Sundhedscentre i Danmark – organisering og ...· tens Bekæmpelse, konsulent Lise Holten, Kommu-nernes

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sundhedscentre i Danmark – organisering og ...· tens Bekæmpelse, konsulent Lise Holten,...

Sundhedscentre i Danmark organisering ogsamarbejdsrelationerTina Drud DueSusanne Boch WaldorffAnne Kristine AarestrupBjarne LaursenTine Curtis

Sundhedscentre i Danmark- organisering og samarbejdsrelationer

Tina Drud DueSusanne Boch WaldorffAnne Kristine Aarestrup

TIne Curtis Bjarne Laursen

Sundhedscentre i Danmark organisering og samabrejdsrelationer

Tina Drud Due, Susanne Boch Waldorff, Anne Kristine Aarestrup, Tine Curtis

Copyright Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Kbenhavn 2008.

Gengivelse af uddrag, herunder tabeller og citater er tilladt mod tydelig gengivelse.

Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nrvrende publikation bedes

sendt til Statens Institut for Folkesundhed.

Omslag: Work of Heart

Lay-out: Hanne Mortensen SIF

Tryk: Schultz Grafi sk

Oplag: 800 eksemplarer

ISBN: 978-87-7899-135-5

Elektronisk ISBN: 978-87-7899-136-2

Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til:

Statens Institut for Folkesundhed

ster Farimagsgade 5 A, 2

1399 Kbenhavn K

Telefon: +45 3920 7777

Fax: +45 3920 8010

E-mail: sif@si-folkesundhed.dk

www.si-folkesundhed.dk

Bjarne Laursen,

Forsidefoto: Colourbox

3

Forord

Kommunalreformen i 2007 og den nye sundheds-lov har stimuleret udviklingen af et nyt koncept i det danske sundhedsvsen: Det kommunale sundhedscenter. Centrene str for sundhedsfrem-me og forebyggelse i forhold til kommunens bor-gere, herunder borgere med kronisk sygdom.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse under-stttede den kommunale udvikling p omrdet med en konomisk pulje. 63 kommuner sgte, og 18 af dem fi k sttte. Ministeriet bad samtidigt Statens Institut for Folkesundhed om at beskri-ve de stttede centre og flge implementeringen ud fra srlige fokusomrder samt diskutere hen-sigtsmssigheden af de forskellige modeller for sundhedscentre, som er udviklet gennem de seneste r.

Det er alt for tidligt at foretage en egentlig forsk-ningsbaseret evaluering af de forskellige centre og deres sundhedsmssige virkninger p indivi-der og kommunens borgeres sundhedstilstand. Centrene skal fortsat udvikles, fi nde sit leje og ind i en stabil driftsfase. Med denne rapport er der derfor tale om en allerfrste vurdering af cen-trene, og rapporten beskriver centrene, vurderer implementeringen og indeholder en registerba-seret vurdering af udvalgte effektindikatorer. I en fremtidig vurdering br det sikres, at den bygger p forskningsbaserede vurderinger af effekten af sundhedscentrenes indsatser, nr de nye kommu-nalbestyrelser er p plads i 2010 og har revurde-

ret den kommunale sundhedspolitik og fundet en mere blivende strukturel og funktionel placering for sundhedscentrene i den samlede opgavels-ning. Endvidere ville det vre hensigtsmssigt at sammenligne kommuner med sundhedscen-tre med kommuner, som ikke har egentlige sund-hedscentre.

Statens Institut for Folkesundhed nsker at tak-ke de mange medarbejdere i kommunerne samt sundhedscentrenes samarbejdspartnere for kon-struktiv medvirken til at registrere oplysninger, godkende beskrivelser af de enkelte centre, del-tage i interviews med videre.

Desuden skal medlemmerne af en flgegruppe takkes for kvalifi cerede input undervejs i forlbet. Flgegruppen bestod af direktr Charlotte Fugl-sang, Danmarks Lungeforening, afdelingsleder Ole Gregersen, Socialforskningsinstituttet, vice-direktr Henrik Hauschildt Juhl, DSI Dansk Insti-tut for Sundhedsvsen, direktr Kirsten Kenneth Larsen, Dansk Sygeplejerd, assisterende lge Bente Mller, Enhed for Planlgning, Sundheds-styrelsen (afdelingslge Jean Hald Jensen indtil maj 2007), praktiserende lge, forskningsleder, adjungeret professor Frede Olesen, Forsknings-enheden for Almen Medicin / formand for Krf-tens Bekmpelse, konsulent Lise Holten, Kommu-nernes Landsforening (chefkonsulent Helle Schnedler indtil marts 2008) og direktr Susanne Volqvartz, Hjerteforeningen.

4

Projektet er gennemfrt med Susanne Boch Wal-dorff som projektleder og Tine Curtis som forsk-ningsleder. Tina Drud Due og Anne Kristine Aare-strup har deltaget i dataindsamlingen fra efterret 2007 samt i analyse og rapportskrivning i 2008, mens Bjarne Laursen har stet for registeranaly-

serne. Jens Kristoffersen og Mette Tuxen Faber deltog i dataindsamling og indledende analyser i 2007.

Kbenhavn, august 2008 Finn Kamper-JrgensenDirektrStatens Institut for FolkesundhedSyddansk Universitet

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, dav-rende Indenrigs- og Sundhedsministeriet, har fi nansieret projektet.

Indholdsfortegnelse

5

1. Indledning ................................................................................................................. 7

2. Resume ..................................................................................................................... 11

English Summary ........................................................................................................... 12

3. Sundhedscentrenes aktiviteter og organisering .................................................. 13 Aktiviteter ..................................................................................................................... 14 Organisering ................................................................................................................. 15 Opsamling..................................................................................................................... 17

4. Implementering ....................................................................................................... 18 Opsamling..................................................................................................................... 19

5. Samarbejdsrelationer ............................................................................................. 21

Praktiserende lger ...................................................................................................... 21 Sygehus ....................................................................................................................... 22 Frivillige organisationer (patientforeninger og idrtsorganisationer) .............................. 23 Kommunale enheder ..................................................................................................... 23 Private samarbejdspartnere .......................................................................................... 25 vrige samarbejdspartnere ........................................................................................... 25 Opsummering med diskussion ...................................................................................... 25

6. Sammenhng i indsatsen ...................................................................................... 28

Kommunernes vurderinger af sammenhng .................................................................. 28 Henvisning til eller henvendelse i sundhedscentret ........................................................ 29 Kommunikation og information ..................................................................................... 30 Arbejdsdeling ............................................................................................................... 30 Sundhedscentrets opflgning p borgerne .................................................................... 32 Opsamling med diskussion ........................................................................................... 33

7. Diskussion af lsningsmodellers hensigtsmssighed ......................................... 35

Patientrettede sundhedscentre ..................................................................................... 35 Borgerrettede sundhedscentre ...................................................................................... 38 Patientrettede og borgerrettede sundhedscentre ........................................................... 40 Opsummering ............................................................................................................... 41

8. Analyse af sundhedscentrenes betydning for brug af sundhedsydelser ........... 43

Resultater ..................................................................................................................... 43 Opsamling med diskussion ........................................................................................... 48

6

9. Beskrivelser af de enkelte centre ........................................................................... 51 Bornholms Regionskommune ....................................................................... 52 Brnderslev Kommune ................................................................................... 58 Fredensborg Kommune .................................................................................. 64 Faaborg-Midtfyn Kommune ........................................................................... 69 Hillerd Kommune .......................................................................................... 75 Horsens Kommune .......................................................................................... 78 Kbenhavns Kommune ................................................................................... 84 Lyngby-Taarbk Kommune ............................................................................ 89 Nstved Kommune ......................................................................................... 95 Odense Kommune ..............................