Fuat YILMAZ AKYAZI AKP 11 Halit BEŞİR AKYAZI AKP 12 Yusuf ERSOY AKYAZI AKP 13 Ruhi ŞENOL FERİZLİ AKP 14 Cemil SAĞLAM FERİZLİ AKP 15 Aykut YURT GEYVE AKP 16 İrfan YILDIZ GEYVE AKP 17 Şükrü ÇELİK GEYVE AKP 18 Osman AYAR HENDEK AKP 19 Adem ÖZ HENDEK AKP 20 Mahmut Nedim ALKAN HENDEK AKP 21 Nurettin KALAYCI HENDEK AKP 22 Musa BİLDİK KARAPÜRÇEK AKP 23 İlhan YÜKSEK KARAPÜRÇEK AKP 24 Enver COŞKUN KARASU AKP 25 Nuri HAŞMENOĞLU KARASU AKP 26 Dursun CANER KARASU AKP 27 İlyas BALCI KARASU AKP 28 Adem AKKUL KAYNARCA AKP 29 Murat KEFLİ KAYNARCA AKP 30 Ertan YILMAZ KOCAALİ AKP 31 Yılmaz Şaban MUSLU KOCAALİ AKP 32 Şaban KANBUR KOCAALİ AKP 33 Gürsel IŞIK PAMUKOVA AKP 34 Hasan ERYİĞİT PAMUKOVA BĞSZ 35 Enver KILIÇ SAPANCA BĞSZ 36 M.Yaşar ŞİRİN SAPANCA AKP 37 Ahmet ÖZÇELİK SAPANCA AKP 38 Ferda ÖZTEN SÖĞÜTLÜ AKP 39 Mehmet İLASLAN SÖĞÜTLÜ AKP 40 Mehmet ÇAM TARAKLI AKP 41 Kadir SAYIN TARAKLI AKP

Page 7: Stratejik Planı İndirin

7

7

İl Encümeni: İl Encümeni Valinin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçilen 5

üyeden oluşmaktadır.

IV-İLÇE, KÖY VE BELEDİYELER

İlçeler

Köy

Sayısı

Bel

de

Sayı

Top

lam

Köy

M

ahal

lesi

Bel

de

Mah

alle

si

Top

lam

Merkez 47 1 48 10 1 11 Akyazı 42 4 46 30 10 40 Ferizli 15 2 17 1 1 Geyve 63 1 64 46 46 Hendek 70 2 72 18 3 21 Karapürçek 8 8 1 1 Karasu 30 4 34 13 6 19 Kaynarca 41 41 81 81 Kocaali 29 1 30 14 14 Pamukova 30 30 3 3 Sapanca 16 2 18 2 2 Söğütlü 15 15 3 3 Taraklı 22 22 16 16 TOPLAM 428 17 445 238 18 256

Page 8: Stratejik Planı İndirin

8

8

MAHALLİ İDARELER (BELEDİYELER)

SIRA BELEDİYENİN ADI İLÇESİ İLE UZAKLIĞI

KURULUŞYILI

BELEDİYEYE BAĞLI

MAHALLE SAYISI

İLÇEYE BAĞLIKÖY

SAYISI

ÜNİTE SAYISI

1 Büyükşehir Belediyesi - 2000 179 2 Adapazarı Merkez Belediyesi Merkez - 1868 47 3 Arifiye İlk Kademe Belediyesi Merkez 8 1956 4 4 Erenler İlk Kademe Belediyesi Merkez 2 1960 8 5 Serdivan İlk Kademe Belediyesi Merkez 3 1956 6 6 Çaybaşıyeniköy İlk Kademe Belediyesi Merkez 14 1988 5 7 Hanlı İlk Kademe Belediyesi Merkez 5 1992 3 8 Yazlık İlk Kademe Belediyesi Merkez 3 1992 4 9 Güneşler İlk Kademe Belediyesi Merkez 2 1994 12 10 Nehirkent İlkkademe Belediyesi Merkez 8 1994 8 11 Kazımpaşa İlk Kademe Belediyesi Merkez 10 1998 3 12 Bekirpaşa İlk Kademe Belediyesi Merkez 12 1998 12

47 10

13 Büyükşehir Akyazı İlçe Akyazı 29 1941 22 14 Altındere Belediyesi Akyazı 34 1972 3 15 Kuzuluk Belediyesi Akyazı 35 1971 3 16 Gücücek İlk Kademe Belediyesi Akyazı 26 1992 2 17 Dokurcun Belediyesi Akyazı 60 1991 4

42 30

18 Taraklı Belediyesi Taraklı 68 1954 4 22 16

19 Büyükşehir Ferizli İlçe Belediyesi Ferizli 22 1974 6 20 Gölkent Belediyesi Ferizli 35 1971 3 21 Sinanoğlu Belediyesi Ferizli 25 1957 3

15 1

22 Büyükşehir Söğütlü İlçe Belediyesi Söğütlü 17 1956 8 15 3

23 Büyükşehir Sapanca İlçe Belediyesi Sapanca 17 1863 7 24 Kırkpınar İlk Kademe Belediyesi Sapanca 24 1971 3 25 Kurtköy İlk Kademe Belediyesi Sapanca 30 1992 3

16 -

26 Pamukova Belediyesi Pamukova 45 1947 3 30 3

27 Geyve Belediyesi Geyve 35 1939 6 28 Alifuatpaşa Belediyesi Geyve 27 1956 2

63 46

29 Büyükşehir Hendek İlçe Belediyesi Hendek 32 1907 15 30 Yeşilyurt İlk Kademe Belediyesi Hendek 36 1991 4 31 Çamlıca Belediyesi Hendek 45 1994 4

71 18

32 Kaynarca Belediyesi Kaynarca 35 1960 4 41 81

33 Karasu Belediyesi Karasu 52 1933 6 34 Darıçayırı Belediyesi Karasu 40 1973 3 35 Yuvalıdere Belediyesi Karasu 40 1992 3 36 Limandere Belediyesi Karasu 30 1994 3 37 Kurudere Belediyesi Karasu 60 1992 4

30 15

38 Kocaali Belediyesi Kocaali 65 1956 8 39 Ortaköy Belediyesi Kocaali 85 1973 3

29 14

40 Büyükşehir Karapürçek İlçe Belediyesi Karapürçek 17 1973 7 8 1

TOPLAM 258 429 238

Page 9: Stratejik Planı İndirin

9

9

V. ARAÇ, GEREÇ MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU

VI- KÖYYOLARI MEVCUT DURUM ENVANTERİ: 1.1.2006 itibariyle

1.DERECE ÖNCELİKLİ Ve 2. DERECE

İLİN ADI SAKARYA KÖY YOLLARI İCMALİ Sayfa No:

1. Derece Öncelikli

Grup Yol Münferit Yol İlçe Adı Fayd.Top. Ünite Adedi

Fayd. Toplam Nüfus

Asfalt Stab. Tesvi. Ham Asfalt Stab. Tesvi. Ham

1.Derece Yol (Km)

2.Derece Yol (Km)

Toplam Yol Tulü

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MERKEZ 41 26994 53 0 0 0 35,5 4 0 0 92,5 61 153,5 AKYAZI 62 27603 46 33 0 0 51,5 105 6 0 241,5 74,5 316 FERİZLİ 18 12004 37 0 0 0 25 0 0 0 62 42 104 GEYVE 99 19030 155 56 0 0 66 52 0 0 329 77 406 HENDEK 80 28494 100 26 0 0 80 56 8 0 270 99 369 KARAPÜRÇEK 5 2072 12 7 0 0 4 0 0 0 23 3 26 KARASU 44 27532 84 3 0 0 47 15 5 0 154 64 218 KAYNARCA 116 17537 78 11 0 0 79 33 1 0 202 74 276 KOCAALİ 39 11762 57 11 0 0 30 16 1 0 115 62 177 PAMUKOVA 26 7311 30 9 0 0 44 30 0 0 113 24 137 SAPANCA 16 4217 15 6 0 0 17 0 0 0 38 17 55 SÖĞÜTLÜ 18 6458 31 0 0 0 16 0 0 0 47 36 83 TARAKLI 37 4643 43 18 0 0 20 34 14 0 129 56 185 TOPLAM 601 195657 741 180 0 0 515 345 35 0 1816 689,5 2505,5

S.N.

Cinsi

Bulunduğu Yer Adedi

Valilik 5 Ad. 15 Özel İdr. 2 Ad. Milli Eğt. 1 Ad. Bayındırlak 1 Ad. Tarım Md. 2 Ad. Hendek Kym.1 Ad.

1

BİNEK ARAÇ Köy Hiz. 3 Adet

Tarım Md. 10 Ad. 26 2

PİC-UP Köy Hiz. 16 Adet

Toyota Has. 1 Ad. 5 Sağlık Md. 3 Ad.

3

AMBULANS

Köy Hiz. 1 Ad. 4 ARAMA KUR.ARACI Sivil Savunma 3 5 VİDANJOR Belediyeler 15 6 KAMYON Köy Hizmetleri 44 7 DOZER Köy Hizmetleri 8 8 GREYDER Köy Hizmetleri 17 9 LODER Köy Hizmetleri 10

10 EKSKAVATÖR Köy Hizmetleri 6 11 TRAYLER Köy Hizmetleri 4

Valilik 1 Adet 3 12

MİNİBÜS Köy Hiz. 2 Adet

13 DİĞER 14 TOPLAM 47

Page 10: Stratejik Planı İndirin

10

10

YER ÜSTÜ VE YER ALTI SULAMA, TARIMSAL FAALİYETLERİMİZİN ENVANTERİ:

1.1.2006 itibariyle

İŞİN CİNSİ BİTEN SAHA (Ha)

BY.BAŞ Ad.

KÇ.BAŞ Ad.

GÖLET ADET 5 1269 YERÜSTÜ SUYU KÖY AD. 43 7168 YER ALTI SUYU -- -- TOPRAK MUHAFAZA ADET 5 332 HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ ADET 8 -- 3043 7930 T.İ.G.H. TOPLULAŞTIRMA ADET 1 810 DRENAJ VE TOPRAK ISLAHI KÖY AD. 150 36512 KREDİ ADET 187 2831

İNŞAAT İSKAN ENVANTERİ:

1.1.2006 itibariyle

İŞİN CİNSİ PROJE AD. KÖY AD. KONUT AD. TAR.İŞ AD.

İÇ İSKAN PROJELERİ FİZ.YER.DÜZENLEMESİ 3 110 74 KÖY KANALİZASYONU 26 MİNARE 117 54 CAMİ 124 124 KÖY KONAĞI 31 31 İMAR PLAN ÇALIŞMASI 8 DİĞER SOS. VE EKO.TESİSLER. 72 12 TOPLAM 344 258 110 74

Page 11: Stratejik Planı İndirin

11

11

İÇMESULARI ENVANTERİ:

1.1.2006 İTİBARİYLE

SULU YETERSİZ TOPLAM

KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE

A D I

ŞBK

.

ÇŞM

.

AD

.

FUS

ŞBK

.

ÇŞM

.

AD

.

FUS

ŞBK

.

ÇŞM

.

AD

.

FUS

ŞBK

.

ÇŞM

.

AD

.

FUS

ŞBK

.

ÇŞM

.

AD

.

FUS

ŞBK

.

ÇŞM

.

AD

.

FUS

MERKEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AKYAZI 25 2 27 16289 14 7 21 2599 1 3 4 2748 0 7 7 972 26 5 31 19037 14 14 28 3571

FERİZLİ 15 0 1 6834 1 0 1 139 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 6834 1 0 1 139

GEYVE 47 2 49 13799 32 4 36 3032 1 2 3 233 1 6 7 468 48 4 52 14032 33 10 43 3500

HENDEK 48 0 48 17787 9 0 9 1544 8 3 11 2576 5 2 7 651 56 3 59 20363 14 2 16 2195

KARAPÜRÇEK 1 0 1 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 287 0 0 0 0

KARASU 28 0 28 17492 15 0 15 2103 2 0 2 1130 0 0 0 0 30 0 30 18622 15 0 15 2103

KAYNARCA 38 0 38 9750 71 1 72 7534 3 0 3 1177 5 4 9 814 41 0 41 10927 76 5 81 8348

KOCAALİ 23 1 24 10993 7 2 9 970 5 0 5 1583 4 1 5 889 28 1 29 12576 11 3 14 1859

PAMUKOVA 26 0 26 8525 3 0 3 478 4 0 4 1869 0 0 0 0 30 0 30 10394 3 0 3 478

SAPANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SÖĞÜTLÜ 1 0 1 228 1 0 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 228 1 0 1 183

TARAKLI 16 1 17 3195 8 2 10 570 1 4 5 728 0 6 6 573 17 5 22 3923 8 8 16 1143

TOPLAM 268 6 274 105179 161 16 177 19152 25 12 37 12044 15 26 41 4367 293 18 311 117223 176 42 218 23519

VII- SAKARYA İL ÖZEL İDARE BÜTÇELERİ: 2002 Yılı Bütçesi : 8.500.000,00 YTL 2003 Yılı Bütçesi : 12.000.000,00 YTL 2004 Yılı Bütçesi : 15.000.000,00 YTL 2005 Yılı Bütçesi : 14.000.000,00 YTL 2006 Yılı Bütçesi : 23.000.000,00 YTL VIII- PERSONEL YAPISI: İl Özel İdaresi Memur : 69 İşçi : 336 Toplam : 405 (İlçe Özel İdare personelleri dahildir)

Page 12: Stratejik Planı İndirin

12

12

IX- İL ÖZEL İDARESİNİN GELİRLERİ: a) Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d) Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satışlarından elde edilecek gelirler. e) İl genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler. f) Faiz ve ceza gelirleri. g) Bağışlar. h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler. i) Diğer gelirler.

X- İL ÖZEL İDARESİNİN GİDERLERİ: a) İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için

yapılan giderler. b) İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek,

huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. c) Her türlü alt yapı, yapım, yonarım ve bakım giderleri. d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve

tahsili için yapılacak giderler. e) İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında

kurdukları birliklere yapılan yardımlar. f) İl özel idaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı, üyelik

aidatı giderleri. g) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri. h) Yoksul, muhtaç, kimsesiz ve özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar. i) Dava takip ve icra giderleri. j) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. k) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. l) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak

hizmetler ve diğer proje giderleri. m) Sosyal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. n) Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması, anket ve araştırma giderleri. o) Doğal afet giderleri. p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.

Diğer finansman imkanları, 5302 sayılı kanunun üçüncü bölümünde “borçlanma ve iktisadi girişimler” başlığı ile yer almaktadır.

Borçlanma: İl Özel İdaresi, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir.

a) Şirket kurulması: İl özel idaresi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuata göre sermaye şirketleri kurabilir.

b) İşletme tesisi: İl özel idaresi, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi

işletme kurarak yapabilir. Bu işletmeler il özel idaresinin tabi olduğu usule göre denetlenir.

c) Üyesi bulunduğumuz teşekküller: Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) Organize Sanayi Bölgesi II (OSB-II) Organize Sanayi Bölgesi III (OSB-III)

Page 13: Stratejik Planı İndirin

13

13

XI- FAALİYETLERİ İZLEME-DEĞERLENDİRME RAPORLAMA SİSTEMİ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresinin Kanunun 39. maddesinde Vali, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. 4. maddeye göre denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

a) Hizmetlerde meydana gelen aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir süre

vererek il özel idaresinden ister.

b) Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu durumda, vali, aksaklığı öncelikle il özel idaresinin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. Bu nedenle ortaya çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o il özel idaresinin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden il özel idaresine ayrılan paydan valilik emrine gönderilir.

B- DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: I- SAKARYA’NIN TARİHİ: M.Ö. XII. Yüzyılda Brigler adı verilen toplulukla başlar. M.Ö. VII. Yüzyılda Bithynialılar

yaşamıştır. M.Ö. 547-546 yılında Lidya prenslikleri yaşamıştır. VII. Yüzyıl ile XI. Yüzyıllar arasında Bizanslılar yaşamışlardır. XI. Yüzyıldan sonra Selçuklular yaşamışlar, XIİI. Yüzyılda Umurhan Beyliği, ve son olarak 13. Asrın sonlarına doğru Osman Gazi'nin komutanlığında Konuralp, bugünkü Adapazarı havzasını fethetmiştir. İlk olarak batı Türkistan ve Azerbeycan'dan gelen göçebe Türk boyları buralarda köyler ve kentler kurmuşlardır.

I.Mahmut zamanında (1837) Adapazarı kaza haline gelmiştir. 19. asrın sonlarına doğru Kocaeli Vilayeti'nin kazası olmuştur. 22 Haziran 1954 tarihinde 6419 sayılı kanunla il olmuş ve SAKARYA adını almıştır. Adapazarı ve civarının ilk Türk sakinleri, göçebeliği terk ederek yerleşik düzene geçen Türkmen aşiretleri yörüklerdir. Bugün ADAPAZARI mahallerinin adları Türk oymaklarının adları ile anılır. (Tığcılar, Hasırcılar, Semerciler, Papuçcular, Yağcılar, Çıracılar gibi.)

Adapazarı'nın Kurtuluş Savaşında da önemli bir yeri vardır. Ali Fuat Cebesoy, Sırrı Bey, Hasan Cavit Bey, Çerkez Sait Bey, Koçzade Mahmut Bey, Cevat Bey, Metozade Hüseyin Efendi, Abdurrahman Bey, Kaymakam Tahir Bey, İbsiz Recep, Kazım Kaptan, Halit Molla gibi pek çok kahramanımız Kuva-i Milliye hareketine sağladıkları yardım ve destekle Milli Mücadelenin şerefli sahifelerinde yer almışlardır.

Page 14: Stratejik Planı İndirin

14

14

3- SAKARYA’NIN KONUMU:

Marmara Bölgesinin Kuzeydoğusunda yer alan Sakarya İli 4.817 kilometre karelik yüzölçümü ile Türkiye’nin %0,6’sını oluşturmaktadır. İl topraklarının %33,6sını dağlar, %43 ünü platolar, %22,1 ini ovalar oluşturmaktadır.İlin en büyük Ovası aynı zamanda Marmara Bölgesinin de en büyük ovalarından olan Akova (Adapazarı)dır. Sakarya İli Kocaeli, Bilecik, Bolu,Düzce illeri ile komşudur. Kuzeyinde ise Karadeniz bulunmaktadır.

Page 15: Stratejik Planı İndirin

15

15

Sakarya İl Merkezinin İlçelerine Olan Mesafesi

A

DA

PA

ZA

RI

35

AK

YA

ZI

24 59

FE

RİZ

35 59 59

GE

YV

E

36 24 60 63 HE

ND

EK

26 11 50 53 35 K

AR

AP

ÜR

ÇE

K

55 87 31 90 91 81 K

AR

ASU

38 70 50 73 74 64 26 KA

YN

AR

CA

73 105 49 109 109 99 16 42 KO

CA

ALİ

46 70 70 14 74 64 101 84 119 PA

MU

KO

VA

17 51 41 46 45 40 72 55 90 51 SAP

AN

CA

20 52 4 55 56 46 35 58 53 66 37 SÖĞ

ÜT

73 97 97 37 101 91 128 111 146 51 78 93 TA

RA

KL

I

3- COĞRAFİ KONUMU: Marmara Bölgesinin kuzeydoğu bölümünde yer alan Sakarya ili, adını ünlü Sakarya nehrinden

almıştır. Bu nehir Sakarya ilinin bereketli topraklarına can verir. Sakarya ili topraklarının izdüşüm alanı 4.821 km², gerçek alanı ise 5.015 km²'dir.

Yönetsel açıdan doğudan Bolu'nun; Göynük, Mudurnu, Düzce ve Akçakoca ilçeleri, güneyden Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri, batıdan Kocaeli'nin; Kandıra, merkez ve Gölcük ilçeleri, kuzeyden ise Karadeniz ile çevrilidir.

İlin merkezi olan Adapazarı, Akova adı ile anılan düzlükte, Sakarya havzasının aşağı kısmındadır. Doğudan Çamdağı, güney ve güneydoğudan Samanlı dağları, kuzeyden Karadeniz ile sınırlanan Sakarya ilinin batıdan belirgin bir doğal sınırı yoktur. Sakarya vadisinin Kocaeli platosu ve İzmit Körfezi'nin doğusunda da süren çöküntü alanı, ilin bu bölümüne girer.

Yüzey şekillerinin başlıca öğesini "Adapazarı Ovası" oluşturur. Elips biçimli olan ova, doğuya ve güneydoğuya doğru bir körfez gibi sokulur. Batıya doğru Sapanca Gölü'nü içine alan ve İzmit Körfezi'nin doğusundaki ova ile birleşen oluk biçimindeki bir çukurda uzanır. Güneydoğu yönünde ise, Samanlı dağlarının dik yamaçlarına dayanır. Sakarya ırmağı, Geyve Boğazı aracılığı ile bu dağlar arısından ovaya çıkar.

İl topraklarının yeryüzü şekillerine göre dağılım yüzdeleri: Dağlar %34 Platolar %44 Ovalar %22 şeklindedir.

Page 16: Stratejik Planı İndirin

16

16

Sakarya Nehri : Eskişehir'in Çifteler ilçesi yakınlarından doğan Sakarya ırmağının kolları ile birlikte toplam uzunluğu 824 km.`dir. Ancak başlangıcında yer alan bazı kaynaklarının kuruduğu gözönüne alınırsa ırmağın uzunluğu 720 km kabul edilir. İlimiz sınırları içindeki uzunluğu 159,5 km.dir.

Çark Suyu : Sapanca Gölü'nün ayağı olan Çark suyu, Sakarya Irmağına boşalır. Uzunluğu 45 km. olan akarsu, Sapanca Gölü' nün doğusundan çıkar ve batıdan Elmalı Deresi, Kocadere ve Söğüt Deresini alarak kuzeydoğuya yönelir. Seyifler Köyü yakınında Sakarya Nehrine katılır.

Dinsiz Çayı : Uzunluğu 34 km.dir. Mudurnu çayının bir kolu olan Dinsiz Çayı, Hendek sınırı yakınında Şark Beynevit Köyü civarında doğar, daha sonra doğudan Fabrika Dere ve Balıklı Dereyi, güneyden Bıçkı ve Gürcü Derelerini alır. Akyazı, Hendek ve merkez ilçe sınırlarının birleştiği yerde Mudurnu Çayına katılır.

Mudurnu Çayı : Uzunluğu 65 km.dir. Dokurcun yakınlarında il topraklarına girer, Hendek İlçesinin kuzeybatısında Sakarya'ya karışır. Akyazı ilçesinin Taşburun Köyü civarında taşkınlar yapan ve bataklıklar oluşturan çay, yapılan ıslah çalışmalarıyla zararsız hale getirilmiştir.

Darıçayır Deresi : Uzunluğu 33 km.dir. Karasu'nun güneyinde Kocatöngel Deresi adıyla kuzeye doğru akan bu dere, doğudan ve batıdan küçük yan dereciklerle birleştikten sonra Tuzla yakınında Sakarya Nehrine katılır.

Maden Deresi : Uzunluğu 30 km. olan Maden deresi, Hendek yakınında Çataltepe' den doğar. Önce Kabalak Deresi adıyla kuzeye akar. Yayla Deresi ile birleştikten sonra Karasu adını alır ve Karasu ilçesinin doğusundan Karadeniz'e dökülür. Melen Deresi : Uzunluğu 30 km.dir. Kocaali ilçesinin doğusunda Akçakoca sınırında bulunan Melenağzı mevkiinde Karadeniz'e dökülür. Karaçay Deresi : Geyve ilçesinin doğusunda Mancarlı yöresinde doğar. Uzunluğu 29 km.dir. Önce Secde Dere, sonra Karaçay adlarını alarak güneybatıya doğru akar. Güneydoğudan gelen Karakaya Deresi ile birleştikten sonra Karasular mevkiinde Sakarya Irmağına katılır. Akçay Deresi : Geyve'nin kuzeybatısındaki Eskiyayla yöresinden doğan Akçay Deresi, çok sayıda küçük dereyle birleştikten sonra Adliye Köyü kenarından Sakarya Irmağına katılır. Yırtmaç Deresi : Kandıra ilçesinin Kuştünek mevkiinden doğar. Kaynarca-Karasu sınırındaki Acarlar Gölü'ne dökülür. Önemli kolları Büyükdere ve Kemer Deresidir. Değirmendere : Değirmendere, Kandıra'nın doğusundaki Alabaşlar köyü yakınından doğar. Kandıra Kaynarca sınırını çizerek akar. Kaynarca'nın kuzeyinde Karaboğaz yöresinde Karadeniz'e dökülür. Sapanca Dereleri : Sapanca Gölü'ne bazı irili ufaklı dereler dökülmektedir. Bunların en önemlisi İstanbul Deresi olup yıl boyunca faaliyet halindedir. Mahmudiye ve Kurtköy gibi Dereler yazın kururlar. Genellikle Samanlı Dağlarının karları ve mevsim yağmurları ile beslenen bu dereler, gölün su seviyesinde rol oynadıkları gibi sürükledikleri alüvyonları biriktirip bugünkü Sapanca'nın bulunduğu ovalık araziyi oluşturmuşlardır. GÖLLER Sakarya İl alanında pek çok sayıda göl vardır. Üçüncü zamanın sonları ile dördüncü zamanın başlarında yoğun tektonik oluşumlar geçiren il alanı yer yer çökmüş, yer yer de yükselmiştir. Kırılma ve kıvrılmalar sonucu il alanı Karadeniz'e doğru kuzey yönünde çarpılmıştır. Çarpılmadan sonra Marmara Denizi ile arada bir set ortaya çıkmıştır. Marmara Denizi ile su bölüm çizgisini oluşturan bu setin Karadeniz'e eğimli olan kesimlerindeki çöküntü alanlarının dolması ile göller oluşmuştur. Bu tektonik kökenli göller dışında, Sakarya Irmağı tarafından taşınan alüvyonların yığılması ile oluşmuş göller de vardır.

Bu göllerin yükseltileri ile derinlikleri pek fazla değildir. Yağışlı kuşakta yer aldıklarından bol sulu akarsularca beslenmekte ve fazla suları çeşitli ayaklarla boşalmaktadır. İldeki göllerin suları genellikle tatlıdır.

Page 17: Stratejik Planı İndirin

17

17

Sapanca Gölü : Marmara Bölgesi'nin doğu kesiminde, Adapazarı Ovasını İzmit Körfezi oluğuna birleştiren uzun bir çukurun doğu yarısında yer alan tatlı su gölüdür.

Sapanca'nın kıyıları, doğuda Sakarya ili, batı ucunda Kocaeli İlinde kalır. Havzası 252 km²'dir.Yüzölçümü 47 km²'dir.Doğu-batı uzunluğu 17 km'dir. Kuzey-güney genişliği 5 km olup yüzeyin denizden yüksekliği 31 m'dir. En derin yeri (Prof. S. ERİNÇ'in ölçmelerine göre) 61 m.dir. Göl, adını güney kıyısında kurulmuş olan ilçeden alır. Eski Türk kaynaklarında Ayan Gölü olarak geçer. Özellikle güneyindeki dağlardan inen sellerle iyi beslenen göl, fazla suyunu, doğu ucundan Çark suyu aracılığı ile Sakarya Irmağına boşaltır.

Gökçeören Gölü : İl merkezinin 7-8 km kuzeybatısındadır. Basık sırtlarla çevrelenen gölün yüzölçümü 25 hektardır. Gökçeören Gölüne, yakınındaki yerleşmelerin adlarıyla, Aralık Gölü ve Meşeli Gölü de denmektedir. Gölün kuzeyinde alçak sırtlarla ayrılmış yaklaşık 15 hektar genişlikte küçük bir göl daha vardır. Dipsiz göl adıyla anılan bu göl Gökçeören çukurluğunun devamı niteliğindedir. Göl çevresindeki hafif eğimli alanlarda yoğun tarım yapılır. Pek derin olmayan göl, yağmur ve kaynak sularıyla beslenmekte, kışın ve baharda yağışlarla genişleyip yazın çekilmektedir. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan alanda, mısır, kavun, karpuz ve fasulye ekilir. Poyrazlar Gölü : Adapazarı'nın 7-8 km kuzeydoğusunda, Sakarya Irmağının yakınındaki 60 hektarlık göle, doğusundaki Poyrazlar Köyü nedeniyle, Poyrazlar Gölü denir. Gölün bir başka adı da Teke Gölüdür. Sakarya Irmağının eski yatağında oluşan Poyrazlar Gölü, iki sırt arasında uzanmaktadır. Sakarya Irmağı taştığı zamanlar, fazla suları Kapaklı Barajı'ndan göle boşalmaktadır. Ayrıca, sızıntı yoluyla da gölü beslemektedir. Poyrazlar Gölü, oldukça derindir. Yalnızca güney kıyıları sığ ve sazlıktır. Kuzey ucundan bir ayakla Sakarya Irmağına boşalır. Bu gölde başta sazan olmak üzere kimi tatlı su balıkları yaşamaktadır. Taşkısık Gölü : Poyrazlar Gölü'nün 15 km kadar kuzeybatısında, Göktepe'nin kuzeyinde, 3 km aralıkla iki küçük göl vardır. Bunlardan batıdakine Taşkısık Gölü ya da Çaltıcak Gölü denir. Göl dipten kaynayan sularla beslenir, kışın genişleyip yazın çekilmektedir. Yüzölçümü 90 hektar kadardır. Güney kesimi daha derin olan gölün kuzey kıyıları sazlık ve bataklıktır. Tatlı olan gölün suyunda sazan ve tatlı su balıkları yaşamaktadır. Küçük Akgöl : Adapazarı'na 12 km uzaklıkta Karasu Karayolu üzerindeki bu göl, yakınındaki Çaltıcak Köyünün adıyla da anılır. Gölün kenarındaki küçük koru, piknik ve kamp yapmaya çok elverişlidir. Gölde her çeşit tatlı su balığı yaşamaktadır. Ayrıca, göl çevresinde tavşan, keklik ve yaban ördeği avlanabilmektedir. Büyük Akgöl : Karasu karayolu üzerinde Koyunağılı Köyünden ayrılan yol sapağındadır. Daha çok balık avlamak amacıyla gidilen bu gölün kıyısında piknik ve kamp yeri de düzenlenmiştir. Acarlar Gölü : Karadeniz'e 700 m. uzaklıktaki bu gölün çevresi bütünüyle dişbudak ormanlarıyla çevrilidir. Ağaçlar yer yer gölün bataklık kesimlerine sokulmaktadır. Buralarda sülün, çulluk ve yaban ördeği gibi hayvanlar yaşamaktadır.

Jeolojik Yapısı: Sakarya bölgesi üçüncü jeolojik zamanda oluştuğundan birinci dereceden deprem kuşağı üzerindedir. Aynı zamanda ovalardaki zemin sıvılaşma oranı da oldukça yüksektir ve depremlerin yıkıcı etki meydana getirmesini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle yakın tarihimizde dört büyük deprem felaketi yaşanmış ve büyük kayıplar meydana gelmiştir. Depremlerdeki en yıkıcı etki bölge olarak; Kocaeli körfez bölgesinden başlayarak Sapanca, Adapazarı, Akyazı, Hendek ovası boyunca Kaynaşlı ve Düzce istikameti yönündedir. İlimizin diğer bölgelerinde zeminin daha sağlam ve kayalık olması nedeni ile depremlerin yıkıcı etkisi daha az yaşanmaktadır. Özellikle Karadeniz e kıyı olan yerleşim yerlerinin dağlık özelliğinden dolayı depremlerde yıkıcı etki oldukça düşük miktarlardadır.

Page 18: Stratejik Planı İndirin

18

18

4- NÜFUS YAPISI:

İlçeler Toplam Nüfus

Şehir Nüfusu

Oran% KöylerNüfusu

Oran% Yıllık Nüfus

Artış Hızı (Binde)

Yüz ölçümü

Km2

Nüf. Yoğ.

Toplam 756.168 459.824 60 296.344 40 10.13 4.838 156Merkez 340.825 283.752 83 57.073 17 7.25 546 624Ferizli 24.383 12.379 51 12.004 49 21.87 133 183Söğütlü 14.316 7.858 55 6.458 45 6.59 94 152Akyazı 77.536 23.192 30 54.344 70 13.02 617 126Geyve 44.907 17.318 39 27.589 61 8.46 727 62Hendek 63.703 28.537 45 35.166 55 5.54 585 109Karapürçek 11.073 4.186 38 6.887 62 17.60 170 65Karasu 54.630 24.672 45 29.958 55 19.80 477 115Kaynarca 24.339 5.064 21 19.275 79 1.04 363 67Kocaali 30.676 13.793 45 16.883 55 7.69 315 97Pamukova 24.072 13.200 55 10.872 45 13.54 360 67Sapanca 36.496 21.727 60 14.769 40 37.16 119 307Taraklı 9.212 4.146 45 5.066 55 -16.88 332 28

Sakarya’nın il nüfusu 2000 Yılı Nüfus Sayımına göre 756.168 dir. İl nüfusunun % 60’ı (459.824) şehirlerde, % 40’ı (296.344) köylerde yaşamakta olup, yıllık nüfus artış hızı binde 10’dur. Nüfus yoğunluğu olarak Km2’ye il genelinde 156, il merkezinde ise 624 kişi düşmektedir.

5- İKLİM:

Sakarya'nın iklimi hem Marmara Bölgesi iklimi hem de Karadeniz iklimi özelliklerini taşır. Sakarya rutubetli bir havaya sahiptir. Kışlar bol yağışlı ve az soğuk, yazlar ise sıcak geçer. Adapazarı merkezinde yıllık ortalama sıcaklık 14.1 derecedir. Bugüne kadar ölçülen en düşük sıcaklık -14.5 derece, en yüksek sıcaklık 41.8 derece olmuştur. Yıllık ortalama nem oranı %71.7'dir.

Bahar aylarında bol yağış alan Sakarya ilinde yağışlı gün sayısı ortalama 116.2 gündür (1997). Yıllık yağış miktarı 813 mm'dir. Yağışın mevsimlere dağılışı ortalama olarak ilkbaharda 177.6 mm, yazın 161 mm, sonbaharda 211 mm ve kışın 263.4 mm.dir.

Merkezde ortalama kar yağışlı gün sayısı 7.7 dir. Kar ile örtülü gün sayısı 9.10 ve en yüksek kar kalınlığı 48cm. (1991) olmuştur.

Rüzgarlar genel olarak kuzeydoğudan poyraz, kuzeybatıdan da karayel olarak eser. Zaman zaman güneyden esen lodos, özellikle Adapazarı ovasında sıcaklığın artmasına yol açar.

6- KÜLTÜR:

Sakarya ilinde kültürel faaliyetler oldukça yaygındır. Sit alanlarının bol olması, tarihi kültürünün zengin olması nedeniyle müzecilik anlamında zengin sayılabilir.

Sakarya Müzesi: Sakarya İli, Merkez İlçesi, Semerciler Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi,

İstasyon karşısında yer alan Müze binası, bahçesi ile birlikte 1.290 m2’lik bir alan üzerine kurulmuştur.

Page 19: Stratejik Planı İndirin

19

19

MÜZEDEKİ ESER ÇEŞİDİ SAYISI

ARKEOLOJİK 130 ETNOGRAFİK 184 SİKKE 1.205 MÜHÜR VE MÜHÜR BASKISI 11 EL YAZMASI 4 TOPLAM 1.534

ÖZEL MÜZELER

ALİFUATPAŞA-GEYVE KUVA-İ MİLLİYE ÖZEL MÜZESİ’NDE BULUNAN ESERLERİN ÇEŞİDİ

SAYISI

ETNOGRAFİK 26 ARŞİV VESİKASI 47

TOPLAM 73

Deprem Müzesi: Sakarya, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi kavaklar caddesinde yer alan Deprem

Müzesi 450 m²’lik kullanım alanına sahiptir. Sergi standları, kafeterya ve sinevizyon salonu bulunan müzede; Adapazarı’n da meydana gelen 1967 ve 1999 yılı depremlerine ilişkin deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar ile suni deprem yaratan titreşimli elektronik bir stand, depremde yıkılan binaların yapım tekniği ile ilgili inşaat malzemeleri ve sismograf ile depremle alakalı diğer unsurlar sergilenmektedir.

İlimizde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı bulunan 11 adet kütüphanede 106.880 kitap bulunmaktadır.

Kültür Merkezleri: AKM (Adapazarı Kültür Merkezi): AFA (Ahmet Faik Abasıyanık Kültür Merkezi): SAÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi Bağdagül Sanatevi

KÜLTÜREL İSTATİSTİK

Sinema Sayısı 4 Kütüphane Sayısı 13

Kitap Sayısı 110.499 Sit Alanı Sayısı 20

Müze Sayısı 1 Matbaa Sayısı 51

Mimari Zenginlikler 345 Kutlama Günleri 30

Page 20: Stratejik Planı İndirin

20

20

7- TURİZM Kültür Turizmi Bizans döneminden kalma Jüstinianus Köprüsü, cami ve kalelerde görülen Osmanlı izleri,

özellikle Taraklı evleri ile kültür turizmine müsait bir yapı arz etmektedir.

SİT ALANLARI SAYISI

ARKEOLOJİK SİT 8 KENTSEL SİT 2 TARİHİ SİT 0 DOĞAL SİT 10 TOPLAM 20

ARKEOLOJİK SİT ALANLARI TESCİL KARARI TARİH VE SAYISI: DERECESİ: 1- MERKEZ-BEŞKÖPRÜ-JÜSTİNYANUS KÖPRÜSÜ 14.02.1986/1900 1 2- SÖĞÜTLÜ-AKARCA KÖYÜ(ROMA NEKROPOLU) 01.09.1989/668 1 3- MERKEZ-İKİZCE KÖYÜ (ROMA NEKROPOLU) 17.07.1990/1183 2 4- GEYVE-KULFALAR KÖYÜ (ORTAKÖY MEVKİİ) 24.02.1991/1611 2 5- PAMUKOVA-AKÇAKAYA KÖYÜ 24.02.1991/1612 2 6- TARAKLI-MERKEZ 25.09.1992/2675 3 7- PAMUKOVA-HAYRETTİN KÖYÜ (MENETE MEVKİİ) 18.04.1992/2402 3 8- ADAPAZARI-MERKEZ BEŞKÖPRÜ HAKİKAT VAKFI KOOPERATİF ALANI 17.09.1998/6666 2 KENTSEL SİT ALANLARI TESCİL KARARI TARİH VE SAYISI: DERECESİ: 1- TARAKLI-MERKEZ 01.09.1989/675 - 2- MERKEZ UZUN ÇARŞI 23.12.1991/3855 - DOĞAL SİT ALANLARI TESCİL KARARI TARİH VE SAYISI: DERECESİ: 1- TARAKLI-MERKEZ 01.09.1989/675 - 2- SAPANCA-VAKIF OTEL YOLU 01.09.1989/680 - 3- SAPANCA-KIRKPINAR CİVARI 07.12.1991/2163 - 4- ARİFİYE-SAPANCA ARASI 07.12.1991/2163 1 5- SAPANCA-AKÇAY-FEVZİYE KÖYÜ ARASI 07.12.1991/2163 1 6- MERKEZ-POYRAZLAR GÖLÜ VE ÇEVRESİ 16.01.1993/2916 1 7- MERKEZ-HANLI BELDESİ 23.03.1997/5766 - 8- SAPANCA-KURTKÖY BELEDİYESİ MESİRE ALANI 25.06.1998/6524 1 9- KARASU-ACARLAR GÖLÜ VE LONGOS ORMANI 25.06.1998/6526 1 10-SÖGÜTLÜ-AKGÖL KÖYÜ-AKGÖL MEVKİİ 06.12.2001/8821 2

Page 21: Stratejik Planı İndirin

21

21

TARİHİ SİT ALANLARI Sakarya İlinde tarihi sit alanı bulunmamaktadır.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI (TEK YAPI ÖLÇEĞİNDE)

TEK YAPILAR SAYISI

ASKERİ YAPILAR 4 DİNSEL VE KÜLTÜREL YAPILAR 70 İDARİ YAPILAR 6 SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİ 188 ENDÜSTRİYEL YAPILAR 11 DOĞAL ANITLAR 71 TOPLAM 350

ASKERİ YAPILAR (KALELER)

Kadastrol Durum Sıra No

Adı-Adresi İlçesi Pafta Ada Parsel

Tescil Kararı

1 Paşalar Kalesi Paşalar Köyü Pamukova - - - 30.04.1999/7158

2 Harmantepe Kalesi Har. Köyü Tepecik Mevkii Söğütlü 2 - 564 18.04.1992/2403

3 Seyifler Kalesi-Seyifler Köyü Ferizli 1 - 25-37,39-40 01.10.2004/00148

4 Karasu Kalesi-Akkum Köyü Tuzla Mevkii Karasu

DİNİ VE KÜLTÜREL YAPILAR (Köprüler)

Kadastrol Durum Sıra

No Adı-Adresi İlçesi

Pafta Ada Parsel Tescil Kararı

1 Jüstinianus Köprüsü Beşköprü Mevki Adapazarı - - - 05.02.1982/13517

2 II.Beyazıt Köprüsü Alifuatpaşa Beldesi Geyve - - - 15.07.1978./A-1231

3 Köprü Kalıntısı Alifuatpaşa Beldesi Adacık içi Geyve - - - 17.07.1996/5282

Sakarya, tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olma

özelliğini taşımaktadır. Göl, ırmak ve deniz varlığı ile Türkiye’nin başta gelen illerinden olan Sakarya, hızla artan tesisleşme oranı ve doğal güzellikleri ile turizme açılarak bölgenin ve ülkenin cazip yerlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle İstanbul ve İzmit’ten düzenlenen alternatif spor turları ve günlük turlarla hem tanınma oranı artmakta hem de var olan turistik potansiyeli yükselmektedir.

Spor turizmi: İlimizde Karapürçek Akbağlık Yağlı Güreşleri, Sapanca Kürek Yarışları yapılmaktadır.

Page 22: Stratejik Planı İndirin

22

22

İLİMİZDE TURİZME YÖNELİK SPOR MERKEZLERİ

Melen Çayı: Düzce sınırımızı oluşturan Melen Çayı, Rafting ve Akarsu kanosu sporlarının yapılabildiği 3. sınıf parkura sahiptir. Bu parkur Düzce İli Cumayeri İlçesi Dokuzdeğirmen Köyü’nden başlayarak İlimiz, Kocaali İlçesi Beyler Köyü arasında 12 km. uzunluğundadır. Parkurun başlangıç ve bitiş noktalarındaki tesisler kısmen tamamlanmıştır. Traking, görüntü avcılığı, olta balıkçılığı, piknik ve mesire etkinlikleri, arazi oryantriği, kampçılık vb. doğa sporlarının yapılabileceği merkez İstanbul’a 200 km. mesafededir. Melen çayı Kano ve Rafting parkuruna spor ve turizm amaçlı gelen turistlerimiz yaz aylarında sahil ilçemiz olan ve kumuyla ünlü Kocaali plajlarından yararlanabileceği gibi, yine aynı eşsiz güzelliklere sahip bir dizi kaya mağara içerisinden geçilerek ulaşılan şelalesiyle anılan Maden deresi de alternatif gezi fırsatları sunmaktadır. Maden Deresi Şelalesi: İlimiz Kocaali İlçesinde eşsiz güzelliklere sahip bir dizi kaya mağara içerisinden geçilerek ulaşılan şelalesiyle anılan Maden deresi çevresindeki piknik alanları ve traking yapılabilecek parkurlar bulunmaktadır. Yine Kocaali İlçemizin kumuyla ünlü plajlarından yararlanmak mümkündür. Serdivan Pist ve Parkurları: Adapazarı Merkezde bulunan bu alanda; a) Otomobil ve Motor Sporları ile b) Yelkenkanat ve Yamaç Paraşütü yapılabilmektedir. Serdivan tepeleri topoğrafik yapı olarak Off-Road, Rally, Trophy, Dağ Bisikleti, Çim Kayağı, gibi sporlar için oldukça elverişlidir. Sapanca Gölü: Sapanca İlçemizde bulunan ve Adapazarı’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı gölde kürek, yelken, su kayağı, dalış, durgun su kanosu, yüzme, triatlon gibi su sporları yapılabilmektedir. Bu gölümüzdeki mahalli, ulusal ve uluslararası kürek ve durgun su kanosu müsabakaları, kampları ve eğitim organizasyonları yapılmaktadır. Göl çevresinde değişik spor tesis ve parkurları bulunmakta olup, Valilik olarak yörenin turizme açılmasını teminen su sporları dallarının tamamının ekolojik dengeyi bozmadan yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Mudurnu Çayı: İlimiz, Akyazı İlçesindeki bu çayda akarsu kanosuna imkan veren biri Dokurcun-Beldibi arasında 20 kilometrelik, diğeri Beldibi-Kuzuluk arasında 12 kilometrelik iki parkur bulunmaktadır. Çay çevresinde traking, bisiklet, olta balıkçılığı, kampçılık vb. etkinlikler düzenlenebilir. Merkez, İstanbul İline 160 kilometre mesafededir. Yağlı Güreş Organizasyonları: İlimizi tanıtmaya yönelik olarak Karapürçek İlçesi “Akbalık Yağlı Pehlivan Güreşleri”, Söğütlü İlçesi “Tarım Hayvancılık ve Yağlı Pehlivan Güreşleri”, Hendek İlçesi “Selman Dede Yağlı Pehlivan Güreşleri” ve “Kaynarca Yağlı Pehlivan Güreşleri” yapılmaktadır. Binicilik: Ata sporumuz olan bu branşta henüz kurumsallaşılamamıştır. İlimiz atlı safarilerin düzenlenebileceği eşsiz doğal güzelliklere sahiptir. Karagöl Yaylası: Taraklı İlçesinde bulunan yayla, Yamaç paraşütü sporunda eğitim merkezi olabilecek niteliktedir. Ekolojik denge bozulmadan yapılacak tesislerde konaklama imkanı sağlandığında dünya çapında eğitim merkezi hüviyetine dönüşebilecektir.

Page 23: Stratejik Planı İndirin

23

23

Trekkıng Parkur Alanları: 1 Nolu Nokta: Doğançay-Maksudiye-Kamışlı-Kulfallar (23 kilometre) 2 Nolu Nokta: Karasu Köyü-Kuyumculu-Maden Deresi-Şerbet Pınarı-Çıralıdüzü-Maden Deresini

takiben Gölkent Su Alma Tesisleri. (19 kilometre) (Bu vadi Çamdağı olarak geçer.) 3 Nolu Nokta: Doğantepe-Bağcağız-Koru-Belpınarı-Hamzapınarı (22 kilometre) 4 Nolu Nokta: Geyve Devlet Yolu-Akçay-Fevziye-İlimbey-Balkaya-Güldibi-Sapanca (15 kilometre) 5 Nolu Nokta: Aksu (köprü)-Güney-Yeniyayla-Orta Mahalle-Ufuk Mahalle-Göksu-Aksu (14

kilometre) 6 Nolu Nokta:Mekece-Kemaliye-Çilekli-İnönü Yaylası (Konaklama) (19 kilometre), İnönü Yaylası-

Çilekli-Bakacak-Eski Yayla (Patika Yol)-Kırca Yaylası (22 kilometre) Motokros Parkur Alanları: 1 Nolu Nokta: Taraklı-Mahdumlar-Karagöl Yaylası-Hanyatak Yaylası-Çatalkaya-Boztepe-Beldibi-

Kuzuluk. 2 Nolu Nokta: Geyve-Burhaniye-Saraçlı-Setçe-Karagöl Yaylası. 3 Nolu Nokta: Caferiye-Melen-Bezirgan-Aydoğan-Ortaköy-Yalpankaya-Yanıksayvan- Kızılüzüm (Hendek-Kocaali Devlet Yolu)-Hendek. 4 Nolu Nokta: Geyve Devlet Yolu-Kayıkbaşı-Akıncı-Menekşeoruç-Kırca Yaylası-Eski Yayla- Çilekli-

Kemaliye-Mekece. 5 Nolu Nokta: Dokurcun-Dikmen Yaylası-Dikmen yamaç-Eski yatak-Güneyköy-Kadıfekale-Dere

Mahalle-Karadere. Su Sporları: Kano-Su Bisikleti-Sürat Motoru:Sapanca Gölü Kano :Sakarya Nehri (Ferizli-Yenimahalle noktaları) Kürek-Yelken-Sörf:Sapanca Gölü Diğer Su Sporları 1 Nolu Nokta: Sapanca Gölü (Yıkılan Sapanca Oteli-Metin Restaurant Arası) 2 Nolu Nokta: Poyrazlar Gölü 3 Nolu Nokta: Gölkent 8- TARIM: Sakarya’da Arazilerin Niteliklerine Göre Dağılımı grafiği topografik alanın dağılımını göstermektedir. Bu dağılıma göre tarım alanı %51, orman ve fundalık %42, çayır mer’a alanı %3 ve tarım dışı alan %4 dür. Sakarya İlinde tarım yapılan topraklar 245 bin 356 hektardır. Sulanabilme kabiliyetine haiz 93 bin hektarlık alanın yaklaşık 20 bin hektarlık (toplam alanın % 8’i) bölümünde sulama ünitelerinden fiilen yararlanılarak sulu tarım yapılmaktadır.

Page 24: Stratejik Planı İndirin

24

24

SAKARYA İLİ TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIM AMACINA GÖRE DAĞILIMI

Tarım Alanlarının Dağılımı Hektar %

Tarla Arazisi 116182 47,35 Sebze Arazisi 10898 4,44 Meyve Arazisi 5675 2,31 Fındık 68660 27,98 Bağ 3617 1,47 Zeytin 195 0,08 Kavak 8750 3,57 Diğer Kullanım Amaçlı Arazi 40463 16,49 İkinci Ürün Ekilişleri -9084 -3,70 Toplam 245356 100,0

Ülke genelinde tarım sektörü GSMH içinde %14,5’lik payla sanayi ve ticaret sektörlerinden

sonra üçüncü sırada yer almakta iken, diğer sektörler karşısında sanayinin tartışılmaz üstünlüğü görülen Marmara bölgesinin bir ili olan Sakarya’da sanayi sektörünün az bir farkla arkasından gelen ve sanayiye kaynak aktaran itici bir güç konumundadır. İlimiz ekonomisi içerisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir.

TARIMSAL GSH’NIN ALT SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Üretim Üretim Değeri YTL 2004

% Oranı Üretim Değeri YTL 2005

% Oranı

Tarla Bitkileri Üret. 211.130.890 14,97 160.442.130 13,00

Sebze Üretimi 86.407.851 6,13 87.433.326 7,09 Meyve Üretimi 555.026.700 39,36 464.379.400 37,63

Hayvansal Üretim 554.296.353,541 39,31 518.636.178 42,03

Su Ürünleri Üretimi 3.140.017 0,22 3.140.000 0,25 Toplam 1.410.001.811,541 100,00 1.234.031.034 100,00

İlde hayvancılık işletmelerinde işletme başına düşen hayvan sayısı düşük olup faaliyet genelde

bitkisel üretim ile beraber sürdürülmektedir.Süt sığırcılığı yapan işletmelerin %75,01’inde 5 baş ve daha az sayıda, yine besi sığırcılığı yapan işletmelerde de %74,77’sinde 5 ve daha az sayıda sığır bulunmaktadır. 51 baş ve üzeri sayıda sığır bulunduran işletmelerin oranı süt sığırcılığı işletmelerinde %2,81, besi sığırcılığı işletmelerinde %0,29 dur.

İlimizde uygulanan tarla tarımında ağırlıklı olarak yer alan ürünler arasında, mısır ile münavebe bitkisi olarak buğday, endüstri bitkilerinden şeker pancarı ile ayçiçeği, yumrulu bitkilerden patates ve yem bitkilerinden yonca sayılabilir. Buğday, mısır, şekerpancarı ve diğer tarla ürünlerinde ilimizdeki verim, Türkiye ortalamasının bir hayli üzerindedir. Tarla bitkileri üretim değerinin ilçeler üzerinden dağılımını incelediğimizde %39,5’lik pay ile birinci sırada Merkez ilçemiz, %11,1’lik pay ile Söğütlü, %10,3’lük pay ile Karasu, %10,2’lik pay ile Akyazı İlçelerimiz sıralanmaktadır.

Page 25: Stratejik Planı İndirin

25

25

İLİMİZDE ÖNEMLİ TARLA BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM MİKTARLARI

DEKAR, TON, KG/DEKAR, 2005

Ürünler Ekim Alanı Üretim Verim

Buğday 276365 104984 380 Arpa 43550 16158 371 Mısır 530230 554459 1046 K.Fasulye 4980 955 192 Fiğ 35390 17490 494 Tütün 5950 1415 238 Ş.Pancarı 32249 185491 5752 Ayçiçeği 34250 6173 180 Patates 8470 21209 2504 Yonca 56400 83420 1479 Korunga 1130 1030 912

2005 YILI YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM MİKTARLARI

Ürünler Ekim Alanı

(hektar) Üretim Miktarı

(ton) Korunga 113 1030 Yonca 5640 83420 Hayvan Pancarı 13 850 Fiğ 3539 20115 Silaj Mısır 9212 420100 Sorgum- sudan otu 27 2620 Yulaf 1750 7000 Toplam 20294 535135

2005 YILI ÖNEMLİ SEBZE EKİLİŞ VE ÜRETİM MİKTARLARI

Ürünler Ekim Alanı Üretim Verim Sivri Biber 5350 8430 1575 Salçalık Biber 8930 13730 1538 Domates 10625 50885 4789 Taze Fasulye 4020 4137 1029 Hıyar 1550 3662 2362 Balkabağı 2140 5304 2521 Sakız Kabağı 3005 5495 1828 Kabak (çerezlik) 15875 2303 145 Ispanak 6465 6166 954 Karnabahar 5500 11070 2013 Karpuz 2580 8900 3450 Kavun 1530 2985 1951 Başlahana 11160 27011 2420 Kıvırcık Marul 7387 8436 1142 Kuru Soğan 6180 13080 2116

Page 26: Stratejik Planı İndirin

26

26

Seracılık İlimizde işletmelerin arazi varlıklarının çok küçük oluşu, özellikle %30’unun 15 dekardan az

tarım arazisine sahip oldukları düşünülürse, bu alanlardan en yüksek verim ve gelir elde edilebilmesi sera sebzeciliği ile mümkündür.

Süs Bitkileri Üretimi İlimizde aile başına düşen arazi miktarının çok az olması yanında arazi parçalılığının ve parsel

büyüklüklerinin asgari seviyelerde olması, diğer tarımsal faaliyetlerin verimlilik sağlayacak şekilde sürdürülmesine imkan vermemekte, bu yörelerdeki üreticilerimiz de birim alandan daha çok gelir getiren sektörlere yönelmektedir. Bu sektörlerin başında iç ve dış mekan süs bitkileri üretimi gelmektedir. Meyve Üretimi

İlimizde meyvecilik denildiğinde, Merkez, Geyve, Pamukova, Taraklı ve Sapanca’da ağırlıklı olarak elma, armut, ayva, kiraz ve vişne, diğer ilçelerimizde de fındığın hakim ekilişleri görülmektedir.

ÖNEMLİ MEYVE AĞAÇLARININ SAYISI VE ÜRETİMİ (2005 yılı “ton”)

Meyveler Meyve Veren Ağaç

Sayısı Üretim

Armut 264485 10564 Ayva 623370 71870 Elma 568600 66239 Trabzon Hurması 8850 479 Erik 159260 7555 Kiraz 256350 20275 Şeftali 281810 14300 Vişne 55920 1411 Ceviz 89100 2362 Fındık ocağı 34183280 62210 Bağ 36230(*) 62120(**) Çilek 833(*) 1201

* Bağ ve çilek alanı dekar, ** Yaş üzüm

HAYVAN VARLIĞI ve HAYVANSAL ÜRETİM

İlimizde veraset ve intikal yasaları çerçevesinde yıldan yıla küçülme eğilimindeki tarım arazilerinde bitkisel tarım faaliyetleri sınırlandığı gibi, hayvancılıkta da orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı azdır. Bu itibarla ilimizde hayvancılık, meraya dayalı ve küçük çapta sürdürülen koyunculuk faaliyetleri bir tarafa bırakılacak olursa, özellikle büyükbaşlar bazında, otlatmaya dayalı hayvan besleme pek görülmemekte, daha çok kapalı sistem hayvancılık faaliyetleri tercih edilmektedir. Büyükbaş hayvancılıkta yetiştirici, besi ve süt sığırcılığına yönelmektedir.

İlimizde sığırcılık sektörü yanında tavukçuluk sektöründe de önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Modern beyaz et ve yumurta tesisleri faaliyete geçirilmiş ve bunlara bağlı kesimhaneler kurulmuştur. İlin tarımsal üretim değerinin yaklaşık %42’si hayvansal ürünlerden sağlanmaktadır.

Page 27: Stratejik Planı İndirin

27

27

HAYVAN VARLIĞI (ADET)

Büyük Baş Küçük Baş

İlçesi

Man

da

Buzağı Dana Sığır Toplam Te

k Tı

rnak

Koyun Keçi Toplam

Köp

ek K

edi

Kanatlı Adet/devre

Merkez 64 3200 27800 31064 172 1950 0 1950 2900 1375500Akyazı 304 3100 13347 16751 255 2393 185 2578 3297 2965000Ferizli 1628 3800 5428 0 1520 1520 680 1207000Geyve 2720 5780 8500 950 6500 5000 11500 1400 962000Hendek 722 1700 11500 13922 249 2650 20 2670 2250 1750000Karasu 2637 6330 8967 9 1125 75 1200 755 1152000Karapürçek 383 2623 3006 67 1160 63 1223 525 576000Kaynarca 3800 9000 12800 1 970 970 630 4230000Kocaali 1250 2850 4100 0 390 390 800 368000Pamukova 5 956 2415 3376 64 3320 3250 6570 2625 615000Sapanca 0 300 1200 1500 120 200 0 200 400 295000Söğütlü 30 1000 5050 6080 32 1220 89 1309 776 675000Taraklı 2 1500 4130 5632 339 5897 650 6547 1891 733000Toplam 1127 24174 95825 121126 2258 29295 9332 38627 18153 16903500

HAYVANSAL ÜRETİM (TON)

Ürünler 2002 2003 2004 2005

Kırmızı et 18219 14840 15175 15175 Beyaz et 85504 96055 148134 152554 Süt 190806 191233 198962 198962 Bal 716 431 422 508 Yumurta (Adet) 162000000 162410000 167297500 156832000

İlimiz Hayvansal üretim değerlerinin ilçeler üzerinden dağılımı incelendiğinde Kaynarca ilçemiz %19,04 oranla birinci sırada yer almakta bunu 15,96’lık oranla Akyazı ilçesi izlemektedir.Bu ilçelerimizde broiler üretiminin yoğunluğu hayvansal üretimden elde edilen değeri yükseltmektedir. Merkezde süt ve besi sığırcılığı son yıllarda gelişme göstermiş olup bu oran %14,84 olarak gerçekleşmiştir. Arıcılık İlimizde fennî kovan sayısında yıldan yıla bir artış, ilkel kovan sayısında bir azalış söz konusudur. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu Bal Eylem Planı çerçevesinde bal üreticileri kayıt altına alınarak,yetiştiricilere ruhsat verilmiştir. 2005 yılı verilerine göre ilimiz genelinde 708 adet bal üreticisi mevcut olup 591 üretici kayıt altına alınarak ruhsat düzenlenmiştir. Kayıtlı üreticilerde 34.392 adet fenni kovan bulunmakta olup bu kovanlardan elde edilen toplam bal üretimi 507.851 kg.dır. Teşkilatımızca gerçekleştirilen eğitim ve yayım çalışmaları ile yetiştirilen arıcı sayısının bu gelişmedeki önemi büyüktür. Çünkü teşkilatımızca talepler doğrultusunda tertip edilen kurslar sonucu yetişen her teknik arıcı, çevresindeki diğer arıcılara örnek olmakta, eski usûl arıcılıktan vazgeçilmektedir.

Su Ürünleri

İlimizde su ürünleri istihsali Karadeniz sahili ile iç sularda yoğunluk göstermektedir. Tesisler ve üretim ile ilgili istatistiki bilgiler aşağıdadır.

Page 28: Stratejik Planı İndirin

28

28

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ (KG)

Yönetimli Çiftçi Mücadelesi Programı: Amaç: Mücadeleyi çiftçi adına yapmak değil, sürvey çalışmaları ile mücadelenin başlama zamanı ve yöntemini belirlemek, mücadelede kullanılacak ilacın cinsini, miktarını, kullanma dozunu ve metodunu çiftçiye öğreterek, teknik yönden ışık tutmaktır. Üreticilerin mücadele yöntemlerini bizzat kendileri uygulaması, Müdürlüğümüzce piyasada ilaç ve alet bulundurulmasının sağlanması ve çiftçilerimize mücadele konularında bilgi verilerek programın uygulatılmasıdır. Bu amaçla 5700 ton ambar ürünü ve tohumluk, 2 160 000 ağaç, 300 da fındık, 260 da bağ, 30 000 da sebze, 30 000 m2 fidelik 600 000 da tarla bitkileri ilaçlaması yapılacaktır. Biyolojik mücadele: Biyolojik mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların doğal düşmanı olan başka canlıların yardımı ile ekonomik zarar seviyesi altında tutulmasıdır. İç Karantina: Hastalık ve zararlı etmenlerinin bulaşık bölgelerden temiz bölgelere bitkisel üretim materyalleri ile taşınmaması için fidan, çöğür, iç ve dış mekan süs bitkilerinin kontrolü ve ruhsatlandırılması yapılmaktadır. Halen 2 resmi 204 özel işletmede meyve, asma, orman ağaçları fidanları ile, çeşitli çöğür ve süs bitkilerinde kontroller yapılmaktadır. Dış Karantina: Tarımsal ürün ihracat ve ithalat işlemine konu olan bitki sağlık sertifikası ve kontrol raporları düzenlenmektedir. Zirai Mücadele İlaç Bayilik İşleri: Sakarya merkez ve ilçelerinde 57 özel, 5 Ziraat Odası, 2 Yağlı Tohumlar ve 10 Pancar Kooperatifine ait olmak üzere toplam 74 ruhsatlı ilaç bayii; 53 özel, 1 Ziraat Odası, 1 Yağlı Tohumlar ve 9 Pancar Kooperatifine ait olmak üzere toplam 64 ruhsatlı alet bayii bulunmaktadır.

9- SANAYİ VE TİCARET: İlimizde, Bilgi ve teknoloji yoğun sanayilerin örneğin savunma, havacılık, makine, kimya, elektronik ve yazılım sektörünün geliştirilmesi planlanmakta, sanayide ileri teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması ve geleneksel sanayilerin rekabet gücünün arttırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının ve elektronik ticaretin ülke genelinde yaygınlaştırılması, sanayinin yeniden yapılandırılmasının hızlandırılması, kamu ve özel sektör kaynaklarının rasyonel ve birbirini tamamlayan yatırım alanlarına yönlendirilmesinin sağlanması hedefleri doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

Bu çalışmalar: • İhracatın arttırılmasını, • Yatırımların teşvik edilmesini, • Teknolojik kapasitenin arttırılması ve Ar-Ge’nin desteklenmesini, • Kalite ve verimliliğin arttırılmasını, • İş Gücünün geliştirilmesini, • KOBİ’lerin ve girişimciliğin geliştirilmesini, • Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve sanayi bölgelerinde sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasını

içermektedir.

Yıllar 2002 2003 2004 2005

Tatlı Su Balıkları 51300 73200 78050 81250 Kültür Balıkları 136000 142500 145000 147250 Deniz Balıkları 734950 752350 807000 925000 Toplam 924252 968050 1030050 1153500 Kum Midyesi 7160520 3462850 1353800 -

Page 29: Stratejik Planı İndirin

29

29

HAYVANCILIK

İlde hayvancılık meraya dayalı yapılmaktadır. İlde hayvansal üretime bağlı olarak et,süt ve yumurta tesislerinde önemli atılımlar olmuştur

MADENCİLİK

Sakarya ili sınırları içinde bakır, çinko, demir, kum, çakıl, jeotermal enerji kaynakları bulunmaktadır.

TURİZM

Sakarya coğrafi konumu itibariyle doğanın doyumsuz güzelliklerinin sergilendiği manzaralarla çevrili bir yerdir. Bu nedenle turistik cazibelere sahiptir.

Sakarya; uygun iklim şartları, ucuz arazi varlığı, verimli toprakları, elektrik enerjisinin toplaşım yeri, kara ve demiryolları ağına dahil oluşu, D-100 ve E-5 otoban yolları ile diğer bölgelere ulaşım avantajları, iş kolu imkanları ile yeni yatırımlara cazip bir konuma sahiptir.

SANAYİ

Cumhuriyet öncesi bugünkü TZDK olan Demir Tahta Fabrikası (DA-TA) 1917 yılında kurulmuş, ağaç, sandalye, masa ve ev eşyası imalatı çok yaygın olarak yapılmaktaydı. Yine Adapazarı’ndaki azınlıklar ipekböcekçiliğini geliştirerek elde edilen ham ipekleri ipek atölyesinde işlemişlerdir. Ayrıca bu yıllarda un fabrikaları, ateş değirmenleri (tuğla fabrikası) kiremit fabrikaları kurulduğu gözlenmiştir. Adapazarı 1954 tarihinde il olduktan sonra büyük sanayi ve kamu kuruluşları gelişmiştir. Bunlar; Askeri Ağır Bakım Fabrikası, TCDD Vagon Fabrikası, Adapazarı Şeker Fabrikası, Tank Palet Fabrikası vb.

Özel sektör yatırımları 1950’li yıllardan itibaren Uniroyal Lastik Fabrikası, Satüdaş, Paksan, Alüminyum Alaşımları A.Ş., Lucas Elektrik San., Doğan Gıda, Freuhauf, Otoyol Sanayi A.Ş, Toprak Grubu, Pilsa, Ülker Grubu, Toyota v.b.

1980’li yıllardan sonra KOBİ’ler devreye girerek imalat sanayi çeşitlenmiş ve büyümeye başlamıştır. 1993 yılından itibaren OSB’lerin kurulması ile Sakarya’da teşvikli yatırım yapanların sayısı artmış, sanayi bugünkü düzenli-sistemli bir yapıya kavuşmuştur.

SANAYİ ALT YAPISI

Sanayinin sağlıklı,düzenli ve çevreye zarar vermeyen,sanayinin alt yapısını oluşturan Küçük Sanayi Sitesi (KSS) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımları büyük öneme sahiptir. Küçük Sanayi Sitesi Küçük ve orta ölçekli sanayici ve sanat erbabının alt yapısı mevcut, eğitim ve sosyal tesisleri bulunan sağlıklı işyerlerinde çalışmalarını temin etmek üzere, Bakanlığımız kredi desteği ile veya öz kaynaklarla yapılmaktadır.

OSB’ler sanayinin gelişmesine katkı sağlaması, uygun alt yapı ve çevre imkanlarının oluşturulması, orta ölçekli sanayi imalathanelerinin kurulup geliştirilmesinin sağlanması, istihdam alanları meydana getirmesi yanında, OSB’ler illerin planlı gelişmesi, tarıma elverişli arazilerin sanayide kullanılmasını önlemek gibi önemli işlevleri vardır. OSB’ler katma değeri yüksek yeni ürünlerin üretildiği ve üretim tekniklerinin geliştirildiği mekanlar haline gelmiştir.

Page 30: Stratejik Planı İndirin

30

30

ADI ALANI Parsel

Sayısı Parsel

Tahsisiİnşaat Safhası

Proje Safhası

Üretime Geçen

İstihdam Durumu

1.OSB 2005 150 Ha 62 62 9 10 43 6000

2.OSB 2005 340 Ha 106 106 14 1 5 400

3. OSB 2005 254 Ha 66 49 - - 4 600

4.Akyazı OSB (Yer seçimi yapılmış olup,kuruluş için süreç devam etmektedir.)

5.Karasu OSB (Yer seçimi çalışması devam etmektedir.)

6.Kaynarca OSB (Alternatif yerler tespit edilmiş,yer seçimi için başvuru yapılacaktır.) Dış Mekan Süs Bitkisi İhtisas OSB

(Bakanlığa gerekli başvuru yapılmıştır.)

KOBİ GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ:

KOBİ’lerin teknoloji ihtiyaçlarını çözmek için, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kurulmalı. KOBİ’lerin AB ve küresel pazarda en uygun yere gelmesi için;AB uyum sürecinde, AB’nin sektörel tercihleri göz önüne alınarak, “KOBİ stratejisi ve eylem planı” uygulamaya geçirilmelidir. KOBİ’lerimiz , “Global düşün,yerel hareket et” anlayışını “düstur” edinerek; yerel pazara uyumlu global bir ürün üretmeyi başaramazlarsa globalleşme süreci içinde eriyip yok olma tehlikesiyle karşılaşabilir.

TESİSLER Üretim Konusu Kapasite (Adet) İstihdam

Toyota Otomotiv san. A.Ş. Otomobil 150.000 3500 Otoyol Sanayi A.Ş. Kamyonet-otobüs 12.200 873 Fruehauf San. Tic. A.Ş. Kara taşıt yan san. 1.360 197 Tırsan Treyler San. Tic. Treyler 4.025 160 Federal Mogul Segman A.Ş. Piston sekmanı 8.883.400 710 Arma Filtre San. Tic. Filtreler 6.250.000 167 Federal Elektrik Yatırım A.Ş. Devre kesicisi 3.487.450 29 Doğan Gıda San. Tic. A.Ş. Bisküvi 13.998 ton 160 Yazar İmalat Tic. San. A.Ş. Traktör koltuğu 40.473 adet 34 Akgün Seramik Tic. San. Şti. Seramik-granit 1.080.000 m2 88

Serbest Bölge Çalışmaları: Bakanlar Kurulu’nun 15.12.1998 tarih, 23554 Resmi Gazete 98/12/25 sayılı kararı ile Sakarya

Nehri’nin denize döküldüğü yerden başlayarak Dikili Burnu’na kadar 30 km² Karadeniz kıyı şeridini kapsayan bölge içerisinde yaklaşık 82 km² alan üzerine kurulmuştur.

Serbest Bölge ile ilgili tüm konular İpek Yolu Vadisi Serbest Bölge kurucu ve işletmecisi A.Ş.yetkili kılınmıştır.

Arazilerin bir bölümünde ihtilaflardan dolayı mahkemesi devam etmektedir. 1245 dönümlük arazi kamulaştırma yapılmıştır.EGS yetkili firma TMSF devredilmiş olup, projenin akıbeti meçhuldür.

Karasu Balıkçı Barınağı İnşaatı 19.12.1994 yer teslimi ile işe başlanılmıştır. Kurp başlangıç noktası 0+850 km. olan toplam 1+950 km uzunluğunda ana mendirek, Mendirek aksı 205 m doğuda ötelenen 0+850 km uzunluğunda tali mendirek, Rıhtım inşaatı 480 m uzunluğunda. 160.000 m²’lik rıhtım arkası ve liman geri sahası yer almaktadır.

665 metre boyunda 125 metre genişliğinde alanın ana mendirek inşaatı taş malzeme doldurulmuş, halen liman inşaatı devam etmektedir.

Page 31: Stratejik Planı İndirin

31

31

TİCARET

Ticaret sektörü, üretim sektörleri ile hizmet sektörleri tarafından üretilen mal ve hizmetlerin, tüketicilere arz edildiği bir sektör olmakla birlikte,oluşturduğu katma değer ve sermaye birikimi yoluyla yeni yatırımlar için de kaynak oluşturan bir sektördür.Ayrıca ticaret sektörü, gerek sanayileşme, gerekse oluşturduğu gelir ve istihdam bakımından il ekonomisinde önemli sektörlerden birisidir.

İç Ticaret Sakarya ekonomisinde ticaret ikinci sırayı almaktadır.Ticaretin il GSYİH’si içindeki payı %19.2,

Sakarya GSYİH’sına katkısı 367.896 milyar TL’dir. Sakarya ilinin sahip olduğu sanayi yapısı ile tarım ve hayvancılık potansiyeli, mevcut ticari

hayatın gelişmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Sakarya ticaretinin %88.3 oran ile toptan ve perakende ticareti, %11.7 oran ile otel ve lokanta

hizmetleri oluşturmaktadır.

30 Kasım 2005 Tarihli (ATSO) Anonim şirket : 472 Limited Şirket : 3.187 Hakiki şahıs : 2.284 Koop. : 382 Kollektif Şti. : 61 Komandit Şti. : 3 Diğer : 23 6.412

Dış Ticaret Dış ticaret, bir ülkenin olduğu kadar,bir ilin sanayileşmesinin de itici güç oluşturmasının yanında, o ilin atıl olan kaynaklarının ve üretken kapasitesinin tam olarak kullanılmasına olanak verir. Bu şekilde, kentler tarımsal ürün fazlaları ve kullanılmayan hammadde, sermaye, işgücü gibi kaynakları için pazar yaratır.

İSTİHDAM Çalışan Nüfusun

% 51.9 Tarım İş Kolunda % 14.7 Hizmetler Kolunda % 12.8 Sanayi Kolunda % 9.0 Ticaret Kolunda çalışmaktadır.

Mevcut Devam Eden Yatırımlar Proje Adı

1-Ulaştırma Bakanlığı DLH İnş.Gn.Müd. 1997 E 20300 Karasu Limanı İnş.Projesi.

2-Adalet Bakanlığı 2003 K010940 Sapanca Adalet Binası 1983 K010320 L Tipi Cezaevi

3-Sakarya Üniversitesi 2000 1001120 Mediko Sağlık Mrk.Yapımı.

4-Başbakanlık (SHÇEK) 2003 K130100 Toplum Mrk.İnş.

Page 32: Stratejik Planı İndirin

32

32

SAĞLIK:

Henüz bedenen ruhen ve sosyal yönden iyilik halini kaybetmemiş kişilere yönelik hizmet : Koruyucu Sağlık Hizmeti olarak tanımlanır. Bozulan sağlık durumunun tekrar düzeltilmesi ise Tedavi Edici Sağlık Hizmetidir.. Tedavi edilen kişinin durumunun daha da iyileştirilmesi ise Rehabilite Edici Sağlık Hizmetidir. Söz konusu bu hizmetlerin sunumu aşağıda ki şekilde sınıflandırılmıştır.

A.Temel Sağlık Hizmetleri (Koruyucu Sağlık Hizmetleri) a) Sağlık Ocakları b) Ana Çocuk Sağlığı c) Bulaşıcı Hastalıklar d) 112 Acil Sağlık e) Çevre Sağlığı f) Ruh Sağlığı g) Sağlık Eğitimi

B.Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Devlet Hastaneleri,Üniversite Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri C.Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Yukarıda bahsedilen sağlık hizmetlerinin birimler arası koordinasyonu, uygulanabilirliği, denetimi ve geliştirmesinde gerekli çalışmalar müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PERSONEL DURUMU

İLÇE ADI

fusu

Dok

tor

Dr.

baş

. D

üş.

N

üf

Hemşi

re

Hem

.Baş

. D

üş.

f.

Eb

e

Eb

e

Baş

.Düş

. N

üf.

Sağ.

M

em.

Sağ.

M

em B

aş.

Düş.

f.

Merkez 393.337 85 4.627 68 5.784 134 2.935 47 8.369

Akyazı 79.088 13 6.084 16 4.943 19 4.163 10 7.909

Ferizli 22.415 3 7.472 9 2.491 11 2038 4 5.604

Geyve 38.966 4 9.742 8 4.871 19 2.051 4 9.742

Hendek 57.027 9 6.336 11 5.184 13 4.387 16 3.564

Karapürçek 14.369 3 4.790 3 4.790 3 4.790 1 14.369

Karasu 50.231 8 6.279 7 7.176 14 3.588 9 5.581

Kaynarca 23.228 4 5.807 2 11.614 4 5.807 3 7.743

Kocaali 23.165 8 2.896 7 3.309 8 2.896 2 11.583

Pamukova 25.657 7 3.665 7 3.365 9 2.851 1 25.657

Sapanca 34.057 11 3.096 12 2.838 14 2.433 1 34.057

Söğütlü 13.198 2 6.599 3 4.399 4 3.300 2 6.599

Taraklı 8.112 3 2.704 2 4.056 2 4.056 1 8.112

Toplam 782.850 160 4.892 155 5.050 254 3.082 101 7.750

Uzman hekimlerimiz: Sağlık Müdürlüğü 2, AÇSAP ‘ ta 3, olmak üzere toplam 5 uzman hekim

Page 33: Stratejik Planı İndirin

33

33

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PERSONEL DURUMU

Hastane Adı

Uzm

an D

r.

Prt

. Tab

ip

Diş

Tab

ibi

Hemşi

re

Eb

e

Sağ.

Mem

.

An

es.T

ek.

Rön

t. T

ek.

Diğ

er T

ek.

Diğ

er

Per

son

el

Top

lam

Dev. Hast. 60 16 1 117 20 22 7 9 30 78 360Yenikent Devlet Hast. 46 12 2 75 27 - 10 7 19 172 370Doğumevi 28 16 - 33 80 3 2 5 15 45 227Toyota-Sa 24 9 - 46 14 14 4 10 16 35 172Akyazi D.H. 5 7 1 9 7 4 1 - 8 13 55Geyve D.H 7 7 1 17 10 4 1 4 5 21 77Hendek D.H 6 8 2 20 6 7 2 4 6 30 91Karasu D.H 10 7 2 15 14 5 3 2 4 16 78Pamukova D.H 3 6 1 7 4 7 1 3 4 13 49Kamu Toplam 189 88 10 339 182 66 31 44 107 423 1.478

HASTANELERİMİZİN TEKNİK DONANIMI

Dev

let

H.

Doğ

um

evi H

.

Toy

ota

H.

Yen

iken

t H

.

Kar

asu

H.

Hen

dek

H.

Gey

ve H

.

Aky

azı H

.

Pam

ukov

a H

. Tomografi 1 1 1 Emar 1 Laparoskopi 1 1 1 1 1 Artroskopi 1 1 Ultrason 3 10 2 5 1 1 1 Dopler 1 1 Lazer Kamera 1 Eco Kardiografi 1 3 5 9 5 1 2 1 Renkli Dopler 1 1 Eforlu Ekg 1 2 Otorefraktometre 2 2 Eeg 1 1 Eforlu Holter 1 Gastroskopi 1 Emg 1 Odiometri 1 2 Taş Kırma Ünitesi 1 1 Aminoskopi 1 Fototerapi 9 4 Küvöz 27 10 2 Fetal Monitör 11 2 2 1 Fako Cihazı 1 2 1 Radyan Isıtıcı 3 Rontgen 3 2 4 3 1 1 1 1 1 Defibrilatör 4 2 3 5 3 1 2 2 1

Page 34: Stratejik Planı İndirin

34

34

YATAK İŞGAL ORANLARI

Yatak Sayısı Yatan Hasta Sayısı Yatak İşgal Oranı

(%) HASTANE ADI

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Devlet Hast. 224455 272 1144..114477 20.389 8899,,99 87,9Yenikent Devlet Hast. 222200 250 77..777744 9.996 6655,,44 56,4Doğum Evi Hast. 113300 140 1111..888822 18.462 8866,,66 90,2Toyotasa Hast. 8888 90 22..226644 4.992 5511,,55 69,2Akyazı D.Hast. 3377 37 11..113311 1.520 2255,,11 28,6Hendek D. Hast. 4455 45 11..995566 2.762 4433,,77 47,0Karasu D. Hast. 5500 50 22..330022 3.851 4433,,33 66,8Geyve D. Hast. 4466 50 668833 1.070 2277,,77 22,7Pamukova D. Hast. 4455 50 229988 387 1111,,44 7,8Toplam 990066 984 4422..443377 63.429 64,9 66,0

DİYALİZ HİZMETLERİ

CİHAZ SAYISI HASTA SAYISI KURUM ADI

2004 2005 2004 2005

SAKARYA D. HS. 1166 1166 5599 4477

YENİKENT D.HS. 1199 1177 6600 5577

HENDEK D. HS. 88 88 2211 1199

KARASU D. HS. 77 99 2244 2288

AKYAZI D. HS. 44 44 99 1177

GEYVE D.HS 55 55 99 99

KAMU TOPLAM 5599 5599 118822 117777

ÖZEL ADA DİYALİZ 00 00 00 00

ÖZEL NEFROMED 1155 2200 111122 113344

ÖZEL BİLGE HAS. 88 1100++33 5533 5588

ÖZEL İNTER-MED 00 99++11 -- 2233

ÖZEL TOPLAM 2233 4433 116655 221155

TOPLAM 8822 110022 334477 339922

Aile Hekimliği Projesi a) Nüfus Planlaması İlgili yönetmelik gereği İl merkezlerinde her 100.000 nüfus için 1 adet Toplum Sağlığı Merkezi planlaması gerekmektedir. Buna göre İlimiz merkezinde 4 adet Toplum Sağlığı Merkezi kurulması gerekmektedir. Kendi hizmet binası bulunan Serdivan Sağlık Ocağı, Fatma Hanım Sağlık Ocağı ve Kuzey kesiminde binası bulunan aynı zamanda şehir merkezine de yakın bir Sağlık Ocağı (İstiklal Mahallesindeki Karaosman Sağlık Ocağı olabilir) binası bu amaçla kullanılmalıdır.4. merkez Maltepe Sağlık Ocağı planlanmaktadır.

Page 35: Stratejik Planı İndirin

35

35

Yıllar Poliklinik Sayısı Sevk Sayısı Laboratuar

Hizmetleri 2005 1.430.977 90.521 110.381 2004 996.318 86.869 55.818

Aile hekimliğinin uygulamasının yapılması için gerekli alt yapı çalışmaları da hazırlanmış olup

bunlar: laboratuar ve röntgen hizmetleri, bilişim ve otomasyon, sarf demirbaş ve eğitim malzemeleri ve bilgilendirme eğitimleri vs. şeklinde özetlenebilir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemli bir ayağı olan Anne Çocuk sağlığı ve Aile Planlaması hizmetleri kapsamında AÇS-AP’ler birleştirilerek bünyesinde talasemi ve üreme sağlığı merkezleri kurularak faaliyetlerine başlanmıştır. AÇS-AP bünyesinde yürütülen faaliyetler:

Bebek dostu sağlık Kuruluşları Programı İshalli Hastalıkların Kontrolü Programı Thalasemi Kontrol Programı D Vitamini Yetersizliğin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması projesi Demir Gibi Türkiye Projesi Fenilketonüri Tarama Programı

SPOR:

İlimizde 1 Stadyum, 13 Spor Salonu, 5 Adet Bireysel Çalışma Spor Salonu, 14 adet Çim Zeminli Stad, 91 adet Semt Futbol Sahası, 1 adet Trap Skeet Atış Poligonu, 1 adet Havalı Silahlar Atış Poligonu, 1 adet Kürek ve Kano Tesisleri, 2 adet Kamp Eğitim Merkezi, 2 adet Gençlik Merkezi, 1 Adet Gençlik ve Kültür Merkezi, 3 katlı İl Hizmet Binası, İl Hizmet Binası içersinde 4 adet Personel Lojmanı, olmak üzere toplam 138 adet Gençlik ve Spor Tesisleri bulunmaktadır.

Sakarya bütün zenginliklerinin yanında sporda da zengin bir varlığa sahiptir. Sporun pek çok alanı Sakarya’da ilgi görmekte, ulusal ve uluslar arası yarışmalarda, pek çok Sakaryalı sporcu başarı ile mücadele etmektedir.

2005 YILI SAKARYA İLİ SPOR KULÜPLERİ SAYISAL DURUMU

İlçenin Adı Spor

Kulübü İhtisas Kulübü

Okul Spor Kulübü

Toplam

Merkez İlçe 64 8 2 74 Akyazı 19 - - 19 Ferizli 4 1 5 Geyve 7 - 7 Hendek 9 1 10 Karasu 9 - 9 Karapürçek 1 - 1 Kaynarca 2 - 2 Kocaali 2 - 2 Pamukova 4 1 5 Sapanca 6 - 6 Söğütlü 2 - 2 Taraklı - - - Genel Toplam 129 11 2 142

2004 Yılında 127 olan toplam kulüp sayımız 2005 yılında 15 kulübün kurulması ile 142’ye yükselmiştir.

Page 36: Stratejik Planı İndirin

36

36

EĞİTİM:

Bugün itibariyle Sakarya’da ki İlk ve Orta dereceli resmi ve Özel eğitim kurumlarında; 80076 sı erkek, 69296 sı kız olmak üzere toplam149372 öğrenci bulunmaktadır. Temel Eğitimden sonraki Orta öğretim kurumlarında genel olarak kız öğrenci sayısında azda olsa bir düşüş görülmektedir. Sakarya’da okur-yazarlık oranı genelde %90.77’dir. erkeklerde %96.25 olan okur-yazarlık oranına rağmen bu oran kadınlarda % 85.28’dir. Kadın nüfusun okur-yazarlık oranı yaklaşık olarak %10 nispetinde daha azdır. Aslında Kadın Erkek nüfusunu dikkate alırsak kadınların okuryazarlık oranındaki fark % 7,5’lere inmektedir.

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL TABLOSU-I

Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı

Eğitim Kademesi

Oku

l S

ayısı

Erk

ek

Kız

Top

lam

Erk

ek

Kız

Top

lam

Der

slik

S

ayısı

Bağımsız Anaokulu 3 107 90 197 1 12 12 11Anasınıfı 121 1351 1296 2647 111 111 111OKUL ÖNCESİ TOPLAM(1) 3 1458 1386 2844 1 123 123 11İlkoğretim Okulları 374 57101 53256 110357 2505 1564 4069 3394Pio 2 635 573 1208 40 9 49 38Özel Eğitim Okulu 1 16 6 22 7 2 9 6İLKÖĞRETİM TOPLAMI(2) 377 57752 53835 111587 2552 1575 4127 3438Genel Lise 16 6337 5905 12242 369 216 585 245Anadolu Lisesi 7 1292 978 2270 80 34 114 85Fen Lisesi 1 145 72 217 4 2 6 20Anadolu Öğretmen Lisesi 1 399 163 562 30 11 41 24GENEL ORTAÖĞRETİM TOPLAMI 25 8173 7118 15291 483 263 746 374

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL TABLOSU-II

Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı

EĞİTİM KADEMESİ

Oku

l Sa

yısı

Erk

ek

Kız

Top

lam

Erk

ek

Kız

Top

lam

Der

slik

Sayısı

Erkek Teknik 16 8550 1464 10014 489 83 572 177 Kız Teknik 7 556 2078 2634 51 97 148 80 Ticaret Turizm 9 1446 1624 3070 95 58 153 96 Din Öğretimi 6 605 570 1175 106 16 122 77 MESLEKİ ORTAÖĞRETİM TOPLAMI 38 11157 5736 16893 741 254 995 430

ORTAÖĞRETİM TOPLAMI(3) 63 19330 12854 32184 1224 517 1741 804

ÖRGÜN EĞİTİM TOPLAMI (1+2+3) 443 77189 66779 146615 3777 2104 5991 4253

Mesleki Eğitim Merkezi 6 3297 446 3743 29 5 34 18 Halk Eğitim Merkezi 13 5428 6024 11452 17 31 48 42 K.M.L. Bünyesinde P.K.S. 3 580 580 Özel Eğitim İş Okulu 1 39 17 56 11 9 20 8 YAYGIN EĞİTİM TOPLAMI(4) 23 8764 7067 15831 57 45 102 68

TOPLAM (1+2+3+4) 466 85953 73846 162446 3834 2149 6093 4321

Page 37: Stratejik Planı İndirin

37

37

2003-2004 ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKULLAR OKUL ÖNCESİ (Ana sınıfı) 2 59 36 95 6 6 6 İLKÖĞRETİM 6 854 768 1622 51 98 149 106 ORTAÖĞRETİM 7 434 338 772 80 58 138 63 TOPLAM 13 1347 1142 2489 131 162 293 175

RESMİ + ÖZEL KURUM TOPLAMI 479 87300 74988 164935 3965 2311 6386 4496

NOT:İlköğretim Bünyesindeki Anasınıfları Okul sayısı toplamına dahil edilmemiştir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ GENEL DURUM Okul öncesi eğitimde 2003-2004 yılında 54’ü merkezde olmak üzere 133 şubede toplam 2051

öğrenci eğitim-öğreti faaliyetlerinden yararlanmıştır. 59’u kadrolu, 74’ü kadrosuz usta öğretici olmak üzere 133 öğretmen görev yapmış olup derslik başına düşen öğrenci sayısı 15.4 olarak gerçekleşmiştir. Çağ nüfusu okullaşma oranı ise % 6.4’tür.

OKUL ÖNCESİ GENEL DURUM

2003-2004

Sıra

No

İlçe Adı Şube Sayısı Kadr. Öğret. Usta Öğret Öğrenci

Sayısı 1 Adapazarı 54 25 29 1102 2 Akyazı 18 8 10 223 3 Ferizli 4 2 2 45 4 Geyve 6 2 4 68 5 Hendek 9 2 7 182 6 Karapürçek 3 2 1 47 7 Karasu 10 5 5 128 8 Kaynarca 5 2 3 39 9 Kocaali 6 2 4 42 10 Pamukova 4 2 2 55 11 Sapanca 6 4 2 78 12 Söğütlü 6 2 4 42 13 Taraklı 2 1 1 14 14 Özel Okullar - - - 15 Kreşler - - -

GENEL TOPLAM 133 59 74 2051

İLKÖĞRETİM GENEL DURUM İlimizde 377 ilköğretim okulunda 57752’si erkek 53835’i kız olmak üzere toplam 111587 öğrenci

temel eğitimden faydalanmaktadır. İlimizdeki ilköğretim okullarında toplam derslik sayısı 3438 olup, derslik başına düşen öğrenci sayısı 32.45’tir. bu okullarda görev yapan öğretmen sayısı 4127 olup, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 27.03’tür. Ancak bu dağılım bölge ve okullara göre değişkenlik arz etmektedir. Merkezlerde genellikle derslik başına düşen öğrenci sayısı 42 sayısının üzerindedir.

Page 38: Stratejik Planı İndirin

38

38

SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULLARI, ÖĞRENCİ - ÖĞRETMEN SAYILARI

Öğrenci Öğretmen İlçe Adı

Oku

l S

ayısı

Der

slik

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

ADAPAZARI 113 1382 27602 25569 53171 1033 919 1952 AKYAZI 55 360 6063 5632 11695 315 107 422 FERİZLİ 12 129 1662 1587 3249 83 37 120 GEYVE 24 229 3085 2810 5895 176 59 235 HENDEK 40 314 4897 4381 9278 211 110 321 KARAPÜRÇEK 7 63 804 787 1591 49 24 73 KARASU 39 280 4100 3891 7991 207 78 285 KAYNARCA 18 137 1851 1824 3675 99 26 125 KOCAALİ 26 142 2046 2085 4131 103 35 138 PAMUKOVA 11 96 1822 1653 3475 100 44 144 SAPANCA 14 198 2407 2287 4694 99 99 198 SÖĞÜTLÜ 8 76 898 840 1738 48 30 78 TARAKLI 10 32 515 489 1004 29 7 36 TOPLAM 377 3438 57752 53835 111587 2552 1575 4127

TAŞIMALI EĞİTİM 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilköğretim 1.kademede 123 , 2.kademede 87 okul ve bu

okullarda eğitim gören 17830 öğrenci taşımalı eğitimden yararlanmıştır.

SAKARYA İLİ 2003-2004 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ÖĞRENCİ SAYISI

İLÇE ADI 1-5

ERK

EK

1-5

KIZ

TO

PL

AM

6-8

ERK

EK

6-8

KIZ

TO

PL

AM

TAŞ.

OK

. SA

.

TÜM

SIN

IF.

1-5

OK

UL

SAY

.

6-8

SIN

IF O

K.S

GEYVE 449 470 919 313 337 650 9 61 9 1

AKYAZI 752 790 1542 700 689 1389 19 35 0 2

HENDEK 761 694 1455 635 576 1211 14 39 0 20

KARASU 271 260 531 392 378 770 13 13 0 31

FERİZLİ 172 132 304 120 130 250 5 9 4 0

KOCAALİ 340 302 642 260 279 539 8 20 0 14

SAPANCA 104 131 235 86 99 185 4 14 11 3

SÖĞÜTLÜ 224 180 404 136 145 281 8 12 4 2

TARAKLI 122 96 218 41 46 87 1 5 11 4

KAYNARCA 348 384 732 588 456 1044 9 0 46 9

PAMUKOVA 149 180 329 151 143 294 5 18 0 5

ADAPAZARI 907 886 1793 786 763 1549 25 77 2 5

KARAPÜRÇEK 121 132 253 112 112 224 3 6 0 2

TOPLAM 4720 4637 9357 4320 4153 8473 123 309 87 98

GENEL TOPLAM 17830 123 309 87 98

Page 39: Stratejik Planı İndirin

39

39

SAKARYA ORTAÖĞRETİM OKUL ÖĞRENCİ -ÖĞRETMEN SAYILARI

Öğrenci Öğretmen İLÇE ADI

Oku

l S

ayısı

Der

slik

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

ADAPAZARI 29*

503 10846 7883 18729 656 327 983

Akyazı 7 77 1715 1021 2736 115 35 150 Ferizli 2 21 539 120 659 32 7 39 Geyve 4 55 978 524 1502 79 21 100 Hendek 7 76 1411 943 2354 94 34 128 Karapürçek 1 8 80 38 118 7 2 9 Karasu 4 44 1344 858 2202 81 27 108 Kaynarca 2 23 342 185 527 23 5 28 Kocaali 1 31 446 296 742 22 7 29 Pamukova 1 35 552 394 946 36 14 50 Sapanca 3 51 844 510 1354 56 34 90 Söğütlü 1 12 165 53 218 14 3 17 Taraklı 1 6 68 29 97 9 1 10 Toplam 63 942 19330 12854 32184 1224 517 1741

* Meslek Liseleri ayrı alınmıştır

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

İlimizde 9’u RAM’da , 55’i ilköğretimlerde ve 44’ü de ortaöğretimlerde olmak üzere 108 rehber öğretmen bulunmaktadır. İlköğretimlerde toplam 108987 öğrenci rehberlik hizmetinden yararlanmakta, rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 1981.58 olup; ortaöğretimde 32184 öğrenci rehberlik faaliyetlerinden yararlanmakta ve rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 731.45’tir.

İLKÖĞRETİM ORTA ÖĞRETİM

İL VE İLÇE Rehber Öğretmen Sayısı

Yararlanan Öğrenci Sayısı

Rehber . Öğretmen Sayısı

Yararlanan Öğrenci Sayısı

Merkez 39 50371 26 18729 Akyazı 4 11695 3 2736 Ferizli 1 3249 1 659 Geyve 1 5895 1 1502 Hendek 3 9278 3 2354 Karapürçek 1 1591 - 118 Karasu 3 7991 4 2202 Kaynarca 2 3675 1 527 Kocaali 3 4131 1 742 Pamukova 3 3475 1 946 Sapanca 2 4894 2 1354 Söğütlü 1 1738 1 218 Taraklı 1 1004 - 97 Toplam 64 108987 44 32184

Page 40: Stratejik Planı İndirin

40

40

ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI

KURUMUN ADI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN

Şehit Ali Borinli İ.Ö.O. ve Mes.Eğt. Merkezi 132 21 Kanada Eğitim Uygulama Okulu ve İş. Eğt.Merkezi 63 15 Sakarya Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi - - Özel Eğitim Alt Sınıfları 41 6 Toplam 236 42

YAYGIN EĞİTİM

Açılan Kurs Sayısı 20 Katılan Kursiyer Sayısı 651 Prat. Kız Sanat

Okulu Öğretmen Sayısı Açılan Kurs Sayısı Katılan Kursiyer Sayısı Olgunlaşma

Enstitüsü Öğretmen Sayısı Açılan Kurs Sayısı Katılan Kursiyer Sayısı Yetişkinler Teknik

Eğitim Merkezi Öğretmen Sayısı Açılan Kurs Sayısı Katılan Kursiyer Sayısı

Mesleki Eğitim Merkezi (Erkek Teknik) Öğretmen Sayısı

Açılan Kurs Sayısı 300 Katılan Kursiyer Sayısı 11452 Halk Eğitim

Merkezi Öğretmen Sayısı 48 Açılan Kurs Sayısı 295 Katılan Kursiyer Sayısı 3743

Mesleki Eğitim Merkezi (Ç. ve Y.E. Gn. Müd.) Öğretmen Sayısı 34

Açılan Kurs Sayısı Katılan Kursiyer Sayısı 56 Eğitim ve

Uygulama Okuluı Öğretmen Sayısı 20 Açılan Kurs Sayısı Katılan Kursiyer Sayısı Mesleki Eğitim

Merkezi Öğretmen Sayısı Açılan Kurs Sayısı Katılan Kursiyer Sayısı İş Eğitim Merkezi Öğretmen Sayısı Açılan Kurs Sayısı Katılan Kursiyer Sayısı

Özel Eğitim

Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmen Sayısı

Açılan Kurs Sayısı 96 Katılan Kursiyer Sayısı 6306 Özel Kurslar Öğretmen Sayısı 180 Açılan Kurs Sayısı 77 Katılan Kursiyer Sayısı 6136

Özel Öğretim

Özel Dersaneler Öğretmen Sayısı 317

Açılan Kurs Sayısı Katılan Kursiyer Sayısı

YA

YG

IN EĞİTİM

FA

ALİY

ET

LE

2003

-200

4

Mesleki Kurslar (3308 Sayılı Yasaya Göre) Öğretmen Sayısı

Page 41: Stratejik Planı İndirin

41

41

ÖZEL ÖĞRETİM

2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretimlerde 6 okulda 1622 öğrenci eğitim faaliyetlerinden

faydalanırken, öğretmen başına 10.88 öğrenci düşmektedir. Özel liselerde ise 772 öğrenci eğitim faaliyetlerinden yararlanırken öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 5.59 düşmektedir.

2003-2004 OKUL TÜRÜ

Okul Öğrenci Öğretmen

Özel İ.Ö.O. 6 1622 149

Özel Genel Liseler 7 772 138

Genel Toplam 13 2394 287

ÖZEL VE RESMİ ÖĞRENCİ YURTLARI

SAKARYA İLİ ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI BİLGİ CETVELİ

Öğrencilerin Barınma Durumu Hizmet Türü

Yatak Kapasitesi

Barınan Öğrenci Sayısı Ortaöğrenim Yükseköğrenim

Ort

a Öğr

t.

k. Öğr

t.

Ort

a.

Yük

.

Kız

Erk

ek

Top

lam

Kız

Erk

ek

Top

lam

Kız

Erk

ek

Top

lam

Kız

Erk

ek

Top

lam

Toplam

25 32 2 1717 3177 4894 974 1655 2629 64 780 844 910 875 1785

İlimizde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 1 kız,1 erkek ve 1 karma olmak üzere 3 yurt bulunmaktadır. Serdivan’ da 1.700, Karma Yurt 300, Hakkı Demir Kız Yurdu 200 ve Hendek Öğrenci Yurdu 500. (Hendek Yurt inşaatı halen devam etmektedir.)

SOSYAL YARDIMLAŞMA:

Sosyal güvenceden yoksun muhtaç ve düşkün kimselere gereken yardımın yapılmasıdır.

Yıllar Yardım Alan

Kişi Sayısı Yardım Miktarı (YTL)

2004 19.855 1.070.237

2005 26.558 1.299.480

2006 Nisan Sonu 3.957 442.875

Page 42: Stratejik Planı İndirin

42

42

YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUK, ÖZÜRLÜ, YAŞLI VE AİLELERİN SOSYAL REFAHI:

İlimizde Sosyal Devlet ilkesinden hareketle toplumsal yaşamdan kaynaklanan sosyal

sorunların asgari seviyeye indirilmesini ve bu sorunlardan etkilenen muhtaç çocuk, özürlü, yaşlı ve ailelerin sosyal refah seviyelerini yükseltmektir.

Sıra

N

o KURULUŞUN ADI Kapasitesi Kayıtlı Sayısı

Fiilen Kalan

1 Erkek Yetiştirme Yurdu 80 107 86

2 Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu 80 – Açılma çalışmaları

devam ediyor 3 Dostluk Çocuk Yuvası 60 80 50

4 Bremen Mızıkacıları Çocuk Yuvası 30 39 30

5 Arifiye Çocuk Yuvası 120 120 107

6 Arifiye Yetişkinler Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 140 135 135

7 Dışişler Men. Eşleri Dayanışma Derneği Kreş ve Gündüz Bakımevi 52 27 27

8 Karaağaçdibi Toplum Merkezi Dönemler halinde hizmete devam edilmektedir.

9 Adapazarı Çocuk ve Gençlik Merkezi – 161 Gündüzlü açık kapı sistemi

Page 43: Stratejik Planı İndirin

43

43

C- PAYDAŞ ANALİZİ:

İÇ PAYDAŞ ADI DIŞ PAYDAŞ ADI

Vali Adapazarı Büyükşehir Belediyesi İl Özel İdaresi İlçe Belediyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Belde Belediyeleri Tarım İl Müdürlüğü Tapu Kadastro I. Bölge Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü D.S.İ. 3.Bölge Müdürlüğü İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İller Bankası I. Bölge Müdürlüğü İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kamu İhale Kurumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Devlet Planlama Teşkilatı İl Mahalli İdareler Müdürlüğü T.C.K. I. Bölge Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Defterdarlık İl Sivil Savunma Müdürlüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü Askeri Birlikler TEDAŞ Müessese Müdürlüğü Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Birliği Baş. İl Telekom Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Kaymakamlıklar Tarım Bakanlığı Sayıştay Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Kültür ve Turizm Bakanlığı Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Birliği Baş. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Ziraat Odası Başkanlığı Üniversite Muhtarlar Derneği Başkanlığı Emekli Sandığı Yardım Sevenler Derneği Başkanlığı S.S.K.İl Müdürlüğü Tabipler Odası Başkanlığı Emniyet Müdürlüğü Eczacılar Odası Başkanlığı Kamu İhale Kurumu Köye Hizmet Götürme Birlikleri Sendikalar Federasyon Başkanları Siyasi partiler Müteahhitler Medya (yazılı ve görsel basın) Çalışanlar Çiftçiler Köylüler Yetiştiriciler İşsizler Engelliler Yoksullar Gençler Çocuklar Yaşlılar Birlikler

D- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA YÖNTEMİ Kamu Kurum Müdürleri, üniversite ve sivil toplum örgütleri katılımıyla düzenlenen 38 kişilik

genişletilmiş toplantıda, katılımcılara stratejik planın yasal mevzuattaki tanımı anlatılmıştır. İl Özel İdarelerinin görev ve yetkileri anlatılarak kurum kısaca tanıtılmış ve görev ve yetki alanlarıyla ilgili faaliyetlerini etkileyecek olan iç ve dış çevre unsurlarının tespitinin nasıl yapılacağı, SWOT analizi, kurumun taslak halindeki misyonu-vizyonu hakkında bilgiler verilerek katılımcıların görüşleri alınmıştır.

Birinci toplantıda bir üst komisyon ve altı adet de alt komisyon kurulmasına karar verilmiş ve tutanağa bağlanmıştır.

İkinci Toplantıda altı adet komisyon başkanlarının önderliğinde kurumların stratejik planları hazırlanmıştır. Komisyon başkanları kurumlarının stratejik plan çalışmalarının sunumunu Sayın Vali’ye yapmışlardır. Valimizin görüş ve öneri doğrultusunda kurumların son şeklini vermeleri ve Genel Sekreterliğe teslim edilmesi sağlanmıştır.

Üçüncü toplantıda Hazırlık Değerlendirme Kurulu’na sunum yapılarak, plan tartışılmış, gerekli düzeltmelerin yapılmasına ve buna göre çalışmaların tamamlanmasına karar verilmiştir.

Page 44: Stratejik Planı İndirin

44

44

Toplantıda son düzenlemelerin tamamlanmasından sonra İl Genel Meclisine havale edilmesine karar verilerek tutanağa bağlanmıştır.

E- STRATEJİK KONULAR: Komisyonlarımızla yapılan çalışmalar neticesinde stratejik konuların seçimi, bütçe sistemimizdeki konu başlıklarıyla uyumu, izleme, değerlendirme, Bütçeleme ve performans ölçümü açısından kolaylık sağlayacağı düşünülmüş ve buna göre Stratejik konu başlıklarımız şöyle tespit edilmiştir.

1- MEKAN VE ÇEVRE GELİŞİMİ 2- İL ÖZEL İDARESİ KÖY HİZMETLERİ 3- SAĞLIK HİZMETLERİ 4- SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA HİZMETLERİ 5- TİCARET VE SANAYİ FAALİYETLERİ 6- EĞİTİM HİZMETLERİ 7- KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 8- GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ 9- TARIM HİZMETLERİ 10- ÇEVRE VE ORMAN HİZMETLERİ

F- GZFT (SWOT) ANALİZİ: I- Güçlü Yönlerimiz 1. Yerel demokrasi bilincinin gelişme, yetki ve sorumluluk gücünün artması, 2. Hizmet alanı yetkimizin geniş olması, 3. Hizmetlerin yürütülmesinde resmi kuruluşlar arasında koordinasyonun gelişme eğilimi

göstermesi, 4. İlimizin hem tarıma hem sanayiye elverişli olması, 5. Coğrafi konumu nedeniyle ilimizin kavşakta bulunması, 6. İl bazında acil eylem planının varlığı, 7. İlimizin hazır beton ve inşaat malzemeleri imalatı yönünden zengin olması, 8. Toprak ve iklim şartlarının tarıma uygun olması, 9. Deniz, göl, akarsu ve ormanların varlığı, 10. Jeotermal su kaynaklarının varlığı, 11. İlimizin su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olması, 12. Besleme değeri yüksek çayır ve meraların varlığı, 13. Personelimizin deneyimli olması, 14. İlimizin kültür ve turizm açısından zengin oluşu, 15. Zengin orman varlığı, 16. İş Makinelerimizin varlığı, 17. Kıyı, doğa ve yayla turizmine uygun olması, 18. Genç nüfusun fazla olması, 19. Endüstriyel alt yapının gelecek vaat etmesi, 20. Sağlık teşkilatının il geneline yayılmış olması, 21. Kara, deniz ve demir yollarının varlığı, 22. Yapı denetimi yapılan 19 ilden birisi olmamız.

Page 45: Stratejik Planı İndirin

45

45

II- Zayıf Yönlerimiz: 1. Kamu kurumlarının kaynak yetersizliği, 2. Çalışanların motivasyon eksikliği, 3. Meslek içi eğitim yetersizliği ve verimsizlik, 4. Çalışanların özlük haklarının yetersizliği, 5. Bürokratik işlemlerin yavaş işlemesi, 6. Nitelikli personel sayısının yetersizliği, 7. Kamuya ait arsa bulunmasında yaşanan sıkıntılar, 8. Kamu hizmet binalarının yetersiz olması, 9. Kurumlar arası ve kurum içi personel arasında ücret dengesizliğinin bulunması, 10. 10.Kamu kurum ve kuruluşlarında planlama anlayışının eksikliği, 11. Dağınık ve plansız yerleşim alanları, 12. Plansız kentleşme ve sanayileşme nedeniyle denetimin zorlaşması, 13. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarının tamamlanmamış olması, 14. Yerel yönetimlerin üst ölçekli imar planları hükümlerine aykırı planlama 15. çalışmaları yürütmesi, 16. Kentin imar durumunun düzensizliği ve üst yapı yetersizliği, 17. Makine parkının eskiyen kısımlarının yenilenememesi, 18. Üçüncü Basamak Eğitim ve Araştırma Hastanemizin olmaması, 19. Rehabilitasyon merkezinin olmaması,

III- Fırsatlar :

1. Hükümet programları, 2. Avrupa Birliği uyum süreci, 3. Güçlü ve katılımcı yerel yönetimler anlayışının gelişmesi, 4. Çevre kavramının güncelliği ve kamuoyu hassasiyetinin bulunması, 5. Sakarya Üniversitesi ile işbirliği imkanlarının bulunması, 6. İklim olarak uzun inşaat sezonuna imkan tanıması, 7. İlimizin her sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek iklim ve coğrafi koşullara sahip olması, 8. Genç nüfus yapısı, 9. Doğal kaynak sularının bulunması, 10. Büyük şehirlere yakın olmamız, 11. 400 yataklı Eğitim ve Araştırma hastanesinin DPT programına alınması, 12. Doğa turizmine talebin artması.

IV- Tehditler:

1. İlimizin 1. derecede deprem kuşağında oluşu ve doğal afetlere maruz kalan bir bölgede yer alması,

2. Plansız sanayileşmenin getirebileceği hızlı nüfus hareketleri, 3. Yoğun göç alma potansiyelinin bulunması, 4. Kanun ve yönetmeliklerde sıkça yapılan değişiklikler, 5. Proje geliştirmede merkez kaynaklı gecikmeler, 6. Güncel siyasetin projeler üzerinde etkisi, 7. Sağlıklı çalışmayan bürokratik yapı, 8. Temiz su kaynağı olarak kullanılan Sapanca Gölünde ortaya çıkan kirlenmenin artması, 9. Tarım ve orman arazilerinin bozularak işgal edilmesi, 10. Düzensiz ve çarpık yapılaşma nedeniyle doğal çevrenin giderek bozulması, 11. Yerleşimin alüvyon alanlara genişlemesi, 12. Sanayi yatırımlarının tarıma elverişli bölgelerde yoğunlaşması, 13. Kum ve taş ocaklarının çevreye zararlı olması, 14. Turizmin yeterince gelişmemiş olması, 15. Tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımının yetersiz olması, 16. İç çevre düzeni planımızın olmaması,

Page 46: Stratejik Planı İndirin

46

46

4- MİSYON, VİZYON VE İLKELER

I- MİSYONUMUZ Hizmet etmekle yükümlü bulunduğumuz hedef kitleye adil, hesap verebilir, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı çerçevesinde, vatandaşlara en yakın ve uygun yöntemlerle, insan ve çevre odaklı sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kuruluşlarıyla organizeli mahalli, ve müşterek nitelikli, bütçe imkanları ve hizmet önceliklerini göz önünde bulundurarak kanunlarla verilen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, halkın gelir ve yaşam standardını yükseltmektir.

II-VİZYONUMUZ Çağdaş ve katılımcılık anlayışıyla katkı sağlayarak, insanlarımızın yaşam kalitesini ve standardını üst düzeye yükseltmek; köyler ve kent arasındaki farkı en aza indirgemek, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda standardını yavaş ama emin adımlarla üst seviyelere taşımaktır. İhtiyaçlara öncelik veren, kısır çekişme ve politik kaygılardan uzak bir karar alma ve uygulama sistemiyle şeffaf, güler yüzlü personel ve yönetici kadrolar ile takım ruhu taşıyan hizmet kuruluşu olmaktır. III-İLKELERİMİZ:

• Güvenilir, • Şeffaf, • Zamanında ve yerinde, • Sorumlu, • Vatandaşlara adil ve eşit muamele, • Hizmet standardını yükseltme, • Hesap verme sorumluğuna sahip, katılımcı olma, • Kaliteli ve etkili hizmet vermek temel ilkelerimizdir.

5- STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER:

MEKAN VE ÇEVRE GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 1: Sakarya İlinin Çevre Düzeni Planının hazırlanması ve çevre gelişimini sisteme uygun hale getirilmesi

Faaliyet 1.1.1. Ç.D.P. hazırlanabilmesi için danışmanlık hizmetinin satın alınması ve kontrollük hizmeti verilmesi Faaliyet 1.1.2. İlgili belediyelerin alt ölçekli nazım ve uygulama imar planlarını hazırlarken Ç.D.P. Bağlı kalınmasının denetim faaliyeti

Hedef 1.1. 2007 yılına kadar 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının hazırlanması ve her yıl alt ölçekli planların uygunluk denetimlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

Faaliyet 1.1.3. İmar planları ile ilgili şikayetlerin zamanında değerlendirilerek, yasal yaptırımların uygulanmasının sağlanması Faaliyet 1.2.1. Kamu binalarına ait mimari, statik, tesisat ve elektrik projelerinin yasa ve yönetmeliklere uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışmalarının yapılması

Faaliyet 1.2.2. Yapı ruhsatı almış ancak yapı kullanma izin belgesi almamış tesislerin işlemlerinin sonuçlandırılması

Hedef 1.2. Kamu kurumlarından gelen yatırım talepleri doğrultusunda Valilik sahasındaki binaların yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerinin verilmesi ile tüm kamu yapılarına inşaat kontrollük hizmetinin verilmesi

Faaliyet 1.2.3. Kontrollük hizmeti verilirken depreme dayanıklı daha modern ve çağdaş yapılaşmanın gerçekleştirilmesinin sağlanması

Page 47: Stratejik Planı İndirin

47

47

Faaliyet 1.3.1. Valilik sahasında yeni kaçak yapıların yapılmasının önlenmesi için denetimlerin etkin şekilde yürütülmesi

Hedef 1.3. Kaçak yapıların denetimi

Faaliyet 1.3.2. Valilik sahasında bulunan mevcut kaçak yapıların yıkımlarının gerçekleştirilmesi

Faaliyet 1.4.1. İlimizde bulunan mevcut kamu binalarının envanter çalışmalarının tamamlanması

Hedef 1.4. Kamu binalarının envanter çalışmalarının tamamlanması

Faaliyet 1.4.2. Eğitim ve sağlık yapılarından başlanarak deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda güçlendirme çalışmalarının tamamlanması

Hedef 1.5. Mevcut resmi bina projelerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Deprem Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi

Faaliyet 1.5.1. Mevcut mimari, statik, tesisat, elektrik uygulama projelerinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Deprem Yönetmeliği, TSE 825 sayılı Isı Yalıtım Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği ve Engelliler Standardına uygun hale getirilerek proje arşivinin revize edilmesi Faaliyet 1.6.1. 2010 yılına kadar 210 adet köyün kadastral paftalarının hazırlanması ve sayısallaştırılması Faaliyet 1.6.2. Sayışlaştırılan kadastral paftalar üzerinde köy yerleşik alan haritalarının yapılması

Hedef 1.6. Köylerde düzenli yerleşik alan tespitlerinin yapılması

Faaliyet 1.6.3. İl Daimi Encümenince hazırlanan köy yerleşik alan haritalarının onaylanması Faaliyet 1.7.1. Adı geçen alanların eksik bulunan halihazır haritaların tamamlanması Faaliyet 1.7.2. Valilik komisyonunca kıyı kenar çizgisi tespitinin yapılması

Hedef 1.7. Sakarya Nehri, göller ve Karadeniz sahil şeridinin kıyı kenar çizgisinin tespitinin yapılması

Faaliyet 1.7.3. Tespiti yapılan kıyı kenar çizgisinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayına sunulması Hedef 1.8.1. Arsanın temin edilmesi Faaliyet 1.8.2. Bina projelerinin hazırlanarak yaklaşık maliyetlerinin çıkarılması Faaliyet 1.8.3. İnşaat maliyet miktarına göre ihale sürecinin başlatılması Faaliyet 1.8.4. İhalenin yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Hedef 1.8. İl Özel İdare binasının 2 yıl içerisinde yapılması

Faaliyet 1.8.5. İnşaatın yapılması Hedef 1.8.1. Arsanın temin edilmesi Faaliyet 1.8.2. Bina projelerinin hazırlanarak yaklaşık maliyetlerinin çıkarılması Faaliyet 1.8.3. İnşaat maliyet miktarına göre ihale sürecinin başlatılması Faaliyet 1.8.4. İhalenin yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Hedef 1.9. İl Özel İdaresi tarafından 2010 yılına kadar 12 adet kütühane yaptırılması

Faaliyet 1.8.5. İnşaatın yapılması

KÖYE YÖNELİK HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ 1. Yıllık plan, proje ve envanterlerin düzenlenmesi ve güncellenmesi

Faaliyet 1.1.1. İçmesuyu etütlerinin yapılması Faaliyet 1.1.2. Yol etütlerinin yapılması Faaliyet 1.1.3. Köprü etütlerin yapılması Faaliyet 1.1.4. Su kaynakları ve A grubu madenlerin tespit ve raporunun hazırlanması Faaliyet 1.1.5. Memba tahsis kararları teklifinin yapılması Faaliyet 1.16. Asgari mevsimde debi ölçüm ve tespitlerin yapılması

Hedef 1.1. Teklif edilen yol, köprü, içmesuyu, sulama etütlerinin zamanında yapılması

Faaliyet 1.1.7. Projeler için Gerekli izin ve irtifa

Page 48: Stratejik Planı İndirin

48

48

haklarının alınması Faaliyet 1.1.8. Yeni köy yerleşim alanlarının tespiti ve imara açılması Faaliyet 1.1.9. Kanalizasyon etütlerinin yapılması Faaliyet 1.1.10. Eski projelerin revize ve güncelleme işlerinin yapılması Faaliyet 1.1.11. Bilgisayarlı proje programları ve modüllerinin temini Faaliyet 1.1.12. Etüdü yapılan işlerin uygulama projelerinin yapılması

Hedef 1.2. Kesin ve Uygulama Projelerinin zamanında yapılması

Faaliyet 1.2.1. Etüdü yapılan işlerin uygulama projelerinin yapılması Faaliyet 1.3.1. Aylık faaliyet raporlarının düzenlenmesi Faaliyet 1.3.2. İl koordinasyon ve bilgilendirme dosyalarının düzenlenmesi Faaliyet 1.3.3. İçmesuyu envanterlerinin yapılması Faaliyet 1.3.4. Yol ve sanat yapıları envanterlerinin yapılması Faaliyet 1.3.5. Taşınır, taşınmaz malların envanterlerinin güncellenmesi

Hedef 1.3. Envanterlerin güncellenmesi

Faaliyet 1.3.6. Personel envanterlerinin güncellenmesi

STRATEJİK AMAÇ 2. 2010 yılına kadar Mevcut köy yollarının dayanıklılığını ve asfalt kalitesini artırarak yolun ulaşmadığı köy bırakmamak

Faaliyet 2.1.1. Sathi kaplama yapılacak olan yolların yamalarının yapılması Faaliyet 2.1.2. Stablize yolların 1. kat sathi kaplamasının yapılması

Hedef 2.1. Mevcut köy yollarının sathi kaplamasını gerçekleştirmek

Faaliyet 2.1.3. Mevcut yolların 2. kat sathi kaplamasının yapılması Faaliyet 2.2.1. Yolların viraj ve rampalarının azaltılması Faaliyet 2.2.2. Köy yollarının levha ve işaretlemelerinin tamamlanması Faaliyet 2.2.3. Patlayıcı madde kullanma standardının sağlanması Faaliyet 2.2.4. Köprü projelerinde Karayolları standardına uyulması Faaliyet 2.2.5. 2007 yılında Hendek Dikmen köprüsünün inşaatının tamamlanması Faaliyet 2.2.6. 2007 yılında Karasu Yenidoğan köprüsünün inşaatının tamamlanması Faaliyet 2.2.7. 2007 yılında Hendek Esentepe köprüsünün inşaatının tamamlanması Faaliyet 2.2.8. 2008 yılında Hendek Kadifekale köprüsünün inşaatının tamamlanması Faaliyet 2.2.9. Grup köy yolarından başlanmak üzere sıcak asfalt altyapı hazırlığının tamamlanması Faaliyet 2.2.10. 2007 yılında 300 km yolun I. Kat asfaltının yapılması Faaliyet 2.2.11. 2010 yılına kadar 700 km yolun II. Kat asfaltının yapılması

Hedef 2.2. Köy yollarının kalitesini yükseltmek ve 2010 yılına kadar köy yollarında sıcak asfalta geçmek.

Faaliyet 2.2.12. 2010 yılına kadar grup köy yolarında toplam 700 km sıcak asfalt yapılması

Page 49: Stratejik Planı İndirin

49

49

STRATEJİK AMAÇ 3. Köy sularının kalitesinin yükseltilmesi, yeterli ve sağlıklı duruma getirilmesi

Faaliyet 3.1.1. Yetersiz ünitelere yeni kaynaklar aranması

Hedef 3.1. İçmesuyu yetersiz ünitelerin yeterli hale getirilmesi Faaliyet 3.1.2. Kaynak bulunamayan ünitelere yeni

sondajlar açılması Hedef 3.2. İhalesi yapılan işlerin yılı içinde bitirilmesi Faaliyet 3.2.1. Sari iş yapılmaması

Faaliyet 3.3.1. Arıtma tesislerinin düzenli çalıştırılabilmesi için birlik kurulması Faaliyet 3.3.2. Köylüden alınacak katkı payı ile işlerin yürütülmesi Faaliyet 3.3.3. Atıl durumdaki tesislerin işler hale getirilmesi

Hedef 3.3. 2010 yılına kadar grup köylere arıtma tesisi yapılması ve tesislerin düzenli çalıştırılması

Faaliyet 3.3.4. 2007 yılından itibaren içmesuyu için saat uygulamasına geçilmesi Faaliyet 3.4.1. Çamdağı grubu onarım inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.2. Çamdağı grubuna arıtma tesisi yapılması Faaliyet 3.4.3. Geyve Hisarlık Grubu içmesuyu ve ENH inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.4. Geyve Çamlık içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.5. Geyve Köprübaşı içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.6. Kocaali Melen içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.7. Pamukova Şahmelek içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.8. Kaynarca Başoğlu içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.9. Kaynarca Uğurlu içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.10. Taraklı Alballar içmesuyu inşatının yapılması Faaliyet 3.4.11. Akyazı Hanyatak-Yılanlıkaya içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.12. Akyazı Taşyatak-Karşıdere içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.13. Hendek Dikmen içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.14. Hendek Güney içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.15. Hendek Kadifekale içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.16. Kaynarca Şeyhtımarı-Bayramoğlu içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.17. Kaynarca Yeniçam-Çelebiler içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.18. Kocaali Kestanepınarı içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.19. Kocaali Ortaköy grubu arıtma tesisinin yapılması Faaliyet 3.4.20. Hendek Hamitli grubu arıtma tesisinin yapılması Faaliyet 3.4.21. Akyazı Gökçeler içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.22. Geyve Ahibaba-Kayaaltı içmesuyu inşaatının yapılması

Hedef 3.4. 2009 yılına kadar talep edilen içmesuyu inşaatlarının yapılması

Faaliyet 3.4.23. Geyve Koru içmesuyu inşaatının yapılması

Page 50: Stratejik Planı İndirin

50

50

Faaliyet 3.4.24. Kocaali Görele içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.25. Kocaali Beyler içmesuyu inşatının yapılması Faaliyet 3.4.26. Kocaali Kızılüzüm içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.27. Taraklı Çamtepe içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.28. Akyazı Boztepe içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.29. Kocaali Süngüt içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.30. Kocaali Şerbetpınarı içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.31. Taraklı Çayköy içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.32. Kocaali Beyler içmesuyu inşaatının yapılması Faaliyet 3.4.33. Muhtelif boru alımı yapılması Faaliyet 3.4.34. Muhtelif depo ve su alma tesisleri yapılması Faaliyet 3.4.35. Muhtelif sondaj yapılması

STRATEJİK AMAÇ 4. Mevcut personel ve makine verimlerinin yükseltilmesi

Faaliyet 4.1.1. Teknik memur ve sanat sınıfına kademeli olarak, branşına göre yılda 1 kez hizmet içi eğitim semineri düzenlenmesi Faaliyet 4.1.2. İş makinesi operatör ve yağcıların sayısının arttırılması ve ehliyetlendirilmesi

Hedef 4.1. Personelin vasıflı hale getirilmesi

Faaliyet 4.1.3. Personelin kadrosunda ve branşında çalıştırılmasının sağlanması Faaliyet 4.2.1. 2008 yılında yeni vasıflı işçi ve memur alınması

Hedef 4.2. Yeni personel alınması, mevcut personelin iş randımanın ve performansının yükseltilmesi

Faaliyet 4.2.2. Performansa göre ücretlendirme sistemine geçilmesi Faaliyet 4.3.1. Başarılı personele teşvik primi verilmesi Hedef 4.3. Çalışan personelin motivasyonunun üst

düzeyde tutulması

Faaliyet 4.3.2. Sağlık, taşıma, temizlik gibi hizmetlerin satın alınması Faaliyet 4.4.1. Yaşı 20’nin üzerinde olan makinelerin kademeli olarak yenilenmesi

Hedef 4.4. Yıllık olarak, mevcut makine parkının bakımı ve yenilenmesi

Faaliyet 4.4.2. 2 adet seyyar yağlama ve bakım aracının temin edilmesi

STRATEJİK AMAÇ 5. Köylerin sağlıklı kanalizasyona kavuşturulması, hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması

Faaliyet 5.1.1. 2010 yılına kadar her köyün şebekeli kanalizasyona karışması Faaliyet 5.1.2. Kanalizasyonu olan köylere doğal arıtım (fiziksel arıtım) yapılması Faaliyet 5.1.3. Doğal arıtımın yanı sıra gerekli olan yerlerde paket (kimyasal) arıtıma geçilmesi Faaliyet5.1.4. Yeni köy yerleşim alanlarının tespit edilmesi Faaliyet 5.1.5. Köylerde yeni imar planı uygulamasına geçilmesi

Hedef 5.1. 2010 yılına kadar köylerin yeni yerleşim alanlarının tespiti ve sağlıklı kanalizasyona kavuşturulması

Faaliyet 5.1.6. Tespiti yapılan alanların imarına geçilmesi

Page 51: Stratejik Planı İndirin

51

51

Faaliyet 5.2.1. Hizmet binalarının doğal gaza dönüştürülmesi Faaliyet 5.2.2. Köye Yönelik Hizmetler birimi binalarının bakım ve onarımlarının yapılması, malzeme alımlarının yapılması Faaliyet 5.2.3. 5 adet köyün doğal arıtımların yapılması

Hedef 5.2. 2010 yılına kadar talep edilen kanalizasyon, inşaat işleri ve malzeme alımlarının yapılması

Faaliyet 5.2.4. Köylerden gelen talepler doğrultusunda 2010 yılına kadar büz alımı ve kanalizasyon ikmali işlerinin yapılması

STRATEJİK AMAÇ 6. Tarım arazilerinin sulama suyu temini ve kurutma kanalı bakımlarının yapılması

Faaliyet 6.1.1. Taraklı Merkez Kayaboğazı sulama göletinin yapılması Faaliyet 6.1.2. Geyve Sekiharman sulama göleti inşaatının bitirilmesi Faaliyet 6.1.3. Merkez Salmanlı göletten sulama şebekesi yenileme projesi Faaliyet 6.1.4. Söğütlü İmamlar-Aslanlar göleti tamamlama projesi Faaliyet 6.1.5. Pamukova Hüseyinli göleti derivasyon projesi boru alınması Faaliyet 6.1.6. Ferizli Nalköy sulama göleti inşaatı Faaliyet 6.1.7. Geyve Sekiharman göletten sulama şebekesi inşaatı Faaliyet 6.1.8. Taraklı Merkez Kayaboğazı göletten sulama şebekesi inşaatı

Hedef 6.1. 2010 yılına kadar talep edilen sulama göleti tesislerinin yapımı

Faaliyet 6.1.9. Ferizli Nalköy göletten sulama şebekesi Faaliyet 6.2.1. Merkez Işıklar hayvan içme suyu göleti malzeme alımı Faaliyet 6.2.2. Merkez Hataplı hayvan içmesuyu göleti malzeme alımı

Hedef 6.2. 2010 yılına kadar talep edilen hayvan içmesuyu gölet inşaatlarının yapılması

Faaliyet 6.2.3. Söğütlü Karateke hayvan içme suyu göleti malzeme alımı

Faaliyet 6.3.1. Karapürçek Ahmediye damlama-sulama suyu tesisi inşaatı Faaliyet 6.3.2. Akyazı Güvençler damlama-sulama suyu tesisi inşaatı Faaliyet 6.3.3. Pamukova Kemaliye sulama tesisi Faaliyet 6.3.4. Hendek Aksu damlama-sulama tesisi Faaliyet 6.3.5. Karapürçek Merkez sulama tesisi bakım onarım projesi Faaliyet 6.3.6. Taraklı Hark sulama tesisi yenileme projesi Faaliyet 6.3.7. Pamukova Bakacak sulama suyu tesisi

Hedef 6.3. 2010 yılına kadar küçük su tesisleri inşaatlarının yapılması

Faaliyet 6.3.8. Hendek Dikmen damlama-sulama Faaliyet 6.4.1. Söğütlü Merkez Soğucak açık drenaj kanalı bakım projesi

Hedef 8.4. Her yıl gelen taleplere bağlı olarak kurutma kanallarının bakımını gerçekleştirmek Faaliyet 6.4.2. Muhtelif ilçeler, muhtelif köyler açık

drenaj kanalları bakım projesi malzeme alımı

Page 52: Stratejik Planı İndirin

52

52

SAĞLIK HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1. Çağdaş yaşam gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentileriyle özdeş, kır kent sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

Faaliyet 1.1.1. İl merkezi ve ilçelerdeki kamu sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanım ve personel envanterinin 2007’de çıkarılması Faaliyet 1.1.2. Sağlık kurumlarının personel sayısının artırılması, personel dengesizliğinin önlenmesi için PC’nin 2007 yılı başında tamamlanması Faaliyet 1.1.3. 2007 yılında Geçici binalarda hizmet veren Yenicami, Azizye, Hacıoğlu sağlık ocaklarının ihalesi ve yer tespiti yapılan Fatma Hanım Sağlık Ocağında birleştirilmesi. Faaliyet 1.1.4. Geçici binada bulunan Maltepe Sağlık Ocağının ihalesi yapılan yeni binasının tamamlanarak taşınması

Faaliyet 1.1.5. 2007 yılına kadar İstiklal Mahallesinde yapılacak olan sağlık ocağına, şu anda prefabrik binada hizmet veren Karaosman ve Ozonlar sağlık ocaklarının birleştirilerek hizmet vermesinin sağlanması.

Faaliyet 1.1.6. 2008 yılına kadar Korucuk, Budaklar, Şeker Sağlık Ocaklarının hizmet binası ihalelerin yapılması. Faaliyet 1.1.7. Sağlık ocaklarının tıbbi ve teknolojik donanımlarının 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması Faaliyet 1.1.8. Merkezde bulunan 32 sağlık ocağının yararlandığı merkezi laboratuar hizmetlerinden ildeki sağlık ocaklarının yararlanması için altyapı çalışmalarının 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması.

Hedef 1.1. 2010 yılına kadar Sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, altyapı, donanım ve personel ihtiyaçlarını karşılanması

Faaliyet 1.1.9. Merkezi laboratuar bünyesinde verem hastalarının balgam tahlillerini yapacak gelişmiş bir verem laboratuarının kurulması. Faaliyet 1.2.1. Sağlık ocağı bölgesindeki tüm nüfusun 3500 kişiye 1 aile hekimi düşmesinin sağlanması Faaliyet 1.2.2. Aile hekimliği hizmetleri kapsamında koruyucu sağlık hizmetleri dışındaki sağlık hizmetlerinin il merkezinde 4, ilçelerde 1 olmak üzere 16 toplum sağlığı merkezi kurulması için fiziki mekan ve destek aranması

Faaliyet 1.2.3. Aile hekimliğine lojistik destek sağlanması

Hedef 1.2. 2010 yılına kadar aile hekimliği ile ilgili, yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra, mevzuatla ilgili altyapı çalışmalarına başlanarak uygulamaya geçilmesi

Faaliyet 1.2.4. Aile hekimliği uygulaması ile hastaneler arasında tam otomasyonun sağlanması

Hedef 1.3. Sağlık hizmetlerine maddi destek sağlayan hayırseverlerin teşvik edilmesi

Page 53: Stratejik Planı İndirin

53

53

STRATEJİK AMAÇ 2. Koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarına öncelik verilmesi, bu hizmetleri temel sağlık hizmetleriyle beraber yaygın, etkili ve sürekli sunulmasının sağlanması, doğal afetlere daha etkin müdahale edecek hizmet birimlerinin etkinliğinin artırılması

Faaliyet 2.1.1. Şu anda sadece evlenmek üzere başvuran çiftlere yapılan hemoglobinopati tarama çalışmalarının her yıl ilköğretim 8 sınıftaki yaklaşık 12.000 kişiye yapılması.

Faaliyet 2.1.2. Sağlık ocaklarında Bebek dostu sağlık Kuruluşları Programı, İshalli Hastalıkların Kontrolü Programı, Thalasemi Kontrol Programı, D Vitamini Yetersizizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması projesi, Demir Gibi Türkiye Projesi, Fenilketonüri Tarama Programı, iyotlu tuz kullanım programının uygulanabilirliği ve devamlılığının sağlanması için gerekli malzeme temini konusunda destek verilmesi.

Faaliyet 2.1.3. Etkili aile planlaması hizmetlerine ulaşılabilirliği sağlamak için I. Basamağın %80’inde en az 3 yöntem sunumunun sağlanması, demirbaş malzeme alımına destek verilmesi. Faaliyet 2.1.4. Etkili aile planlaması yöntemi kullanımını %35 den % 40’a yükseltmek için gerekli eğitim, malzeme teminini sağlamak. Faaliyet 2.1.5. 15-49 yaş kadın nüfusa meme kanserinde erken tanı amaçlı Kendi Kendine Meme Muayenesi eğitimin verilmesi.

Hedef 2.1. 2010 yılına kadar AÇS-AP merkezinde, Üreme Sağlığı Merkezi ve Thalesemi Merkezi daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması

Faaliyet 2.1.6. Birinci basamaktaki sağlık personelinin 4 modülden oluşan (20 gün) üreme sağlığı eğitimini almasını sağlaması

Hedef 2.2. Adelösan Merkezi Kurulması Faaliyet 2.1.7. 2007 yılı içinde proje altyapı çalışmalarına başlayarak 2008 yılı sonuna kadar Merkezin tamamlanması Faaliyet 2.3.1. Halen 7 sağlık ocağında yürütülen projenin tüm sağlık ocaklarında eğitimlerinin tamamlanması ve il genelinde hayata geçirilmesi

Hedef 2.3. 2008 yılına kadar Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programının tüm ilde yaygınlaştırılmasının sağlanması

Faaliyet 2.3.2. Pilot uygulamasına Sakarya Devlet Hastanesi Acil servisinde başlanan intihar girişimlerini önlemek amacıyla kurulan krize müdahale ve psikososyal destekleme birimin 2007 yılında Yenikent devlet Hastanesi’ne de kurularak diğer hastanelerimizin de bu merkezle koordinasyonlu olarak çalışmasını sağlamak. Faaliyet 2.4.1. Ailelerin bağışıklama konusunda bilinç düzeyini artırıcı eğitimler düzenlenecek, afiş, pankartlar hazırlanması. Faaliyet 2.4.2. Bebek izlemleri düşük olan bölgelerde gerekli personel, malzeme, donanım temin edilerek izlem oranlarının yükseltilmesi.

Hedef 2.4. Rutin aşı oranlarının %85 ten %95 e çıkarılması

Faaliyet 2.4.3. Yeni kurulan otomasyon sistemiyle hedef nüfusun daha sağlıklı tespiti yapılarak eksikliklere daha hızlı müdahale edilmesi. Faaliyet 2.5.1 Riskli Gebeliklerin önlenmesi için personele 2007 yılı sonuna kadar eğitimlerinin yenilenmesi Faaliyet 2.5.2 Doğurganlık çağındaki kadın nüfusa (15-49 yaş) riskli gebelik hakkında eğitim verilmesi

Hedef 2.5 Bebek ölüm hızı oranlarının %0,9 dan %0,5 seviyelerine indirilmesi (2010)

Faaliyet 2.5.3 Riskli gebelik sonucu bebek ölümü gerçekleşen ailelere danışmalık hizmeti verilmesi

Page 54: Stratejik Planı İndirin

54

54

Faaliyet 2.5.4. İlimiz Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Perinatal tanı merkezinin kurulması

Hedef 2.6. 2007 yılına kadar Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) nin etkin hale getirilmesi

Faaliyet 2.6.1. UMKE’nin güçlendirilmesi için eğitim desteği ve manevi desteğin sağlanması, bunun için gerekli tanıtım, eğitim ve desteklerin sağlanması

Faaliyet 2.7.1. Afetlerde kriz merkezi olarak da kullanılabilecek nitelikte kalıcı ve izole 112 komuta merkezinin yapılması Faaliyet 2.7.2. İl genelinde vakaya yanıt süresinin ortalama 6 dakikanın altına düşürülmesi

Hedef 2.7. 112 istasyonlarının günün koşullarına uygun hale getirilmesi

Faaliyet 2.7.3. Yaygın telsiz ağı ve çağdaş iletişim araçlarıyla istasyonlar arası koordinasyonun daha etkin sağlanması Faaliyet 2.8.1 Yenikent Devlet Hastanesine entegre olarak kurulması için gerekli fizibilite çalışmalarının başlatılması Faaliyet 2.8.2. Personel, tıbbi donanım eksikliklerinin tamamlanması

Hedef 2.8. 2008 yılına kadar Kanser Tarama merkezinin kurulması (2008)

Faaliyet 2.8.3. Çalışacak personelin bakanlık tarafından eğitiminin sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 3. İlimiz yataklı tedavi kurumlarının hizmet kalitesinin yükseltilmesi.

Faaliyet 3.1.1. 2007 yılına kadar İl Merkezi ve ilçelerdeki yataklı tedavi kurumlarının fiziki alt yapı donanım ve personel envanterinin çıkarılması Faaliyet 3.1.2. Yataklı tedavi kurumlarının içinde personel sayısı için norm kadrolar belirlendikten sonra personel tayin atama yönetmeliğine uyularak, personelin dengesiz dağılımının önlenmesi, personel eksikliğinin sözleşmeli personelle giderilmesi Faaliyet 3.1.3. Yataklı tedavi kurumlarının verdiği branşlar değerlendirilerek uygun dal hastanelerinin açılabilmesi ve bunların sayılarını ve hizmet kalitelerini arttırılması için gereken branş ve teknik donanım ve ihtiyaçlarına destek verilmesi Faaliyet 3.1.4. Koğuş sistemiyle hizmetlerini sürdüren Sakarya Devlet Hastanesinin Avrupa standartlarında bir hizmet binasına taşınması

Hedef 3.1. 2010 yılına kadar Sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, II. Basamak sağlık kurumlarının fiziki altyapı, donanımı ve personel ihtiyaçlarının optimal düzeyde karşılanması

Faaliyet 3.1.5. Tüm hastanelerimizin kalite belgesi alması için teşvik edilmesi Faaliyet 3.2.1. İl merkezindeki hastanelerde yeterli ve dengeli dağılım yapıldıktan sonra İlçe devlet hastanelerine il merkezinden personel ve donanım takviyesi yapılması Faaliyet 3.2.2. Devlet hastanesi olmayan yerlerde 24 saat hizmet veren sağlık ocaklarının tıbbi donanım, alt yapı ve personel ihtiyaçlarının karşılanması Faaliyet 3.2.3. Yeni kurulan Kocaali, Kaynarca, Gün hastanelerinin daha verimli ve etkin çalışmalarının sağlanması ve kadroların atanması

Hedef 3.2. İl merkezindeki hastanelerdeki yığılmaları önlemek için ilçe devlet hastanelerinin kalitesinin yükseltilmesi, yatak işgal oranlarının 2010 yılına kadar %80 arttırılmasının sağlanması

Faaliyet 3.2.4. İhalesi yapılan Akyazı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin projesinin tamamlanarak, yapımına başlanması ve hastanenin 2008 yılına kadar hizmete girmesi Faaliyet 4.1.1. Tüm yataklı kurumlarda diyaliz hizmetlerinin yaygınlaştırılması

Hedef 4.1. 2010 yılına kadar Diyaliz hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması; cihaz başına düşen hasta sayısın 6,6’dan 5’e indirilmesi Faaliyet 4.1.2. Hizmet kalitesini artırmak taşımalı

sisteme geçilerek diyaliz hastalarının evinden alınarak tedaviden sonra tekrar evine bırakılmasını sağlamak

Page 55: Stratejik Planı İndirin

55

55

Faaliyet 3.2.3. Gerekli personel ve donanım desteği sağlanarak 24 saat diyaliz hizmetinin verilmesi Faaliyet 2.1.3. Protokolü yapılan Kızılay Kan Merkezi ile İlimiz genelindeki tüm resmi ve özel hastanelerin online bağlantısının sağlanması, ihtiyaç halinde en kısa zamanda kan ürünlerinin ilgili yönetmeliğe uygun koşullarda hastaya ulaşmasının sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 4. Sağlık hizmetlerinin yapılandırılması, merkeze uzaklıklarının ve nüfus dağılımına göre planlamaların dengeli yapılarak mevcut sistemin gözden geçirilmesi.

Faaliyet 4.1.1. 2007 yılı sonuna kadar tüm ilin sağlık birimlerinin toplandığı il sağlık bilgi sisteminin (OTOMASYON) oluşturulması, İlin sağlık ölçüt düzeylerinin daha sağlıklı tespit edilmesi Faaliyet 4.1.2. İldeki kamu–yerel yönetimler, üniversite, özel sağlık kurumları, sivil toplum örgütleri arasında bilgi alışverişinin sağlanarak il sağlık bilgi sisteminin paylaşılması

Hedef 4.1. 2007 yılını sonuna kadar ildeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasındaki koordinasyonun ve iş birliğinin güçlendirilmesi

Faaliyet 4.1.3. Sağlık kuruluşlarının rutin denetimlerinin etkin ve düzenli yapılması

Hedef 4.2. 2010 yılına kadar İkinci basamaktan üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevklerin azaltılması

Faaliyet 4.2.1. İlimiz merkezinde yapılması planlanan tam donanımlı ve yeterli personeli olan 400 yataklı Avrupa standartlarında hastanenin başlatılması ve tamamlanmasının takip edilmesi Faaliyet 4.3.1. II basamak sağlık hizmetleri ile ilgili hastaneler arasında koordinasyonun sağlanması, donanım ve personel dağılımının yapılması için destek sağlanması Faaliyet 4.3.2: III. Basamak sağlık hizmetlerinin ilimizde verilebilmesi amacıyla Sakarya Üniversitesiyle koordineli olarak projelerin üretilmesi ve hayata geçirilmesini Faaliyet 4.3.3. Sakarya Üniversitesiyle koordinasyon yapılarak, Tıp Fakültesinin açılması çalışmalarına destek verilmesi

Hedef 4.3. İl dışı sevklerin sayısının azaltılması

Faaliyet 4.3.4. İlimizdeki özel hastanelerde bazı spesifik dallardaki (tüp bebek, mikro cerrahi, kardiovasküler cerrahi) ünitelerin kurulmasına teşvik sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 5. İlimizin Organ ve Doku nakli konusunda Türkiye sıralamasına girmesini sağlamak

Faaliyet 5.1.1. Sakarya Müftülüğü ile birlikte eğitim toplantılarının planlanması, halkın bilinç düzeyinin doğru şekilde arttırılması Faaliyet 5.1.2. III. Basamak sağlık kuruluşlarında gerekli çalışmaların hızlandırılması Faaliyet 5.1.3. Gerekli uzmanlık alanlarının ve yoğun bakım hizmetlerinin alt yapısının oluşturulması

Hedef 5.1. 2008 yılına kadar ilimizde Organ ve Doku naklinin öneminin anlatılması

Faaliyet 5.1.3. Protokolü yapılan Kızılay Kan Merkezi ile İlimiz genelindeki tüm resmi ve özel hastanelerin online bağlantısının sağlanması, ihtiyaç halinde en kısa zamanda kan ürünlerinin ilgili yönetmeliğe uygun koşullarda hastaya ulaşmasının sağlanması

Page 56: Stratejik Planı İndirin

56

56

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1. Yoksullukla Mücadele etmek

Faaliyet 1.1.1. Yoksullara yakacak yardımın yapılması.

Faaliyet 1.1.2. Yoksullara gıda yardımının yapılması.

Faaliyet 1.1.3. Yoksul ailelerin çocuklarına eğitim yardımlarının yapılması

Hedef 1.1. Stratejik Plan süresince ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksul ailelerin tespiti ve yoksunluklarının giderilmesi için gerekli yardımların yapılması.

Faaliyet 1.1.4. Yoksul ailelerin durumlarının güncellenmesi

SOSYAL HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ 1. İlimizde bulunan koruma ve bakıma muhtaç, yaşlı, özürlü, çocuk ve sokakta çalışan ve yaşayan çocuklara, sorunlarını gidermeye yönelik mevcut sosyal hizmet kuruluşlarıyla sistemli ve programlı hizmet sunmak

Faaliyet 1.1.1. Adapazarı merkezde bulunan Toplum Merkezlerinden 1 tanesinin bünyesinde 2007 yılı sonuna kadar Aile Danışma Merkezinin oluşturulması.

Hedef 1.1. Hızla gelişen ve değişen aile yapısının bütünlüğünün korunması ve sorunlarının yerinde müdahale ile çözülmesi amacıyla Toplum Merkezleri bünyesinde aile danışma merkezlerinin açılması Faaliyet 1.1.2. İlimiz bünyesinde açılacak olan Aile

Danışma Merkezinde yıllık 50 aileye hizmet sunmak. Faaliyet 1.2.1. Sakarya genelinde huzurevleri ile ilgili başvuruların alınıp değerlendirilmesi ve il genelinde bu hizmetten yararlanması gereken yaşlı sayısının 2007 yılı sonuna kadar tespit edilmesi.

Faaliyet 1.2.2. Arifiye’de yapılması düşünülen 40 kapasiteli yaşlı köyünün 2007 yılında faaliyete geçirilmesi.

Faaliyet 1.2.3. Arifiye’de açılması düşünülen kurumun 2007 yılında kapasitesinin % 50’sinin doldurulması.

Hedef 1.2. Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlıların ilçeler bazında tespit edilmesi ve yaşlıların bakımı ve korunmaları ile ilgili gerekli hizmetin verilmesi.

Faaliyet 1.2.4. Yaşlıların evde bakım ve takibini yapmaya yönelik bir Yaşlı Dayanışma Merkezinin eleman, araç, gereç ve donanımının yapılarak 2010 yılının sonuna kadar hizmete açmak. Faaliyet 1.3.1. İlimizde açılan 6 prefabrikten oluşan Kadın Konukevinin çeşitli sebeplerle kullanılamaz hale gelen kısımlarının onarımının yapılarak 2007 yılı sonuna kadar faal hale getirilmesinin sağlanması. Faaliyet 1.3.2. Mevcut Kadın Konukevinin kapasitesinin ihtiyacı karşılayamayacağı düşünüldüğünden, kapasitenin 2007 yılı sonuna kadar 14’e çıkartılması.

Hedef 1.3. Ekonomik yoksunluk, aile içi şiddet ve diğer sosyal ve psikolojik sorunlar nedeniyle aile bütünlüğü bozulan, dışlanan himayeye veya yönlendirmeye muhtaç hale gelen kadın ve ailelere gerekli sosyal hizmettin verilmesi.

Faaliyet 1.3.3. Mevcut Kadın Konukevinin mevzuata uygun olarak hizmet vermesi için gerekli donanım ve yapılandırmanın tamamlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.

Page 57: Stratejik Planı İndirin

57

57

Faaliyet 1.4.1. Sakarya’da deprem sonrası kapatılan Kız Yetiştirme Yurdunu 2006 yılının sonuna kadar faal duruma getirmek.

Hedef 1.4. Sakarya genelinde 13–18 yaş gurubu çocuklara yönelik kurum bakımı hizmeti sunulanlara bakım, koruma, eğitim ve sağlık hizmeti verilmesi.

Faaliyet 1.4.2. Kapasitesi 60 olması planlanan Kız Yetiştirme Yurdunun 2007 yılı sonuna kadar %70’inin kapasite ile hizmet vermesinin sağlanması. Faaliyet 1.5.1. Kuruluş bakımında bulunan ancak, Koruyucu aileye verilme koşullarına haiz çocukların 2007 yılının ilk üç aylık döneminde belirlenmeleri Faaliyet 1.5.2. Koruyucu aile olmak isteyen ailelerin başvurularının alınması ve Koruyucu Aile olmaya uygun olanların tespitinin yapılması. Faaliyet 1.5.3. Plan süresi boyunca koruyucu aile hizmetlerini tanıtıcı ve özendirici faaliyetler, basın yayın kuruluşları ve broşür, afiş, seminer vb. yöntemlerden faydalanılarak yapılması

Hedef 1.5. Çeşitli nedenlerle kendi ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocukların, anne baba özelliği taşıyan uygun aile veya kişilerin yanına yerleştirerek, söz konusu çocuklara en uygun yetiştirme modeli olan aile yanında yetiştirmenin sağlanması ve bu ailelerin yanında çocukların devlet denetiminde bakılması.

Faaliyet 1.5.4. Koruyucu ailelerin yanına uygun olan çocukların yerleştirilmesi. 2006 yılı itibari ile 10 olan Koruyucu Aile sayısını her yıl %20 artırmak

Faaliyet 1.6.1. Evlat edinmek isteyen ailelerin başvurularının alınarak, incelemelerinin yapılması. Faaliyet 1.6.2. Kuruluşta kalan ve evlat edinilmeye uygun çocukların belirlenmesi.

Hedef 1.6. Evlat hasreti çeken ailelere evlat, aile hasreti çeken çocuklara aile ortamı sağlamak için evlat edindirme hizmeti sunmak.

Faaliyet 1.6.3. 2010 yılına kadar 40 çocuğun evlat edindirilme işleminin sonuçlandırılması.

Faaliyet 1.7.1. Kuruluşlarımızda kalıp ANY ile aileleri yanına dönmeleri uygun olacak çocukların belirlenmesi.

Hedef 1.7. Kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında kalan ancak, ailelerine ya da yakınlarına Ayni Nakdi Yardım yapılarak dönüşleri sağlanabilecek çocukların aile ortamına kavuşmalarının sağlanması.

Faaliyet 1.7.2. Ailelerle ilgili incelemelerin tamamlanarak uygun olan çocukların ANY ile dönüşlerinin sağlanması. 2010 yılına kadar 60 çocuğun ANY ile aile yanına dönüşü sağlanacaktır.

Faaliyet 1.8.1. Sakarya genelinde sokakta çalışan çocukların 2007 yılı sonuna kadar envanterinin güncellenmesi ve plan süresince envanter çalışmalarına devam edilmesi.

Faaliyet 1.8.2. Sokakta çalışan çocukların aileleri hakkında Sosyal İncelemelerin yaptırılması. Faaliyet 1.8.3. Sokakta çalışan çocukların Gençlik Merkezine kayıtlarının yapılarak uygun sosyal destek hizmetinin sunulması. Faaliyet 1.8.4. Sokakta çalıştırılan çocukların ailelerine yönelik olarak sosyal gelişimlerini arttırmak amacıyla İzzet Şükrü Enez Toplum Merkezi’nde mesleki ve teknik eğitim verilmesi, rehberlik yapılması ve maddi destek sağlanması gibi çalışmalara başlanacak ve devam edilecektir.

Hedef 1.8. Sakarya genelinde çocukların sokak, meydan, pazar veya alışveriş merkezlerinde çalıştırılarak kullanılmalarını önlemek; çocuklara yönelik koruma, eğitim ve sosyal destek hizmeti vermek.

Faaliyet 1.8.5. Çocuk ve Gençlik Merkezi ile Toplum Merkezi tarafından 2010 yılı sonuna kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde bağımlılığı, sokakta çalışmanın zararları konusunda ilköğretim okullarının % 70’inde öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme eğitimleri yapılacaktır. Faaliyet 1.9.1. Gerekli olan mesleki elemanların temini için kadroların açılması ve açıktan atamaların yapılması için ilgili Bakanlıklar ve SHÇEK Genel Müdürlüğü ile yazışmaların yapılması; bu yolla tamamlanamayan kadrolar için yerel imkânlarla personel alınması.

Hedef 1.9. Mevcut ve yeni açılacak kuruluşlarda müracaatçı kitlesine sosyal hizmetlerin gerektirdiği müdahaleleri tam ve etkin bir biçimde yapabilmek için, gerekli olan mesleki eleman, araç, gereç ve donanımın eksiksiz olarak tamamlanması. Faaliyet 1.9.2. Gerekli olan araç, gereç ve donanımın

aktarılması, ödeneklerle temininin sağlanması.

Page 58: Stratejik Planı İndirin

58

58

Faaliyet 1.10.1. Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bakıma muhtaç 120 özürlüye bakım ve rehabilitasyon hizmetinin sunulması.

Hedef 1.10. Özürlülerin özür guruplarına yönelik olarak, bakım, barınma, eğitim ve rehabilitasyonuna yönelik hizmetleri sunmak.

Faaliyet 1.10.2. Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki iş atölyelerinde Halk Eğitimden sağlanacak ustu eğiticiler aracılığı ile 2010 yılına kadar 50 özürlüye mesleki eğitim sunulması.

SANAYİ VE TİCARET

STRATEJİK AMAÇ 1. Küresel rekabete açık, ihracata dayalı, markalaşmaya önem veren, istihdam yaratan, teknolojik gelişimini sağlamış, çevreyle uyumlu, düzenli ve organize bir sanayi yatırım ortamını hazırlamak; AB kriterlerine uyumlu, kalite ve standardı yüksek, tüketici memnuniyetine önem veren bir üretim yapısı sağlamak için piyasa gözetim ve denetimini etkin bir şekilde sürdürmek.

Faaliyet 1.1.1. Yer seçimi ile ilgili Bakanlığımızdan onayının gelmesinin ardından Karasu OSB’ni hayata geçirmek Faaliyet 1.1.2. Bakanlığın onayının gelmesinin ardından Kaynarca OSB’nin kuruluşuna başlamak Faaliyet 1.1.3. Bakanlığın onayının gelmesinin ardından Ferizli OSB’nin kuruluşuna başlamak Faaliyet 1.1.4. Bakanlığın onayının gelmesinin ardından Hendek OSB’nin kuruluşuna başlamak Faaliyet 1.1.5. Pamukova OSB için Sakarya Valiliği (İl Özel İdaresi), B.Şehir Belediyesi, ATSO, Pamukova Belediyesi işbirliği İhtisas Süs Bitkiciliği OSB kurulması için gerekli başvuru yapılması

Hedef 1.1. İlimizde serbest rekabete dayalı, istihdam yaratan, teknolojik gelişimini sağlamış katma değeri yüksek, çevreyle uyumlu, sistemli, organize bir sanayi üretim ve yatırım ortamı hazırlamak.

Faaliyet 1.1.6. TİGEM OSB için Sakarya Valiliği (İl Özel İdaresi), B.Şehir Belediyesi, ATSO- Borsa işbirliği ile ihtisas Besi OSB kurulması için gerekli başvuru yapılacaktır. Faaliyet 1.2.1. ATSO, KOSGEB, S. Üniversitesi aralarında imzalanan protokol ile AR-GE Proje Destekleme Merkezi ve TEKMER (Teknoloji geliştirme merkezi) faaliyete geçirilmesi. Faaliyet 1.2.2. ATSO ile KOSGEB arasında imzalanan protokol ve işbirliği ile Kobilerin kendilerini geliştirmesi ve yönlendirilmesi için (TİP 1-2-3 Sinerji Odakları) oluşturulması. Faaliyet 1.2.3. İlimizde ihracat yapan firmaların bilgilerinin bulunduğu (veri tabanı) oluşturulması. Faaliyet 1.2.4. Dış ticaret konusunda firmaların bilgi düzeylerini artırılması amacıyla (eğitim seminerleri) düzenlenmesi: ATSO bünyesinde (İGEME) temsilciliği oluşturulması. Faaliyet 1.2.5. İlimizde yatırım yapmak isteyen firmaların faydalanabileceği, “Yatırım Rehberi” hazırlanarak yatırımcıların hizmetine sunulması.

Hedef 1.2. İlimizde Valilik, Üniversite, ATSO, B.Şehir Belediyesi işbirliği sağlanarak AR-GE ve teknoloji geliştirme çalışmaları başlatılmalı, dış ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, ihracat yapan sayısının arttırılması.

Faaliyet 1.2.6. İlimizde sanayi tesislerinin “sanayi siciline” kaydederek Bakanlığımız imkanlarından (muafiyetlerinden) faydalanmalarını sağlanması. Faaliyet 1.3.1. İlimizde üretilen sanayi ürünlerinin 4703 ve 4077 sayılı yasalar çerçevesinde standart ve kalite denetimlerinin yapılması.

Hedef 1.3. İlimizde AB kriterlerine uyumlu, kalite ve standardı yüksek, tüketici memnuniyetini ön planda tutan sağlıklı ve

Faaliyet 1.3.2. “Tüketici Bilincinin” yerleştirilmesi için

Page 59: Stratejik Planı İndirin

59

59

halkımızın aydınlatıcı bilgilerin görsel ve yazılı basın aracılığı ile duyurulması sağlanması Faaliyet 1.3.3. Tüketici haklarını tanıtmak, bilgilendirmek ve “tüketici bilincinin” oluşturulması için yazılı ve görsel basında 2010 yılına kadar 100 habere ulaşılması Faaliyet 1.3.4. Halkımızın tüketici haklarını kullanması açısından mahallelerde kurulu bayanlara yönelik “meslek edindirme kurslarında” eğitim çalışmalarına devam edilmesi.

güvenli bir ürün ve üretim yapısının sağlanması için İl Müdürlüğümüzce gerekli piyasa gözetim ve denetiminin yapılması

Faaliyet 1.3.6. Satıcı ve üreticilerin bilgilendirilmesi için, müdürlüğümüzce seminer ve konferans verilmesi

EĞİTİM HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1. Okur yazar sayının arttırılması

Faaliyet 1.1.1. Okuma-yazma bilmeyen tüm nüfusun kapsamlı bir alan araştırması yapılarak tespit edilmesi. Faaliyet 1.1.2. Yapılan araştırma sonrasında hastalık, yaşlılık vs. sebepler dışında özrü olmayan herkes düzenlenecek okuma-yazma kursları ile okur-yazar hale getirilmesi.

Hedef 1.1. 2010 yılına kadar öğretilebilir olan herkesi okur-yazar yapmak

Faaliyet 1.1.3. Bu çalışmaların yapılmasında yaygın eğitim hizmetlerinin yanında sivil toplum kuruluşları ve özellikle de kadın dernekleri ile işbirliği içine girilmesi.

STRATEJİK AMAÇ 2. Okul öncesi eğitimin iyileştirilmesi

Faaliyet 2.1.1. Sakarya Valiliği’nin önderliğinde kurulacak “okul öncesi çalışma biriminin” yürüteceği çalışmalarla okul öncesi eğitimin gerekliliği ve öneminin velilere anlatılması Faaliyet 2.1.2. Yerel basının da desteği ile bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi

Hedef 2.1. 2010 yılına kadar çağ nüfusunu % 90 oranında okullaştırmak

Faaliyet 2.1.3. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili olarak resmi ve özel tüm kuruluşlarla işbirliği yapılması Faaliyet 2.2.1. Çağ nüfusu çocuklarının sayısı dikkate alınarak yeni anasınıflarının açılması Faaliyet 2.2.2. 2010 yılına kadar ana sınıflarının tamamının ‘çocuğa görelilik’ ilkesi göz önünde bulundurularak; tek katlı etkinlik ortamları, iç mimari, tefriş, mutfak, okul bahçesi vb. eğitim ortamlarının ergonomik olarak düzenlenmesi Faaliyet 2.2.3. Bağımsız Anaokullarının sayısının arttırılarak 20’ye çıkarılması Faaliyet 2.2.4. Velilerin ‘Aile Katılım Programları’ ve ‘Ana-Baba Okulları’na katılımı ile okul öncesi eğitimde bütünlüğün sağlanması Faaliyet 2.2.5. Okul Öncesi Eğitimi yaygınlaştırma çalışmalarının amacına ulaşması için ailelerin bilinçlendirilmesi, çalışmaların sürekliliğini sağlayacak etkin bir birimin kurulup çalışmaların koordinasyonunun sağlanması Faaliyet 2.2.6. Yapılacak hizmet içi eğitim seminerleri ile öğretmen ve usta öğreticilerin bilgilendirilmesi ve aynı kalitede eğitimin verilmesinin sağlanması Faaliyet 2.2.7. Kısa vadede okul binası içinde, uzun vadede okul binasından ayrı olarak anasınıflarının inşa edilmesi, derslik ve bina sorununun çözülmesi faaliyetleri

Hedef 2.2. 2010 yılına kadar okul öncesi eğitimin niteliğini iyileştirmek ve eğitim kalitesini standartlaştırmak

Faaliyet 2.2.8. Çalışmaların sonunda 1500 anasınıfının yapılması

Page 60: Stratejik Planı İndirin

60

60

STRATEJİK AMAÇ 3. Kız nüfusun okullulaştırılması

Faaliyet 3.1.1. İlköğretim çağında okula gitmeyen kız çocukları tespit edilmesi.

Hedef 3.1. 2010 yılına kadar çağ nüfusunu % 100 okullulaştırmak Faaliyet 3.1.2. 2010 yılına kadar Sakarya Valiliği’nin önderliğinde,

tüm toplumsal kurum ve kuruluşların desteği ve işbirliği ile yapılacak çalışmalar sonrasında %88.64 olan okullulaşma oranının %100’e çıkarılması.

STRATEJİK AMAÇ 4. İlköğretimin iyileştirilmesi

Faaliyet 4.1.1. Bir araştırma komisyonu oluşturularak çağ nüfusu çocuklarının okula gitmeme sebeplerinin tespit edilmesi. Faaliyet 4.1.2. Devamsızlık sebeplerine göre sorunların çözümlenmesi ve öğrencilerin devamlılığının sağlanması.

Hedef 4.1. 2010 yılına kadar çağ nüfusunu %100 okullulaştırmak

Faaliyet 4.1.3. Kız nüfusunun okullulaştırılması çalışmalarının ilköğretim çalışmaları ile koordineli bir şekilde sürdürülmesi Faaliyet 4.2.1. İdareci ve öğretmenler için hizmet içi eğitim düzenlenmesi Faaliyet 4.2.2. Öğrenci ve veliler için eğitici ve yönlendirici rehberlik hizmeti verilmesi Faaliyet 4.2.3. Okul çevresi ve toplumun geneli için de eğitim faaliyetlerini tanıtma ve destekleme çalışmalarının yapılması Faaliyet 4.2.4. Yapılan çalışmaların sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için her yıl ilçeler, merkez ilçe ve tüm il genelinde bilgi, yetenek ve proje yarışmalarının düzenlenmesi.

Hedef 4.2. 2010 yılına kadar ilköğretimde eğitimin niteliğini iyileştirmek ve eğitim kalitesini standartlaştırmak

Faaliyet 4.2.5. Yapılan çalışmaların bir kısmının Sakarya İli ile sınırlı olmayıp ülke çapında etkinliklere (Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi olimpiyatları vs.) dönüştürülmesi Faaliyet 4.3.1. Kullanım ömrünü tamamlamış prefabrik binaların yerine kalıcı derslik ve okul binaları yapılması. Faaliyet 4.3.2. Derslik açısından yetersiz veya eskimiş okul binalarının yerine de eğitim faaliyetlerini aksatmadan, bahçe kullanım alanlarını kısıtlamadan yeni okul binaları yapılması. Faaliyet 4.3.3. Depremde hasar almamış ancak bakımı ihmal edilmiş okul binalarının yenilenmesi ve tadilat çalışmaları program içerisinde sürekli olarak devam edilmesi.

Hedef 4.3. 2010 yılına kadar eğitimde kaliteyi artırmak için fiziki imkanları iyileştirmek

Faaliyet 4.3.4. Öğrencilerin yoğunlukta olduğu ve bir okulun yeterli olmadığı yerler için de yeni okullar inşa edilmesi Faaliyet 4.4.1. SAÜ ile işbirliğine gidilerek yeni projeler yapılıp, her ders ve eğitim kademesi için gerekli eğitim teknolojileri ve materyalleri tespit edilmesi

Hedef 4.4. 2010 yılına kadar eğitim teknolojisini yenilemek

Faaliyet 4.4.2. Bakanlık, valilik ya da bölgede faaliyet gösteren yerel ve ulusal kuruluşların desteği ile eğitim teknolojilerini günün gereklerine cevap verecek konuma getirilmesi Faaliyet 4.5.1. “Bilgisayarlı Eğitime %100 Destek Kampanyası” çerçevesinde tüm okullarda her öğrencinin bilgisayarlı eğitim yapabileceği eğitim ortamlarının oluşturulması.

Hedef 4.5. Yıllar itibariyle bilgisayarlı eğitimi desteklemek

Faaliyet 4.5.2. Bilgisayarlı eğitimi desteklemek konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanında Sakarya Valiliği, bölgede faaliyet gösteren yerel ve ulusal sanayi kuruluşları ve eğitime destek veren tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması Faaliyet 4.6.1. OKS sınavlarında il başarı-sının arttırılması, hatta her yıl ülke genelinde ilk on içinde yer alınabilmesi için özel bir çalışma komisyonunun oluşturulması

Hedef 4.6. OKS Sınavı başarısını arttırıp, 2010 yılına kadar Türkiye’de ilk 10’a girmek

Faaliyet 4.6.2. OKS’de genel başarının arttırılması için özel öğretim kurumları ile ortak çalışma ve projelerin yapılması

Page 61: Stratejik Planı İndirin

61

61

STRATEJİK AMAÇ 5. Sakarya ilinde ortaöğretimin iyileştirilmesi

Faaliyet 5.1.1. Örgün eğitime paralel olarak, örgün eğitim dışında kalmış gençlerin yaygın eğitime yönlendirilerek tüm çağ nüfusunun eğitilmesi.

Hedef 5.1. Ortaöğretimde çağ nüfusunun okullulaşma oranını 2010 yılına kadar % 90’a çıkarmak Faaliyet 5.1.2. Okullulaşma oranının gelecekte oluşacak arz–talep

ilişkisine göre, mesleki ve teknik ortaöğretimde % 65; genel ortaöğretim kurumlarında ise %35 olması Faaliyet 5.2.1. İdareci ve öğretmenler için hizmet içi eğitimlerin yapılması Faaliyet 5.2.2. Öğrenci ve veliler için eğitici ve yönlendirici rehberlik seminerlerinin düzenlenmesi Faaliyet 5.2.3. Okul çevresi ve toplumun geneli için de eğitim faaliyetlerini tanıtma ve destekleme çalışmalarının yapılması. Faaliyet 5.2.4. Çalışmaların sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek için her yıl ilçeler, merkez ilçe ve tüm il genelinde bilgi, yetenek ve proje yarışmaları düzenlenmesi. Faaliyet 5.2.5. Çalışmaların bir kısmı Sakarya İli ile sınırlı olmayıp ülke çapında etkinliklere ( Matematik, Fizik, Felsefe Olimpiyatları, Edebiyat Günleri vs.) dönüştürülmesi. Faaliyet 5.2.6.Mesleki ve teknik eğitim yapan tüm ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlarla ilgili teknik donanım eksikliklerinin giderilmesi

Hedef 5.2. 2010 yılına kadar ortaöğretimde eğitimin niteliğini iyileştirmek ve eğitim kalitesinin standartlaştırmak

Faaliyet 5.2.7. Mesleki ve teknik orta öğretimde de il geneli ve ulusal düzeyde proje yarışmaları düzenlenerek, mesleki eğitimin daha nitelikli ve cazip hale getirilmesi.

Faaliyet 5.3.1. 17 Ağustos Depreminde inşa edilmiş ve kullanım ömrü bitmiş olan prefabrik binaların yerine kalıcı ve depreme dayanıklı okul binalarının yapılması

Faaliyet 5.3.2. Derslik ihtiyacı olan okullarda ek dersliklerin yapılmasıFaaliyet 5.3.3. Derslik başına düşen öğrenci sayısının 30’a indirilmesi

Hedef 5.3. Yıllık olarak fiziki imkanların iyileştirilmesi

Faaliyet 5.3.4. Kütüphane, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenebileceği çok amaçlı salon yapılması ve okul bahçelerinin düzenlenmesi

Faaliyet 5.4.1. SAÜ ile işbirliğine gidilerek yeni projelerin yapılıp, her ders ve eğitim kademesi için gerekli eğitim teknolojileri ve materyallerinin tespit edilmesi

Hedef 5.4. 2010 yılına kadar ortaöğretimde eğitim teknolojisinin yenilenmesi Faaliyet 5.4.2. Bakanlık, valilik ya da bölgede faaliyet gösteren yerel

ve ulusal kuruluşların desteği ile eğitim teknolojilerinin günün gereklerine cevap verecek konuma getirilmesi Faaliyet 5.5.1. “Bilgisayarlı Eğitime %100 Destek Kampanyası” çerçevesinde tüm okullarda her öğrencinin bilgisayarlı eğitim yapabileceği eğitim ortamlarının oluşturulması.

Hedef 5.5. Ortaöğretimde bilgisayarlı eğitimi desteklemek

Faaliyet 5.5.2. Ortaöğretimde bilgisayarlı eğitimin desteklenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanında Sakarya Valiliği, bölgede faaliyet gösteren yerel ve ulusal sanayi kuruluşları ve eğitime destek veren tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin yapılması Faaliyet 5.6.1. ÖSS sınavlarında il başarısının her yıl ülke genelinde ilk on içinde yer alınabilmesi için özel bir çalışma komisyonunun oluşturulması Faaliyet 5.6.2. Genel başarının arttırılması için özel öğretim kurumları ile ortak çalışma ve projeler yapılması. Faaliyet 5.6.3. Tüm ilde ortaöğretim kurumlarında ücretsiz ÖSS kursları düzenlenmesi ve eş zamanlı deneme sınavlarının yapılması

Hedef 5.6. ÖSS sınavı başarısını arttırmak ve 2010 yılına kadar Türkiye’de ilk 10’a girmek

Faaliyet 5.6.4. Öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmaları ve başarılı olmaları için okul düzeyinde ve il genelinde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin yapılması

Page 62: Stratejik Planı İndirin

62

62

Faaliyet 5.6.5. Ailelerin ÖSS’ye ilişkin konularda bilinçlendirilmesi için “Aile Katılım Programları” düzenlenmesi. Faaliyet 5.6.6. İnternet üzerinden ulaşılabilecek “ÖSS Soru Bankası ve Deneme Sınavları” sitesinin kurulup öğrencilerin hizmetine sunulması Faaliyet 5.6.7. Özellikle mesleki ortaöğretimde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilerek, ÖSS sınavında daha başarılı olmaları için ÖSS sınavına dönük kurslara katılımlarının teşvik edilmesi

STRATEJİK AMAÇ 6. Özel Eğitim ve Rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılarak kalitesinin artırılması

Faaliyet 6.1.1. “Özel eğitim” gerektiren tüm kişilerin tespit edilmesi Faaliyet 6.1.2. Tespit çalışmalarının sonunda özel eğitim gerektiren herkesin eğitim faaliyetlerine dahil edilmesi

Hedef 6.1. 2010 yılına kadar Özel Eğitim ve Rehberlik faaliyetlerini % 100 yaygınlaştırmak

Faaliyet 6.1.3. İçinde işitme engelliler, görme engelliler ve ortopedik engellilerin eğitim gördüğü bir özel eğitim okulunun yapılması Faaliyet 6.2.1. SAÜ Eğitim Fakültesi ve diğer üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliğinin yapılması ve rehber öğretmenlere yönelik seminerlerin düzenlenmesi Faaliyet 6.2.2. Okul öncesinden ortaöğretim kadar tüm eğitim kademelerindeki öğretmenlere rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi (Kaynaştırma uygulanmaları v.s.)

Hedef 6.2. 2010 yılına kadar Özel Eğitim ve Rehberlik faaliyetlerinin niteliğini arttırmak

Faaliyet 6.2.3. Eğitsel açıdan bütünlüğün sağlanması için ailelere yönelik seminerler düzenlenmesi

STRATEJİK AMAÇ 7. Halk eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi

Faaliyet 7.1.1. Bölgenin sosyoekonomik yapısına bağlı olarak meslek analizleri yapılması Faaliyet 7.1.2. Ev hanımlarının el sanatlarını geliştirmeleri ve aile ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için kurslar açılması Faaliyet 7.1.3. Gençlere yönelik, kişilik gelişimini ve ruh sağlığını etkileyecek serbest zaman etkinlikleri (güzel sanatlar, zihinsel gelişim, motivasyon seminerleri) düzenlenmesi Faaliyet 7.1.4. Tarım İl Müdürlüğünün işbirliği ile “seracılık ve süs bitkileri” yetiştiriciliği kursları açmak

Hedef 7.1. 2010 yılına kadar halk eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve niteliğini arttırmak (örgün eğitim dışında kalan ve yaygın eğitim faaliyetlerine katılabilecek olan herkes en az 1 kez dahi olsa yaygın eğitim faaliyetlerine katılmış ve bir belge almış olacaktır.)

Faaliyet 7.1.5. Toplumsal etkinlik yapmak isteyen tüm sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak ve ortak projeler yapmak

Faaliyet 7.2.1. İhtiyaca cevap verecek ve kalıcı bir binanın inşa edilmesi

Hedef 7.2. Halk Eğitimle ilgili Fiziki imkanları iyileştirmek Faaliyet 7.2.2. Tüm ilde faaliyet gösteren halk eğitim

merkezlerinin donanım ihtiyaçlarının (bilgisayar, sportif araç ve malzemeler, uygulama ve etkinlik alanları vs.) hedeflere uygun olarak giderilmesi

Hedef 7.3. 2010 yılına kadar çıraklık eğitimini yaygınlaştırmak

Faaliyet 7.3.1. Örgün eğitim dışında kalan gençleri bir mesleği icra edecek nitelikte eğitmek.

Page 63: Stratejik Planı İndirin

63

63

STRATEJİK AMAÇ 8. Özel Eğitim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak ve koordinasyonu sağlamak

Hedef 8.1. 2010 yılına kadar Özel Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması

Faaliyet 8.1.1. Bu alanda faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının arttırılmasını (sanatsal, sportif, kültürel ve bilimsel) teşvik etmek Faaliyet 8.2.1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul, dershane ve özel okul programlarının aynı düzeyde planlanması konusunda işbirliğinin yapılması

Hedef 8.2. Özel Eğitimde koordinasyonu sağlamak

Faaliyet 8.2.2. Özellikle özel öğretim kurumlarının yapmış oldukları rehberlik faaliyetlerini desteklemek ve bu faaliyetlerin okullarda da uygulanması sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 9. Eğitimin niteliğini yükseltmek için “öğretmenlerin motivasyonlarını artırmak”

Faaliyet 9.1.1. Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları eğitim alanlarını tespit etmek Faaliyet 9.1.2. Öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet içi eğitim vermek. Faaliyet 9.1.3. Öğretmenlerden oluşan tiyatro kulübü kurmak ve oluşturulan ekip ile tiyatro eserleri sahnelemek Faaliyet 9.1.4. Halk Eğitim Merkezine bağlı olarak öğretmenlerden oluşan Edebiyat, Felsefe vb. Kulüpler kurmak. Faaliyet 9.1.5. Öğretmenlerden oluşan müzik grubu kurmak ve yapılan çalışmalıları sahnelemek Faaliyet 9.1.6. Öğretmenler arasında sanat (resim, müzik), edebiyat, spor ve bilimsel yatışmalar düzenlemek Faaliyet 9.1.7. Öğretmenlerin sürekli kendilerini geliştirmek amaçlı çeşitli alanlarda kaleme aldıkları eserleri ya da bilimsel araştırmaları yayımlamak ve paylaşmak için ‘Sakarya İl Milli Eğitim Öğretmen Bilgi Paylaşım Sitesi’ oluşturmak

Faaliyet 9.1.8. Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmenlerin deşarj olmalarını sağlamak için alanında uzman deneyimli bir psikolog başkanlığında ayda bir olmak üzere brifing düzenlemek

Faaliyet 9.1.9. Sadece rehber öğretmenlerden oluşan bir Drama Kulübü kurmak

Faaliyet 9.1.10. Her öğretmenin bilgisayar kullanmasını sağlamak için bilgisayar kursu açmak

Hedef 9.1. Öğretmenlerin performansının artırılması

Faaliyet 9.1.11. Eğitim öğretimi desteklemek ve tüm Sakarya’nın katkısını sağlamak için kitlesel bir kampanya başlatmak.

STRATEJİK AMAÇ 10: İlimiz okullarında kitaplık ve kitap sayısının arttırılması ve böylece okuyucu sayısının arttırılması

Faaliyet 10.1.1. Okul kitaplıklarına kitap alımının arttırılması

Hedef 10.1. 2010 yılına kadar okullardaki kitap sayısının arttırmak

Faaliyet 10.1.2. Okul kitaplıklarına kitap bağışı kampanyalarının düzenlenmesi

Page 64: Stratejik Planı İndirin

64

64

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1. Tarihi evlere, yaylalara ve termal kaynaklara sahip olan Taraklı’nın rekabet edebilir turizm potansiyeline ulaştırılması ile geleneksel el sanatları ürünlerinin ön plana çıkarılması.

Faaliyet 1.1.1. Bilimsel destek eşliğinde her yıl on (10) tarihi yapının Bakanlıktan sağlanacak yardımla restorasyon projelerinin hazırlanması ve projesi hazırlanan tarihi yapılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi katkıları sağlanarak restorasyonlarının sağlanması.

Hedef 1.1. 2010 yılına kadar tarihi yapıların restore edilerek turizme kazandırılması

Faaliyet 1.1.2. 2008 yılından itibaren her yıl restore edilen evlerin, ev pansiyonu olarak değerlendirilmesine yönelik iki (2) adet kurs ya da seminer düzenlemek Faaliyet 1.2.1. El sanatları ile uğraşanlara yönelik olarak Halk Eğitimi Merkezi ve Üniversiteyle ortaklaşa her yıl Mayıs ayında el sanatlarının tasarımı, üretimi ve pazarlanmasında izlenecek strateji üzerine seminerler düzenlenmesi ve geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına yönelik en az beş (5) kurs açarak geleneksel el sanatlarının desteklenmesi. Faaliyet 1.2.2. El sanatları imalatı ile ilgili başta ahşap işleri ve çömlek yapımında kullanılan ağaç ve toprak gibi ham madde temininde yaşanan sorunların tespitine yönelik Halk Eğitimi Merkezi ve Üniversiteyle ortaklaşa rapor hazırlamak ve bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik stratejilerin belirlenmesi ve her yıl en az bir (1) yeni satış merkezinin İl Özel İdaresi’nin desteğiyle oluşturulması.

Hedef 1.2. 2010 yılına kadar Taraklı el sanatlarının çeşitlendirilerek üretiminin yoğunlaştırılması

Faaliyet 1.2.3. 2010 yılına kadar geleneksel el sanatları alanında İl Özel İdaresi’nden her yıl 250.000.-YTL. destek sağlanarak 100 küçük işletme, 500 usta ve 6.000.000.-YTL’lik bir ciroya ulaşılması ve il ekonomisine de katkı sağlanması. Faaliyet 1.3.1. Yayla alanında yöresel mimari özellikleri ve iklimsel özellikler göz önüne alınarak, Üniversiteyle ortaklaşa tip proje uygulamasının hazırlanması ile alt yapı hizmetlerinin (yol vb.) sunularak İl Özel İdaresi’nin desteğiyle yayla turizminin geliştirilmesi

Hedef 1.3. 2010 yılına kadar Taraklı-Karagöl Yaylası’nın turizme kazandırılması

Faaliyet 1.3.2. Yaylanın özellikleri korunarak, mevcut ve gelecekteki yapılaşmanın disiplin altına alınması ve maddi katkı sağlanarak her yıl mevcut üç (3) yapının İl Özel İdaresi’nin desteğiyle uyumlu hale getirilmesi Faaliyet 1.4.1. 2008 yılına sonuna kadar Kil Hamamı termal kaynağının kapasite tespit çalışmalarının İl Özel İdaresi’nin desteğiyle yapılması Faaliyet 1.4.2. 2009 yılına kadar İl Özel İdaresi’nin desteğiyle mevcut tesislerin turistik açıdan kullanıma uygun hale getirilmesi

Hedef 1.4. 2010 yılına kadar Kil Hamamı Termal Kaynağının Turizme Kazandırılması

Faaliyet 1.4.3. 2010 yılına kadar İl Özel İdaresi’nin desteğiyle Sağlık Turizmi kapsamında yeni tesisler için Üniversiteyle ortaklaşa yer belirleme ve projelendirme çalışmalarının tamamlanması

Page 65: Stratejik Planı İndirin

65

65

STRATEJİK AMAÇ 2. Kıyı turizminin geliştirilmesi

Faaliyet 2.1.1. Sürdürülebilir turizm çerçevesinde yeme-içme ve konaklama açısından Kültür ve Turizm Bakanlığı standartlarına uygun turistik yapılaşmaları konusunda Üniversiteyle ortaklaşa her yıl iki (2) kez [Mart ayında bir (1) ve Ekim ayında bir (1)] kurs ya da seminer düzenlenmesi.

Hedef 2.1. 2010 yılına kadar Sapanca, Akgöl, Acarlar ve Poyrazlar Gölleri ve Çevresinin Turizm Merkezine Dönüştürülmesi

Faaliyet 2.1.2. Mevcut imar planlarının turizme cevap verecek biçimde revize edilmesine katkı sunulması. Faaliyet 2.2.1. Daha önce turizm merkezi ilan edilen bu bölgenin imar planlarının yeniden revize edilmesi katkı sunulması. Faaliyet 2.2.2. Turistik yapılaşmaların yerel idarelerce özendirilmesi amacıyla Üniversiteyle ortaklaşa her yıl bir (1) kez seminer ya da toplantı düzenlenmesi. Faaliyet 2.2.3. İl Özel İdaresi’nden her yıl destek sağlanarak her yıl sahil bandının bakımının sağlanması Faaliyet 2.2.4. Sakarya nehrinin Karadeniz’e döküldüğü yerin (Botbaşı) ve çevresinin turistik çekim merkezine dönüştürülmesi kapsamında Üniversiteyle ortaklaşa her yıl bir (1) kez yatırım ve işletme belgeli tesisler konusunda seminer ya da toplantı düzenlenmesi ve İl Özel İdaresi’nden her yıl mali destek sağlanması.

Hedef 2.2. 2010 yılına kadar Karasu-Kocaali Sahil Bandının Yeniden Revize Edilmesi

Faaliyet 2.2.5. Melenağzı ve çevresinin turistik çekim merkezine dönüştürülmesi kapsamında İl Özel İdaresi’nden her yıl mali destek sağlanması.

STRATEJİK AMAÇ 3. Sakarya’nın tanıtımının yapılması

Hedef 3.1. 2010 yılına kadar Fuarlara katılımın önemsenmesi

Faaliyet 3.1.1. Her yıl ulusal alanda beş (10) ve uluslararası alanda üç (5) fuarlara katılımın sağlanması, bu konuda koordinasyonu sağlayacak bir kurulun etkin bir biçimde çalışmalarını her altı ayda bir toplanarak yürütmesi. Faaliyet 3.2.1. İnfo (tanıtım) gezilerinin İl Özel İdaresi’nin desteğiyle üçer aylık periyotlarda düzenlenmesi. Faaliyet 3.2.2. Her yıl iki (2) defa [Şubat ve Ekim aylarında] İl Özel İdaresi’nin desteğiyle Sakarya’yı tanıtıp pazarlayabilecek ulusal ve uluslararası seyahat acentelerinin temsilcilerinin yöreye davet edilmesi ve bilgilendirmeye yönelik gezi ve sunumların yapılması.

Hedef 3.2. Belirli periyotlarla info gezilerinin yapılması

Faaliyet 3.2.3. Turistik talebi yönlendirebilecek diğer kişi ve kuruluşların İl Özel İdaresi’nin desteğiyle yöreye davet edilmesi Faaliyet 3.3.1. En az üç (3) ulusal tanıtım dergisinde yer almak için İl Özel İdaresi’nin desteğiyle reklam verilmesi ve tanıtım yapılması.

Hedef 3.3. Tanıtım broşürlerinde yer almak

Faaliyet 3.3.2. En az beş (5) uluslararası tanıtım dergisinde yer almak için İl Özel İdaresi’nin desteğiyle reklam verilmesi ve tanıtım yapılması.

Hedef 3.4. Yıllık olarak televizyon belgesel ve dizilerde yer almak

Faaliyet 3.4.1. İç turizmin hareketlendirilmesine neden olan en az bir (1) dizi film ve üç (3) belgesel çalışmasının ilimizde yapılmasının özendirilmesi ve İl Özel İdaresi’nden her yıl mali destek sağlanması.

Hedef 3.5. Yıllık olarak kent içi tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek

Faaliyet 3.5.1. Kent içi turistik tanıtım çalışmalarının yapılması ve kentsel çekiciliğin arttırılması için her yıl en az bir (1) projenin İl Özel İdaresi’nin desteğiyle yapılması.

Page 66: Stratejik Planı İndirin

66

66

STRATEJİK AMAÇ 4. Sağlık turizminin geliştirilmesi

Faaliyet 4.1.1. 2008 yılı başına kadar Akyazı-Kuzuluk Beldesinin Sağlık ve Termal Turizm Merkezi ilan edilmesi proje çalışmalarının tamamlanması Faaliyet 4.1.2. 2009 yılı sonuna kadar Kuzuluk kaplıcalarının termal turizmin ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde düzenlenmesi ve uluslararası standartlara ulaşması için; Kuzuluk kaplıcaları ile İhlas kaplıca evleri arasında yer alan mevcut kür merkezi ile otel gibi sağlık turizmi hizmetine sunulacak 300 yatak kapasiteli apart tarzlı otel, tatil köyü, bungalov vb. tesislerin bu civarda inşa edilmesi için İl Özel İdaresi’nin desteğiyle Üniversiteyle ortaklaşa projenin hazırlanması.

Hedef 4.1. 2010 yılına kadar sağlık turizmi açısından önemli olan Akyazı-Kuzuluk bölgesinin turizm açısından etkin hale getirilmesi.

Faaliyet 4.1.3. Yörenin ulusal tanıtımının yanı sıra uluslararası tanıtımının sağlanması için İl Özel İdaresi’nin desteğiyle tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi.

STRATEJİK AMAÇ 5. Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı kütüphane sayısının 10.000 nüfusa 1 kütüphane olacak şekilde çoğaltılması kitap ve okuyucu sayısının arttırılması

Faaliyet 5.1.1. Her yıl kütüphanelere İl Özel İdaresi’nin desteğiyle 150.000 yeni kitap alınması. Faaliyet 5.1.2. Her yıl iki (2) kez kütüphanelere kitap bağış kampanyası düzenlenmesi Faaliyet 5.1.3. Her yıl okuyucu sayısını 100.000 kişi arttırılması.

Hedef 5.1. 2010 yılına kadar kütüphanelerdeki kitap ve okuyucu sayısının arttırılması

Faaliyet 5.1.4. 2010 yılına kadar üye sayısının 11.000’den 75.000’e çıkarılması

Hedef 5.2. Özel İdare’ce kütüphaneler yaptırılması ve işletilmesi

Faaliyet 5.2.1. Her yıl Büyükşehir hudutlarında İl Özel İdaresi’nin desteğiyle 5 adet kütüphane açılması

GENÇLİK VE SPOR

STRATEJİK AMAÇ 1. Her yaş, cinsiyet ve sosyo ekonomik düzeydeki vatandaşların alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak ve ruh sağlığını geliştirmek için sporun her çeşidi yaygınlaştırılması

Faaliyet 1.1.1. Her yaz ve kış döneminde Okullara gerekli duyuru ve tanıtım broşürlerinin dağıtılması

Hedef 1.1. Her yaz ve kış döneminde gelen müracaatlara bağlı olarak 12-24 yaş grupları arasında Yayla Gençlik Kamplarının devreler halinde düzenlenmesi

Faaliyet 1.1.2. Gençlere yönelik her yıl 2 yaz ve 2 kış kampı düzenlemek

Faaliyet 1.2.1.İhtiyaç duyulan branşlarda her yıl 2 Adet hakem kursu açılması

Faaliyet 1.2.2. 2010 yılına kadar 15 İlköğretim okulunda spor kulübü kurulmasını sağlamak

Faaliyet 1.2.3. İl genelinde 157 kulüp sayısını 2010 yılına kadar 200’e çıkarmak

Hedef 1.2 . İlimizde hakem sıkıntısının yaşanmaması için 2010 yılı sonuna kadar hakem sayısının arttırılması sağlamak. Sporu kitlelere yaymak için 2010 yılı sonuna kadar kulüp sayısını ve sporcu sayısının artırılmasını sağlamak.

Faaliyet 1.2.4. 8.517 olan lisanslı sporcu sayısını 2010 yılına kadar 12.000’e çıkarmak

Page 67: Stratejik Planı İndirin

67

67

Hedef 1.3 . Nitelikli sporcular yetiştirmek için Antrenör sayısının 2010 yılı sonuna kadar artırılmasını sağlamak

Faaliyet 1.3.1. Farklı spor branşlarında 2010 yılına kadar her yıl 25 fahri antrenörün geçici istihdamı sağlamak

Faaliyet 1.4.1. Gençlik Merkezinde görev alacak eğitmenlerin tespiti ve eksik eğitmenlerin tamamlanması( her yıl 8 branş)

Hedef 1.4 .Gençlik Merkezleri kurslarını yaygın hale getirmek ve bu kurslarda gençlerin yetenekleri doğrultusunda becerilerinin geliştirilmesini sağlamak

Faaliyet 1.4.2. Gençlik Merkezinin eksik teknik ekipmanlarının tespit edilmesi ve tamamlanması

Faaliyet 1.5.1. 2010 yılı sonuna kadar 4 İlçede Gençlik Merkezi açılması Hedef 1.5. Gençlik Merkezleri kurslarının İlçelerde

de yaygın hale getirmek ve buradaki gençlerin de bu faaliyetlerden yararlanmasını sağlamak

Faaliyet 1.5.2. 2010 yılına kadar ihtiyaç duyulan diğer İlçelerde de gençlik merkezi açılması için girişimlerde bulunmak

Faaliyet 1.6.1. Yaşam boyu sporun kaynağı olan beden eğitimi dersleri ve okul yarışma yarışmalarında 2010 yılına kadar her yıl 25 farklı branş Antrenörlerinin görevlendirilmelerini sağlayarak İlimiz sporunun geliştirilmesini sağlamak

Faaliyet 1.6.2. Farklı branşlarda eğitmenlik yapabilecek Antrenörlük belgeli Öğretmenlerin yetiştirilmesi için 2010 yılına kadar farklı branşlarda 10 Adet Antrenörlük kursu açmak

Hedef 1.6. 2010 yılına kadar Okullardaki beden eğitimi derslerinde ve yarışma sporları ile yaşam boyu spor arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirecek ölçütlerin geliştirilmesini sağlamak

Faaliyet 1.6.3. Okullarda beden Eğitimi Öğretmenlerinin veya Antrenörlerin seçeceği spora yetenekli öğrencilerin Okul spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerine yönlendirilerek bu yolla aktif sayının 2010 yılına kadar 1500’e ulaştırılması

Hedef 1.7. Sporcuların sadece başarılı olduklarında değil, yetenek seçiminden, olimpiyat yarışmalarına kadar maddi ve manevi olarak desteklenmelerini sağlamak

Faaliyet 1.7.1. Sporcuların motivasyonlarını arttırmak amacıyla ihtiyaçları olan spor malzemelerinin satın alınması (Demirbaş Mlz.İl geneli)

Hedef 1.8. 2010 yılına kadar Faal olan spor branşlarında araç, gereç ve ekipman alınması

Faaliyet 1.8.1. Malzeme ihtiyacı bulunan branşlara Malzeme alımı(Futbol dışı branşlar)

Faaliyet 1.9.1: Sporcuların yolluk ve harcırahları

Faaliyet 1.9.2. Antrenörlerin yolluk ve harcırahları

Hedef 1.9. 2010 yılına kadar her yıl ferdi ve kulüplü sporcuların ulusal organizasyonlara göndermek için yolluk ve harcırah verilmesi

Faaliyet 1.9.3. Yöneticilerin yolluk ve harcırahları

Page 68: Stratejik Planı İndirin

68

68

Hedef 1.10. 2010 yılına kadar her yıl İl çapında sivil toplum örgütleri, özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği içerisinde bireylerin spora katılımını teşvik eden turnuvalar organize etmek

Faaliyet 1.10.1. Sivil Toplum Örgütleri, Özel ve Resmi Kuruluşlarla işbirliği içersinde ödüllü; voleybol, basketbol, masa tenisi, briç, satranç branşlarından her yıl en az 3 turnuva düzenlemek

Hedef 1.11. Her yaştan ve her kesimden insanlarımızın spor yapmasını ve özellikle ilçelerimizdeki sporcuların mahalli liglere katılımını temin etmek

Faaliyet 1.11.1.İllimizde bulunan kulüplere maddi yardım yapılarak, il genelindeki liglere katılımlarının sağlanması(Futbol branşında)

Faaliyet 1.12.1. Basketbol, Hentbol, Voleybol branşlarında organizasyonlarının hakem giderlerinin karşılanması Faaliyet 1.12.2. Basketbol, Hentbol, Voleybol branşlarında organizasyonlarının personel giderlerinin karşılanması

Hedef 1.12. 2010 yılına kadar her yıl yıllık İl Faaliyet programında kulüplü yerel liglerin yer alması

Faaliyet 1.12.3. Basketbol, Hentbol, Voleybol branşlarında organizasyonlarının kupa, madalya vb. giderlerinin karşılanması

STRATEJİK AMAÇ 2. Vatandaşlarımızın yetenekleri doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmesi için fiziki ortamların hazırlanarak halkın hizmetine sunmak

TARIM HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1. Tarımda verimliliğin arttırılması

Faaliyet 1.1.1. İlk etapta Dernekkırı bölgesinde 16 köyde 5800 ha alanda toplulaştırma yapılması.

Hedef 1.1. Merkezi İdare tarafından projenin onayı halinde 2010 yılına kadar Arazi Toplulaştırılmansın yapılması

Faaliyet 1.1.2. 10 yıl içinde 68000 ha alana sahip Akova'nın tamamının toplulaştırılması Faaliyet 1.2.1. Söğütlü Kantar sulama göletinin yapılması. Faaliyet 1.2.2. Aşırlar Göleti Sulaması Projesi çerçevesinde 375,60 akr alanın sulanması. Faaliyet 1.2.3. Kışlaköy Göleti-Kışlaköy, Karadere, Büyükhataplı, Elmalı ve Örentepe Köylerine ait 479 hektar arazinin sulanması. Faaliyet 1.2.4. Pamukova-Kemaliye Göleti:Kemaliye-Ahiler köylerinin 426 hektar arazisinin sulanması. Faaliyet 1.2.5. Geyve-Doğantepe Göleti: Doğantepe, Eşme, Kulfala, Burhaniye, Ahıbaba köylerine ait 324 hektar arazinin sulanması. Faaliyet 1.2.6. Karapürçek-Uludere Göleti: Karapürçek ilçesine ait 1612 hektar arazi sulanması. Faaliyet 1.2.7. Merkez-Beşevler-Meşeli Göleti; Alandüzü, Meşeli, Mahmudiye, Kızılcıklı, Beşevler, Uzunköy köylerinin 347 hektar arazisi sulanması.

Hedef 1.2. Sulama çalışmaları teknik incelmeleri uygun çıkan ve belirlenecek bitki desenine göre öncelik sıralaması yapılan alanlarda Tarım, KHM ve DSİ Müdürlükleri ile koordineli olarak tarım arazilerinin 2010 yılına kadar sulanması

Faaliyet 1.2.8. Ferizli Nalköy Sulama Göleti yapılması.

Page 69: Stratejik Planı İndirin

69

69

Faaliyet 1.2.9.Taraklı merkez sulama göleti yapılması.

Faaliyet 1.2.10. Söğütlü İmamlar Aslanlar Sulama Göleti Geliştirme Projesi Faaliyet 1.2.11. Merkez Salmanlı Sulama Göleti Ve Şebekesi Geliştirme Projesi

Faaliyet 1.2.12. Merkez Selahiye Sulama Göleti

Faaliyet 1.2.13. Kaynarca Kırktepe Karamanlar Sulama Göleti Faaliyet 1.2.14. Kaynarca, Turnalı Küçük Ölçekli Sulama Göleti

Faaliyet 1.2.15. Kaynarca Topçu Sulama Göleti

Faaliyet 1.2.16. Söğütlü Kantar Sulama Göleti Faaliyet 1.2.17. Merkez Karadere Elmalı Sulama Göleti Faaliyet 1.2.18. Geyve Akdoğan Sulama Göleti Faaliyet 1.3.1. Toprak Kanunu gereği İlde arazi özelliklerinin belirlenerek (STATİP) 1/25000’lik haritalarda gösterilmesi. Faaliyet 1.3.2. 1/5000’lik Kadastral paftalarda arazi özelliklerinin işaretlenmesi.

Hedef 1.3. 2010 yılına kadar arazi parçalanmasının önlenmesi ve bu bağlamda tarımda çalışan nüfusun azaltılması.

Faaliyet 1.3.3. Toprak Kanunu gereği Mutlak tarım Arazilerinde 10 da, Marjinal Tarım Arazilerinde 20 da’dan küçük arazilere bölünmesinin engellenmesi. Faaliyet 1.4.1. İl genelinde öncelikle I. II. ve III. Sınıf tarım arazilerinin ulaşım yoları stabilize kaplanması. Faaliyet 1.4.2. Sulama faaliyetine ihtiyaç duyulan bütün parsellerde yüzey tesviye işlemlerinin yapılması.

Hedef 1.4. Yıllık olarak Tarım, KHM ve DSİ Müdürlükleri ile koordineli olarak tarla içi hizmetlerini geliştirme ve drenajın iyileştirilmesi

Faaliyet 1.4.3. Merkez ilçe Gökçeören başta olmak üzere Akova'da drenaj kanallarının iyileştirilmesi ve korunması. Faaliyet 1.5.1. Faaliyet 1.1.1 uygulandığı takdirde 50 Da’ın üzerinde araziye sahip işletme oranı % 18 olup bu oranın % 25’e çıkarılması.(TÜİK tarım sayımına göre değerlendirilecektir.) Faaliyet 1.5.2. Büyükbaş hayvancılıkta ortalama % 2 olan 50 baş üzeri işletme oranı %7 ye çıkarılması.(TÜİK tarım sayımına göre değerlendirilecektir.)

Hedef 1.5. 2010 yılına kadar optimal işletme büyüklüğünün sağlanması

Faaliyet 1.5.3. Bakanlık tarafından uygun görülmesi durumunda 10.000 baş kapasiteli (400 adet x 25 baş) damızlık süt sığırı projesi uygulaması.

STRATEJİK AMAÇ 2. Bitkisel üretimin geliştirilmesi

Faaliyet 2.1.1. Veri tabanı oluşturulması ve buna göre her ilçede ayrıntılı bir ürün planlamasının yapılması.

Hedef 2.1. 2010 yılına kadar tarım işletmelerinde optimum büyüklükte işletmeler oluşturulmasının teşvik edilmesi ve yörenin arazi yapısının dikkate alınarak ürün planlamasının yapılması.

Faaliyet 2.1.2. Yapılacak ürün planına göre tarımsal desteklemelerin yönlendirilmesi. Hedef 2.2.1. Geyve ve Pamukova ilçelerinde zeytin üretiminin arttırılması için zeytinliklerin kurulması yaygınlaştırılması.

Hedef 2.2. Yıllık olarak meyveciliğin geliştirilmesi

Faaliyet 2.2.2. İlaçlama ve gübreleme maliyetini düşürme ve bunların kalıntılarının asgari seviyeye düşürülmesi için mevcut entegre mücadelenin etkin kullanımının yaygınlaştırılması.

Page 70: Stratejik Planı İndirin

70

70

Faaliyet 2.2.3 İç ve dış piyasada tercih gören çeşit ve standartlarda meyve üretimi amacıyla yöreye adapte olmuş elma ve kirazda, Bodur ve yarı bodur Meyve Bahçesi tesisi için çiftçi katkılı proje uygulaması. Faaliyet 2.2.4. Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce fidan tahsis edilmesi durumunda, yöreye uygun yeni çeşitlerin belirlenmesi için çiftçi şartlarında kurulan denemelerin Elmada Merkez, Akyazı, Pamukova ve Geyve İlçelerinde; Kirazda Merkez, Pamukova, Geyve ve Taraklı İlçelerinde tekrarlanarak sonuçlarının tespit edilmesi. Faaliyet 2.2.5. Geyve, Pamukova, Karapürçek, Kaynarca ve Akyazı ilçelerinde Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce yöreye uygunluğu tespit edilen çilek çeşitleri ile mevcut tesislerin rehabilitasyonu ve yeni tesislerin kurulumuna yönelik nüvelik bahçeler kurulması. Hedef 2.2.6. Fındık üretiminde maliyeti düşürmek için ilaçlama ve gübrelemenin optimal uygulamasına yönelik yayım faaliyetleri yapılması ve entegre mücadelenin yaygınlaştırılması. Hedef 2.2.7. Fındıktan başka ürünün ekonomik olarak yetiştirilemediği bölgelerdeki çiftçilerin korunması amacıyla. Akova’da yeni Fındık bahçesi tesisinin engellenmesi.

Faaliyet 2.3.1. Sakarya’da mısırın yaygınlaştırılması sağlanarak bölgenin ana ürünü olan mısır üretim alanını 500.000 Da'dan 600.000 Da’a çıkarılması.

Faaliyet 2.3.2. Mısır dışında tarla ürünlerinin ekildiği bölgelerde (Kaynarca civarı) sulama projeleri faaliyete geçirilerek mısır ekiliş alanlarının arttırılması.(Köy Hizmetleri ve DSİ ile koordineli olarak) Faaliyet 2.3.3: Sulama ve drenaj projelerinin hayata geçirilerek mısırda ova ortalama veriminin 1200 kg dan 1600 kg çıkarılması. (Köy Hizmetleri ve DSİ ile koordineli olarak)

Faaliyet 2.3.5. Mısır yetiştirilen alanlarda münavebe bitkisi olarak patates ve fiğ üretimi yaygınlaştırılması.

Hedef 2.3. 2010 yılına kadar Seçilmiş Tarla bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi

Faaliyet 2.3.6. Avrupa Birliği standartlarına uyumluluk açısından Biyoyakıt üretiminde kullanılmak için kanola üretiminin yaygınlaştırılması. Faaliyet 2.4.1. Merkez İlçe Dernekkırı Bölgesinde marul, bezelye; Geyve ve Pamokova'da domates, kereviz, fasulye gibi sebzeler ile Taraklı'nın sulama imkanı olan düz kısımlarında enginar üretimi yaygınlaştırılması. Faaliyet 2.4.2. Pazarlama kanalları iyileştirilmesi amacıyla yöresel toptan satış yerlerinin kurulması ve mevcutların aktifleştirilmesi.

Hedef 2.4. 2010 yılına kadar sebzeciliğin geliştirilmesi

Faaliyet 2.4.3. Sebze üretiminde sözleşmeli tarım modelinin yaygınlaştırılması.

Hedef 2.5. Bitkisel üretimde gübre kullanımının kontrol altında tutulması.

Faaliyet 2.5.1. Verim, kalite ve karlılık açısından toprak analizi uygulamalarının yaygınlaştırılması.

Page 71: Stratejik Planı İndirin

71

71

STRATEJİK AMAÇ 3. Hayvansal üretimin geliştirilmesi

Faaliyet 3.1.1. Hukuki problemin olmaması durumunda Karasu TİGEM sahasında Organize Besi Bölgesi oluşturulması Faaliyet 3.1.2. En az 20’şer başlık işletmelerde olmak üzere toplam 10.000 başlık Entegre Damızlık Süt Sığırcılığı projesinin uygulanması.

Hedef 3.1. 2010 yılına kadar işletme büyüklüklerini arttırmak.

Faaliyet 3.1.3. Entegre tesislerle sözleşmeli üretim modeline geçilmesi için gerekli yayımın yapılması.

Hedef 3.2. 2010 yılına kadar Modern hayvan borsasını kurmak (Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Borsası ile koordineli olarak) 2007-2010

Faaliyet 3.2.1. Merkez ilçe Bekirpaşa Beldesinde Hayvan Borsası ve Modern Park Pazar Yeri kurulması.

Faaliyet 3.3.1. Yem bitkileri üretiminin arttırılması için yayım çalışmaları yapılması. Faaliyet 3.3.2. Sertifikalı tohum kullanımının arttırılması için tohum desteği yapılması. (Bu kapsamda 2007 yılında 20 ton macar fiği, 20 ton yonca ve 15 ton silajlık mısır tohumu % 50 Özel İdare katkılı dağıtımı yapılacaktır)

Hedef 3.3. 2010 yılına kadar yem bitkileri üretimini arttırmak

Faaliyet 3.3.3. Bölgemiz iklim koşullarına uygun olan silaj mısır, yonca, fiğ, sorgum sudan otu yem bitkilerinin uygun çeşitlerinin ekiminin arttırılması. Faaliyet 3.4.1. Hayvancılığın geliştirilmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden üstün verimli hayvanların spermleri ile tohumlanması (saf ırk sığır oranı % 32 den ilk etapta %50 ye, %8 olan yerli ırkın %3’te tutulması. ) Faaliyet 3.4.2. Hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında ilimizde ön soy kütüğü çalışmaları bitmiş olup 41.100 işletme kayıt altına alınmıştır. Halen 600 işletme olan soy kütüğüne kayıtlı işletme sayısının 2008 yılında 1000 işletmeye; 2010 yılında 2000 işletmeye çıkarılması.

Hedef 3.4. 2010 yılına kadar hayvancılığın gelişimi kapsamında ırk ıslahının sağlanması

Faaliyet 3.2.3. Irk ıslahı ile ilgili suni tohumlama, buzağı desteklemelerinden çiftçilerin daha fazla yararlandırılması. Faaliyet 3.5.1. Köy mera ıslahlarında çiftçi katkısının alınması. Faaliyet 3.5.2. Islah edilmiş ve iyi durumdaki meraların bozulmasının önüne geçilmesi. Faaliyet 3.5.3. Yaylaların yerleşim amaçlı işgallerinin engellenmesi.

Hedef 3.5. 2010 yılına kadar meraların ıslahı çalışmalarının yürütülmesi

Faaliyet 3.5.4. 2007 yılında 2000 Da meranın ıslahının yapılması. Faaliyet 3.6.1. Süt sığır işletmelerinde sütün hava ile temas etmeden depolanması ve soğutulması amacıyla sağım ve depolama sistemlerinin Bakanlık desteklemeleri ile beraber yaygınlaştırılması.

Hedef 3.6. 2010 yılına kadar kaliteli süt üretimini arttırmak.

Faaliyet 3.6.2. Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt mamulleri ihraç eden tesislere süt temin eden Onaylı Süt Sığırı İşletmelerinin sayısının arttırılması.

Faaliyet 3.7.1. Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek, arıcılığın geliştirilmesi.

Hedef 3.7. 2010 yılına kadar arıcılığın geliştirilmesi

Faaliyet 3.7.2. Arıcılık bölgelerinin oluşturulması. (ayçiçeği üretim köyü)

Page 72: Stratejik Planı İndirin

72

72

Faaliyet 3.7.3. Orman teşkilatıyla işbirliği yapılarak arıcıların konuşlanacağı yerlerin belirlenmesi ve buralarda polinasyonu etkileyecek kestane, ıhlamur vb. gibi orman ağaçlarının arttırılması. Faaliyet 3.7.4. Arıların zarar görmesini engellemek için fındık alanlarında yapılan toz ilaç uygulamasının önüne geçilerek sıvı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması

STRATEJİK AMAÇ 4. Tarım sanayi entegrasyonunu sağlama

Faaliyet 4.1.1. Meyveciliğe yönelik olarak Alifuatpaşa’da faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde ambalajlama, tasnif ve paketleme ünitesi tesis edilmesi Faaliyet 4.1.2. Ürün desenine göre üretimin yoğun olduğu Akyazı, Hendek, Karasu, Kocaali İlçelerinde fındık, Taraklı ve Kaynarca, ilçelerinde hayvansal ürünlere yönelik olarak ambalajlama, tasnif ve paketleme ünitesi tesislerinin yaygınlaştırılması.

Hedef 4.1. 2010 yılına kadar İl Özel İdaresi veya belediyelerle işbirliği yapılarak üretim merkezlerine yakın yerlerde tasnif ve ambalajlama tesisleriyle pazarlama halinin kurulması. (İl Özel İdaresi ve Kırsal kalkınma Programları kapsamında kaynak bulunması durumunda)

Faaliyet 4.1.3. Başta Dernekkırı köylerinde olmak üzere Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde üretilen sebzelere yönelik kurulan hal tesisleri geliştirilerek tasnif ambalaj paketleme gibi faaliyetlerin desteklenmesi

Faaliyet 4.2.1. Geyve İlçemizdeki soğuk hava depolarında muhafaza edilen elmaların %30’lara varan hasat sonrası fizyolojik kayıplarını önlemeye yönelik hazırlanan projenin uygulanması. Faaliyet 4.2.3. İlimiz tarla tarımında en önemli ürün mısırdır. Tarıma dayalı sanayinin geliştiği ülkelerde olduğu gibi, mısırın yan ürünlerinin (haşlama, kavurma, irmik, çerez, yağ, un, nişasta, dekstrin, şurup, konserve, pasta, şekerleme, süt asidi, içki sanayi ürünleri vb.) elde edileceği tesislerin, hammadde kaynağının yakınlığından dolayı ilimizde özendirilmesi. Faaliyet 4.2.4. Sebze ve meyvelerin kurutularak satışına imkan verecek entegre tesislerin Pamukova, Geyve ve Taraklı ilçelerinde kurulmasının teşvik edilmesi. Faaliyet 4.2.5. Fındık yan ürünlerinin üretimine yönelik modern tesislerin kurulmasının teşvik edilmesi.

Hedef 4.2. 2010 yılına kadar mevcut depolar ve bundan sonra yapılacak depolarda hasat sonrası fizyolojik kayıpların önüne geçecek mekanizasyonu çalışmaları yapmak. 2007-2010

Faaliyet 4.2.6. Çevre illerin üretimi de göz önüne alınarak AB standartlarında bal paketleme tesisinin yapılması çalışmalarının desteklenmesi.

STRATEJİK AMAÇ 5. Gıda güvenliğinin sağlanması

Faaliyet 5.1.1. Tüketicilere ulaşan gıdanın güvenli gıda olması için kontrol ve denetim çalışmalarının yapılması.

Hedef 5.1. 2010 yılına kadar gıda maddelerinin birincil üretimden işleme ve depolamaya, pazarlamaya ve tüketime, tüm aşamalarda kaliteli, güvenli ve dürüst bir biçimde sunulmasını sağlayarak çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin teminini sağlamak.

Faaliyet 5.1.2. Hayvansal gıdaların elde edildiği hayvanların sağlığı için, o hayvanın tükettiği yemin sağlıklı ve problemsiz olmasının sağlanması amacıyla yem üretim tesislerinin denetiminin yapılması.

Page 73: Stratejik Planı İndirin

73

73

Faaliyet 5.1.3. Bitkisel kökenli gıdaların üretimi sırasında kullanılan ilaç, gübre, su gibi girdilerin bitki tarafından alınması sonucu bitkisel ürüne geçen sağlık riski taşıyabilecek herhangi bir maddenin bulunmamasını sağlamak için eğitim çalışmalarının yapılması.

Faaliyet 5.1.4. Gıda, gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddesinde öngörülen veya ortaya çıkması beklenen herhangi bir maddenin tespit edilmesi için üretim, işleme ve dağıtım ile ilgili tüm aşamalarda izlenebilirlik ile ilgili kayıtların denetiminin yapılması. Faaliyet 5.2.1. Gıda üretim yerleri, gıda satış yerleri ve toplu tüketim yerlerinin Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerince kayıt altına alınması. Faaliyet 5.2.2. İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinin gıda hizmetlerinde etkinliğin arttırılması için alt yapıların geliştirilmesi için hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi.

Hedef 5.2. 2010 yılına kadar gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme, depolama, dağıtım ve satış gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzının sağlamak

Faaliyet 5.2.3. Kontrol ve denetimlerin daha etkin olması için mevcut alet-ekipmanın artırılması.

Hedef 5.3. Gıda hizmetleri ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin tüketiciler tarafından yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilmesini ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi alınabilmesini sağlamak amacıyla bir sistemin oluşturulması

Faaliyet 5.3.1. Bu sistemin bir parçası olarak bu amaca tahsis edilmiş bir telefon hattı Alo Gıda Hattı ve nöbetçi ekipler (Gece-Hafta sonu) oluşturulması.

Hedef 5.4. 2010 yılına kadar potansiyel gıda tehlikelerinin tanımlanması

Faaliyet 5.4.1. Bilgi ağı, araştırma ve laboratuar analiz sonuçlarının, gıda zincirinde yapılan kontrol ve denetim sonuçların belli bir sistem dahilinde değerlendirilmesi. Faaliyet 5.5.1. Gıda hizmetleri ile ilgili olan mevzuat, Türk Gıda Kodeksi, yayımlanmış yönetmelikler, tebliğler, talimat ve genelgelerin etkin bir şekilde uygulanması

Hedef 5.5. Haksız rekabetin önlenmesi, gıda sanayinin gelişmesi ve halk sağlığı ile tüketici menfaatlerinin korunması için gıda maddelerini üreten ve satan işyerlerinin mevcut asgari ve teknik şartlarını geliştirmek amacıyla gerekli önlem ve tedbirlerin alınması

Faaliyet 5.5.2. Bu kapsamda Resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, tüketici organizasyonları, yazılı ve görsel medya, üniversite, gıda sanayi temsilcileri ile koordinasyon ve işbirliği yapılması.

Hedef 5.6. Hijyenik yönden risk taşıyan işyerlerinin denetiminin gerçekleştirilmesi

Faaliyet 5.6.1. İşyeri teknik ve hijyenik koşulları ve ürettiği ürünler yönünden risk taşıyan işyerlerinin kontrol ve denetimlerinin takibe alınması.

Hedef 5.7. 2010 yılına kadar gıda madde ve malzeme kaynaklı risklerin kontrol altına alınması

Faaliyet 5.7.1. Halk sağlığını ilgilendiren durumlarda, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzeme kaynaklı risklerin kontrolüne yönelik acil eylem planları hazırlanması ve uygulanması.

Faaliyet 5.8.1. Ülkemiz için stratejik öneme sahip ve gıda güvenliği bakımından risk taşıyan ürünleri üreten ve işleyenlerin, faaliyetleri esnasında kullandıkları girdilerin kayıt altına alınmasının takibinin yapılması.

Hedef 5.8. İşyerlerinde toplam kalite anlayışının gelişerek, gıda güvenliğinin temini olarak ISO, HACCP, EUROGAP gibi kontrol ve üretim sistemlerinin uygulanmasını sağlamak.

Faaliyet 5.8.2. Ham, yan mamul ve işlenmiş tarım ürünlerinin üretim, depolama, işleme, nakliye, dağıtım ve satış merkezlerinde, ürünün nereden geldiğini/orijinini gösteren bilgilerin kayıt altına alınması ve izlenmesi, bu ürünlerin teknik ve hijyenik yönden Türk Gıda Kodeksi şartlarına uygun hale getirilmesi.

Page 74: Stratejik Planı İndirin

74

74

Faaliyet 5.9.1. Ülke çapında düzenlenen gıda ile ilgili panel, seminer, fuar gibi etkinliklere katılımlarının sağlanması.

Hedef 5.9. Eğitim faaliyetlerine önem verilerek Gıda denetimlerinde görevli personelin, gıda sektöründe çalışan kişilerin ve tüketicilerin yeterli miktarda bilinçlenmesini sağlamak.

Faaliyet 5.9.2. Belediyelerimiz, Üniversitelerimiz ve diğer ilgili kuruluşlarla birlikte gerçekçi ve uygulanabilir bir sistem için çalışma başlatılması.

STRATEJİK AMAÇ 6. Sürdürülebilir tarım ve iyi tarım uygulamaları geliştirmek (Sürdürülebilir tarımla ilgili faaliyetler Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar belirlendikten ve İl Tarım Müdürlüğünün eğitim timi oluşturulduktan sonra uygulamaya konulacaktır.)

Faaliyet 6.1.1. Sözleşme li üretim modeli de kullanılarak İklim topografya ve toprak özellikleri bakımından uygun olan yörelerde ekolojik ürün üretimini teşvik için konu ile ilgili eğitim ve yayım faaliyetleri yapılması.

Faaliyet 6.1.2. İlimiz Geyve İlçesinin yüksek kesimlerinde ve Taraklı İlçesinin uygun havzalarında Kiraz, vişne hububat ve Kekik gibi bazı aromatik bitkilerde, Karasu, Kocaali, Hendek ve Akyazı ilçelerinde uygun havzalarda fındıkta ekolojik ürün üretiminin teşvik edilmesi.

Hedef 6.1. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınmanın gerçekleştirilmesini sağlamak

Faaliyet 6.1.3. Çeşitli sebeplerle ekolojik ürün yapılamayan yerlerde sebzeler, mısır ve diğer ürünlerde iyi tarım uygulamaları teşvik edilerek tarladan sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanması için projeli, sözleşmeli ürün üretiminin teşvik edilmesi. Faaliyet 6.2.1. Kontrollü ve sertifikalı üretim şekli olan iyi tarım uygulamalarına başlanılması. Faaliyet 6.2.2. Bitkisel ve hayvansal üretime girdi sağlamaya yönelik faaliyette bulunan işletmelerin (gübre, ilaç, yem bayi ve fabrikaları; sertifikalı tohum, fide, fidan üreticileri vb.) denetimlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılması. Faaliyet 6.2.3. Tarla ve sebze tarımında yöreye uygun dayanıklı çeşitler yetiştirilerek pestisit kullanımı azaltılması. Faaliyet 6.2.4. Meyvecilikte Agro Ekolojik Alt Bölgelere göre planlanan çeşitlerle kurulacak bahçe plantasyonlarında sertifikalı fidanların kullanımının sağlanması. Faaliyet 6.2.5. Analize dayalı gübre kullanımı yaygınlaştırılarak gerekli ve yeterli gübreleme yapılmasının sağlanması. Faaliyet 6.2.6. Sulama suyu kaynakları mikrobiyal, kimyasal ve mineral kirleticiler bakımından analiz edilmesi.

Hedef 6.2. 2010 yılına kadar tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin denetim hizmetleri yoluyla azaltılması; bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasının sağlanması ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımının yaygınlaştırılması.

Faaliyet 6.2.7. Zirai mücadelede biyolojik, kültürel ve mekanik yöntemler de değerlendirilerek entegre mücadeleye ağırlık verilmesi.

Faaliyet 6.3.1. Faydalı organizmalara zarar vermeyen seçici kimyasalların kullanılması yaygınlaştırılması.

Hedef 6.3. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri denetim hizmetleri yoluyla azaltılacak; bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji

Faaliyet 6.3.2. İlaçlama ekipmanlarının kalibrasyonunun yapılması konusunda kurslar düzenlenmesi.

Page 75: Stratejik Planı İndirin

75

75

Faaliyet 6.3.3. Hasat öncesi pestisit kalıntı analizleri yapılacak ve bazı sebzelerde derim sonrası yıkamada kullanılan su kaynaklarının denetlenmesi.

kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımnı yaygınlaştırılması.

Faaliyet 6.3.4. Yönetimli çiftçi mücadelesine konu olan alanlarda çiftçi uygulamalarının denetiminin arttırılması.

Hedef 6.4. 2010 yılına kadar yetiştiricilik yapılan alandaki tüm uygulamaların kayıt altına alınması

Faaliyet 6.4.1. Üreticilerin ürettikleri ürünle ilgili tüm uygulamaları kayıt altına almasının teşvik edilmesi amacıyla eğitim çalışmalarının yapılması.

Hedef 6.5. Çevre kirlililiğine neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması

Faaliyet 6.5.1. Boşalan pestisit kutularının toplanıp yok edilmesi için erken uyarı ve entegre mücadele çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda örnek uygulamalar yapılması.

Hedef 6.6. Sapanca gölü havzasının korunması 2007-2010

Faaliyet 6.6.1. Sapanca Gölü havzasının korunması ve suyunun içilebilir özelliğinin idamesi için başta süs bitkileri üretiminin geliştirilmesi olmak üzere alınması gereken tedbirler dizisi yanında tüm havzayı kapsayacak şekilde iyi tarım uygulamasına geçilmesinin planlanması.

Faaliyet 6.7.1. Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirlerin alınması.

Hedef 6.7. Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Yönetmeliğine uygun olarak hayvansal üretimlerde hijyenik tedbirlerin alınması Faaliyet 6.7.2. Hayvan hastalık ve zararlılarıyla

mücadele edilmesi.

STRATEJİK AMAÇ 7. Doğal kaynakların korunması ve kullanımı

Faaliyet 7.1.1: Çevre düzeni planında tarım dışı kullanımlar için verimsiz arazilerin planda gösterilmesi. Faaliyet 7.1.2. Mevcut imara açılmış sahaların yetersizliği durumunda yeni imar alanlarının açılmasının sağlanması. Faaliyet 7.1.3. Verimli tarım arazilerinin korunması için kurumlar arasında tam mutabakat sağlanması.

Hedef 7.1. Kaliteli tarım arazilerinin tarım dışında kullanılmasının engellenmesi.

Faaliyet 7.1.4. İzinsiz kum çakıl ocakları ile tarım arazilerinin tahrip edilmesinin önüne geçilmesi.

Hedef 7.2. 2010 yılına kadar Sakarya Nehri Yatağının Islahının gerçekleştirilmesi (Merkezi İdare, DSİ ve KHM Müdürlükleri ile koordineli olarak)

Faaliyet 7.2.1: Nehir taşımacılığına imkan sağlayacak şekilde Sakarya Nehri’nin ıslahı, aynı zamanda taşkınlar sebebiyle meydana gelen ürün ve toprak kayıplarının (erozyon) önüne geçilmesi.

Hedef 7.3. 2010 yılına kadar av yasakları ve su kirliliği yönünden su üretim sahalarının optimal kullanımının sağlanması (Çevre Orman ve Tarım Müdürlüklerinin koordinasyonu ile)

Faaliyet 7.3.1: Stokların korunması amacıyla ilimizde bulunan su ürünleri potansiyeli olan kaynakların kirliliğinin önüne geçilmesi.

STRATEJİK AMAÇ 8. Süs bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi

Faaliyet 8.1.1. Dış mekan süs bitkileri üretiminin organize üretim bölgeleri kapsamında sürdürülmesi.

Hedef 8.1. Organize Süs Bitkileri Üretim Bölgeleri Oluşturulması

Faaliyet 8.1.2. İlimiz Merkez İlçeye bağlı Yazlık Beldesinde 1034 dekar arazi, İl Özel İdaremizce satın alınıp Süs Bitkileri Üretim Bölgesi kurularak kiralama yapan profesyonel firmalarca fide üretilerek sözleşmeli model yetiştiricilik yapılması.

Page 76: Stratejik Planı İndirin

76

76

Faaliyet 8.2.1: Fiyat ve arzın oluşmasında belirleyici olabilmek için tüm üreticilerin Süs Bitkisi Üreticileri Birliğinin şemsiyesi altında toplanmasının sağlanması.Faaliyet 8.2.2. İl bazında sözleşmeli üretim yapmak isteyen üreticilerimiz için eğitim programlarının uygulanması. Faaliyet 8.2.3. Sektörün ihtiyaç duyduğu AR-GE (araştırma-geliştirme) çalışmalarına katkı sağlamak ve ara kademe eleman yetiştirmek amacıyla Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açılan süs bitkileri bölümü ile sektörün gelişimi için sürekli koordinasyon içinde olunmasının sağlanması.

Hedef 8.2. Süs Bitkileri Üreticileri Birliği'nin Etkinliğinin Arttırılması

Faaliyet 8.2.4. Tanıtım ve fuar alanlarının belirlenerek hayata geçirilmesi.

Faaliyet 8.3.1. Çeşitli nedenlerle üretimini geliştiremeyen veya modernize edemeyen süs bitkisi üreticilerinin sektöre uyumunun temini fide, fidan başta olmak üzere üretim ortamı ve girdilerini sağlayan destekleme projelerine devam edilmesi. Faaliyet 8.3.2. Mevcut 4000 Da lık üretim sahasının ilk etapta 10000 Da'a çıkarılması. Faaliyet 8.3.3. Pamukova askeri hava alanı yanındaki 1200 dekarlık alanın Süs bitkileri üretimine açılmasının sağlanması. Faaliyet 8.3.4. Yeterli işletme büyüklüğünün altında araziye sahip ve süs bitkisinin üretimine elverişli yerlerde üreticilerin süs bitkisi üretimine yöneltilmesi.

Hedef 8.3. 2010 yılına kadar Üretim Sahalarının Yaygınlaştırılması

Faaliyet 8.3.5. Sakarya nehri kenarındaki atıl ve çeşitli nedenlerle yıpranmış kamu arazileri süs bitkileri üretimine açılması için projelerin hazırlanması.

STRATEJİK AMAÇ 9. Çiftçi örgütlenmesinin etkinleştirilmesine destek verilmesi

Faaliyet 9.1.1. İlimizde kurulu bulunan tarımsal örgütlerin aralarındaki koordinasyonun sağlanması bakımından, planlı olarak teknik bilgilendirme ve bilgi alışverişi toplantıları düzenlenmesi ve bu hizmetleri yürütmek üzere bir birim oluşturulması.

Faaliyet 9.1.3. Çiftçi örgütleri kurumsallaşma süreçlerini tamamlayana kadar kuruluş amaçları ve hedefleri ile ilgili ihtiyaç ve heyecan kaybolmakta, uygulamak istedikleri projeler gerçek anlamda etüt edilmediğinden proje süresi tamamlanmadan uygulanabilirlikleri ile ilgili endişeler ortaya çıkmaktadır. Bu durumun önlenebilmesi ve fizibil projelerin yürürlüğe konulması ve desteklenmesi.

Faaliyet 9.1.4. Çiftçi örgütlerinin tek başlarına kuramayacakları üretim ve pazarlama organizasyonlarının kurulmasına destek sağlanması.

Hedef 9.1. 2010 yılına kadar Köyde yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan tarımsal üreticilerin ekonomik yönden güçlendirilmesi amacıyla, bu üreticiler tarafından ilgili mevzuatlar çerçevesinde kurulmuş olan tarımsal amaçlı çiftçi örgütlerinin teknik ve mali yönden desteklenerek bitkisel ve hayvansal üretime ve pazarlamaya yönelik makro ve mikro ölçekli projeler uygulayarak tarımsal üreticilerin gelir seviyelerini artırıcı destek sağlamak.

Faaliyet 9.1.5. Mevcut organizasyonların çalışmalarının teknik ve mali yönden desteklenmesi.

Page 77: Stratejik Planı İndirin

77

77

Faaliyet 9.1.6. Tarımsal kooperatiflere, derneklere, birliklere ve benzer kuruluşlara örgütlenme ve profesyonel yöneticilik konusunda eğitim verilecek, bu örgütlerde çalışan personele yönelik teknik ve pratik eğitimle mesleki ve mevzuat bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi. Faaliyet 9.1.7. Çiftçi örgütlerine (Tarım Kredi Koop. Ve Tarımsak Kalkınma Koop.) tarımsal mekanizasyon parkı oluşturarak küçük çaplı işletme sahiplerinin ortak makine kullanılmasının benimsetilerek makine kiralama alışkanlığının yerleştirilmesi.

ÇEVRE VE ORMAN

STRATEJİK AMAÇ 1. Çevre sorunlarını en aza indirmek

Faaliyet 1.1.1: Sakarya’nın 1/100.000 ‘lik Çevre düzen Planı’nın hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Faaliyet 1.1.2: Sapanca Gölü Havza’sı Çevre Düzeni Planı , Sapanca’daki yapılaşma ve sanayileşmede kriter olarak uygulanmaktadır.

Hedef 1.1. İlimizdeki Sanayileşmenin çevre sorunlarına neden olmadan gelişiminin planlanması

Faaliyet 1.1.3: İşletmelerin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen çevre standartlarına göre kontrolleri yapılmaktadır.

Hedef 1.2. İşletmelerin ekonomik değerlere engel olmaksızın çevreye zarar vermeden faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlanması

Faaliyet 1.2.1: İşletmelere kuruluş aşamasında Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 2. Doğa koruma ve av yaban hayatı ile ilgili olarak vatandaşlara gerekli hassasiyetin gösterilmesi

Faaliyet 2.1.1: Doğa koruma ve av yaban hayatı koruma projesinin hayata geçirilmesi Faaliyet 2.1.2: Önemli doğa varlıklarının korunması ve tanzimi ve rehabilitasyon projesinin gerçekleşmesi

Hedef 2.1. Doğa koruma ve av yaban hayatı Projelerinin hayata geçirilmesi

Faaliyet 2.1.3: iki adet orman içi dinlenme yerinin yapımı

STRATEJİK AMAÇ 3. Fidan üretimi, erozyon kontrolü ve orman içi ağaçlandırma yapılması

Faaliyet 3.1.1: Fidan Üretimi yapılması Faaliyet 3.1.2: 11 Orman içi ağaçlandırma (bakım) Faaliyet 3.1.3: 2 erozyon kontrolü (bakım)

Hedef 3.1. 2010 yılına kadar fidan üretimi, erozyon kontrolü ve orman içi ağaçlandırmanın yapılması

Faaliyet 3.1.4: 6 rehabilitasyon projesi

Page 78: Stratejik Planı İndirin

78

78

STRATEJİK AMAÇ4. Orman köylülerinin kalkınmasına destek verilmesi

Hedef 4.1. Orman köylülerine kredi verilmesi Faaliyet 4.1.1: Orköy Şube Müdürlüğünün 15 adet köye kredi verme projesinin gerçekleşmesi