STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN ZA GRADNJO KMETIJSKIH gospodarska javna infrastruktura legenda: elektrovod

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN ZA GRADNJO KMETIJSKIH gospodarska javna infrastruktura legenda: elektrovod

 • URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA

  KMETIJI CEROVEC 12, ŠENTJUR

  Naročnik: Zasebni

  Izdelal: URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana Direktorica: Barbara Dalla Valle Odgovorni vodja projekta: Judita Thaler, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1702 A

  Številka projekta: URBI-1816 Datum: julij 2018

 • Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec12, Šentjur

  Prikaz stanja prostora, julij 2018

  Projekt: »PRIKAZ STANJA PROSTORA«, je izdelal:

  URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana direktorica: Barbara Dalla Valle odgovorni vodja projekta: Judita Thaler, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1702 A sodelujoči pri projektu: Nuša Dalla Valle, mag. inž. arh. investitor: zasebni pripravljalec: Občina Šentjur št. projekta: 1816

  VSEBINA:

  1. OSNOVNI PODATKI ZA OBMOČJE PROSTORSKEGA AKTA..............................................................................2

  1.1 UVOD...............................................................................................................................................................2 1.2 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI IN PREDPISI...................................................................................................................2

  2. BILANCA POVRŠIN ZEMLJIŠČ NAMENSKE/DEJANSKE OSNOVNE RABE..........................................................3

  2.1 VELIKOST OBMOČJA....................................................................................................................................3 2.2 ZEMLJIŠKE PARCELE..............................................................................................................................................3 2.3 NAMENSKA RABA IZ OPN OBČINE ŠENTJUR.......................................................................................................4 2.4 DEJANSKA OSNOVNA RABA...................................................................................................................................6

  3. BILANCA POVRŠIN POD RAZLIČNIMI VARSTVENIMI REŽIMI..........................................................................7

  3.1 OHRANJANJE NARAVE.................................................................................................................................7 3.2 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE..................................................................................................................7 3.3 VARSTVO VODA................................................................................................................................................8 3.4 POTRESI.......................................................................................................................................................8 3.5 KOMUNALNA OPREMLJENOST OBMOČJA..................................................................................................................9

  4. OPIS KVALITETE IN OPOZORIL O PRIMERNOSTI IN ZANESLJIVOSTI UPORABE GRAFIČNIH PRIKAZOV..........10

  GRAFIČNI DEL

  list 1 prikaz rabe prostora M 1:2.000 list 2 gospodarska javna infrastruktura M 1:2.000 list 3. varstveni režimi M 1:2.000

  1

 • Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec12, Šentjur

  Prikaz stanja prostora, julij 2018

  1. OSNOVNI PODATKI ZA OBMOČJE PROSTORSKEGA AKTA

  1.1 UVOD

  Prikaz stanja prostora je podlaga za izdelavo OPPN ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJI CEROVEC 12, ŠENTJUR.

  Podatki iz prikaza stanja prostora so podatki o dejanskem in pravnem stanju prostora (ZUreP-2, 3. člen, 21. odstavek).

  Pri pripravi prostorskih aktov se uporabljajo podatki iz prikaza stanja prostora ter drugi podatki, ki so pomembni za pripravo prostorskega akta, vključno s podatki nosilcev urejanja prostora (ZUreP-2, 60. člen, 2. odstavek).

  Prikaz stanja prostora omogoča storitve v zvezi s podatki, in sicer zlasti s: – podatki iz zbirke prostorskih aktov; – podatki iz zbirke podatkov o graditvi objektov; – podatki iz evidence stavbnih zemljišč; – podatki iz evidenc dejanskih rab prostora; – podatki iz zbirk podatkov o pravnih režimih; – podatki o nepremičninah ter – topografskimi in kartografskimi podatki (ZUreP-2, 256. člen, 1. odstavek).

  1.2 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI IN PREDPISI

  V Občini Šentjur veljajo naslednji prostorski akti in predpisi:

  · Odlok o strateškem prostorskem načrtu Občine Šentjur (UL RS, št. 114/2013) · Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (UL RS, št. 114/2013)

  2

 • Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec12, Šentjur

  Prikaz stanja prostora, julij 2018

  2. BILANCA POVRŠIN ZEMLJIŠČ NAMENSKE/DEJANSKE OSNOVNE RABE

  2.1 VELIKOST OBMOČJA

  Območje urejanja zajema enote urejanja prostora EUP CE12 in EUP DG02. Območje, ki se ureja z OPPN, meri približno 2,2 hektara.

  Slika 1: Parcelne meje in DOF

  2.2 ZEMLJIŠKE PARCELE

  Na območju OPPN so naslednje zemljiške parcele:

  Zemljiška parcela št.

  Katastrska občina

  Površina zemljiške parcele m2

  Namenska raba Lastnik

  349 Primož 3.255 m2 K1 Zasebni

  345 Primož 2.229 m2 K1 Zasebni 362 Primož 7.226 m2 A, K1 Zasebni 348 Primož 10.808 m2 A, K1 Zasebni

  *55 Primož 879 m2 A Zasebni *56 Primož 58 m2 A Zasebni

  3

 • Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec12, Šentjur

  Prikaz stanja prostora, julij 2018

  2.3 NAMENSKA RABA IZ OPN OBČINE ŠENTJUR

  V območju OPPN je namenska raba A-površine razpršene poselitve in K1-najboljša kmetijska zemljišča.

  Slika 2: izrez iz OPN Šentjur – namenska raba prostora na območju OPPN

  4

 • Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec12, Šentjur

  Prikaz stanja prostora, julij 2018

  LEGENDA:

  5

 • Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec12, Šentjur

  Prikaz stanja prostora, julij 2018

  2.4 DEJANSKA OSNOVNA RABA

  Dejanska raba na območju urejanja z OPPN je: 1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče 1300 – trajni travnik 3000 – pozidano in sorodno zemljišče

  Slika 3: izrez iz karte dejanska raba (vir: GIS, raba, 19.07.2018).

  LEGENDA:

  6

 • Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec12, Šentjur

  Prikaz stanja prostora, julij 2018

  3. BILANCA POVRŠIN POD RAZLIČNIMI VARSTVENIMI REŽIMI

  3.1 OHRANJANJE NARAVE

  V območju urejanja z OPPN ni območij varstva narave, je pa območje prisotnosti medveda v Sloveniji

  LEGENDA:

  Slika 4: izrez iz karte Varstvo narave (vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=Sentjur, z dne 19.07.2018).

  3.2 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

  V območju ni območij kulturne dediščine.

  LEGENDA:

  Slika 5: izrez iz karte Varstveni režimi kulturne dediščine (vir:https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=Sentjur, z dne 19.07.2018).

  7

 • Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec12, Šentjur

  Prikaz stanja prostora, julij 2018

  3.3 VARSTVO VODA

  V območju urejanja z OPPN ni varstva vodnih virov. Območje je erozijsko, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi.

  LEGENDA:

  Slika 6: izrez iz karte Vode(vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=Sentjur, z dne 19.07.2018).

  3.4 POTRESI

  Območje OPPN leži na območju s projektnim pospeškom tal v (g): 0,125.

  Slika 7: izrez iz karte Potresi (vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=Sentjur, z dne 19.07.2018).

  8

 • Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec12, Šentjur

  Prikaz stanja prostora, julij 2018

  3.5 KOMUNALNA OPREMLJENOST OBMOČJA

  Območje OPPN je komunalno opremljeno. Na območju je vodovod, elektrovod in elektronske komunikacije.

  Slika 8: izrez iz geodetskega posnetka (21.12.2017)

  9

 • Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec12, Šentjur

  Prikaz stanja prostora, julij 2018

  4. OPIS KVALITETE IN OPOZORIL O PRIMERNOSTI IN ZANESLJIVOSTI UPORABE GRAFIČNIH PRIKAZOV

  Grafični prikazi stanja prostora so povzeti iz veljavnega OPN Občine Šentjur ter po interaktivnih spletnih straneh Atlas voda (ARSO), Atlas okolja (ARSO), spletni GIS portal občine Šentjur ter geodetskega posnetka območja.

  10

 • Risba:

  Sodelavci:

  1.0

  1:2000

  Zasebni

  Datum:

  Merilo:

  Odgovorni vodja projekta:

  julij 2018

  1816

  Vrsta dokumentacije: PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA KMETIJO CE12

  PRIKAZ RABE PROSTORA

  LEGENDA:

  MEJA OPPN ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJI

 • Risba:

  Sodelavci:

  2.0

  1:2000

  Zasebni

  Datum:

  Merilo:

  Odgovorni vodja projekta:

  julij 2018

  1816

  Vrsta dokumentacije: PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA KMETIJO CE12

  GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA