Click here to load reader

SUŠENJE OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) S PROIZVODNOG

 • View
  237

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of SUŠENJE OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) S PROIZVODNOG

 • 248

  STRUNI LANCI PROFESSIONAL PAPERS

  UDK 630* 49 : 562 (Abies alba Mill.)umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) S PROIZVODNOG STAJALITA NA PRIMJERU NEKOLICINE BUKOVO-JELOVIH SASTOJINA

  PRODUCTION ASPECT OF SILVER FIR (Abies alba Mill.) DIEBACK ON EXAMPLE OF A FEW BEECH-FIR STANDS

  Elvis PALADINI, Denis TIMAC, Hrvoje MARJANOVI,

  Ivan BALENOVI, M. Zorana OSTROGOVI*

  SAETAK: Problematika koju rad istrauje je suenje obine jele u bu-kovo-jelovim umama s proizvodnog stajalita. Proizvodnjom umskih drvnihsortimenata jele u sastojinama razliitih kategorija zdravstvenog stanja,ostvaruje se sortimentna struktura koja vrlo esto znaajno odstupa od plani-rane strukture, a time i od planiranih prihoda proizvodnje. Navedene razlikeizmeu planirane i ostvarene proizvodnje, koje su znaajne za sastojine u ko-jima je jela umjereno do izrazito naruenog zdravstvenog stanja, ponajprijepromatrajui osutost kroanja, glavna su tema ovoga rada.

  Podruje istraivanja odreeno je granicama Uprave uma PodruniceDelnice, s naglaskom na one gospodarske jedinice, odnosno odjele zahvaeneintenzivnim suenjem stabala jele. U skladu s tim, te uz strunu pomo Ekolo-kog i Proizvodnog odjela navedene Podrunice, prikupljanje podatka obav-ljeno je na podruju gospodarskih jedinica Brloko i iroka Draga.Osnovna razlika na temelju koje su te jedinice odabrane je u kategoriji opegzdravstvenog stanja stabala jele.

  Terensko istraivanje provoeno je u skladu s operativnim proizvodnimplanom Podrunice za svaku godinu istraivanja, na nain da je odabrano ne-koliko odjela/odsjeka predvienih za prebornu sjeu tijekom godine. Na te-renu su prikupljani podaci o oborenim jelovim stablima i to osnovne mjerneveliine prsni promjer i ukupna visina stabla, te mjere svakog izraenog i kla-siranog sortimenta iz stabala uzorka. Prikupljeni terenski podaci obraivanisu Microsoft Excel 2007, te SPSS programom za statistiku obradu podataka.

  Analizom su potvrene statistiki znaajne razlike izmeu planirane iostvarene proizvodnje drvnih sortimenata jele u odjelima sa znaajnim sue-njem jele, a dokazane su znaajne razlike izmeu proizvodnje istovrsnih sorti-mentnih klasa pridobivenih iz jelovih sastojina razliitih kategorijazdravstvenoga stanja.

  K l j u n e r i j e i : kategorija zdravstvenoga stanja sastojine, obinajela, suenje, umski drvni sortimenti, planirana proizvodnja, ostvarena proiz-vodnja

  *

  Dr. sc. Elvis Paladini, Hrvatski umarski institut, e-mail: [email protected]

  Denis timac, dipl. ing. um., Uprava uma Podrunica Delnice,

  e-mail: [email protected]

  Dr. sc. Hrvoje Marjanovi, Hrvatski umarski institut, e-mail: [email protected]

  Ivan Balenovi, dipl. ing. um., Hrvatski umarski institut, e-mail: [email protected]

  M. Zorana Ostrogovi, dipl. ing. um., Hrvatski umarski institut,

  e-mail: [email protected]

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 248

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  249

  UVOD IntroductionObina jela (Abies alba Mill.) je prirodno rasprostra-

  njena u planinama srednje, june i djelomino zapadne

  Europe. Areal obine jele u Hrvatskoj obuhvaa podru-

  ja Gorskog kotara, odakle se preko Velebita protee

  kroz cijeli Dinarski masiv. Ova se vrsta nalazi i u gor-

  skim predjelima (Papuk) izmeu Save i Drave (Vi d a -

  k o v i , 1993).

  Obina jela je ekoloki, gospodarski i tradicionalno

  najvanija hrvatska etinjaa, s oko 35 % udjela u uku -

  p noj drvnoj zalihi etinjaa (P r p i i S e l e t k o v i ,

  2001). Pridolazi u prebornim umama koje predstav-

  ljaju znaajno ekoloko uporite najumovitijega po-

  druja Republike Hrvatske. Ako se pri gospodarenju

  ovom vrstom nema u vidu raznovrsnost meudjelova-

  nja svih okolinih imbenika, a zahvati pridobivanja

  drva se obavljaju jednoliko na svim stanitima, moe se

  dogoditi da neki drugi imbenik (klimatski, biotski) do

  toga trenutka beznaajan, postane na nekim stanitima

  vrlo znaajan, odnosno odluan za razvoj, prirast, uz

  rast pa i opstanak jele ( a f a r , 1965).

  Inae, propadanje odnosno suenje obine jele po-

  javljuje se periodiki u Europi jo negdje od oko 1500.

  god. (M e y e r , 1957; K r e h a n , 1989), bilo da se po-

  stupno odvijalo bilo stepeniastim trendom, s time

  da su zabiljeeni i nagli porasti suenja povezani s izne-

  nadnim stresnim obratima u jelovim umama (I n n e s ,

  1993). Prostorna i vremenska varijabilnost suenja obi-

  ne jele promatra se s porastom intenziteta i raspodjele

  jo od 19. Stoljea (L a r s e n , 1986).

  Suenje uma u Hrvatskoj se sustavno prati te izvje-

  tava od 1987. godine kada je RH poela sudjelovati u

  programu ICP Forests. O prvim rezultatima procjene

  stanja kroanja u Hrvatskoj u okviru ICP Forests piu

  P r p i , K o m l e n o v i i S e l e t k o v i (1988), a go-

  dinje procjene prate se odgovarajuim izvjeima (S e -

  l e t k o v i i T i k v i , 1996; P o t o i i S e l e t k o v i

  2000a, 2000b, 2001, 2002, 2003, 2004). Prema navede-

  nim godinjim izvjeima obina jela je naa najotee-

  nija vrsta umskog drvea, s vrlo visokim postotkom

  znaajne oteenosti (S e l e t k o v i i P o t o i , 2004),

  iji je minimum u promatranom razdoblju zabiljeen

  1999. godine (58,1 %), a maksimum od 88,4 % 2004.

  godine (Vr b e k i dr., 2008). Toni uzroci suenja obine

  jele jo su nepoznati. Istraivanjima se ustanovilo da je

  suenje posljedica sinergistikog djelovanja vie nepo-

  voljnih (okolinih) imbenika, poput sue, mraza, veli-

  kih padova temperature zraka, nadmetanja sa susjednim

  stablima, zranog zagaenja, zakiseljavanja tla, nedosta-

  tka minerala, kukaca, a i ostalih patogena (S c h t t ,

  1977; L a r s e n , 1986; K r e h a n , 1989; C e r t i n i et al.,

  2000; T h o m a s , 2002; a f a r , 1965; K a u z l a r i ,

  1988; B e z a k i dr., 1991; T i k v i i dr., 1995, K o m l e -

  n o v i i dr., 1997; P o t o i i dr., 2008; T i k v i i dr.,

  2008; A n i i dr., 2009). L a r s e n (1986) ukazao je na

  nedovoljnu genetsku varijabilnost i nisku sposobnost

  prilagoavanja obine jele u sredinjoj te zapadnoj Eu-

  ropi, kao predodredive imbenike smrtnosti jele.

  Sam proces suenja jelovih stabala popraen je sma-

  njenim rastom te oteivanjem kronje stabla u obliku

  gubitka iglica (osutost) te uenja istih (B a u c h , 1986;

  L a r s e n , 1986; I n n e s , 1993; A n d r o i i C e s t a r ,

  1975; A n d r o i i dr., 1975;

  Na lokalitetima jelovih uma gdje je uoeno suenje,

  ono se oituje kao suenje manjih ili veih skupina sta-

  bala. Izravna posljedica suenja je ta da se sjeivi obu-

  jam jele namiruje najveim dijelom sanitarnim sjeama

  odumrlih jelovih stabala, ime je gospodarenje jelovim

  umama na poznatim i propisanim osnovama postalo u

  najmanju ruku upitno (K r p a n i P i m a n , 2001).

  Stoga takvo znaajno naruavanje kvalitete drva djelo-

  mino do potpuno suhih stabala snano utjee na eko-

  nomsko stajalite proizvodnje sortimenata iz takvih

  sastojina, kojima je naruena stabilnost uslijed prinud-

  nog otvaranja sklopa, to onda ima dugorone poslje-

  dice na zdravstveno stanje i prirodnu obnovu sastojine.

  PROBLEMATIKA ISTRAIVANJA Research issuesPropadanje jelovih sastojina, odnosno intenzivno

  suenje stabala jele velik je problem u smislu odrivog

  gospodarenja te proizvodnje kvalitetnih drvnih sorti-

  menata iz naih bukovo-jelovih uma s kojim se sva-

  kodnevno susreu umarski strunjaci na terenu. Stabla

  jele se prema stanju osutosti osvijetljenog dijela kro-

  nje klasificiraju u pet klasa osutosti prilikom procjene

  stanja oteenosti umskih sastojina (S e l e t k o v i i

  P o t o i , 2004), dok se prilikom doznaivanja sta-

  bala za umsko-uzgojne radove pomlaivanja prebor-

  nom sjeom biljee posebno jelova stabla kojima se

  utvrdi jedna od dvije najvie klase osutosti. Inae, pro-

  cjena oteenosti uma obavlja se prema jedinstvenoj

  metodi propisanoj od ICP Forests (PCC, 1998), koja je

  u meuvremenu jo dvaput (2006. i 2009.) doraivana i

  dopunjavana. Vodei se stupnjevanjem klasa osutosti

  kroanja jele po ICP metodologiji te injenicom da se

  znaajno oteenim stablima smatraju stabla osutosti

  kronje iznad 25 %, bukovo-jelove sastojine naelno su

  podijeljene u tri kategorije zdravstvenog stanja jele. To

  su: a) sastojine dobrog (zadovoljavajueg) zdravstve-

  nog stanja (primjer: gospodarska jedinica skraeno: g.j.

  iroka Draga), b) sastojine umjereno naruenog

  zdravstvenog stanja (primjer: g.j. Kobiljak-Bitoraj),

  c) sastojine izrazito naruenog zdravstvenog stanja

  (primjer: g.j. Brloko). Glede navedene podjele, is -

  tra ivanjem je bilo predvieno obaviti prikupljanje po-

  dataka u sve tri kategorije.

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 249

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  250

  Iako je postojei razmjer suenja jele na podruju

  Uprave uma Podrunice (skraeno: UP) Delnice ve

  godinama na priblino ujednaenoj razini (podatak iz

  Odjela za ekologiju navedene UP), ostvarena proiz-

  vodnja umskih sortimenata iz oborenih stabala jele

  znatno se razlikovala od planirane sortimentne struk-

  ture i njezinih koliina (navodi Proizvodnog odjela

  UP Delnice). Takva je razlika izmeu planirane i

  proizvedene sortimentne strukture, a ujedno i izmeu

  planiranih i ostvarenih prihoda proizvodnje, znaajna

  posebice za sastojine jele umjereno te izrazito narue-

  nog zdravstvenog stanja. Spomenute razlike idu do te

  mjere da su provedeni umsko-uzgojni radovi pridobi-

  vanja drvnih sortimenata na granici isplativosti, odnos -

  no da su neisplativi. Gledano s ekonomske strane,

  provedba tih radova postaje upitna, no ne moe nikako

  izostati, jer bi izostanak sjee suaca i stabala koja iz-

  gledom pokazuju da e relativno brzo postati suci, po-

  godovao daljnjem naruavanju zdravstvenog stanja

  sastojine, irenju bolesti i tetnika, te smanjenju ka-

  kvoe i ekonomske vrijednosti drvne zalihe.

  Prilikom izrade godinjeg plana proizvodnje nadle-

  na sluba UP koristi kompjutorski program izraen

  za vlastite potrebe. Za izraun planskih koliina sorti-

  menata iz pojedinog odjela predvienog za provoenje

  umsko-uzgojnih radova, program koristi datoteku s ta-

  blicama relativnih udjela sortimentnih klasa u obujmu

  krupnog drva razvrstanih po debljinskim stupnjevima i

  vrstama drvea, tzv. sortimentne tablice (Rebula, 1996;

  t e f a n i , 1997; t e f a n i , 1998; P r k a , 2001).

  Te su tablice izraene prema zahtjevima Hrvatskih

  normi proizvoda iskoritavanja uma iz 1995. (A n o n ,

  1995), a nastale kao rezultat viegodinjih analiza plan-

  skih veliina na osnovi stablimine procjene i ostvare-

  nja sortimenata bilo na pomonim stovaritima, bilo

  kod prikrajanja stabala pri panju. Napravljene su tako

  da se za odreenu vrstu drvea koriste na velikom po-

  druju, primjenjujui se za ume nekoliko UP-a (npr.

  za jelu na podruju Gorskog kotara i Like). Prilikom

  odabira odgovarajuih sortimentnih tablica u planira-

  nju prihoda ne uvaavaju se specifinosti poput tipa fi-

  tocenoze, ekoloko-gospodarskog tipa (skraeno:

  EGT), kvalitetnih razreda stabala i slino. Stoga je pri-

  mjena tablica u planiranju proizvodnje umskih sorti-

  menata mogui glavni uzrok u sluajevima postojanja

  znaajnih razlika izmeu plana i ostvarenja u umi.

  Meutim, u odreenom postotku razilaenju plan-

  skih veliina od ostvarene sortimentne strukture na te-

  renu u pogledu proizvedenih koliina, doprinosi i

  injenica da se u vremenu od (sanitarne) doznake sta-

  bala pa do izvoenja radova sjee i izrade, jedan dio

  stabala jele naruenog zdravstvenog stanja do tada u

  potpunosti osui (stupanj osutosti 4).

  Cilj istraivanja je: ispitati i kvantificirati intenzivno

  suenje jele sa stajalita proizvodnje umskih drvnih sorti-

  menata. Osnovni je zadatak istraivanja nakon osnovne

  obrade podataka izraditi usporedbu plana proizvodnje

  umskih sortimenata s ostvarenom proizvodnjom (na

  osnovi knjige primanja sortimenata kod panja) kako bi se

  ustanovilo postoji li statistiki znaajna razlika izmeu

  planskih i proizvedenih koliina po sortimentnim kla-

  sama. Navedeno e se iskazati kao planirano, naspram

  ostvarenog prihoda, odnosno rashoda do trenutka kada su

  sortimenti privueni na pomono stovarite. Drugi zada-

  tak bi bio statistiki ispitati proizvodnost sortimenata s

  obzirom na kategorije zdravstvenog stanja sastojina jele,

  meusobno usporeujui istovrsne sortimentne klase raz-

  liitih kategorija zdravstvenog stanja.

  Hipoteze u istraivanju Research HypothesesS obzirom na cilj i postavljeni zadatak istraivanja,

  oblikovane su sljedee radne hipoteze.

  H1: Ako se usporeuju planirana i ostvarena proiz-

  vodnja umskih drvnih sortimenata jele za odjel u ko-

  jemu je vidljivo znaajno suenje stabala jele, dokazat

  e se statistiki znaajne razlike izmeu planskih i

  ostvarenih koliina po sortimentnim klasama.

  H2: Ako se usporeuje proizvodnja sortimenata s

  obzirom na definirane tri kategorije zdravstvenog sta-

  nja jelovih sastojina, tada se mogu statistiki dokazati

  znaajne razlike izmeu istovrsnih sortimentnih klasa

  pridobivenih iz sastojina razliitih kategorija zdrav -

  stve nog stanja.

  MATERIJALI I METODE ISTRAIVANJA Material and Methods of the researchTijekom trajanja ovog istraivanja, sve su aktivnosti

  i predradnje vezane za terensko prikupljanje podataka

  provodile u dogovoru s Proizvodnim odjelom UP

  Delnice. Meutim, prije poetka istraivanja obavljen

  je informativni sastanak s voditeljem Odjela za ekolo-

  giju u vezi s detaljnim upoznavanjem postojeeg stanja

  suenja jele na podruju Podrunice. Tako je dobiven

  uvid u razmjere suenja jele, na temelju ega su onda

  prema preporuci odabrane tri gospodarske jedinice za

  istraivanje. Svaka g.j. naelno predstavlja jednu od tri

  kategorije zdravstvenog stanja sastojine jele, navede-

  nih u prethodnom poglavlju.

  Procjena kategorije zdravstvenog stanja pojedine sa-

  stojine obavljena je na sljedei nain. U odabranim odje-

  lima/odsjecima procjenjivana je osutost kronji na uzorku

  jelovih stabala. Kada su znaajno oteena stabla sudjelo-

  vala s manje od 20,0 % ukupnog broja stabala uzorka,

  tada je takva sastojina svrstana u kategoriju dobrog zdrav-

  stvenog stanja. Kada bi broj znaajno oteenih stabala

  bio od 20,0 % pa do 50,0 % veliine uzorka, tada se sasto-

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 250

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  251

  jina svrstava u kategoriju umjereno naruenog zdravstve-

  nog stanja. Kategorija sastojina izrazito naruenog zdrav-

  stvenog stanja pridijeljena je onim sastojinama gdje je

  broj znaajno oteenih stabla jele inio vie od 50,0 %

  uzorka (S e l e t k o v i i P o t o i , 2004).

  U svrhu provedbe istraivanja dogovoren je plan ak-

  ti v nosti koji e se provoditi na odreenom broju od -

  jela/odsjeka u odabranim g.j. Plan je osmiljen na nain

  da se u odabranim odjelima/odsjecima koji su u tekuoj

  godini predvieni za prebornu sjeu, prikupe podaci o

  posjeenim stablima jele, uvaavajui dogovorene

  smjernice ra da. Te smjernice izgledaju ovako: a) prema

  jedinstvenoj me todi (PCC, 1998) obaviti procjenu osu-

  tosti kroanja jele na standardnom uzorku stabala; b) u

  odabranim odjelima prikupiti podatke za 100 stabala

  jele (ukoliko ih je bilo toliko doznaeno); c) snimana

  stabla jele trebaju obu h vatiti cijeli raspon debljinske dis-

  tribucije doznake; d) sv a ko mjereno stablo oznaiti bro-

  jem koji se upisuje u knji gu primanja uz ifru svakog

  sortimenta izraenog iz tog sta bla; e) uz redovnu iz-

  mjeru sortimenata i klasiranje, sva kom stablu mjeriti

  prsni promjer te ukupnu visinu, odno sno duljinu; f) zabi-

  ljeiti podatak o visini prve grane na de blu; g) u sorti-

  mentnoj strukturi stabala koju u knjizi prima nja vodi re-

  virnik ili poslovoa, biljeiti celulozno i ogrjevno drvo.

  Prilikom sjee i izrade trupaca koritena je sortimen-

  tna metoda, s tim da su najee po dva susjedna sorti-

  menta u jednom komadu izvlaena ili iznoena iz odjela.

  Zbog nunosti praenja sortimenata po stablu, koritena

  je knjiga primanja umjesto ve sveprisutnih terenskih

  raunala. Prsni promjeri stabala mjereni su promjerkom

  centimetarske podjele. Duljina oborenih stabala mjerena

  je metrom u namotaju s tonosti od 1 cm, a dobivena je

  kao zbroj izmjerene visine panja, duljine debla te duljine

  ovrka (vrha). Svakom sortimentu izmjeren je aritmeti-

  ki srednji promjer na sredini komada zaokruen na

  puni centimetar, osim celuloznom i ogrjevnom drvu

  gdje se mjeri samo jedan promjer, te je izmjerena duljina

  sortimenta na puni metar osim kod celuloznog i ogrjev-

  nog drva, gdje se u sluajevima krajnjih komada pone-

  kad zaokruuje na puni decimetar.

  Za odjele koji su postali predmetom istraivanja

  ovoga projekta, podaci plana proizvodnje prikupljeni

  su tijekom ili nakon obavljene preborne sjee, dok su

  ostali potrebni podaci poput trokova sjee i izrade sor-

  timenata, trokova transporta sortimenata na pomono

  stovarite i slino, pribavljeni nakon obavljenih zah-

  vata. Nakon to su dobiveni podaci izmjere stabala,

  odnosno sortimenata jele s terena, daljnja obrada obav-

  ljala se u programu Microsoft Excel 2007, te progra-mom za statistiku obradu podataka SPSS v.16.

  Prilikom ispitivanja hipoteze H1, uzimajui u obzir

  strukturu podataka gdje obujmi sortimenata jele predstav-

  ljaju kontinuirane varijable, razumno je bilo upotrijebiti

  najprije statistiki test jednosmjernu analizu varijance (u

  daljnjem tekstu: ANOVA) zajedno s testom ispitivanja

  homogenosti varijance uzoraka (engleski: Test of Homo-geneity of Variances). Obujmi furnirskih trupaca, pilan-skih trupaca 1., 2. i 3. klase, celuloznog i ogrjevnog drva

  te drvnog ostatka predstavljali su varijable koje su ispiti-

  vane u svrhu provjere hipoteze H1. Celulozno i ogrjevno

  drvo svrstani su u zajedniku kategoriju iz razloga to je

  ogrjevnog drva u snimanim odjelima bilo iznimno malo

  zabiljeeno, odnosno preuzeto, te s obzirom da celulozno

  drvo po namjeni moe sluiti kao drvna biomasa za proiz-

  vodnju toplinske energije postupak je opravdan. Inae u

  cjelokupnom uzorku snimljenih stabala postoji svega

  14 komada ogrjevnog drva i to samo u dva odjela. Kate-

  gorija drvnog ostatka podrazumijeva one komade sorti-

  menata, odnosno stabla razliitih duljina (od pola metra

  do duge viemetrice) i promjera (od 16 cm navie) ostav-

  ljenih na umskom tlu zbog svoje neupotrebljivosti (ras -

  pucali ili jako truli komadi).

  Znaajnost razlika izmeu podataka obujma istovr-

  snih sortimenata za svaki odjel ispitana je na podacima

  ostvarene i planirane proizvodnje. Ostvarenu proizvo-

  dnju inio je uzorak stabala, odnosno snimljenih sorti-

  menata, a plansku proizvodnju uzorak istih stabala

  kojima je sortimentna struktura izraunata primjenju-

  jui sortimentne tablice koje koristi Proizvodna sluba

  Podrunice Delnice. Ispitujui homogenost varijanci

  uzor ka planskog i ostvarenog obujma pojedine sorti-

  mentne klase pokazalo se da u gotovo niti jednom istra-

  ivanom odjelu, pa tako ni za sortimentnu, klasu nije

  statistiki dokazana jednakost varijanci. S druge strane,

  u svega par sluajeva gdje se pokazala jednakost vari-

  janci uzoraka, ANOVA je pokazala kako su razlike

  meu uzorcima (odnosno njihovim aritmetikim sredi-

  nama) statistiki znaajne.

  S obzirom da je homogenost varijanci promatranih

  gru pa podataka temeljna pretpostavka za uporabu

  ANOVE, a to nije bio sluaj, pristupilo se nezavisnom

  T-testu (engleski: Independent-samples T test). Razlike uobujmu istovrsnih sortimenata po snimanim odjelima

  ponovo su ispitivane na uzorcima ostvarene i planirane

  proizvodnje.

  Ispitivanje druge hipoteze H2 usporeujui proizve-

  dene sortimente istovrsne kakvoe izmeu odjela razlii-

  tih po kategoriji zdravstvenog stanja, obavljeno je

  sukladno testovima kao za prethodnu hipotezu. Naime,

  usporeivani su odjeli predstavljali dvije od tri kategorije

  zdravstvenog stanja, odnosno nedostajali su oni u katego-

  riji sastojina umjereno naruenog zdravstvenog stanja, jer

  g.j. Kobiljak-Bitoraj nije obraena tijekom istraiva-

  kog razdoblja. S obzirom na dvije grupe podataka i nji-

  hove nejednake veliine, openito gledano, navedene su

  analize dolazile u obzir. Nerazmjer u veliini grupa od-

  nosi se na to da su za kategoriju sastojina izrazito narue-

  nog zdravstvenog stanja prikupljeni podaci iz pet odjela, a

  za kategoriju dobrog (zadovoljavajueg) zdravstvenog

  stanja iz dva odjela.

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 251

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  252

  PODRUJE ISTRAIVANJA Research areaire podruje istraivanja predstavljaju sastojine jele u

  Gorskom kotaru, dok je ue podruje odreeno grani-

  cama UP Delnice, i to one g.j., odnosno sastojine zahva-

  ene intenzivnim suenjem stabala jele. Odabir podruja

  istraivanja unaprijed je bio poznat, s obzirom da je UP

  Delnice iskazala potrebu za istraivanjem ove tematike

  (slika 1). Dogovorom s rukovoditeljima Ekolokog i

  Proizvodnog odjela odabrane su tri g.j., od kojih svaka

  Osim navedenog, bilo je planirano proiriti istrai-

  vanje u suradnji s kolegama iz Zavoda za zatitu uma

  Hrvatskog umarskog instituta, na nain da se u oda-

  branim odjelima za istraivanje prikupi biljni materijal

  od posjeenih stabala, kao uzorak za laboratorijska

  ispitivanja prisutnosti tetne entomofaune. Tako je tije-

  kom 2008. godine obavljeno prikupljanje uzoraka dr-

  vnog materijala (diskova) s oborenih jelovih stabala u

  jednom odjelu. Prikupljeni je materijal nakon dva tje-

  dna prevezen u entomoloki laboratorij Hrvatskog umar -

  skog instituta na analize. Analizu prisutnosti entom ofaune

  nadzirao je dr.sc. M. P e r n e k .

  Slika 1. Podruje istraivanja - crveno obojano prikazuje g.j. Brloko, zeleno obojano prikazuje g.j. iroka Draga, dok su uto

  oznaeni istraivani odjeli.

  Figure 1 The research area - the red-colored displays Management Unit Brloko, a green colored displays M.U. iroka Draga, while the yellow highlighted sections are forest compartments encompassed by research.

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 252

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  253

  Tablica 1.

  Osnovni strukturni podaci o stablim

  a jele u istraivanim

  odjelim

  a

  Tabl

  e 1

  Mai

  n st

  ruct

  ural

  dat

  a ab

  out f

  ir tr

  ees i

  n fo

  rest

  com

  part

  men

  ts e

  ncom

  pass

  ed b

  y re

  sear

  chG

  ospodarska

  Om

  jer

  Kategorija

  jedinica, broj

  sm

  jese

  Godinji

  zdravstvenog

  odjela

  Povrina

  Nadm

  orska

  Broj

  Tem

  eljnica

  Drvna zaliha po debljinskim

  razredim

  apo

  teajni

  stanja

  Fore

  stodjela

  visina

  stabala

  Stem

  Gro

  win

  g st

  ock

  divi

  ded

  in d

  iam

  eter

  cla

  sses

  drvnoj

  prirast

  Uzorak*

  1

  sastojine*

  2

  Man

  agem

  ent

  Fore

  stAb

  ove

  Num

  ber

  basa

  lzalihi

  Mea

  nSa

  mpl

  eH

  ealth

  Uni

  t, Fo

  rest

  com

  part

  -Se

  a le

  vel

  ofar

  eaG

  row

  ing

  annu

  alst

  atus

  com

  part

  men

  tm

  ent a

  rea

  trees

  10-30

  31-50

  Iznad 51 cm

  Ukupno

  stoc

  kin

  crem

  ent

  of st

  and

  num

  ber

  cm

  cm

  Abov

  e 51

  cm

  Tota

  lra

  tioca

  tego

  ryha

  mN

  ha

  -1

  m

  2

  ha

  -1

  m

  3

  ha

  -1

  m

  3

  ha

  -1

  m

  3

  ha

  -1

  m

  3

  ha

  -1

  %m

  3

  ha

  -1

  Brloko, 1

  34,9

  932

  151

  25,29

  13,49

  77,66

  206,79

  297,94

  74,0

  3,61

  89

  A

  Brloko, 5

  23,7

  825

  97

  13,9

  10,46

  38,44

  74,39

  123,29

  68,0

  1,43

  99

  A

  Brloko, 15

  34,2

  885

  87

  12,18

  13,69

  37,58

  97,69

  148,96

  67,0

  1,93

  103

  A

  Brloko, 17

  22,2

  900

  113

  21,11

  7,43

  48,83

  170,05

  226,31

  63,0

  2,61

  78

  A

  Brloko, 28

  28,7

  1.000

  46

  6,58

  5,91

  24,17

  34,99

  65,08

  26,0

  1,22

  76

  A

  iroka D

  raga, 29

  50,0

  1.005

  189

  15,12

  21,0

  25,0

  141,0

  187,0

  43,27

  2,80

  50

  B

  iroka D

  raga, 59

  44,8

  960

  238

  31,35

  34,0

  79,0

  296,0

  409,0

  76,3

  4,40

  50

  B

  *

  1

  broj jelovih stabala u odjelu kojim

  a su na terenu prikupljeni podaci te ine uzorak za statistike analize

  num

  ber o

  f fir

  tree

  s for

  whi

  ch d

  ata

  in fo

  rest

  com

  part

  men

  t has

  bee

  n co

  llect

  ed d

  urin

  g se

  lect

  ion

  cutti

  ng, r

  epre

  sent

  ing

  sam

  ple

  for s

  tatis

  tical

  ana

  lysi

  s*

  2

  naelna kateg

  orija obzirom

  na zdravstveno stanje stabala jele u sastojini: A

  sastojine izrazito naruenog zdravstvenog stanja; B

  sastojine dobrog (zadovoljavajueg) zdravstvenog stanja

  stan

  d ca

  tego

  ry re

  gard

  ing

  heal

  th c

  ondi

  tions

  of f

  ir tr

  ees i

  n th

  e st

  and:

  A

  stan

  ds o

  f ser

  ious

  ly d

  istu

  rbed

  hea

  lth c

  ondi

  tion;

  B- s

  tand

  s of g

  ood

  heal

  th c

  ondi

  tion

  predstavlja jednu od tri kategorije jelovih sasto-

  jina glede opeg zdravstvenog stanja stabala

  jele. To su sljedee g.j.: Brloko, iroka

  Dra ga i Kobiljak-Bitoraj.

  ume UP Delnice mahom su gorske bu-

  ko vo-jelove ume. Od etiri umske zajed-

  nice u kojima pridolazi jela na ovom

  po druju, najrasprostranjenija je Abieti-Fa-getum illyricum Ht. Inae, s obzirom na mati-ne stijene ovoga podruja, jelove ume rastu

  na silikatnim te na vapnenakim podlogama.

  Tijekom razdoblja istraivanja dogaale

  su se promjene, kako s obzirom na odabir

  odjela za prikupljanje podataka, tako i s obzi-

  rom na brojnost planiranih odjela. Do tih pro-

  mjena dolo je zbog promjena u planu i

  poslovanju Podrunice, ali i poradi tehnikih

  potekoa te dugotrajnijih vremenskih nepri-

  lika (primjerice dugo zadravanje debelog

  snjenog pokrivaa) koje su znaajno utje-

  cale na proizvodnju u tekuoj godini. Iz tih

  razloga, izmeu ostalog, snimanja na podru-

  ju g.j. Kobiljak-Bitoraj su izostala.

  Prvo terensko prikupljanje podataka zapo-

  e lo je prebornom sjeom u 5 odjelu g.j. Br-

  lo ko. Podaci o drugim odjelima u kojima su

  sni matelji iz umarija obavljali izmjere po

  do go vorenoj metodologiji, prikazani su u ta-

  blici 1.

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 253

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  254

  Kako je osnovni zadatak istraivanja ispitivanje i

  dokazivanje postojanja statistiki znaajnih razlika pri-

  likom usporedbe plana proizvodnje umskih sortime-

  nata i ostvarene proizvodnje po sortimentnim klasama

  u odjelima zahvaenim znaajnim suenjem jele, naj-

  prije se prikazuju i razmatraju rezultati ispitivanja

  radne hipoteze H1.

  Osnovni problem u istraivanjima sortimentne

  strukture je taj, da odreeni broj stabala ne sadri sorti-

  mente svih kvalitetnih klasa. Vu l e t i (1996) u svom

  radu tvrdi kako je posljedica te pojave grupiranje iz-

  mjerenih podataka u dva odvojena oblaka, od kojih

  jedan predstavlja prave vrijednosti, a drugi oblak poda-

  taka lei na x-osi i sadri vrijednosti obujma jednake

  nuli. Te nulte vrijednosti autorica naziva neprave

  nule. One nisu pokazatelj loe sortimentne kvalitete

  stabala, ve ukazuju na nepotpunu sortimentnu struk-

  turu kao uobiajenu i/ili gospodarski ciljanu pojavu.

  Tako na primjer, stablo s dva sortimenta (furnir i pilan-

  ski trupci 1. klase) imat e u ekonomskom smislu atri-

  but visoke kvalitete.

  Ispitujui obujam furnirskog (F) sortimenta, u svim

  su odjelima osim u jednom (iroka Draga, odjel 29)

  potvrene statistiki znaajne razlike srednjih vrijed-

  nosti obujma izmeu stvarnog stanja i plana. Dobiveni

  rezultat bio je za oekivati, jer pet od sedam odjela pri-

  pada kategoriji izrazito naruenog zdravstvenog stanja,

  te od stabala jele u takvim sastojinama nije niti za oe-

  kivati da e u deblima sadravati najviu kvalitetnu

  klasu drva. Inae, sortimentne tablice predviaju sva-

  kom stablu koje prsnim promjerom prelazi donju gra-

  nicu za furnirski trupac odreeni udio furnira u deblu, a

  to je injenica koja znatno utjee na razlike izmeu

  proizvedene strukture sortimenata i planske veliine.

  Inae, obujam F sortimenta u zbirnom obujmu svih sor-

  timentnih klasa cjelokupnog uzorka ostvarene proizvo-

  dnje sudjeluje s 0,59 %, a gledano po pojedinim

  odjelima s 0,00 % u etiri odjela do najvie s 3,01 % u

  odjelu 29 g.j. iroka Draga (tablica 2). R e b u l a

  (1996) pri izradi sortimentnih tablica deblovine jele ne

  spominje sortiment furnira, dok je u n j a r (2003), u

  svom istraivanju znaajki kakvoe stabala obine jele

  na uzorku od 1.404 stabla, imao svega 0,23 % obujma

  F trupaca od ukupno izraenog obujma uzorka. On na

  osnovi prijanjih istraivanja te svog istraivanog

  uzorka zakljuuje da su furnirski trupci kod jele u pre-

  bornim sastojinama vrlo rijetki te su rezultat velikog

  broja povoljnih imbenika, od staninih sastojinskih i

  klimatskih do genetskih svojstava pojedinih stabala.

  Pilanski trupci 1. klase pojavljuju se od debljinskog

  razreda 32,5 cm, tonije od prsnog promjera 34,0 cm.

  Statistiki znaajne razlike obujma 1. klase izmeu

  proizvedene i planirane strukture pokazale su se u svim

  odjelima, izuzev odjela 15 g.j. Brloko, gdje rezultat

  dvostranog t-testa iznosi 0,080, to je neto iznad gra-

  nice signifikantnosti od 0,050. Takoer je za odjel 5 re-

  zultat od 0,049 neposredno ispod granine vrijednosti,

  no ipak ukazuje na znaajnost razlika (tablica 3). Obu-

  jam trupaca 1. klase u zbirnom obujmu svih sortiment-

  nih klasa cjelokupnog uzorka ostvarene proizvodnje

  sudjeluje s 21,14 %, a gledano po pojedinim odjelima s

  5,85 % do 35,95 % u odjelu 59 g.j. iroka Draga.

  Za pilanske trupce 2. klase situacija je neto druk-

  ija. Znaajne razlike u obujmu te kvalitetne klase iz-

  meu proizvedenih i planskih koliina utvrene su

  T-testom za tri odjela, od kojih dva predstavljaju kate-

  goriju dobrog zdravstvenog stanja, a jedan kategoriju

  izrazito naruenog stanja (odjel 5). U preostala etiri

  odjela izrazito naruenog zdravstvenog stanja, test je

  ukazao na nepostojanje statistiki znaajnih razlika, od

  toga za odjele 1 i 15 g.j. Brloko sa znaajnou da-

  leko veom od granine. Obujam trupaca 2. klase u

  zbirnom obujmu svih sortimentnih klasa cjelokupnog

  uzorka ostvarene proizvodnje sudjeluje s 21,24 %, a

  gledano po pojedinim odjelima s 13,93 % do 31,28 % u

  odjelu 29 g.j. iroka Draga.

  U sluaju jelovih pilanskih trupaca 3. klase na stati-

  stiki znaajne razlike obujma tog sortimenta test je

  ukazao u dva odjela izrazito naruenog zdravstvenog

  stanja (1 i 5 odjel) te u dva odjela g.j. iroka Draga.

  Razlike izmeu proizvedene i planirane koliine te

  kvalitetne klase nisu dokazane u odjelima 15, 17 i 28

  g.j. Brloko. Prema broju izraenih odnosno preuze-

  tih komada trupaca 3. klase u ukupnom uzorku svih

  stabala, oni su najzastupljeniji nakon kategorije celu-

  loznog i ogrjevnog drva. Deskriptivnom analizom je

  takoer uoeno kako je broj komada te klase u odjelima

  g.j. iroka Draga znaajan, odnosno velik usporeu-

  jui ga s odjelima g.j. Brloko, gdje je ta prisutnost u

  najveoj mjeri uvjetovana loom kvalitetom deblovine

  jelovih stabala zahvaenih suenjem, odnosno potpunih

  suaca. Obujam trupaca 3. klase u zbirnom obujmu svih

  sortimentnih klasa cjelokupnog uzorka ostvarene proiz-

  vodnje sudjeluje s 25,40 %, a gledano po pojedinim

  odjelima s 16, 29 % do 36,90 % (odjel 5 g.j. Brloko).

  Kategorija sortimenata celulozno i ogrjevno drvo

  brojem komada i njihovim duljinama prednjai u ukup-

  nom uzorku izraenih sortimenata. Ta se injenica naj-

  veim dijelom temelji na looj kvaliteti drveta stabala

  koja se sue ili su potpuno suha u trenutku obaranja. T-

  test je ukazao na znaajne razlike izmeu proizvedenog

  i planiranog obujma tih sortimenata za sve odjele obuh-

  vaene istraivanjem osim odjela 5 g.j. Brloko gdje

  razlika prema testu nema. Drvni obujam te kategorije

  sortimenata u zbirnom obujmu svih sortimentnih klasa

  uzorka ostvarene proizvodnje sudjeluje s 29,94 %, a

  REZULTATI ISTRAIVANJA I RASPRAVA Results of research and discussion

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 254

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  255

  Sortim

  entne

  Gospodarska jedinica B

  rloko

  Gospodarska jedinica

  iroka D

  raga

  klase

  Fore

  st M

  anag

  emen

  t Uni

  t Br

  lok

  oFo

  rest

  Man

  agem

  ent U

  nit

  iro

  ka D

  raga

  Asso

  rtm

  ent

  Odjel br./Fo

  rest

  com

  part

  men

  t O

  djel br./Fo

  rest

  com

  part

  men

  t

  clas

  ses

  15

  15

  17

  28

  29

  59

  1

  n

  2

  RuO

  %

  nR

  uO

  %

  nR

  uO

  %

  nR

  uO

  %n

  RuO

  %

  nR

  uO

  %

  nR

  uO

  %

  Furnirski trupci

  Vene

  er lo

  gs0

  0,0

  10,02

  00,0

  00,0

  0

  0,0

  53,01

  21,35

  Pilanski trupci 1. klase

  1st c

  lass

  saw

  logs

  20

  13,25

  52

  23,04

  39

  20,96

  27

  15,71

  75,85

  43

  34,47

  43

  35,95

  Pilanski trupci 2. klase

  2nd

  clas

  s saw

  logs

  40

  15,97

  64

  21,77

  51

  21,39

  36

  17,36

  20

  13,93

  48

  31,28

  48

  27,36

  Pilanski trupci 3. klase

  3rd

  clas

  s saw

  logs

  53

  28,21

  84

  36,90

  52

  21,27

  37

  16,29

  27

  20,27

  49

  24,86

  49

  28,84

  Celuloza i ogrjevno drvo

  Pulp

  - and

  fire

  woo

  d85

  40,95

  95

  16,99

  99

  35,05

  78

  48,45

  68

  54,41

  49

  6,38

  50

  6,50

  Drvni ostatak

  Reco

  vere

  d w

  ood

  12

  1,62

  19

  1,28

  15

  1,33

  14

  2,18

  26

  5,54

  00,0

  00,0

  Br. stabala uzorka

  Sam

  ple

  trees

  89

  99

  103

  78

  76

  50

  50

  Tablica 2.

  Broj stabala uzoraka i udio obujm

  a svake sortim

  entne klase u zbirnom

  obujm

  u sortim

  entnih klasa uzorka ostvarene proizvodnje

  Tabl

  e 2

  Tree

  s num

  ber o

  f sam

  ples

  and

  per

  cent

  of e

  ach

  asso

  rtmen

  t cla

  ss vo

  lum

  e in

  asso

  rtmen

  t cla

  sses

  cum

  ulat

  ive v

  olum

  e for

  sam

  ple o

  f rea

  lized

  pro

  duct

  ion

  1

  n - broj stabala u uzorku iz kojih je izraen sortim

  ent (-ti) pojedine klase .Tr

  ees n

  umbe

  r of s

  ampl

  e fro

  m w

  hich

  cer

  tain

  ass

  ortm

  ent(s

  ) was

  (wer

  e)carryed out

  2

  RuO

  - relativni udio obujm

  a sortim

  entne klase u

  zbirnom

  proizvedenom

  obujm

  u sortim

  entnih klasa uzorka pojedinog odjela Pe

  rcen

  tage

  of a

  ssor

  tmen

  t cla

  ss v

  olum

  ein

  cum

  ulat

  ive,

  prod

  uced

  ass

  ortm

  ent c

  lass

  es v

  olum

  e fo

  r sam

  ple

  of c

  erta

  in fo

  rest

  com

  part

  men

  t.

  gledano po pojedinim odjelima s 6,38 % do 54,41 % u

  odjelu 28 g.j. Brloko.

  Drvni ostatak kao stanovitu kategoriju sortimenta

  teko je ekonomski vrednovati zbog njegove relativne

  neupotrebljivosti, iako bi u bliskoj budunosti mogao

  postati znaajan, posebice kao sortiment iz kojega bi se

  proizvodila drvna sjeka, koja inae slui i kogenera-

  cijskim energanama na umsku biomasu za proizvo-

  dnju elektrine i toplinske energije. Obujmom i brojem

  komada ta je kategorija u ukupnom uzorku proizvede-

  nih sortimenata zastupljena s izrazito malim udjelom, a

  u oba odjela g.j. iroka Draga nije niti zabiljeena.

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 255

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  256

  Tablica 3.

  Rezultati ispitivanja neovisnim

  T

  testom

  obujm

  a istovrsnih sortim

  enata po odjelim

  a izm

  eu uzorka ostvarene i planirane proizvodnje

  prim

  jer pilanskih trupaca 1. i 2. sortim

  entne klase

  Tabl

  e 3

  Resu

  lts o

  f ind

  epen

  dent

  -sam

  ples

  t te

  st fo

  r equ

  ival

  ent a

  ssor

  tmen

  ts v

  olum

  e co

  mpa

  red

  betw

  een

  sam

  ples

  of r

  ealis

  ed a

  nd p

  lann

  ed p

  rodu

  ctio

  n

  exam

  ple

  of 1

  stan

  d 2n

  dcl

  ass s

  aw lo

  gs Obujam

  pilanskih trupaca 1. klase

  Obujam

  pilanskih trupaca 2. klase

  Volu

  me

  of 1

  stcl

  ass s

  aw lo

  gsVo

  lum

  e of

  2nd

  clas

  s saw

  logs

  Ispitivanje

  Ispitivanje

  jednakosti

  jednakosti

  Gospodarska jedinica,

  varijanci

  varijanci

  broj odjela

  (Lev

  ene

  test

  )T

  test jednakosti aritm

  . sredina

  (Lev

  ene

  test

  )T

  test jednakosti aritm

  . sredina

  Fore

  st M

  anag

  emen

  tLe

  vene

  'sobujm

  a sortim

  enata

  Levene's

  obujm

  a sortim

  enata

  Uni

  t,Te

  st fo

  rt-t

  est f

  or E

  qual

  ity o

  f Mea

  nsTe

  st fo

  rt-t

  est f

  or E

  qual

  ity o

  f Mea

  ns

  Fore

  st c

  ompa

  rtm

  ent

  Equa

  lity

  Equa

  lity

  num

  ber

  of V

  aria

  nces

  of V

  aria

  nces

  Znaaj-

  Stupnjevi

  Znaajnost

  Srednja

  Znaajnost

  Stupnjevi

  Znaajnost

  Srednja

  F

  nost

  t veliina

  slobode

  (2-strano)

  razlika

  F

  Significance

  t veliina

  slobode

  (2-strano)

  razlika

  Sign

  ifi-

  t val

  ueD

  egre

  esSi

  gnifi

  canc

  eM

  ean

  Deg

  rees

  t val

  ueD

  egre

  esSi

  gnifi

  canc

  eM

  ean

  canc

  eof

  free

  dom

  (2-ta

  iled)

  Diff

  eren

  ceof

  free

  dom

  of fr

  eedo

  m(2

  -taile

  d)D

  iffer

  ence

  Brloko, 1

  EV

  A*1

  11,815

  0,001

  2,928

  176

  0,004

  0,343

  10,054

  0,002

  1,265

  176

  0,208

  0,119

  EV

  nA

  2,928

  129,122

  0,004

  0,343

  1,265

  149,942

  0,208

  0,119

  Brloko, 5

  EV

  A56,821

  0,000

  -1,988

  196

  0,048

  -0,246

  37,664

  0,000

  -2,831

  196

  0,005

  -0,284

  EV

  nA

  -1,988

  118,737

  0,049

  -0,246

  -2,831

  128,818

  0,005

  -0,284

  Brloko, 15

  EV

  A11,671

  0,001

  1,764

  204

  0,079

  0,216

  7,601

  0,006

  ,621

  204

  0,536

  0,064

  EV

  nA

  1,764

  170,324

  0,080

  0,216

  ,621

  190,034

  0,536

  0,064

  Brloko, 17

  EV

  A8,241

  0,005

  2,624

  154

  0,010

  0,459

  11,557

  0,001

  1,709

  154

  0,090

  0,256

  EV

  nA

  2,624

  117,330

  0,010

  0,459

  1,709

  127,893

  0,090

  0,256

  Brloko, 28

  EV

  A0,053

  0,818

  5,965

  150

  0,000

  0,649

  20,965

  0,000

  1,782

  150

  0,077

  0,221

  EV

  nA

  5,965

  122,601

  0,000

  0,649

  1,782

  109,131

  0,078

  0,221

  iroka D

  raga, 29

  EV

  A57,544

  0,000

  -4,039

  98

  0,000

  -0,878

  22,115

  0,000

  -5,159

  98

  0,000

  -0,808

  EV

  nA

  -4,039

  57,078

  0,000

  -0,878

  -5,159

  66,340

  0,000

  -0,808

  iroka D

  raga, 59

  EV

  A37,071

  0,000

  -3,664

  98

  0,000

  -0,562

  16,958

  0,000

  -2,247

  98

  0,027

  -0,297

  EV

  nA

  -3,664

  61,390

  0,001

  -0,562

  -2,247

  67,146

  0,028

  -0,297

  *

  1

  EV

  A - dio rezultata T

  testa u kojim

  a se koristi pretpostavka da su varijance dvaju uzoraka hom

  ogene on

  e pa

  rt o

  f t te

  st re

  sults

  in w

  hich

  equ

  al v

  aria

  nces

  of t

  wo

  inde

  pend

  ent s

  ampl

  es

  are

  assu

  med

  EV

  nA

  - dio rezultata T

  testa u kojim

  a se koristi pretpostavka kako varijance dvaju uzoraka nisu hom

  ogene on

  e pa

  rt o

  f t te

  st re

  sults

  in w

  hich

  equ

  al v

  aria

  nces

  of t

  wo

  inde

  pend

  ent

  sam

  ples

  are

  not

  ass

  umed

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 256

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  257

  U skladu s tim su i rezultati T-testa koji su za sve

  odjele pokazali statistiki znaajne razlike obujma te

  kategorije izmeu proizvedenih i planiranih koliina,

  nposebice iz razloga to sortimentne tablice za planira-

  nje svakom stablu pridjeljuju odreeni udio tog sorti-

  menta (tzv. otpad) u bruto obujmu stabla. Na temelju

  navedenog, dalje u radu se ne daje vanost u obrazlaga-

  nju te sortimentne kategorije.

  Provedenim analizama moe se zakljuiti da je hi-

  poteza o neslaganju plana proizvodnje umskih sorti-

  Tablica 4.

  Rezultati ispitivanja neovisnim

  T

  testom

  obujm

  a istovrsnih sortim

  enata izm

  eu dvaju utvrenih kategorija zdravstvenog stanja istraivanih odjela

  Tabl

  e 4

  Resu

  lts o

  f ind

  epen

  dent

  -sam

  ples

  t te

  st fo

  r equ

  ival

  ent a

  ssor

  tmen

  ts vo

  lum

  e com

  pare

  d be

  twee

  n tw

  o he

  alth

  stat

  us ca

  tego

  ries

  of f

  ores

  t com

  part

  men

  ts en

  -co

  mpa

  ssed

  by

  rese

  arch

  Ispitivanje jednakosti

  varijanci (L

  evene test)

  T test jednakosti aritm

  etikih sredina obujm

  a sortim

  enata

  Sortim

  entnetne

  Leve

  ne's

  Test

  for

  t-tes

  t for

  Equ

  ality

  of M

  eans

  of a

  ssor

  tmen

  ts v

  olum

  eklase

  Equa

  lity

  of V

  aria

  nces

  Asso

  rtm

  ent

  Stupnjevi

  Znaajnost

  Srednja

  Standardna

  clas

  ses

  F

  Znaajnost

  t veliina

  slobode

  (2-strano)

  razlika

  pogreka razlika

  Sign

  ifica

  nce

  t val

  ueD

  egre

  es o

  fSi

  gnifi

  canc

  eM

  ean

  Stan

  dard

  Err

  orfre

  edom

  (2-ta

  iled)

  Diff

  eren

  ceD

  iffer

  ence

  Furnirski trupci

  EV

  A*

  1

  113,841

  0,000

  5,116

  543

  0,000

  0,129

  0,025

  Vene

  er lo

  gsE

  VnA

  2,418

  99,001

  0,0

  17

  0,129

  0,053

  Pilanski trupci 1. klase

  EV

  A

  8,440

  0,004

  10,615

  543

  0,0

  00

  1,351

  0,127

  1st c

  lass

  saw

  logs

  EV

  nA

  9,648

  133,788

  0,000

  1,351

  0,140

  Pilanski trupci 2. klase

  EV

  A

  1,149

  0,284

  9,363

  543

  0,000

  0,977

  0,104

  2nd

  clas

  s saw

  logs

  EV

  nA

  8,839

  138,483

  0,0

  00

  0,977

  0,110

  Pilanski trupci 3. klase

  EV

  A

  13,365

  0,000

  4,812

  543

  0,0

  00

  0,557

  0,116

  3rd

  clas

  s saw

  logs

  EV

  nA

  5,596

  178,878

  0,000

  0,557

  0,100

  Celuloza i ogrjevno drvo

  EV

  A

  78,679

  0,000

  -6,428

  543

  0,000

  -1,034

  0,161

  Pulp

  - and

  fire

  woo

  dE

  VnA

  -12,631

  536,730

  0,000

  -1,034

  0,082

  Drvni o

  statak

  EV

  A

  36,194

  0,000

  -3,182

  543

  0,002

  -0,083

  0,026

  Reco

  vere

  d w

  ood

  EV

  nA

  -6,717

  444,000

  0,000

  -0,083

  0,012

  *

  1

  EV

  A - dio rezultata T

  testa u kojim

  a se koristi pretpostavka da su varijance dvaju uzoraka hom

  ogene - one

  par

  t of t

  test

  resu

  lts in

  whi

  ch e

  qual

  var

  ianc

  es o

  f tw

  o in

  depe

  nden

  tsa

  mpl

  es a

  re a

  ssum

  ed

  EV

  nA

  - dio rezultata T

  testa u kojim

  a se koristi p

  retpostavka kako varijance dvaju uzoraka nisu hom

  ogene - one

  par

  t of t

  test

  resu

  lts in

  whi

  ch e

  qual

  var

  ianc

  es o

  f tw

  o in

  de-

  pend

  ent s

  ampl

  es a

  re n

  ot a

  ssum

  ed

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 257

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  258

  menata i ostvarene proizvodnje po kvalitetnim klasama

  potvrena, jer su dokazane statistiki znaajne razlike

  u veini ispitivanih kombinacija.

  Ispitujui H2 hipotezu, ANOVA i T-testom potvr-

  ene su statistiki znaajne razlike varijanci obujma

  sortimenata izmeu dviju ispitivanih kategorija zdrav-

  stvenog stanja sastojina, za svaku kvalitetnu klasu sor-

  timenta. Jednako tako statistiki su potvrene razlike u

  srednjim vrijednostima obujma sortimenata izmeu te

  dvije grupe uzoraka usporeujui klasu po klasu sorti-

  menta. Za navedene testove podaci obujma uzoraka sa-

  dravali su uvijek neku vrijednost, 0 za nepostojanje

  sortimenta ili neki decimalni broj predstavljajui iz-

  mjeren ili planski obujam, dakle nije bilo varijabli bez

  podataka (engleski: System missing) u analizama.Dobiveni rezultati potvruju drugu hipotezu, odno-

  sno utjecaj kategorije zdravstvenog stanja na proizve-

  denu sortimentnu strukturu. Time su ustanovljene

  statistiki znaajne razlike u strukturi proizvedenih sor-

  timenata izmeu sastojina/odjela dobrog i onih izrazito

  naruenog zdravstvenog stanja (g.j. Brloko).

  U radu Z e i i dr. (2009) za svoj uzorak navode

  kako ukupno iskoritenje drvnoga obujma stabala 3b

  stupnja posuenosi (osutost kronje od 81 do 99 %) iz-

  nosi 73,79 %, a 4 stupnja 71,55 %, stoga postotni

  udio otpada iznosi 26,51 % odnosno 28,45 %. Kod po-

  suenih stabala jele obine otpad se poveava za oko 10

  % u odnosu na prijanja istraivanja kod zdravih sta-

  bala. Navedeni autori tvrde kako je razlog tomu vea

  pojavost trulei u deblu, natrula i trula bjeljika, polom-

  ljeni i truli dijelovi kronje. Takoer se pod zakljunim

  razmatranjima iznosi kako prihod od prodaje drvnih

  sortimenata izraenih iz posuenih stabala obine jele

  neposredno ovisi o stupnju oteenja kronje i prsnom

  promjeru. S obzirom na te imbenike, vrijednost jedi-

  ninog drvnog obujma manja je i do 45 % u odnosu na

  drvne sortimente zdravih stabala prebornih sjea.

  to se tie rezultata u pogledu ispitivanja prisutnosti

  tetne entomofaune u odjelima zahvaenim intenzivnim

  suenjem jele, a provedenim u sklopu istraivanja tijekom

  2008. godine, utvrena je prisutnost kukaca koji naselja-

  vaju drvo kada je ono ve u polu suhom/ sasvim suhom

  stanju, a ne pripadaju potkornjacima. Tragovi jelinih pot-

  kornjaka na uzorcima naeni su maloj mjeri, to znai da

  oteena stabla s kojih su uzeti nisu najvjerojatnije stra-

  dala od posljedica napada potkornjaka. Nakon toga,

  uzorci nisu uzimani za daljnja ispitivanja, pa tako nije

  utvrivana daljnja korelacija prisutnosti tetnika i poslje-

  dica intenzivnog suenja jele.

  ZAKLJUCI ConclusionsProblemi s kojima se suoava proizvodna grana u-

  marstva u dinarskim bukovo-jelovim umama, posebice

  onim zahvaenim intenzivnim suenjem jele, postoje ve

  par desetljea. Osim to takve sastojine degradiraju u eko-

  lokom smislu mijenjajui i naruavajui strukturu te de-

  gradirajui umsko tlo, proces suenja jelovih stabala ima

  za posljedicu i znaajne ekonomske gubitke kao to su

  smanjeni prihodi u odnosu na trokove proizvodnje jelo-

  vih sortimenata uslijed stalnog degradiranja kvalitete dr-

  veta zahvaenog suenjem.

  S ciljem doprinosa u rjeavanju navedene problema-

  tike, ovim istraivanjem je obavljena usporedba plana

  proizvodnje umskih sortimenata s ostvarenom proizvo-

  dnjom po sortimentnim klasama u odjelima zahvaenim

  znaajnim suenjem jele. Inae, esto neslaganje plana

  proizvodnje s ostvarenom kvalitetnom strukturom drvnih

  sortimenata poznato je Proizvodnoj slubi H d.o.o. ve

  otprije i to u jelovim umama i umama drugih naih gla-

  vnih vrsta drvea. Osnovni razlog tom neslaganju, pose-

  bice u sluajevima jelovih sastojina jednake kategorije

  zdravstvenog stanja, najvjerojatnije lei u sortimentnim

  tablicama koje su uz distribuciju broja doznaenih stabala

  osnovni element u izradi planova proizvodnje. Iako kon-

  kretno za jelu postoje sortimentne tablice za redovnu pre-

  bornu sjeu, a isto tako i za sanitarnu sjeu suaca, ne

  mijenja na stvari da se neslaganje esto deava. Drugi raz-

  log znaajno manje vjerojatnosti i utjecaja na krajnji re-

  zultat proizvodnje je odabir neprikladne tarife.

  Za ispitivanje statistiki znaajnih razlika u obujmu sor -

  timentnih klasa izmeu ostvarene proizvodnje i plana ko -

  riteni su najprije ANOVA, test homogenosti varijance i T-

  test. Rezultati ispitivanja jednakosti varijanci i sred njih vr i-

  jednosti obujma furnirskog sortimenta ukazali su ka ko se

  proizvedena koliina tog sortimenta statistiki raz likuje od

  planirane u svim odjelima obuhvaenim is tra ivanjem os -

  im jednog. Takvi rezultati su u korelaciji s lo im zdravst venim

  stanjem jelovih stabala u istraivan im odjelima, gdje nije za

  oekivati prisutnost stabala furni rskih svojsta va drva, to se

  ne moe rei za dva odjela g.j. iroka Draga.

  Ispitivanjem obujma pilanskih trupaca 1. klase usta-

  no vljene su statistiki znaajne razlike u 6 od 7 odjela,

  a s obzirom na rezultat T-testa 0,080 za taj jedan odjel

  ko ji ne pokazuje razlike, moe se rei da je H1 potvre -

  na za tu klasu sortimenta. U sluaju obujma pilanskih

  trupaca 2. klase u etiri od sedam odjela nisu dokazane

  znaajne razlike izmeu planskih i proizvedenih koli-

  ina, to ukazuje kako sortimentne tablice za tu kvalite-

  tnu klasu daju relativno dobru procjenu udjela sortime -

  n ta u bruto obujmu odjela i kada se radi o sastojinama

  izrazito naruenog zdravstvenog stanja. Statistiki zna-

  ajne razlike obujma pilanskih trupaca 3. Klase izmeu

  proizvedenih i planiranih koliina ustanovljene su kod

  etiri odjela, a u preostala tri odjela g.j. Brloko nisu

  znaajne. Kategorija celuloznog i ogrjevnog drva, od-

  nosno njihov proizvedeni obujam statistiki se razlikuje

  od planske koliine, a objanjava se loom kvalitetom dr -

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 258

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  259

  va stabala jele koja se uklanjaju iz odjela, jer su zahvae -

  na procesom suenja. Rezultati ispitivanja obujma drvnog

  os tatka oekivano su pokazali najiz razitije statistike raz-

  li ke (p < 0,001) izmeu pro izvedenog i planiranog ob u j -

  ma za sve odjele, te zbog potekoa u njegovom snimanju

  na terenu i proble ma u odreivanju njegove trine vrijed-

  nosti izosta lo je daljnje obrazlaganje po toj kategoriji.

  Druga bitna smjernica ostvarena u istraivanju bila

  je usporedba proizvodnje sortimenata izmeu jelovih

  sa stojina dobrog zdravstvenog stanja i izrazito narue-

  nog zdravstvenog stanja. Istraivanjem su ustanovljene

  znaajne razlike u strukturi proizvedenih sortimenata

  izmeu tih dviju kategorija zdravstvenog stanja sasto-

  jina, ime je potvrena hipoteza H2 postavljena ovim

  istraivanjem. Imajui u vidu prethodno navedene i-

  njenice, prilikom izrade plana proizvodnje za sve one

  budue odjele/odsjeke u najugroenijoj kategoriji, tre-

  balo bi pomnije odabirati najprikladnije sortimentne ta-

  blice, kako bi plan bio to blii ostvarivoj proizvodnji.

  Jedno od pitanja koje se namee nakon istraivanja

  je pitanje: da li se sanitarne sjee jelovih sastojina

  mogu optimizirati na nain da se pokuaju prostorno i

  vremenski uskladiti na godinjoj razini u cilju smanje-

  nja trokova proizvodnje?

  U konanici, prihod proizvodnje umskih drvnih

  sortimenata, on se moe iskazati na nekoliko naina: a)

  na temelju podatka o prikrojenom sortimentu u umi

  (po udarenoj ploici), b) na temelju podatka o proda-

  nim koliinama iz raunovodstvenih faktura (takav pri-

  hod je dosta varijabilan podatak), i c) prihod dobiven iz

  podataka o razduenju odjela/odsjeka. to se tie tro-

  kova proizvodnje, oni ovise o koliini dozanenog dr-

  vnog obujma u odjelu koji izravno utjee na normu

  sjee i izrade u odreenom odjelu.

  A n d r o i , M., D. C e s t a r , 1975: Problematika istra-

  ivanja, Istraivanje uzroka i posljedica suenja

  prirodnih jelovih uma u SR Hrvatskoj. Radovi

  23, 1116, Zagreb.

  A n d r o i , M., D. C e s t a r , V. H r e n , 1975: Zaklju-

  ne napomene i preporuke za gospodarenje,

  Istraivanje uzroka i posljedica suenja prirod-

  nih jelovih uma u SR Hrvatskoj. Radovi 23,

  152153, Zagreb

  A n i , I., J. Vu k e l i , S. M i k a c , D. B a k i , D.

  U g a r k o v i , 2009: Utjecaj globalnih klimat-

  skih promjena na ekoloku niu obine jele

  (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. um. list, 34, s.135144.

  A n o n ., 1995: Hrvatske norme proizvoda iskoritava-

  nja uma. II. izdanje, Dravni zavod za normiza-

  ciju i mjeriteljstvo, Zagreb.

  B a u c h , J., 1986: Characteristics and response of

  wood in declining trees from forests affected by

  pollution. IAWA Bull. NS 7, 269276.

  B e z a k , K., V. K r e j i , B. Vr b e k , 1991: Propadanje

  jele praeno promjenama vitalnosti i prirasta

  ume bukve i jele od 1969.1990. godine. Rad.

  umar. inst. 26(1): 115128, Zagreb

  C e r t i n i , G., C o r t i , G., U g o l i n i , F.C., 2000: Inf-

  luence of soil properties on the mortality of sil-

  ver fir in Tuscany, Italy. Forstw. Cbl. 119,

  323331

  G l a v a , M., H. K o e n i e s , B. P r p i , 1985: Zur

  Imissionbelastung der industriefernen Buchen

  und Buchentannenwaelder in den Dinarischen

  Gebirgen Nortwestjugoslaviens. Verhandelung

  der Gesellschaft fuer Oekologie, Band XV: 237

  247, Gratz (Goettingen 87).

  I n n e s , J.L., 1993. Forest Health: Its Assessment and

  Status. CAB International Wallingford, Oxon, UK

  K a u z l a r i , K., 1988: Utjecaj tetnih polutanata na

  propadanje uma u Gorskom Kotaru. um. list,

  vol. 112: 231245.

  K o m l e n o v i , N., N. M a t k o v i , D. M o a n , P.

  R a s t o v s k i , 1997: Unos oneienja iz zraka u

  umi bukve i jele (Abieti-Fagetum dinaricum)

  u predjelu Lividrage u zapadnoj Hrvatskoj. um.

  list, 78: 353360, Zagreb.

  K r e h a n , H., 1989: Das Tannensterben in Europa.

  Eine Literaturstudie mit kritischer Stellun-

  gnahme. FBVA Berichte 39, 156.

  K r p a n , A., D. P i m a n , 2001: Neka obiljeja iskori-

  tavanja hrvatskih jelovih uma. Obina jela

  (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, Prpi, B. (ur.).Akademija umarskih znanosti, Zagreb. 659686.

  L a r s e n , J.B., 1986. Das Tannensterben: eine neue

  Hypothese zur Klrung des Hintergrundes dieser

  rtselhaften Komplexkrankheit der Weisstanne

  (Abies alba Mill.). Forstw. Cbl. 105, 381396.M e y e r , H., 1957: Beitrag zur Frage der Rckgngig-

  keitserscheinungen der Weisstanne (Abies albaMill.) am Nordrand ihres Naturareals. Arch.

  Forstw. 6, 719787.

  PCC, 1998: Manual on methods and criteria for harmoni-

  zed sampling, assesment, monitoring and analysis

  of the effects of air pollution on forests. UN/ECE

  and EC, Geneva and Brussels, PCC Hamburg.

  P o t o i , N., I. S e l e t k o v i , 2000a: Stanje otee-

  nosti uma u Republici Hrvatskoj 1998. godine.

  um. list, 12: 5156, Zagreb.

  P o t o i , N., I. S e l e t k o v i , 2000b: Oteenost

  uma u Hrvatskoj 1999. godine. umarski insti-

  tut, Jastrebarsko, rukopis, 24 str.

  P o t o i , N., I. S e l e t k o v i , 2001: Oteenost uma

  u Hrvatskoj 2000. godine. Izvjee za JP Hrvat-

  ske ume, umarski institut, Jastrebarsko.

  LITERATURA References

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 259

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  260

  P o t o i , N., I. S e l e t k o v i , 2002: Oteenost uma

  u Hrvatskoj 2001. godine. Izvjee za JP Hrvat-

  ske ume, umarski institut, Jastrebarsko.

  P o t o i , N., I. S e l e t k o v i , 2003: Oteenost uma

  u Hrvatskoj 2002. godine. Izvjee za JP Hrvat-

  ske ume, umarski institut, Jastrebarsko.

  P o t o i , N., I. S e l e t k o v i , 2004: Oteenost uma

  u Hrvatskoj 2003. godine. Izvjee za JP Hrvat-

  ske ume, umarski institut, Jastrebarsko.

  P o t o i , N., I. S e l e t k o v i , D. U g a r k o v i , A.

  J a z b e c , S. M i k a c , 2008: The influence of cli-

  mate properties on crown condition of Common

  beech (Fagus sylvatica L.) and Silver fir (Abiesalba Mill.) on Velebit. Periodicum biologorum,Vol.110 No.2, pp. 145150.

  P r k a , M., 2001: Udio i kakvoa umskih sortimenata

  u oplodnim sjeama bukovih sastojina bjelovar-

  ske Bilogore. Magistarski rad, 103, Zagreb.

  P r k a , M., T. Porinsky, 2009: Usporedba strukture

  tehnike oblovine jednodobnih bukovih sjeina

  u sortimentnim tablicama izraenim primjenom

  normi HRN (1995) i HRN EN 13161: 1999.

  um. list, 133 (12): 1525.

  P r p i , B., 1975: Zakorjenjivanje i hidratura obine

  jele. Istraivanje uzroka i posljedica suenja pri-

  rodnih jelovih uma u SR Hrvatskoj. Rad. um.

  Inst., vol. 23: 4153, Jastrebarsko.

  P r p i , B., N. K o m l e n o v i , Z. S e l e t k o v i , 1988:

  Propadanje uma u SR Hrvatskoj. (Dieback of Fo-

  rests in Croatia). um. list (5/6): 195216, Zagreb.

  P r p i , B., Z. S e l e t k o v i , 2001: Ekoloka konstitu-

  cija obine jele. Obina jela (Abies alba Mill.) uHrvatskoj, Prpi, B. (ur.). Akademija umarskih

  znanosti, Zagreb. 255269.

  R e b u l a , E., 1996: Sortimentne i vrijednosne tablice

  za deblovinu jele. Mehanizacija umarstva br.4:

  201222, Zagreb

  S c h t t , P., 1977: Das Tannensterben: der Stand unse-

  res Wissens ber eine aktuelle und gefhrliche

  Komplexkrankheit der Weisstanne (Abies albaMill.). Forstw. Cbl. 96, 177186.

  S e l e t k o v i , I., N. P o t o i , 2004: Oteenost uma

  u Hrvatskoj u razdoblju od 1999. do 2003. go-

  dine. um. list CXXVIII (3-4): 137148, Zagreb

  S e l e t k o v i , Z., I. T i k v i , 1996: Oteenost um-

  skih ekosustava razliitih staninih prilika u Re-

  publici Hrvatskoj. U: Sever, S. (ur.): Zatita

  uma i pridobivanje drva, umarski fakultet, Za-

  greb i umarski institut, Jastrebarsko: 8188.

  a f a r , J., 1965: Problem suenja jele i nain gospoda-

  renja na Macelj gori. um. list, 89 (1/2): 116.

  t e f a n i , A., 1997: Udio drvnih sortimenata u vo-

  lumenu krupnog drva do 7cm promjera za hrast

  lunjak, hrast kitnjak i poljski jasen-sui tip.

  um. list br. 910: 479497, Zagreb

  t e f a n i , A., 1998: Udio drvnih sortimenata u vo-

  lumenu krupnog drva do 7cm promjera za obi-

  nu bukvu u jednodobnim sastojinama. um. list

  br. 78: 329337, Zagreb.

  u n j a r , M., 2003: Some quality characteristics of

  fir trees (Abies alba Mill.) in the educational-ex-perimental forest site Zalesina, management unit

  Belevine. Glasnik za umske pokuse 40: 157.

  T h o m a s , A.L., G e g o u t , J.C., L a n d m a n n , G.,

  D a m b r i n e , E., K i n g , D., 2002: Relation bet-

  ween ecological conditions and fir decline in a

  sandstone region of the Vosges mountains (nort-

  heastern France). Ann. For. Sci. 59, 265273.

  Ti k v i , I., Z. S e l e t k o v i , I. A n i , 1995: Propa-

  danje uma kao pokazatelj promjene ekolokih

  uvjeta u atmosferi. um. list, CXIX (11-12):

  361372, Zagreb

  Ti k v i , I., Z. S e l e t k o v i , D. U g a r k o v i , S. P o -

  s a v e c , . p a n j o l , 2008: Dieback of Silver Fir

  (Abies alba Mill.) on Northern Velebit (Croatia). Pe-riodicum biologorum, Vol.110 No.2, pp. 137143.

  Vi d a k o v i , M., 1993: etinjae, morfologija i vari-

  jabilnost. Grafiki zavod Hrvatske i Hrvatske

  ume Zagreb, 741 p.

  Vr b e k , B., I. P i l a , T. D u b r a v a c , N. P o t o i , I.

  S e l e t k o v i , M. P e r n e k , 2008: Forest crown

  condition and monitoring deposited matter in

  Gorski Kotar area in Croatia. Zbornik savjetova-

  nja Climate Change Forest Ecosystems &

  Landscape, Priwitzer, T. (ur.). Forest Research

  Institute, Zvolen, Slovaka, 112112.

  Vu l e t i , D., 1996: Ekonomski gubici na vrijednosti

  drva hrasta lunjaka (Quercus robur L.) kao po-sljedica ozljeivanja stabla. Magistarski rad, str.

  189 + VI, Zagreb.

  Z e i , ., I. S t a n k i , D. Vu s i , A. B o s n e r , D. J a -

  k i , 2009: Iskoritenje obujma i vrijednost drvnih

  so rtimenta posuenih stabala jele obine (Abies al -ba Mill.). um. list, CXXXIII (12): 2737, Zagreb.

  SUMMARY: The research problem, raised by Croatian Forests Ltd., ForestAdministration Delnice, is the frequent discrepancy in planned versus realisedyields during selecting cutting in fir-beach forests. This discrepancy betweenplanned and realised wood assortments structure and at the same time bet-ween revenues, is significant for fir-beach stands affected by fir trees dieback.The result is that performed sylvicultural activities in such disturbed stands, in

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 260

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  261

  order to get timber assortments, have questionable cost-effectiveness, and insome cases are fully unprofitable. The key point in process of calculating plan-ned values according to timber assortments are so called Assortment ta-bles, empirical models for estimation of timber assortments structure, whichare definitely inappropriate for current climatic and disturbed stand condi-tions. Hence, the aim of this research is to study existing Assortment tables forfir, which are used by the Production department of Forest Administrationbranch Delnice, in order to satisfy criteria for sufficiently reliable planning inthe production of timber assortments.

  Material and methods. In order to ensure quality and uniformity of researchfrom the be ginning, the detailed plan of field activities was designed andagreed for implementati on with Production department. On the research areain target Forest management un i ts, a few forest compartments were chosen forfield data acquisition each year. In each of selected forest compartments it wasrequired to collect data for around 100 marked fir tr ees, which were felled du-ring selecting cutting. Diameter distribution of those hundred tr ees should re-present fir diameter distribution of whole compartment. Each of those fir tr eesgot measured diameter at breast height, total height, height of the first branch,and all bucked timber assortments. From those data we got volumes (per treesand per timber assortment). Ultimately, assortment structure data were collec-ted from seven forest co mpartments. Each compartment has two dataset, onerepresenting produced timber assortments (done by foresters) versus plannedassortment structure (calculated using assortments tables).

  Concerning research aim, two hypotheses (H1, H2) were constructed. H1states: If planned and realised timber assortments production from forest com-partment significantly affected by fir dieback is compared, than statistically si-gnificant differences between planned and realised values according toassortments classes will be confirmed. H2 states: If timber assortments pro-duction is compared according to three general health categories of fir stands,than statistically significant differences between same assortment classes willbe confirmed. For testing H1, One-way ANOVA was used together with Test ofHomogeneity of Variances. Analysed variables are veneer logs volume, saw-logs (1st, 2nd and 3rd class), pulp-wood and firewood, and volume of wood re-sidues (recovered wood). Pulp-wood and firewood are in the same category,because only 14 pieces of firewood were measured in whole sample. Wood resi-due category refers to timber assortments thicker than 16 cm and left on forestfloor because of its uselessness for technical purposes (damaged, decayed).

  Statistical significance of differences between samples of planned and rea-lised volume according to assortment classes was analysed. Testing homoge-neity of variances between these two samples showed in most cases thatvariances of the same assortment classes volumes are not homogenous. Con-sidering this findings, Independent-samples T test was used for analyzing H1.Analog to H1 testing, the same tests were used for H2 analyzing. Forest com-partments which were compared represented two of three health categories offir stands (stands of moderately damaged health condition were missing).Those two compared groups of data were unequal in size, one consisting ofdata acquired from 5 forest compartments, and another of data acquired fromtwo forest compartments.

  This research was partially extended with sampling of fallen fir trees to geta clue about insect and pest species which could be one of main factors cau-sing fir dieback. So, in the 2008 woody samples collected from fallen trees inone forest compartment, were analysed in CFRI laboratory.

  Research area. In wider context, research area represents fir-beach standsof Gorski Kotar region, and narrower area is determined by boundaries of

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 261

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  262

  Forest Administration Branch Delnice i.e. forest area affected by intensive firtrees dieback. The stands in focus represent main fir-beach forest communityin Gorski Kotar, Abieti-Fagetum illyricum Ht. Research activities on fielddata acquisition were started in forest management unit Brloko. Dataabout forest compartments included in research are presented in Table 1.

  Results of research and discussion. Firstly, the results of H1 are presentedand discussed. Statistically significant differences between planned and reali-sed volumes were confirmed for veneer assortment, for all forest compartmentsexcept one. The results were expected because five of seven compartments areconsidered as stands of significantly disturbed health condition, where possibi-lity for production of high quality timber assortments from fir trees is minimal.Another fact considerably affects on differences between planned vs realisedtimber assortment structure is assortments tables, according to which eachtree with dbh higher than lowest threshold for veneer class gets certain veneervolume from tree volume. Veneer volume participates in the whole sample ofproduced timber assortment volume with 0.59 %, and concerning forest com-partments from 0.00 % to maximum 3.01 % (see Table 2).

  T-test results for 1st class saw logs confirmed discrepancies between reali-sed and planned quantities for all forest compartments except compartmentno.15 in forest management unit Brloko (t value is 0.80). Volume of 1stclass saw logs participates in the whole sample of produced timber assortmentvolume with 5.85 % to 35.95 %, concerning forest compartments. Differentfrom previous, t-test for 2nd class saw logs confirmed discrepancies betweenrealised and planned quantities for three forest compartments, two represen-ting category of good health condition, and one category of worse health con-dition (table 3). Volume of 2nd class saw logs participates in the whole sampleof produced timber assortment volume with 13.93 % to 31.28 %, concerningforest compartments. Testing volume of 3rd class saw logs confirmed discre-pancies between realised and planned quantities for four forest compartments(two in category of good health condition, and two in category of worsehealth). This assortment class after pulp-wood and firewood has the highestshare in whole sample volume of assortment classes. Volume of 3rd class sawlogs participates in the whole sample of produced timber assortment volumewith 16.29 % to 36.90 %, concerning forest compartments.

  The most frequent timber assortment is pulp-wood and firewood category,leading by number of logs. This fact is in line with disturbed wood quality ofstanding fir trees which are in process of dieback or completely dead trees inthe felling moment. Analysing discrepancies between realised and plannedquantities for this assortment category, tests confirmed statistically significantdifference for all forest compartments except one. Tested wood volume of thecategory participates in the whole sample of produced timber assortment vo-lume with 6.38 % to 54.41 %.

  Recovered wood (i.e. wood residue) assortment is problematic because ofits technical inapplicability. This assortment category consisted of small num-ber of pieces, and according to assortment tables each tree gets certain vo-lume of the assortment (so called wood waste). This discrepancy is supportedwith T-test results confirming significant differences between realised andplanned quantities for all forest compartments. Hence, further considerationof the recovered wood assortment was cancelled.

  Regarding to obtained results, it can be concluded that H1 is accepted be-cause statistically significant differences have been confirmed for majority oftested combinations. Testing H2 by ANOVA and T-test, for each assortmentclass were confirmed differences between assortment volume variances com-paring two health categories of stands (table 4). Other words, the relationship

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 262

 • E. Paladini, D. timac, H. Marjanovi, I. Balenovi, M. Z. Ostrogovi: SUENJE OBINE JELE (Abies alba Mill.) ... umarski list Posebni broj (2011), 248-263

  263

  between health categories of fir stands and realised assortment structure hasbeen confirmed. Concerning this, in process of timber assortment productionplanning more attention on assortments tables should be done (carefullychoosing and constructing new ones adapted for different health categories).

  Conclusions. This project was aimed to give additional contribution in re-solving discrepancy between planned and realised timber assortment produc-tion from fir-beech stands with different degree of fir trees dieback. The mainreason for this discrepancy, especially in case of same health category stands,most probably lays on current assortments tables which were constructed in90is and updated a few times mostly on empirical basis. Another reason, butwith considerably smaller influence on final production plan than assortmenttables is inappropriate tariff selection.

  Performed statistical tests confirmed significant differences between plan-ned and realised timber assortment quantities in case of veneer. And such re-sults are in strong correlation with worse health condition of the majority ofresearched forest compartments (except the ones in f.m.unit iroka Draga).Tests have been confirmed H1 on other timber assortments mostly for 1st and3rd class of saw logs, pulp-wood and firewood category, and for 2nd class sawlogs havent. Worse wood quality of fir trees from stands with significant firdieback resulted in the statistically significant differences between plannedand realised values of pulp-wood and firewood assortment volumes. Recove-red wood category hasnt been further analysed because of quite a small sam-ple collected on the field.

  Testing H2 on realised production data of the same timber assortmenttypes between forest compartments belonging different health category, signi-ficant discrepancies in quantities of assortment volumes between two obser-ved health categories have been confirmed.

  Final recommendation or question to forest Management is Would it bepossible to adjust spatio-temporally the realisation of sanitary selecting cut-ting in fir-beach forests on yearly basis, in order to minimise timber produc-tion costs?

  K e y w o rd s : health status category of stand, silver fir, dieback, forestwoody assortments, planned production, realised production

  Paladinic Stimac 16.07.2011 18:13 Page 263